Робоча навчальна програма з дисципліни "Основи метрології і технічні вимірювання"

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство освіти України

Коломийський політехнічний коледж

«Затверджено»

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________Крупа М.І.

«___"___________2001 р.

Робоча навчальна програма

з дисципліни «Основи метрології

і технічні вимірювання"

для спеціальності 5. 9 022 002

«Технічне обслуговування і ремонт обладнання

підприємств хімічної і нафтогазової промисловості"

Розглянуто і затверджено

цикловою комісією обладнання

і спецдисциплін механічного циклу

Протокол №___ від __________2001 р.

Голова циклової комісії

___________________ Василишин В. П.

Розробив: Викладач Руденко В. Ф.

___________________

Коломия 2001

Загальні відомості

Предмет «Основи метрології та технічні вимірювання» вивчає основи стандартизації, основні поняття та визначення, міжгалузеві системи стандартів. Допуски і посадки, основні відомості про взаємозамінність. Основи технічних вимірювань, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва. Точність форми деталей, жорсткість поверхні. Допуски і посадки підшипникових, конічних з'єднань, різьб. Допуски на шпонкові, шліцові з'єднання, зубчасті передачі.

Слідує за кресленням, технічною механікою, фізикою та матеріалознавством.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:

Знати:

сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на розвиток промисловості;

основні поняття, терміни та визначення по допускам та посадкам для гладких елементів деталей та їх з'єднань;

особливості системи допусків та посадок для з'єднань підшипників з валами та корпусами;

основні відомості про точність форм та розташування поверхонь, жорсткості поверхні;

класифікація вимірювальних засобів та їх використання;

допуски і посадки шпонкових, шліцевих, різьбових, конічних з'єднань та зубчастих передач.

Вміти:

виконувати вимірювання вимірними інструментами і пристроями;

вибирати системи посадок, квалітети та види посадок;

застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.

Для отримання практичних навичок передбачається виконання лабораторно-практичних занять, в т. ч. бажано, в лабораторіях базових підприємств.

Приблизний тематичний план

№/п Назва розділів і тем кількість годин

всього в т. ч. лаб. /практ.

Уведення. Метрологія, задачі і роль її в народному господарстві 2

Розділ І

Основи стандартизації

1.1. Роль стандартизації в забезпеченні якості продукції 2

1.2. Основні принципи стандартизації 2

1.3. Основні методи стандартизації 8

1.4. Основні положення Державної системи стандартизації в Україні 6

1.5. Міжгалузеві комплекси Державних стандартів в Україні 2

1.6. Стандартизація на підприємстві 4 2

1.7. Економічна ефективність стандартизації 2

Разом по розділу 28 2

Розділ 2

Допуски і посадки

2.1. Основні відомості про взаємозамінність 2

2.2. Основні поняття, терміни, визначення і позначення по допускам і посадкам для гладких елементів деталей і їх з'єднань 4

2.3. Системи допусків і посадок для гладких елементів деталей і їх з'єднань 8 2

2.4. Гладкі калібри і їх допуски 4 2

2.5. Точність форми деталей. Шорсткість поверхні 4

2.6. Допуски і посадки підшипників кочення 4 2

2.7. Розмірні ланцюги 4 2

2.8. Допуски на конічні з'єднання 2

2.9. Допуски на різьби 4

2. 10. Допуски на шпонкові і шліцові з'єднання 4

2. 11. Допуски на зубчасті передачі 4

Разом по розділу 44 8

Розділ 3

Основи метрології і забезпечення єдності вимірювань

3.1. Основні поняття і визначення 2

3.2. Одиниці фізичних величин 2

3.3. Види вимірювань 2

3.4. Погрішності вимірювань 2

3.5. Засоби вимірювань і їх характеристики 4 2

3.6. Обробка результатів вимірювань 4

3.7. Основи забезпечення єдності вимірювань 2

3.8. Метрологічне забезпечення виробництва 2

Разом по розділу 20 2

Розділ 4

Технічні вимірювання

4.1. Кінцеві міри довжини 2

4.2. Штрихові, важільно-механічні, ва жильно-оптичні, оптичні прилади. 8 4

4.3. Методи і засоби вимірювання кутів, конусів, різьб 4 2

4.4. Методи і засоби вимірювання зубчастих коліс 4 2

Разом по розділу 18 8

Всього по предмету 110 20

Література

Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність». Газета «Голос України». — № 48 (1798) від 13. 03. 98.

Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1993.

Якушев Л.И., Воронцов Л. Н., Федотов Н. М. «Взаимозаменяемость, стандартизація и технические измерения». — М.: «Машиностроение», 1987.

Козловский Н.С., Виноградов А. Н. «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения». — М: «Машиностроение», 1982.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою