Указания по лабам

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Радіоелектроніка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

АЛМАТИНИСКИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ І СВЯЗИ

Кафедра промислової электроники

ПреобразовательнаЯ техника

И

МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО

ЭЛЕКТРОПТАНИЯ

Методичні вказівки до лабораторним роботам по специальностям

Автоматична електрозв’язок, Многоканальная электросвязь,

Промислова электроника

АЛМАТИ 1999 г.

Мета виконання лабораторних робіт. Студенти виконують лабораторні роботи з графіку, після оволодіння відповідним теоретичним материалом.

Вони перевіряють правильність засвоєння основних теоретичних поло- жений, навчаються практичної діяльності з дослідженню схем преосвітніх устройств.

Під час підготовки до експерименту і під час його проведення студенти знайомляться з методами виміру параметрів і характеристик преосвітніх устройств.

На всіх стадіях лабораторного експерименту студенти стре- миться опанувати прийомами наочного, образного і лаконічного составле-ния плану, протоколу спостережень і звіту експеримент та її результа-тах.

Чільну увагу студентам пропонується зосередити на етапах підготовки до експерименту і складання протоколу проведення экспери-мента.

Підготовка включає у собі ознайомлення з цілями, змістом потребують і засобами майбутніх експериментів; перебування теоретичного обгрунтування тих явищ і процесів, взаємозв'язків і закономірностей, які у основі експерименту; складання плану експерименту; підготовку протоколу внесення результатів експериментів; прогнозування результатов.

На етапі виконання експерименту кожен студент оволодіває досвідом проведення лабораторних досліджень, у відповідність до складеним їм планом програму, осмислює отримані результати, готує дані для складання заключного звіту про виконаною работе.

Після закінчення лабораторних експериментів студент оформляє заключний звіт з цієї роботі. У звіті наводиться реєстрація отриманих результатів, пояснення до отриманого залежностям, форму-лировка загальних висновків, і запитання для самоконтролю. Звіти повинні затверджуватися викладачем і, якщо їхню якість не соответст-вует установленим вимогам для, допрацьовується студентом.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

1 Однофазное выпрямительное устройство

1.1 Мета работы:

Вивчення принципу праці та дослідження характеристик однофазних схем випрямлення за активної і активно-емкостной нагрузках.

1.2 Опис лабораторної установки

Дослідження проводиться на лабораторному стенді типу ЭСIA/I-ма- ломошный джерело харчування. При виборі схеми досліджуваного випрямляча до гнізду розняття ХР23 підключаються виделки: а) Для дослідження схеми однополупериодного випрямляча — XP23/1 — ректифікатор однополупериодный; б) Для дослідження схеми двухполупериодного випрямляча з середньої точкою — XP23/2 — ректифікатор двухполупериодный; в) Для дослідження схеми мостового випрямляча — XP23/3 — бруківці выпрямитель,;

При виборі навантаження випрямляча й у дослідження впливу характеру активного і активно-емкостной навантажень працювати схем выпрямителей, до гнізду розняття ХР24 підключається виделка ХР24/5 — RC — фильтр,.

Включення стенда до мережі здійснюється тумблером В1 СЕТЬ.

Зняття зовнішньої характеристики випрямляча здійснюється з помо-щью потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Значимість напруги U2 вторинної обмотки трансформатора вимірює вольтметром PV1, величину середнього выпрямленного напруги U0 — вольтметром РV2, величину середнього выпрямленного струму I0 — міліампер- метром РА.

Для вимірювання, і перегляду осциллограмм напруг і струмів в характерних точках досліджуваної схеми призначені контрольні гнізда 1[pic]20.

1.3 Підготовка стенда до работе

1.3. 1 Перед виконанням роботи кожен студент зобов’язаний пред’явити викладачеві заготовлену форму звіту, які необхідні таблиці, який зараховує до них графіки, і навіть уявити структурні і принципові схеми досліджуваного устрою які стосуються даної работе.

1.3.2 Уважно ознайомиться з призначенням кожного органу управління і вказівок заходів безопасности.

1.3.3 Перед включенням стенда зафіксувати в вихідному положенні всі органи управління та коммутации:

— вимикачі у безвихідь «выключено»;

— вимикачі вертикально (вниз, горизонтально — влево;

— перемикачі в середнє (нейтральне) положение;

— ручки регулювання — в ліве крайнє положение;

— стрілки вимірювальних приладів встановити «0».

1.3.4 Включити стенд включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

1.3.5 Включити осцилограф включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

1.4 Завдання і Порядок виконання работы

1.4.1 Досліджувати схему однополупериодного випрямляча: а) до гнізду розняття ХР23 підключить виделку XP23/1 — ректифікатор однополупериодный, до гнізду розняття ХР24 підключити виделку ХР24/5 — RC — фільтр; б) тумблер SA4 встановити середнє (нейтральне) становище. Виміряти величину напруги холостого ходу U2хх вторинної обмотки трансформатора вольтметром PV1, величину середнього выпрямленного напруги при полотном ході U0 — вольтметром РV2 і расчитать коефіцієнт трансформації n = U2хх / U1 і коефіцієнт передачі випрямляча по напрузі ku = U0/ U2xx. в) тумблер SA4 встановити верхное становище. По миллиампер-метр РА з допомогою потенциометра з написом Rн — навантаження, встановити величину середнього выпрямленного струму I0 на максимальне значення I0макс зняти осцилаграмм напрузі та струмів і побачити все значенні параметрів наведені у таблиці 1.1 р) зняти Ківалова й побудувати зовнішньої характеристики випрямляча U0 = f (І0) при актиной навантаженні (залежності величини выпрямленного напруги U0 від струму І0 на навантаженні випрямляча) з допомогою потенциометра з написом Rн — навантаження, змінюючи значення струму від мінімального I0мин до максимального значення I0макс.

Результати виміру доповнити таблицю 1.2 і можуть побудувати графік залежності U0 = f (І0). Визначити внутрішній опір випрямляча по формулі Ri = (U0макс — U0мин)/ (I0макс — I0мин), коефіцієнт передачі випрямляча по току ki = I0макс / I2макс, до. п. буд. випрямляча (= Rн /(Rн + Ri). буд) досліджувати однополупериодный ректифікатор при активно-емкостной навантаженні. І тому тумблер SA4 встановити нижнє становище, а SA3 — праве ситуацію і діяти аналогічно як і в.п. 1.4 б), в), г).

Таблица 1. 1

|Параметры |Осцилаграммы | |Навантаження |u0 | |U0мин = У; I0макс = мАЛО. | | |Осциллограмма выпрямленного | | |напруги u0 |(t | | |i0 | | | | |Осциллограмма выпрямленного | | |струму i0 |(t | |Трансформатор |u2 | |U2мин = У; I2макс = мАЛО. | | |Осциллограмма напруга вторич-ной | | |обмотки u2 |(t | | |i2 | | | | |Осциллограмма струму вторинної обмотки| | |i2 |(t | |Діоди |u2 | |Uобр = У; IДмакс = мАЛО | | |Осциллограмма зворотного напруги | | |на вентилі uобр |(t | | |i2 | |Осциллограмма амплітуда значення | | |струму діода iа | | | |(t |

.

Таблиця 1. 2

|І0 |І0мин | | | |І0макс | |U0 |U0макс | | | |U0мин |

1.4.2 Досліджувати схему двухполупериодного випрямляча: а) до гнізду розняття ХР23 підключить виделку XP23/1 — ректифікатор двухполупериодный, до гнізду розняття ХР24 підключити виделку ХР24/5 — RC — фільтр; б) діяти аналогічно п. п. 1.4.1 б), в), р).

1.4.3 Досліджувати бруківку схему випрямляча: а) до гнізду розняття ХР23 підключить виделку XP23/1 — ректифікатор бруківці, до гнізду розняття ХР24 підключити виделку ХР24/5 — RC — фільтр; б) діяти аналогічно п. п. 1.4.1 б), в), г).

1.4.5 Для одного значень выпрямленного струму кожної з досліджених схем випрямлення за активної навантаженні, перевірити з допомогою формул наведеної у таблиці 1.3 результати експерименту з розрахунковим і додатково заповнити таблицу.

1.4.6 Оформити звіт відповідно до правилу виконання робіт у лаборотории

Таблиця 1. 3

| | | |Параметри |Схема однофазна | | | | | |однополу-пе|двухполу-пе|мостовая | | |риодная |риодная | | |Трансформатор | | | | |Чинне напруга вторич-ной | | | | |обмотки U2 |2,22 U0 |2×1,11 U0 |1,11 U0 | |Чинний струм вторинної обмотки I2| | | | | |1,57 I0 |0,785 I0 |1,11 I0 | |Чинний струм первинної обмотки I1| | | | | |1,21 I0/nT |1,11 I0/nT |1,11 I0/nT | |Розрахункова (габаритная) потужність | | | | |трансформатора ST |3,09 P0 |1,48 P0 |1,23 P0 | |Коефіцієнт використання | | | | |трансформатора |0,324 |0,675 |0,814 | |Вимушене намагнічування | | | | |сердечника трансформатора |Є |Є |Ні | |Діоди | | | | |Максимальне зворотне напруга на | | | | |вентилі Uобр |3,14 U0 |3,14 U0 |1,57 U0 | |Середній струм діода Іср |I0 |0,5 I0 |0,5 I0 | |Чинний струм діода |1,57 I0 |0,785 I0 |0,785 I0 | |Амплітудне значення струму діода |3,14 I0 |1,57 I0 |1,57 I0 | |Кількість діодів |1 |2 |4 | |Фаза випрямлення |1 |2 |2 | |Пульсація | | | | |Частота першої гармоніки |50 |100 |100 | |Коефіцієнт пульсації |1,57 |0,67 |0,67 |

1.5 Питання до захисту лабораторної работы

1 Що таке випрямлення електричних коливань? У якому принципі здійснюється выпрямление?

2 Як мовиться выпрямителем?

3 Як мовиться однополупериодным выпрямителем?

4 Як мовиться двухполупериодным выпрямителем?

5 Що таке ректифікатор на бруківці схеме?

6 Що таке нагрузочная (зовнішня) характеристика выпрямителя?

7 Що випливає з порівняння навантажувальних (зовнішніх) характеристик выпрямителей?

8 З яких елементів полягає ректифікатор і яким призначення цих элементов?

9 Якими основними параметрами характеризуються выпрямительные диоды?

10 Як емкостной характер навантаження працювати схем выпрямления?

11 Як мовиться коефіцієнтом пульсацій выпрямителя?

12 Як мовиться коефіцієнтом використання трансформатора в выпрямительной схеме?

13 Як мовиться коефіцієнтом корисної дії выпрямителя?

14 Як мовиться частотою пульсацій выпрямителя?

13 Якої ролі грають фільтри, розташовані не вдома выпря-мителей?

14 Якими складовими можна пульсує напря-жение не вдома выпрямителя?

15 Які гармоніки перемінної складової выпрямленного напруги надають більше заважає действие?

16 Які чинники визначають величину напруги пульсації не вдома выпрямителя?

17 Що таке коефіцієнт згладжування фільтра і його рассчи-тывают?

18 Що таке коефіцієнт фільтрації і його рассчитывают?

ЛабораторнаЯ робота № 2

2 Однофазний регульований ректифікатор на тирсторах

2.1 Мета работы

Вивчення принципу праці та дослідження характеристик однофазного регульованого випрямляча на тиристорах.

2.2 Опис лабораторної установки

Робота виконується на лабораторному стенді типу ЭС16 — однофазний регульований ректифікатор на тиристорах. Цей стенд позволяет:

— досліджувати роботу регульованого двухполупериодного випрямляча на тиристорах із включенням різних навантажень (активний і активно-индуктивный) зі зняттям регулювальних і зовнішніх характеристик;

— зняти осциллограммы напруга й струмів в характерних точках выпрямителя.

Навантаженням випрямляча у схемі служать резистор RН і дросель LH.

Спостереження осциллограмм напруження і струмів виготовляють екрані електронного осциллографа.

Зняття зовнішніх характеристик — залежність выпрямленного напруги U0 від выпрямленного струму в навантаженні І0 (U0 = f (І0)) — здійснюється з допомогою потенциометра з написом RН — нагрузка.

Зняття регулювальних характеристик — залежність выпрямленного напруги U0 від кута регулювання ((U0 = f (()) проводиться за допомогою потенциометра Rф.

Перемикання від активної навантаження до активно-индуктивной навантаження здійснюється з допомогою перемикача В2.

Включення стенда здійснюється включателем з написом СЕТЬ.

2.3 Підготовка стенда до работе

2.1.1 1 Перед виконанням роботи кожен студент зобов’язаний пред’явити викладачеві заготовлену форму звіту, які необхідні таблиці, який зараховує до них графіки, і навіть уявити структурні і принципові схеми досліджуваного устрою які стосуються даної работе

2.3.2 Уважно ознайомиться з призначенням кожного органу управління і вказівок заходів безопасности.

2.3.3 Перед включенням стенда зафіксувати в вихідному положенні всі органи управління та коммутации:

— вимикачі у безвихідь «Выключено»;

— вимикачі вертикально (вниз, горизонтально — влево;

— перемикачі в середнє (нейтральне) положение;

— ручки регулювання — в ліве крайнє положение;

— стрілки вимірювальних приладів встановити «0».

2.3.4 Включити стенд включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

2.3.5 Включити осцилограф включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

2.4 Завдання і Порядок виконання работы

2.4.1 Зняти і можуть побудувати регулювальну характеристику випрямляча (залежність выпрямленного напруги U0 від кута регулювання () U0 = f (() за активної навантаженні: а) перемикач В2 встановити становище («R»; б) ручку регулювання RН встановити становище («60 Ом»; в) перемикач Rф встановити становище («1»; р) змінюючи з допомогою перемикача Rф значення кута регулювання (, зняти по вольтметру значення выпрямленного напруги U0 і можуть побудувати регулювальну характеристику випрямляча (значення кута (визначається по осциллографу).

Результати виміру доповнити таблицю 2.1 і можуть побудувати графік залежності U0 = f ((). З допомогою формули U0 = U0хх (1+соs ()/2 порівняти отримані результати з расчетными.

Таблиця 2. 1

|Измеряемые параметри |Изменяемый параметр (| | |(= |(= |(= |(= |(= | |Навантаження | | | | | | |Выпрямленное напруга U0 | | | | | | |Выпрямленный струм I0 | | | | | | |Трансформатор | | | | | | |Чинне напруга вторич-ной | | | | | | |обмотки U2 | | | | | | |Чинний струм вторинної обмотки I2| | | | | | |Тиристоры | | | | | | |Максимальне зворотне напруга на | | | | | | |вентилі Uобр | | | | | | |Середній струм вентилі Іср | | | | | | |Чинний струм в вентилі | | | | | | |Амплітудний значення струму вентиля | | | | | | |Кількість діодів | | | | | | |Фаза випрямлення | | | | | |

е) на одне значення (зняти речову характеристику U0 = f (І0), побудувати графік, змалювати та пояснити форму і кривих напрузі та струмів: выпрямленного напруги u0, выпрямленного струму i0, напруги вторинної обмотки u2, струму вторинної обмотки i2, зворотного напруги на вентилі uобр, амплитудного значення струму вентиля iак.

За графіком зовнішньої характеристики визначити внутрішній спротив і до. п. буд. выпрямителя.

2.4.2 Зняти і можуть побудувати регулювальну характеристику випрямляча (залежність выпрямленного напруги U0 від кута регулювання () U0 = f (() при активно-индуктиной навантаженні: а) перемикач В2 встановити становище («RL»; б) діючи аналогічно в. п 2.4.1 б (е зняти Ківалова й побудувати регулювальну характеристику.

2.4.5 Оформити звіт відповідно до правилу виконання робіт у лаборотории.

2.5 Питання до захисту лабораторної работы

1 Що таке керований выпрямитель?

2 Яке використання у выпрямителях знаходить тиристор?

3 Що таке кут регулирования?

4 Як регулюється напруження у тиристорных выпрямителях?

5 З яких елементів полягає ректифікатор і яким призначення цих элементов?

6 Якими основними параметрами характеризуються керований выпрямитель?

7 Коли тиристоры входять у схемою паралельно й коли последова- тельно?

8 За якими ознаками класифікуються керовані выпрямители?

9 Які параметри необхідні проектування керованих выпрямителей?

10 Який принцип праці та основні параметри схеми управління выпрямителя?

11 Як індуктивний характер навантаження працювати керованого выпрямителя?

12 У чому особливості роботи випрямляча на встреч-ную е. буд. с. ?

13 Як индуктивность розсіювання обмоток трансформатора на роботу керованого выпрямителя?

14 Яка залежність значення выпрямленного напруги від кута регулювання за активної і активно-индуктивной нагрузке?

15 Які межа регулювання выпрямленного напруги за активної і активно-индуктивной навантаженні? Від що він зависит?

16 Який принцип праці та основні параметри схем управления?

ЛабораторнаЯ робота № 3

Лінійні стабілізатори напруги постійного тока

3.1 Мета работы

Вивчення принципів дії і експериментальне дослідження пхе- рактеристик параметричної і компенсаційних стабілізаторів напря-жения постійного тока.

3.2 Опис лабораторної установки

Робота виконується на лабораторному стенді типу ЭС½ призначеного на дослідження стабілізаторів напряжения.

Для вибору схеми досліджуваного стабілізатора напруги до гнізду стенда підключається виделка: а) параметричний стабілізатор напруги (на дослідження схеми параметрического стабілізатора напруги постійного струму застосуванням стабилитронов; б) компенсаційний стабілізатор І (на дослідження схеми кому- пенсацинного стабілізатора напруги постійного струму последователь-ным включенням регулюючого елемента — транзистора; в) компенсаційний стабілізатор ІІ (на дослідження схеми кому- пенсацинного стабілізатора напруги постійного струму паралельним включенням регулюючого елемента — транзистора;

Зняття статичної передавальної характеристики стабілізатора UН = f (U0) т. е. залежності величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від напруги на вході стабілізатора U0, здійснюється з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром написом U0.

Зняття зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (І0) т. е. зави- симости величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від струму І0 на навантаженні стабілізатора, проводиться за допомогою потонциометра з написом Rн — нагрузка.

Значимість стабилизированного напруги UН на навантаженні вимірює вольтметром написом UН, величину напруги U0 на вході стабилизато-ра — вольтметром написом U0, величину струму на вході стабілізатора I0 — миллиамперметром написом І0, величину струму на навантаженні IН — миллиам- перметром написом ІН.

Зміни режимів роботи схем для дослідження різних типів стабілізатора напруги, здійснюється потенциометрами, расположен-ными в правом нижньому розі стенда.

Для вимірювання, і перегляду осциллограмм напруг і струмів в характерних точках досліджуваної схеми призначені контрольні гнізда 1[pic]26.

Включення стенда до мережі здійснюється тумблером В1 СЕТЬ.

3.3 Підготовка стенда до работе

3.3.1 Перед виконанням роботи кожен студент зобов’язаний пред’явити викладачеві заготовлену форму звіту, які необхідні таблиці, який зараховує до них графіки, і навіть уявити структурні і принципові схеми досліджуваного устрою які стосуються даної работе.

3.3.2 Уважно ознайомиться з призначенням кожного органу управління і вказівок заходів безопасности.

3.3.3 Перед включенням стенда зафіксувати в вихідному положенні всі органи управління та коммутации:

— вимикачі у безвихідь «выключено»;

— вимикачі вертикально (вниз, горизонтально — влево;

— перемикачі в середнє (нейтральне) положение;

— ручки регулювання — в ліве крайнє положение;

— стрілки вимірювальних приладів встановити «0».

3.3.4 Включити стенд включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

3.4 Завдання і Порядок виконання работы

3.4.1 Досліджувати схему параметрического стабілізатора напряже- ния (ПСН): а) до гнізду розняття стенда підключити виделку — Параметричний ста- билизатор напруги; б) перемикач В2 встановити становище («право»; в) перемикач В3 встановити становище («гору»; р) ручку регулювання RСТ встановити становище («середнє» буд) з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром над-писью U0 змінюючи значення U0 зняти по вольтметру значення вихідного напруги UН і побудувати статичну передатну характеристику параметрического стабілізатора UН = f (U0):

Результати виміру доповнити таблицю 3.1 і можуть побудувати графік зави- симости UН = f (U0). Визначити коефіцієнт стабилизации.

Таблиця 3. 1

|U0 | | | | | | |UН | | | | | |

е) з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром над-писью U0 встановити значення U0 =10 У; буд) Зняти зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (ІН) т. е. зави- симости величини стабилизированного напруги UН від струму ІН на наг-рузке стабілізатора з допомогою потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Результати виміру доповнити таблицю 3.2 і можуть побудувати графік залежності UН = f (ІН). Визначити внутрішній опір і к.п. буд. стабилизатора.

Таблиця 3. 2

|ІН | | | | | | |UН | | | | | |

3.4.2 Досліджувати схему компенсаційного стабілізатора напряже- ния І (КСНІ): а) до гнізду розняття стенда підключити виделку — компенсаційний ста- билизатор І; б) ручку регулювання RН встановити становище («середнє»; в) ручку регулювання Rд встановити становище («середнє»; р) з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром над-писью U0 зняти залежність величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від напруги на вході стабілізатора U0.

Результати виміру доповнити таблицю 3.3 і можуть побудувати графік зави- симости UН = f (U0). Визначити коефіцієнт стабилизации.

Таблиця 3. 3

|U0 | | | | | | |UН | | | | | |

буд) з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром над-писью U0 встановити значення U0 =10 У; е) зняти зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (ІН) т. е. зави- симости величини стабилизированного напруги UН від струму ІН на наг-рузке стабілізатора з допомогою потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Результати виміру доповнити таблицю 3.4 і можуть побудувати графік залежності UН = f (ІН). Визначити внутрішній спротив і к.п. буд. стабилизатора.

Таблиця 3. 4

|ІН | | | | | | |UН | | | | | |

3.4.3 Досліджувати схему компенсаційного стабілізатора напряже- ния ІІ (КСНІІ): а) до гнізду розняття стенда підключити виделку — компенсаційний ста- билизатор ІІ; б) ручку регулювання RН встановити становище («середнє»; в) ручку регулювання Rд встановити становище («середнє»; з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром над-писью U0 зняти залежність величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від напруги на вході стабілізатора U0.

Результати виміру доповнити таблицю 3.5 і можуть побудувати графік зави- симости UН = f (U0). Визначити коефіцієнт стабілізації.

Таблиця 3. 5

|U0 | | | | | | |UН | | | | | |

буд) з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром над-писью U0 встановити значення U0 =10 У; е) зняти зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (ІН) т. е. зави- симости величини стабилизированного напруги UН від струму ІН на наг-рузке стабілізатора з допомогою потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Результати виміру доповнити таблицю 3.6 і можуть побудувати графік зави- симости UН = f (ІН). Визначити внутрішній спротив і к.п. буд. стабилизатора.

Таблиця 3. 6

|ІН | | | | | | |UН | | | | | |

4.4.7 Оформити звіт відповідно до правилу виконання робіт у лабора- тории.

Питання до захисту лабораторної работы

1 Що таке стабілізатор напруга ?

2 Яке використання у стабілізаторі напруги знаходить стабилитрон?

3 Що таке стабілізатор тока?

4 Що таке параметричні стабілізуючі схемы?

5 У якому принципі працює стабілізатор напряжения?

6 Що таке параметричний стабілізатор напряжения?

7 Що таке компенсаційний стабілізатор з послідовним вк- лючением регулюючого элемента?

8 Що таке компенсаційний стабілізатор з паралельним вк-лючением регулюючого элемента?

9 Що таке коефіцієнт стабилизации?

10 Якими параметрами характеризуються стабілізатори напруження і тока?

11 У чому перевагу компенсаційних стабілізаторів напруги перед параметрическими?

12 Навіщо в регулюючому елементі компенсаційного стабили-затора напруги застосовують складовою транзистор?

13 Від чого залежить коефіцієнт стабілізації параметрического стабілізатора напряжения?

14 Від чого залежить коефіцієнт стабілізації компенсаційного стабілізатора напряжения?

15 Як визначається эксперементально коефіцієнт стабилизации?

16 Які стабілізатори напруги на ІМС ви знаете?

ЛабораторнаЯ робота № 4

4 Імпульсні і релейні стабілізатори напруги постійного тока

4.1 Мета работы

Вивчення принципів дії і експериментальне дослідження характеристик імпульсних і релейних стабілізаторів напруги постійного тока.

4.2 Опис лабораторної установки

Робота виконується на лабораторному типовому стенді призначеного на дослідження стабілізаторів напряжения.

Для вибору схеми досліджуваного стабілізатора напруги до гнізду стенда підключається виделка: а) імпульсний регулятор і стабілізатор напруги (на дослідження схем імпульсних регуляторів і стабілізаторів напруги постійного струму; б) релейний стабілізатор (на дослідження схеми релейного стабілізатора напруги постійного тока.

Зняття статичної передавальної характеристики стабілізатора UН = f (U0) т. е. залежності величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від напруги на вході стабілізатора U0, здійснюється з допомогою потенциометра розташованої під вольтметром написом U0.

Зняття регулировочной характеристики стабілізатора UН = f ((і), т. е. залежності величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від тривалості управляючого імпульсу (і, проводиться за допомогою потенциометра що у правом нижньому розі стенда.

Зняття зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (І0) т. е. залежності величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від струму І0 на навантаженні стабілізатора, проводиться за допомогою потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Значимість стабилизированного напруги UН на навантаженні вимірює вольтметром написом UН, величину напруги U0 на вході стабілізатора — вольтметром написом U0, величину струму на вході стабілізатора I0 — миллиамперметром написом І0, величину струму на навантаженні IН — миллиамперметром написом ІН.

Перемикання схем для дослідження різних типів імпульсного стабілізатора напруги, здійснюється перемикачем NСХ, розташованим на передній панелі у правій частині стенда. Регулювання тривалості управляючого імпульсу здійснюється ручкою «рег. (і», що у правом нижньому розі стенда.

Для вимірювання, і перегляду осциллиграмм напруг і струмів в характерних точках досліджуваної схеми призначені контрольні гнізда 1[pic]26.

Включення стенда до мережі здійснюється тумблером В1 СЕТЬ.

4.3 Підготовка стенда до работе

4.3.1 Перед виконанням роботи кожен студент зобов’язаний пред’явити викладачеві заготовлену форму звіту, які необхідні таблиці, який зараховує до них графіки, і навіть уявити структурні і принципові схеми досліджуваного устрою які стосуються даної работе

4.3.2 Уважно ознайомиться з призначенням кожного органу управління і вказівок заходів безопасности.

4.3.3 Перед включенням стенда зафіксувати в вихідному положенні всі органи управління та коммутации:

— вимикачі у безвихідь «Выключено»;

— вимикачі вертикально (вниз, горизонтально — влево;

— перемикачі в середнє (нейтральне) положение;

— ручки регулювання — в ліве крайнє положение;

— стрілки вимірювальних приладів встановити «0».

4.3.4 Включити стенд включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

4.3.5 Включити осцилограф включателем з написом МЕРЕЖА, у своїй загоряється лампочка сигнализации.

4.4 Завдання і Порядок виконання работы

4.4.1 Зняти і можуть побудувати регулювальну характеристику імпульсного понижувального (ІСН) регулятора напруги UН = f ((і): а) до гнізду розняття стенда підключити виделку — Імпульсний регклятор і стабілізатор напруги; б) перемикач В2 встановити становище («право»; в) перемикач В3 встановити становище («гору»; р) ручку регулювання RН встановити становище («середнє»; буд) перемикач NСХ встановити становище («1»; е) з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром написом U0 встановити значення U0 =10 У; ж) змінюючи тривалості управляючого імпульсу (і, з допомогою потенциометра що у правом нижньому розі стенда, зняти по вольтметру значення вихідного напруги U0 і можуть побудувати регулювальну характеристику випрямляча (значення тривалості управляючого імпульсу (і визначається по осциллографу).

Результати виміру доповнити таблицю 4.1 і можуть побудувати графік залежності U0 = f ((і). З допомогою формули UН = U0 kЗ порівняти отримані результати з розрахунковими. Тут kЗ — коефіцієнт заполнения.

4.4.2 Зняти і можуть побудувати регулювальну характеристику імпульсного підвищує (ІПВ) регулятора напруги UН = f ((і): а) перемикач NСХ встановити становище («2»; б) діяти аналогічно п. п. 4.4.1 ж).

4.4.3 Зняти і можуть побудувати регулювальну характеристику імпульсного инвертирующего (ИПИ) регулятора напруги UН = f ((і): а) перемикач NСХ встановити становище («3»; б) діяти аналогічно п. п. 4.4.1 ж).

Таблиця 4. 1

|Схема |Измеряемы| | |ре-гулято|й |Изменяемый параметр | |ра |параметр | | | | |kЗ = 0,3 |kЗ = 0,4 |kЗ = 0,5 |kЗ = 0,6 |kЗ = 0,7| |ІСН |U0 | | | | | | |ІПВ |U0 | | | | | | |ИПИ |U0 | | | | | |

4.4.4 Досліджувати схему імпульсного стабілізатора напруги (ИСН): а) перемикач NСХ встановити становище («4»; з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром написом U0 встановити значення U0 =10 У; в) Зняти зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (ІН) т. е. залежності величини стабилизированного напруги UН від струму ІН на навантаженні стабілізатора з допомогою потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Результати виміру доповнити таблицю 4.2 і можуть побудувати графік залежності UН = f (ІН). Визначити внутрішній спротив і к.п. буд. стабилизатора.

4.4.5 Зняти статичну передатну характеристику імпульсного стабілізатора UН = f (U0): а) ручку регулювання RН встановити становище («середнє»; з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром написом U0 зняти залежність величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від напруги на вході стабілізатора U0.

Результати виміру доповнити таблицю 4.3 і можуть побудувати графік залежності UН = f (U0). Визначити коефіцієнт стабілізації стабилизатора.

Таблиця 4. 3

|ІН | | | | | | |UН | | | | | |

Таблиця 4. 4

|U0 | | | | | | |UН | | | | | |

4.4.5 Досліджувати схему релейного стабілізатора напруги (ИСН): а) до гнізду розняття стенда підключити виделку — релейний стабілізатор напруги; з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром написом U0 встановити значення U0 =10 У; в) Зняти зовнішньої характеристики стабілізатора UН = f (ІН) т. е. залежності величини стабилизированного напруги UН від струму ІН на навантаженні стабілізатора з допомогою потенциометра з написом Rн — нагрузка.

Результати виміру доповнити таблицю 4.5 і можуть побудувати графік залежності UН = f (ІН). Визначити внутрішній спротив і к.п. буд. стабилизатора.

4.4.5 Зняти статичну передатну характеристику стабілізатора UН = f (U0): а) ручку регулювання RН встановити становище («середнє»; з допомогою потенциометра розміщеній під вольтметром написом U0 зняти залежність величини стабилизированного напруги UН на навантаженні від напруги на вході стабілізатора U0.

Результати виміру доповнити таблицю 4.6 і можуть побудувати графік залежності UН = f (U0). Визначити коефіцієнт стабілізації стабилизатора.

Таблиця 4. 3

|ІН | | | | | | |UН | | | | | |

Таблиця 4. 4

|U0 | | | | | | |UН | | | | | |

4.4.7 Оформити звіт відповідно до правилу виконання робіт у лаборатории.

Вопросы до захисту лабораторної работы

1 Що таке імпульсний регулятор напруга ?

2 Яке використання у імпульсному регуляторі напруги знаходить дроссель?

3 Яке використання у імпульсному регуляторі напруги знаходить транзисторний ключ?

4 Яке використання у імпульсному регуляторі напруги знаходить діод і конденсатор ?

5 У якому принципі працює імпульсний регулятор напряжения?

6 Що таке знижуючий імпульсний регулятор напряжения?

7 Що таке підвищуючий імпульсний регулятор?

8 Що таке инвертирующий регулятор

9 Яка структура імпульсного стабілізатора напряжения?

10 Якими параметрами характеризуються імпульсний стабілізатори напруги ?

11 У чому перевагу імпульсних стабілізаторів напруги перед параметрическими і компенсаційними стабилизаторами?

12 Навіщо в регулюючому елементі імпульсного стабілізатора напруги застосовують датчик напряжения?

13 Від чого залежить коефіцієнт стабілізації імпульсного стабілізатора напряжения?

14 Від чого залежить вихідний напруга стабілізатора напряжения?

15 Яка роль задає генератора в схемах управління ?

16 Навіщо потрібен модулятор тривалості імпульсів в схемах уп- равления?

1. Бокуняев А. А., Горбачов Б. У., Китаєва У. Є., та інших. Електроживлення пристроїв зв’язку. — М: Радіо і зв’язок, 1988 р. — 329 з.: ил.

2. Хиленко У. І., Хиленко А. У. Електроживлення пристроїв зв’язку. — М.: Радіо і зв’язок, 1995. — 224 з.: ил.

3. Артамонов Б. І., Бокуняев А. А. Джерела електроживлення ра- диоустройств. — М.: Энергоиздат, 1982. — 296 з., ил.

4. Багуц У. П., Ковальов М. П., Костраминов А. М. Електроживлення пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку. — М.: Транспорт, 1991. — 226 з., ил.

5. Иванов-Цыганов А. І. Электропреобразовательные устрою. — М.: Высш. шк. 1991. — 272 з.: ил.

6. Джерела електроживлення РЭА. Довідник Під редакцією Най-вельта Р. З. — М.: Радіо і зв’язок, 1985.

7. Ромаш Еге. М., Дробобич Ю. І., Юрченко М. М. та інших. Высокочас-тотные перетворювачі. — М.: Радіо і зв’язок, 1984.

8. Казаринов І. А. Проектування электропитающих установок про- водної зв’язку. — М.: Радіо і зв’язок, 1984. — 400 з.: ил.

9. Відомчі норми технологічного проектування. Элект- роустановки підприємств та житлових споруд електрозв’язку, радіомовлення і телебачення. ВНТП 332−81 Мінзв'язку СРСР. — М.: Радіо і зв’язок, 1982.

10. Інженерно-технічний довідник по електрозв’язку. Електро- установки. — М.: Зв’язок, 1976. -592 з.: ил.

11. Інтегральні мікросхеми: Мікросхеми для лінійних источни-ков харчування та їх застосування. — М.: ДОДЭКА, 1996 р., — 288 с.

12. Інтегральні мікросхеми: Мікросхеми для імпульсних источ-ников харчування та їх застосування. — М.: ДОДЭКА, 1997 р. — 224 с.

13. Резисторы, конденсатори, трансформатори, дроселі, коммута- ционные устрою РЭА: Справ./ М.М. Акімов, Є. П. Ващуков та інших. — М.: Білорусь, 1994 р. — 591 з.: ил.

14. Індуктивні елементи радіоелектронної апаратури: Справоч-ник/ І. М. Сидоров, та інших. М.: — Радіо і зв’язок, 1992. — 288 з.: ил.

15. Напівпровідникові прилади. Транзистори середньої та великої потужності. Довідник/ А. А. Зайцев, А. І. Миркин, У. У. Монряков та інших. /Під ред. А. У. Голомедова. — М.: Радіо і зв’язок, 1989. — 640 з.: ил.

АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ЕНЕРГЕТИКИ І СВЯЗИ

Кафедра промислової электроники

Отчет

ПО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТІ № 3

Лінійні стабілізатори напруги постійного тока

Виконали: грн РЭ-96−4

Гончар Е.

Черепкова Л.

Принял:

Жумагазин Б.А.

Алмати 1999

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою