Маркетинговые дослідження ринку комп'ютерних продажів р. Нижнього Новгорода

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інші реферати


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

НИЖЕГОРОДСЬКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломної работе

Воробйов Сергій Сергеевич

(прізвище, ім'я, отчество)

Факультет Социально-экономический

Кафедра Економіки і предпринимательства

Група 2000-НП

Дата захисту «20 «июня

2003 г.

МИНИСТЕРСВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ

НИЖЕГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра __________________Економіка і предпринимательство______________________

Завідуючий кафедрой

__________________

Юрлов Ф.Ф.

(подпись)

(прізвище, і., о.)

____________________________

____

(дата)

Маркетингове дослідження ринку комп’ютерних продаж

(найменування теми проекту чи работы)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

_____________ До ДИПЛОМНОЇ РАБОТЕ___________________________

(вид документа — проект дипломний, курсової, дослідницька робота чи частину тощо. п.)

КОНСУЛЬТАНТИ: РУКОВОДИТЕЛЬ

1. По ______________________________________ __________________ Котомина Н. Г.

(подпись)

(прізвище, і., про.) __________________ __________________

(підпис) (прізвище, і., о.)

________________________________ (дата)

________________________________ (дата)

СТУДЕНТ

2. По ______________________________________ __________________ Воробьев_С.С.

(подпись)

(прізвище, і., про.) __________________ __________________

(підпис) (прізвище, і., о.)

_____________________ (дата) ____2000-НП____

(група чи шифр)

________________________________ (дата)

3. По ______________________________________

__________________ __________________

(підпис) (прізвище, і., о.)

Проект захищений _____________________ (дата)

__________________________________________ (дата) Протокол №

______________________________

РЕЦЕНЗЕНТ З оценкой

________________________________

__________________ __________________

(підпис) (прізвище, і., о.)

______________________________________________

_______________________________ (дата)

р. Нижній Новгород

2003 г.

ВВЕДЕНИЕ 4 1 ТЕОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1 Мета і завдання маркетингового дослідження 7 1.2 Процес маркетингового дослідження 15 1.3 МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 24 1.4 ОБРОБКА ОТРИМАНОЇ маркетингової ІНФОРМАЦІЇ 35 2 Маркетингові дослідження ринку комп’ютерних продажів 37 2.1 Характеристика ринку 37 2.2 Розробка анкети і обробка отриманих результатів 45 2.3 Аналіз асортиментної бази 57 2.3 КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ 66 3 обробка зібраної Маркетингової інформації 78 3.1 Метод експертні оцінки 78 3.2 Розрахунок показників рівня конкурентоспроможності 84 4 Маркетингові стратегії 98 Укладання 114 Список літератури 116

Аннотация

ДАННАя ДИПЛОМНАя РОБОТА ПОСВяЩЕНА МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОДАЖІВ МІСТА НИЖНЬОГО НОВГОРОДА І МІСТИТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ, чОТИРИ ГЛАВИ, ЗАКЛЮчЕНИЕ І СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОБЪёМ РОБОТИ СОСТАВЛяЕТ 115 СТРАНИЦ.

ПЕРВАя ГЛАВА ПОСВяЩЕНА ТЕОРЕТИчЕСКИМ АСПЕКТАМ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИя. ЙОГО РОЗГЛЯНУТІ МЕТИ, ЗАДАчИ І ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИя, ПОКАЗАНІ МОЖЛИВІ МЕТОДИ ПОЛУчЕНИя МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОХАРАКТЕРИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС І ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИя І ДАНО МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ОБРОБКИ, ПОЛУчЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ВТОРАя ГЛАВА РОЗГЛЯДАЄ БЕЗПОСЕРЕДНІ МАРКЕТИНГОВІ ИССЛЕДОВАНИя РИНКУ. У ГЛАВІ ДАНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ І ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ ПОСЛУГ КОМП’ЮТЕРНИХ ФІРМ МІСТА. РОЗРОБЛЕНА І ПРОАНАЛІЗОВАНО АНКЕТА. ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ БАЗИ ТОРГУЮЧИХ ПРЕДПРИяТИЙ І ДАНО РАЗЛИчНЫЕ КЛАСИФІКАЦІЇ ПК.

У ТРЕТЬОЇ ГЛАВІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОБРОБКА ЗІБРАНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ДЛя ЦЬОГО ИСПОЛЬЗУЕТСя РАСчЕТ ПОКАЗНИКІВ УРОВНя КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ І МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦЕНОК.

ЧЕТВЕРТАя ГЛАВА ПОСВяЩЕНА РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НАчИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИяТИя. ЙОГО СКЛАДЕНА РЕКЛАМНАя КОМПАНИя НАчИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИяТИя, ЙОГО ТОВАРНІ І ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ. ЗРОБЛЕНА РОЗРОБКА СЕРВІСНИХ І ГАРАНТІЙНИХ ПОСЛУГ ПО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

РОБОТА МІСТИТЬ ДЕСяТЬ МАЛЮНКІВ, ВІСІМ ТАБЛИЦЬ І ВІСІМНАДЦЯТЬ ФОРМУЛ.

ОТЛИчИТЕЛЬНОЙ рИСОЮ СУЧАСНОГО чЕЛОВЕчЕСТВА яВЛяЕТСя: ВИРОБНИЦТВО, НАКОПИЧЕННЯ, РОЗПОДІЛ І ОБРОБКА ИМЕЮЩЕЙСя І ПОЛУчАЕМОЙ ІНФОРМАЦІЇ. БУДЬ-ЯКОЮ ВИД ВИРОБНИЧОЇ І ПОБУТОВОЇ ДЕяТЕЛЬНОСТИ СВяЗАН З НАЗВАНИМИ ПРОЦЕСАМИ. НІЖ Б лЮДИНА НІ ЗАНИМАЛСя: ДИВИВСЯ ЛІ ТЕЛЕВІЗОР, чИТАВ ЛІ КНИГУ, АБО ПРОСТО РОЗМОВЛЯВ З КОЛЕГОЮ, ВІН ПОСТОяННО ПОЛУчАЕТ І ОБРОБЛЯЄ ІНФОРМАЦІЮ. ДЛя НАШОГО, СТОЛІТТЯ, СТОЛІТТЯ ЭЛЕКТРИчЕСТВА, ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ОСВОЕНИЙ КОСМОСУ, АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ ХАРАКТЕРНИЙ НЕБУВАЛИЙ ЗРОСТАННЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. НІ ОДНЕ ІЗ СЕРЙОЗНИХ СУЧАСНИХ НАУчНЫХ ВІДКРИТТІВ І РОЗРОБОК НЕ БУЛО Б МОЖЛИВО БЕЗ ПРИМЕНЕНИя НОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНИКИ. НАШ СТОЛІТТЯ СМІЛИВО МОЖНА БУЛО Б НАЗВАТИ СТОЛІТТЯМ КОМП’ЮТЕРІВ І СТОЛІТТЯМ ИНТЕГРАЦИИ.

Через сто років тому жодного з фантастів не уявляв подібного комп’ютерного світу, з його швидкістю передачі й обробки даних. Навіть десяток років тому далеко не всі міг поставати, що в половини працездатного населення будуть у домашньому користуванні персональні комп’ютери. І цей процес лавинно триває і дуже великий можливість, що обчислювальні системи незабаром з’являться у кожному доме.

Інтерес до ЕОМ стає дедалі більше, дедалі більше покупців, безліч організацій здатні і прагнуть набувати комп’ютери, розуміючи, що з допомогою сучасної техніки можна з зручністю працюватимете, і забезпечити економію часу та коштів. А багато сучасних технологічні і виробничі комплекси, без комп’ютерна техніка просто більше не зможуть нормально функционировать.

У зв’язку з попитом на комп’ютерну техніку з’являються організації здатні задовольнити потреба у комп’ютерних товарах, і з дня на день таких організацій ставати дедалі більше. Багато підприємств відкриваються, але частина підприємств швидко і закривається, у зв’язку з непідготовленістю організацій входу ринку. Під час розробки бізнес- планів рідко зустрічається професійний аналіз навколишнього підприємство ринку, діяльності потенційних від конкурентів і можливих варіантів збуту продукції. Наявність такої дослідження, до етапу організації роботи підприємства, дозволило до мінімуму обмежити ризик в організацію і по максимуму довести корисність для споживача й у предприятия.

Метою згаданої праці та ставилося завдання проаналізувати ринок комп’ютерних продажів міста Нижнього Новгорода, і з результатів даного аналізу вивести загальну стратегію входу нового підприємства даний рынок.

Маркетингове дослідження з комп’ютерним продажам має містити: розкриттям цілей і завдань маркетингового дослідження; безпосередній аналіз ринку, з допомогою первинних і вторинних джерел маркетингової інформації; розробка анкети з її подальшої обробкою; метод експертні оцінки, з його подальшим аналізом; розрахунком показників рівня конкурентоспособности;

І врешті-решт роботи поставлено завдання проаналізувати всі отримані дані, розробити і оптимальні з погляду економії засобів і максимального результату для фірми стратегії входу підприємства ринку і успішного цьому ринку развития.

1 ТЕОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 ЦІЛІ ТА ЗАДАчИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИя

ДЛя ОСУЩЕСТВЛЕНИя ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ДЕяТЕЛЬНОСТИ НА РИНКУ, ФІРМІ НЕОБХІДНО МАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОТОЧУЮЧОЇ Її ЭКОНОМИчЕСКОЙ, ПОЛИТИчЕСКОЙ І СОЦИАЛЬНОЙ СЕРЕДОВИЩІ, У ЯКОЮ ДАННАя ФІРМА НАХОДИТСя. У ЦЬОМУ НАПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОВАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МІ) І РОЗРОБКУ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ МЕРОПРИяТИЙ, ЯКІ ИСПОЛЬЗУЮТСя У ЦЕЛяХ ПОВЫШЕНИя ПРОДУКТИВНОСТІ ФИРМЫ І ЕФЕКТИВНОСТІ УДОВЛЕТВОРЕНИя ПОТРЕБИ КОЖНОГО ПОТРЕБИТЕЛя. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ СПРИЯЮТЬ ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ До СОСТОяНИЮ РИНКУ І До ВИМОЗІ КОНЕчНОГО ПОТРЕБИТЕЛя. МІ ВКЛЮчАЮТ ДВА ГОЛОВНИХ НАПРАВЛЕНИя — ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РИНКУ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДІЙСНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФИРМЫ.

Проведення маркетингових досліджень пов’язаний з потребою зменшення ризику здійснюваної підприємницької діяльності. Завдання підприємця у тому, щоб здійснювати рішення які в споживача завдань із мінімальним ризиком і максимумом корисності, як споживача, так себя.

У цьому завдання маркетингової служби у тому, щоб забезпечити керівника чи відповідні ієрархічні інстанції, відповідальні прийняття рішень, якісної маркетингової інформацією. Під маркетингової інформацією усвідомимо інформацію, отримувану під час пізнання, дослідження процесу обміну результатами суспільно корисною роботи і взаємодії щодо такого обміну усіх суб'єктів ринкової системи, що використовується в усіх галузях (рівнях) підприємництва, включаючи маркетингову деятельность.

У разі розвинених ринкових відносин для підприємця важливе значення мають комунікації з покупцем, усіма задіяними у тому чи іншого угоді суб'єктами, зростає роль інформаційних технологій у з розробки й прискоренні прийняття рішень. Необхідно явно знати орієнтацію покупця для придбання, його мотиви, потреби й потреби. Найважливіша значення набуває конкурентоспроможність продукції, необхідно постійно оновлювати технології, асортимент своєї продукції, створювати нові ринки, розширювати виробництво, змінювати організаційні структури управління, забезпечуючи їх адаптивність до основним змін характеристики ринку нафтопродуктів та поведінки потребителя.

У середовищі сучасних ринкових умов потрібно постійне — стратегічне, і оперативне планування всього виробничого, маркетингової і комерційної діяльності фірми, заснований на достовірної, репрезентативною маркетингової информации

Маркетингові дослідження та їх належна організація стають інструментом, з допомогою якого піддається суттєвому зниженню ризик підприємництва, продуцента, постачальника, посередника, і зростає якість вирішення завдань потребителя.

Значення маркетингових досліджень посилюється також тим, що зростає роль чинника невизначеності у створенні управління підприємництвом, який, сприймається як нестабільність, мінливість економічного і «соціального поведінки суб'єктів маркетингової системы.

У літературі, в тому числі практично вживаються найрізноманітніші поняття, які стосуються змісту маркетингових досліджень. І це дослідження ринку, дослідження збуту, дослідження мотивів, дослідження потенціалу, маркетингова розвідка, соціальні дослідження, дослідження кращого досвіду організації виробництва та шляхів підвищення продуктивності на підприємствах своїх партнерів, і конкурентів, включаючи суміжні галузі - бенчмаркінг і др.

Класичне маркетингове дослідження включає регулярне дослідження ринків збуту власної продукції і на процес з вироблення пакета документів про потенціалі підприємства, його взаємозв'язок із зовнішнього середовищем, про характер конкуренції, конкурентів над ринком, про характеристиках їх виробництва, стані маркетингу, комерції й роботи з споживачами. Сучасне маркетингове дослідження — це процес пошуку, збору, обробки даних, і підготовки інформації до ухвалення оперативних і стратегічних рішень на системі предпринимательства.

Класичне визначення маркетингового дослідження доповнюється тепер необхідністю використання зовнішніх чинників, впливають чи які можуть надати впливом геть поведінка фірми і його своєї продукції ринку, їхньому взаємодію Космосу з партнерами і конкурентами.

Головне призначення (результат) маркетингових досліджень — це генерування маркетингової інформації прийняття рішень у сфері взаємодії (комунікацій) суб'єктів маркетингової системи, які забезпечували б необхідні ринком кількість і якість товарних і сервісних угод за дотримання вимоги основних чинників зовнішнього середовища й потребителя.

Головна мета маркетингових досліджень — розробка концепції загального уявлення про структуру і закономірності динаміки ринку, про обгрунтуванні потребі - і можливостей конкретної фірми. Для ефективної адаптації її виробництва, технологій і структури, і навіть для виведеної на ринок продукції або послуг до попиту та санітарним вимогам кінцевого споживача. основні напрями маркетингових досліджень наведено малюнку 2. Главная мета структурується у назві місії і подцели маркетингового дослідження. На малюнку 1 наведено дерево цілей маркетингового дослідження, що показує структуру основні цілі маркетингового исследования.

Рисунок 1 Дерево цілей маркетингового дослідження фирмы

У цьому вигляді дерево цілей перестав бути упорядкованим і повним, мети може ньому підпорядковані, але взаємопов'язані. Уявлення цілей починається з верхнього рівня (вершини), біля підніжжя показано головна мета формування ієрархії цілей і подцелей маркетингового дослідження. Це досить трудомістка і складна, але вдячна завдання, оскільки наявність такого ієрархії значно полегшує формулювання завдань маркетингового дослідження, які рішення стає більш фундаментальним і объективным.

| |Маркетингове дослідження | | | | | | | | | |Дослідження ринку | | |Дослідження | |збуту | | |інструментаріїв | | | | |маркетингу | | | | | | | | | | | |Дослідження зовнішньої | | |Дослідження | |середовища | | |внутрішньої | | | | |середовища | | | | | | | | | | | |Дослідження ринку | | |Дослідження мотивів | |продуктивних сил | | | | | | | | | | | | | | |Маркетингова розвідка| | |Бенчмаркінг | | | | | |

Рисунок 2 основні напрями маркетингових исследований

Насправді використовують різноманітні форму ведення маркетингових досліджень, класифікація яких здійснюється за наступним критериям.

1 По виду об'єкта дослідження — наприклад, для дослідження ринку це дослідження ринків збуту, ринків продуктивних сил, ринку капіталу і т.д.; дослідження внутрішнього середовища фірми; дослідження оточуючої среды.

2 По територіальному ознакою — наприклад, для дослідження ринку це регіональне, національне, інтернаціональне исследование.

3 По тимчасовому ознакою — наприклад, на дослідження ринку це ретроспективне, оперативне (поточне), діагностичне, прогнозне исследование.

4 По продуктивної (речовому) ознакою — наприклад, на дослідження коштів виробництва, коштів споживання, услуг.

5 По виду показників, характеризуючих об'єкт дослідження, які діляться на об'єктивні дослідження, — наприклад, на дослідження збуту це ціна, обсяг продажу, структура попиту, і суб'єктивні дослідження — наприклад, на дослідження збуту це вік, підлогу, профессия.

6 По способу отримання даних, і інформації - первинні, польові і вторинні, кабінетні, маркетингові исследования.

Наведена класифікація форм проведення маркетингових досліджень є рекомендаційною. Насправді можливі й інших форм маркетингових досліджень, які можна опосредованы конкретної інформаційної системою, має місце з організацією маркетингової деятельности.

Одне з варіантів класифікації інформацію про навколишньому середовищі фірми представлений малюнку 3.

Рисунок 3. Інформаційне полі середовищі маркетингових исследований

1.2 Процес маркетингового исследования

ЯК ВЖЕ ГОВОРИЛОСЯ РАНІШЕ, МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — ЦЕ ВСя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗБОРУ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛя ПРИНяТИя МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ, ЯКІ ОБУМОВЛЕНІ ПРОЦЕСОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИя ВСяКОГО БІЗНЕСУ І МАРКЕТИНГОВОЇ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ЯК ЙОГО ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА.

На початок маркетингового дослідницького процесу мають бути визначено потенційні причини, симптоми ж проблеми і загальна потреба у інформації на вирішення цієї проблеми. Потрібна встановити, у вигляді необхідна інформація, чого вона буде використано — наприклад, для вирішення питань зі станом речей, продукту або заради виявлення причинно- слідчих перетинів поміж перемінними, різними чинниками, які здійснюють можуть впливати на стан продукту з погляду маркетинга.

Щойно проблеми дослідження визначено, відкривається можливість формування конкретних гіпотез. У цьому цінність дослідження то вище, що більш чітко продумані структура і гіпотези, коректно визначено перемінні і застосований творчий підхід до до процесу исследования.

Недотримання цієї послідовності може звести процес дослідження до механічного збору даних, не охопленому головна мета дослідження — усунення різниці між бажаними і існуючими станами речей чи зв’язками між перемінними чинниками у системі керування. Отже, первинна фаза маркетингового дослідження — це дизайн. Дизайн — це проектування конструювання процесу дослідження, розробка його моделі. Ця фаза має початку пошуку даних, їх аналізові досягнень і підготовці информации.

Дизайн, розробка проекту дослідження закладають початок для змін навколишнього підприємництво ще доти, як почалися пошук даних, їх науковий аналіз процес формування інформації, задовго перед тим, як сформована і реалізовано маркетингове рішення. У цьому дизайн найменше спрямовано процес дослідження та дедалі більше тих зміни, які мають зазнати суб'єкти маркетингової системи чи вся система в целом.

Дизайн вимагає ретельного, уважного розгляду ж проблеми і тих цілей, які треба інтегрувати згодом і ресурсами, які є чи рідні мають матись у розпорядженні у процесі исследования.

Розробка дизайну зазвичай требует:

. наявності затвердженої генеральної цілі й оперативних целей;

. зв’язку генеральної і оперативних цілей із поставленим проблемой;

. обгрунтування форми, отриманих результатів і сучасних напрямів їх использования;

. вибору й описи методів задля досягнення цілей исследования;

. розробки календарного чи мережного графіка для процесса;

. планування і розстановки персоналу, що у розробки проекту дослідження, і навіть організації адміністративного контролю над ходом проектирования;

. визначення бюджету з розбивкою за статтями витрат, за необхідності з розбивкою у времени;

. підготовки форми та змісту остаточного документа як звіт чи пояснювальній записки.

У дизайні визначаються потреби, що їх реалізовані, і навіть фіксується, як і коли здійснюється процес дослідження. У цьому однією з головних вимог дизайну є забезпечення науковості і економічності пошуку необхідних данных.

Перш ніж розпочати конструювання процесу маркетингового дослідження, дизайн може бути спроектований. У процесі проектування дизайну слід дотримуватися певної техніки і технології. І тому часто потрібно підготувати відповіді такі вопросы:

. Які дані необхідні створення необхідної информации?

. Де краще отримати вторинну інформацію — з внутрішніх або з зовнішніх источников?

. Чи потрібна додатково, крім вторинної інформації, даних з допомогою первинної информации?

. Які статистичні методи лікування й моделі знадобляться в обробці вторинної информации?

. Які дослідження слід провести, щоб отримати первинну информацию?

. Які перемінні чинники будуть вимірюватися для дослідження і з допомогою яких прийомів? Які анкети для опитування будуть использоваться

(структуровані, неструктурированные)?

. Які питання поставити як і контакти з респондентами?

. Які вибірка дослідження, розмір панели?

. Якими методами аналізу даних будуть применяться?

. Чи визначено форма, вигляд і структура звіту проведення исследования?

. Скільки і витрат знадобиться до виконання исследования?

Дизайн маркетингового дослідження може розглядатися як проект організації та проведення маркетингового дослідження (дивися малюнок 4). У процесі організації маркетингового дослідження зазвичай виділяють кілька етапів побудови дизайна.

Перший етап — ознайомлення з проблемою ситуації та завданнями, які поставлені менеджером перед маркетологом — дослідником. Тут формується першу виставу про можливості дослідження, про наявність аналогічних досліджень, їх витратності, про можливі труднощі, які може бути пов’язані з виглядом, обсягом і якістю маркетингового дослідження. З основних посилок з’ясовуються такі вопросы:

. Який обсяг досліджень слід провести, знадобиться чи глибоке чи широке исследование?

. Порівнянні чи отримані результати дослідження (їх ефект) з імовірними витратами їх проведение?

. Чи є для досліджуваної проблеми, чи аналогічної проблеми готові рішення, пропозиції з укладання? [pic] Малюнок 4 Схема розробки маркетингового исследования

Какого рівня значимості має бути отримана інформація внаслідок исследования?

. Які обгрунтування процес формування постановки завдань исследования?

. Які тимчасові обмеження з уявленню результатів исследования?

Другий етап — попереднє планування дослідження, саме: перевірка отриманих першому етапі поглядів на методичному і часовому процесах дослідження. Тут слід надати відповіді такі вопросы:

. Яка, скільки, і якого якості знадобиться информация?

. Які джерела інформації є у распоряжении?

. Потрібна чи поруч із проведенням вторинного дослідження організація первинних досліджень, і якщо знадобиться, то будуть чи ні залучатися до дослідження спеціалізовані інститути й інші організації з маркетинговим исследованиям?

. Які методики придадуться для аналізу та прогнозу? Чи можливо використання ЕОМ щоб одержати і методи обробки даних исследования?

. За які максимальні і тимчасові витрати розраховувати при заданому обсязі исследований?

Після ознайомлення із вихідною ситуацією слід з’ясувати, чи можливо досягнення інформаційних цілей самотужки; потрібно чи підключення спеціалізованих організацій до часткового маркетингового дослідженню. Це доцільно, коли необхідно додаткове первинне маркетингове дослідження, є небезпека суб'єктивного впливу результати досліджень, а дослідження має бути анонимным.

Практика показує, що у вона найчастіше підключення зовнішніх організацій дослідження маркетингових процесів ефективне не лише малих та середніх підприємств, але й крупних фірм і объединений.

Третій етап — розробка робочої концепції проведення дослідження. Він відбувається незалежно від цього, було б дослідження проводитися самотужки або з залученням спеціалізованої організації. Робоча гіпотеза проведення дослідження структурно може охоплювати такі розділи, как:

. продукт, номенклатура продуктів, системи установки. Тут звертає уваги те що, чи є над ринком подібні товари чи виводяться ринку нові товари аналогічного назначения;

. визначення головного призначення товарів: інвестиційного чи виробничого призначення, тривалого (автомобілі, телевізори, пральні машини та ін.) і короткострокового споживання (продуктів харчування, послуги і др.);

. система забезпечення: рівень техніки, наведені цифри щодо, дизайн, ціни, ставлення цін, і продуктивності та інші свойства;

. потенційні покупці (споживачі): промисловість, торгівля, громадські замовники й інші, включаючи кінцевих користувачів товарів, споживчі групи, окремих покупателей;

. характеристика постачання ринку. Час введення ринку та виведення з ринку товарів з урахуванням, динаміки процесу їх производства;

. система збуту (шляху збуту, збутові організації): самостійна постачання кінцевого споживача, торгівля вроздріб, оптової торгівлі. Характеристика спеціалістів або підприємств збуту, галузева спрямованість збуту, система розподілу, регіональні труднощі й проблеми сбыта;

. конкуренція: загальної ситуації конкурентного середовища, становище над ринком основних конкурентов.

Наведена вище структура робочої гіпотези то, можливо рекомендована при опрацюванні проекту дослідження, наприклад ринку. Проте можуть і інші схеми розробки робочої концепції. Завдання у тому, щоб полегшити власної фірмі формування ефективних зв’язку з ринком чи довкіллям, з усіма суб'єктами маркетингової системы.

У кожному разі, слід пам’ятати, що кожна схема процесу побудови робочої концепції може полегшити вироблення попередніх пропозицій і методичних положень, які формують уявлення про поточних і найперспективніших потребах і затратах.

Після позитивного узгодження робочої концепції, й затвердження дизайну дослідження керівництвом (замовником) переходять до четвертому етапу маркетингового дослідження — формуванню информации.

На четвертому етапі здійснюються попереднє обгрунтування і вибір колій та методів збору маркетингової інформації. Звертається увагу до економічність шляхів отримання, представництво джерел інформації, важливість та необхідність виконання первинних і вторинних досліджень, у системи збирання информации.

Збір даних зазвичай поділяють на два напрями: дані й інформація про внутрішньому середовищі фірми; дані й інформація про зовнішньої (оточуючої) среде.

Зазвичай, інформацію про внутрішньому середовищі базуються на звітних даних і наявну інформацію про перспективи діяльності фірми, особливо у системі збуту, її поведінки ринку з урахуванням життєвого цикла.

Дані і інформацію про зовнішнього середовища отримують завдяки інтенсивному вивченню різних джерел, як опублікованих, і одержуваних у результаті розмов із фахівцями та експертами статистичних організацій, з повідомлень і звітів спеціальної преси, публікацій міністерств економіки, торгових палат.

З використанням вторинної статистики звертає уваги на джерела інформації, їх порівнянність й повноти. Це від дослідника не лише хороших знань у області статистики (економічної і народногосподарської), але й компетентності у сфері властивостей і зв’язків об'єкта дослідження. У окремих випадках можуть знадобитися перетворення інформації, приведення її до сопоставимому виду, особливо коли дані порівнюються між собой.

Первинне дослідження, зазвичай, пов’язаний з певними витратами отримання інформації, які виходять лише з залучення зовнішніх дослідницьких організацій, а й у використання для досліджень власного персоналу. У цих дослідженнях, зазвичай, вже недостатньо опитувальних анкет чи інтерв'ю. Потрібні підготовка й застосування їх тестів, залучення грамотних можливостей і навчених респондентів. У нещасних випадках, коли такі дослідження виявляються недостатніми, приваблюють зовнішніх експертів щоб одержати консультацій із слабоизученным вопросам.

П’ятий етап — це обробка інформації. Вона ввозяться тісній зв’язки й з цілями дослідження та застосовуваними методами оцінки. При необхідності посилюється кількісний чи якісний аспект аналізу інформації, що вона стане вихідним базисом реалізації прогнозів. Оброблена інформація має бути готовою запровадження в комп’ютерні системи із єдиною метою детальної оброблення і подальшого зберігання за тими чи інших інформаційних носителях.

Шостий етап — це підбиття підсумків, узагальнення. Він передбачає проведення причинно-наслідкового аналізу отриманої інформації, який дозволяє: зробити оцінку досягнення головної мети дослідження — достатність отриманої інформації та її достовірність. Але тут обговорюється питання про необхідність додаткової информации.

Замовникові небайдуже, які високі будуть видатки маркетингові дослідження, як швидко вони окупляться і завдяки чого. Попри те що, що повні видатки маркетингові дослідження важко передбачити й запланувати, корисно зробити спроби намітити залежність між вихідними величинами (наприклад, обсяг збуту) діяльності фірми й видатками на маркетингові исследования.

Поруч із розглянутим підходом з оцінки витрат за маркетингові дослідження можна використовувати дані, отримані з допомогою письмових опитувань, інтерв'ю, внаслідок дослідження конкретних ринків У таких випадках встановлюються залежності середніх загальних витрат за маркетингові дослідження від кількості опитуваних чи кількості интервью.

При дослідженнях ринку даються характеристики — відповідно для первинних й у вторинних досліджень — витрат за дослідження залежність від трудомісткості отримання информации.

Сьомий етап — це оформлення і презентація результатів дослідження. Звіт про проведеному дослідженні складається у довільній формі, проте його структура може формуватися з урахуванням наступних рекомендаций:

. покажчик змісту звіту, необхідний полегшення пошуку окремих розділів, включає найважливіші етапи исследования;

. реферат включає стисле опис найважливіших і базових результатов.

Наведені висновки та рекомендації підкріплюються витягами, фрагментами таблиць і малюнків. Демонструються найважливіших показників об'єктів исследования;

. постановка завдань та обґрунтування цілей дослідження. У розділі вказуються замовник дослідження, вихідна ситуація, основи, а мети дослідження, час проведення дослідження, оціночні показники та його размерность;

. уявлення окремих результатів исследования.

Відповідно до покажчиком змісту здійснюється опис найважливіших результатів, рекомендації коментуються відповідно до методикою дослідження. Методичні висновки, великі числові таблиці і схеми використовуються за необхідності докази спірних питань, в інших випадках їх викликають приложении.

1.3 МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ИНФОРМАЦИИ

ЯК ОТМЕчАЛОСЬ ВИЩЕ, ПО СПОСОБУ ПОЛУчЕНИя ІНФОРМАЦІЇ ВЫДЕЛяЮТ ВТОРИчНЫЕ І ПЕРВИчНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя. СХЕМА ПОЛУчЕНИя І ОБРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ИЛЛЮСТРИРУЕТСя МАЛЮНКОМ 5.

Побічні дослідження, зазвичай, базуються цього разу вже наявної інформації. Тому називаються кабінетними дослідженнями. Побічні дослідження з своїм змістом — це аналіз джерельної бази про досліджуваної, досліджуваної проблеми на системі маркетинга.

Стосовно фірмі розрізняють зовнішні та внутрішні джерела для вторинних досліджень. Як внутрішніх джерел інформації можуть бути: маркетингова статистика (характеристика товарообігу, обсяг збуту, обсяг розпродажів, імпорт, експорт, рекламації), даних про маркетингових витратах (по продукту, рекламі, просуванню, збуту, комунікацій), інші дані (про продуктивності установок, устаткування, прайс-листи сировини і матеріалів, характеристика системи складування, карти споживачів і ін.). Як зовнішніх джерел выступают:

. публікації національних інтересів та офіційних міжнародних организаций;

. публікації державні органи, міністерств, муніципальних комітетів і организаций;

. публікації торгово-промислових палат і объединений;

. щорічники статистичної информации;

. звіти і друкування галузевих фірм і спільних предприятий;

. книжки, сполучення часописах Nature і газетах;

. публікації навчальних, науково-дослідних, проектних інститутів власності та общественно-научных організацій, симпозіумів, конгресів, конференций;

. прайс-листи, каталоги, проспекти та інші фірмові публікації. [pic]

[pic]

Рисунок 5 Схема маркетингових исследований

Значимість для вторинних досліджень внутрішньої чи зовнішньої інформації у кожному даному випадку визначається исследователем.

Основними достоїнствами вторинних досліджень являются:

. видатки проведення кабінетних досліджень менше, ніж проведення так само досліджень з допомогою польових исследований;

. здебільшого цілком достатньо рішення досліджень лише вторинної інформації, тому первинні дослідження стають ненужными;

. зокрема можливість використання результатів кабінетного дослідження, якщо поставленої мети маркетингового дослідження не досягнуто, визначення завдань польового дослідження, його планування і перспективи використання вибіркового метода.

Там, коли вторинне дослідження це не дає потрібного результату, проводять первинне (польове) исследование.

Основними методами отримання первинних даних є опитування, спостереження, експеримент і панель. Найбільшого поширення набув метод опитування та інтерв'ю. Останнім часом у зв’язку з інформатизацією маркетингової діяльності стали застосовуватися інтерактивні методи моделювання маркетингової інформації. Методи опитування, спостереження, експерименту, панелі і моделювання застосовуються на вирішення дослідницьких завдань різного рівня. У той самий час кожен із методів можна використовувати разом із іншими. Польові дослідження майже завжди дорожче кабінетних, тому їх, когда:

. внаслідок вторинного дослідження, коли досягнуть необхідний результат неможливо проведення відповідного маркетингового мероприятия;

. високі видатки польові дослідження можуть компенсувати значимістю і потребою розв’язання відповідної задачи.

Польовий дослідження то, можливо повним чи суцільним, коли їм охоплена вся група цікавлять дослідника респондентів, і частковим, коли їм охоплено певні проценти респондентов.

Суцільні дослідження зазвичай йдуть на обстеження небагатьох респондентів (наприклад, великі споживачі, великі фірми). З одного боку, суцільні дослідження відрізняються точністю, і з з іншого боку — високими витратами ресурсів немає і времени.

Для отримання при польових дослідженнях найчастіше використовуються часткові дослідження. Насправді застосовуються такі методи часткового дослідження: випадкова вибірка, нормована (за квотою) вибірка, концентрована выборка.

У випадку проведення кабінетних чи польових досліджень слід пам’ятати, що збирання та обробка даних у процесі дослідження здійснюються методами, які теорія маркетингу запозичала з математики, статистики, психології, соціології, соціальної экономики.

На відміну від спостережень і експериментів опитування дозволяють досліджувати щодо широку область проблем, які стосуються маркетингу. Головна проблема методу опитування у тому, як обмежити мети опитування, які визначають стратегію та інтерпретування отриманої інформації. З метою опитування пов’язана проблема кола осіб, які беруть участь у опитуванні (експерт, торговець, споживач і др.)

При організації опитування приділяють увагу тактиці опитування (особливо формулюванні питань), формам опитування і методам добору опитуваних осіб. Можна рекомендувати наступний порядок проведення опроса:

. підготовчі мероприятия:

. визначення обсягу информации;

. попереднє исследование;

. розробка плану опроса;

. розробка проекту анкеты:

. розвиток тестов-вопросов;

. проведення теста-исследования;

. обгрунтування методів вибору опрашиваемых:

. суцільний чи вибірковий опрос;

. визначення виду выборки.

Ефективність обраного методу опитування повністю залежить від наявності і рівня інтенсивності зворотного зв’язку з опитуваним, від репрезентативності вибірки, точності висловлювань, розпорошеності елементів в сукупної вибірці і плану вибірки. Ці параметри визначають вартісні і тимчасові показники витрат вибіркового методу исследований.

Опитування може бути одноразовими плі повторюваними. Повторювані опитування називають панеллю. Як панелі можуть виступати група осіб, підприємства. Панель — це вид безупинної вибірки. Вона дозволяє зафіксувати зміни можна побачити величин, характеристик.

Найважливішими формами панелі є панель споживачів і панель предпринимателей.

Панельний опитування використовують щодо думок споживачів певної групи за будь-якої проміжок часу, коли визначаються їх потреби, звички, смаки, рекламации.

Методи збору первинних даних здійснюються у певної послідовності. Наприклад, застосування методу інтерв'ю вимагає з’ясування його використання, розробки плану проведення інтерв'ю, підготовки переліку питань, прикладів, вибору інтерв'юйованих, планування бюджету, проведення інтерв'ю, аналізу результатів, підготовки отчета.

Анкетування телефоном застосовується у тому випадку, коли необхідно зібрати інформацію в стислі терміни в широких географічних розмірах ринку. Опитування телефоном необхідно вести просто, заздалегідь підготувавши вопросы.

Опитування у вигляді може здійснюватися кількома способами. Наприклад, анкети розсилаються досліджуваним споживачам по почте.

У цьому може рекламуватися фірма чи його товар. Використовуючи цей метод, дослідник повинен розуміти, що не анкети повертаються заповненими. За даними фахівців, отримання відповідей становить від 20 до 50% повного обсягу охоплених опитуванням. Застосування стимулів щодо опитуваних є запорукою отримання високу частку заповнених анкет.

Під час проведення письмового опитування треба говорити місця поширення анкет серед потенційних партнерів, і споживачів фірми, які можуть в виставках, ярмарках, презентаціях фирмы.

Кожен із методів проведення опитування має свої позитивні і негативні сторони. У таблиці 1 наведено переваги та недоліки окремих методів цієї форми маркетингового исследования.

Таблица 1 Переваги й недоліки методів опитування і інтерв'ювання |Метод |Переваги |Недоліки | |У особистої |Невеликі витрати часу. |Потрібні фахівці з знанням| |розмові |Можливість контролю над |психології. Обмеженість | | |реакцією інтерв'юйованого. |за обсягом запитань і | | |Щодо невисока |чисельності інтерв'юйованих.| | |вартість. Интервьюирующий |Складність у фортепіанній обробці | | |може пояснити питання |інформації. Охоплення невеликих | | | |територій | |По телефону|Небольшие витрати часу. |Обмеження за обсягом | | |Щодо невисока |питань. Відсутність | | |вартість. Охоплення великих |контролю над достовірністю | | |територій |інформації. Складність в | | | |компонуванні відповідей. | | | |Суб'єктивні чинники, | | | |наприклад, небажання давати | | | |інтерв'ю, говорити | |Поштою (в|Широкий охоплення аудиторії. |Великі витрати часу. | |письмовому |Можливість комп’ютерної |Щодо висока | |вигляді) |обробки інформації. |вартість. Потребує | | |Представництво вибірки. |професіональною підготовкою | | |Можливість контролю |анкети. Не всі питання | | |достовірності відповідей |анкети може бути зрозумілі | | | |респондента | Таблиця 2 Варіанти постановки питань під час використання опитувального методу маркетингових досліджень |Варіант |Характеристика |Приклад |Переваги |Недоліки | |постановки | | | | | |питання | | | | | |Питання, має |Респондентам не |Чому ви |Дозволяють отримати |Складнощі при обробці | |вільний вибір |пропонують |віддаєте перевагу |додаткову інформацію. Нет|результатов відповідей | |відповіді |готові варіанти |купувати товары|необходимости в додатковому| | | |відповідей, вони |фірми «X »? |поясненні; дозволяють швидко | | | |відповідають своїми | |одержати відповідь | | | |словами | | | | |Питання, |Респонденти |Скільки Вам |Правильна позиція |Небезпека нечіткою | |які передбачають |вибирають наиболее|лет: |забезпечує включення всіх |формулювання питань | |вибір |правильний, по их|меньше 20; |можливих варіантів відповідей; |респондентам і | |підготовленого |думці, варіант |20−29; |спрощується робота интервьюера; |неоднозначного розуміння | |варіанти відповіді |відповіді |30−39; |простота обробки й аналізу |варіантів відповіді | | | |40−49; | | | | | |50 і більше? | | | |Питання, имеющие|Возможные |Чи припускаєте |Створюються умови для точности|Респондент змушений дати | |лише 2 |варіанти відповіді: |ви |відповідей; забезпечуються |відповідь, навіть якщо він | |варіанти відповіді |да/нет |використання |умови до швидшого получения|уверен | | | |комп'ютерів в |відповідей; спрощуються аналіз стану та | | | | |мережі? |обробка результатів; | | | | | |полегшується робота респондента| | | | | |і інтерв'юера | | |Питання — у вигляді |Оцінюється общее|Как Ви |Дозволяє отримати думки |Респондент який завжди | |заданої шкали |ставлення |оцінюєте |респондентів щодо |може дати однозначну | |оцінок |респондента до |якість товара|конкретного предмета, явища |оцінку; немає ясності, де | | |чогось | «X «: відмінно; |тощо. |прокладено межі, | | | |добре; | |наприклад, між «добре «| | | |удовлетворитель| |і «задовільно «| | | |але; погано? | | |

Як зазначалося, під час використання опитувальних методів перед дослідником виникають проблеми складання питань. Залежно від спрямованості опитування фахівці виділяють відкриті й закриті запитання. Відмінність їх полягає у цьому, наскільки конкретно поставлено мету проведеного дослідження. Проте варіанти формулювання питань може бути різноманітнішими. Дивися таблицю 2.

Під час розробки анкети можна використовувати такі рекомендации:

. формулювання питань мусить бути конкретної, ясною та однозначной;

. анкета мусить бути лаконічній й містити оптимальне кількість вопросов;

. анкета має утримувати зайвих вопросов;

. з тексту анкети повинна використовуватися загальновизнана терминология;

. всі питання повинні прагнути бути згруповані у визначені блоки відповідно до логікою исследования;

. анкета повинна бути монотонної, навеивать нудьгу і викликати усталость;

. в анкеті необхідно використовувати контрольні питання перевірки правдивості опрашиваемых;

. важкі воєнні та особисті питання вкладаються у кінці анкеты.

Проведення опитування не можна починати без відповідного тестування анкети. Воно використовується з метою оцінки самих запитань і їхніх послідовності. У результаті тестування з’ясовується, чи справді хто пам’ятає дані, що від них хотілося б мати, не бентежать їх деякі питання, не чи викликають вони небажання відповідати чи невпевненість при ответах.

Включення кожного питання на анкету обосновывается.

Від визначення вибірки великою мірою залежить ефективність проведення опроса.

Для визначення необхідною і достатньої вибірки дослідник повинен оцінити той коло опитуваних, які відповідали б всієї сукупності і відповідали завданням дослідження. Ф. Котлер розробки плану вибірки рекомендує слідувати наступній схеме:

Кого опрашивать?

Яка кількість людей необхідно опросить?

Як слід відбирати членів выборки?

Спостереження є форму маркетингових досліджень, з допомогою яких здійснюється систематичне, планомірне вивчення поведінки тієї чи іншої об'єкта чи суб'єкта. Спостереження на відміну опитування залежить від готовності спостережуваного об'єкта повідомляти інформацію. Спостереження — це процес відкритого чи прихованого від спостережуваного збирання й реєстрації подій чи особливих моментів, що з поведінкою досліджуваного об'єкта. Предметом спостереження може бути властивості і поведінку індивідуумів (покупця, читача, продавця та т.д.), переміщення речей, товарів, процеси (вивчення потоку покупців, використання різних приладів, машин і т.д.).

Основними областями застосування спостереження можуть быть:

. поведінка покупців для придбання товаров;

. моментные спостереження для аналізу характеристики общения

(пильність, люб’язність, предупредительность);

. фізіологічні виміру психологічних проявів (переменных);

. поведінка покупателя;

. ефект задоволення, враження чи невдоволення общением.

Залежно від участі України дослідника спостереження бувають соучаствующие (активні) чи прості (неактивні). Однак цих випадках спостереження можуть здійснюватися або відкритим способом, або інкогніто. При соучаствующем спостереженні дослідник «впроваджується «в досліджувану середовище, й проводить аналіз «зсередини «. Наприклад, вивчаючи ставлення споживачів до товару, дослідник може виконати роль продавця та аналізувати ставлення покупців до товару. Що стосується простого спостереження дослідник реєструє події з стороны.

Крім цих видів, спостереження може бути лабораторними і полевыми.

Усі види спостережень, які використовуються у соціології і психології, в тій чи іншій ступеня можна використовувати в маркетингу. Проте специфіка маркетингових досліджень визначає свої особенности.

У процесі спостереження широкого розповсюдження набули технічні кошти: відеокамери, магнітофони, спеціальні дзеркала і пр.

Соучаствующие спостереження застосовуються щодо рідко, певне значення вони теж мають для дослідження збуту. Найчастіше застосовуються прості спостереження, полі дослідження у такий спосіб значно ширше. Польові спостереження застосовуються переважно з вивчення поведінки об'єкта в його нормальному середовищі, обстановці. Лабораторні спостереження здійснюються з допомогою для об'єкта штучної середовища, близька до дійсним умовам його поведения.

Основними особливостями цього виду дослідження являются:

. неможливість участі спостерігача під час виборів спостережуваного объекта;

. у випадках відсутня можливість дослідження всіх характеристик спостережуваного об'єкта одновременно;

. неможливість зареєструвати суб'єктивні чинники поведінки досліджуваного объекта;

. під час проведення соучаствующего спостереження можливо вплив поведінки досліджуваного на процес наблюдения.

Експеримент є найважливішим інструментом аналізу та тестування у системі маркетингу. Залежно та умовами, де проводиться експеримент, розрізняють польовий і лабораторний експерименти. Головна мета експерименту — це дослідження поведінки об'єкта за динамікою зміни його вихідних параметрів за зміни вхідних характеристик, що потенційно можуть варіюватися як експериментатором (лабораторний), і навколишнім середовищем (польовий). Наприклад, на зміну структури покупців за зміни коштів реклами й ціни, чи зміну поведінки від конкурентів і коммерсантов.

Найбільше застосування практично знаходить польовий експеримент, який проводиться в нормальних умов довкілля. Він застосовується на дослідження у сфері маркетингу товарів виробничо-технічного призначення і споживчих товаров.

Лабораторний експеримент проводиться в спеціально підготовлених умовах тестування. Залежно від відносини тестованого до місцевих умов процесу тестування розрізняють чотири групи эксперимента:

1. відкритий експеримент, коли протестований обізнаний із мети, завдання й умовах эксперимента;

2. експеримент уже незрозумілою для тестованого ситуації, коли йому відомі лише і завдання центру і поведінку експериментально, але з відомі мети эксперимента;

3. вдаваний експеримент, коли протестований знає цілі й завдання досвіду, але з знає умов ситуації, де він буде проведен;

4. невизначений експеримент, коли протестований не повністю обізнаний із мети, завданню і правових умовах проведення эксперимента.

Насправді мають місце експерименти, які у формі різних тестів і упорядковуються різноманітні критериям:

. за місцем проведення тестування (ринок, студія, дім" і др.);

. стосовно об'єкта тестування (продуктовий тест, цінової тест і др.);

. по особистості тестованого (актуальний споживач, експерт, потенційний споживач і др.);

. за тривалістю тесту (короткостроковий, продолжительный);

. за обсягом тестування (повний чи приватний тест продукта);

. за кількістю протестованих продуктов.

1.4 ОБРОБКА ОТРИМАНОЇ маркетингової ИНФОРМАЦИИ

ДАНІ, ПОЛУчЕННЫЕ У ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИя, ПОВИННІ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ОБРОБКИ, ОБОБЩЕНИя І ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ПРИ ЦЕ ВЫДЕЛяЮТ ТРИ ОБЛАСТІ: УПОРяДОчЕНИя, МАСШТАБИРОВАНИя (ШКАЛИРОВАНИя), ОБОБЩЕНИя І АНАЛІЗУ. УПОРяДОчЕНИЕ ДАНИХ ЗАКЛЮчАЕТСя У РОЗПОДІЛІ ДАНИХ ПО КАТЕГОРИяМ, ЇХ РЕДАГУВАННІ І КОДУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, А ТАКОЖ У ЇХ ТАБУЛИРОВАНИИ.

Впорядкування даних із категоріям здійснюють із заздалегідь заданим умовним класам чи зонам. Наприклад, розподіл зарплати для працюючих, то, можливо представлено так: до 3000 крб.; від 3000 до 6000 крб.; від 6000 крб. до 10 тыс. руб., вище 10 тис. руб.

Під редагуванням розуміється перегляд даних, маю на увазі можливості їх використання. Уявлення переглянутого матеріалу даних у вигляді таблиць означає їх табулирование.

Шкалирование означає класифікацію даних із визначеними критеріями. Насправді применяются:

1. номінальна (класифікаційна) шкала,

2. порядкова (ранговая) шкала,

3. кількісні (метричні) шкалы.

Номінальні шкали грунтуються у тому, що об'єктом присвоюються які- то ознаки і вони класифікуються наявністю чи відсутності певного признака.

Порядкова шкала передбачає зіставлення інтенсивності що визначається ознаки у досліджуваного об'єкта, тобто. розміщує їх по ознакою «больше-меньше », але не матимуть вказівки, наскільки більшою або меншою. Порядкову шкалу називають також ранговій шкалою (наприклад, система бальних оцінок якості чи конкурентоспроможності товару). Порядкові шкали широко використовуються під час аналізу переваг економіки, наприклад під час аналізу від попиту й предложения.

Кількісні чи метричні шкали поділяються на интервальные і пропорційні. Метричні шкали є основою різноманітних статистичних операций.

Аналіз і узагальнення даних здійснюються методами ручний, комп’ютерної (полукомпьютерной), коли використовується кишеньковий комп’ютер, та електронної (з допомогою персонального чи великого комп’ютера) обробки. Для обробки використовують як описові, і аналітичні методи. Серед аналітичних методів у маркетингу часто застосовуються: аналіз трендів, методи нелінійної регресії і корекції, дискриминантный аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз стану та ін. Можливі напрями застосування окремих аналітичних методів показані в таблиці 3. Таблиця 3 Приклади використання аналітичних методів |Метод |Питання | |Регресійний |Як зміниться обсяг збуту, якщо обсяг рекламних | |аналіз |заходів скоротити на 10%? Як оцінити ціну на | | |виляск у наступні шість місяців? Чи має вплив | | |обсяг інвестицій у автомобілебудування і будівництво?| |Дисперсионный |Чи упаковка до рівня обсягу збуту? Чи | |аналіз |колір оголошення на число осіб, які згадують про | | |рекламі? Чи має вплив вибір каналів збуту на обсяг| | |збуту? | |Дискриминантный |Чим різняться що курить і некурящий? Розробіть | |аналіз |класифікацію кредитоспроможності покупців кредиту | | |за ознаками: «вести », «освіту », | | | «вік «. | |Факторний анализ|Как встановити залежність численних операцій, до | | |яким особливо чутливі покупці автомобілів, від| | |кількох комплексних чинників? Як описати вплив | | |цих факторів різні марки споруджуваних | | |автомобілів? | |Кластерний |Розподіліть на групи покупців великого торгового | |аналіз |центру на відповідність до їх потребами. Як | | |визначити тип читачів знаного часопису? Чи можна | | |класифікувати купівлі відповідність до Вашими | | |інтересами на політичними процесами? | |Многоразмерное |Наскільки продукт Вашої фірми відповідає | |шкалирование |ідеальному уявленню покупців? Який імідж | | |має Ваша фірма? Чи ж зміниться позиція покупців до | | |придбання впродовж п’яти років? |

2. Маркетингові дослідження ринку комп’ютерних продаж

2.1 Характеристика рынка

У СВяЗИ ЗІ ПОПИТОМ НА КОМП’ЮТЕРНУ ТЕХНІКУ ПОяВЛяЮТСя ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДАТНІ ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБА У КОМП’ЮТЕРНИХ ТОВАРАХ, І З КОЖНИМ ДНЕМ ПОДІБНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СТАНОВИТЬСя ВСЕ БІЛЬШЕ. БЕЗЛІЧ ПРЕДПРИяТИЙ ОТКРЫВАЮТСя І, НА ЖАЛЬ, чАСТИНА ПРЕДПРИяТИЙ ШВИДКО ЗАКРЫВАЕТСя, У СВяЗИ З НЕПІДГОТОВЛЕНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ ВХОДА НА РИНОК. НАВІТЬ ПРИ ПОПЕРЕДНЬОЇ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ РІДКО ВСТРЕчАЕТСя ПРОФЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ НАВКОЛИШНЬОГО ПРЕДПРИяТИЕ РИНКУ, ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПОТЕНЦІЙНИХ КОНКУРЕНТІВ І МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ. НАЛИчИЕ ТАКОГО ИССЛЕДОВАНИя, ДО ЕТАПУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДПРИяТИя, ДОЗВОЛИЛО Б ДО МИНИМУМА ЗВЕСТИ РИЗИК ДЛя ОРГАНІЗАЦІЇ І ДО МАКСИМУМУ ДОВЕСТИ КОРИСНІСТЬ ДЛя ПОТРЕБИТЕЛя І ДЛя ПРЕДПРИяТИя.

Тому нині основне мета роботи — це аналіз ринку комп’ютерних продажів міста Нижнього Новгорода, із подальшою розробкою стратегій для початківців фірм, які хочуть працювати у цій области.

Для аналізу ринку користуватимемося первинними і вторинними джерелами информации.

До вторинним джерелам, що були у цій роботі віднесемо такі: статті у журналах «Чіп», «Хакер», «Ігроманія», якими аналізувалося розвиток світових новинок у галузі комплектуючих і додатково вивчалася докладніше їх работа.

Важливим джерелом інформації послужили оголошення різних газетах міста, починаючи з «» і до «З рук до рук». Газетні оголошення один з найважливіших рекламних важелів, досліджуючи які можна визначити які види з послуг населенню, додатково до основним продажам, надають фирмы.

Певну роль отриманні даних (прайс-листи, перерахування послуг) дав огляд сайтів комп’ютерних фірм міста, т.к. в багатьох відомих організацій є свої Інтернет — страницы.

Найціннішу інформацію усвідомлення закономірностей маркетингових процесів у роботі фірм дало вивченні книжок з цієї дисципліни, а книжки з комп’ютерна техніка дозволили детально досліджувати компьютеры.

На жаль, перелічені кабінетні дослідження не дозволили зробити необхідні висновки, у зв’язку з малим кількістю інформації на роботу фірм Н. Новгорода, тому були задіяні і первинні джерела маркетингової информации.

Основним джерелом інформації про діяльність комп’ютерних фірм міста служили опитування та інтерв'ю. У приватній розмові було опитано понад двадцяти продавців, менеджерів підприємств, досліджували структура підприємств, їх товарні та цінові стратегії. Частина підприємств, була обстежена по телефону, з можливою при цьому способу достовірністю, що дозволило дізнатися про плани продажу та типах послуг, які мають фірми під час продажу компьютеров.

Додаткова інформацію отримано через особисті знайомства з продавцями — менеджерами двох комп’ютерних фірм, про засоби проведення рекламних компаній, проведення різних акцій, розыгрышей.

Розглянемо і охарактеризуємо дані, отримані внаслідок використання зазначених джерел информации.

На території міста Нижнього Новгорода лежать понад 150 фірм по продажу, обслуговування та ремонту персональних комп’ютерів, і їх комплектуючих. Структура ринку комп’ютерних продажів (ступінь впливу окремого продавця (покупця) на ринкову ціну) у місті Нижньому Новгороді - найближче ринку чистої конкуренции.

Ринок чистої конкуренції характеризується такими чертами:

. Є безліч продавців і покупців одного разом ж товару, у своїй кожен із новачків продає (купує) дуже невелику частину загального ринкового объема;

. Товар з погляду покупців є абсолютно однорідним, покупцю байдуже, в якого продавця купувати товар;

. Усі покупці з погляду продавців одинаковы;

. Відсутні перепони на шляху вступу до галузь нових у виробників і виходу з неё;

. Всі учасники ринкових угод обізнані з технології, цінах, відсутня змова продавців чи покупателей;

. Жоден покупець, продавець нездатний істотно до рівня поточної ринкової ціни. Продавець неспроможна завищити ціну свого товару проти поточної ринкової ціною, оскільки покупці мають можливість купити товар в інших продавців за ринковою ціною. Продавець нічого очікувати поступатися ціною свого товару, оскільки може продати весь товар за ринковою цене.

У разі досконалої ринкової конкуренції окрема фірма може контролювати лише свої обсяги виробництва та свої витрати але з ціну. Рівень поточної ринкової ціни одиниці виробленої продукції складається під впливом попиту й пропозиції у галузі. Залежно від співвідношень між поточної ринкової ціною й видатками кожна конкретна фірма пропонує (або прелагает) ринку певний обсяг продукции.

Більшість підприємств міста, які торгують комп’ютерних комплектуючих — це підприємства малого середнього бізнесу, мають певний досвід роботи у цій галузі продажів. І з торгуючих підприємств має сервісне і гарантійний обслуживание.

Сервіс — це система обслуговування покупців, мета якого запропонувати покупцям наявний товар та обіцяє надати їм допомогу у отриманні найбільшої користь від набутого товару. Основними функціями сервісу, як інструмент маркетингу є: залучення покупців; підтримка й розвиток продажів товару; інформування покупателя.

Сервіс в розумінні системи обслуговування поділяють на два виду: технічне обслуговування може й торгове обслуговування, причому сервісні послуги можуть опинятися доі після придбання товара.

Технічне обслуговування залежить від здійсненні послуг за відновленню функцій товару, у наданні допомоги покупцю під час вирішення проблем експлуатації товару, перевірки сумісності товару або його елементів коїться з іншими виробами, соціальній та наданні консультацій із надійної експлуатації і збереження товара.

Після купівлі товару фирма-изготовитель чи фірма, продавшая товар, виконують послепродажный сервіс: доставку, монтаж, контроль, технічне обслуговування може й ремонт.

Для організації сервісного обслуговування можна створювати сервісні центри з надання доі після продажних послуг. Такі сервіс — центри можуть організовуватися фірмою изготовителем.

Перерахуємо основні послуги, які мають підприємства міста при продажу комп’ютера та його комплектующих.

1. Безплатна доставка. Купуючи комп’ютера та комп’ютерних комплектуючих, у сумі > 10 000 руб., все фірми міста дають можливість безплатної доставки, але у межах міста. Доставка купівлі провадиться протягом дня.

2. Гарантійне обслуговування. Купуючи комп’ютера та будь-яких комп’ютерних комплектуючих, все фірми міста дають гарантійні зобов’язання на покупаемый товар (тобто. тимчасово гарантійних зобов’язань фірма, продавшая товар, перебирає витрати, пов’язані з усуненням можливих несправності, що виникають у процесі користування придбаним продуктом.) Гарантійний термін варіюється залежно від: фірми виготовлювача, фірми що продала товар, самого вироби. Зазвичай, гарантію на комплектуючі дає сам виготовлювач, а часом які торгують підприємства самі надають такі послуги. Гарантійний термін на монітори відомих торгових марок — 3 року, на процесори, пам’ять, МВ, тощо. — від півроку до року, на миші, клавіатуру — від 3 до 6 месяцев.

3. Безплатна налагодження та налаштування комп’ютерів. Така послуга дається лише для придбання «цілого «комп'ютера. Якість та палестинці час наладки залежить від фірми продає комп’ютер. Найчастіше налагодження є задовільною, тобто. практично завжди влаштовує покупателя.

4. Установка програмного забезпечення. Усі фірми займаються продажем комп’ютерів мають у своєму у продажу і програмне забезпечення їм. Купуючи комп’ютера фірма пропонує встановити ліцензійне програмне забезпечення на комп’ютер за високу плату. Ціна ліцензійного Windows 98, 2000, ХР — від 2500 рублів, тим більше, що систему, а як якості можна на радіо- ринку за 80 крб. Особливість даної послуги у тому, що тестують і виробляють наладку комп’ютера при встановленої ліцензійної версії Windows, що потім стирают.

5. Наявність станції технічного обслуговування. Не все які торгують фірми у місті мають подібне підрозділ. Більшість великих комп’ютерних фірм мають під керівництвом станції тих. обслуговування, «молоді «ж підприємства, зазвичай, немає подібних структур й за необхідності ремонту й наладки звертаються до тих фірмам, які мають станції тих. обслуговування є. Не всі види комп’ютерних комплектуючих ремонтують у місті, частка підлягає ремонту лише у Москві, важкі випадки ремонту також відвозять до столиці. Природно у разі вартість будівництва і час ремонту сильно увеличиваются.

6. Наявність у фірм продавців — менеджерів. В усіх життєвих магазинах наше місто має можна проконсультуватися у продавців — менеджерів. Вони допоможуть підібрати покупцю необхідну йому конфігурацію комп’ютера, зорієнтуватися у широкому товарному асортименті, пояснити роботу комплектуючих і комп’ютерних програм. Від роботи них дуже залежать обсяги продажу, особливо в початківців підприємств. Найчастіше покупцю пропонують купити шляхом і непотрібний йому товар, розраховуючи певну його некомпетентність. Тому, бажано, для придбання комп’ютера, заздалегідь проконсультуватися в кількох кваліфікованих чоловік і лише для того зробити выбор.

7. Можливість наступної модернізації. Розробка і їх удосконалення комп’ютерних комплектуючих до лиця все швидше. Приблизно разів у кілька місяців, над ринком комп’ютерних товарів, з’являється нова модель і навіть принципово нове пристрій. Отже, маємо, що комп’ютерні комплектуючі швидко «морально «старіють і ніколи для якісної роботи з новими програмами необхідні новіші скоєні модели.

Більшість комп’ютерних фірм, знаючи той процес, надають послугу модернізації, тобто. обміну існуючої у клієнта моделі комплектующей, на новішу модель з доплатою різниці цінується. Ціну на стару модель фірма визначає сама і часто ця ціна сильно занижено, тож необхідно звернутися у кілька фірм, які надають подібні послуги, щоб зменшити різницю доплаты.

8 Виклик фахівця. Часто відбувається отже в людини чи фірми недавно котра придбає комп’ютер, й з його наладкою, проблеми з підключенням додаткових пристроїв (принтер, сканер, установка мережі) і деякі питання, пов’язані з його обслуговуванням. У таких випадках, комп’ютерні фірми дають можливість вислати кваліфікованого фахівця усунення наявних несправності чи якісної настройки наявного устаткування. Ціна цю послугу практично скрізь однакова від 100−150 руб. за виклик і 150−200руб протягом години роботи, причому перший годину завжди необхідно оплатити. Крім погодинної оплати, тарифицируется і виконувана робота, наприклад, установка Windows стоїть від 250 рублей.

9 Можливість купівлі кредит. Багато комп’ютерні фірми у місті почали надавати такі послуги. Фірми дають можливість покупцю придбати товар на виплату, з початковою внеском і виплатою що залишилася цифру протягом два роки. Сума перший внесок при розстрочку до 2лет становить 20−30% вартості купівлі із виплатою щомісяця під 15−30% річних. За зменшення розстрочки до року відсоток позички знижується, початковий внесок, і до сплати залежить від банку і торгуючої організації. Цей вид послуги йде через банки міста, в основному це банк «Приволжское О.В.К. », «Росскредит », «Россавто «та інших. Цей вид послуги нещодавно з’явилася над ринком недавно (близько півроку тому), тому недостатньо розвинений, має місце паперова «тяганина », але це послуга дуже перспективна. Приміром, для оформлення через банк «Приволжское О.В.К. «необхідні такі документи: паспорт, додатковий документ (перепустку, водійські правничий та ін.), довідка про доходах протягом останніх 6 місяців, рахунок-фактура чи товарний чек магазина.

10. Крім названих послуг, майже всі комп’ютерні фірми приймають замовлення телефоном, дають можливість оплати по безготівковому рахунку та наявні різні знижки і призові фонди для придбання компьютера.

Розглянемо деякі характеристики комп’ютерних фірм нашого города.

При аналізі ринку було посещено більш 20 організацій різних районах міста, і такі выводы:

. Практично всі фірми згруповані в «економічних центрах «міста: область Московського вокзалу -6 фірм, пл. Горького -10 фірм, Центр Сормова -3 фірми, Автозавод-парк Культури відпочинку -4 фірми тощо. Частина фірм розташована негаразд далеке від центрів міста Київ і небагато фірм у віддалених частинах города.

. Території, де розташовані підприємства, коливаються від 15 до 150 м², і налічують окрім торгівельних залів, місця збирання комп’ютерів, і складські помещения.

. Багато які торгують організації мають корпоративних клієнтів, тобто. приватних фірм, з якими в них укладені договори, що стосуються продажу та обслуговування комп’ютерів. Для частини фірм корпоративні клієнти це основні покупці, тому багато хто збутові кроки компаній спрямовані саме у даний сегмент ринку. У цілому нині, всім підприємств дуже вигідний мати подібних клієнтів, і у перспективі, що більше фірм-покупців, краще це задля фірми, т.к. це дає стабільний очікуваний доход.

. Практично всі фірми у місті, займаються комп’ютерними продажами мають у своєму продажу крім комп’ютерних комплектуючих, що й оргтехніку, комп’ютерні диски, аксесуари до стільникових телефонів і держава сама стільникові телефони. Т.а. маючи велику товарну номенклатуру фірми, зменшують свої ризики, стабілізують обсяг збуту, і сталість отриманні прибыли.

. Частина організацій Нижньому Новгороді займаються крім продажів, установкою, і наладкою комп’ютерних мереж. Вони становлять кошторис, підбирають оптимальні конфігурації і підключають мережу до всесвітньої паутине.

. У зв’язку з високої конкуренцією, кожна фірма намагається зайняти власний простір на ринку. Підбираючи такий товарний асортимент, що у чимось відповідає «сусідові «, і буде цікавіший покупцю. Знижуючи ціну однією частина товарів, але в іншу піднімаючи, фірми грають на інтересах, знаючи що, зацікавившись низькою ціною, то вона може купити, окрім однієї товару і той «сусідній «товар.

. Важливу роль грають знижки і лотереї, що влаштовуються компаниями.

Розмір знижок зазвичай незначна загалом 3−4% від ціни дорогого товару. Подарунки, які дарують фірми для придбання комп’ютера, найчастіше теж низькі (для придбання комп’ютера миша чи клавіатура безплатно.) Різні лотереї (акції), проведені підприємствами, виконують тугіше функцію, приваблюють покупателя.

. На ринку комп’ютерних продажів, крім офіційно діючих зареєстрованих фірм присутні і що із ними нелегальні організації. Мета цих організацій — отримання додаткових прибутків, з допомогою не сплати податків. Продажем комп’ютерів займаються ще й приватні особи, роблячи закупівлі на оптових базах і продаючи зібрані ними комп’ютери по роздрібним цінами, природно обходячи податкову базу.

. Цікава тенденція, фірм торгуючих комп’ютерними комплектующим з кожним роком ставати дедалі більше, існуючі фірми відкривають нові філії і дочірні підприємства. Частина фирм

" вмирає «, але ще більше «народжується «. І це дивно, як говорилося раніше, інтерес до комп’ютерів стає дедалі більше, дедалі більше людей користуються домашніми комп’ютерами, й у недалекому в майбутньому в кожній родині буде по потужному персонального компьютеру.

Отримана інформація відбиває стан фірм тільки з одного боку: із боку фірм і послуг, але з погляду покупця, яка дозволяє повноцінно оцінити рівень цін та якість послуг наданих фірмами. Тому використовувався ще один спосіб отримання первинної інформації - анкетування громадян. Такий двосторонній аналіз дозволяє повніше охарактеризувати існуючий ринок комп’ютерних продаж.

2.2 Розробка анкети та обробка отриманих результатов

АНКЕТА 1. Вам удома є персонального комп’ютера? а) Є б) Ні, у) Планую приобрести

2. Для яких потреб ви використовуєте персонального комп’ютера? а) Робота б) Для розваги в) ____________________________________________

3. Чи вважаєте у сучасному суспільстві наявність комп’ютера необхідно? а) Так б) Нет

4. У ваших знайомих (друзів) є вдома комп’ютери? а) Є б) Нет

5. Що вам цікаво у сфері Комп’ютерного світу? а) гри б) навчання, самоосвіта в) комп’ютерні інформаційні мережі (INTERNET) р) творчість (музика, малювання …) буд) ____________________________________________

6. Для вас ж виконує функцію фірма виготовлювач? а) Так б) Нет

7. Яку суму ви заплатили за персонального комп’ютера, чи міг би заплатити? (наближено) до __________________________________________

8. Якої ролі грає вам гарантія? а) Велику б) Другорядну в) Никакой

9. Чи для придбання комп’ютера заплатити значно більше за професійну консультацію у продавця? а) Так б) Ні, у) Иногда

10. Как ви не думаєте, чи потрібно навчати основам роботи з ПК, для придбання комп’ютера після доставки додому? а) Так б) Ні, у) Іноді, у разі окремої оплати 11. Какими критеріями ви керуєтеся для придбання комп’ютера? а) Популярність марки б) Ціна в) Нові технологии

12. З якою частотою готові модернізувати, наявну в вас модель комп’ютера? а) Разів у підлогу року б) Разів у рік у) ____________________________________________

13. Вам подобається можливість надання кредиту для придбання комп’ютера? а) Так б) Нет

14. Як ви вважаєте, чи достатньо повно комп’ютерні фірми у місті можуть задовольнити бажанням покупця? а) Так, цілком задовольняють б) Задовольняють над повною мірою в) Ваші пожелания_________________________________________

15. Трохи себе. а) Вік ________________________________________________ б) Професія _____________________________________________ в) Середній дохід (на місяць) _________________________________

Обробка анкети 1. Вам удома є персонального комп’ютера? а) Є 60% б) Ні 20% в) Планую придбати 20%

Висновок: З діаграми видно, що з 60% опитаних людей є вдома комп’ютери, а 1/5 частина людей бажають їх придбати. Порівняйте, близько 20 років тому вони, в посередньо статичної сім'ї комп’ютерів, взагалі, був; майже п’ять років тому було у 5−10% населення, але в сьогодні в більшості родин середнього достатку є вдома ПК, різної конфігурації. Тенденція показує, що даний товар великий і стає більше, що і постійне зростання торгуючих комп’ютерних фирм.

2. Для яких потреб ви використовуєте персонального комп’ютера? а) Робота 60% б) Для розваги 40%

Висновок: Більшість людей, що купують ПК, користуються ним для роботи, а більшість опитуваних відповідали на двоє ключових запитань одночасно. Це засвідчує тому, що ПК давно перестав застосовуватися лише до роботи, а повсюдно застосовується, як і ігрова мультимедійна станция.

3. Чи вважаєте у сучасному суспільстві наявність комп’ютера необхідно? а) Так 100% б) Ні 0%

Висновок: Усі опитувані відповідали даний питання однозначно, що так, без комп’ютерна техніка, сучасний дійсності де вони представляють. Тому можна припустити, як і подальша комп’ютеризація нашого світу сприйматиметься більшістю людей положительно.

4. У ваших знайомих (друзів) є вдома комп’ютери? а) Є 90% б) Ні 10%

Висновок: Більшість опитаних людей (90%) є спільні знайомі (друзі) у яких був вдома ПК. Це підтверджує у відповідь перше запитання анкети, тобто. з упевненістю сказати, що з великої кількості працюючих людей міста Нижнього Новгорода є вдома комп’ютери. Цей чинник позитивно впливає і обсяги продажу нових комп’ютерів, т.к. бачачи у друзів ПК з його багато переваг, людині теж хочеться придбати комп’ютер, найчастіше дорожче і современнее.

5. Що вам цікаво у сфері Комп’ютерного світу? а) гри 20% б) навчання, самоосвіта 40% в) комп’ютерні інформаційні мережі (INTERNET) 10% р) творчість (музика, малювання …) 30% буд) ____________________________________________

Висновок: Отримані дані кажуть, більшість опитаних людей більш цікавить навчання, потім іде творчість, ігри та зовсім комп’ютерні мережі. На жаль, багато опитувані відповіли не тим, що вони займаються, а тим, чим би їм займатися, т.к. основним заняттям багатьох користувачів, крім роботи з комп’ютері є комп’ютерні гри. З іншого боку, більшість людності, насправді хочуть займатися навчанням і самоосвітою, і тому випуск професійно зроблених навчальних програм на ринку, буде більш як уместен.

6. Для вас ж виконує функцію фірма виготовлювач? а) Так 90% б) Ні 10%

Висновок: Як і передбачалося, переважної більшості людей фірма виробник має дуже велике значення. Ці люди готові платити за гучну торгову марку, тобто. серед опитаних, як серед всього населення, майже було новаторів, схильних до риску.

7. Яку суму ви заплатили за персонального комп’ютера, чи міг би заплатити? (наближено) до __________________________________________

Це дуже цікавий як фірмам, і покупцям, т.к. дозволяє хоча б приближённо дізнатися, яку суму здатний заплатити покупець за цікавий для його товар. а) Від 10 до 15тыс. рублів 30% б) від 15 до 20тыс. рублів 50% в) від 20 до 30тыс. рублів 15% р) від 30 тис. рублів 5%

Висновок: За результатами питання можна сказати у тому, що опитувані люди знають про рівень ціни комп’ютерні комплектуючі у місті. Вони знають, що це дуже дорогий товар і готові сплатити нього великі гроші. Більшість опитуваних людей, які купили чи хотів би купити комп’ютер максимально припустимою сумою є 20 тисяч карбованців. За цю суму в ринку М. Новгорода можна купити досить потужний і сучасний комп’ютер, але не матимуть дорогих «наворотів ».

8. Якої ролі грає вам гарантія? а) Велику 90% б) Другорядну 10% в) Ніякої 0%

Висновок: Більшість людей гарантійне обслуговування є дуже важливим критерієм для придбання комп’ютера. Не виключено, що українці ціна, а й час і якість гарантії послужать дуже вагомий аргумент при купівлі комп’ютера, під час виборів фірми над ринком комп’ютерних услуг.

9. Чи для придбання комп’ютера заплатити значно більше за професійну консультацію у продавця? а) Так 50% б) Ні 20% в) Іноді 30%

Висновок: Половина опитуваних, готова заплатити велику суму за кваліфіковану консультацію у продавця, у разі труднощів для придбання комп’ютера (комплектуючих), або за рішенні складної технічної завдання. Послуга професіонала у сфері комп’ютерна техніка необхідна кожної комп’ютерної організації, т.к. у разі виграш отримують користь покупець (необхідна інформація) і торгуюча фірма (додаткова прибыль).

10. Как ви не думаєте, чи потрібно навчати основам роботи з ПК, для придбання комп’ютера після доставки додому? а) Так 60% б) Ні 10% в) Іноді, у разі окремої оплати 30%

Висновок: Більшість опитуваних громадян зацікавлених у тому, щоб їх навчали для придбання комп’ютера. Найчастіше, покупці комп’ютерів мають невеличкий навик роботи з ПК, тому і готові доплатити фірмі право їх навчання. З цієї послуги виграють усе й фірми і покупатели.

11. Какими критеріями ви керуєтеся для придбання комп’ютера? а) Популярність марки 40% б) Ціна 50% в) Нові технології 10%

Висновок: Для опитуваних немає однозначного критерію для придбання комп’ютера, люди орієнтуються на багато показників. Як засвідчили відповіді, основним критерієм однаково залишається ціна, потім іде популярність фірми, і потім нові технологіії. З цього випливає, що, роблячи купівлю бажаного товару, із наперед заданими параметрами, дивлячись спочатку на ціну, потім на марку, потім на додаткові технічні возможности.

12. З якою частотою готові модернізувати, наявну в вас модель комп’ютера? а) Разів у підлогу року 10 б) Разів у рік 70 в) ____________ 20

Висновок: Більшість опитуваних розуміють, що через рік їх моделі комплектуючих технічно застаріють і зможуть адекватно працювати під деякими програмами. Тож повноцінної роботи, необхідно періодично оновлювати свою модель комп’ютера, замінюючи одну чи більше комплектуючих сучасними моделями. Найчастіше бажання «оновити свою машину «виникає під впливом ігор, розробники яких і було «змушують «граючих збільшувати свої технічні ресурси. Т.к. дані гри будують спираючись на найновіші моделі комп’ютерів, буває й дуже що для повноцінної роботи вистачає ресурсів наявний машини, але для ігор їх недостатньо. Ігри «головний двигун «модернизаций.

13. Вам подобається можливість надання кредиту для придбання комп’ютера? а) Так 80% б) Ні 20%

Висновок: Нова послуга сподобалася багатьом нижегородцам. Велика половина опитуваних (80%) відповіла, що міг би скористатися даної послугою, попри надмірну добавку цінується. Люди хочуть мати товар раніше, ніж в нього є при цьому можливість, цьому й влаштовані продажі в кредит. Це вигідніше фірмам, ніж покупцям, але буває, що це дуже зручне і покупателям.

14. Як ви вважаєте, чи достатньо повно комп’ютерні фірми у місті можуть задовольнити бажанням покупця? а) Так, цілком задовольняють 95% б) Задовольняють над повною мірою 5% в) Ваші побажання______________ 0%

Висновок: Практично всі опитувані відповіли, що наявні на території міста фірми цілком задовольняють бажанням покупців. Тобто. все новинки надані світовому ринку, мають місце і комп’ютерному ринку наше місто має. Більшість фірм отлеживает світові тенденції і привозить в М. Новгород найостанніші досягнення комп’ютерних технологій. Хоча були випадки, коли були потрібні новітні технології, вже наявні на Заході, але в нашій місті їх не було, же вони з’явились небагатьом позднее.

15. Трохи себе. а) Вік ________________________________________________ б) Професія _____________________________________________ в) Середній дохід (на місяць) _________________________________

При анкетуванні опитали такі типи лиц:

. Опитувані мають середній прибуток від 3−4 тис. руб. ;

. Більшість опитаних серйозно осіб (80%) мають вищу образование;

. Багато обличчя вже мають певний досвід роботи з ПК;

. Половина опитаних студенти, чи щойно закінчили університет, інша половина особи середнього віку. Пенсіонери й школярі не опрашивались.

Т.а. можна сказати, що це опитані особи мають середній статок і може дозволити собі придбати ПК. Більшість даних людей вміють працювати з комп’ютером, мають комп’ютер в домашньому користуванні чи бажають приобрести.

2.3 Аналіз асортиментної базы

А, щоб надалі повністю зрозуміти й правильно охарактеризувати ринок комп’ютерних продажів, необхідно проаналізувати й усе розмаїття комп’ютерів, і комп’ютерних комплектуючих, які продають фирмы.

Сьогодні дуже багато комп’ютерів, і комплектуючих до них. Усі сучасні комп’ютери класифікуються за своїми функціональним возможностям.

На чолі стоять найпотужніші і високопродуктивні комп’ютери, так звані великі комп’ютери. Їх головним завданням — це обробка великого кількості даних, і моделювання різноманітних ситуацій. Застосовуються такі машини переважно у військових мету і у крупних зарубіжних університетах, для прогнозування й у дослідницьких завдань. Такого типу машини, застосовуються й у шоу-бізнесі до створення складних та масштабних спецефектів. Специфіка цих, «кіно» комп’ютерів, наявність наймогутнішої відеосистеми, яка потрібна на побудови віртуальних моделей.

Будують великі комп’ютери за спеціальними технологіями, із застосуванням унікальних військових розробок. Такі комп’ютери кілька десятків тисяч разів «міцніше », ніж відомо всім персональні компьютеры.

Наступний вид комп’ютерів це збірні комп’ютери, тобто. група працюючих паралельно потужних персональних комп’ютерів. за рахунок як і технології вдається побудувати досить високопродуктивну систему, не застосовує дорогих унікальних розробок. Застосовуються дані системи в великі підприємства і банках, де немає великої потреби у надвисоких скоростях.

Персональні комп’ютери — відомі всім і найпоширеніші на сьогодні комп’ютери. За своїми функціональними можливостями можуть застосовується практично у кожному роді діяльності. Сучасні технології дозволили побудувати доступну і високопродуктивну систему, яким і є персонального комп’ютера. Докладніше про структуру персонального комп’ютера розповімо ниже.

Переносні персональні комп’ютери, «notebook». Служать тим ж цілей, як і персональні комп’ютери, але завдяки спеціальним можливостям: малу, особлива конструкція монітора й системного устаткування, невеликих габаритних ж розмірів та спеціальної форми виконує роль доступною, швидкою і зручною обчислювальної і мультимедійної машини. Спеціальна конструкція корпуси та укладеного у нього процесора, пам’яті і відеосистеми накладають обмеження, на робочі можливості ноутбука. До, яких ставляться: часткова можливість відновлення ресурсів машини, необхідна акуратність обігу євро і наявність додаткових елементів харчування. Через переліченого вище, обчислювальні можливості переносного комп’ютери відстають за параметрами від цього ж персонального комп’ютера. До додатковим переваг можна віднести абсолютну безшумність роботи, эргономическую конструкцію монітора, та наявність внутрішнього модему, що дозволяє практично з точки планети вийти в Internet.

Ручні персональні комп’ютери, — нотатники. Маленькі, іноді дуже зручні комп’ютери, мають непогані лічильні можливості. Практично дедалі нові моделі мають вмонтований модем, що дозволяє, як у разі з «notebook"-ом вийшла у Internet з будь-якої світової кінця світу, які допомагають отримувати найсучаснішу інформацію, і координувати складну взаимозависимую роботу. Це маленькі за габаритами машини, розміром як невелика щотижневик, з вбудованим рідкокристалічним монітором. Функціонально — це записна книжка, з додатковими можливостями. Великий мінус якісні моделі стоять досить дорого.

Персональні комп’ютери. Як мовилося раніше раніше це поширені і найдоступніші нині компьютеры.

У основу таких комп’ютерів покладено магистрально — модульний принцип побудови. Модульний принцип дозволяє споживачеві самому комплектувати потрібну йому конфігурацію комп’ютера та виробляти за необхідності модернізацію. Модульна організація комп’ютера спирається на магістральний (шинний) принцип обміну між модулями.

[pic] Малюнок 6 Структура персонального компьютера

Підключення окремих модулів комп’ютера до магістралі на фізичному рівні здійснюється з допомогою контролерів, адаптерів пристроїв (видеоадаптер, контролер жорстких дисків тощо.), але в програмному рівні забезпечується завантаженням в оперативну пам’ять драйверів пристроїв, які зазвичай входять до складу операційній системы.

Розглянемо коротко що входять до склад ПК элементы.

Основою будь-якого комп’ютера є процесор. Він призначений для обробки інформації. Кожен процесор існує певна набір базових операцій (команд), наприклад, одній з таких операцій є операція складання двійкових чисел. Технічно процесор реалізується великий інтегральної схемою, структура якому безперервно ускладнюється, і кількість елементів (типу транзистор), у ньому невпинно зростає. У середовищі сучасних процесорах їх чисельність сягає десятків мільйонів. Найважливішою характеристикою процесора, визначальною його швидкодія, є його тактова частота. Від неї, зокрема, залежить кількість базових операцій, які процесор робить в секунду.

Інший характеристикою процесора, впливає з його продуктивність, є його розрядність, що стоїть розрядність, то більше вписувалося його продуктивність. Сучасні процесори мають розрядність 64.

Т.а продуктивність процесора інтегральна характеристика, яка залежить від частоти процесора, його розрядності, а як і особливістю архітектури (наявність кеш-пам'яті і др.)

На російському ринку нині перебуває процесори двох конкуруючих фірм — це AMD і Intel. Кожна з цих фірм має по дві базові модели:

. AMD: Duron і Athlon;

. Intel: Celeron і Pentium.

Усі моделі різняться переважно, по тактовою частоті і внутрішньої архитектуре.

У компанії Intel, найвідомішої в нас у Росії нині понад популярні процесори з торговою маркою Intel Pentium IV, тобто. мають тактову частоту понад 1000 MHz. Останнім часом проявилися у продажу нові PIV («Northwood»), мають тактову частоту вище 1800 MHz, зовнішню шину з тактовою частотою 533 MHz і розміром внутрішньої пам’яті процесора (так званої кеш-пам'яті) 512Kb.

Процесорам Intel Celeron IV, мають аналогічну архітектуру, і такі частоти, головна відмінність — це зменшений розмір кеш-пам'яті до 128 Kb, і відсутність деяких внутрішніх мультимедійних команд. Через ці, здавалося б, незначних особливостей ціни процесорів Celeron IV і Pentium IV відрізняються на 2000−2500 рублів, а продуктивність у Celeron IV нижчий за середньому становив 15%. -20%.

Самій останньої новинкою, що з’явилася над ринком, є процесори Intel Pentium IV з тактовою частотою 3100 MHz.

Компанія AMD, що є головним світовим конкурентом фірми Intel випускає процесори тієї ж частот, крім 3000 MHz, але незабаром, як обіцяють їх представники «цю межу буде пройдено». Знаковою особливість цих процесорів є висока температура процесора, т.к. застосовується своя особлива внутрішня архітектура побудови кристала процесора. Duron і Athlon мають подібні відмінності, як і Celeron IV і Pentium IV, тобто. це зменшена кеш-пам'ять і урізаний набір команд. Відмінність цінується в них така велика, як в CelIV і PIV, але Нижегородському майже немає у продажу Duron з тактовою частотою більше 1300 MHz, а Athlon із частотою нижче 1700 MHz.

При порівнянні процесорів фірм AMD і Intel з однаковим тактовою частотою, продуктивність вони практично однакова, а найчастіше — у арифметико-логических операціях Athlon виграють. Pentium IV краще себе показують: у складних мультимедійних чи графічних программах.

Т.а. можна сказати, що гідностям продукції фірми Intel можна віднести високу якість та надійність продукції, за досить високої ціні, а радше до чеснот продукції фірми AMD високу якість, при менш високої надійності, і доступна цена.

Основою кожного комп’ютера є материнська плата (МВ). Це у ньому встановлюється все системне устаткування. До неї підключається процесор, оперативна пам’ять, вінчестер тощо. Від якості її роботи залежить робота решти пристроїв. До її основним технічним параметрами необхідно віднести: частоту шини обміну з вінчестером (UDMA-100/133), тобто. 100/133 MHz, наявність швидкодіючої шини обміну з відеокартою (AGP4Чx/ AGP 8Чx), тип чипсета (мікросхеми, відповідальної якість роботи портів, шин та його синхронізовану роботу) і швидкість роботи з певним виглядом оперативної пам’яті. На М В перебуває мікросхема з BIOS- ом, базової операційній системою введення виведення. Іноді на МВ може бути інтегрована звукова чи видеокарта.

Материнська плата вибирається під певний тип процесора AMD і Intel. Відповідно існують МВ тільки під Celeron IV і Pentium IV чи тільки під Duron і Athlon, переставляти їх нельзя.

Існує багато фірм над ринком, котрі займаються виробництвом материнських плат. До них належать: «Asus», «Epox», «EliteGroup», «Acorp», «Chaintech», «GigaByte», «Microstar», «Soltek» та інших., усі вони представлені на Нижегородському ринку. Фірм досить багато, МВ у всіх хорошої якості, зазвичай сама й той самий фірма зазвичай випускає материнські плати й на під процесори фірми AMD й під процесори фірми Intel. Як говорилося раніше, основний параметр у материнської плати — це чипсет.

Чипсеты, працівники базі Intel це: i815 (під процесори Pentium III) і i845 (під процесори Pentium IV).

Чипсеты, працівники базі AMD: — це VIA KT266 (під процесори з частотою? 1200 MHz) і VIA KT333 (під процесори, вищих частот).

Відеокарта — графічний адаптер, що з двох частин: відеопам'яті і дисплейного процесора. Видеопамять — служить для зберігання відеоінформації, двоичного коду зображення. Дисплейный процесор управляє променями електронно-променевої трубки дисплея (у сприйнятті сучасних цифрових плазмових моніторах, управління йде пиксельной матрицею, формує зображення) в відповідність до інформацією, що зберігається у відеопам'яті. Дисплейный процесор хіба що безупинно «підглядає «(60−160 разів у секунду) вміст відеопам'яті і виводить її в екран. Якість роботи відеокарти залежить від потужності і можливостей дисплейного процесора, і зажадав від обсягу видеопамяти.

Сучасні відео системи мають обсяг відеопам'яті від 8 до 128 Mb.

На світовому комп’ютерному ринку з виробництву відеокарт лідируючі становище займає компанія Nvidia. Усі магазини, займаються продажами комп’ютерів, мають переважно продукцію тільки з цієї фірми. Назва відеокарт цієї фірми — GeForce. Залежно від потужності відео процесора, в зростаючу котячу порядку йдуть позначення відеокарт: GeForce2, GeForce3, GeForce4. Кожна з цих моделей має власну модифікацію і обсяг відеопам'яті. Відповідно вона й рівень цен.

Зручною функцією у відеокарт служить наявність TV-выхода, тобто. можливість підключення до телевизору.

Нещодавно над ринком з’явилися відеокарти іншого виробника фірми ATI — Radeon. Аналогічно Nvidia, вони різняться за своїми обчислювальним можливостям. Перерахуємо їх найменування Radeon7000, Radeon7500, Radeon8500, Radeon9000, Radeon9100, Radeon9500 та інші. Ці відеокарти по своїх можливостей багато в чому перевершують продукцію компанії Nvidia, але більш дороги.

Жорсткий диск — «вінчестер », стала энергонезависимая пам’ять комп’ютера. Об'ємне сховище інформації користувача комп’ютера. У цьому устрої можна зберігати будь-якого виду інформацію, починаючи з текстових файлів і до музикою, малюнками і кінофільмами. Для користувача мають важливе значення такі техніко-економічні показники: інформаційна ємність, швидкість обміну інформацією між, надійність їй зберігання і вартість накопителя.

У основу записи, збереження і зчитування покладено магнітний принцип. Інформація записується на магнітний диск (зроблений із магнітного чи покритий магнітним матеріалом), з допомогою магнітних головок. Жорсткі диски складаються з кількох дисків, розміщених в одній осі і обертових з великий швидкістю, ув’язнених у металевий корпус. Чим більший швидкість обертання диска, то вище швидкість зчитування від нього. Розрізняють диски зі швидкістю 5400об/мин і 7200об/мин. Обсяг диска коштує від 1 до 160GB, до прикладу, на диск таких масштабів можна записати колекцію з 250фильмов чи записати інформацію всієї обласної библиотеки.

Важливе значення, має ще й частота шини, що з вінчестером, UDMA 100/133.

На Нижегородському ринку продається багато вінчестерів, різних фірм виробників. До них належать Maxtor, Seagate, Western Digital, IBM, Samsung та інших. Ціна на продукт варіюється залежно: від обсягу вінчестера, швидкості обертання диска і частоти шини. Якість виготовлення фірмами продукту перебуває у середньому становив однаковому рівні, як і цена.

Оперативна пам’ять — енергозалежна пам’ять комп’ютера, тобто. інформація у ній стирається, коли комп’ютер виключають. Це пам’ять, куди завантажуються все програми з вінчестера, при безпосередню роботу із нею. Чим більший обсяг оперативної пам’яті, то з більшим кількістю програм можна працювати одночасно. Ця пам’ять має модульну структуру, т.а. можна підключити кілька модулів на материнську плату. Обсяг модуля варіюється від 128 до 512 Мb. Крім обсягу, важливою величиною є частота, з якої оперативна пам’ять обмінюється інформацією з процесором. Ця частота залежить від типу пам’яті: у SDRAM DIMM 100/133 MHz, у SDRAM DDR 266/333 MHz, у SDRAM RIMM 400/800 MHz. Від швидкості роботи пам’яті дуже дуже залежить швидкість роботи лише компьютера.

Ціна різні моделі пам’яті, відповідно теж различная:

— на DIMM 128 Mb від 17 у.о.; у. о DIMM 256 Mb від 30 у.е.;

— на DDR 128 Mb от18 до 40 у.о., DDR 256 Mb від 30 до 60 у.о. в залежність від фірми виробника, т. е. брендовские марки практично в двічі дороже,

— на RIMM 256 Mb від 90 у.е.

Основними виробниками модулів оперативної пам’яті є: M-Tec, Hyundai, Samsung, Kingston і др.

CD — пристрій читання компакт-дисків. Використовує оптичний принцип роботи, подібно жорстких дисків, лише у ролі магнітного диска виступає CD- диск. Основними технічні параметри у приводів компакт — дисків є: швидкість зчитування і запис інформації, обсяг считываемой інформації. Є різноманітні устрою читання компакт — дисків. Це CD — ROM, найпоширеніше пристрій, призначене лише читання компакт дисків. Сучасні приводи цих пристроїв мають швидкість зчитування 48Х, 52Х, 63Х, тобто., наприклад, фільм обсягом 1,5 часу й ємністю 700Мb можуть зчитувати, відповідно 48, 52, 53 разу швидше. Дані устрою зчитують інформацію з дисків обсягом від 200 до 700 Мb. Основні фірми виробники таких пристроїв — це LG, Sony, NEC, Samsung.

CD — RW — пристрій для читання і запис CD — дисків. Крім функції читання вони можуть записувати інформацію на диск. Чим більший і якісніше швидкість записи, то більше даний привід. Основні фірми виробники — це Sony, NEC, Mitsumi, Teac, ASUS.

DVD — ROM — пристрій для читання DVD — дисків. DVD — диски, це диски подібні як CD — дискам, з найкращим якістю запису і обсягом до 3000 Мb. Основні фірми виробники — це Panasonic, NEC, Toshiba, Teac.

DVD — RW — пристрій для читання і запис DVD — дисків. Основні фірми виробники — це ASUS, Pioneer, Toshiba.

DVD — ROM + CD — RW — пристрій для читання DVD — дисків читання і записи CD — дисків. Необхідно згадати, що це приводи DVD мають можливість зчитувати інформацію з CD — дисків. Основні фірми виробники — це ASUS, Pioneer. Ціна на дані товари йде з зростаючій. Мінімальну ціну мають CD — R приводи, загалом 700 рублів, DVD — ROM — 1600 рублів, потім CD — RW — ціна, загалом 2000 крб., DVD — ROM + CD — RW — 3000 карбованців і ціну мають DVD — RW приводи, в середньому 9000 рублей.

2.3 КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМПЬЮТЕРОВ

НАВЕДЕМО КЛАСИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВЫПОЛНяЕМЫХ ЗАДАч.

1. Робітники комп’ютери, звані «робочі конячки «. Мають необхідний базовий мінімум, системних коштів, без приєднання додаткових мультимедійних пристроїв. за рахунок високошвидкісних процесорів, навіть у даних моделях обробка інформації буде, дуже швидкою й зручною користувачеві. Призначені на навчання, роботи у текстових редакторах і складних графічних і математичних додатках. Знаходять використання у школах, університетах, бухгалтерії, офісах і т.п.

2. Ігрові комп’ютери — призначені задоволення потреби людини у розвазі. Найнаочніший приклад тому, це гри. Вони також добре підходять й інших щонайменше важливих занять, як-от перегляд музичних відео кліпів, кінофільмів, чи навіть для прослуховування улюблених музичних творів. Для сучасних ігор потрібні часом досить потужні й дорогі комп’ютерні комплектуючі, хороша відеокарта, потужний процесор, великий обсяг оперативної пам’яті тощо. Знаходять застосування, як вдома, так ігрових комп’ютерних салонов.

2. Мультимедійні комп’ютери — призначені задоволення людській потребі у творчості і самоосвіті. Ці машини служать для занять музикою, малюванням, співом, і навіть допомагає і за іншими творчих задумах за домашніх умов. Їх широко використовують із самоосвіти. Це напрям є найбільш актуальним в наші дні, бо наразі над ринком програмного забезпечення є величезна вибір різних систем, які допомагають людям розширювати свій світогляд. Маючи вдома таку машину, наприклад, можна легко і швидко вивчити англійська мова, можна спланувати дизайн квартири, чи навіть одержувати інформацію про будь-якій сфері людської діяльності. Знаходять дуже широке застосування, і зустрічаються у нашій суспільстві дедалі чаще.

4. Мережні комп’ютери — призначені задоволення потреби людини у отриманні необхідної інформації. Ці машини служать до швидшого доступу в комп’ютерні мережі, такі як INTERNET, FIDONET, INTRANET. Маючи у себе мережевий комп’ютер та доступом до світовому павутинні (INTERNET), ви зможете, виходячи з дому, провести пошук покупця чи продавця, укласти договору на купівлю чи продаж, з’ясувати виготовлювача тій чи іншій продукції, одержувати інформацію з більшості бірж і у торгах, застрахувати угоди, брати участь у аукціонах, розмістити рекламу, провести маркетингове дослідження, оформити банківський кредит, дати заявку на транспортні перевезення, супровід вантажів, бронювати місця у готелях, дати заявку купівля путівок, розмістити замовлення в друкарні, здійснювати безпаперовий обміну інформацією між партнерами, отримати консультації будь-якого виду, одержувати інформацію ціни на світовому ринку, придбати той чи інший товар, тощо. Для доступу до всесвітньої павутинні варто лише купити модем, і світ буде «під ногами ».

5. Універсальні комп’ютери — ці комп’ютери поєднують у собі властивості усіх перелічених вище машин (робочі, ігрові, мультимедійні, мережні). Можна сміливо сказати, сучасний персонального комп’ютера в багатьох його власників — це універсальний комп’ютер: ньому і працюють, і Джульєтту грають, і отримують додаткову освіту, і є користувачами всесвітньої паутины.

Наведемо ще одну класифікацію за принципом, де проводять компьютеры.

Розглянемо технологію виробництва комп’ютерів, складання, і навіть основні країни виробники даного товара.

На жаль, нашій країні, нині мало виробництво комп’ютерна техніка. Усі типи комп’ютерів проектуються, виробляються, і апробуються США, Японії, соціальній та Нових Індустріальних Країнах (Корея, Китай Сінгапур, Тайвань і т.д.).

Як приклад розглянемо технологію виробництва домашнього компьютера.

У Штатах Америки у місті RedWood штат Colorado, в силіконовою долині, в цехах компанії INTEL, проектуються схеми микрочипов.

За цією технологією у країнах Південно-Східної Азії йде виробництво комплектуючих для компьютера.

Складання може статися США, Німеччини, Ірландії, соціальній та третіх країн світу, зокрема й у России.

Готові машини реалізуються на місцевому ринку дилерами, або іншими посередницькими организациями.

За місцем складання, все персональні комп’ютери, діляться на:

. «білі «(зібрані в Прохаськовому США, Німеччини, Ірландії) Dell, HP, Compaq,

Simens, Olivetti;

. «жовті «(зібрані в Прохаськовому Тайвані, Кореї, Сінгапурі) Acer, CLR,

Unisys, Packard, Bell;

. «червоні «(зібрані в Прохаськовому Росії та СНД) Vist, R-Style, SunRise,

LBL, Soft Union, Marex.

Продавці - менеджери в українських магазинах — салонах знають, у разі купівлі комп’ютера, покупці завжди вибирають однотипний набір комплектуючих, в залежність від типу виконуваних завдань. Класифікуємо за серіями різні види комп’ютерів, з урахуванням конфігурації комплектуючих та певного типу виконуваних задач.

1. Серія «STANDART»

Комп’ютери цієї серії призначені для кола користувачів, це «робоча конячка» для приватного й бізнесу, до роботи на стандартних додатках. Головна перевага — доступна цена.

Ціна: без монітора / з монитором

Від 250 у.е. /390 у.о. |Процесор |Intel Celeron 1100/1200 MHz (FSB 100 MHz) | |Материнська плата|"Microstar" на чипсете i815 AGP4x | |Оперативна |128/256 Mb SDRAM PC133 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |Integr. | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 100 5400rpm 20/40 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 LG52 Samsung | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Integr., колонки Genius G06 | |підсистема | | |Корпус |ATX (250 W) | |Монітор |15″ Samsung 551S/17″ Samsung 753S |

2. Серія «HOME OFFICE»

Комп’ютери цієї серії є закінчену систему, що включає у собі усе необхідне до роботи з офісними додатками, а також і роботи у локальної мережі, які потребують постійного нарощування потужності. Ідеально підходять як використання їх у будь-якому офісі, так домашніх користувачів, кому комп’ютер потрібен до виконання тієї ж офісних приложений.

Від 300 у.е. /500 у.о. |Процесор |Intel Celeron 1300/1400 MHz (FSB 100 MHz) | | |Pentium III 1300/1400 MHz (FSB 133 MHz) | |Материнська плата|"Intel", «Microstar» на чипсете i815, AGP4x | |Оперативна |256/512 Mb SDRAM PC133 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |Riva TNT 32Mb/GeForce2 MX400 32Mb | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 100 5400rpm 20/40 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 LG52 Samsung | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Integr., колонки Genius G10 | |підсистема | | |Корпус |ATX (250 W) | |Монітор |17″ LG F700В/17″ Samsung 757МВ |

3. Серія «STANDART — IV»

Комп’ютери цієї серії є сучасний цифровий систему до роботи лише з офісними додатками, але з складними мультимедійними додатками. Ідеально підходять як використання їх у будь-якому сучасному офісі, так виконання інженерних робіт. Ідеально підійде для вдома, як сучасна робоча група і ігрова станция.

Від 340 у.е. /570 у.о. |Процесор |Intel Celeron 1700/2000 MHz | | |Pentium IV 1700/2000 MHz | |Материнська плата|"Microstar", «GigaByte» на чипсете i845, AGP4x | |Оперативна |128/256 Mb DDR SDRAM PC2100 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |GeForce2 MX400 64Mb | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 100 720rpm 40/60 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 LG52 Nec | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Integr., колонки Genius G16 | |підсистема | | |Корпус |ATX (300 W) | |Монітор |17″ LG F797FT/17″ Samsung 757NF |

4. Серія «HOME OFFICE — IV»

Комп’ютери цієї серії є також сучасний цифровий систему з урахуванням процесора Pentium IV. Ці моделі оснащуються хорошою відео картою, що дозволяє комфортно почуватимуться Інтернеті, у бізнес додатках, соціальній та більшості сучасних ігор. Цей вид машини адресований праці та з офісними додатками, у тому разі, де потрібні об'ємні обчислювальні процеси, й у сучасних мультимедійних додатків. Ідеально підходить як використання їх у будь-якому сучасному комфортабельному офісі, так на вирішення складних інженерно- технічних завдань. Також ідеально підійде для вдома, як досконалий багатофункціональний компьютер.

Від 380 у.е. /610 у.о. |Процесор |Intel Celeron 2000/2200 MHz | | |Pentium IV 2000/2400 MHz | |Материнська плата|"Microstar", «GigaByte» на чипсете i845, AGP4x | |Оперативна |256/512 Mb DDR SDRAM PC2100 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |GeForce2 DDR Ti 64Mb/ GeForce4 MX440 64Mb | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 100 720rpm 60/80 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 Nec / CD-RW Sony | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Aureal Vortex-2 a3D, колонки Genius G16 | |підсистема | | |Корпус |ATX (300 W) | |Монітор |17″ LG F797FT/17″ Samsung 757NF |

5. Серія «HOME UNIVERSAL — IV»

Комп’ютери цієї серії враховують вимоги кола користувачів. Ця система зібрано, з урахуванням процесора Intel Pentium IV, оснащена відмінній відеокартою, що дозволяє працювати з мультимедійними додатками великої складності. Крім цього ця модель включає у собі непогану звукову систему, що дозволяє слухати музичні твори на хорошій якості. У цю серію включений також CD-RW програвач, використовуючи який, ви можете записувати на диски потрібну вам інформацію. Вінчестер великого об'єму і високошвидкісного доступу, дозволить вам зібрати свою колекцію кінофільмів. У такій моделі комп’ютера дозволяє також ефективно використовувати всі переваги Internet-технологий, і витрачати час на новітні комп’ютерні игры.

Від 420 у.е. /650 у.о. |Процесор |Intel Celeron 2000/2200 MHz | | |Pentium IV 2000/2400 MHz | |Материнська плата|"Microstar", «GigaByte» на чипсете i845, AGP4x | |Оперативна |256/512 Mb DDR SDRAM PC2100 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |GeFoGeForce4 440 64MbATI RADEON 9000 | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 133 7200rpm 60/80 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 Nec / CD-RW Sony | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Aureal Vortex-2 a3D, колонки Sven 611 | |підсистема | | |Корпус |ATX (300 W) | |Монітор |17″ LG F797FT/17″ Samsung 757NF |

6. Серія «PROFESSIONAL — IV»

Комп’ютери цієї серії задовольнять вимогам найвибагливішого покупця. Ця система зібрано, з урахуванням нового швидкодіючого процесора Intel Pentium IV. Оснащена новітньої відеокартою, що дозволяє працювати з графічними додатками практично будь-якої складності. Крім цього ця модель включає у собі професійну звукову систему, дає можливість займатися плеканням якого і обробкою музичних композицій. У цю серію включений також DVD програвач, використовуючи який, ви насолодитесь, виходячи з дому, системою домашнього кінотеатру. Це клас високопродуктивних систем який легко справляється і з завданнями 3D- моделювання і СAD-моделирования. Працюючи, чи граючи за показ такої машині, ви отримаєте все задоволення, яка може дати сверхсовременная комп’ютерна система.

Від 600 у.е. /950 у.о. |Процесор |Intel Celeron 2000/2200 MHz | | |Pentium IV 2000/2400 MHz | |Материнська плата|"Microstar", «GigaByte» на чипсете i845, AGP4x/8x | |Оперативна |256/512 Mb DDR SDRAM PC2100 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |GeForce4 Ti-4200 128MbATI RADEON 9000 | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 133 7200rpm 80/120 GB | |нагромаджувачі |CD-RW SONY/DVD-ROM | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Creative SB AUDIGY 5. 1, колонки Sven SPS 838 | |підсистема | | |Корпус |ATX (350 W) | |Монітор |19″ Samsung 959NF /17″ LG Flatron F786LS |

7. Серія «DURON»

Комп’ютери цієї серії оснащені процесорами фірми AMD Duron, до гідностям яких можна віднести щодо невисоку вартість будівництва і високу продуктивність. Ця серія- це базова модель для використання, і торговельні доми, і у офісі й в бухгалтерії до роботи на стандартних додатках. Головна перевага — доступна цена

Від 240 у.е. /380 у.о. |Процесор |AMD Duron 900/1200 MHz | |Материнська плата|"Chaintech" на чипсете VIA 133Е UDMA 100 | |Оперативна |128/256 Mb SDRAM PC133 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |Integr./ Riva TNT 32Mb | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 100 5400rpm 20/40 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 LG52 Samsung | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Integr., колонки Genius G06 | |підсистема | | |Корпус |ATX (250 W) | |Монітор |15″ Samsung 551S/17″ Samsung 753S |

8. Серія «ХР»

Комп’ютери цієї серії оснащені процесорами фірми AMD Athlon, потужні й оптимальні критерієм цена/качества. Ця серія — це комп’ютер для кола завдань, зокрема й роботи з графічними пакетами.

Від 410 у.е. /640 у.о. |Процесор |AMD Athlon ХР 1700/2000 MHz | |Материнська плата|"Soltek", «Chaintech» на чипсете VIA 266E UDMA 133 | |Оперативна |128/256 Mb DDR SDRAM PC2100 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |GeForce2 MX400 64Mb | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 133 7200rpm 60/80 GB | |нагромаджувачі |CD-ROM 52 LG52 Samsung | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Integr., колонки Genius G16 | |підсистема | | |Корпус |ATX (300 W) | |Монітор |17″ LG F797FT/17″ Samsung 757NF |

9. Серія «PROFESSIONAL-ХР»

Комп’ютери цієї серії базуються з урахуванням сучасних процесорів фірми AMD Athlon. Це високо продуктивна система задоволення сучасних потреб користувачів будь-якого ранга.

Від 500 у.е. /850 у.о. |Процесор |AMD Athlon ХР 2000/2400 MHz | |Материнська |"Soltek", «Chaintech» на чипсете VIA KT333Е UDMA 133 | |плата | | |Оперативна |256/512 Mb DDR SDRAM PC2100 | |пам'ять | | |Видеоадаптер |GeForce4 440 64MbATI RADEON 9000 | |Дискові |HDD Maxtor/Seagate UDMA 133 7200rpm 40/60 GB | |нагромаджувачі |CD-RW SONY/DVD-ROM | | |FDD 3. 5″ | |Звукова |Aureal Vortex-2 a3D, колонки Sven 611 | |підсистема | | |Корпус |ATX (350 W) | |Монітор |19″ Samsung 959NF /17″ LG Flatron F786LS |

Усі комп’ютери за необхідності видозмінюються за бажання покупця, теж можна змінити й типову конфігурацію (об'єм і тип пам’яті, тип монітора, жорсткого диска і відеота звуковий подсистемы).

Наведена класифікація не враховує можливості наявності принтера, сканера, додаткових пристроїв, типу USB-памяти, джойстика, мікрофона і т.п.

3 обробка зібраної Маркетингової информации

3.1 МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦЕНОК

ПІСЛЯ СБОРА ІНФОРМАЦІЇ НЕОБХІДНО ПОЛУчЕННУЮ ІНФОРМАЦІЮ ОБРОБИТИ. У ДАНОМУ СЛУчАЕ ПРОВЕДЕМО РАНЖУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ ФІРМ, ИСПОЛЬЗУя МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛя ФІРМ ВИРОБНИКІВ, І РАССчИТАЕМ ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛя ТИХ Ж ФІРМ, І ПО ПІДСУМКАМ ЭТИХ АНАЛІЗІВ ВЫяВИМ ФІРМ ЛІДЕРІВ І ФІРМ АУТСАЙДЕРОВ.

Як відомо товар, як і кожен продукт, має специфічними і якісними характеристиками, які визначають його цільове призначення та корисні властивості, внаслідок чого і споживається. Необхідно враховувати, що товар як продукт праці, вироблений на продаж, повинен наділений, крім фізичних (технико-эксплутационных) характеристик, ще і привабливими характеристиками, що зробили б товар легко упізнаваним над ринком серед інших аналогічних за призначенням товарів, зручним транспортуванню, престижним, раціональним за ціною, сервісному обслуговування та т.д.

Задля більшої привабливості товару мають бути передбачені певні супроводжують, оточуючі товар характеристики. Основними чинниками, які формують відповідне оточення товару і сприяють його ефективному поступу та споживання, є такі: можливість придбання, цінність (корисність), ціна, якість, термін їхньої служби, форма, упаковка, імідж, марка, екологічність і т.д.

Характеристики оточення доповнюють споживчу вартість товару, оскільки формування привабливості націлене забезпечення якості товару й упаковки на створення іміджу, марки товару, на організацію сервісу доі після придбання товару, формування суспільної думки і створення задоволеності покупця від придбання і його використання даного товара.

Отже, товар може розглядатися як цінність для споживача, коли він інтегрує у собі як елементи фізичних і технічних характеристик, і характеристики оточення товару, які створюють дополнительны ефект для покупателя.

Т.а. товар, які перебувають над ринком можна як виріб, яке у загальному випадку із трьох уровней:

Перший рівень — основна вигода товару, тобто. головне, цільове призначення вироби (задоволення потреб потребителя).

Другий рівень — товар у реальному виконанні, тобто. це імідж, марка товару, з відповідними якостями і свойствами.

Третій рівень — товар з підкріпленням, цей рівень характеризує сервісне обслуговування для придбання товара.

Дані рівні відбито малюнку 7.

Рисунок 7 Товар, аналізований на трьох уровнях

Конкурентоспроможність будь-який торгуючої фірми визначається її можливістю надати покупцю сукупність всіх трьох складових товару, тобто. сам товар, з дополняющим його окружением.

На підвищення конкурентного рівня, фірми використовують, переважно, другий і третій рівень товару. Характеристики, що відносяться до другому рівню товару следующие:

1. Якість товара;

2. Властивості товара;

3. Марка товара;

4. Зовнішнє оформление;

5. Упаковка.

Проведемо метод експертні оцінки з оцінки фірм — виробників для різних основних груп комплектуючих, необхідні роботи комп’ютера. Виділимо окремо монітори, материнські плати, вінчестери, відеокарти, процесори і CD — приводи в окремі групи, ще простий оцінки. За головний критерій оцінки візьмемо критерій ціна — якість, тобто. розглянемо товар із боку середнього покупателя.

Метод експертні оцінки — метод якісного аналізу, і у тому, що прогнозні оцінки визначаються з урахуванням висновків експертів, які потім аргументовано, обгрунтовують свою думку стану війни і розвитку ринку. До переваг цього можна віднести відносну простоту і придатність практично до будь-яких ситуацій, зокрема в умовах неповної інформації, що особливо цінно нашого випадку. До недоліків можна віднести суб'єктивність думок експерта та деяку обмеженість їх суджень. Метод експертні оцінки приведено у таблиці 4.

1 Як експертів були задействованы:

2 Менеджер з продажу фірми «Дэлос ».

3 Інженер з технічного (комп'ютерному) забезпечення архітектурної фирмы.

4 Професійний висококваліфікований пользователь.

5 Програміст, Web — дизайнер.

Усіх експертів об'єднує гарне знання тенденцій світового комп’ютерного світу і чудове знання комп’ютерних комплектуючих і професійний звичка роботи з ними.

Таблица 4 Метод експертні оцінки |Найменування фірми производителя|Эксперты |Середній |Ранг | | | |бал |фірми | | |1 |2 |3 |4 |5 | | | |Монітори | | | | | | | | |Sony |2 |4 |2 |5 |2 |3 |3 | |Samsung |5 |5 |5 |4 |5 |4,8 |1 | |LG |4 |3 |4 |3 |4 |3,6 |2 | |Mitsubishi |3 |2 |3 |2 |3 |2,6 |4 | |Материнські плати | | | | | | | | |GigaByte |5 |3 |3 |3 |3 |3,4 |2 | |Micro Star |2 |2 |4 |2 |5 |3 |4 | |Chaintech |4 |4 |1 |5 |2 |3,2 |3 | |Asus |1 |5 |5 |4 |4 |3,8 |1 | |Elite Croup |3 |1 |2 |1 |1 |1,6 |5 | |Відеокарти | | | | | | | | |ATI Radeon 8500 GB 64Mb |3 |4 |5 |4 |3 |3,8 |2 | |Nvidia GeForce2 MX400 64Mb |5 |3 |3 |3 |4 |3,6 |3 | |Nvidia GeForce4 MX440 64Mb |4 |5 |4 |5 |5 |4,6 |1 | |Вінчестери | | | | | | | | |Maxtor |4 |3 |2 |4 |5 |3,6 |2 | |Western Digital |3 |4 |5 |3 |3 |3,6 |2 | |Seagate |5 |5 |3 |5 |4 |4,4 |1 | |Samsung |2 |2 |4 |2 |2 |2,4 |3 | |IBM |1 |1 |1 |1 |1 |1 |4 | |Процесорам | | | | | | | | |Intel Pentium |4 |5 |2 |3 |3 |3,4 |3 | |Intel Celeron |5 |4 |3 |4 |4 |4 |2 | |AMD Athlon |3 |3 |5 |5 |5 |4,2 |1 | |AMD Duron |2 |2 |4 |2 |2 |2,4 |4 | |СD | | | | | | | | |CD-ROM |5 |3 |3 |2 |4 |3,4 |2 | |CD-RW |4 |4 |4 |3 |5 |4 |1 | |DVD-ROM |3 |5 |5 |4 |3 |4 |1 | |DVD-ROM+ CD-RW |2 |2 |2 |5 |2 |2,6 |3 |

У таблиці 4 було розглянуто одні з основних фірм виробників комп’ютерних комплектуючих, не враховуючи властивостей і характеристик окремих моделей. Причому тому випадку, різниця у ціні ролі навіть у практично однакові моделі то, можливо значної. Наприклад, для 17 «моніторів фірми Samsung при однакових технічні характеристики, але з різними электроннолучевыми трубками, ціна може різнитися на 1500 рублей.

По моніторам можна сказати те, всі експерти зійшлися у тому, що лідером ринку комп’ютерних продажів є фірма Samsung, задовольняючи найкраще, співвідношенню ціна-якість. Фірми Mitsubishi і Sony мають найкращими якостями, але досить дороги, тому друге місце займає фірма LG, як теж фірма що випускає і дуже якісне і дороге оборудование.

Материнські плати випускають багато фірм і які у таблиці, наприклад, Epox, Soltek та інші, але ми ніколи зупинилися, на які у таблиці. Лідером виявилася компанія Asus, яка випускає, хоч і досить дорогі, але нам дуже якісні товари. Вибір зроблений випадково, попри досить високий ціну від якості роботи МВ залежить робота решти комплектуючих, і тому люди готові заплатити вищу ціну. Друге місце посіла компанія GB, дуже добре відомі над ринком і яка випускає якісну техніку на багатьох напрямах. Далі йде спірна Chaintech, потім MSI, і завершує маловідома і недорога Elite Croup. Т.а. можна сказати що готові не заощаджувати на материнських платах і заплатити вищу ціну за вищу качество.

Відеокарти, представлені основними найменуваннями. Не розглядалися високопродуктивні і дорогі відеосистеми (типу Nvidia GeForce4 Ti4200 чи ATI Radeon 9500), як які мають дуже малим попитом. Лідером вийшов Nvidia GeForce4 MX440 64Mb, як досить продуктивна і у своїй порівняно недорогий. Друге місце й третє близькі, бо багатьох важлива недорога ціна при хорошому ролі (Nvidia GeForce2 MX400 64Mb), а багатьом розкішна графіка й багато найвища швидкість (ATI Radeon 8500 GB 64Mb) за досить високі ціни. Слід зазначити про лише окремі види комплектуючих маркуються позначенням No name, тобто. вироби зроблені невідомим виробником. Відповідно, ціна таких вироби значно нижчі від ціни на всі фірмові вироби. Якість даних виробів, відповідно, теж ниже.

Вінчестери. Перше лідируючу позицію займає Seagate з моделлю Barracuda IV (V), як найбільш відомий і популярний у місті. Оптимальний варіант ціна-якість. Друге й третє останнє місце посідають Maxtor і Western Digital як приблизно рівні за можливостями. Однак у відмінність від Seagate продукція фірми Maxtor вважається менш надійної, а продукція Western Digital якіснішим, а більш дорогий. Замикає список продукція фірми IBM, що має досить висока ціна і блискучим якістю, по порівнянню з переліченими фирмами.

Процесорам. Лідером, як передбачалося, став процесор Athlon фірми AMD, як у якого найкращим співвідношенням ціна- якість. Досить низька ціна при продуктивності PIV, роблять його лідером на нижегородському ринку. Друге його місце займає процесор Celeron фірми Intel, у якого трохи меншою продуктивністю, а й меншою ціною, ніж Athlon і PIV. Третє посів найвідоміший процесор Intel Pentium IV. Максимальна продуктивність серед перелічених процесорів, але, як суттєвий недолік висока ціна (практично вдвічі вищі, ніж Athlon, за ту ж тактовою частоті). Замикає список процесор Duron фірми AMD, як найбільш найдешевший та менш производительный.

CD — програвачі і DVD — програвачі. Необхідніше пристрій для будь-якого комп’ютера. На чолі списку стоять два приводу CD-RW і DVD-ROM. Зручність для читання і запис простих компакт-дисків CD-RW заслужило популярність у багатьох нижегородцев, як непогане критерієм ціна — якість. DVD-ROM — дане пристрій так дорого, скільки доки ефективне, позначається відсутність дисків із необхідною інформацією по доступну ціну. Цей привід викликали появу лідерах, як пристрій, яке стане дуже і необхідним кілька років. Далі йде найпоширеніший і дорогий привід CD-ROM. Завершує список DVD- ROM+ CD-RW, яке здобуло найменше число балів через брак необхідних DVD — дисків. На момент простіше купити окремо CD-RW -привід і простий CD-ROM.

3.2 Розрахунок показників рівня конкурентоспособности

Порівняйте і більше повного аналізу кон’юнктури ринку проведемо оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства Дэлос, коїться з іншими підприємствами міста. Згадана по організаційно — правової формі - суспільство з обмеженою відповідальністю, організовано півроку тому. Це дрібне підприємство, розташоване далеке від центру міста за адресою: вул. Свободи, 63, офіс 501. Номенклатура товарів організація таку ж, як і в більшості «комп'ютерних «фірм міста. Порівняємо це підприємство з відомими і маловідомими фірмами в городе.

Порівняйте виберемо такі фирмы:

Фірма «AWARD «розташована за адресою м. Нижній Новгород, вул. Бєлінського, 100. Це найдешевша фірма у місті. Однією з відомих і як серед фізичних, і серед юридичних. Один із небагатьох фірм, має право займатися оптовими продажами.

Фірма «Комп'ютер плюс «також відома у місті, розташована по адресою вул. Б Покровська, 74, крім цього є решта 2 філії у місті, вул. Веденяпина 7/9 м-н «Олімпієць », вул. Фильченкова, 10 — ЦУМ. Рівень цін фірмі трохи нижчий від середнього, є система знижок, і постійно проводяться різні лотереї. Оптових продажів не имеет.

Фірма «Роскомпьютер », розташована за адресою вул. Жовтневої Революції буд. 64, є й філія за адресою Бойновский, 17. Фирма входить до складу компанії «Mechanics «Ціни підприємства трохи нижчий від середнього рівня. Це солідна фірма, що також веде оптові продажи.

Фірма «Ваш комп’ютер », розташована за адресою вул. Б Покровська, 68. Має рівень цін трохи вищий за середній. Відома місті, вже 7 років існуюча над ринком. Оптом не торгує. Має сервіс-центр. Її клієнтами є: Управління судового департаменту, Нижегородський інститут менеджменту та бізнесу, Горьковская залізниця, Нижегородський філія Московського гуманітарного економічного інституту, ГУВС Нижегородської області, ПШ ЗАТ «Маяк», ВАТ «ГАЗ», ТОВ «Мост-НН» і другие

Фірма «Integra «розташована за адресою вул. Івана Романова, 2. Менш відоме підприємство, з цінами вищий за середній. Невеликий підприємство, зручний сравнения.

Фірма «M@kpos «відома більш як вісім років у місті, вирізняється високим якістю праці та високими містом цінами. Є офіційним дилером фірм Compaq, Epson, Sharp і ViewSonic. Здебільшого працює із корпоративними клієнтами. Наприклад, наведемо перелік наданих її послуг. Безплатна доставка і встановлення обладнання за адресою клієнта; безплатне гарантійне обслуговування біля замовника; обслуговування обладнання замовника, купив техніку за іншими фірмах, з завершеним терміном гарантії; різноманітні форми оплати: часткова передоплата короткостроковий товарний кредит під угоду оплата векселями бартер взаємозаліки; знижки залежно від обсягу закупівель; пільги з технічного обслуговування: пріоритет в плануванні графіка роботи технічного фахівця обслуговування біля замовника підміна несправного устаткування час ремонту консалтингова і інформаційна підтримка: консультації фахівців інформування новинки, маркетингових програмах компанії розсилання «свіжих «прайс-листов надання рекламної продукції, запрошення семінари і презентації, проведені компанії й вендорами.

Фірма «R-Style «також відома, долгосуществующая у місті фірма, розташована за адресою вул. Радянська, 3. Має високий рівень цін, є сервіс-центр. Оптом не торгует.

Дані фірми було обрано за такими критеріями. По-перше, необхідно була фірм з різними ціновими рівнями: дешево, ціна нижчий від середнього рівня, ціна вищий за середній рівня, дорого. По-друге, фірми відомі й менш відомі, з різними якістю сервісу. По-третє, фірми повинні лежати у різних куточках міста, і мати нерівними економічними возможностями.

Оцінимо переваги кожного наведеного вище підприємства, в таблиці 5. У таблицю вносяться середнє оцінки 0 (найслабші позиції щодо даному чиннику конкурентоспроможності) до 5 балів (демонструють позиції на рынке).

Як відомо, конкурентоспроможність фірми — це реальна і потенційна здатність підприємства з урахуванням наявних проблем нього при цьому можливостей проектувати, виготовляти й реалізовувати у конкретних умовах товари, що за своїми споживчим і стоимостным характеристикам комплексно привабливіші споживачам, ніж товари конкурентов.

Для об'єктивної оцінки параметрів необхідно використовувати самі критерії, якими оперує споживач, обираючи товар над ринком. Отже, вирішити завдання визначення номенклатури параметрів, які підлягають аналізові досягнень і істотних з погляду споживача. Таблиця 5 Оцінка порівняльних переваг підприємства |Чинники конкурентоспроможності |Дэлос |Комп'ютер | | | |плюс (средн) |(дорого) |(дорого) | | | | | | | | | |1 |5 |3 |5 |2 |5 |5 | |2 |5 |2 |5 |4 |4 |5 | |3 |5 |5 |5 |3 |5 |5 | |4 |1 |2 |1 |1 |2 |3 | |5 |5 |5 |5 |2 |3 |5 | |6 |5 |4 |3 |4 |2 |1 | |7 |5 |4 |2 |1 |3 |3 | |8 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | | | | | | | | | |9 |3 |3 |3 |2 |2 |3 | |10 |2 |4 |3 |5 |4 |2 | |11 |4 |4 |4 |5 |5 |4 | |12 |4 |4 |4 |4 |5 |4 | |13 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | |14 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | |15 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | |16 |3 |4 |5 |5 |1 |5 | | |1 |3 |4 |4 |3 |1 | |17 | | | | | | | |18 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | |19 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | |20 |5 |5 |4 |5 |5 |4 | |21 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | |22 |4 |3 |3 |3 |2 |2 | |23 |21 |20 |19 |19 |19 |18 |

Для точнішого аналізу ринку комп’ютерних продажів наведемо ще таблиці, що аналізують конкурентоспроможність конкретної фірми, тоді як іншими фирмами.

Заповнимо таблицю 6. З отриманих оцінок відносної важливості різних консументных, маркетингових показників системи розрахуємо середнє ступеня важливості кожного параметра. І тому можна скористатися формулой:

[pic]=[pic], (1)

Де, [pic] - середнє ступеня важливості кожного параметра; і - номер замовника; j — номер параметра;

[pic] - ступінь цінності параметра; [pic] n — кількість оцінюваних заказчиков.

Для отримання відносної оцінки важливості кожного параметра виробляють нормування із загальної сумі балів. І тому необхідно скористатися формулой:

[pic], (2)

Де [pic] - питому вагу j-го параметра від кількості m — параметрів; m — кількість оцінюваних параметров.

Відповідність властивостей існуючої послуги і услуги-эталона кількісно можна визначити по формуле:

[pic], (3)

Де [pic] - приватний консументный показник по j-му параметру, база — услуга-эталон;

[pic] - величина j-го параметра аналізованої услуги;

[pic] - величина j-го параметра услуги-эталона (наприклад, товару конкурента).

Формування вимог до послуги еталона полягає в порівнянні характеристик аналізованої продукції з конкретною потребою і виявленні відповідності одна одній. Для об'єктивної оцінки необхідно використовувати самі критерії, якими оперує споживач, обираючи товар над ринком. Отже, повинна бути розв’язана завдання визначення номенклатури параметрів, які підлягають аналізові досягнень і істотних з погляду споживача. Після розрахунку всіх приватних показників визначається загальний показник по консументным параметрами за такою формуле:

[pic], (4) де [pic] - загальний показник по консументным параметрами, база — послуга- эталон.

Розрахований показник [pic] показує, наскільки цікавий для нас товар відповідає еталонному товару по заданому критерию.

Значимість, визначальну відповідність властивостей існуючої послуги і услуги-конкурента кількісно можна визначити по формуле:

[pic], (5) де [pic] - приватний консументный показник по j-му параметру база — послуга — конкурента;

[pic] - величина консументного j-го параметра аналізованої услуги;

[pic] - величина j-го консументного параметра услуги-конкурента.

Після розрахунку всіх приватних показників визначається загальний показник за такою формуле:

[pic], (6) де [pic] - загальний показник по консументным параметрами, база — послуга — конкурента.

Оцінка економічних параметрів конкурентоспроможності пов’язані з визначенням ціни споживання аналізованого вироби і порівнянням її з ціною споживання товару конкурента. Порівняння цін споживання виробляється по формуле:

[pic], (7) де Еге — загальний показник з економічних параметрам;

[pic] - ціна споживання аналізованої услуги;

[pic] - ціна споживання послуги конкурента.

Ціна споживання складається з ринкової ціни на всі товар, і навіть витрат, що з експлуатацією, використанням цього товару під час його життєвого циклу. Беручи рішення про купівлю, покупець звертає не лише на ціну товару, а й у то, скільки йому обійдеться експлуатація, зміст цього товару у його використання. Вважаємо у разі, що ціна споживання приблизно дорівнює ринкової ціні товара.

Успіх товару над ринком визначають все чинники конкурентоспроможності, в тому однині і маркетингові параметри. Нині вважається, що сучасна конкуренція «є конкуренція не тим часом, що компанії виробляють у своїх заводах, а тим часом, що вони додають до продукту в вигляді упаковки, послуг, реклами, консультації покупців, фінансування організації, доставки, складування та інших, значні споживачів переваг «. [3]

Після визначення загальних показників конкурентоспроможності по якісним, економічним і маркетинговим параметрами визначимо інтегральним показником рівня конкурентоспроможності по формуле

[pic], (8) де [pic] - інтегральним показником рівня конкурентоспособности;

[pic] - загальний показник по нормативно-производственным і класифікаційним параметрам.

Показник по нормативно-производственным параметрами має сенс тільки два значення — 1 чи 0. Якщо виріб (послуга) відповідає обов’язковим нормам та стандартів, цей показник становить 1, якщо ні то 0. Загальний показник розраховується як твір приватних показників в кожному параметру. У нашому випадку, вважаємо, що це розглянуті організації, відповідають нормативно-правовим параметрами, тому [pic]=1.

При [pic], вважається, що послуга є конкурентоспроможної. Таблиця 6 Розрахунок консументных, маркетингових параметрів | |Ступінь |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою