Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора із корекцiєю результату ([Курсовая])

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Радіоелектроніка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство освіти України

Київський технікум радіоелектроніки

Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового суматора із корекцією результата

Група 452/9

Фах 2201: «Електронно-обчислювальна техніка»

Студентка: Митюк О. В. Керівник: Пижова А. М.

1998

Затверджено

предметною комісіею

«______"______19 р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА___________________________________________________

СТУДЕНТА (СТУДЕНТКИ) «4 «КУРСУ «452 «ГРУПИ КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ______________________

П. ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА______________________

ТЕМА ЗАВДАННЯ: СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ У НАСТУПНОМУ ПРО ЄМІ:

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА: |1. Загальній розділ проекту | |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу | |1.2. Вихідні данні | |2. Організаційний розділ проекту | |2.1. Характеристики та економічна ефективність | |потоко- конвейєного виробництва | |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру | |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого | |персоналу | |3. Економічний розділ проекту | |3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні | |3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу | |3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту | |3.4. Техніко- економічні показники ділянки | |Список літератури | |Додаток: перелік елементів |

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА:

3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: СХЕМА Е1

АРКУШ 1.

2.

3.

ДАТА ВИДАЧІ «________"_________________19 Р.

РЯДКІВ ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19 Р.

ВИКЛАДАЧ________________________________________

ЗМІСТ

| |Ліст | |Вступ |4 | |1. Загальний розділ проекту |5 | |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |5 | |1.2. Вихідні данні |6 | |2. Організаційний розділ проекту |7 | |2.1. Характеристики та економічна ефективність |7 | |потоко- конвеєрного виробництва | | |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |7 | |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого | | |персоналу |14 | |3. Економічний розділ проекту |17 | |3.1. Розрахунок фонду заробітної платні |17 | |3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу |20 | |3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту |25 | |3.4. Технічно- економічні показники ділянки |28 | |Список літератури |30 | |Додаток: перелік елементів | |

ВСТУП

На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових відносин, що вимагає від всіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві підприємствами всіх форм власності.

Проте зростання інфляції є одним з дестабілізуючих факторів в економіці чи якої країни, нажаль Україна не виключення Веде до економічної кризи. У наслідок цого зростанні соціальна напруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще і тім, що лібералізація цін відносно заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тихий ж примітивних інструментах побічної економічної координації, которые действовали в адміністративно- командній системі.

Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності механізмів її реалізації. Без активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо.

У теперешній годину посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось фінансове положення України. Усі це призводить до збільшення кризи економіки та в цілому по галузям промисловості.

Для вирішення цих питань необхідно проведення цілої низки економічних реформ, збільшити асигнування науці та техніки, вирішити запитання приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно более широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів.

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

1. Обгрунтування технічних вимог до виробу

1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки.

1.1.3. Технічні вимоги до виробу

1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу

1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу прилаштую, складає +10 -- + 35

2) вологість не винна перевищувати 40−80%

3) перед роботою винен прогрітися 20 хвилин.

4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин

1.1.3.2. Окремі технічні вимоги

1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти

2) використовується подвійна система обчислення

3) напруга живлення дорівнює 5В

4) рівень логічного «0» дорівнює від 0 до 0. 4 В, а рвень логічної одиниці від 2. 4 В до 5 В.

1.2. Вхідні данні.

1) Кількість змін — 2;

2) Кількість виробів за рік — 231 300 шт;

3) Відсоток шлюбу — 0%;

4) Кількість перерв — 2;

5) Час перерв — 2×15 хвилин;

6) Номінальний фонд години — 257 днів;

7) Трудоміскість виконання операцій:

Взяти й відкласти плату — 0. 07 хв.

Встановити конденсатор — 0. 12хв.

Встановити мікросхему — 0. 50 хв.

Групова пайка — 1. 00 хв.

Допайка та ремонт — 1. 00 хв.

Покриття лаком — 0.5 хв.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва

Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно.

Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва.

За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість роботи, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат години за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; более якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій смердоті набувають стійких виробничих навичок.

Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні чи кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами ділянці, іноді розповсюджуються на цілий ряд участків.

Транспортні засоби є невід'ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, але частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час.

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

2.2.1. Знаходження такту потока

Такт — проміжок години між виходом двох суміжних виробів із останньої операції поточної смуги.

Такт розраховується за формулою (2.1.).

| F зм. | | |t = ___________ |(2.1.)| |N зм. зап. | |

де:

N зм. зап. — змінна програма запуску виробів (прим.), котра розраховується за формулою (2.2.).

F зм. — Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою (2.4.)

| 100 | | |N зм. зап. = N зм. вип. * _____________ |(2.2.)| |100 — а | |

де: а — відсоток шлюбу й дорівнює а = 0;

N зм. вип. — змінна програма випуску виробів (прим.), котра розраховується за формулою (2.3.).

| N річ. вип. | | |N див. вип. = _________________ |(2.3.)| |F річ. * До зм. | |

де:

F річ. — номінальний фонд години й дорівнює F річ. = 257 днів.

|F зм. = Т зм. — t перекл. |(2.4.)|

| 231 300 | | |N див. вип. = _________________ = 450 (прим.) | | |257 * 2 | |

|F зм. = 480 — 30 = 450 (хв.) | |

| 450 | | |t = _________ = 1 | | |450 | |

2.2.2. Знаходимо темп конвеєру

Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги й дорівнює кількості виробів, виготовляємих за одиницю години й розраховується за формулою (2.5.).

| 60 — t піт. | | |ТМ = _______________ |(2.5.)| |T | |

де: t піт. — Час регламенгтованих перерв, випадаючих однією годину роботи, котра розраховується за формулою (2.6.).

| t перекл. | | |t піт. = ___________ |(2.6. | |t зм. |) |

| 30 | | |t піт. = ___________ = 3. 75 | | |8 | |

| 60 — 3. 75 | | |ТМ = _____________ = 56. 25 | | |1 | |

2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їхні загрузки

Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою (2.7.).

| t опер. | | |РМ техн. = _________ |(2.7. | |T |) |

де: t опер. — норма години на виконання операцій (хв.).

Коефіцієнт завантаження робочого місця розраховується за формулою (2.8.).

| РМ розр. | | |До із = ______________ |(2.8. | |РМ прийн. |) |

де:

РМ розр. — розрахункова кількість робочих місць;

РМ прийн. — прийнята кількість робочих місць.

Для забеспечення рівності чи кратності такту потоку операцій виконуємо їхні синхронизацію й данні зводимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

|№ |Склад операції. |Трудо|Кіль-|Загаль-н|Такт,|Кількість |Коеф-ф| |вп.| |- |кість|а тру- |хв. |робочих місць |іці- | | | | |, | | | | | | | |Міст-|шт. |доміст-к| |по |прий-н|єнт | | | |кість| |ість, | |розра-|ята. |заг-ру| | | |, | |хв. | |хунку.| |зки. | | | |хв. | | | | | | | |1. |Взяти й | | | | | | | | | |відкласти |0. 07 |1 | | | | | | | |плату. | | | | | | | | | |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС DD1, DD2. |0.5 |2 |1. 07 |1 |1. 07 |1 |1. 07 | | | | | | | | | | | |2. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD3, DD4. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |3. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD5, DD6. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |4. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD7, DD8. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |5. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD9, DD10. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |6. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD11, DD12. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |7. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD13, DD14. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |8. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD15, DD16. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |9. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD17, DD18. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |10. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD19, DD20. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |11. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD21, DD22. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |12. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD23, DD24. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |

Продовження таблиці 2.1 |№ |Склад операції. |Трудо|Кіль-|Загальна|Такт,|Кількість |Коеф-фі| |вп.| |- |кість|тру |хв. |робочих місць|ці- | | | | |, | | | | | | | |міст-|шт. |доміст-к| |по |прий-|єнт | | | |кість| |ість, | |розра-|нята. |заг-руз| | | |, | |хв. | |хунку.| |кі. | | | |хв. | | | | | | | |13. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD25, DD26. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |14. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD27, DD28. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |15. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD29, DD30. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |16. |Встановити: | | | | | | | | | |2 ІМС | | | | | | | | | |DD31, DD32. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | |17. |Встановити: | | | | | | | | | |1 ІМС | | | | | | | | | |DD33. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13. |Встановити: | | | | | | | | | |9 конденсаторів| | | | | | | | | | |0. 12 |9 |1. 08 |1 |1. 08 |1 |1. 08 | | |С1 — С9. | | | | | | | | |14. |Встановити: | | | | | | | | | |2 конденсаторів| | | | | | | | | | |0. 12 |2 |1. 08 |1 |1. 08 |1 |1. 08 | | |С10 — С11 | | | | | | | | |15. |Групова пайка. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |16. |Допайка та |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | |ремонт. | | | | | | | | |17. |Покриття |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | |лаком. | | | | | | | | |- |Всього |- |- |20. 98 |- |- |21 |- |

Загальна кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою (2.9.).

|РМ заг. = РМ рез. + РМ контр. + РМ техн. |(2.9. | | |) |

де:

РМ контр., РМ рез. — контрольні та резервні місця. приймаються в розмірі 8 — 10% від РМ техн.

|РМ заг. = 2 + 2 + 21 = 25 | |

2.2.4. Розрахунок довжини конвеєру

Довжина конвеєру розраховується за формулою (2. 10.).

|L роб. = l * РМ заг. |(2. 10.| | |) |

де: l — проміжок міждвома робочими місцями.

|0.8 * 25 = 20 (м) | |

Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою (2. 11.).

|L заг. = L м.с. + L п.с. + L роб. | |

де:

L м.с. — натяжна система (1. 5м);

L п.с. — приводна система (1. 5м).

|L заг. = 1.5 + 1.5 + 20 = 23 (м) | |

2.2.5. Розрахунок швидкості конвеєру

Швидкість конвеєру розраховується за формулою (2. 12.).

| L | | |V = ________ |(2. 12.| |T |) |

| 0.8 | | |V = ________ = 0.8 (м/хв.) | | |1 | |

2.2.6. Розрахунок площини конвеєру

Площа конвеєру розраховується виходячи із його загальної довжини та ширини. Ширина складається із ширини смуги (0. 3, 0. 6, 0. 9, 1.2 м), ширини робочих місць та ширини проходу (1. 5м) й розраховується за формулою (2. 13.).

|S = L заг. * (h див. + h роб. + h прох.) |(2. 13.| | |) |

|S = 23 * (0.6 + 0.8 + 1.5) =66.7 (м2) | |

2.2.7. Розрахунок тривалості техноолгічного циклу

Розрахунок тривалості технологічного циклу розраховується за формулою (2. 14.).

|ТЦ = t * РМ заг. |(2. 14.| | |) |

|ТЦ = 1 * 25 = 25 (хв.) | |

2.2.8. Розрахунок велечин виробничих заділів

Технологічний заділ розраховується за формулою (2. 15.)

|Z техн. = РМ заг. |(2. 15. | | |) |

|Z техн. = 25 (прим.) | |

Страховий заділ складає п (ять відсотків від змінной программи запуску виробів.

|Z страх. = 0. 05 * 450 = 22.5 = 23 (прим.) | |

Незавершене виробництво розраховується за формулою (2. 16.).

|НВ = Z техн. + Z страх. |(2. 16. | | |) |

|НВ = 25 + 23 = 48 (прим.) | |

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу

2.3.1. Баланс робочого часу

Баланс робочого години одного працівника на 1998 рік зводимо у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2.

|№ пок. |Показники. |Дні. |Години.| |1. |Календарний годину |365 | | |2. |Вихідні та святкові дні |108 | | |3. |Номінальний фонд години: |257 | | | |робочих по вісім часів |249 |1992 | | |предсвяткових днів |8 |64 | | |Всього |257 |2056 | |4. |Планові невиходи на роботу: | | | | |чергові та додаткові відпустки |19 | | | |учбові відпустки |2. | | | |відпустки у зв (язку із вагітністюта пологами |2.5 | | | |по хворобі |6.2 | | | |виконяння обов (язків |0.3 | | | |Всього |30 |240 | |5. |Фонд години, можливого для використання |227 |1816 | |6. |Скорочення робочого дня: | | | | |Пільгові дні для підлітків та кормлячих матерів |0.5 | | | |для робочих із шкідливими умовами роботи |0.5 | | | |Всього |1 | | |7. |Дійсний фонд години одного працівника |215 |1710 | |8. |Середня тривалість робочого дня |226 |1808 |

2.3.2. Розрахунок чисельності основних працівників

Чисельнісь основних працівників розраховується за кількістю робочих місць із врахуванням змінності роботи за формулою (2. 17.).

|Р осн. яв. = РМ техн. * До зм. |(2. 17. | | |) |

|Р осн. яв. = 21 * 2 = 42 | |

Кількість списочних працівників розраховується за формулою (2. 18.).

|Р осн. спіс. = Р осн. Яв. * До сп.с. |(2. 18. | | |) |

де:

До сп.с. — Коєфіціент переклада явочній кількості у списочне й розраховується за формулою (2. 19.).

| F ном. | | |До сп.с. = ___________ |(2. 19. | |F яв. |) |

де:

F ном. — номінальний фонд часу;

F яв. — явочний фонд часу.

| 257 | | |До сп.с. = ____________ = 1.1 | | |226 | |

|Р осн. спіс. = 42 * 1.1 = 46 | |

2.3.3. Розрахунок кількості допоміжних працівників

Кількість допоміжних працівників розраховується за нормами обслуговування від кількості основних працівників із врахуванням конкретних виробничих умів та необхідності скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо: |Контролери |- 2| |Розпріділювач |- 2| |Комплектовщик |- 1| | Всього |- 5|

2.3.4. Розрахунок кількості службовців та спеціалістів

Кількість службовців та спеціалістів розраховується у відсотковому відношені від кількості основних та допоміжних працівників. Враховуючи конкретний об (єм робіт та необхідність скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо: |Змінний майстер |- 2| |Технолог |- 2| |Контрольний майстер |- 1| | Всього |- 5| |Прибиральниці |- 1|

Кількість працівників зводимо в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3.

|№ |Категорії працівників. |Кількість |Відсоткове ставлення| |к.п.| |працівників. |до загальної | | | | |кількості. | |1. |Основні працівники |46 |82. 14 | |2. |Допоміжні працівники |5 |8. 93 | |3. |ІТР |4 |7. 14 | |4. |Прибиральниці |1 |1. 79 | | |Всього |56 |100. 00 |

3. ЕКОНОМІЧНИЇ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

3.1. Розрахунок фонду заробітної плати

3.1.1. Розрахунок заробітної плати по основним працівникам

Розрахунок заробітної плати зводимо у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1.

|Фах |Розряд|Норма |Оплата |Здільна |Кількість |Фонд | |працівників. |роботи |години, |однієї |розцінка, |виробів за|заробітньої| | | |рік. |години |грн. |рік, прим. |платні, | | | | |роботи, | | |грн. | | | | |грн. | | | | |Монтажник |II |0. 42 |095 |0. 396 |231 300 |91 775. 954 |

|Взагалі заробітня платня |- 91 775. 954 грн. | |Премія, доплати — 30% |- 27 532. 786 грн. | |Взагалі фонд основної зарплатні |- 119 308. 74 грн. | |Доповнювальна зарплатня — 8% |- 9544. 6992 грн. | |Взагалі загальниї фонд зарплатні |- 128 853. 43 грн. |

Середньомісячна заробітна плата працюючих розраховується за формулою (3.1.).

| Ф заг. + ПФМЗ | | |З ср.м. = ___________________ |(3.1.)| |12 * Р осн. спис. | |

де:

ПФМЗ — премії із фонду матеріального заохоченя, приймаємий для основних працівників у розмірі 4 — 6% від загального фонду.

| 128 853. 43 + 7731. 2058 | | |З порівн. м. = ______________________ = | | |206. 9464 (грн.) | | |12 * 55 | |

3.1.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників

Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників зводимо до таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

|№ |Фах |Розряд|Кількіст|Дійсний фонд |З |Фонд | |ф.п. |працівника. |праці. |ь |години. |тарифне,|заробітньої| | | | |праців- | | | | | | | |ників. |Одна |Всьго |грн. |платні, | | | | | |година|годин | |грн. | | | | | |праці. |праці.| | | |1 |Контролер |III |2 |1816 |3632 |0. 98 |3559. 36 | |2 |Розпріді-люв|II |1 |1816 |1816 |0.8 |1452.8 | | |ач | | | | | | | |3 |Комплек-товщ|II |1 |1816 |1816 |0.8 |1452.8 | | |ік | | | | | | | |4 |Подсібні |I |1 |1816 |1816 |0.6 |1089.6 | | |працівники | | | | | | | | |Всього |- |5 |- |- |- |7552 |

|Премія, доплати — 30% |- 2265.6 грн. | |Взагалі фонд основної зарплати |- 9817.6 грн. | |Доповнювальна зарплата — 8% |- 785. 408 грн. | |Взагалі загальний фонд зарплати |- 10 603. 008 грн. |

Середньомісячна заробітна плата допоміжних працівників розраховується за формулою (3.1.), де:

ПФМЗ — премії із фонду матеріального заохоченя, приймаємий для допоміжних працівників у розмірі 3 — 5% від загального фонду.

| 10 603. 008 +530. 1504 | | |З порівн. м. = ____________________ = | | |185. 55 263 (грн.) | | |12 * 5 | |

3.1.3. Розрахунок заробітної плати спеціалістів та службовців

Розрахунок заробітної плати спеціалістів та служачих зводимо до таблиці 3. 3

Таблиця 3.3.

|№ |Фах працівника. |Должнос- ний|Кількість |Кількіст|Фонд | |ф.п.| |оклад, грн. |працівників. |ь місць. |заробітньої| | | | | | |платні, | | | | | | |грн. | |1 |Змінний майстер |170 |2 |12 |4080 | |2 |Технолог |160 |2 |12 |3840 | |3 |Контрольний |155 |1 |12 |1860 | | |майстер | | | | | | |Всього ІТР | |5 |12 |9780 | |4 |Служачі |120 |1 |12 |1440 | | |Всьго служачих | |1 |12 |1440 | |5 |Прибиральниці |85 |1 |12 |1020 | | |Всьго МОП | |1 |12 |1020 |

Середньомісячна заробітна плата спеціалістів та службовців розраховується за формулою (3.1.), де:

ПФМЗ — премії із фонду матеріального заохоченя, приймаємий для:

ІТР працівників у розмірі 20 — 40% від загального фонду;

Службовців у розмірі 30 — 40% від загального фонду;

МОП працівників у розмірі 5 — 10% від загального фонду.

| 9780 + 3912 | | |З порівн. м. ІТР = __________________ = 228. 20 (грн.) | | |12 * 5 | |

| 1440 + 576 | | |З порівн. м. сл. = ___________________ = 168. 00 (грн.) | | |12 * 1 | |

| 1020 +102 | | |З порівн. м. МОП = _________________ = 93. 50 (грн.) | | |12 * 1 | |

Фонд заробітньої платні працівників у ділянці зводимо в таблицю 3.4.

Таблиця 3.4.

|Фах працівників. |Загальний |Середньо місячна | | |фонд. |заробітня платня, грн. | |Основні працівники. |128 853. 43 |206. 9464 | |Допоміжні працівники. |10 603. 008 |185. 55 263 | |ІТП |9780 |228.2 | |Служачі |1440 |168 | |МОП |1020 |93.5 | |Всього |151 696. 43 |882. 19 903 |

3.2. Розрахунок повної собівартості виробу

Стаття 1. Сировина та основні матеріали

Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів зводимо до таблиці 3.5.

Таблиця 3. 5

|№ |Найменуваня |ГОСТ, ТУ |Норма |Ціна, грн. |Сума, грн. | |н.м. |матеріалу. | |розходу, кг.| | | |1 |Припій |СЕЛ 61 |0. 65 |18 |2. 67 | |2 |Флюс |ФСК — 60 |0.4 |10 |0.4 | |3 |Лак |КР — 231 |0.1 |8 |0.8 | | |Всього |- |- |- |4. 17 |

|Транспортно — заготівельні витрати (10 — 25%) |- 0. 73 грн. | |Всьго сума витрат |- 4. 90 грн. |

Стаття 2. Покупні вироби та полуфабрікати

Розрахунок вартості покупних виробів та полуфабрикатів зводимо до таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.

|Вироб. |ГОСТ, ТУ, тип. |Кількість. |Оптова |Сума, | | | | |ціна. |грн. | |Конденсатори | | | | | |КМ-5а |ОЖО. 464. 042 ТУ |41 |0. 25 |10. 25 | | | | | | | |Мікросхеми | | | | | |К555ИМ5 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |8 |0.8 |6.4 | |К555ЛА2 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |4 |0.3 |1.2 | |К555ЛИ1 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |4 |0.3 |1.2 | |К555ЛИ3 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |4 |0. 33 |1. 32 | |К555ЛИ6 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |4 |0.4 |1.6 | |К555ЛЛ1 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |6 |0. 52 |3. 12 | |К155ЛН1 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |2 |0. 25 |0.5 | |К555ЛЕ4 |БКО. 348. 302 ТУ — 87 |3 |0.4 |1.2 | |Всього |- |- |- |26. 79 |

|Транспортно — заготівельні витрати (10 — 25%) |- 8. 305 грн. | |Всьго сума витрат |- 41. 525 грн. |

Стаття 3. Полуфабрикати власного виробництва

Полуфабрикати власного виробництва зводимо до таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

|Найменування |Кількість. |Собівартість. | |полуфабрикату. | | | |Плата |1 |4 | |Всього |- |4 |

Стаття 4. Основна заробітна плата виробляючих працівників

Основна заробітна плата виробляючих працівників зводимо до таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

|Види праць по |Розряд. |Норма години, |З тарифне, |Сума, грн. | |техпроцесу. | |рік. |грн. | | |Монтаж |II |0. 39 |0.7 |0. 27 |

|Всього пряма заробітна платня |- 0. 27 грн. | |Премії та доплати |- 0. 08 грн. | |Всьго основна заробітна платня |- 0. 35 грн. |

Стаття 5. Додаткова заробітна плата виробляючих працівників

Додаткова заробітна плата виробляючих працівників складає 8% від основної заробітної платни.

|З доп. = 0. 08 * 0. 35 = 0. 03 (грн.) | |

Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування

Відрахування на соціальне страхування складає 37% від сумми основної та додаткової заробітних плат.

|В соц. =0. 37 * 0. 38= 0. 14 (грн.) | |

Стаття 7. Відрахування до пайового фонду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Відрахування до пайового фонду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складають 12% від заробітньої платні основних працівників

|В фонд чаес. = 0. 12 * 0. 35 = 0. 04 (грн.) | |

Стаття 8. Відрахування до пайового фонду зайнятості населення

Відрахування до пайового фонду зайнятості населення складають 2 — 3% від прямої заробітньої платні основних працівників.

|В фзн. = 0. 03 * 0. 27= 0. 01 (грн.) | |

Стаття 9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 60 — 120% від прямої заробітньої платні основних працівників.

|В ует. = 0.6 * 0. 27 = 0. 16 (грн.) | |

Стаття 10. Цехові витрати

Цехові витрати складають 60 — 120% від прямої заробітньої плати основних працівників.

|В ц. = 0.6 * 0. 27 = 0. 16 (грн.) | |

Стаття 11. Загально підприємницькі витрати

Загально підприємницькі витрати складають 60 — 80% від прямої заробітньої плати основних працівників.

|В зп. = 0.7 * 0. 27 = 0. 19 (грн.) | |

Розраховуємо виробничу собівартість виробу як суму одинадцяти статей

|С зс. = 29. 51 (грн.) | |

Стаття 12. Невиробничі витрати

Невиробничі витрати складають 20 — 30% від виробничої собівартості.

|В вп. = 0.2 * 29. 51 = 5. 90 (грн.) | |

Розраховуємо повну собівартість виробу за формулою 3.2.

|С п. = З зс. + У вп. |(3.2.)|

|С п.= + = (грн.) | |

Розрахуємо оптово — відпускну вартість як суму повної собівартості та планового прибутку.

|ОВВ = + = (| | |грн.) | |

Податок на додану вартість складає 20% від оптово — відпускної вартості. |ПДВ= + = (грн.) | |

Калькуляцію собівартості виробу зводимо в таблицю 3.9.

Таблиця 3.9.

| Найменування | Сума | Примітка. | |з статтею. |грн. | | | Стаття 1 | |Таблиця 3.5. | | Стаття 2 | |Таблиця 3.6. | | Стаття 3 | |Таблиця 3.7. | | Стаття 4 | |Таблиця 3.8. | | Стаття 5 | |8% від основної заробітної платні. | | Стаття 6 | |36% від основної та додаткової заробітних| | | |плат. | | Стаття 7 | |10% від основної заробітньої платні. | | Стаття 8 | |1.5% від прямої заробітньої платні. | | Стаття 9 | |60−120% від прямої заробітньої платні. | | Стаття 10| |60−120% від прямої заробітньої платні. | | Стаття 11| |60−80% від прямої заробітньої платні. | | Стаття 12| |20−30% від виробничої собівартості. |

Повна собівартість- грн.

3. Розрахунок ефективності впровадження потоко — конвеєтної смуги.

1. Розрахунок показників зростанню виробничості праці.

Вдсоток зниження операцій розраховується за формулою 3.3.

| Т1 — Т2 | | |А= *100% |(3.3.) | |Т1 | |

де:

Т1, Т2 — трудоємність виконуємих операціій до та после впровадження потоко — конвеєрної смуги, хв.

| 30. 072−25. 06 | | |А = * 100% = 16.6 | | |30. 072 | |

Відсоток тосту виробітки розраховується за формулою 3.4.

| Т1 — Т2 | | |У = *100% |(3.4.) | |Т2 | |

| 30. 072−25. 06 | | |У = *100% = 20 | | |25. 06 | |

Розраховуємо випуск продукції по оптово — відпускними цінам на одного середньосписочного працівника за формулою 3.5.

| Nріч. * ОВЦ | | |= |(3.5.) | |ППП | |

де:

ППП — численість персоналу.

| 231 300 -78. 117 | | |= =269 678. 54 | | |67 | |

3.3.2. Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження конвеєру.

Для розрахунку економічної ефективності використовуємо данні, зведені до таблиці 3. 10.

Таблиця 3. 10.

|Найменування | Сума в грн. | |з статтею. |До впровадження конвеєру Після впровадження | | |конвеєру | |Стаття 1 |4. 90 4. 90| |Стаття 2 | 41. 525 | | |41. 525 | |Стаття 3 |4. 00 4. 00 | |Стаття 4 | 0. 572 | | |0. 5148 | |Стаття 5 | 0. 0755 | | |0. 0612 | |Стаття 6 |0. 2331 |0. 207 | |Стаття 7 |0. 6 475 |0. 0576 | |Стаття 8 |0. 9 713 |0. 8 505 | |Стаття 9 |0. 264 |0. 2376 | |Стаття 10 |0. 264 |0. 2376 | |Стаття 11 |0. 308 |0. 2772 | |Стаття 12 |10. 44 |10. 42 | |Всього |62. 66 |62.5 |

Річний економічний ефект розраховується за формулою 3.6.

| Є р.= (С1 — С2) * N річ. — Є норм. * (К2 — К1) |(3.6.)| | | |

де:

С1, С2 — собівартість одиниці продукції до та после впровадження конвеєру, грн.;

Є норм — нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (0. 15), показує частку капітальних вкладень, які повинні щорічно окупатися;

К1 — К2 — капітальні затрати, грн.

Є р.= (62. 66 -62.5) * 231 300 — 0. 15 * (25 000) =36 633

Економія від зниження собівартості продукції розраховується за формулою 3.7.

66 Є соб. = - 62. 5) * 231 300 = 37 008

Строк окупаємості розраховується за формулою 3.8.

| К2 — К1 | | |Т прибл.= |(3.8.) | |(С1 — С2) * N річ. | | | | | | | |

25 000

Т прибл.= = 0.7 (року)

(62. 66−62. 5)*231 300

Розрахунковий коефіцієнт ефективності капіталовкладень розраховується за формулою 3.9.

| (С1 — С2) * N річ | | |Т розр.= |(3.9.) | |К2 — К1 | | | | | | | |

(62. 66−62. 5)*231 300

Т прибл.= = 14. 8

25 000

Впровадження нової техніки необхідне, якщо дотримані наступні умови:

Т прибл. Розр. Т прибл. норм.

Є розр. Є норм.

Висновок:

Впровадження конвеєру економічно необхідне, бо:

7 6. 7

14.8 0. 15

4. Техніко — економічні показники участку

Техніко — економічні показники ділянці зводимо до таблиці 3. 11.

Таблиця 3. 11.

|№ |Найменування показнику. |Одиниці |Чисельне | |н.п. | |виміру. |значення. | |1 |Головний випуск продукції: | | | |1.1 |У натуральному вираженні; |прим. |255 000 | |1.2 |по повної собівартості. |грн. |15 936 735 | |2 |Трумісткість монтажу. |Хв. |25. 06 | |3 |Такт конвеєрної смуги. |Хв. |1. 00 | |4 |Кількість робочих місць. |прим. |29 | |5 |Довжина конвеєру. |м |26.2 | |6 |Швидкість руху конвеєру. |м / x |0.8 | |7 |Кількість працюючих: | | | |7.1 |Основних працівників; |Людина. |55 | |7.2 |Допоміжних працівників; |Людина. |5 | |7.3 |ІТП; |Людина. |5 | |7.4 |Служачих; |Людина. |1 | |7.5 |МОП; |Людина. |1 | |7.6 |всього |Людина. |67 | |8 |Годовий фонд заробітньої платні; | | | |8.1 |Основних працівників; |грн. |128 853. 45 | |8.2 |Допоміжних працівників; |грн. |10 603. 008 | |8.3 |ІТП; |грн. |9780. 00 | |8.4 |Служачих; |грн. |1440. 00 | |8.5 |МОП; |грн. |1020. 00 | |8.6 |всього |грн. |151 696. 43 | |9 |Середньо місячна заробітня платня; | | | |9.1 |Основних працівників; |грн. |206. 95 | |9.2 |Допоміжних працівників; |грн. |185. 55 | |9.3 |ІТП; |грн. |228. 20 | |9.4 |Службовців; |грн. |168. 00 | |9.5 |МОП; |грн. |93. 00 | |9.6 |Всього |грн. |882. 20 | |10 |Виробка продукції однієї працівника. |% |268 342. 52 | |11 |Відсоток повишення виробничості роботи. |грн. |20. 00 | |12 |Повна собівартість виробу. |грн. |62. 497 | |13 |Годовий економічний ефект. |грн. |36 633. 00 | |14 |Окупаемість капітальних витрат. |рік |0.7 |

|Форм|Зон|Поз|Позначення. |Найменування. |Кі|Примітка | |ат. |а. |. | | |л.| | | | | | | | | | | | | | |Документація | | | | | | | | | | | |А1 | | |КТРЄ. 208 610. 012 ЗК|Збіркове креслення | | | | | | | | | | | | | | | |Деталі. | | | | | | | | | | | |А1 | |1 |КТРЄ. 701 020. 012 |Плата печатна. |1 | | | | | | | | | | | | | | |Інші вироби. | | | | | | | | | | | | | | | |Конденсатори. | | | | | | | | | | | |А1 | | | |КМ-5а Н90−0.1 | |С1-С41 | | | | | |ОЖО. 460. 043. ТУ | | | | | | | |Мікросхеми. | | | | | | | | | | | | | | | |Всі по БКО. 348. 282 | | | | | | | | | | | | | | | |К155ЛН1 |2 | | | | | | |К555ИМ5 |8 | | | | | | |К555ЛА2 |4 | | | | | | |К555ЛИ1 |4 | | | | | | |К555ЛИ3 |4 | | | | | | |К555ЛИ6 |4 | | | | | | |К555ЛЕ4 |3 | | | | | | |К555ЛЛ1 |6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою