Экологическое право

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Екологічне право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

|Понятие, |Екологічний |Государственный|Понятие і | | |предмет, метод |нормотворчество|кадастр |класифікація | | |і системи |органів |природних |екологічних | | |екологічного |місцевого |ресурсів немає і |правопорушень.| | |права. |самоуправления. |объектов. | | | |Під | |Государственным|Экологическое | | |екологічним |Якщо |кадастром |правопорушення | | |правом |відповідність до |природних |- | | |розуміється |Конституцією РФ|ресурсов |протиправне,| | |сукупність |органи местного|называется свод|виновное діяння| | |норм, |самоврядування |економічних |скоєне | | |регулюючих |наділені |организационных|право-, | | |конкретні |соответствующим|и технічних |дієздатним | | |громадські |і полномочиями,|показателей, |суб'єктом, | | |відносини |вони можуть |характеризующих|причиняющее чи| | |власності |приймати |якість, |несучий | | |на природні |нормативно |кількість |реальну загрозу| | |ресурси, по |правові акти. |природного |заподіяння | | |забезпечення |Ці повноваження |ресурсу, состав|экологического | | |раціонального |визначено |і категорії |шкоди або | | |використання |поруч |користувачів. |порушує інші| | |природних |законодательных|Данные |правничий та | | |ресурсів немає і |актів, у цьому |кадастрів |законні | | |охороні |числі ФЗ «Про |служать |інтереси | | |оточуючої |загальних принципах|обеспечению |суб'єктів | | |середовища від |організації |раціонального |екологічного | | |шкідливих |місцевого |використання |права. | | |хімічних, |самоврядування |природних |Екологічні | | |физиологических|в РФ». Цей |ресурсів немає і |правопорушення | | |і биологических|закон відносить к|охране |поділяють на| | |у |ведення местных|окружающей |провини і | | |процесі |органів |середовища від |злочину. | | |господарської и|самоуправления |шкідливих |Першу групу | | |інший |забезпечення |впливів. На|составляют | | |діяльності, |санітарного |основі |менш | | |захисту |добробуту |кадастрів |суспільно | | |екологічних |населення, |проводиться |небезпечні діяння | | |правий і законных|регулирования и|денежная оценка|по порівнянню зі| | |інтересів |планування |природного |другими. Ці | | |фізичних і |забудови |ресурсу, |екологічні | | |юридичних |територій і |визначається |правопорушення | | |осіб. |т.д. ФЗ «Про |його продажна |тягнуть у себе| | |З урахуванням |охороні |ціна, система |такі види | | |інтересів і |оточуючої |заходів для |відповідальності| | |потреб |природної |відновленню |: | | |людини |середовища» також |порушеного |дисциплінарну;| | |предмет |визначає ряд |стану |матеріальну, | | |екологічного |предметів |природи. |административну| | |права утворюють |ведення органов|Государственные|ю, | | |відносини: |місцевого |природні |гражданско-прав| | |власності |самоуправления: |кадастры служат|овую | | |на природні |розробку |основою при |відповідальність| | |ресурси; по |екологічних |прийняття |. | | |використанню |програм, облік |рішення про |Другу групу | | |природних |й оцінку |наданні |утворюють діяння| | |ресурсів; по |стану |природного |що їх | | |охороні |оточуючої |ресурсу в |слід | | |оточуючої |середовища проживання і |користування. |кримінальна | | |середовища від |природних |Кадастри |відповідальність| | |різної форми |ресурсів на |ведуться по |. | | |деградації та по|подведомственно|отдельным видам| | | |захисту |і території Франції і |природних | | | |екологічних |д.р. |кадастрів і з | | | |правий і законных|Перечисленные |територіям. У | | | |інтересів |напрями |відповідність до | | | |фізичних і |діяльності |екологічним | | | |юридичних |органів |законодавств| | | |осіб. |місцевого |ом ведеться | | | |Методи |самоврядування |державний| | | |правового |здійснюються |земельний | | | |регулювання -|у вигляді |кадастр, | | | |способи |прийняття |державний| | | |правового |нормативних |кадастр | | | |на |правових актов. |месторождений і| | | |громадські | |проявів | | | |відносини з |Найнижчий |корисних | | | |боку |рівень актів -|копалин, | | | |держави й |локальні |державний| | | |уповноважених |нормативні |лісової кадастр,| | | |їм суб'єктів. |акти, |державний| | | |Розрізняють |прийняті на |водний кадастр,| | | |административно|предприятиях. |державний| | | |-правової метод|Выделяют |кадастр | | | |і |локальні акти |тваринного світу,| | | |гражданско-прав|общего |державний| | | |овой метод. |характеру і |кадастр особливо | | | |Під системою |спеціальні |охоронюваних | | | |екологічного |акти. |природних | | | |права |Акти загального |територій. Як| | | |розуміється |характеру — |особливу | | | |структура |колективний |різновид | | | |основних |договір, |кадастру рідкісних| | | |елементів, |правила |що є на | | | |частин цієї |внутрішнього |межі | | | |галузі - |трудового |зникнення | | | |підгалузей, |розпорядку. |видів звірів | | | |інститутів, |Спеціальні |і рослин, | | | |норм. Структура|акты — плани |можна | | | |визначається |организационно-|рассматривать | | | |практичними |технічних |Червоної книги | | | |потребами |заходів із |РФ. | | | |последовательно|охране |Поруч із | | | |го, |оточуючої |кадастрами | | | |раціонального и|природной среды|отдельных | | | |найбільш |і рациональному|природных | | | |повного решения|использованию |ресурсів немає і | | | |завдань у сфері |природних |об'єктів, | | | |взаємодії |ресурсів, |екологічне | | | |нашого суспільства та |посадові |законодавств| | | |природи, |інструкцією, і |про | | | |завдань, які |д.р. Дія |передбачає| | | |державою. |эколого-правовы|ведение | | | |При определении|х нір, |територіальних| | | |внутрішньої |які у |кадастрів | | | |структури |локальних |природних | | | |екологічного |нормативних |ресурсів немає і | | | |права, буде |актах, |об'єктів. | | | |служити |обмежено | | | | |сукупність |рамками | | | | |правових норм, |підприємства міста і | | | | |регулюючих |іншого | | | | |конкретну, |формування. | | | | |щодо | | | | | |відокремлену | | | | | |групу | | | | | |громадських | | | | | |відносин. | | | | | |Поняття і |Право |Моніторинг |Платність | | |особливості |власності |оточуючої |природопользова| | |джерел |на природні |середовища. |ния і його види. | | |екологічного |ресурси. |Моніторинг — |Платність | | |права. |Основи права |це система |є один | | |Співвідношення |власності |довгострокових |із принципів | | |галузі |на природні |спостережень, |природопользова| | |екологічного |ресурси |оцінки й |ния. У | | |правничий та отрасли|определены |прогнозу |відповідність до | | |екологічного |Конституцією |стану |законодавств| | |законодательств|РФ. У |оточуючої |ом про | | |а. |законодательств|среды і його |оточуючої | | |Під джерелом |е про окружающей|изменений. |середовищі запровадження | | |екологічного |природної среде|Основные |платності | | |права |закріплюються |положення про |переслідує | | |розуміються |специфічні |моніторингу |досягнення низки| | |нормативно-прав|черты і форми |сформульовані |цілей. | | |овые акти, |власності |до закону РРФСР |Є | | |містять |на конкретні |"Про охорону |джерелом | | |норми, |природні |оточуючої |поповнення | | |регулюючі |ресурси, а |природної |государственног| | |відносини у |також |середовища". |про і місцевого | | |області |особливості |Дані |бюджетів, а | | |взаємодії |механізму |моніторингу |також | | |нашого суспільства та |реалізації |природної среды|экологических | | |природи. Щоб |правомочий |є основою |фондів. | | |служити |власника |для ведення |Стимулює | | |джерелом |землі, вод, |кадастрів |природопользова| | |екологічного |надр, лісів і |природних |телей до | | |права документ |т.д. |ресурсів, а |раціональному | | |повинен отвечать|Под правом |також і |використанню | | |наступним |власності |прийняття |тих ресурсів, | | |вимогам: |на природні |екологічно |які вони | | |мати |ресурси в |значимих |платять. | | |об'єктивно |суб'єктивному |господарських и|Законом «Про | | |виражену |буквальному розумінні |інших рішень. |охороні | | |форму — закон, |розуміється |Інформація в |оточуючої | | |указ |сукупність |області |природної | | |Президента, |правомочий |моніторингу |середовища» | | |постанову |власника по|загрязнения |встановлюються| | |Уряди и|владению, |оточуючої |два виду | | |т.д.; повинен |користування і |середовища |платежів — за | | |вступити |розпорядженню |предоставляется|пользование | | |уповноваженим |землею, водами,|потребителям |природними | | |органом; должен|лесными |безкоштовно або |ресурсами і поза | | |бути официально|ресурсами і др. |за плату. |забруднення | | |опубліковано. |об'єктами |Іншим |оточуючої | | |Джерелам |власності. |споживачам |середовища. | | |екологічного |Розташовані в |цієї информации|Плата за | | |права притаманний |власності |інформація |користування | | |ряд |природні |предоставляется|природными | | |особливостей. |ресурси |за плату в |ресурсами | | |Джерела |використовуються |розмірах, |регулюється | | |екологічного |власником |возмещающих |відповідним| | |права относятся|свободно, по |Витрати її |і | | |до предметів |своєму |підготовку. |природоресурсны| | |спільного |розсуду. Але |У |ми | | |ведення |цього права не |государственной|законодательным| | |Федерації і його |абсолютне. |системі |і актами. | | |суб'єктів, |Право |моніторингу |Наприклад, за | | |эколого-правовы|собственности |беруть участь: |користування | | |е норми |обмежується |Государственный|землей | | |устанавливаются|общественно |комітет із |що у | | |обох |значимими |охороні |власності | | |рівнях. |інтересами, |оточуючої |чи часовому | | |Ще один |тобто. |природної |користуванні | | |особливість |власник |середовища; |стягується | | |цієї галузі |проти неї |Федеральна |земельний | | |у цьому, що |вільно |служба по |податок. | | |екологічні |користуватися |гидрометеоролог|Плата за | | |норми можуть |які належать |ії і |користування | | |ставитися до |йому природними |моніторингу |природними | | |різним отраслям|ресурсами, если|окружающей |ресурсами також| | |права. |це завдає |природної |передбачена | | |Екологічний |шкоди |середовища; |користування | | |законодательств|окружающей |Государственный|недрами, водами| | |про це — |природної |комітет із |лісовим фондом | | |сукупність |середовищі. |земельної |користування | | |законів, |Власник |політиці; |тваринним світом.| | |які |зобов'язаний |Міністерство | | | |регулюють |законодательном|природных |Оплата ж | | |відносини, |порядку |ресурсів РФ; |забруднення | | |що утворюють |забезпечити |Міністерство |оточуючої | | |предмет |раціональне |сільського |середовища це одне | | |екологічного |використання |господарства і |із поважних | | |права. |що належать |природопользова|принципов | | |Базуючись на |йому природних |ния; |вкладених у| | |цих критериях,|ресурсов |Государственный|экономическое | | |сукупність | |комітет із |стимулювання | | |законів можна | |рибальством; |підприємств | | |розділити на | |Федеральна |вживати заходів | | |дві групи: | |служба лісового |зниження | | |законодавств| |господарства; |забруднення | | |про про оточуючої| |Міністерство |оточуючої | | |середовищі і | |здравоохранения|среды. | | |природоресурсно| |. |Закон | | |е | | |передбачає| | |законодавств| | |два виду | | |про. Об'єктом | | |платежу за | | |першої групи | | |забруднення | | |є | | |оточуючої | | |навколишня | | |середовища. Плата | | |середовище загалом, | | |за: | | |у другому — | | |Викиди, скиди| | |окремі | | |забруднюючих | | |природні | | |речовин, | | |ресурси. | | |розміщення | | | | | |відходів та | | | | | |решта видів | | | | | |забруднення в | | | | | |межах | | | | | |встановлених | | | | | |лімітів; | | | | | |Викиди, скиди| | | | | |забруднюючих | | | | | |речовин, | | | | | |розміщення | | | | | |відходів та | | | | | |решта видів | | | | | |забруднення | | | | | |понад | | | | | |встановлених | | | | | |лімітів. | | |Структура |Форми |Нормування | | | |сучасного |власності |природопользова| | | |екологічного |на природні |ния і забезпечення якості | | | |законодательств|ресурсы. |оточуючої | | | |а. |Форми права |середовища. | | | |Екологічний |власності |Під | | | |законодательств|на природні |нормуванням в| | | |про це — |ресурси |області | | | |сукупність |визначаються |природопользова| | | |законів, |Конституцією |ния і охорони | | | |які |РФ. У |оточуючої | | | |регулюють |відповідність до |природного довкілля| | | |відносини, |ч.2 ст. 9 земля |розуміється | | | |що утворюють |та інші |встановлення | | | |предмет |природні |уповноваженими| | | |екологічного |ресурси можуть |державним| | | |права. |перебувати у |і органами | | | |Базуючись на |приватної, |екологічних | | | |цих критериях,|государственной|нормативов в | | | |сукупність |, муниципальной|соответствии з | | | |законів можна |та інших формах |вимогами | | | |розділити на |власності. |законодавств| | | |дві групи: |Всім |а. | | | |законодательств|собственников |Важливу роль | | | |про про окружающей|закрепляется |екологічному | | | |середовищі і |принцип равных,|нормировании | | | |природоресурсно|одинаковых |грає Порядок | | | |е |обов'язків по|разработки і | | | |законодательств|обеспечению |затвердження | | | |про. Об'єктом |раціонального |екологічних | | | |першої групи |використання |нормативів | | | |є |природних |викидів і | | | |навколишня |ресурсів немає і |скидів | | | |середовище загалом, |охороні |забруднюючих | | | |у другому — |оточуючої |речовин, у | | | |окремі |природної |навколишню | | | |природні |середовища. |природну | | | |ресурси. |Право приватної |середу, лімітів | | | |Законодательств|собственности |використання | | | |про про окружающей|на природні |природних | | | |середовищі в |ресурси. |ресурсів, | | | |представлено |Громадяни та його |розміщення | | | |лише некоторыми|объединения в |відходів. | | | |актами, |праві мати у |Нормативи | | | |наприклад: З «Об|частной |якості | | | |охороні |власності |оточуючої | | | |оточуючої |землю, |природного довкілля| | | |природної |відособлені |є | | | |середовища»; ФЗ «Про |водні об'єкти |єдиними для | | | |екологічної |які мають |території| | | |експертизі»; ФЗ|связи з другими|РФ. | | | |"Про |наземними |У систему | | | |континентальном|водными |екологічних | | | |шельфі" тощо. |об'єктами і |нормативів | | | |Більше широке |розміри в |входять: | | | |його місце займає |відповідність до |Нормативи | | | |природоресурсно|земельным |якості | | | |е |законодательств|окружающей | | | |законодательств|ом. |середовища; | | | |про. |Государственная|Нормативы | | | |Природоресурсно|собственность |гранично | | | |е |є |припустимого | | | |законодательств|доминирующей в |шкідливого | | | |про це — |структурі |на | | | |сукупність |закріплених |стан | | | |законів, |законодательных|окружающей | | | |регулюючих |форм |середовища; | | | |відносини з |власності. |Нормативи | | | |використанню и|Право |використання | | | |охороні |государственной|природных | | | |окремих |власності |ресурсів; | | | |природних |встановлено: на|Нормативы | | | |ресурсів: |землю, надра, |санітарних і | | | |Земельний |лісу, об'єкти |захисних зон. | | | |кодекс; ФЗ «Про |живої і |Нормативи | | | |тварину мире»; |животного мира,|качества | | | |Водний кодекс, |інші объекты. |окружающей | | | |Лісовим кодексом і| |середовища | | | |т.д. |Муніципальна |встановлюються| | | | |власність. |у вигляді | | | | |До складу |нормативів | | | | |муніципальної |гранично | | | | |власності |допустимих | | | | |входять |концентрацій | | | | |перебувають у |(ГДК) шкідливих | | | | |муніципальної |речовин, а | | | | |власності |також шкідливих | | | | |муніципальні |мікроорганізмів| | | | |землі та інші |та інших | | | | |природні |біологічних | | | | |ресурси. |речовин, | | | | |Управляють |забруднюючих | | | | |муніципальної |навколишню | | | | |власністю |середу, і | | | | |органи местного|нормативов | | | | |самоуправления. |предельно | | | | |Вони праві |допустимих | | | | |зраджувати |рівнів (ПДУ) | | | | |об'єкти |шкідливих | | | | |муніципальної |фізичних | | | | |власності в|воздействий на | | | | |оренду, |неї. | | | | |відчужувати в |Функції: | | | | |встановленому |встановлюють | | | | |порядку тощо. |граничні | | | | |У земельному |величини | | | | |законодательств|вредных | | | | |е об'єкти |фізичних, | | | | |муніципальної |хімічних і | | | | |земельної |біологічних | | | | |власності |впливів на | | | | |не названі. |природну | | | | |Землі не |середу; служать | | | | |які стосуються |з оцінки | | | | |федеральним |стану | | | | |належать |атмосферного | | | | |суб'єктам |повітря, вод, | | | | |федерації. |грунтів по | | | | | |хімічним, | | | | | |фізичним і | | | | | |біологічним | | | | | |характеристикам| | | | | |; враховуються | | | | | |при | | | | | |плануванні | | | | | |господарської | | | | | |діяльності; | | | | | |використовуються | | | | | |як юрид. | | | | | |критерій. | | | |Закон як |Право |Процедура ОВНС.| | | |джерело |природопользова| | | | |екологічного |ния. Принципи. |Під оцінкою | | | |права. Загальна |Система норм |на | | | |характеристика |контролюючих |навколишню | | | |З РФ «Про охране|отношения по |середу (ОВНС) | | | |оточуючої |використанню |розуміється | | | |природної |природних |діяльність, | | | |середовища» |багатств, |спрямовану| | | |Основним |називається |визначення | | | |джерелом |правом |характеру і | | | |екологічного |природопользова|степени | | | |права є |ния. |потенційного | | | |закон. Це |Право |впливу | | | |означає, що в|природопользова|намечаемого | | | |законах повинні |ния |проекту на | | | |бути адекватно |розподіляється |навколишню | | | |врегульовані |на види право: |природну | | | |екологічні |землепользовани|среду, | | | |правничий та |я; |очікуваних | | | |інтереси |недропользовани|экологических і| | | |чоловіки й |я; |що з | | | |громадянина, |водопользования|ними соціальних| | | |механізм їх |; користування |і основи економічних| | | |забезпечення і |атмосферним |наслідків в | | | |захисту та |повітрям; |процесі змін і | | | |визначається |лесопользования|после | | | |основне |; користування |реалізації | | | |зміст |рослинним |цього проекту | | | |правового |світом поза |і вироблення заходів| | | |регулювання |лісів; |щодо забезпечення | | | |громадських |користування |раціонального | | | |відносин. |тваринам миром. |использования | | | |Закон — | |природних | | | |твердження |До основним |ресурсів немає і | | | |государственной|принципам права|охрану | | | |політики у |природопользова|окружающей | | | |сфері охорони |ния ставляться: |природного довкілля| | | |дкр. середовища. |раціональне |шкідливих | | | |Фундаментальным|природрпользова|воздействий в | | | |законом |ние; |відповідність до | | | |є закон |экосистемный |вимогами | | | |РФ «Про охорону |підхід до |чинного | | | |оточуючої |регулювання |екологічного | | | |природної |природопользова|законодательств| | | |середовища» принятый|ния; цільової |а. | | | |19 грудня 1991|характер |ОВНС | | | |року. Цей |користування |здійснюється | | | |закон заклав |природними |замовником | | | |основи развития|ресурсами; |(ініціатором) | | | |цієї галузі |платність |екологічно | | | |з урахуванням |спеціального |шкідливою | | | |змінених |природопользова|деятельности, | | | |політичних, |ния. |починаючи від самих| | | |екологічних, |Наприклад. |ранніх стадій | | | |економічних и|Принцип |її | | | |д.р. умов. |екосистемного |планування. | | | |Закон определил|подхода до |Головне завдання | | | |завдання всього |регулювання |ОВНС — | | | |природоохранног|природопользова|обеспечить | | | |про |ния тісно |виконання | | | |законодательств|связан з |замовником, | | | |а РФ. |принципом |планованої | | | |Регулює |раціонального |діяльності, | | | |відносини у |використання |вимог | | | |сфері |природних |екологічного | | | |взаємодії |ресурсів. Цей |законодавств| | | |нашого суспільства та |принцип |а. | | | |природи з целью|вытекает з |Тому ОВНС не| | | |збереження |вимог |дозволяє | | | |природних |законодательств|допустить | | | |багатств і |а про охорону |поява | | | |природною |оточуючої |господарюючих | | | |довкілля |середовища. Його |суб'єктів, | | | |людини, |змістом |що у | | | |запобігання |є |час | | | |екологічно |правові |здійснення | | | |шкідливого |вимоги про |своєї | | | |впливу, |предупреждении,|деятельности | | | |оздоровлення і |недопущення |можуть негативно| | | |поліпшення |заподіяння |проводити | | | |якості |шкоди в |навколишню | | | |оточуючої |процесі |середу. | | | |довкілля |використання |Регулюється | | | |людини, |конкретного |становище ОВНС | | | |зміцнення |природного |Положенням про | | | |законності і |ресурсу другими|оценке | | | |правопорядку у |природним |на | | | |інтересах |об'єктах та |навколишню | | | |сьогодення й |оточуючої |довкілля| | | |майбутнього |середовищі. |до від 18 липня| | | |покоління |Принцип |1994 року. | | | |людей. |цільового |У цьому вся | | | |Вперше |використання |становищі дано | | | |врегульоване |природних |перелік | | | |комплекс |ресурсів для |об'єктів | | | |екологічних |земельного, |господарської та| | | |правами людини, |гірського, |інший | | | |наприклад, право|водного і |діяльності | | | |на охорону |лісового права |для підготовки | | | |здоров'я від |полягають у |обосновывающей | | | |неблагоприятног|том, що |документації | | | |про впливу |природопользова|которых | | | |оточуючої |тели повинні так|необходимо | | | |природної |використовувати |проведення | | | |середовища. |свого права, |ОВНС. Інколи справа| | | |Центральне |щоб у |коли | | | |місце у законі |процесі їх |діяльність не| | | |займають |господарської |зазначена в | | | |вимогами з |діяльності не|перечне, то | | | |забезпечення |завдати шкоди |целесообразност| | | |дотримання |іншим объектам|ь проведення | | | |екологічних |живий і неживой|ОВОС то, можливо| | | |вимог. З. |природи, а |встановлено і | | | |предусматривает|также |органом | | | |низку інших |громадянам. |виконавчої | | | |механізмів | |влади на | | | |охорони | |території | | | |оточуючої | |якої | | | |середовища. Це: | |планується ця| | | |економічне | |діяльність. | | | |регулювання | | | | | |механізму | | | | | |охорони дкр. | | | | | |середовища; | | | | | |відповідальність| | | | | |за | | | | | |екологічні | | | | | |правопорушення | | | | | |і відшкодування | | | | | |шкоди | | | | | |заподіяної | | | | | |екологічним | | | | | |правопорушенням| | | | | |. Закон створив | | | | | |об'єктивну | | | | | |передумову для| | | | | |формування | | | | | |основних | | | | | |інститутів | | | | | |активно | | | | | |що розвивається | | | | | |екологічного | | | | | |права. | | | | | | | | | | | |Закони та інші |Право загального |Державна| | | |нормативні |природопользова|экологическая | | | |акти суб'єктів |ния. |експертиза. | | | |РФ у сфері |Загальне |Відповідальність| | | |охорони |природопользова|за порушення у | | | |оточуючої |ние є |сфері | | | |природної |загальнодоступним и|экологической | | | |середовища. |не з |експертизи. | | | |Природопользова|стороны |Поняття | | | |ние, охорона |компетентних |екологічної | | | |оточуючої |государственных|экспертизы | | | |середовища проживання і |органів прокуратури та |визначається ФЗ| | | |забезпечення |власників |"Про | | | |екологічної |соответствующих|экологической | | | |безпеки |дозволів. |експертизі": | | | |віднесено до |Право на загальне |це | | | |предметів |природопользова|установление | | | |спільного |ние пов’язані з |відповідності | | | |ведення РФ і |реалізацією |запланованій | | | |суб'єктів РФ. |природного |господарської та| | | |Тому |права кожного |інший | | | |нормативно-прав|на |діяльності | | | |овое |сприятливу |екологічним | | | |регулювання |природну |вимогам, і | | | |названих |середу. |визначення | | | |відносин | |припустимою | | | |здійснюють | |реалізації | | | |органи як | |об'єкта | | | |законодавчої| |екологічної | | | |, і | |експертизи. | | | |виконавчої | |Під | | | |влади РФ. | |екологічними | | | |Суб'єкти РФ | |вимогами | | | |здійснюють | |розуміються як | | | |власне | |вимогами з | | | |правове | |охороні | | | |регулювання | |оточуючої | | | |природопользова| |середовища від | | | |ния і охорони | |впливу | | | |оточуючої | |шкідливих | | | |середовища з урахуванням | |речовин, і | | | |політичних, | |вимоги | | | |соціально | |законодавств| | | |економічних, | |а області | | | |природно-климат| |охорони | | | |ических, | |оточуючої | | | |екологічних, | |природної | | | |історичних і | |середовища. | | | |інших | | | | | |особливостей | | | | | |регіонів. | | | | | |Примітно | | | | | |те, що якщо | | | | | |закони | | | | | |суб'єктів РФ | | | | | |суперечать | | | | | |законам РФ | | | | | |що у | | | | | |області | | | | | |спільного | | | | | |ведення, то | | | | | |діє | | | | | |спільний | | | | | |закон. Якщо | | | | | |закон суб'єкта | | | | | |РФ суперечить| | | | | |ФЗ, але прийнято | | | | | |на уроках | | | | | |власного | | | | | |правового | | | | | |регулювання, | | | | | |то діє | | | | | |закон суб'єкта | | | | | |РФ. | | | | | |Нормативно-прав| | | | | |овые акти | | | | | |приймаються в | | | | | |суб'єктів | | | | | |федерації в | | | | | |різні форми. | | | | | |У | | | | | |республиках-суб| | | | | |ъектах РФ це | | | | | |--конституції. | | | | | |Законодавчі| | | | | |акти | | | | | |приймаються в | | | | | |формі статутів, | | | | | |кодексів, | | | | | |законів, | | | | | |уложений. | | | | | |Органи | | | | | |виконавчої | | | | | |влади | | | | | |приймають | | | | | |постанови, | | | | | |розпорядження. | | | | | |Необхідно | | | | | |відзначити, що | | | | | |частину власних | | | | | |прав | | | | | |федеральні | | | | | |органи можуть | | | | | |передати | | | | | |місцевим | | | | | |органам, якщо | | | | | |це | | | | | |суперечить | | | | | |Конституції РФ.| | | | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою