Экзаменационные і питання квитки із фінансового менеджменту за весняний семестр 2001 года

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інші реферати


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

приблизний перелік екзаменаційних запитань фінансовий менеджмент

1. Додана вартість як індикатор і його практичного значення. 2. Брутто — результат експлуатації інвестицій та її оцінка. 3. Нетто — результат експлуатації інвестицій як оцінка економічного ефекту витрат. 4. Економічна рентабельність активів і його практичного значення підприємствам. 5. Економічний сенс комерційної маржі. 6. Економічний сенс коефіцієнта трансформації. 7. Економічний сенс формули Дюпона. 8. Факторні умови, що впливають оборотність активів. 9. Рекомендації по практичним використанням базових показників. 10. Поясніть графіком залежність економічної рентабельності від КМ і КТ. 11. Практичне значення модифікації формули Дюпона. 12. У чому суть раціональної політики запозичення коштів? 13. Визначте поняття «ефект ринку» та її практичного значення. 14. Визначте поняття «диференціал» та її практичного значення. 15. Поведінка і дії кредитора з урахуванням ризику, вираженого диференціалом. 16. Поведінка і дії плеча фінансового важеля. 17. Американська оцінка ефекту фінансового важеля і його практичного значення. 18. Змінні витрати й їх структура. 19. Економічний сенс ефекту виробничого (операційного) важеля. 20. Визначте поняття «поріг рентабельності» та її практичного значення. 21. Визначте поняття «запас фінансової міцності» та її практичного значення. 22. Визначте поняття сполученого ефекту операційного і фінансового важелів та її практичного значення з метою оцінки риска.

1 Зв’язок між структурою джерел засобів і дивідендної политикой.

23. Причини протистояння між акціонерами і з керівництвом підприємства. 24. Причини конфліктів між акціонерами і кредиторами. 25. Рівень заборгованості як ринковий індикатор фінансового добробуту підприємства. 26. Аргументація вибору основних способів фінансування. 27. Коли переважно нарощувати кошти з допомогою емісії акцій? 28. Коли краще брати кредит, ніж нарощувати кошти? 29. Темпи нарощування обороту підприємства міста і засоби її забезпечення. 30. Стратегічні цільові фінансові установки підприємства міста і облік реально досягнутого фінансово-господарського становища. 31. Перелічіть чинники, що впливають специфіку структури джерел коштів підприємства. 32. Фінансування як «пульсуючий процес» і динамічність його впливу структуру капіталу. 33. Рекомендації до раціоналізації структури капіталу з урахуванням тимчасової динаміки умов боргового фінансування. 34. Норма розподілу прибутків. 35. Порядок розрахунку ключових показників розробки дивідендної політики. 36. Мірою яких показників і яких умовах, може служити ВТР? 37. Який метод фінансового прогнозування вважається головним? 38. Порядок розрахунку показників методом формули. 39. Розрахунок оптимальної структури капіталу. 40. Крива від попиту й його значення для маркетингових досліджень. 41. Поняття «рівноважна ціна» і його економічний сенс. 42. Поняття «середньозважена ціна» і його розрахунок. 43. Міркування, якими керується продавець, приймаючи рішення про обсяг виробництва. 44. Суть концепції «витрат втрачених альтернативних можливостей». 45. Максимізація прибутку продавця з позицій теорії граничною корисності. 46. Правило максимізації прибутку виробника. 47. Розрахунок еластичності попиту. 48. Реакція покупців при еластичному попиті на зниження (зростання) ціни. 49. Реакція покупців на зниження (зростання) ціни на умовах нееластичного попиту. 50. Які чинники визначають еластичність попиту? 51. Зміна витрат споживачів за зміни ціни сировину, матеріали, енергію та інше. 52. Поведінка виробника за зміни податку умовах еластичного попиту. 53. Тактики виробника за незначного зниження податкового преса за умов нееластичного попиту. 54. Етапність у визначенні ціни на всі підприємстві. 55. Порівняльні характеристики і придатність методів визначення базової ціни. 56. Різновиду цін на ринку нових товарів та послуг сформованого ринку. 57. Правила прийняття фінансових рішень на умовах ризику. 58. Вибір рішень про яке припинення і збільшенні виробництва. 59. Підходи до вирішення про призначення свою нижчу ціну. 60. Як визначається додатковий обсяг продажу покриття додаткових постійних витрат? 61. Чинники, що впливають розробку прийняття рішень щодо інвестиційними проектами. 62. Відповідальність і право прийняття інвестиційних рішень. 63. Завдання оптимізації інвестиційного портфеля. 64. Сутність методу розрахунку чистого наведеного ефекту. 65. Економічний сенс показника чистого наведеного ефекту. 66. Сутність методу розрахунку індексу рентабельності інвестиції. 67. Економічний сенс норми рентабельності на інвестиції та метод її розрахунку. 68. Сутність методу визначення терміну окупності інвестицій. 69. Переваги й недоліки оцінки проекту з терміну окупності. 70. Алгоритм розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій. 71. Зміст етапів розрахунку, аналізу та оцінки показників по інвестиційними проектами. 72. Чим обумовлена перевагу критерію NPV? 73. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості. 74. Аналіз проектів, у умовах інфляції. 75. Аналіз проектів, у умовах ризику. 76. Методика зміни грошового потоку. 77. Дроблення аналізованих проектів як методичний прийом їх просторової оптимізації. 78. Сутність тимчасової оптимізації розподілу інвестицій. 79. Приклад складання оптимального інвестиційного портфеля. 80. Визначте поняття «оборотний капітал» і «чистий оборотний капітал». 81. Кругообіг поточних активів. 82. Цільова установка політики управління оборотним капіталом та її стратегічний характер. 83. Взаємозв'язок прибутків і рівня обігового капіталу (показати графічно). 84. Завдання управління оборотним капіталом. 85. Перелічіть чинники лівостороннього ризику. 86. Основні варіанти менеджерського на рівні ризиків. 87. Ідеальна модель управління обіговими коштами. 88. Агресивна модель управління обіговими коштами. 89. Консервативна модель управління обіговими коштами. 90. Компромісна модель управління обіговими коштами. 91. Управління грошовими потоками. 92. Етапи і логіка звернення коштів. 93. Методика прогнозування грошового потоку сенс її етапів. 94. Поясніть графік зміни залишку коштів у розрахунковий рахунок (модель

Баумола). 95. Логіка дій фінансового менеджера із управління залишком коштів у розрахунковий рахунок (в моделі Миллера-Орра). 96. Схема аналізу рівня дебіторську заборгованість. 97. Суть проблеми оптимізації розміру запасів. 98. Оцінка оборотності запасів. 99. Факторная модель для товарних запасів. 100. Перелічіть форми короткострокового фінансування. 101. Форвардний (ф'ючерсний) контакт як засіб хеджування. 102. Основні функції ф’ючерсного ринку. 103. Визначте поняття «капвкладення». 104. Вкладення в активи як засіб підвищення цінності фірми. 105. Кількісний і якісний аспекти капітального бюджету. 106. Завдання менеджера на стадії визначення варіантів капіталовкладень. 107. Зіставлення очікуваних витрат і яка уможливила вигоди. 108. Специфіка обліку податків у додаткових потоках коштів. 109. Суть методу розрахунків, званого аналізом різниць. 110. Приклад узагальненої картини додаткових витрат і доходів від капіталовкладень. 111. Різниця як захід вигод і матеріальних втрат з прикладу проекту заміни старого заводу новим. 112. Наведіть приклад розподілу додаткових потоків коштів в часі обрії для інвестиційного проекту. 113. Назвіть і коротко охарактеризуйте методи ранжирування варіантів інвестиційних проектів. 114. Формула сенс розрахунку окупності при ранжируванні варіантів інвестиційних проектів. 115. Показник «доход/затраты» й недоліки, пов’язані з його застосуванням з метою оцінки проектів. 116. Поняття «коефіцієнт дисконтування» та її практичного значення. 117. Часовий аспект вартістю оцінках інвестиційних проектів. 118. Формула сенс розрахунку окупності наведених витрат. 119. Якісна оцінка інвестиційних проектів та його отбор.

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 1

120. Економічний сенс коефіцієнта трансформації. 121. Облік стану ринку коротко- і частка довгострокових капіталів. 122. Графічна інтерпретація цінового поведінки виробника за умов різної еластичності попиту. 123. Критерій оцінки проекту з нормі рентабельності інвестиції. 124. Завдання управління оборотним капіталом. 125. Показник «доход/затраты» й недоліки, пов’язані з його застосуванням з метою оцінки проектов.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 2

1. У чому суть раціональної політики запозичення коштів? 126. Це означає термін «внутрішні темпи зростання»? 127. Правила прийняття фінансових рішень на умовах ризику. 128. Підхід для оцінювання показника IRR підприємствам, які є акціонерними. 129. Поняття «ліквідність» і «ризик ліквідності». 130. Часовий аспект вартістю оцінках інвестиційних проектов.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 3

2. Використання БРЭИ з оцінки потенціалу підприємства міста і ефективності управління. 131. Специфічність структури активів щодо різноманітних підприємств. 132. Розрахунок еластичності попиту. 133. Сутність тимчасової оптимізації розподілу інвестицій. 134. Компромісна модель управління обіговими коштами. 135. Переваги й недоліки методу ранжирування проектів із чистої наведеної стоимости.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 4

3. Брутто — результат експлуатації інвестицій та її оцінка. 136. Фінансова гнучкість підприємства як структурний чинник. 137. Крива від попиту й його значення для маркетингових досліджень. 138. Економічний сенс норми рентабельності на інвестиції та метод її розрахунку. 139. Ідеальна модель управління обіговими коштами. 140. Специфіка обліку податків у додаткових потоках грошових средств.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 5

4. Наведіть іноземні еквівалентами базових показників. 141. Причини конфліктів між акціонерами і кредиторами. 142. Коли вигідно наймати субпідрядників? 143. Дроблення аналізованих проектів як методичний прийом їх просторової оптимізації. 144. Основні функції ф’ючерсного ринку. 145. Завдання менеджера на стадії визначення варіантів капиталовложений.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 6

5. Поведінка і дії плеча фінансового важеля. 146. Рівень заборгованості як ринковий індикатор фінансового добробуту підприємства. 147. Зміна витрат споживачів за зміни ціни сировину, матеріали, енергію та інше. 148. Приклад складання оптимального інвестиційного портфеля. 149. Управління грошовими потоками. 150. Зіставлення очікуваних витрат і яка уможливила выгоды.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 7

6. Американська оцінка ефекту фінансового важеля і його практичного значення. 151. Облік відносини кредиторів до підприємства як структурний чинник. 152. Правило максимізації прибутку виробника. 153. Модифікована формула обліку NPV з урахуванням за прогнозовану інфляцію. 154. Логіка взаємозв'язку між активами і джерелами їх покриття. 155. Що основу ранжирування варіантів інвестиційного проекта?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 8

7. Економічна рентабельність активів і його практичного значення підприємствам. 156. Суть методу формули. 157. Порівняльні характеристики і придатність методів визначення базової ціни. 158. Зміст етапів розрахунку, аналізу та оцінки показників по інвестиційними проектами. 159. Визначте поняття «оборотний капітал» і «чистий оборотний капітал». 160. Наведіть приклад розподілу додаткових потоків коштів в часі обрії для інвестиційного проекта.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 9

8. Кредиторська заборгованість та її економічну рентабельність. 161. Графічна інтерпретація граничного значення НРЭИ. 162. Цінові наслідки податкових змін. 163. Сутність методу розрахунку індексу рентабельності інвестиції. 164. Цільова установка політики управління оборотним капіталом та її стратегічний характер. 165. Трактування витрат, що з инвестированием.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 10

9. Визначте поняття «запас фінансової міцності» та її практичне значение.

2 Зв’язок між структурою джерел засобів і дивідендної политикой.

166. Підходи до вирішення про призначення нижчої ціни. 167. Завдання оптимізації інвестиційного портфеля. 168. Консервативна модель управління обіговими коштами. 169. Різниця як захід вигод та збільшення втрат з прикладу проекту заміни старого заводу новым.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 11

10. Приклад розрахунку рентабельності власні кошти. 170. Причини протистояння між акціонерами і з керівництвом підприємства. 171. Як визначається додатковий обсяг продажу покриття додаткових постійних витрат? 172. Області кращою застосовності методу визначення терміну окупності інвестиції. 173. Відмітні риси ф’ючерсів тоді як форвардними контрактами. 174. Формула сенс розрахунку окупності при ранжируванні варіантів інвестиційних проектов.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 12

11. Факторні умови, що впливають оборотність активів. 175. Прийнятна рівень ризику для керівників підприємства як структурний чинник. 176. Реакція покупців при еластичному попиті на зниження (зростання) ціни. 177. Неможливість роздрібнення проектів як обмеження при оптимізації розподілу інвестицій. 178. Перелічіть чинники лівостороннього ризику. 179. Поняття «чисту приведену стоимость».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 13

12. Визначте поняття «поріг рентабельності» та її практичного значення. 180. Коли переважно нарощувати кошти з допомогою емісії акцій? 181. Поняття «рівноважна ціна» і його економічний сенс. 182. Аналіз проектів, у умовах ризику. 183. Це означає «хеджування» під управлінням фінансами? 184. Визначте поняття «капвложение».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 14

13. Поясніть графіком залежність економічної рентабельності від КМ і КТ. 185. Перелічіть чинники, що впливають специфіку структури джерел коштів підприємства. 186. Максимізація прибутку продавця з позицій теорії граничною корисності. 187. Критерій оцінки інвестиційного проекту з коефіцієнта ефективності інвестицій. 188. Перелічіть моделі стратегій фінансування й їх базові балансні рівняння. 189. Приклад узагальненої картини додаткових витрат і доходів від капиталовложений.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 15

14. Визначте поняття «плече фінансового важеля» та її практичного значення. 190. Позиція банкіра щодо оцінки співвідношення власних і позикових коштів. 191. Крива пропозиції з її маркетингова інтерпретація. 192. Сутність методу розрахунку чистого наведеного ефекту. 193. Визначте і графічно проиллюстрируйте поняття «постоянный

(перемінний) оборотний капітал". 194. Кількісний і якісний аспекти капітального бюджета.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 16

15. Практичні показники в оцінці економічної рентабельності. 195. Рекомендації до раціоналізації структури капіталу з урахуванням тимчасової динаміки умов боргового фінансування. 196. Поведінка покупців за незначного зниження (зростанні) ціни на умовах одиничної еластичності. 197. Методика поправки з ризиком коефіцієнта дисконтування. 198. Основні варіанти менеджерського на рівні ризиків. 199. Поняття «цінності (оцінки) предприятия».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 17

16. Оцінка середньої розрахункової ставки відсотка. 200. Який метод фінансового прогнозування вважається головним? 201. Як треба використовувати дефіцитні ресурси? 202. Алгоритм розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій. 203. Правомочність зіставлення дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей. 204. Назвіть і коротко охарактеризуйте методи ранжирування варіантів інвестиційних проектов.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 18

17. Практичне значення модифікації формули Дюпона. 205. Коли краще брати кредит, ніж нарощувати кошти? 206. Вибір рішень про яке припинення і збільшенні виробництва. 207. Імітаційна модель оцінки ризику бракує. 208. Логіка дій фінансового менеджера із управління залишком коштів у розрахунковий рахунок (в моделі Миллера-Орра). 209. Суть методу розрахунків, званого аналізом разниц.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 19

18. Визначте поняття сполученого ефекту операційного і фінансового важелів та її практичного значення з оцінки ризику. 210. Норма розподілу прибутків. 211. Визначення свого типу ринку виробництва і цінової газової політики підприємства. 212. Чим обумовлена перевагу критерію NPV? 213. Поясніть графік зміни залишку коштів у розрахунковий рахунок (модель

Баумола). 214. Поняття «коефіцієнт дисконтування» та її практичне значение.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 20

19. Економічний сенс ефекту виробничого (операційного) важеля. 215. Аргументація вибору основних способів фінансування. 216. Які чинники визначають еластичність попиту? 217. Характерні риси методу розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій. 218. Оцінка оборотності запасів. 219. Вкладення в активи як засіб підвищення цінності фирмы.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 21

20. Постійні витрати й їх структура. 220. Облік стабільності динаміки обороту. 221. Що має значення до ухвалення цінових рішень? 222. Відповідальність і право прийняття інвестиційних рішень. 223. Структура обігового капіталу. 224. Поняття «бар'єрних коефіцієнтів» та його практичне значение.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 22

21. Поведінка і дії кредитора з урахуванням ризику, вираженого диференціалом. 225. Фінансування як «пульсуючий процес» і динамічність його впливу структуру капіталу. 226. Цінова залежність виручки від еластичності попиту. 227. Методика зміни грошового потоку. 228. Форвардний (ф'ючерсний) контакт як засіб хеджування. 229. Визначте поняття «внутрішня ставка дохода».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 23

22. Нетто — результат експлуатації інвестицій як оцінка економічного ефекту витрат. 230. Як математично визначити граничне значення НРЭИ? 231. Як визначається необхідний обсяг продажу? 232. Чинники, що впливають розробку прийняття рішень щодо інвестиційними проектами. 233. Факторная модель для товарних запасів. 234. Показник «індекс наведених витрат» та її практичне значение.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 24

23. Економічний сенс формули Дюпона. 235. Порівняльна оцінка основні джерела фінансування. 236. Способи розрахунку націнки і уцінки. 237. Недоліки критерію IRR. 238. Взаємозв'язок прибутків і рівня обігового капіталу (показати графічно). 239. Недолік методів ранжирування, не використовують наведену стоимость.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 25

24. Спрощений метод оцінки НРЭИ. 240. Напрями розподілу прибутків. 241. Поняття «середньозважена ціна» і його розрахунок. 242. Економічний сенс показника чистого наведеного ефекту. 243. Агресивна модель управління обіговими коштами. 244. Приклади додаткових вигод від капиталовложений.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 26

25. Рекомендації по практичним використанням базових показників. 245. Порядок розрахунку ключових показників розробки дивідендної політики. 246. Поведінка виробника за зміни податку умовах еластичного попиту. 247. Просторова оптимізація розподілу інвестицій за проектами. 248. Кругообіг поточних активів. 249. Формула сенс розрахунку окупності наведених затрат.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 27

26. Дозвіл протиріч при регулюванні економічної рентабельності. 250. Важкість оподаткування, як структурний чинник. 251. Властиво для точки одиничної еластичності? 252. Критерії оцінки проекту з чистому наведеній ефекту. 253. Перелічіть форми короткострокового фінансування. 254. Відмінність показника «окупність наведених витрат» від звичної окупаемости.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 28

27. Змінні витрати й їх структура. 255. Оптимальна частка позикових засобів у пасиві за оцінками фінансового менеджменту США. 256. Різновиду цін на ринку нових товарів та послуг сформованого ринку. 257. Сутність методу визначення терміну окупності інвестицій. 258. Назвіть явища, пов’язані з правобічним ризиком. 259. Основна мета инвестирования.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 29

28. Економічний сенс комерційної маржі. 260. Порядок розрахунку показників методом формули. 261. Реакція покупців на зниження (зростання) ціни на умовах нееластичного попиту. 262. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості. 263. Це означає система «2/10 повна 30»? 264. Суть методів ранжирування, заснованих на виключно використанні наведеної стоимости.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 30

29. Визначте поняття «диференціал» та її практичного значення. 265. Стратегічні цільові фінансові установки підприємства міста і облік реально досягнутого фінансово-господарського становища. 266. Як краще використовувати дефіцитні ресурси? 267. Підхід до аналізу альтернативних проектів. 268. Методика прогнозування грошового потоку сенс її етапів. 269. Значення пошуку варіантів капиталовложений.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 31

30. Визначте поняття «ефект ринку» та її практичного значення. 270. Розрахунок оптимальної структури капіталу. 271. Етапність у визначенні ціни на всі підприємстві. 272. Причини, що зумовлюють необхідність інвестицій. 273. Етапи і логіка звернення коштів. 274. Якісна оцінка інвестиційних проектів та його отбор.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 32

31. Факторні умови, що визначають прибутковість обороту. 275. Поняття граничного значення НРЭИ. 276. Міркування, якими керується продавець, приймаючи рішення про обсяг виробництва. 277. Критерії оцінки проекту з урахуванням розрахунку індексу рентабельності. 278. Призначення операцій РЄПО. 279. Це означає «тимчасової обрій» в аналізі капиталовложений?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 33

32. Додана вартість як індикатор і його практичного значення. 280. Темпи нарощування обороту підприємства міста і засоби її забезпечення. 281. Цінова еластичність як інструмент ринкової оцінки. 282. Аналіз проектів, у умовах інфляції. 283. Схема аналізу рівня дебіторську заборгованість. 284. Приклади додаткових витрат від капиталовложений.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 34

33. Оцінка сили впливу виробничого важеля і його практичного значення. 285. Облік рівня життя та динаміки рентабельності. 286. Суть концепції «витрат втрачених альтернативних можливостей». 287. Переваги й недоліки оцінки проекту з терміну окупності. 288. Суть проблеми оптимізації розміру запасів. 289. Вигода від інвестиції як джерело грошових средств.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Квиток № 35

34. Наведіть приклад кількісної оцінки КМ і КТ та їх економічну рентабельність. 290. Мірою яких показників і яких умовах, може служити ВТР? 291. Тактики виробника за незначного зниження податкового преса за умов нееластичного попиту. 292. Методичне забезпечення розробки і прийняття інвестиційних рішень. 293. Напрями діяльності, пов’язані з рухом коштів. 294. Метод окупності як різновид аналізу безубыточности.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою