Финансовый учет

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Біржове справа


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Финансовый учет.

Тема № 1. Принципи побудови та молодіжні організації фінансового учета.

1. Загальні принципи організації ВИЖЕНІТЬ на предприятиях.
2. Система рахунків, об'єкти ВИЖЕНІТЬ та його характеристика.
3. Перспективи розвитку і вдосконалення ВИЖЕНІТЬ і отчетности.

1. Загальні принципи організації СУ на предприятиях.

Чинним Положенням «Про С У і звітності до» встановлено основні засади організації ВИЖЕНІТЬ на предприятиях.
1. СУ майна, зобов’язань та господарських операцій ведеться на підприємствах способом подвійному записі відповідно до Планом рахунків. З 01. 01. 96 року винятком є малі підприємства, чисельність яких складає 15 людина, а річний оборот вбирається у 100-тысячный розмір мінімальної зарплати. Цими підприємствах подвійна запис немає. Замість нього ведеться фінансовий рахунок «Доходи й витрати». Різниця між статками і видатками — це фінансовий результат деятельности.
2. Підставою для запис у дисконтних регістрах є первинні документи, які фіксують фактичне вчинення х/о. Первинні документи заповнюють в останній момент виникнення х/о; вони містять всі необхідні реквізити, правильно оформлені і мають підписи відповідальних лиц.
3. Майно, зобов’язання і х/о відбиття в СУ і звітності підлягають оцінці, визначене шляхом підсумовування фактично вироблених витрат. Оцінка ввозяться вітчизняної валюте.
4. З метою забезпеченості достовірності даних ВИЖЕНІТЬ проводять інвентаризацію наявного майна та фінансових зобов’язань та оформляються її результаты.
5. Дотримання протягом звітного року облікової політики, оцінки майна України та фінансових обязательств.
6. Правильність відображення прибутків і витрат по звітним периодам.
7. Тотожність даних аналітичного і синтетичного учетов.

2. Система рахунків, об'єкти ВИЖЕНІТЬ та його характеристики.

Для організації ВИЖЕНІТЬ застосовується система рахунків, розроблена з нового плані рахунків СУ фінансово-господарську діяльність підприємства. Відповідно до цим планом застосовуються рахунки крім всіх рахунків для урахування витрат на производство.
Об'єкти ВИЖЕНІТЬ — усе майно підприємства у відповідність до класифікацією по функціональної ролі й джерел образования:
— кошти розрахунковому і валютному рахунку, в кассе;
— розрахунки: — з поставщиками
— з покупателями
— з організаціями соцстраху й пенсійного обеспечения
— з бюджетом
— з банком
— з персоналом;
— виробничі запасы;
— основні средства;
— капітальні вложения;
— нематеріальні активы;
— фінансові вкладення цінні бумаги;
— готова, відвантажена і реалізована продукция;
— фонди, резерви і займы;
— фінансові результати і прибыли.

3. Перспективи розвитку й удосконалення ВИЖЕНІТЬ і отчетности.

Останніми роками в ВИЖЕНІТЬ і звітності сталися великі изменения:
1) видано Положення про СУ і звітності до, які регламентують організацію та влитися методологію БУ;
2) створено новий план рахунків СУ фінансово-господарську діяльність предприятия;
3) змінена методологія обліку основних засобів, КК, капіталу, прибутку, спеціальних фондов.
4) відповідальність ведення СУ покладено керувати предприятия;
5) внесено зміни у бухгалтерську звітність: у балансі, стосовно нього, які наближені до міжнародного практике;
6) розроблено окремі бухгалтерські стандарты.
Разом про те існуюча практика СУ відповідає вимогою ринкової економіки та міжнародних стандартів. Для успішного проведення реформи СУ департаментом СУ і звітності Мінфіну РФ визначені напрямки розвитку та совершенствования:
1) створення нормативного регулювання СУ. І тому розроблений закон «про СУ», закон схвалений Держ. Думою і бути схвалений Радою Федерації і Президентом;
2) впровадження міжнародних стандартів СУ, що дозволить розв’язати проблему гармонізації СУ країни з ринкової экономикой;
3) підвищення фаховий рівень головних бухгалтерів шляхом сертифікації, що дозволить підвищити їх професійний рівень. Головний бухгалтер повинен мати вище образование;
4) розробка організаційної системи СУ, що з поділом ВИЖЕНІТЬ і БУ;
5) підвищення рівня автоматизації учетно-вычислительных работ;
6) вдосконалення звітності відповідно до міжнародної практикой.
Тема № 2. Облік коштів і расчетов.

1. Основні засади організації обліку коштів і розрахункових операций.
2. Облік коштів на розрахунковий рахунок в банках.
3. Облік коштів на валютному рахунку в банках.
4. Облік готівки касах предприятия.
5. Облік підзвітних сумм.
6. Облік розрахунків з товарним і нетоварним операциям.
7. Облік розрахунків з претензиям.
8. Облік внутрішньогосподарських і междубалансовых расчетов.
9. Облік розрахунків із персоналом з праці та інших операциям.
10. Облік розрахунків з соціального страхуванню, пенсійного забезпечення та інших позабюджетним платежам.
11. Платежі до бюджету й облік розрахунків із бюджетом.
12. Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.
13. Облік розрахунків із банками.
14. Облік короткострокових і частка довгострокових кредитов.
15. Інвентаризація коштів, розрахункових операцій та відбиток її результати в учете.

1. Основні засади організації обліку коштів і розрахункових операций.

У процесі господарську діяльність підприємства виникають господарські зв’язки Польщі з метою безперебійного постачання безперервного процесу виробництва, своєчасності розрахунків. Господарські зв’язку встановлюються коїться з іншими підприємствами, організаціями та установами на підставами господарських договорів. Відповідно до цими договорами підприємство стає постачальником, покупцем чи платником. Правильна організація розрахунків між підприємствами має важливого значення для своєчасних надходжень коштів, отже прискореної оборотності оборотних засобів. У процесі виробничої діяльності в підприємства виникають відносини з його працівниками, організаціями соц. і мед. страхування, пенсійним фондом, бюджетом.
Усі підприємства здійснюються у грошової форми. Грошові розрахунки досліджують вигляді безготівкових платежів, або готівкою. У разі ринкової економіки безготівкові розрахунки ведуть із допомогою векселів, чеків та інших документів — замінників готівкових денег.
Безготівкові розрахунки ведуться через розрахунковий і рахунок, що відкриваються у пихатій інституції банків, обслуговуючих підприємство, і навіть шляхом взаємних платежей.
Крім розрахунків за продану продукцію та придбання тих матеріальних цінностей, підприємство здійснює безготівкові розрахунки різних банківських, кредитних і розрахункових операцій, які заміняють готівка в обороте.
Застосування безготівкових розрахунків знижує Витрати грошове звернення, скорочення потреби у готівку, концентрує у трилітрові банки вільні кошти підприємств, забезпечує схоронність грошових средств.
Безготівкові розрахунки здійснюються шляхом перерахування коштів із рахунку платника з цього приводу постачальника. Посередник реалізації цих розрахунків — установа банка.
Банк- юридична особа, яке створено щодо залучення коштів підприємств і розміщення їх у умовах повернення, платності, срочности.
Банківська системи РФ: ЦБ і комерційні банки.
Підприємство може вибирати комерційний банк реалізації розрахунків й платежей.
Між підприємством, і банкам полягає кредитний договір, відповідно до яких здійснюються обслуговування підприємства з всім розрахунковим операциям:
— розрахунки з платежам;
— видача готівкових денег;
— надання кредита.
Підприємство проти неї відкрити у пихатій інституції банку розрахунковий, поточний, валютний счета.

2. Облік коштів у розрахунковому счете

Для розрахункових операцій на готівкової і безготівковій формі підприємство відкриває установі банку розрахунковий рахунок. Право відкриття розрахункового рахунки надається організації, що є юридичною особою і має самостійний баланс. Відкриття розрахункового рахунки регулюється законодавством, відповідно до яким підприємство надає банку такі документы:
1) заяву для відкриття розрахункового счета;
2) свідчення про реєстрацію предприятия;
3) копія Статуту підприємства, завіреного нотаріально, і Установчих договора;
4) картка із зразками підписів, і відбитком друку — 2 примірника — завірені нотариально;
5) довідка про постановку на облік до податкової інспекції і пенсійний фонд.
З цих документів банк і підприємство укладають договір на розрахунково-касове обслуговування, у якому обумовлюються всі умови розрахунків між підприємством, і установою банка.
Для розрахунків з поточних операціях підприємства у установі банку підприємство надає первинні документи, у яких указуються всі необхідні реквізити платника і одержувача грошових средств:
1) найменування платника і получателя;
2) розрахунковий рахунок платника і получателя;
3) кореспондентські рахунки банків, обслуговуючих підприємство платника і получателя;
4) найменування продукції, послуг, якими йдуть расчеты;
5) сумма.
Розрахунковий рахунок у банку відкривається підприємству і його присвоюється певний номер, відповідно до що у подальшому виробляють всі розрахунки. Банк кожне підприємство відкриває лицьової рахунок, де й ведеться облік руху коштів підприємства. Для зарахування грошей на розрахунковий рахунок та його перерахування з розрахункового рахунки підприємство надає установі банку платіжного доручення (вимога) за підписами керівника і головного бухгалтера, які надалі звіряють із карткою з образцами.
Аналітичний облік операцій на розрахунковий рахунок ведеться в бухгалтерії підприємства виходячи з виписки із розрахункового рахунки, яку надають установою банку. Періодичність складання виписок залежить від руху коштів для підприємства щодня чи раз на неделю.
Синтетичний облік операцій на розрахунковий рахунок ведеться на рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» — активний (у банку — пасивний). Надходження — по Дп (в виписка банку — по Кт), витрата, списання грошей — по Кт (в виписці - по Дп). Сальдо дебетове наявність грошових средств.
Дп 51 кореспондується з Кт — 46 (зарахування виручки при реализ. методом оплаты)
— 62 (зарахування виручки реалізації методом отгрузки)
— 90 (зарахування короткострокових кредитів банка)
— 92 (зарахування довгострокових кредитів банка)
— 94 (короткострокові займы)
— 95 (довгострокові займы)
— 50 (повернення надходження готівки (в) з кассы)
— 76 (надходження інших грошових средств)
— 68 (повернення з бюджета)
— 75 (збільшення УК)
— 69 (повернення з ПФ, ФСС, ФМС і ФЗ)
— 67 (повернення позабюджетних платежей)

Кт 51 кореспондується з Кт — 60
— 90
— 92
— 94, 95 (погашення займов)
— 50 (видача зарплаты)
— 76
— 68
— 69 (погашення задолженности)
— 67
— 75 (розрахунки з учредителями)
Регістр для ведення синтетичного обліку по Дп рахунки 51 — при журнально-ордерною формі - відомість № 2, де на кількох підставі первинних документів мають у шаховому порядку відбивається надходження грошей на розрахунковий рахунок у протягом місяця і підраховується оборот протягом місяця (підсумок ведомости).
Синтетичний облік по Кт 51 — ведеться в журналі-ордері № 2, де на кількох відбиваються записи по Дп корреспондирующих рахунків, наприкінці місяця — підсумок і кінцевий залишок, який равен:
залишок початку місяці + обертів відповідно до відомості № 2 — обертів журнала-ордера.
Отриманий залишок записується в відомість № 2 і звіряється з випискою за рахунком.
Для обліку операцій на розрахунковий рахунок з готівкою грошима застосовуються такі первинні документы:
1) оголошення на внесок готівкою — застосовується для зарахування коштів, хто залишився касі (невчасно видана зарплати, прибуток від покупців і др.)
2) чек — видача коштів готівкою з розрахункового рахунки. Він перебуває у чекової книжці, видану підприємству банком. З отриманням грошей готівкою заповнюється чек у чековій книжці і корінець. У чеку і корінці вказується сума коштів, які цілі вона отримана (на господарські потреби, для видачі зарплати). Чек і корінець підписується керівником й головним бухгалтером. Чек залишається у банку, а корінець — як виправдувальний документ — до каси предприятия.

3. Облік коштів на розрахунковий рахунок в банке.

У зв’язку з переходом до ринкової економіки підприємства отримали право здійснювати операції з іноземною валютою. Для цього він у банку відкривається валютний рахунок.
До валютних операцій банк повинен мати дозвіл від ЦБ РФ (лицензию).
Операції з іноземною валютою відбуваються у наступному валюте:
— долари США
— німецькі марки
— французькі франки
— фунти стерлингов
Для відкриття валютного рахунок підприємство надає до банку документи, аналогічні документам під час відкриття розрахункового рахунки. Між банком і підприємством полягає «Договір расчетно касовому обслуживании»
При віданні операцій на валютному рахунку підприємство проти неї зараховувати виручку від ЗЕД, купувати валюту й продавати ее.
По прибутті виручки і в іноземній валюті відповідно до законодавством, підприємство зобов’язане 50% виручки продавати на валютному ринку через уповноважені банки. Інші 50% зараховують на валютний счет.
Основні первинні документи для ведення валютних операций:
1) доручення на обов’язкову продаж валют
2) платіжне доручення для ведення безготівкових расчетов.
Для отримання валюти готівкою застосовується чекова книжка.
Облік валютних операцій ведеться на сч. 52 «Валютний рахунок». Облік коштів у цьому рахунку ведеться в вимірах: у валюті й у рублях. Перерахунок валюти на рублі здійснюється за курсу ЦБ в останній момент зарахування валюти. Решта операції у валюті (перерахування коштів на спокути перед постачальниками, продаж, видача засобів у підзвіт, командировочні, здійснюються у іноземній фірмі й вітчизняної валюті. Крім обліку валютних коштів ведуть обліку курсової різниці як прибуток або убыток.
Рахунок 52 має субсчета:
52−1 — валютні рахунки всередині страны
52−2 — валютні рахунки за рубежом.
Для обліку коштів у іноземній валюті, які підлягають продажу над ринком застосовується рахунок 57 «Переклади їсти дорогою». По Дп 57 відбиваються операції, пов’язані з списанням іноземної валюти з транзитного рахунки банке.
Списання з транзитного счета:
Дп 57 Кт 52
Продаж валюты:
Дп 48 Кт 57 (48 «Реалізація інших активов»)
Зарахування виручки від продажу валюты:
Дп 51 Кт 48
Курсова разница:
Дп 48 Кт 80 (якщо прибыль)
Дп 80 Кт 48 (якщо убыток)
Що Залишилося частина валютних коштів відбивається у обліку аналогічно обліку коштів на розрахунковий рахунок. Зарахування виручки на валютному рахунку (в валюте)
Дп 52 Кт 46 (в останній момент оплаты)
Дп 52 Кт 62 (в останній момент відвантаження) — залежно від форми расчета.
Облік — в рублях і валюте
Аналітичний облік на рахунку 52 ведеться аналогічно обліку на рахунку 51.

4. Облік готівки касі підприємства.

Підприємство видає готівкою коштів зарплатню і незначні Витрати господарські потреби. Порядок ведення касових операцій регламентується інструкцією банку Росії «Про порядок ведення касових операций».
Кількість грошей для підприємства обмежена. Їх ліміт встановлюється установою банку, обслуговуючим підприємство, що сприяє схоронності готівкових коштів. Усі операції з готівкою здійснюються через касу предприятия.
Каса — спеціальне приміщення, яке обладнано сейфом і сигнализацией.
Видача коштів із каси здійснюється касиром. Він — матеріально відповідальна особа та відповідає за схоронність коштів у касі. Під час прийому працювати головний бухгалтер зобов’язаний одержати окрайчик від касира розписку, де вказується, що відповідальним обличчям є касир. Це вказується у договорі про матеріальної ответственности.
Зараз головний бухгалтер проти неї поєднувати своєю посадою із посадою касира. Не знижує відповідальність за схоронність грошових средств.
Надходження і видача грошей складає підставі первинних документов:
а) надходження: прибутковий касовий ордер
б) видача: видатковий касовий ордер
Основні реквизиты:
— наименование;
— номер;
— дата выписки;
— від когось отримані гроші які цілі выданы;
— сума прописью
ПКО підписується касиром, потім головний бухгалтер. До нього прикладається квитанція, яка відривається і віддається особі, який зробив гроші у кассу.
РКО виписується головний бухгалтер і підписується головний бухгалтер, потім передається до каси предприятия.
Аналітичний облік касових операцій ведеться касиром в «Касової книзі» чи «Звіті касира». Принаймні руху готівкових коштів виходячи з первинних документів виробляються запис у касову книжку на час вступу і витраті грошей. Касова книга теж ведеться щоденно. Наприкінці дня виводиться залишок грошей до касі. Якщо рух коштів незначне, то аналітичного обліку понедельно. Аналітичний облік касових операцій ведеться в касової книзі двох примірниках. Видача коштів касиром відбувається лише виходячи з РКО.
Синтетичний облік ведеться на рахунку 50 «Касса».
Дп — надходження коштів Кт — 51, 52, 55, 62, 76, 71 і др.
Кт — видача готівкових коштів — Дп 70, 71, 75, 43, 97, 51, 52, 26 і др.
Синтетичний облік ведеться в відомості № 1 по Дп сч. 50, по Кт сч. 50 — в журнале-ордере.
Якщо підприємством здійснюється видача іноземної валюти через касу, то тут для ведення касових операцій на валюті відкривається спеціальний субрахунок для обліку грошей до іноземній валюті і спеціальний субрахунок для обліку у вітчизняній валюті відповідно до курсом.

5. Облік підзвітних сум.

Крім виплати зарплати підприємство видає готівкою з каси також підзвітним особам. Видача підзвітних сум виготовляють відрядження й господарські потреби. Список підзвітних осіб встановлюється керівником підприємства, видача виробляється у відповідність до указом керівника. Принаймні витрати коштів підзвітним обличчям складається звіт, де віддзеркалюється в підставі виправдувальних первинних документів фактичну витрату коштів, а залишок невитрачених грошей — повертається у касу. Израсходованние кошти списуються до витрат виробництва, залежно від цілей витрати.
Порядок обліку відрядних расходов.
З наказу керівника працівники направляють у відрядження до виконання службовими обов’язками. оплата їх витрат. Перелік витрат і нормативів її оплати встановлюється Мін. Фин. Відповідно до цим здійснюється виплата відрядних расходов.
Зараз склад оплачуваних відрядних. расходов:
1) проїзд до місця призначення (туди, й обратно);
2) оплата житла по найму;
3) суточные;
4) інші витрати за наявності виправдувальних документов:
— оплата телефон. розмов (виробничого характера);
— проїзд на міському транспорте;
— оплата прийомів, пов’язаних із службової необхідністю (не більше норм Минфина).
По поверненню з відрядження підзвітне обличчя становить авансовий звіт і докладає щодо нього виправдувальні документи.
1-ша частина фин. отчета:
— прізвище командировочного;
— срок;
— підзвітна сумма;
— израсходовано;
— не израсходовано;
— залишок задолженности.
2-га частина (зворотна сторона):
— Витрати підставі всіх прикладений. документов;
— суточные;
— у днів, у відрядженні (день відбуття і прибуття вважається як 2-а дня).
Добові визначається множенням кол-ва днів, у відрядженні на ліміт (лише на добу). Їдучи до інших держав добові. встановлюється Мінфіном. кожної країни у окремішності.
Їдучи у відрядження зберігається зарплатню.
Добові = 15. 000 руб.
Проїзд оплачується по билету.
Проживання — по пред’явленої квитанції, якщо немає, то 3. 000 руб. /день.
У межах тих нормативів виробляється оплата витрат, що з відрядженням. Витрати понад витрат на пальне м.б. оплачені з допомогою прибутку предприятия.
Авансовий звіт про відрядних витратах складається пізніше трьох днів після повернення з відрядження, якщо звіт не складено, бухгалтерія може затримати зарплату. Авансовий звіт підписується підзвітним обличчям, головний бухгалтер і керівником предприятия.
Аналітичний облік ведеться в відомості № 7, де за кожному підзвітному особі відбивається залишок боргу підзвітною сумі, видано, витрачено, залишок після возмещения.
Видача на госп. потреби здійснюється довіреною особою, яке встановлюється керівництвом. Підзвітні суми — для закупівлі товарно-матеріальних ценностей.
Для придбання ТМЦ підзвітному особі виписується доручення, де вказуються реквізити підзвітного особи,, найменування ТМЦ, сума. Заводять книжку обліку «Виданих цінностей». З доручення і рахунку за отримання ТМЦ виписується РКО і виробляється виплата коштів. По скоєнні господарської операції підзвітне обличчя здає документи у бухгалтерию.
Синтетичний облік ведеться на рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Рахунок призначений для узагальнення інформації про розрахунках із працівниками після одержання в підзвіт сумм.
Дп — видача грошей під отчет
Кт — израсходование коштів підзвітними лицами.
Видача грошей під звіт
Дп 71 Кт 50
Кт 71 Дп 26 — командировочні
Кт 71 Дп 20 — придбання матеріалів для производства
Дп 25 — ТМЦ потреб цеха.
Періодично виробляється інвентаризація підзвітних сумм.
Недостача — Дп 84 Кт 71
Списання недостачі - Дп 70 (73), Кт 84.
Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері № 7.

6. Облік розрахунків з товарним і нетоварним операціям.

Розрахунки з приводу товарних і нетоварним операціям — якщо підприємство постачальник чи заготівельник ТМЦ. Розрахунки по нетоварним операціям пов’язані з погашенням заборгованості банку, бюджету, працівникам підприємства, органам соцстраху, пенсійному фонду та інших. Усі між підприємством здійснюються виходячи з господарських договоров.
Облік розрахунків з товарним операціям.
Існують такі форми расчетов
* платіжне требование
* платіжне поручение
* платіжне требование-поручение
* аккредитивы
* особливі счета
* гаразд планових платежей
* гаразд заліку взаємних требований
* поштові переводы
* бартерні сделки
Застосування цих форм залежить від домовленості між підприємством- постачальником і покупателем.
Розрахунки платіжними требованиями.
Зараз майже застосовується (застосовується платіжне вимогу-доручення). Предприятие-поставщик виписує рахунок платіжне вимога. Насправді цій формі називається акцептной. Є дві її різновиду: попередній і подальший акцепт.
Попередній акцепт — протягом трьох днів банк чекає від покупця. По витікання терміну покупець наказує банку про переведення коштів із розрахункового рахунки платника на розрахунковий рахунок постачальника. Якщо відповіді, то банк сприймає це як злагоду і перераховує гроші поставщику.
Наступний акцепт — на час вступу рахунки банк платника, банк перераховує гроші з розрахункового рахунки платника на розрахунковий рахунок постачальника і протягом трьох днів чекає згоди покупця (мовчання — згоду). Якщо покупець це не дає згоду на оплату чи цурається акцепту, то банк вивчає причину відмови і повертає гроші плательщику.
Існує сповнений спокус і частковий відмови від акцепту. Повний — на час вступу рахунки за адресу.
Синтетичний облік при акцептной формі ведеться наступним образом.
Постачальник: Дп 45 Кт 40 (відвантаження продукции)
Дп 46 Кт 45 (фактична собівартість реалізованої продукції списується)
Дп 51 Кт 46 (оплата, зарахування выручки)
Покупець Дп 10 Кт 60 (акцептовано рахунок платіжне вимога постачальника за ТМЦ)
Дп 60 Кт 51 (оплата счета)
Розрахунки платіжними поручениями:
Покупатель (счет платіжного доручення) ==> банк ==> кошти постачальнику ==> отгрузка.
Поставщик: Дт 51 Кт 62 (зарахування виручки від покупателя)
Дп 62 Кт 46 (відбиток реалізації в останній момент надходження средств)
Дп 46 Кт 40 (відвантаження продукции)
Покупець: Дп 60 Кт 51 (перерахування средств)
Дп 10 Кт 60 (приходование ТМЦ)
Акредитивна форма:
Недолік — відволікання коштів з оборота.
1. Виставляння акредитива
Дп 55−1 Кт 51.
2. Розрахунки акредитивами з поставщиком
Дп 60 Кт 55−1
3. Оприбуткування ТМЦ, поступивш.
Дп 10 Кт 60
4. Повернення невикористаних коштів
Дп 51 Кт 55−1

Планові платежі: застосовують у торговле
Розрахунковим шляхом взаємодії: в підприємств, надають постійні послуги друг другу.

Крім розрахунків з товарним операціям для підприємства є й інші види расчетов:
— по претензиям;
— внутрішньогосподарські расчеты;
— междубалансовые;
— із соціального страхуванню та інших позабюджетним платежам;
— з працівниками предприятия;
— з бюджетом;
— з різними дебіторами і кредиторами;
— з банком;
— спільні предприятия.

7. Розрахунки по претензиям.

Претензія надається постачальникам, підрядчикам, транспортним та інших організаціям за непостачання потребує матеріальних та інших цінностей чи недооказание послуг, за поставку неякісної продукції, за розкрадання з вини транспортних організацій корисною і ін.
Інші причини: — невідповідність цін, тарифов;
— шлюб та внутрішні простои;
— помилкове списання установою банка.
Облік претензій ведеться на рахунку 63 «Розрахунки за претензіями» — активный.
Дп — сума претензій постачальникам і др.
Дп 63 Кт 60 — за недопоставлений вантаж, арифметичні помилки у рахунку, невідповідність тарифів і др.
За невчасні поставки постачальнику пред’являються штрафи, пені, неустойки. Їх учет:
Дп 63 Кт 80
Надходження платежів з претензиям:
Дп 50, 51, 52 Кт 63
Суми, які, з’ясувалося, стягненню не підлягають, ставляться ті ж рахунки, із яким було прийнято на облік по Дп 63.

9. Розрахунки з персоналом за оплатою труда.

Розрахунки із виплати зарплати, премій, посібників, доходів з і ін. цінним бумагам.
Облік розрахунків із робітниками ведеться на рахунку 70 — пассивный.
Кт — нарахування всіх видів виплат — в кореспонденції с
Дп 20 — нарахування зарплати за виготовлення продукции
Дп 23 — … допоміжного производства
Дп 25 — … управлінський персонал цехи і інший персонал
Дп 26 — … общеуправленч.
Дп 31 — … освоєння нову продукцію і кап. ремонт
Дп 89 — … час чергового отпуска
Дп 88 — нарахування доходів у вигляді премій, матеріальної помощи
Дп 81 — … як дивідендів, премий
Дп 96 — зарплата рахунок коштів цільового финансирования
Дп 69 — посібники з тимчасової нетрудоспособности
Дп 43 — зарплата вантажника за навантаження ТМЦ
Дп 44 — нараховано зарплату працівникам торговли.
Видача і утримання з зарплаты
Дп 70 Кт 50
Кт 51 (якщо зарплата видається через сберкассу)
Кт 68 (утримання податків, прибутковий налог)
Кт 94 (надходження від кредиторів (кремі банків) по короткотерміновим займам)
Кт 95 (… долгосрочным…)
Дп 76 (утримані платежі з товарів, набутим у кредит, нараховані платежі за квартплату)
Видача зарплати здійснюється з каси протягом трьох днів. Після цього терміну невчасно видана зарплата, називається депонованої відбивається в реєстрі депонованої зарплати). За кожним депоненту заводиться депонентская картка, де відбивається депонентская заборгованість та її выдача.
Облік депонованої зарплати ведеться на рахунку 76 (субрахунок — розрахунки з депонентами)
Освіта депонованої зарплаты
Дп 70 Кт 76
Виплата депонованої зарплати
Дп 76 Кт 50

10. Розрахунки із соціального страхованию.

Підприємство відповідно до законодавством здійснює відрахування на соцстрах, пенсійне забезпечення, мед. страхування й у фонд зайнятості (безплатна підготовка кадров).
соцстрах — посібники з тимчасової нетрудоспособности
Облік цих розрахунків ведеться на рахунку 69. Нарахування суми цих видів розрахунків регулюється законодавчими актами. 69 — пасивний рахунок, має чотири субрахунка, відповідних видам отчислений:
69−1 — ФСС — 5,4%
69−2 — ПФ — 1% + 28%
69−3 — ФОМС — 3,6%
69−4 — ФЗН — 1,5%
Кт 69 — нарахування сум, які підлягають перечислению.
Дп — відрахування на фонди здійснюється за нарахованої за звітний період зарплаты.
Кт 69 Дп 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 43, 89, 96 і т.д.
Дп 69 — сплата нарахованих сумм.
Кт — грошові рахунки: 50, 51, 70.

11. Облік розрахунків із бюджетом.

Розрахунки з бюджетом виробляються підприємством з різного виду податків. Облік розрахунків ведеться на рахунку 68 — пассивном.
Кт 68 — нарахування податків
Кт 68 Дп 46,47,48 — різні податки та збори, сплачувані з виручки за реалізовану продукцію, вибуття ОС, продаж інших активов.
Кт 68 Дп 81 — податку прибыль
Кт 68 ДП 70, 75 — прибутковий налог
Кт 68 Дп 51 — повернення налогов
Дп 68 — погашення задолженности
Дп 68 КТ 50 (поштою), 51, 52, 90 (кредитів банка).
Списання ПДВ щодо котрі вступили матеріалам, ОС і др.
Дп 68 Кт 19
Виконавчий лист — заборгованість, встановлювана через суд знову (алименты).

12. Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.

Підприємства виникають одноразові розрахунки з організаціями, установами i працівниками, тобто. з різними дебіторами і кредиторами. Облік розрахунків ведеться на рахунках 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» — активно-пассивный.
Рахунок 73 має три субсчета:
73−1 — розрахунки за товарны, продані кредит
73−2 — розрахунки з наданим займам
73−3 — розрахунки з відшкодуванню матеріального ущерба.
Рахунок 76 — інша дебіторська і кредиторської заборгованості (разовая).
У балансі: А — інша дебіторська.
П — інша кредиторская.


Тема № 3. Облік виробничих запасов

1. Поняття і класифікація ПЗ.
2. Первинні документи з руху ПЗ.
3. Аналітичний облік ПЗ.
4. Облік МБП.
5. Облік заготовления і придбання МЦ.
6. Облік витрати МЦ.
7. Інвентаризація ПЗ.

1. Поняття і класифікація виробничих запасов.

ПЗ — предмети праці, обслуговуючі один виробничий цикл, їхню вартість повністю входить у собівартість продукции.
Операції по ПЗ:
1) заготовление і придбання у поставщиков;
2) рух запасів для підприємства (внутрішні переміщення зі складу виробництво та т.п.);
3) реализация.
Система показників по ПЗ (показники у натуральних і вартісних единицах)
* залишки початку періоду = 1 місяць, декаді, кварталу
* залишки наприкінці периода
* прихід за период
* витрата за период
Облік ПЗ встановлюється облікової політикою підприємства, яка отражает:
1) метод оцінки ПЗ;
2) порядок відображення ПЗ на рахунках (заготовление і приобретение);
3) критерій віднесення ПЗ до МБП;
4) порядок списання МБП (обліку вибуття МБП).

Класифікація ПЗ
1. За критерієм функціональної ролі ПЗ та його призначенню у процесі виробництва (економічна классификация):
— сировину (руда, бавовну-сирець і т.д.);
— основні матеріали (метал, ткань);
— куплені напівфабрикати (деталі, які увійдуть до изделия);
— допоміжні материалы;
— отходы;
— тара (інвентарна — багаторазово обслуговує виробництво, враховується у складі ОС — напр., контейнер; неинвентарная — реалізація разом із това-ром; заставна — дається заставу, потім повертається тара);
— топливо;
— запасні части;
— МБП.
2. По технічними характеристиками і фізико-хімічним властивостями предметів праці (технічна классификация):
— це систематизований перелік споживаних у виробництві МЦ із зазначенням найменування, сорти, марки, одиниця виміру; кожній позиції присвоюється свій номенклатурний номер. Типова номенклатура затверджена Держкомстат. Росії всім предприятий.
Якщо номенклатурі вказується ціна одиниця виміру, це «номенклатура-ценник».

Собівартість ПЗ формується з урахуванням цін їх придбання (без ПДВ) крім окремих груп товарів, якими ПДВ входить у себестоимость.
У собівартість включається: оплата відсотків за відстрочку оплати, яку надають постачальникам, націнки; комісійні винагороди; оплата брокерських послуг; мита; оплата транспортних послуг; видатки тару.
Завдання С У щодо ПЗ:
1. Правильне і своєчасне документальне відбиток операції з русі ПЗ.
2. Визначення фактичної собівартості придбаних ПЗ.
3. Здійснення контролю над використанням ПЗ.
4. Виявлення надлишку чи недолік ПЗ.

2. Первинні документи з руху виробничих запасов.

1. Журнал обліку вступників вантажів. (реєстрація з урахуванням транспортних документов).
2. Доручення підзвітним обличчям щоб одержати ТМЦ, вантажів (агент постачання, экспедитор).
3. Журнал обліку виданих доверенностей.
4. Прибутковий ордер (оформлення ТМЦ складу). Складається щодня надходження матеріалів складу матеріально відповідальним лицом.
5. Акт про приймання тих матеріальних цінностей (є будь-які невідповідності: кількість, немає документів, якість). Складається замість приходного ордера у двох примірниках у присутності представника постачальника чи іншого незацікавленого особи. Один примірник передається постачальнику, примірника — замість приходного ордера.
6. Лимитно-заборная карта — для обліку відпустки, витрати ПЗ. Це обмеження на частина ПЗ, яку варто видати зі складу комірником цехах підрозділам і др.
7. Картка складського обліку (ведеться складі і складається кожному за номенклатурного номера).
Комірник указывает:
— залишок ПЗ початку месяца;
— приход;
— видачу (расход);
— залишок наприкінці месяца.
8. Реєстр приймання-здачі документів (відбиваються все прибутково-видаткові документи, які у бухгалтерию).
9. Відомість обліку залишків матеріалів складі (у ній потрапляють дані з карток складського учета).
Приймання вантажу ввозяться відповідність до інструкцією «Про порядок приймання вантажу». Якщо виявлено невідповідність, то комісійні акт про приймання вантажу. Це основу пред’явлення претензій. При автомобільних перевезеннях акт годі й складати, а зробити оцінку на транспортної накладної. На що надійшли матеріали отримують розрахункові документи, зареєстрованих у журналі обліку які поступили вантажів. Потім цих документів звіряють з договором поставки. Якщо всі гаразд, то виробляється акцепт і розрахункові документи оформляються бухгалтерією на оплату. Для підзвітних осіб виписується прибутковий ордер: один прим. — в бухгалтерію, сам на складе.
Залишки П З виводяться по формуле:
Про кінцеві = Про початкові + П — Р

3. Аналітичний облік виробничих запасов.

Аналітичний У ПЗ можна вести або за фактичної середньої собівартості, або у оцінці за обліковими цінами (договірна, планова, розрахункова ціна). Облікова ціна визначається підприємством з урахуванням договору поставки, цін минулого місяця з індексацією. Облікова ціна носить умовний характері і не збігаються з фактичної.
По фактичної середньої собівартості (балансовий метод)
1) на вид виробничих запасів відкривається картка количественно-суммового обліку. У цьому картці бухгалтер отмечает:
— залишки початку месяца;
— приход;
— расход;
— залишки наприкінці месяца.
Робиться у хронологічній послідовності. З карток інформацію бухгалтер переносить в аналітичні количественно-суммовые відомості по 10, 11, 12 рахунках. Цю інформацію відповідає інформації карток складського учета.
Середня фактична собівартість одиниці вироби розраховується так:
залишки початку місяці + надійшло лише (вартісне выражение)
Ф с/с = ------------------------------------------------------------------------------------------------
соотв-е у ост-в на поч. міс. + у надходжень (натур. одиниці)
Витрата в вартісному вираженні визначається, використовуючи середню фактичну собівартість единицы:
Витрата у сумі мат-лов = у израсх. мат-лов x середня фактич. с/с единицы.
Це потрібно у зв’язку з коливанням цен.
Залишки = разом надходжень із залишком — израсходовано.

Оцінка виробничих запасов.
Для правильного ведення СУ необхідна оцінка ПЗ. Зараз облік надходження ПЗ ведеться у двох оценках:
— за обліковими цінами;
— по фактичної себестоимости.
Для достовірного визначення вартості які поступили ТМЦ вести облік по фактичної собівартості, та її визначають аж наприкінці облікового періоду, отже необхідно вести облік за обліковими ценам.
Облікові цены:
— оптовые;
— договорные;
— планова себестоимость;
— розничные.
Фактична собівартість матеріальних ресурсів складається з витрат за це. До складу фактичної собівартості входят:
— вартість материалов;
— витрати з доставці (транспортно-заготівельні расходы);
— оплата % за придбання кредит, наданих постачальником ТМЦ;
— націнки і надбавки;
— комісійні винагороди комерційним, зовнішньоекономічним та інших организациям;
— митні пошлины;
— Витрати транспортування, збереження і доставку, здійснення сторонніми организациями.
Оцінка ПЗ, витрачених виробництва, здійснюється методами:
— по середньої себестоимости;
— за собівартістю перших за часом закупівель (ФИФО);
— за собівартістю останніх за часом закупівель (ЛИФО);
ФИФО: списання матеріалів суворо у хронологічному порядку надходження партії. Спочатку списується першу партію з які поступили матеріалів, потім вторая.
ЛИФО: матеріали списуються за вартістю останньої придбаної партії. Найбільш вигідно при инфляции.
Фактична собівартість витрачених матеріалів = вартість витрачених матеріалів + транспортно-заготівельні витрати, які стосуються вартості витрачених материалов.
Транспорно-заготовительные витрати, які стосуються вартості витрачених матеріалів обчислюються отдельно.
ТЗР = (вартість витрачених матеріалів x ТЗР які стосуються витраченим матеріалам): 100%
% ТЗР = (ТЗР залишку матеріалів початку місяці + ТЗР по котрі вступили матеріалам): (залишок матеріалів початку місяці (за обліковими цінами) + вартість які поступили матеріалів за обліковими ценам)
Якщо облік надходження матеріалів ведеться за планової собівартості (облікова ціна), то кінці облікового періоду визначається відхилення між фактичної собівартістю які поступили матеріалів та планової собівартістю. Замість % ТЗР визначають % отклонений.
Аналітичний облік ведеться за облікованим цінами двома методами: паралельним і сальдовым (найбільш распространенным).
Сальдовий метод. Записи в картках складського обліку складає підставі первинних документів по приходу і витраті. Залишок = залишок початку + прихід — расход.
Облік витрати ТМЦ в бухгалтерії ведеться виходячи з первинних документів. Ведуться відомості по приходу, витраті, складаються оборотні відомості за кожним видом ТМЦ.
При журнально-ордерній формі ведеться відомість № 10 (облік запасов):
1 розділ — надходження материалов.
2 розділ — витрати електроенергії і визначення фактичної собівартості витрачених материалов.
Облік розрахунків із постачальниками — журнал-ордер № 6. З рахунків постачальників і первинних документів по приходу розрізі субрахунків в кожному постачальнику ведеться облік надходження матеріалів і оплата за що надійшли ТМЦ.
Синтетичний облік виробничих запасів — рахунок 10 «Матеріали»" (має 8 субрахунків) і рахунку 12 «МБП».
Дп — надходження, Кт — расход.
Дп 10 надходження Кт 60 — від поставщиков
Кт 76 — інших кредиторов
Кт 75 — учредителей
Кт 20 — повернення з производства
Кт 28 і оприбуткування остаточно забракованої продук-ции.
Дп 19 Кт 60, 76 — нарахування НДС.
Кт 10 — витрата — Дп 20, 25(обслуживание виробництва), 26 (обслуговування господарства), 28 (виправлення шлюбу), 48 (реалізовані матеріали на сторону)
Дп 48 Кт 68 — нарахування ПДВ з проданим ТМЦ.
Синтетичний облік витрачених ТМЦ — відомості № 15, 12, 16 (реалізація), журнал-ордер № 10.

4. Облік МБП.

До МБП ставляться предмети вартістю нижче 50 мінімальних зарплат чи терміном експлуатації менш 1 року незалежно від своїх вартості. З іншого боку, до МБП відносять спеціальні інструменти, і спеціальні пристосування, устрою, тара для зберігання ТМЦ складі, предмети для видачі напрокат, незалежно вартості, гармати лову, бензомоторные пилки, сезонні дороги, тимчасові будівлі у лісі й др.
Особливості обліку МБП:
1) МБП за вартістю поділяються на МБП вартістю трохи більше 1/20 встановленого ліміту за единицу;
2) МБП зі вартістю більш 1/20.
МБП вартістю менш 1/20 встановленого ліміту враховуються аналогічно виробничим, тобто. принаймні відпустки в виробництво, вони відразу списуються на собівартість изготавливаемой продукции.
По МБП більш 1/20 нараховується зносу двома способами:
1) — за відпускання матеріалів знос = 50% їх стоимости.
— при списання — решта 50% вартості за мінусом износа;
2) нараховується знос 100%
3) спеціальними інструментам, пристосуванням і змінному устаткуванню знос нараховується з кошторисної ставки і запланованого випуску продукції з допомогу цих инструментов.
Облік зносу — рахунок 13 «Знос МБП».
Облік МБП вартістю більш 1/20 встановленого лимита.
Дп 12/2 Кт 12/1 — відпустку МБП зі складу в эксплуатацию;
Знос: Дп 20 Кт 13 (50% чи 100%) — МБП, які у основне производство.
Дп 20 Кт 13 — в цех
Дп 26 Кт 13 — в адміністративно-господарські помещения.
Знос при выбытии (списании)
Дп 20, 25, 26 Кт 13 (50%) — вартість оприбуткованого лома
Списання МБП
Дп 13 Кт 12/2 — внаслідок зносу (повний износ)
Дп 10 Кт 13 — лом.

5. Облік заготовления м придбання матеріальних ценностей.

Облік складає підприємстві відповідність до облікової політикою виходячи з первинних документів по приходу ТМЦ.
Існують два варіант обліку заготовления і придбання ПЗ.
1. Облік заготовления ПЗ ведеться на рахунку 15 «Заготовление і придбання материалов».
Дп — покупна вартість ТМЦ, якими підприємство одержало розрахункові документи поставщиков.
Дп 15 Кт 60, 71, 23, 76.
Окремою рядком відбивається ПДВ щодо котрі вступили материалам:
Дп 19 Кт 60 (постійні постачальники), 76 (разові поставщики).
ПДВ у документі постачальника може бути відбито окремої строкой.
Оприбуткування ТМЦ за обліковими цінами отражается:
Дп 10 Кт 15 — фактично оприбутковані зі складу материалы
Відхилення між фактичної собівартістю і облікової ценой:
Дп 16 «Відхилення вартості матеріалів» Кт 15
2. Заготовление придбаних ТМЦ:
Дп 10 Кт 60, 76, 23, 71, 20 (якщо повернення невикористаних ТМЦ)
Транспортні заготівельні расходы:
Дп 10 Кт 60, 76, 23, 71)
По прибутті ТМЦ можливо:
— на підприємство надходять супровідні документи від постачальника, а ТМЦ поки відсутні. Їх облік ведеться як цю критику матеріалів пути.
— надходять матеріали від постачальника, а супровідні документи відсутні. Їх облік ведеться як цю критику неотфактурованных поставок.
Особливості обліку матеріалів пути:
1) в обліковій регістрі - журнал-ордер № 6 — виробляється запис загального обсягу вартості які поступили материалов.
У графі, де відбивається № приходного ордера ставиться літера «Н»
2) на час вступу ТМЦ від постачальників в обліковій регістрі виробляється стонированная запис червоними чорнилом, і додатковою рядком відбиває прихід ТМЦ по балансовому рахунку 10 і на суму, проставляється № приходного ордера.
Неотфактурованные поставки:
По прибутті ТМЦ виписується акт приймання ТМЦ і вартість які поступили ТМЦ позначаються на журналі-ордері № 6 по балансовому рахунку «Матеріали» й у графі «Неотфактурованные поставки».
По прибутті рахунку за цієї стоці виробляється запис за рахунком і ПДВ. Якщо є відхилення між вартістю матеріалів, відображених у рахунку й оприбуткованих, всі вони відбиваються за рахунком 16.
По прибутті ТМЦ можлива їх недостача і неякісна постачання. На суму недостачі (неякісної поставки) складається акт представниками підприємства міста і постачальника і пред’являється претензія винуватцям: постачальнику транспортної организации.
Облік претензий:
Дп 63 Кт 60 (постачальники і транспортні організації), 76 (інших організацій) — невідповідність якості отриманих ТМЦ стандартам чи умовам договора.
Постачання ТМЦ по претензии:
Дп 10 Кт 63
Повернення коштів при погашення заборгованості по претензии
Дп 51, 52 Кт 63 (надійшли платежі за раніше пред’явленим претензиям).

6. Облік витрати матеріальних ценностей.

Відпустку ТМЦ виробництва значить їх фактичних витрата. Є різноманітні способи визначення витрати ТМЦ на производство:
1. Спосіб документального оформления.
Фактичний витрата матеріалів складає підставі розроблених норм витрати. За наявності відхилення між нормативними і фактичними видатками складається документ «Вимоги з сигнальними ознаками» (червона риса по-діагоналі чи папері іншого цвета).
2. Инвентаризация.
Фактичний витрата матеріалів визначають за даними інвентаризацій. Наприкінці місяця або зміни шляхом инв-ции визначається залишок невикористаних ТМЦ. Фактичний витрата матеріалів виробництва визначається розрахунковим шляхом:
Залишок початку місяці + кількість які поступили матеріалів протягом місяця — залишок ТМЦ наприкінці месяца.
3. Метод партиенного раскроя.
(У галузях, де використання ТМЦ ввозяться результат їхньої розкроювання на тканини, металлы.)
Наприкінці звітний період визначається залишок материалов.
Фактичний витрата = витрата за нормою -= отклонения.
Облік витрат матеріалів ведеться виходячи з аркуша розкроювання по партия.
Синтетичний облік
Кт 10 Дп (куди витрачено) 20, 23, 25, 26, 28.
У разі ринкової економіки підприємство проти неї продавати ТМЦ. Реалізація ТМЦ:
Дп 48 Кт 10 — за відпускними ценам
Дп 48 Кт 68 — нарахування ПДВ
Дп 51 Кт 48 — зарахування выручки
Дп 48 (80) Кт 80 (48) — фінансовий результат: прибуток (убыток)
Синтетичний облік витрати материалов:
Відомість № 15, 12, журнал-ордер № 10.
Аналогічно ведеться облік продажу МБП.

7. Інвентаризація виробничих запасов.

Контроль станом ПЗ і Порядок відображення в обліку результатів їх инвентаризации.
Для контролю над станом використання ПЗ проводиться інвентаризація. Терміни проведення інвентаризації (причины):
1) раз на рік перед упорядкуванням річного звіту (суцільна инвентаризация);
2) вибірково за вказівкою керівника предприятия;
3) на зміну матеріально відповідального лица;
4) при виявлення розкрадання матеріальних ценностей.
Інвентаризація проводиться комісією, що призначається керівником підприємства виходячи з наказу. У інвентарну комісію входить представник бухгалтерії. Перед інвентаризацією матеріально відповідальна особа пише розписку у тому, що це ТМЦ у приміщенні відбито у первинних документах. Зараз проведення інвентаризації і протягом його проведення склад пломбируется і матеріально відповідальну особу допускається туди лише з представниками комиссии.
Під час проведення інвентаризації підраховується наявність ТМЦ складі у межах номенклатурних номерів, але припускається і пересортиця ТМЦ. Потому, як комісія прораховує, складається інвентаризаційна опис чи акт проведення інвентаризації, де відбивається фактичне наявність ТМЦ, ставляться підписи инвент. комиссии.
Інвентаризаційна опис передається в бухгалтерію, де вказується ціна, визначається сума, та був дані переносячи в сличительную відомість: дані про документам, і визначаються відхилення як недостачі чи надлишки. Надлишки приходуются, а недостачі списуються з допомогою винних осіб, природного зменшення населення і себестоимости.
Виявлення недостачи:
Дп 84 Кт 10
Недостача не більше норм природною убыли:
Дп 25, 26 Кт 84
Більше норм з допомогою виновных:
Дп 70 Кт 84 (небольшая)
Дп 73 Кт 84 (большая)
Дп 73 Кт 84 і Дп 76 Кт 73 (дуже большая)
Винуватець не встановлено (списується на витрати производства)
Дп 25, 26 Кт 10
Через війну стихійних лих
Дп 80 Кт 84


Тема № 4. Облік основних засобів і капітальних вложений

1. ОС, їх класифікація і оценка.
2. Документальне оформлення і організація аналітичного обліку ОС.
3. Облік капітальних вкладень і надходження ОС.
4. Облік витрат за помешкання і технічне обслуговування ОС.
5. Облік вибуття ОС.
6. Облік зданих у найм і орендованих ОС.
7. Міжнародна практика обліку амортизации.

1. Основні кошти, їх класифікація і оценка.

Для господарську діяльність для підприємства важливого значення мають ОС.
ОС — сукупність материально-вещественных об'єктів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва, і під час експлуатації переносять свою вартість на собівартість изготавливаемой продукции.
Насправді до ОС ставляться засоби виробництва, вартістю понад 50 мінімальних зарплат чи терміном експлуатації більше однієї року.
ОС бувають виробничі і непроизводственные.
По видам ОС подразделяются:
1) земельні ділянки, перебувають у власності підприємства (у балансі виділяються окремої статьей);
2) будинку, споруди, машини, устаткування, передавальні пристрої і інші ОС (групуються і позначаються на балансі окремої статьей)
Оцінка ОС.
Для правильної організації СУ, ОС оцениваются:
— по початкової стоимости;
— по відновлювальної стоимости;
— по залишкової стоимости.
У балансі ОС відбиваються по залишкової вартості (без початкової і износа)
Початкова вартість — витрати, пов’язані після придбання і будівництвом ОС (видатки купівлю, доставку, транспортировку).
Восстановительная вартість — вартість ОС після їх переоцінки. Через інфляції переоцінка ОС здійснюється щорічно. Зараз — переоцінка на 01. 01. 96, що у обліку показується на 01. 04 96.
Залишкова вартість — відмінність між початкової вартістю і износом.
Значення оцінки ОС — залишкова вартість відбиває реальної стан ОС.

2. Документальне оформлення і організація аналітичного обліку основних засобів.

Облік надходжень і вибуття ОС ведеться виходячи з первинних документів. Основний первинний документ — акт приемки-передачи ОС типовий форми ОС-1.
Приймання О С для придбання чи будівництві здійснюється комісією, до складу якої включаються технологи, механіки і від бухгалтерії. З супровідних документів мають у Акті отражаются:
— найменування надходження объекта;
— початкова стоимость;
— термін эксплуатации;
— під час використання: сума износа.
Акт підписується комісією і передається в бухгалтерію підприємства. Кожному об'єкту ОС присвоюється інвентарний номер, у результаті в бухгалтерії ведеться інвентарний учет.
За кожним об'єкту (групі) відкривається інвентарна карточка:
— найменування объекта;
— інвентарний номер;
— початкова стоимость;
— термін эксплуатации;
— норма амортизации;
— сума амортизації, нарахована щомісяця на час вступу ОС, колишніх в експлуатації: сума износа.
У картці вказуються терміни проведення капітального ремонту. Картки зберігаються у картотеці за видами ОС й місцю їх перебування.
При переміщенні ОС картки перекладаються. Така угруповання ОС необхідна для правильного визначення суми зносу і відображення їх у учете.
Сума зносу: з усіх видів ОС, крім автомобилей.
Сума зносу = (початкова вартість x річна норма амортизації (в %)): (12×100%).
Норма амортизації до є єдиною всім видів ОС. Виняток: встановлена норма для ОС, що працюють у умовах Крайньої Півночі й у підземних умовах. До них застосовуються поправочний коэффициент.
Норма амортизації розробляється урядом. У зв’язку з тим, що рух Ос для підприємства незначне, а номенклатура їх зараз досить велика застосовується скорочений спосіб розрахунку амортизации:
Щомісячна сума зносу за поточний місяць = Сума зносу за місяць + знос по котрі вступили ОС — знос по выбывшим ОС.
По котрі вступили ОС знос нараховується з першого числа місяці, наступного за місяцем надходження. Наприклад, якщо ОС надійшли 2 березня, то знос нараховується з 01. 04.
По выбывшим ОС знос припиняють нараховувати з першого числа місяці, наступного за місяцем вибуття. Наприклад, ОС вибули 01. 04, у травні не нараховується износ.
Розрахунок зносу при ручний техніці обліку ввозяться разработочной таблиці № 6:
— що надійшли ОС у звітній периоде;
— выбывшие ОС у звітній периоде;
— амортизація за минулий месяц;
— амортизація по котрі вступили ОС;
— амортизація по выбывшим ОС;
— сума зносу за поточний месяц.
Це простий (лінійний) метод.
Зараз застосовується й прискорений спосіб амортизації: на окремі види ОС скорочується термін експлуатацію у двічі, отже збільшується вдвічі норма амортизації, отже збільшується сума износа.
Застосування прискореного способу розрахунку амортизації сприяє швидшому оновленню ОС.
Знос нараховується також за выбытии ОС з метою визначення залишкової вартості ОС і фінансового результат від ОС. Техніка зносу відповідає початкового принципу (у справі не так на 12, але в термін эксплуатации).
По прибутті знос враховується. По автомобілям, що у експлуатації (крім легкових), розрахунок амортизації залежить вартості автомобіля, його марки, норми амортизації, пробігу. По легковикам сума амортизації нараховується, як у решті ОС. По закінчення терміні експлуатації, вказаної у інвентарній картці, нарахування зносу прекращается.

3. Облік капітальних вкладень й надходження основних средств.

Синтетичний облік ОС.
Надходження О С:
1. Введення в експлуатацію (придбання нових ОС).
По прибутті: Акт приемки-передачи ОС — форма ОС-1
1) рік выпуска;
2) дата приобретения;
3) дата надходження у эксплуатацию;
4) початкова стоимость;
5) сума износа;
6) технічний документ;
7) накладні, договори та інших. купівля (надходження) ОС
2. Реєстрація чинного устаткування, будинків та др.
При інвентаризації можуть бути встановлені невраховані ОС, їх підприємство має узяти під учет.
3. Безплатне поступление.
ОС виробничого призначення, отримані безоплатно ставляться збільшення додаткового капіталу: Дп 01 Кт 87−3 «Додатковий капітал». Безоплатно отримані цінності.
Рахунок 01 «Основні кошти». Дп — надходження, Кт — выбытие.
Витрати з доставки безоплатних ОС:
Дп 88−3.1. (фонд накопичення освічений) Кт 23, 60, 68, 70 (оплата праці під час створення нового майна), 71.
за рахунок чистої прибыли:
Дп 81−2 (використання прибутку з метою) Кт 23, 60, 68, 70, 71.
за рахунок нерозподіленого прибыли:
Дп 88−2 (нерозподілена прибуток минулих років) Кт 23, 60, 68, 70, 71.
Витрати монтажем устаткування (входять у початкову вартість объекта).
Дп 08−3 (будівництво об'єктів ОС)
Кт 10 — матеріали віднесено до витрат по капітальним вложениям
Кт 12 — МБП
Кт 13 — нарахований знос МБП, використовуваних для будівництва ОС.
Кт 23 — списані послуги допоміжного виробництва, надані їм під час кап. вложениях.
Кт 60 — акцепт рахунків постачальника за роботи з капітального будівництва (зокрема. за устаткування, не яка потребує монтажа)
Кт 70 — сума з праці персоналу, занатому кап. вложениями
Кт 71 — списана заборгованість підзвітних осіб із видатках, виробленим чи з кап. вложениям
Кт 76 — відбито заборгованість кредиторам, що виникла процесі будівництва й здобути нові ОС (транспорт і т.п.)
Після здачі в експлуатацію витрати приєднують в початкової стоимости:
Дп 01 Кт 08
Невиробнича сфера: ОС прийняті на облік з зарахуванням на збільшенням соціальної сферы:
Дп 01 Кт 88−4 (фонд соціальної сфери) — безоплатно невиробничі ОС — збільшення балансову вартість об'єктів невиробничого назначения
Доставка (расходы)
Дп 88−4 Кт 23, 60, 70, 71, 76
Завдяки збільшенню чистої прибыли
Дп 88−4 Кт 23, 60, 70, 71
Одержання О С з допомогою внеску до УК
Освіта підприємства (прихід по початкової стоимости):
Дп 01 Кт 75−1
Износ
Дп 75−1 (розрахунки з вкладів у КК) Кт 02−1 (знос власних ОС)
Витрати з доставки приймає предприятие
Дп 08−3 Кт 10, 12, 13
Купівля ОС (в інших предприятий)
Дп 08 Кт 60 (придбання) — вартість, зазначена в рахунку поставщика
Приходование:
Дп 01 Кт 08
Оренда (перехід ОС з довгострокової оренди договір із власність предприятия)
Дп 01 Кт 03
Износ:
Дп 02−2 (знос довготерміново орендованих ОС) Кт 02−1 — перерахування зносу (під час експлуатації) — перехід із орендованих у власність арендатора.

4. Обліку витрат за помешкання і технічне обслуговування основних средств.

Через війну експлуатації ОС зношуються. Існує дві виду зносу: моральний і тяжка фізична. Моральний знос — необхідна заміна та модернізацію устаткування. Фізичний знос — необхідний ремонт оборудования.
Існує дві виду ремонту: поточний та капітальний. Поточний — підтримку ОС у стані. Витрати за поточного ремонту ставляться на утримання і експлуатації устаткування, будинків та ін. ОС. Капітального ремонту — заміна окремих деталей та вузлів після закінчення терміну експлуатації. Для капітального ремонту комісією (призначається керівником підприємства) складається кошторис витрат, необхідні капітального ремонту. Терміни проведення капітального ремонту плануються заздалегідь (за 1−2 року). Джерело проведення капітального ремонту — створений резерв майбутніх витрат і платежей.
До сформування резерву, підприємство щомісяця протягом року включає частина вартості витрат з кап. ремонту в собівартість ГП:
Дп 25 (26) Кт 89
Кап. ремонт проводять двома способами:
1) господарським (з допомогою спеціальних служб предприятия);
2) підрядним (спеціалізоване предприятие).
Витрати по кап. ремонту, виконаного господарським способом:
Дп 23 Кт 10, 70, 69,
Після закінчення робіт витрати списываются:
Дп 89 Кт 23
Витрати по кап. ремонту, проведеного підрядним способом:
за умови пред’явлення рахунки (постачальника) подрядчика
Дп 89 Кт 60
нарахований ПДВ у виконанні работы
Дп 19 Кт 60
погашення задолженности
Дп 60 Кт 51
Якщо підприємство не створило резерв щодо кап. ремонту, облік витрат ведеться по
Дп 31 Кт 10, 70, 69 і др.
Протягом року це витрати входять у себестоимость:
Дп 25 (26) Кт 31
Якщо такі роботи були виконані подрядчиками
Дп 31 Кт 60
Дп 25, 26 Кт 31

5. Облік вибуття основних средств.

Причины:
1) ліквідація повністю (за старістю і зносом, через стихійних бедствий);
2) ліквідація частини інвентарного об'єкта, через модернізації, реконструкції, реоборудования;
3) безплатна передача;
4) реалізація невикористаного устаткування й недостачі, виявленої при инвентаризации.
Безоплатна передача.
Дп 47 Кт 01
Списання износа
Дп 02 Кт 47
При списання створюють ліквідаційну комісію: виявлення винних, зокрема можливість використання окремих вузлів, складання акта ліквідації, вказуються причини, знос, вузли і деталі, придатні використання. У бухгалтерії в інвентарних картках роблять спеціальні пометки.
Документи на ликвидацию:
1) початкова стоимость
2) сума нарахованого износа
3) вартість придатних вузлів, материалов
4) величина витрати на демонтажи.
Продаж ОС
Дп 47 Кт 01
Износ
Дп 02 Кт 47
Виручка від продажи
Дп 51 Кт 47
Фінансовий результат від продажи
Дп 47 Кт 80 — прибыль
Дп 80 Кт 47 — убыток.
Облік:
1. Картка учета
2. Журналы-ордера
3. Головна книга
4. Баланс
Витрати по демонтажу ОС
Дп 47 Кт 10, 70, 89, 23, 60, 23
Ліквідація старого устаткування: прихід металлолома
Дп 10 Кт 47

6. Облік зданих у найм і орендованих основних средств.

Оренда буває: ткущая (підприємство орендує ОС на певних умов) і довгострокова (орендар отримує ОС на тривалий час, після закінчення якого ОС переходить до власність орендаря. Нараховується плату оренду й % за пользование) э
Синтетичний облік Д оренди (лізингові операции)
Передача О С довгострокову оренду. Облік у орендодавця (з правом выкупа)
1. Передача позначається як реалізація ОС по початкової стоимости.
Дп 47 Кт 01
Нарахування износа
Дп 02 Кт 47
Відповідно до договірної ціною передачі у оренду відбиваються договірні зобов’язання до поступлению
Дп 09 Кт 47
Потім визначається прибуток від передачі ОС у найм. Т.к. його сума значна і оподатковується, то прибуток враховується на рахунку ДБП і отражается
Дп 47 Кт 83
ДБП списується з прибутку підприємства
Дп 83 Кт 80
Нарахування орендних платежів у арендатора
Дп 76 Кт 09
Зарахування коштів, які надійшли від арендатора
Дп 51 Кт 76
Додатковий дохід за здачу у найм ОС
Дп 51 Кт 83, 80 (щоквартальний, пов’язані з зростання цін при незначно инфляции)
У орендаря: він швидко приймає ОС на баланс за договірними цінами. Надходження орендованих ОС
Дп 03 Кт 97
Періодично нараховують % користування ОС за договором аренды:
Дп 81 Кт 97
Дп 88 (якщо ні прибутку — субрахунок «фонд накопичення) Кт 97
Перерахування коштів користування ОС
Дп 97 Кт 51
Після закінчення терміну довгострокової оренди під час переходу ОС у власність підприємства, вони приходуются:
Дп 01 Кт 03
Принаймні експлуатації орендованих ОС із них нараховується знос аналогічно розрахунку зносу за власними ОС
Синтетичний облік нарахування износа:
Дп 20, 25, 26 Кт 02−2
При оприбуткуванні ОС як власних приходуется з сумою износа
Дп 02−2 Кт 02−1
Первинний документ: Договір оренди, акт приемки-передачи.Тема № 5. Облік нематеріальних активів, фінансових вливань й ринок цінних бумаг.

1. НА та організаційні принципи організації виробництва їхньої учета.
2. Облік зносу НА
3. Облік ЦБ.
4. Облік фінансових инвестиций.

1. НА та організаційні принципи організації виробництва їхньої учета.

Однією зі складових частин майна підприємства є нематеріальні активи (НА). Сюди відносяться: довгострокові невловимі активи, які мають матеріальних форм, але приносять дохід предприятию.
Їх цінність залежить від довгострокових правах, які дають власнику, наприклад:
— патенти,
— авторські права,
— лицензии,
— торгові марки,
— „ноу-хау“,
— права користування землею природними ресурсами, —
— програмні продукти,
— особливі привілеї,
— технології,
— права користування брокерськими местами.
У б/в НА враховуються за вартістю їх придбання, яка определяется:
1) за ціною домовленості сторін. Оцінка НА застосовується, якщо засновник здійснює має значення вкладів у КК НА.
2) по фактичних витрат купівля НА. Ця оцінка застосовується у разі придбання НА за плату;
3) за ціною, устанавливающейся експертним шляхом. Застосовується на час вступу НА від підприємств, організацій корисною і фіз. осіб безвозмездно.
Первинний облік на ведеться виходячи з наступних документов:
— свідчення на право пользования:
— акт приймання робіт з розробці ПО:
— протоколи про внесення НА:
— протоколи зборів учредителей:
— патенти і др.
Аналітичний облік НА ведеться за їх видам в картках типовий форми ОС 6 відомості № 17, де відбивається найменування об'єкта, первонач. вартості, техн. -эк. характеристика, термін корисної дії й др.
Синтетичний облік НА ведеться на рахунку 04 „Нематеріальні активи“. Рахунок активний; Сп (Дп) = наявність НА; Дп = надходження НА в кореспонденції слід. рахунків: Кт 75 — із внесенням НА засновниками як вкладів у УК.
Кт 08 — придбання НА за плату в інших організацій корисною і лиц
Кт 87 — безплатне надходження НА від ін. підприємств, осіб та субсидії правительства
Вибуття Н А відбивається по Кт 04 01 в кор-ции:
Дп 48 — вибуття при списання, реалізації, безвозмезд. передачі НА
ПДВ — Списання: Дп 68 Кт 19, Нарахування: Дп 48 Кт 68
2. Облік зносу НА

Як О С, НА у процесі експлуатації переносять свою вартість на ст-ть створюваної продукції, виконаних робіт і надання послуг поступово як зносу (аморт.)
Знос Н А нараховується щомісяця за нормою. Її величина розраховується з початкової вартості і продовження терміну полезн. использования.
По об'єктах без терміну корисного исп-я норми встановлюються для 10 років, але з більш терміну діяльності предприятия.
Облік зносу НА ведеться на рахунку 05 „Знос НА“. Нарахування зносу отр-ся по Кт 05 в кореспонденції з Дп 20, 25, 26 залежно від призначення Н А При выбытии НА з різних причин із них нараховується знос Дп 05 Кт 48.

3. Облік цінних бумаг

У зв’язку з розширенням ринкових взаємин держави і розвитком нових форм власності з’явилися нові об'єкти обліку — ц/б.
ц/б — це грошовий документ, який засвідчує майнове право власника документа або його ставлення до обличчя, видало такий документ.
Випускати ц/б заслуговують будь-які підприємства, АТ, кредитні установи. До ц/б ставляться акції, облігації, векселі, депозитні сертифікати та інших.
Акція — це ц/б, що підтверджує внесення засоби її власника в КК АТ. Акція дає права брати участь у управлінні АТ й розподілі його доходов.
Залежно від обсягу предост. власнику прав, акції м.б. простими й привілейованими. Залежно від способу позначення особи акції, вони діляться на іменні і пред’явника.
АТ у Росії заслуговують випускати лише іменні акции
Облігація — це ц/б, що підтверджує зобов’язання відшкодувати її власникові готівкову вартість будівництва і сплатити фіксований процент.
Обл-ции м.б. іменні і пред’явника; %-ные і бес-%-ные; вільно які звертаються і з обмеженою колом обращения.
Випускати облігації м. АТ (у сумі трохи більше 25% від КК), будь-які підприємства з розвитку, установи банку (внутр. держ. і місць. позик). Кошти, одержані від реалізації облігацій направляють у розпорядження держ. і місць. бюджетів. % по обл-циям виплачуються або періодично, або наприкінці срока.
Ощадні сертифікати — це письмових свідчень кредитн. учр-ний про депонировании ден. ср-в і в праві власника отримання суми депозиту і % по витікання срока.
Вексель — це ц/б, яка засвідчує зобов’язання векселедавця сплатити векселедержателю певну суму після закінчення срока.
Векселі бувають простими (беруть участь дві сторони) і перекладної (тратта) (виписується постачальником (трассантом), містить наказ векселедавця платникові (трасату) сплатити певну суму пред’явнику векселі чи особі, що він вкаже (ремітент). Юридичну це все має після акцепту трассата).

4. Облік фінансових інвестицій

До фінансовим інвестиціям ставляться витрати підприємства з придбання ц/б інших підприємств, госуд-х ц/б, і навіть дебіторська заборгованість, надана біля РФ і її пределами.
Залежно від терміну, інвестиції м.б. короткострокові і долгосрочные.
Кр. інвестиції: видатки придбання облігацій, позики за векселями й інші договірні зобов’язання, термін погашення яких настає протягом року. Сюди вкладення акції ін. пр-тий, котир. на бирже.
Дол. инв-ции: термін повернення — більше однієї року. Акції ін. пр-тий, не котир. біржі, вклади в КК ін. пр-тий.
Облік фінансових інвестицій ведеться на рахунках 58 „Короткострокові фінансові вкладення“ і 06 „Довгострокові фінансові вложения“.
Облік на сч. 58 здійснюється слід чином:
58−1 — облігації та інших. ц/б
58−2 — депозиты
58−3 — надані займы.
На 58−1 враховується наявність і рух короткострокових инв-ций в %-ные облігації держ. і местн. позик та інших. ц/б
Придбання обл-ций підприємством відбивається: Дп 58−1 Кт 51, 52 (покупн. ст-ть). Покупн. ст-ть облігації м.б. вище або нижчий від номінальною ст-ти.
У соотв-вии з Положенням про б/в і звітності ця різниця у споживачів протягом терміну звернення обл-ции списується щомісяця і доводиться до номінальною ст-ти. Наприклад, пр-тие набуло облігацій на 1 млн. р. Нал. ст-ть їх — 18 млн. р. Різниця — 2 млн. р. Щомісячна сума списання (2: 12) — 166 тыс.р.
Дп 80 Кт 58−1
Якщо номінальна ціна вище покупної, то все навпаки.
На момент погашення факт. ст-ть обл-ции сягає номінальною ст-ти.
Залежно від іменний. ст-ти і фиксир. %, підприємство отримує певну суму доходу. Ця ж сума відбивається: Дп 51 Кт 80.
Облігації м.б. реалізовані з різних причин. Облік реалізації ведеться слід. чином: — балансова ст-ть — Дп 48 Кт 58−1
— прибуток від реалізації - Дп 51 Кт 48
— фінансовий результат: Дп 48 Кт 80 — прибуток; Дп 80 Кт 48 — убыток.
Сч. 06 має такі субрахунка:
06−1 — паї і акции
06−2 — облігації
06−3 — надані займы
Облік по сч. 06−2 ведеться аналогічно обліку по 58−1. Винятком є облік різниці між покуп. і номінальною ст-тью.
Якщо покуп. ст-ть вище номінальною, то, при кожному нарахуванні причит. доходу виробляється списування разницы.
Облік списування разницы:
Дп 76 — сума належного дохода
Кт 06−2 — відмінність між покуп. і іменний. стоимостями
Кт 80 — прибуток отримана (дохід — разница)
Якщо покупн. ст-ть нижче номінальною ст-ти, то, при кажд. вступі доходу виробляється донарахування разницы.
Дп 76 — сума причит. дохода
Кт 06−2 — відмінність між покуп. і іменний. ст-тью
Кт 80 — прибуток (дохід + разница)
Наприклад: підприємство купило облігації по покупн. ст-ти 100 млн. крб. Іменний ст-ть їх — 90 млн. р. Наприкінці терміну причит. дохід у 30 млн. р.
Проводки: Дп 76 — 30 млн. р.
Кт 06−2 — 10 млн. р.
Кт 80 — 20 млн. р.
У обліку операції з акціями відбиваються слід. чином:
Дп 06−1 Кт 51 — покупна ст-ть
Дп 06−1 Кт 80 — отримана прибыль
Дп 80 Кт 06−1 — збитки
У доповіді міжнародної практиці можна назвати різні способи нарахування износа:
1) метод рівномірного списування стоимости
Сутність цього м. у тому, що знос нараховується протягом терміну служби об'єкта — норма аморт. є постійною й:
(початкова ст-ть — ліквідаційна ст-ть): термін їхньої служби объекта.

2) м. нарахування зносу, пропорційно обсягу виконаних работ
Норма зносу = (первонач. ст-ть — ликвид. ст-ть): предполаг. число работ
Сума зносу = норма зносу x фактичне число виконаних работ.

3) м. прискореного списання ст-ти за сумою чисел (кумулятивний м.)
Сума зносу визначається сумою років терміну служби объекта
Термін служби об'єкта — 5 лет
Початкова ст-ть — 10 000
Ліквідаційна ст-ть — 1000
1+2+3+4+5=15
1 рік: 5/15 … (10 000−1000)х5/15=3000
2 рік: 4/15 … х4/15=2400
3 год… 1800
4 год… 1200
5 рік … 600

4) м. прискореного списання зменшуваного остатка.
Насправді його називається методом зменшення залишку при подвоєною нормі аморт-ции. Тут норма аморт. встановлюється в %
Первонач. ст-ть — 10 000
Ликвид. ст-ть — 1000
Термін експлуатації - 5 лет
Норма ам-ции -20%
1 рік: 10 000×40% = 4000
2 год: (10 000−4000) x 40% = 2400
3 год: (10 000−4000−2400) x 40% = 1440
4 год: (10 000−4000−2400−1440) x 40% =864
4000+2400+1440+864=8704
5 рік: 10 000−1000−8704=296

Особливості нарахування зносу міжнародної практиці і те, що незалежно від використання методу, аморт. ст-ть об'єкта дорівнює початкової вартості мінус ліквідаційна ст-ть. Знос нараховується раз на год.


Тема № 6. Облік готової продукції та її реализации

1. ДП та принципи організації її учета
2. Склад витрат, формують фактичну виробничу собівартість ГП.
3. Облік випуску ДП з производства.
4. Облік реалізації ГП:
а) облік відвантаженої продукции;
б) облік реалізації продукции.
5. Облік і розподіл комерційних расходов
6. Облік експортно-імпортних операций.

1. Готова продукція та організаційні принципи організації її учета.

Заключним етапом кругообігу майна пр-тия є виготовлення і реалізація ДП, здавання виконаних робіт і наданих услуг.
ДП — вироби, що цілком пройшли технологічну обробку, відповідають стандартам і здано складу. Облік ДП складі ведеться аналогічно обліку матеріальних ценностей.
Основні принципы:
Облік ДП ведеться в натуральних і вартісних измерителях; кожному виду ДП присвоюється номенклатурний номер, і потім проставляється переважають у всіх первинних документах (номенклатура ценностей)
Оцінка ДП ведеться за фактичної собівартості і з облікованим цінами. Як дисконтних цін застосовується планова собівартість, оптові ціни, відпускні цены.
Первинний облік ДП ведеться виходячи з первинних документів щодо надходження і структурі ДП (після одержання застосовується накладна, акт про приймання виконаних робіт; при відвантаженні - рахунок-фактура на відвантажену продукцію: найменування, ціна, сума відвантаженої. продукции.
Аналітичний облік ДП ведеться в картках складського обліку в кожному номенклатурного. номера ДП. Тут відбивається прихід й витрата ДП й залишок. Такий облік ведеться сальдовым методом:
Залишок початку + прихід = остаток
Залишок початку — витрата = остаток
Відповідальність за правильну організацію складського обліку несе матеріально-відповідальне обличчя — кладовщик.

2. Склад витрат, формують фактичну собівартість ГП.

Однією з важливих умовах визначення фактичної. себ-ти ДП, отже й фінансового рез-та, є визначення складу произв. витрат. Склад витрат, які входять у себест-ть встановлює уряд РФ.
Принципи формування себест-ти визначено „Положенням складу витрат з пр-ву та її реалізації прод-ции, робіт, послуг та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку“, затвердженим постановою уряду РФ від 5 серпня 1992 № 552. Відповідно до норм. документами, витрати, включаемые в себест-ть продукції относятся:
1. Витрати, безпосередньо пов’язані в виробництвом продукції (робіт, услуг):
— матеріальні витрати за мінусом отходов;
— витрати на.
2. Витрати, пов’язані з освоєнням пр-ва, цехів, підготовчих робіт у видобувних отраслях.
Необхідно відрізняти витрати, щоб їх на кап. вкладення, і навіть витрати, пов’язані з подгот. і освоєнням пр-ва нових видів продукції, кіт. виробляється з допомогою прибутку предприятия.
3. Оплата ж воду, забираемую ін. підприємствами, включ. в себест-ть прод-ции.
4. Витрати некапитального характеру, пов’язані з якості продукції, її надійності і т.п.
5. Витрати, пов’язані рационализированием і винаходом, а именно:
— витрати на виготовлення образцов;
— Витрати виплату авторських вознаграждений;
— витрати на організації виставок, конкурсов.
6. Витрати з обслуговування процесу производства.
7. Витрати щодо забезпечення нормальні умови праці та безпеки работников.
8. Поточні витрати, пов’язані з з'єднанням і експлуатацією очисних сооружений.
9. Витрати, пов’язані з міським управлінням пр-вом (не більше норм) (зарплата керівництва підрозділів — оклад).
10. Витрати за наймом робочої сили в, з підготування й перепідготовки кадрів (видатки з виплати зарплати під час навчання, зарплата учням, оплата додаткового відпустки та інших.) Винятком є витрати, пов’язані. із вмістом і наданням послуг навчальним учр-ниям.
11. Відрахування в соцстрах, ПФ, держ. фонд занятости.
12. Витрати у здійсненні розрахункових операцій (оплата %, послуг банків, комісійні за в аукціонах з продажу й купівлю валют).
13. Витрати з транспортування працівників доречно праці та обратно
14. Амортизація ОС произв. і непроизв. призначення і нематеріальних активов.
15. Витрати, пов’язані. з гарантійним обслуговуванням і ремонтом продукції.
16. Витрати на збуті прод-ции (упаковка, зберігання, навантаження, розвантаження, реклама і др).
17. Сплата налогов.
18. Невиробничі витрати (втрати від шлюбу, простоїв, псування тих матеріальних цінностей, недостачі при неустановке винних чи межах норм)
19. Інші затраты.

3. Облік випуску ДП з производства.

Облік ДП ведеться складі і бухг-рии. На складі - аналогічно обліку мат. цінностей. У бухгалтерії: у міру надходження ДП складу так і оформлення первинних документів, аналітичного обліку ведеться в відомості „Випуск ДП“, машинограммах, видеограммах відбивається найменування продукції, номенк. номер, дата надходження, у прод-ции.
Облік в відомості ведеться за облікованим цінами та по фактичної себест-ти. У зв’язку з тим, що факт. себест-ть визначається кінці місяця, а поточний облік ведеться за облікованим цінами, то кінці місяця виявляються відхилення між облікової ціною і фактичною собівартістю, яке відбивається у синтетичному учете.
Відповідно до облікової політикою пр-тия, передбачено запровадити синт. облік ДП з допомогою рахунків 37 і 40.
У своїй облікову політику пр-тие використовує один їх них. З використанням сч. 37 (як облікової ціни використовується нормативна себест-ть):
Збут Д П з пр-ва по нормат. себест-ти
Дп 37 Кт 20, 23, 29
Фактична себест-ть
Дп 40 Кт 37
Відхилення фактичної себест-ти від нормативной
Дп 46 Кт 37
Наприкінці місяці рахунок 37 закривається, залишку і у балансі не отражается.
З використанням 40:
Надходження ГП
Дп 40 Кт 20, 23, 29
Сума отклонения
Дп 40 Кт 20
якщо відхилення належить до відвантаженої продукції, то
Дп 45, 46 Кт 40

4. Облік реалізації ГП

Реалізованої називається продукція, відвантажена покупцю, платіжні документи з якої надані до банку та проведено оплати цих документів.
Залежно вибраного варіанта облікової політики пр-тие саме визначає РП.
I. РП вважається оплачена продукція. Ведеться облік відвантаженої і РП.
II. Відсутня поняття відвантаженої продукції. Облік лише з РП.
Гос-во зацікавлений у II варианте.
I. Облік ведеться на основании:
— счет-фактура
— рахунок платіжне требование
у двох оцінках: за обліками цінами та фактичної себест-ти.
Облікова ціна м/б оптова, договірна, розничная.
Підставою для відвантаження пр-ции є госп. договір, який полягає між постачальником і покупцем, де вказується найменування прод-ции, кач-во, асортимент, у, ціна, сумма.
Аналітичний облік ВП ведеться в відомості „Відвантаження і реалізація пр-ции, робіт, послуг“ № 16 у двох оцінках.
Фактична собівартість опр-ся розрахунковим путем:
Фактична. себест-ть ВП = відвантажено за обліковими цінами x %
(залишок ДП на поч. місяці + за месяц). фактическая себестоимость
% = -------------------------------------------------------------------------------------------------
(залишок НП на поч. місяці + за місяць). облікові цены
Синт. облік ведеться на сч. 45
Списується фактична себестоимость
Дп 46 Кт 45
Сальдо по сч. 45 показує у відвантаженої, але нереал. продукции.
Відповідно до облікової політикою підприємства визначається момент реалізації. Відповідно до міжнародних стандартів, реалізованої називається продукція, відпущена покупцям, з пред’явлення платіжних документів мають у соотв. банк, або продукція, відвантажена покупцям, із оплати платіжних документів і майже зарахуванням виручки на р/сч.
Реалізована продукція враховується у двох оцінках: за обліковими цінами та по фактичної себест-ти. Як учетн. цін приймаються відпускні ціни чи нормативна. себест-ть.
Фактич. себест-ть визначається розрахунковим шляхом
I варіант визначення факт. себест-ти:
Факт. себест-ть РП = реалізовано за обліковими цінами x %
(залишок ДП складі по факт. себест-ти + (-) надійшло складу протягом місяця (факт. себест-ть.))
% = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ДП складі по облікової ціні + надійшло складу по учетн ціні)
II варіант:
Факт. себест-ть РП = реалізовано за обліковими цінами x %
(залишок отгруж. товаров по факт себест-ти + (-) отгруж. прод-ции протягом місяця по факт себест-ти)
% = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
((залишок отгруж. товарів по учетн. цінами + отгруж. протягом місяця за обліковими ценам)

Аналітичний облік РП ведеться в відомості № 16 виходячи з виписок з розрахункового счета.
Синтетичний облік РП ведеться на сч. 46
I варіант учета:
Фактична собівартість РП
Дп 46 Кт 40
Списання комісійних расходов
ДП 46 Кт 43
Нарахування ПДВ
Дп 46 Кт 68
Списання загальногосподарських расходов
Дп 46 Кт 26
Реалізація продукції з облікованим ценам
Дп 62 Кт 46
Зарахування выручки
Дп 51 Кт 62
Фінансовий результат від
Дп 80 Кт 46 чи Дп 46 Кт 80
II вариант:
(момент реалізації - зарахування выручки
Фактична собівартість РП
Дп 46 Кт 45
Комерційні расходы
Дп 46 Кт 43
Нарахування ПДВ
Дп 46 Кт 68
Загальногосподарські расходы
Дп 46 Кт 26
Зарахування виручки
Дп 51 Кт 46
Фінансовий результат від реализации
Дп 80 Кт 46
Дп 46 Кт 80
Синтетичний облік РП ведеться в журналі-ордері № 1

5. Облік і розподіл комерційних расходов.

Комерційними називаються витрати, пов’язані з збутом (реалізацією) продукції. До складу КР включаются:
1) Витрати тару й упаковки виробів на яких складах ДП. Искл.: упаковка продукції виробничих цехах;
2) доставка своєї продукції станцію отправления
3) навантаження продукции
4) комісійні збори, сплачені збутовими организациями;
5) утримання приміщень із зберігання продукції місцях її реализации;
6) рекламні расходы;
7) інші витрати
Облік КР ведеться наступним образом:
Аналітичний облік ведеться за кожній статті витрат у відомості № 15. Синтетичний облік ведеться на сч. 43. Тут збираються всі витрати і позначаються на кореспонденції з Кт наступних счетов:
Кт 10 — вартість тари і упаковки складі ГП
Кт 70 — зарплата, нарахована робочим по навантаженні і розвантаженні пр-ции, і навіть зарплата експедиторам та інших. супроводжувачем работникам.
Кт 69 — відрахування на соц. страхування і обеспечение
Кт 89 — створення резервів відпусток на зарплату рабочих
Кт 71 — нарахування добових під час супроводу вантажу і вартість зворотного проезда
Кт 45 — вартість втрат надходжень у межах норм природною убыли
Кт 23 — вартість послуг власного автотранспорта
Кт 60 — вартість послуг трансп. организации.
Сума К Р наприкінці періоду списується і розподіляється між окремими видами продукції і на метою визначення їхніх повної себестоимости.
Коли підприємстві ведеться облік відвантаженої продукції, то КР розподіляють між відвантаженої і реалізованої продукцией.
Списання К Р наприкінці місяця відбивається записью
Дп 46 Кт 43
При усл-нии обліку отгруж. продукции
Дп 45 Кт 43
Дп 46 Кт 43
Розподіл КР між видами ДП здійснюється наступним образом:
1) упаковування й транспортування входить у собівартість продукції прямим шляхом. У іншому разі розподіл КР здійснюється пропорційно вазі, обсягу продукції або її виробничої себестоимости
2) інші КР розподіляють між видами продукції пропорційно вазі, обсягу, произв. собівартості реалізовані изделий.
Залишок на сч. 43 наприкінці звітний період приєднується до залишку по сч. 45 відбивається у балансі однієї статтею. Синтетичний облік КР ведеться в відомості № 15 і журналі-ордері № 11.

6. Облік експортно-імпортних операций.

Тема № 7. Облік фондів, резервів і займов.

1. Особливості формування та облік УК.
2. Облік додаткового капитала.
3. Облік резервного капитала.
4. Облік освіти, використання таких спеціальних фондів і цільового финансирования.
5. Облік кредитів банку і позикових средств.

1. Особливості формування та облік статутного капитала.

Порядок формування КК регулює закон і установчими документами. КК формується з допомогою внесків юридичних і фізичних осіб. КК держ. підприємства формується рахунок коштів, виділених з бюджету початок функціонування підприємства. КК в останній момент установи АТ, ТОВ тощо. складається з певної кількості акцій з однаковим номінальною стоимостью.
Відповідно до Положенням „Про АТ“ до випускаються іменні акції із державною реєстрацією всіх акціонерів у спеціальному реєстрі. У оплату акцій м.б. внесено кошти (в рублях, валюті), будинку, споруди, НА.
Облік КК — рахунок 85 „Статутний капітал“ (пасивний). Сальдо — кредитове й відповідає розміру КК, зафіксованим в установчих документах.
Після реєстрації АТ утворюється заборгованість акціонерів перед АТ.
Освіта УК
Дп 75 Кт 85
Фактичне надходження вкладів учредителей:
Дп 51, 52 Кт 75
Внесок в КК основних засобів (НА):
Дп 01 (04) Кт 75
У соотв-вии з рішенням установчих зборів можливо зміна УК.
Збільшення КК з допомогою прибыли:
Дп 81 Кт 85
… із Резервного капитала
Дп 86 Кт 85
… з допомогою додаткового капитала
Дп 87 Кт 85
Зменшення К К здійснюється за покритті збитків АО:
Дп 85 Кт 88
При зміні КК необхідна перереєстрація АТ. Аналітичний облік КК ведеться у межах кожного акціонера на спеціальних картках виходячи з установчих документів, актів приемки-передачи ОС, НА, ПКО і др.

2. Облік додаткового капитала.

Додатковий капітал створюється внаслідок переоцінки, емісійного доходу, безоплатного надходження имущества.
Облік ведеться на рахунку 87 „Додатковий капітал“ — пассивный.
Кт — збільшення ДК відповідно до приростом вартості; Дп — використання ДК. Сальдо кредитове — наявність ДК.
Формування Д К регулюються нормативними актами. Т.к. існують різноманітні джерела освіти ДК, в СУ відкриваються різні субсчета.
87−1 — приріст вартості майна по претензиям
87−2 — емісійний доход
87−3 — безоплатно отримані ценности
Освіта і поповнення ДК, що з приростом стоимости:
Дп 01, 04, 07, 10 Кт 87−1 (переоцінка ОС, НА, устаткування, материалов)
Зменшення Д К можливе за використання коштів у збільшення коштів КК: Дп 87 Кт 85
При погашенні непокритого убытка:
Дп 87 Кт 88
При переоцінці майна внаслідок зниження від вартості:
Дп 87 Кт 01, 04, 07, 10 і др.
Облік емісійного доходу (прибуток від продажу цінних паперів за ціною більшої номіналу, якщо сума різниці між продажною і номінальною буде положительной.
Емісійний доход:
Дп 51, 52, 50 Кт 87−2
Облік безоплатно отриманих цінностей — 87−3
Оприбуткування имущества:
Дп 01, 04, 07, 10, 12 Кт 87−3
Використання — Дп 87.

3. Облік резервного капіталу.

Відповідно до законодавством і установчими документами, підприємство створює РК з допомогою прибыли.
Залежно стану економіки держава зобов’язує організації створювати РК. Відрахування РК з прибыли:
Дп 81 Кт 86.
РК используется:
1) покриття балансових збитків предприятия:
Дп 86 Кт 88
2) на оплату доходів засновникам при недостатке:
Дп 86 Кт 75
3) збільшення УК:
Дп 86 Кт 75
Сальдо 86 — кредитове: наявність невикористаних резервов.
У балансі капіталу підприємства отражается:
КК, ДК, РК — у четвертому розділі пассива.

4. Облік освіти, використання таких спеціальних фондів і цільового финансирования.

Фонди спеціального призначення формуються з допомогою прибутку підприємства Через війну відрахувань від нього. Норми відрахувань встановлює уряд і позначаються на установчих документах. Крім прибутку джерелами освіти ФСН м.б. безоплатні вклади засновників чи юридичних лиц.
ФСН:
— Ф накопления
— Ф потребления
— Ф соціальної сфери, і ін.
ФН призначений у розвиток підприємства (наприклад на фінансування витрат з розширенню чинного виробництва, з відновлення підприємства). Кошти цього Ф м.б. використані для проведення науково-дослідницьких робіт, до створення інвестиційних фондів, для витрат, що з поширенням цінних паперів. Кошти Ф Н м.б. зменшено внаслідок покриття збитків звітного року й інших затрат.
ФП — розвиток соціальних сфер підприємства, матеріальне заохочення персоналу, здійснення заходів, що призводять до освіті нового майна підприємства. Кошти Ф П м.б. видано як дотацій харчування, оплата путівок та інших.
СФ — кошти спрямовуються як фінансового забезпечення у розвиток соціальної сфери. У цьому субсчете враховується також рух майна підприємства, що належить до соціальної сфери і отриманого безвозмездно.
Рахунок 88 „Нерозподілена прибуток“ (пассивный).
88−3 — ФН
88−4 — СФ
88−5 — ФП
Кт 88 — освіту фондів, Дп 88 — їх использование.
ФН. Утворюється з допомогою прибыли:
Дп 81 Кт 88−3
Освіта ФН з допомогою безоплатно які поступили ОС, матеріалів, НА на соціальну сферу:
Дп 01, 04, 10 Кт 88−3
використання коштів ФН:
Дп 88−5 Кт 08 (складається у сумі витрат, пов’язані зі створенням нового майна, але з які включаємо у його початкову стоимость.
Дп 87−3 Кт 88 — погашення збитку за звітний рік з допомогою ФН.
Дп 88−3 Кт 75 — сума фонду, розподіленого між учредителями.
Дп 88−4, 88−3 Кт 10 — сума цінностей, переданих безоплатно фізичним та їхнім юридичним лицам
Дп 88−3 Кт 47, 48 — сума збитків (фінансовий результат) з переданих безоплатно (реалізованою) ОС та інших матеріальним активам.
Дп 88−3 Кт 08 — капітальні вложения.
ФП. Утворюється з допомогою чистий прибуток предприятия:
Дп 81−1 Кт 88−5
… з допомогою цільових внесків учредителей:
Дп 85 Кт 88−5
Використання Ф П:
Дп 88−5 Кт 50 (матеріальне стимулювання, матеріальна допомогу), 70 (сума премій і винагород з допомогою фонду), 51 (вартість придбаних подарунків до працівників підприємства), 71 (сума відрядних витрат, нарахованих понад встановленого лимита).
СФ. Образование:
Дп 81 Кт 88−4
Безплатне надходження: виплати по
Дп 88−4 і КТ рахунків залежно від цілей использования
Облік цільового фінансування й цільових надходжень — рахунок 96 „Цільове фінансування й надходження“. Тут проводиться облік коштів, виділених як:
— урядових субсидій;
— надходжень з інших предприятий;
— внесків батьків утримання дітей у дошкільних учреждениях.
Рахунок 96 — пасивний. Кт кошти цільового фінансування, освіту фондів, Дп — їх использование.
Надходження кошти до каси від своїх батьків за зміст дитячих садов:
Дп 50 Кт 96
Одержання від підприємств у ролі цільового финансирования
Дп 51, 52 Кт 96
Сума коштів, що з придбанням тих матеріальних цінностей і ОС з допомогою цільового финансирования.
Дп 96 Кт 08, 10, 12
Сума зарплати, нарахованої персоналу рахунок коштів цільового финансирования
Дп 96 Кт 70
Сума оплати платіжних вимог, постачальників та інших кредиторов
Дп 96 Кт 51.

5. Облік кредитів банка.

Расчетно-кредитные відносини у РФ регулюються законодавством і як реалізуються комерційними банками, які проводять касове і кредитно-розрахункове обслуговування предприятий.
Кредит надають підприємствам, у яких самостійний баланс, розрахунковий рахунок, тобто. юридичним лицом.
Для кредитних відносин характерний перехід від об'єктивного кредитування до кр-нию суб'єктивного (конкретн. лицо)
Принципи кредитування: повернення, терміновість, платность.
Відносини між банком і клієнтом регулюються кредитними договорами, де оговорены:
* об'єкт кредитования;
* срок;
* умови і Порядок выдачи;
* форми обеспечения;
* відсоткова ставка;
* правничий та відповідальність сторін і др.
Для отримання До, підприємство спрямовує заяву з копіями учр. документів, бух і стат. звітності, підтверджують забезпеченість повернення До. Банк аналізує платоспроможність підприємства з урахуванням звіт. даних, і попередніх перевірок на підприємствах. Усе це — до укладання договора.
Кредит:
1) короткострокові (до 12 місяців); їх облік на рахунку 90
2) довгострокові; на рахунку 92.
Одержання К.
Дп 50, 51, 52, 55, 60 Кт 90, 92
Погашення К
Дп 90, 92 Кт 51, 52, 55
До, несплачений вчасно, враховується окремо. Відсотки по До, не більше ставок, встановлених ЦБ РФ входять у вартість продукції, робіт, послуг. Відсотки понад ставок ЦБ відшкодовуються з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні предприятия.
Погашення: відсоток з допомогою прибыли:
Дп 81 КТ 51
відсоток, які включаємо в собівартість: Дп 20, 26 Кт 51
Зараз широко використовуються позички до працівників на індивідуальне до житлового будівництва. Ці позички враховуються на рахунку 93 „Кредити банків для работников“.
Порядок кредитування, оформлення До, їх погашення регулюється правилами банку і кредитними договорами.
Видача позичок — Кт 93
Для обліку До, наданого працівникам підприємства, призначений рахунок 73 „Розрахунки з персоналом по іншим операціям“.
Запис в обліку суд на индив. строительство:
Дп 50, 51 Кт 93
Позика під товари, продані кредит:
Дп 73 Кт 93
Погашення боргу суді работником:
Дп 50 Кт 73
Погашення заборгованості підприємства перед банком:
Дп 93 Кт 51
Облік займов.
Поруч із До, підприємства ведуть розрахунки з отриманим і виданими позикам. Облік позик: рахунок 94 „Короткострокові позики“, 95 „Довгострокові займы“.
Надходження від заимодавцев:
Дп 50, 51 Кт 94, 95
Погашення боргу займам:
Дп 94, 95 Кт 51.

Тема № 8. Облік фінансових результатів і його використання прибутку.

1. Облік формування фінансових результатов.
2. Облік використання прибыли.
3. Облік нерозподіленого прибыли.

1. Облік формування фінансових результатов.

Кінцевий результат фин. діяльності пр-тия — балансовий прибуток (збиток), що складається із прибутку від продукції, прибуток від іншої реалізації та незначною сумою від нереализационных доходів (потерь).
Визначається фінансовий результат від реал-ции шляхом зіставлення Кт і ДП рахунків 46, 47, 48
Друге складова — результат від нереал. операцій. Внереализ. доходи учитываются:
Дп 51, 76, 26 Кт 80
Рахунок 80 має 3 субсчета:
80−1 — фин. рез-т від продукции;
80−2 — фин. рез-т, отриманий іншої реализации
80−3 — внереализ. доходи і доходи потери.
Облік на рахунку 80 ведеться протягом року з накопиченням. При визначенні фин. рез-та з виручки віднімається ПДВ, собівартість, комерційні витрати і др.
Фин. рез-т = прибуток від реал-ции — ПДВ — фактична собівартість реалізованої продукції (тобто. собівартість прод-ции + комерційні фірми та управлінські витрати).
Рахунок 80 — пасивний, Дп — збиток, Кт — прибыль
Облік прибуток від реал-ции:
Дп 46 Кт 80−1
… збитку від реал-ции
Дп 80−1 Кт 46
Відповідно до облікової політикою на майбутній рік, підприємство самостійно встановлює, як враховувати фин. рез-т: наявності документів мають у банк (по моменту відвантаження) чи з зарахуванню ден. коштів у розрахунковий рахунок (по моменту реалізації).
Нині держава рекомендує визначати фінансовий результат моменту відвантаження, але це може викликати відсутність грошей. Тому застосовують взаємозаліки, що ні вигідно для гос-ва.
При зміні облікової політики необхідно мати цього дозвіл Мінфіну, повідомити щодо змін у податкову инспекцию.
Якщо підприємство реалізує продукцію у валюті, необхідно здійснювати перерахунок доходів за курсом рубля, котируемого ЦБ в останній момент надходження средств.
Фінансовий результат від іншої реал-ции:
Дп 46, 48 Кт 80−2 — прибыль
Дп 80−2 Кт 46, 48 — убыток.
Фінансовий результат від ОС залежить від цього, яку ціну буде продано ОС. Пр-тие самостійно приймають рішення від продажу по рыночн. (м.б. > початкової) чи залишкової стоимости.
Відповідно до вимогами податок. законодавства для оподаткування при реал-ции ОС за ціною менше залишкової вартості, фин. рез-т визначається з розрахунку реалізації ОС за ринковою цене.
Фінансовий результат від іншого имущества:
— НА;
— устаткування до установке;
— материалы;
— МБП;
— незавершене капітальне строительство;
— цінні папери грошові документы.
Прибуток від для оподаткування = перевищення продажною ціни над початкової чи остаточной.
Якщо підприємство реалізує інше майно за ціною меншою його себест-ти, то тут для оподаткування цієї прибутку прибуток від реал-ции — сумі угоди, яку визначають, виходячи з ринкових цін реалізації аналогічної продукции.
Пр-тие спец. розрахунком опр-ет суму виручки таких операцій та розрахунок і направляє до податкової все инсп. разом з бух. звітністю і розрахунком з податку прибыль.
Облік фин. рез-та:
Дп 48 Кт 80−2 (прибыль)
Дп 80−2 Кт 48 (убыток)
Позареалізаційні доходы:
1) доходи, отримані до і її межами від дольової участі у діяльності інших предприятий:
— дивіденди по акциям;
— премії чи % за облігаціями та інших. цінних паперів, принадл. пр-тию
Доходы;
Дп 50, 51, 52 Кт 80−3
2) доходи від здачі майна у поточну аренду:
Дп 76−3 „Розрахунки з доходів“ Кт 80−3
3) прибутки від дооцінки произв. запасів ДП і товаров:
Дп 14 „Переоцінка мат. цінностей“ Кт 80−3
4) визнані боржником штрафи, пені, неустойки, інші санкції порушення господарських договорів і з відшкодуванню заподіяних убытков:
Дп 63 Кт 80−3
5) прибуток за спільної деятельности:
Дп 78−3 Розрахунки за договором про діяльність» Кт 80−3
6) прибуток минулих років, виявлена у звітній году:
Дп 83−2 «ДБП» Кт 80−3
7) позитивні курсові різниці по валютним банківських рахунках і за операціями в СКВ:
Дп 50, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 70, 71, 76, 83, 90, 92, 94 Кт 80−3
8) виявлення при інвентаризації неврахованих объектов:
Дп 01, 10, 12, 20, 23, 04, 40, 41, 06, 07 Кт 80−3
9) інші операції, які пов’язані з виробництвом продукции.
Внереализационный убыток:
Дп 80−3
До них належать витрати з анулювання виробничих заказов:
Дп 80−3 Кт 20
Витрати утримання законсервованих виробничих потужностей та объектов:
Дп 80−3 Кт 10, 12, 60, 68
Збитки за операціями з тарой:
Дп 80−3 Кт 10
Судові видатки і арбітражні сборы:
Дп 80−3 Кт 50, 51, 76
Некомпенсируемые винуватцями втрати за зовнішніми причинам:
Дп 80−3 Кт 63
Суми сумнівних боргів за розрахунками з іншим предприятиями:
Дп 80−3 Кт 82
Збитки від списаних дебиторских заборгованостей, через яку строк позовної давності истек:
Дп 80−3 Кт 45, 61, 62, 76
Некомпенсовані збитки у результаті пожеж, аварій, інших надзвичайних ситуаций:
Дп 80−3 Кт 01, 06, 07, 08, 10, 12, 20, 21
Збитки від розкрадання, винуватець яких рішенням Господарського суду не установлен:
Дп 80−3 Кт 84
Негативні курсові разницы:
Дп 80−3 Кт 50, 52, 60, 61, 62, 76
Визнання підприємством штрафи, пені, неустойки та інших. види санкцій та витрати з відшкодування заподіяних убытков:
Дп 80−3 Кт 63
Прибуток = виручка — ПДВ — фактична собівартість — балансова прибыль
Балансова прибуток — податок га прибуток = чиста прибыль

2. Облік використання прибыли.

Рахунок 81 — пасивний (ведеться протягом года)
Для розвитку рахунки 81 передбачено два субсчета:
81−1 — платежів до бюджети з прибыли
81−2 — використання прибутку інші цели.
Дп — використання прибыли.
Нарахування податкові платежі до бюджету з прибыли:
Дп 81 Кт 68
Нарахування платежів у позабюджетні фонды:
Дп 81 Кт 67
Використання прибутку для освіти ФН, СФ, Ф матеріального поощрения:
Дп 81 Кт 88−3, 88−4, 88−5
Використання прибутку на покриття збитків минулих лет:
Дп 81 Кт 88−2
Нарахування дивідендів, матеріальної помощи:
Дп 81 Кт 70
Нараховано дивіденди учредителям:
Дп 81 Кт 75
Використання прибутку збільшення резервного капитала:
Дп 81 Кт 86
Нарахування % з позик банків, отриманих на придбаних ОС, НА і др.
Дп 81 Кт 90, 92
Нарахування % за отриманими займам:
Дп 81 Кт 94, 95
Нараховані % за договором довгострокової аренды:
Дп 81 Кт 97
Списання збитків експлуатації житлово-комунального господарства, знаходиться в балансе:
Дп 81 Кт 29
У разі зіставлення річного звіту. Рахунок 81 закривається (на Дп сч. 80) сума кредиту в Дп 80. Залишку немає. У балансі суми по Дп 81 не відбивається.

3. Облік нерозподіленого прибыли.

У коні звітний період визначають нераспределенную прибуток = Кт 80 — Дп 80… чи нерозподілений збиток = Дп 80 — Кт 80.
Ця різниця списується із рахунку 80 з цього приводу 88 «Нерозподілена прибуток». Т.а. рахунок 80 закривається і окремої статтею не отражается.
Нерозподілена прибуток — 88−1
Непокритий збиток — 88−2
Наприкінці періоду маємо невикористаний прибуток. Нераспю прибуток м.б. використана на виплату дивідендів учредителям:
Дп 88−1 Кт 70, 75
Що Залишилося сума нераспр. прибутку враховується в дальн. як нераспр-ю прибуток минулих років, яка м.б. використана для поповнення РК — Дп 88 Кт 86; На збільшення КК — Дп 88 Кт 85; збільшення спеціальних фондів Дп 88 Кт 88 — субрахунка; на виплату доходів учасникам підприємства Дп 88 Кт 70 (якщо працівник — засновник), 75 (якщо засновник спрацьовує на предприятии).
У балансі нерозподілена прибуток звітного року й минулих років відбивається окремими статтями у четвертому розділі Пассива.
Синтетичний облік фінансових результатов.
Облік освіти прибутку — Кт 80
Прибуток від ГП:
Дп 46 Кт 80
Прибуток від продажу чи ліквідації ОС
Дп 47 Кт 80
Прибуток від продажу НВА, устаткування, незавершеного будівництва, виробничих запасів, МБП, цінних паперів, валюты:
Дп 48 Кт 80
Зараховані штрафи, пені неустойки:
Дп 50, 51, 52 Кт 80
Нарахована орендної плати за здані у поточну оренду ОС
Дп 76−3 Кт 80
Нараховано дивіденди від дочірніх предприятий:
Дп 78 Кт 80
Нарахування прибуток від спільної деятельности:
Дп 77 Кт 80
Нарахування % по довго- і короткотерміновим цінних паперів і наданим займам:
Дп 76−3 Кт 80
Надходження раніше списаних безготівкових долгов:
Дп 50, 51 Кт 80
Штрафи, присуджені порушення госп. долгов:
Дп 63 Кт 80
приєднання невикористаної частини резерву по сумнівним боргах до прибыли:
Дп 82 Кт 80
Зарахування доходів майбутніх періодів має значення прибыли:
Дп 83 Кт 80
Облік убытков
Падіння від продукции:
Дп 80 Кт 46
Падіння від вибуття й законність продажу ОС:
Дп 80 Кт 47
Падіння від продажу НА, оборудования
Дп 80 Кт 48


Тема № 9. Фінансова отчетность.

1. Фінансова звітність, її значение.
2. Склад Ф О.
3. ББ та її аналітичні возможности.
4. Звіт про фінансових результат.
5. Звіт про рух грошових средств.
6. Пояснювальна записка до річного отчету.
7. Порядок уявлення ФО.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою