Амортизаційні відрахування та методи їхні розрахунку

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Банківська справа


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство освіти України

Київський національний торговельно — економічний університет

Курсова робота на тему:

Амортизаційні відрахування та методи їхнього розрахунку

Науковий керівник: Cмолін І.В.

Виконала роботу

студентка 1-ої групи 3 курсу ФБС Березна К. А.

КИЇВ — 2001

План

Вступ

1. Механізм відтворення основних фондів 2. Види амортизації та їхнього характеристики 3. Методи розрахунку амортизації основних фондів 4. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів Висновки Використана література

Вступ

Однією із найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд із формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки смердоті великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково — технічного прогресу, зростання національного дохаду й добробуту населення. Усунувшись від прямого втручання в діяльність підприємств, держава зберігає за собою головну регулюючу функцію — встановлення «правил гри «, обов’язкових для всіх без винятку учасників ринку.

Невід'ємними складовими державного управління є адміністративні та економічні методи. Однак, якщо Перші передбачають прямий централізований вплив на об'єкт, яким управляють, й є обов’язковими, то другі - впливають на поведінку керованих через їхні інтереси.

Економічні методи реалізуються на основі поєднання прямих та непрямих регуляторів. Їх співвідношення в окремі періоди різні. Перехід від централізованої економіки до економіки ринкового типу передбачає ширше залучення непрямих економічних регуляторів бюджетно — податкової, грошово — кредитної, амортизаційної політики.

Задачею даної курсової є дослідження та визначення найоптимальніших методів амортизації та визначення найсуттєвіших проблем управління основними фондами.

У даній курсовій роботі хочу зупинитися на сутності, видах, методах амортизації основних фондів та проблемах амортизаційної політики в Україні, якій належить ключова роль у регулюванні та управлінні процесом відтворення основних фондів. Амортизаційна політика — це сукупність заходів, що здійснюються Державою й спрямовані на забезпечення нормального режиму відтворення основних фондів. Найважливішою умовою ефективного функціонування підприємств у ринковому середовищі є забезпечення принципу сомофінансування, який передбачає здійснення господарської та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел (амортизації та нерозподіленого прибутку). Серед джерел самофінансування амортизаційні відрахування посідають головне місце бо завдяки синхронності між кругообігом основних фондів й формуванням амортизаційного фонду, меншій їхні схильності до кон’юнктурних коливань пов’язаних із результатом господарської діяльності, смердоті більшою мірою, ніж прибуток, можуть бути фінансовою базою сомостійності підприємств у відтворенні основних фондів.

Крім того, амортизація в певній мірі виконує й стимулюючу функцію, передбачаючи найбільш повне використання основних фондів: чим довший період функціонування обладнання, тім понад виробляється продукції й тім швидше якщо перенесена вартість основних фондів. Це дозволити зменшити їхні недоамортизації внаслідок морального зносу й знизити втрати підприємства, що дуже важливо в умовах ринку.

Основною метою даної курсової роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань, механізму відрахуваннята амортизаційних фондів та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на підприємстві.

Проблема, досліджувана в даній роботі, є особливо актуальною для виробничих галузей економіки держави й, насамперед, для тихий підприємств, що займаються виробництвом засобів виробництва, високотехнологічного обладнання, підприємств паливно — енергетичного комплексу тощо.

1. Механізм відтворення основних засобів

Безперервний процес виробництва вимагає постійного відтворення фізично спрацьованих й технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів роботи у натурі є їхнього відшкодування у вартісній формі, яку здійснюється через амортизацію.

Амортизація основних засобів — це процес перенесення авансової раніше вартості всіх видів засобів роботи на вартість виготовлюваної продукції із метою її повного відшкодування.

Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство справляє амортизаційні відрахунки, тобто певних торб грошей відповідно до розмірів фізичного спрацювання й техніко — економічного старіння. Ці відрахування включають до собівартості продукції, реалізують при продаж товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що слугує відновленню основних засобів.

Амортизаційні відрахування справляють за певними нормами, котрі характерезують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів, розрахунки норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних фондів здійснюють централізовано за формулою:

Нав = (Ф — Л)*100/ Ап

де Ф — балансова (первісна чи відновна) вартість основних фондів;

Л — ліквідаційна вартість основних фондів;

Аз — амортизаційний період (нормативний рядків функціонування) основних фондів.

При встановленні норм амортизаційних відрахувань слід виходити із економічно доцільних середніх строків функціонування засобів роботи, необхідності забезпечення повного відшкодування вартості основних фондів й врахування техніко — економічного їхнього старіння.

При цьому найбільш складним є правильне визначення тривалості амортизаційного періоду (доцільного рядок використання) конкретних видів засобів роботи. Звичайно його встановлюють із урахуванням багатьох впливаючих факторів, зокрема загальної фізичної довговічності й економічності капітального ремонту засобів роботи, умів їхні експлуатації, строків настання техніко — економічного старіння, можливих темпів оновлення, доцільності застосування методу прискореної амортизації тощо.

У міру розвитку техніки, удосконалення технології й організації виробництва змінюються тривалість та характер використання окремих видів основних фондів, виникає об'єктивна необхідність скорочення нормативних строків їхні функціонування. У зв’язку із цим норми амортизаційних відрахувань періодично переглядають, уточнюють. Можливі розробка й запровадження навих нарм амортизаційних відрахувань чи ж лише коефіцієнтів зміни (збільшення, зменшення) діючих норм.

Забезпечення нормального відтворення основних фондів вимагає правильного нарахування амортизації за встановленими нормами. Щорічну суму амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів обчислюють шляхом множення середньорічної вартості їхні на відповідні норми амортизації й поправочні коефіцієнти перед тим, що враховують конкретні умови експлуатації окремих видів засобів роботи. Середньорічна вартість шкірного виду основних фондів визначається шляхом додавання до вартості на вушко розрахункового року різниці між середньорічними величинами введення в дію нових й вибуття діючих елементів засобів роботи. Середньорічне введення (вибуття) визначають за результатом перемноження абсолютного його розміру й коефіцієнта функціонування протягом розрахункового року засобів роботи, що будуть введені в дію й вибудуть, тобто ставлення кількості місяців експлуатації до числа 12.

У промисловості та інших галузях народного господарства існує певний порядок нарахування амортизації, якого слід дотримуватись на всіх підприємствах. Амортизації підлягають усі основні виробничі фонди, за винятком законсервованих елементів засобів роботи. Амортизаційні відрахування на реновацію основних фондів повинні справлятись впродовж години, достатнього для відшкодування повної їхнього вартості (із урахуванням ліквідаційної вартості). З огляду на існуючу на підприємствах практику нарахування амортизації протягом фактичного рядок експлуатації основних фондів треба вважати економічно не виправданою.

Оцінка наявності та руху основних фондів торговельного підприємства за окремих інвентарних про «єктах основних фондів в натуральному та вартісному вимірі.

Натуральні показники характеризують кількість одиниць, що входять у склад шкірного виду основних фондів, їхнього параметри — по тужність, продуктивність, вантажність, рік введення в експлуатацію та інше.

Натуральні показники використовуються для оцінки технічного стану та морального зносу основних фондів, розробки балансу обладнання, оцінки продуктивної потужності та пропускної спроможності. Кожна одиниця основних фондів має також визначену грошову вартість. Вартісні показники оцінки основних фондів дозволяють вести облік загального обсягу, відображати знос основних фондів та враховувати його при оподаткуванні, здійснювати фінансування відтворення основних фондів, оцінювати ефективність Їх використання.

Для оцінки основних фондів використовується первісна, відновну- вальна та залишкова вартість.

Первісна вартість відображає суму витрат підприємства на їхні створення та введення в дію: витрати на зведення будівель, споруд; придбання машин та обладнання (включаючи витрати на доставку та монтаж, витрати на розробку проектно-кошторисної документації), страхування. За первісною вартістю основні фонди враховуються на балансі підприємства, тому її називають також балансовою вартістю.

Під відновлювальною вартістю основних фондів розуміють вартість їхні відновлення за сучасних умів в цінах, тобто вона являє собою суму витрат, якої зазнало б підприємство при формуванні аналогічних основних фондів в певний проміжок години. Зміна вартості основних фондів відбувається под впливом зміни цін на сировину та матеріали, зміни трудових витрат на Їх виробництво, а також под впливом інфляційних процесів в економіці. Виникаюча розбіжність між первісною та відновлювальною вартістю основних фондів ускладнює їхнього оцінку та регулювання процесів відтворення, призводить до викривлення показників оцінки ефективності використання.

Для забезпечення про «єктивності оцінки проводитися періодична переоцінка основних фондів за відновлювальною вартістю. До 1997 року рішення про проведення переоцінки основних фондів приймалось на державному рівні, із затвердженням централізовано визначних диференційованих коефіцієнтів індексації основних фондів (залежно від Їх виду та рядок введення в експлуатацію). У результаті проведення переоцінки усі основні фонди підприємства отримували єдину оцінку із повноти вартості їхні відтворення на даний момент індексації. Переоцінці підлягала й сума нарахованої амортизації.

Починаючи із 1998 року відповідно до Закону «Про оподаткування прибутку «підприємства отримали декларація про самостійну щорічну переоцінку основних фондів виходячи із офіційно опублікованого індексу інфляції.

Залишкова вартість основних фондів характеризує їхнього реально існуючу вартість, Яка ще не перенесена на вартість продукції (робіт, послуг). Кількісно вон дорівнює різниці між первісною вартістю тасумою накопиченого на даний момент оцінки зносу основних фондів в зв «язку із їхні спрацюванням.

З метою оцінки та аналізу розрізняють:

— бухгалтерську залишкову вартість основних фондів, Яка враховує вплив на вартість основних фондів діючого (державне визначеного) механізму її амортизації;

— реальну залишкову вартість, Яка враховує втрачу споживчої вартості основних фондів в результаті фізичного та морального зносу.

Потреба в амортизації основних фондів обумовлена тім, що термін використання основних фондів в діяльності підприємства має певні обмеження в зв «язку із поступовим зношуванням основних фондів та втратою їхнього споживчої вартості (корисності).

Прийнято виділяти два види зносу — фізичний та моральний.

Під фізичним зносом (спрацюванням) основних фондів слід розуміти втрачу ними техніко-експлуатаційних властивостей внаслідок Їх використання чи впливу ними природних сил.

На швидкість та розміри фізичного зносу основних фондів впливають Їх надійність та довговічність, рівень використання, особливості матеріалів, що застосовуються в їхні виробництві, технологія виробництва, рівень використання в діяльності торговельного підприємства, якість технічного догляду та ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори.

Моральний знос (техніко-економічне старіння основних фондів) -це процес знецінення діючих засобів роботи до настання їхні повного фізичного спрацювання под впливом науково-технічного прогресу. Причиною морального зносу є створення принципово нових чи более продуктивних та економічних основних фондів, впровадження нових технологій та матеріалів у виробництво тощо..

Усунення наслідків зносу може відбуватися у різних формах (рис. 1).

Фізичний знос (спрацювання) поділяють на усувний (тимчасовий) та неусувний (нагромаджу вальний).

Перша частина фізичного зносу періодично усувається шляхом капітального ремонту основних фондів.

Друга не може бути усунена таким шляхом. З годиною неусувний фізичний знос нагромаджується та зумовлює такий стан основних фондів, при якому подалі їхнього використання є неможливим. Настає момент повного фізичного спрацювання, яку вимагає заміни про «єктів основних фондів на нові - аналогічного призначення.

Моральний знос (техніко-економічне старіння) також може бути повним та частковим.

Частковий моральний знос може бути усунений шляхом проведення модернізації основних фондів, под якою розуміють внесення певних конструктивних змін в про «єкти основних фондів із метою покращання їхнього техніко-економічних характеристик.

Настання повного морального зносу обумовлює потребу в заміні про «єктів основних фондів підприємства.

Залежно від результатів зміни споживчої вартості основних фондів виділяють:

— просте відтворення, при якому досягається збереження споживчої вартості основних фондів;

— розширене відтворення, при здійсненні якого споживча вартість та кількість основних фондів підприємства зростає.

Просте відтворення відбувається шляхом проведення капітального ремонту та заміни застарілих про «єктів основних фондів, розширене -шляхом проведення нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, модернізації основних фондів. Вибір форми відтворення здійснюється в процесі управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства.

Проміжок години, протягом якого відбувається процес формування, використання та відновлення споживчої вартості основних фондів, характеризується поняттям «цикл відтворення основних фондів ».

Основні стадії (етапи) циклу відтворення основних фондів наведено на рис. 2.

Наведені поняття не лише змістовно, а і кількісно відрізняються одне від одного.

Якщо цикл відтворення основних фондів более тривалий, ніж обіг основних фондів, то підприємство отримує додатковий дохід за рахунок використання накопиченої амортизації.

Якщо ж в разі неефективного використання цикл відтворення коротший за обіг фондів, то підприємство не має фінансових джерел для відновлення основних фондів (в зв «язку із незавершенням амортизаційного періоду) й несе збитки через списання залишкової вартості основних фондів на фінансові результати діяльності.

Побачивши механізм відтворення основних фондів якщо важливим розглянути види та норми амортизації.

2. Види та норми амортизації та їхні характеристика

Відповідно до Закону под терміном «амортизація «основних фондів й нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їхні придбання, виготовлення чи поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах встановлених норм амортизаційних відрахувань.

Витрати торговельного підприємства поділяються на:

— придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного використання;

— самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, котрі були зайняті на виготовленні таких основних фондів;

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів.

Не підлягають амортизації та повністю входять у склад валових витрат звітного періоду витрати платника податку на придбання основних фондів та нематеріальних активів із метою їхні подальшої реалізації іншим платниках податку чи їхні використання у виробництві (будівництві, спорудженні) інших основних фондів, призначених для подальшої реалізації іншим платниках податку, та на утримання основних фондів, що знаходяться на консервації.

Не підлягають амортизації та провадяться за рахунок прибутку торговельного підприємства витрати на придбання, ремонт та модернізацію легкових автомобілів, що використовуються.

З метою амортизації основні фонди підприємства підлягають розподілу втричі групи: група 1 — приміщення, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, до того числі житлові будинки та їхні складові (квартири й місця загального користування): група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно — обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, інтернет-телефонії, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та прилади перед тим; група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 й 2.

Облік балансової вартості основних фондів групи 1 належить проводити окремо по кожному про «єкту (приміщення, споруді чи їхнього структурному компоненту), а облік балансової вартості груп 2 й 3 ведеться по їхні сукупній балансовій вартості незалежно від години введення в експлуатацію.

Амортизація основних фондів проводитися із застосуванням наступних норм: група 1 — 5 відсотків; група 2 — 25 відсотків; група 3 — 15 відсотків.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається шляхом застосування встановлених норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на вухо звітного періоду.

Балансова вартість групи основних фондів на вушко звітного періоду розраховується за формулою:

Б (а)=Б (а — 1)+П (а — 1) — В (а — 1) — А (а — 1), де Б (а) — балансова вартість групи на вухо звітного періоду; Б (а — 1) — балансова вартість групи на вушко періоду, що передував звітному; П (а — 1) — сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному; В (а — 1) — сума виведених із експлуатації основних фондів за період, що передував звітному; А (а — 1)-сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.

Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи із його вартості протягом терміну, який визначається платником податку самостійно, виходячи з терміну корисного використання таких нематеріальних активів чи терміну діяльності платника податку, але й не понад 10 років безперервної експлуатації.

Амортизація проводитися: — за основними фондами групи 1 — до досягнення балансовою вартістю такого про «єкта 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із подальшим віднесенням залишкової вартості у склад валових витрат підприємства відповідного періоду; -за основними фондами групи 2,3 та нематеріальними активами — до досягнення залишкової вартості нульового значення.

Торговельне підприємство може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних после набуття чинності Закону за такими нормами:

1-ї рік експлуатації - 15 відсотків;

2-ї рік експлуатації - 30 відсотків;

3-й рік експлуатації - 20 відсотків;

4-й рік експлуатації - 15 відсотків;

5-ї рік експлуатації - 10 відсотків;

6-ї рік експлуатації - 5 відсотків;

7-й рік експлуатації - 5 відсотків;

Зазначене рішення не може бути прийняте платниками податку, що випускають продукцію (роботи, послуги), ціни (тарифи) на якої встановлюються (регулюються) державою.

З метою врахування впливу інфляції на реальну вартість основних фондів підприємства Законом встановлена можливість проведення щорічної індексації балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів підприємства.

Індексація проводитися на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі=[ J (а — 1) — 10 ]: 100, де J (а — 1) — індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація;

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.

У разі, коли платник податку застосував коефіцієнт індексації, такий платник податку вол «язаний визнати капітальний дохід у сумі, що дорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів), визначеною на вухо звітного року з застосуванням коефіцієнта індексації й балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до такої індексації. Зазначений капітальний дохід належить у склад валових доходів платника податку шкірного звітного кварталу звітного року в сумі, Яка дорівнює одній четверті відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів) від суми капітального прибутку такої групи (нематеріального активу).

Введений в дію порядок амортизації основних фондів та нематеріальних активів підприємства суттєво відрізняється від раніше діючого механізму. Узагальнення цих відмінностей подано у таблиці 1.

як видно із порівняльної таблиці, новий порядок амортизації основних фондів та нематеріальних активів відповідає інтересам підприємства та може оцінюватися позитивно. Водночас, слід зазначити, що підприємства України позбавлені можливості цілеспрямованого впливу на обсяг амортизаційних відрахувань як джерело формування власних фінансових ресурсів.

Основні фактори, що обумовлюють розмір амортизаційних відрахувань, узагальнено на рис. 3. Після аналізу видів амортизації доцільно якщо розглянути методи розрахунку амортизації

3. Методи розрахунку амортизації основних фондів

У країнах із розвиненою економікою підприємства мають можливість самостійного вибору методу амортизації та розробки на цій підставі власної амортизаційної політики.

Амортизаційна політика підприємства — це цілеспрямована діяльність підприємства із вибору та застосування одного із можливих (законодозволених) методів амортизації із метою максимізації обсягу власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду.

Характеристика найбільш розповсюджених в світовій практиці методів амортизації наведена у табл. 2.

Таблиця 2 Характеристика можливих методичних підходів до амортизації основних фондів підприємств. |Назва методу |Характеристика |Оцінка доцільності застосування | | |методу | | |1. Виробничий |Амортизація |Забезпечує сталий рівень | |метод. |проводитися |амортизації в складі валових | | |пропорційно |витрат, пов’язує амортизацію із | | |інтенсивності |отриманням доходів від | | |використання про «єкта|експлуатації про «єкта | | |амортизації. |амортизації. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Без зміни |Враховує чинник морального звосу| |2. Прогресивна |амортизаційного |та зниження доходів в міру | |амортизація |періоду передбачає |морального старіння основних | |(метод суми |застосування более |фондів. | |років). |високих норм | | | |амортизації в Перші | | | |періоди | | | |експлуатації. | | | | | | | | | | | | | | |3. Дегресивна |Норми амортизації |Дозволяє відшкодувати витрати на| |амортизація |застосовуються до |створення основних фондів | |(метод |залишкової вартості |протягом более тривалого | |залишку, що |основних фондів, що |періоду, відповідно забезпечити | |знижується). |скорочує обсяг |зростання балансового прибутку. | | |амортизаційних | | | |відрахувань та | | | |подовжує | | | |амортизаційний | | | |період. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4. Прискорена |Передбачає |Враховує потребу в более | |амортизація. |застосування более |швидкому відшкодуванні витрат по| | |високих ворм |створенню основних фондів, є по | | |амортизації із |суті формою кредитування | | |відповідним |підприємств, дозволяє знизити | | |скороченням |балансовий прибуток та зменшити | | |амортизаційного |обсяг податкових платежів. | | |періоду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Амортизація нараховується на основні засоби, що мають обмежений рядків корисної експлуатації, який визначається самим підприємством із урахуванням таких факторів:

. очікуваної потужності чи фізичної продуктивності об'єкту;

. очікуваного фізичного зносу;

. морального зносу;

. правових чи аналогічних обмежень у використанні об'єкту.

Метод амортизації винен забезпечити розподіл вартості активу на систематичній основі й відображати спосіб, завдяки якому економічна вигода від даного активу споживається підприємством. Це означає, наприклад, що якщо автомобіль використовується для доставки вантажів замовникам, його амортизацію доцільно нараховувати на основі пробігу в кожному звітному періоді.

Під час перебування чергу, амортизація службового автомобіля керівника може нараховуватися методом прямолінійного списання.

Класифікація методів амортизації основних засобів приведено на рис. 4. Для їхнього ілюстрації будемо використовувати наступний приклад.

Приклад. Собівартість придбаного верстата складає 20 000 грн., а рядків його корисної експлуатації рівний 4 рокам. Очікується, що цей верстат якщо матір ліквідаційну вартість 2000 грн.

Метод рівномірної амортизації

Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу прямолінійного списання.

Метода прямолінійного списання. При використанні методу прямолінійного списання вартість об'єкту основних засобів списується рівними частинами на проміжку всього періоду його експлуатації. Сума річних амортизаційних відрахувань може бути розрахована двома шляхами. При першому способі розрахунок проводитися поділом вартості об'єкту, що підлягає амортизації, на рядків його корисної експлуатації.

У нашому прикладі сума щорічних амортизаційних відрахувань становить:

(20 000 — 2000)/4 = 4500 грн.

При іншому способі сума щорічних відрахувань визначається множенням установленої чи розрахованої річної норми амортизації на першочергову вартість об'єкту (за відрахунком його ліквідаційної вартості).

У нашому прикладі річна норма амортизації становить 25%

(100/4) та, відповідно, сума щорічних відрахувань складе:

(20 000 — 2000)*25/100 = 4500 грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань при використанні методу прямолінійного списання наведено в таблиці 3. Аналізуючи ці розрахунки можна сказати що цей метод має свої преваги та недоліки.

Переваги даного методу являється простота розрахунку та рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує співставленість вартості продукції із доходом від її реалізації.

Недоліком його вважають ті, що він не враховує моральний знос, відмінності виробничої потужності основних засобів в різні рокта їхнього експлуатації та необхідність збільшення витрат на: ремонт в останні рокта служби.

Таблиця 3

Розрахунок амортизації методом прямолінійного списання

|Рік |Розрахунок |Амортизаційні |Накопичена |Балансова| | | |відрахування |амортизація|вартість | | | | |(знос) | | |0 |- |- |- |20 000 | |1 |¼*18 000 |4500 |4500 |15 500 | |2 |¼*18 000 |4500 |9000 |11 000 | |3 |¼*18 000 |4500 |13 500 |6500 | |4 |¼*18 000 |4500 |18 000 |2000 | | |ВСЬОГО |18 000 | | |

Алі, не дивлячись на недоліки, метод прямолінійного списання являється найбільш розповсюдженим на практиці.

Метод дегресивної (прискореної) амортизації.

При використанні прискореної амортизації в Перші рокта експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їхні вартості. Прискорена амортизація означає щорічне зменшення суми амортизаційних відрахувань.

Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється наступними причинами:

. найбільша інтенсивність використання основних засобів припадає на Перші рокта їхнього експлуатації, коли смердоті фізично й морально ще є новими;

. накопичуються засоби для заміни амортизуємого об'єкту у виподку його швидкого морального старіння та інфляції;

. забезпечує можливість збільшення частки витрат на: ремонт амортизуємих об'єктів, Яка припадати на наступні рокта їхнього використання, без відповідного збільшення витрат виробництва (за рахунок того, що сума нарахованої амортизації в ці рокта зменшується

).

Найбільш розповсюдженими методами прискореної амортизації є метод суми цифр років (кумулятивний метод) й метод зменшення залишку.

Метод суми цифр років (кумулятивний метод). Сума цифр років — це результат додавання порядкових нометів тихий років, протягом які функціонує об'єкт.

У нашому випадку, оскільки рядків служби верстата становить 4 рокта, сума цифр років дорівнює:

1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Відповідно цьому методу річна норма амортизації визначається як ставлення рядок служби, що залишився (на вушко звітного періоду) до суми цифр років.

У нашому прикладі ця норма складає: в 1-ї рік — 4/10, в 2-ї - 3/10, в 3-й — 2/10, в 4-й — 1/10.

Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань норма амортизації відповідного року множитися на різницю між початковою вартістю об'єкта й його ліквідаційною вартістю (табл. 4)

У випадку, якщо рядків експлуатації об'єкта достатньо тривалий, сума цифр років визначається по формулі кумулятивного числа:

(n + 1)*n/2 = (4 + 1)*4/2 = 10 років.

Таблиця 4

Розрахунок амортизації методом суми років

|Рік |Розрахунок |Амортизаційні |Накопичена |Балансова| | | |відрахування |амортизація|вартість | | | | |(знос) | | |0 |- |- |- |20 000 | |1 |4/4*18 000 |7200 |7200 |12 800 | |2 |¾*18 000 |5400 |12 600 |7400 | |3 |2/4*18 000 |3600 |16 200 |3800 | |4 |¼*18 000 |1800 |18 000 |2000 | | |ВСЬОГО |18 000 | | |

Метод зменшення залишку. Метод зменшення залишку передбачає визначення суми амортизаційних відрахувань множенням балансової вартості об'єкту основних засобів на вушко звітного періоду на постійну норму амортизації. Ця норма розрахавується по формулі:

Норма амор-ї=1-(ліквідаційна вар-ть/собівар-ть об'єкту) ^1/n де n — кількість років корисної експлуатації об'єкту.

У нашому випадку норма амортизації дорівнює:

1 — (2000/2000)^¼ = 1 — 0,5623 = 0,437 (40%)

Використавуя дану норму, отримаємо розрахунок амортиза-ційних відрахувань по рокам (табл. 5).

Таблиця 5

Розрахунок амортизації методом зниження залишку

|Рік |Розрахунок |Амортизаційні |Накопичена |Балансова| | | |відрахування |амортизація|вартість | | | | |(знос) | | |0 |- |- |- |20 000 | |1 |44%*20 000 |8800 |8800 |11 200 | |2 |44%*11 200 |4928 |13 728 |6272 | |3 |44%*6272 |2760 |16 488 |3512 | |4 |44%*3512 |1545 |18 033 |1967 | |- |- |- |- |- |

Різновидом розглянутого методу являється метод подвійного зниження залишку. При цьому методі в якості норми амортизації використовується подвійна ставка амортизаційних відрахувань, що розрахована методом прямолінійного списання.

Для розрахунку річної суми амортизаційних відрахувань отриману норму амортизації слід помножити на балансову вартість об'єкта до початку звітного періоду.

Аморт-ні відрахування = 2*норма аморт-і*балансова варт-ть

У нашому прикладі річна норма амортизації верстата складає 25%. Відповідно. Подвійна норма якщо дорівнювати 50%.

Розрахунок амортизації для шкірного року корисної експлуатації верстата із використанням даної норми приведено у табл. 6.

Слід відмітити, що ліквідаційна вартість верстати на даному випадку не приймається на увагу при розрахунку торб амортизаційних відрахувань.

Сума амортизації останнього року розраховується таким чином, щоб залишкова вартість об'єкта в кінці періоду його експлуатації був не менше його ліувідаційної вартості.

Таблиця 6

Розрахунок амортизації методом подвійного зниження залишку

|Рік |Розрахунок |Амортизаційні |Накопичена |Балансова| | | |відрахування |амортизація|вартість | | | | |(знос) | | |0 |- |- |- |20 000 | |1 |50%*20 000 |10 000 |10 000 |10 000 | |2 |50%*10 000 |5000 |15 000 |5000 | |3 |50%*5000 |2500 |17 500 |2500 | |4 |- |2500 |20 000 |- | |- |- |- |- |- |

У ряді країн норма амортизації збільшується над 2, а 1,5, 3 чи 4 разу. То в Франції застосовуються наступні коефіцієнти: 1,5 — при рядок служби об'єкта 3 — 4 рокта; 2 — 5 — 6 років; 2,5 — якщо рядків служби об'єкта перевищує 10 років.

Однак найбільш часто, особливо США, застосовується метод подвійної норми амортизації.

Методи прогресивної (повільної) амортизації.

Методи прогресивної амортизації передбачають поступове збільшення суми амортизаційних відрахувань протягом рядок експлуатації основних засобів.

Ці методи звичайно використовуються лише в окремих галузях, таких як комунальне господарство й підприємства, котрі здійснюють операції із нерухомістю.

До методів прогресивної (повільної) амортизації відноситься метод амортизаційного фонду й метод ануітету. Особливістю цих методів являється тобі й маєш відміну від інших методів амортизації смердоті передбачають дисконтування майбутніх грошових надходжень від інвестицій в основні засоби із використанням складних відсотків. У зв’язку із цим такі методи амортизації інколи називають методами складних відсотків.

Ставка дисконту звичайно рівна вартості капіталу компанії чи основуються на ній.

Метод амортизаційного фонду. При цьому методі одночасно із періодичним нарахуванням амортизації сума, рівна величині амортизаційних відрахувань, вкладається в надійні цінні папери чи депонується на окремому рахунку.

Отримані відсотки по інвестиціям чи вкладах також зараховуються в амортизаційний фонд.

Таким чином, амортизаційний фонд формується за рахунок двох джерел: амортизаційних відрахувань й отриманого прибутку у вигляді процентів від інвестицій чи вкладів.

Величина амортизаційних відрахувань розраховується таким чином, щоб до кінця рядок служби основних засобів амортизаційний фонд був рівний їхнього початковій вартості (за вирахуванням ліквідаційної вартості).

У метод забезпечує поступове накопичення грошових ресурсів, необходимых для заміни зносившихся об'єктів без відволікання поточних фінансових ресурсів.

Припустимо, що в нашому прикладі верстат амортизується за допомогою створення амортизаційного фонду вкладанням його засобів в розмірі 5% - ві цінні папери. Прценти по інвестиціям виплачуються одного разу на рік.

Річна сума відрахувань в амортизаційний фонд розраховується по формулі:

Аморт-ні собів-ть об'єкта — ліквідаційна варт-ть відрахування майбутня вартість ануітету

Підставимо в цю формулу дані із нашого прикладу:

Аморт-ні 20 000 — 2 000

4176 відрахування 4,3101 Розрахунок відрахувань в амортизаційний фонд приведено у табл. 7

Таблиця 7

Розрахунок амортизаційних відрахувань в умовах створення амортизаційного фонду |Рік|Відрахува-|Процент на|Загальне |Залишок|Витрати |Накопи|Баланс| | |ння в |залишок |збільшення|аморт. |на |-чений|. | | |аморт. |фонду (5%|аморт. |фонду |амор-ію |знос |вар-ть| | |фонд |) |фонду | | | | | |0 |- |- |- |- |- |- |20 000 | |1 |4176 |0 |4176 |4176 |4176 |4176 |15 824 | |2 |4176 |209 |4385 |8561 |4385 |8561 |11 439 | |3 |4176 |428 |4604 |13 165 |4604 |13 165 |6835 | |4 |4176 |659 |4835 |18 000 |4835 |18 000 |2000 |

Метод ануітету. При даному методі сума річних амортизацій-них відрахувань розраховується по формулі:

Аморт. відрах-ня = (собів-ть об'єкта — теперешня оцінка очікуваної ліквід. вар-ті)/ теперешня вар-ть одиниці ануітету

Підставив дані попереднього приклада із використанням таблиці теперешньої вартості, отримаємо:

Аморт. відрах-ня = (20 000 — (2000*0,8227))/3,546 = 5176 грн.

Розрахунок амортизації при використанні методу амортизації наведено в табл. 8

Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації відбувається на основі сумарного виробітку об'єкта за весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру (кількість виготовленої продукції, відпрацьованих часів, кілометрів пробігу тіа ін).

Таблиця 8

Розрахунок амортизації методом ануітету |Рік |Витрати на |Дохід від |Нарахована |Накопиче-н|Балансова | | |амортизацію |процентів (5% |амортизація |ий знос |вартість | | | |балансової | | | | | | |вартості) | | | | |0 |- |- |- |- |20 000 | |1 |5176 |1 000 |4 176 |4 176 |15 824 | |2 |5176 |791 |4 385 |8 561 |11 439 | |3 |5176 |572 |4 604 |13 165 |6 835 | |4 |5176 |342 |4 834 |17 999 |2 001 |

Норма амортизації розраховується на одиницю діядьності (виробництва, послуг) по формулі:

Норма (собівар-ть об'єкта-ліквідаційна варт-ть) амор-ії розрахунковий обсяг діяльності (виробництва

)

Припустимо, що в прикладі верстат був придбаний для виготовлення 90 000 од. продукції. Тоді норма амортизації на оди-ницю продукції становитиме:

(20 000 — 2 000)/90 000 = 0.2 грн. /од.

На протязі рядок експлуатації фактично виготовлено, од.: 1-ї рік — 30 000; 2-ї рік — 25 000; 3-й — рік — 15 000; 4-й — 20 000. Виходячи із цого розрахуємо амортизаційні відрахування (табл. 9)

Таблиця 9

Розрахунок амортизації методом суми одиниць продукції |Рік |Розрахунок |амортизаційні |Накопичена |Балансова | | | |відрахування |аморт-ія (знос|вартість | | | | |) | | |0 |- |- |- |20 000 | |1 |0,2*30 000 |6 000 |6 000 |14 000 | |2 |0,2*25 000 |5 000 |11 000 |9 000 | |3 |0,2*15 000 |3 000 |14 000 |6 000 | |4 |0,2*20 000 |4 000 |18 000 |2 000 | | |Всього |18 000 | | |

Основним недоліком цого методу являється ті, у ряді випадків важко визначити виробітку окремих об'єктів основних засобів. У зв’язку із цим його використання доцільне лише у тому випадку, коли можна заздалегідь визначити сумарний виробіток об'єкта.

Вибір методу амортизації основних фондів базується на розробці бізнес- плану діяльності підприємства протягом амортизаційного періоду та винен враховувати такі фактори:

— темпи зростання обсягів діяльності та її доходності;

— темпи зростання поточних витрат;

— зміни в податковій політиці держави чи податковому статуті підприємства;

— необхідність та годину виконання фінансових вол «язань, джерелом покриття які є чистий прибуток підприємства чи проведення капітальних витрат за рахунок прибутку;

— прогнозований період експлуатації про «єкта амортизації до його ліквідації чи продаж, можливу ціну реалізації про «єкта амортизації;

— потребу в формуванні власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду.

Обгрунтування доцільності застосування методу амортизації чи вибору із кількох можливих передбачає проведення такої роботи:

1. Розрахунок розміру амортизаційних відрахувань по роках амортизаційного періоду.

2. Розрахунок обсягу чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства по роках амортизаційного періоду.

3. Розрахунок копійчаного потоку підприємства по роках амортизаційного періоду, який визначається як сума амортизаційних відрахувань та чистого прибутку підприємства.

4. Визначення теперішньої вартості сукупного копійчаного потоку, який сформовано протягом амортизаційного періоду із урахуванням чинника дисконту.

Критерієм вибору є максимальне значення теперішньої вартості копійчаного потоку, тобто виконання вимоги:

чПn + АМn

(1+ q)

де чПn — чистий прибуток n-го періоду; АМn — амортизаційні відрахування n-го періоду; q — дисконт; k — тривалість амортизаційного періоду.

Наведена методика має використовуватися при оцінці доцільності застосування прискореної амортизації основних фондів в межах, що передбачені діючим законодавством.

4. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів на підприємстві.

Державна амортизаційна політика є важливим інструментом активізації інвестиційної діяльності підприємств за умів ринкової економіки. Вироблення обгрунтованої амортизаційної політики дозволяє стимулювати зростання інвестицій, оновлення продукції й виробничого апарату. У Україні із 1 июля 1997 р. відповідно до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. відбулися істотні зміни в нормах й порядку нарахування амортизації основних засобів для комерційних підприємств, установ та організацій. Однак й ця система амортизації має надто багато недоліків. Вісь перелік найістотніших із них: — підприємствам, за наявності серед них великої кількості збиткових, нав «язали лише прискорену аморгизацію, хоч вона дає переваги лише рентабельним підприємствам. При цьому просто немає визначення прискореної амортизації; - не було б визначено галузі застосування й позначка фіскальної та економічної амортизації, а кількість норм амортизації був невиправдано дуже скорочена (приблизно із 1400 до запланованих 4) за наявності великих відмінностей у довговічності та умовах відтворення окремих засобів роботи; -для більшості видів основних фондів було б здійснено перехід від неприскореного рівномірного методу нарахування амортизації до прискореного методу залишку, який зменшується. У умовах ж застосування прискореної амортизації на підприємствах мають визначати свої справжні затрати, заговорили українською у «язані із відтворенням засобів роботи, й уточнювати таким чином витрати виробництва; - практично повністю підприємства відмовилися від використання неприскореної амортизації без належних підстав; - введення групового обліку нарахування амортизації для основних фондів другої й третьої груп, по-суті, зруйнувало їхнього пооб «єктний облік; - у склад амортизованих основних засобів включили вузли І запасні частини для автомобілів, котрі не входять до комплекту їхні поставки, що суперечить економічній теорії; -для основних фондів другої й третьої груп, що амортизуються методом залишку, який зменшується, не було б передбачене перехід до одноразового списання залишкової вартості. Внаслідок високих темпів нарахування амортизації у Перші рокта амортизаційний період розтягується до нескінченності. Виявився химерний симбіоз прискореної й уповільненої амортизації; - основні фонди збільшуються на величину витрат, заговорили українською у «язаних із проведенням всіх видів ремонтів, реконструкції, модернізації (крім витрат, віднесених відразу на собівартість, в розмірі 5 чи 9% загальної балансової вартості основних фондів на вушко звітного року). Таким чином, було б введено два джерела фінансування витрат за ремонти — за рахунок собівартості та амортизаційних відрахувань, що ускладнює облік й знижує інвестиційні можливості підприємств; - не було б введено механізм про «єктивної й своєчасної переоцінки основних фондів. Нова система амортизації використовується четвертий рік, й на її адресою протягом години було б висловлено багато критичних зауважень вченими та керівниками підприємств. Щодо цого показовими є результати вибіркового обстеження, проведеного 1999-го р. Міністерством економіки й Держкомстатом. у відповідності із якими 55% опитаних підприємств висловили категоричне негативне ставлення до діючого амортизаційного законодавства, 40% - не можуть пристосуватися до тримірної класифікації основних фондів. Тільки для 16% респондентів впровадження прискореної амортизації привело до зниження податку на прибуток, а 61% підприємств постраждали від суттєвого підвищення собівартості продукції через нарахування амортизації прискореними методами. У середньому по Україні заінтересованість у впровадженні прискореної амортизації висловили 19. 5% підприємств, а 63% підприємств висловилися на підтримку рівномірно прямолінійних методів її нарахування. Тому необхідність виправлення й вдосконалення амортизації ані не викликає сумнівів. Проте аналіз системи амортизації, Яка міститься в стандарті бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби », що був зареєстрований у Міністерстві юстиції 18 травня 2000 р., показавши, що поряд із достоїнствами в ній є недоліки — як тих, що перейшли із попередньої системи, то й новостворені.

Серед переваг системи амортизації, Яка міститься в стандарті, насамперед, слід зазначити відмову від нав «язування підприємствам лише прискореної амортизації. адже її використання дає переваги лише рентабельним підприємствам. Якщо відповідно в Україну «Про оподаткування прибутку підприємств «підприємства повинні були використовувати чи метод залишку, який зменшується, чи прискорений метод із фіксованими річними нормами амортизації, то тепер підприємствам надано право вибирати будь-який метод нарахування амортизації із п «яті пропонованих у стандарті: прямолінійний, метод зменшення залишкової вартості (залишку, який зменшується), метод прискореного зменшення залишкової вартості (залишку, що зменшується за подвійною нормою), кумулятивний (суми чисел), виробничий (амортизація нараховується пропорційно обсягові виробленої продукції чи виконаної роботи). перший й останній із перелічених методів (за умови, що амортизаційний період дорівнює економічно раціональному рядок служби засобів роботи) можна віднести до неприскорених методів амортизації, а решту — до прискорених. У випадку встановлення підприємством занижених строків корисного використання засобів роботи усі розглядувані методи амортизації стають прискореними.

Ос-кільки стандартом передбачене 9 груп основних засобів замість 3 й підприємствам надана повна свобода у виборі рядок корисного використання (експлуатації) засобів роботи, отже, й норм амортизації, то їхні кількість може бути більшою. Крім цього у стандарті зазначається, що «підприємство може застосовувати норми й методи нарахування амортизації основних засобів, передбачених податковим законодавством «. Це застереження взагалі не зрозуміле, й вісь чому. По-перше, виходить, що стандарт, по-суті, скасовує положення, зафіксовані у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств », що є неприпустимим. Можливо укладачі стандарту сподіваються на негайне прийняття закону про амортизацію, який у точності відображатиме систему амортизації, пропоновану в стандарті.

По-друге, надання таких необмежених прав підприємствам у виборі системи амортизації не має аналогів у світовій практиці, оскільки такий захід, по-суті, означає припинення платежів податку на прибуток. За такої надмірної лібералізації системи амортизації усі підприємства за звітами скоро виявляться чи із нульовим фінансовим результатом, чи збитковими.

У відповідності з стандартом № 7 для платників податку на прибуток припиняється нарахування амортизації на повне відновлення вузлів та запасних частин автотранспорту, якщо останні не входять до заводського комплекту транспортних засобів.

Достоїнство стандарту полягає у відмові від ведення лише групового обліку нарахування амортизації й відродження пооб «єктного обліку засобів роботи другої й третьої груп. Краще вирішене також запитання фінансування витрат за усі види ремонтів за рахунок собівартості продукції, а чи не за рахунок двох джерел, як це робиться нині. Проаналізуємо найістотніші недоліки системи амортизації, котра міститься в стандарті. Багато котрі із них, на наш погляд, є наслідком недостатнього із «ясування теоретичних основ прискореної та неприскореної амортизації. Досить поширеною помилкою є ті, що под прискореною амортизацією розуміють чи- який метод розрахунку амортизаційних відрахувань, коли смердоті прогресивно зменшуються в кожному наступному періоді. За такого підходу прискорена амортизація ототожнюється лише із частиною методів, якими вон може здійснюватися: методом суми чисел, залишку, який зменшується, та іншими. Крім того, випускається із виду необхідність розглядати систему амортизації, до якої. крім методу нарахування, входити порядок переоцінки основних фондів та тривалість амортизаційного періоду. При проведенні своєчасних й про «єктивних переоцінок основних фондів прискорену амортизацію можна забезпечити і рівномірним (прямолінійним) методом, скоротивши тривалість амортизаційного періоду проти економічно раціонального рядок служби засобів роботи. З іншого боці, за відсутності своєчасної та повної індексації основних фондів в умовах високих темпів інфляції й перелічені спеціальні методи прискореної амортизації можуть не забезпечувати навіть звичайну неприскорену амортизацію.

Правильніше прискореною амортизацією якщо вважати таку систему її нарахування й порядок переоцінки засобів роботи, за які протягом перших років чи всього амортизаційного періоду забезпечується випереджаюче зростання нагромадженої суми амортизаційних відрахувань порівняно із дійсними темпами втрати засобами роботи споживчих властивостей й вартості.

Неприскореною амортизацією слід вважати таку систему її нарахування, Яка протягом всього економічно раціонального рядок служби засобу роботи забезпечить збіг нагромадженої суми амортизаційних відрахувань із дійсними темпами втрати засобами роботи споживчих властивостей й вартості. З цого можна зробити висновок. що тривалість амортизаційного періоду при використанні неприскореної амортизації має дорівнювати економічно раціональному рядок служби засобу роботи. А величини амортизаційних відрахувань за одиницю години (місяць, рік) для засобів роботи найчастіше мають бути різними протягом амортизаційного періоду, щоб відповідати справжнім темпам втрати засобами роботи споживчих властивостей й вартості.

Однак обгрунтувати тривалість амортизаційного періоду й норми неприскореної амортизації, що забезпечують збіг нагромадженої суми амортизаційних відрахуваньіз справжніми темпами втрати засобами роботи споживчих властивостей й вартості, дуже складно. Праворуч до того, що економічно раціональний рядків служби шкірного конкретного засобу роботи є випадковою величиною, що визначається великою кількістю впливаючих на нього факторів, у тому числі якістю виготовлення, технічного й ремонтного обслуговування, умовами, якістю та інтенсивністю експлуатації. Тому для сукупності однотипних засобів роботи, що використовуються в даних виробничих умовах, можна із певним рівнем довіри методами математичної статистики визначити лише найбільш імовірне значення цієї величини (математичне очікування).

Не менш складним завданням є й встановлення дійсних темпів втрати засобами роботи споживчих властивостей та вартості, отже, й щорічних норм амортизації. Найсприятливіші умови для розв «язання такого заподіяння виникають за наявності розвинутого вторинного ринку засобів праці.

У умовах високих темпів інфляції, крім перелічених завдань, слід забезпечити своєчасну й повну індексацію основних фондів. Аналізовані проблеми неприскореної амортизації дають змогу зробити висновок, що точно розрахувати її параметри конкретної засобу роботи практично є неможливим. Йтися може лише про приблизні параметри. Завдання дуже спрощується, якщо орієнтуватися на звичайний рівномірний метод нарахування амортизації при збігу періоду амортизації із економічно раціональним строком служби засобу роботи. При цьому, звичайно, ігнорується нерівномірність щорічного спрацювання засобів роботи протягом рядок служби. Тому із певним допущенням методом неприскореної амортизації прийнято вважати прямолінійний метод її нарахування. Відповідно до цого методу амортизація нараховується пропорційно календарному години використання засобів роботи чи обсягу фактично виробленої продукції (роботи). Інший різновид цого методу в стандарті назв виробничим методом. Алі тут слід особливо підкреслити, що прямолінійний метод нарахування амортизації може бути не лише неприскореним, але й і прискореним. Неприскореним він є при збігові амортизаційного періоду із економічно раціональним строком служби. Часто ця обов «язкова умова ігнорується.

Для віднесення амортизації до прискореної чи неприскореної не досить знаті лише метод її нарахування, а слід проаналізувати весь комплекс умів, котрі її супроводжують: тривалість амортизаційного періоду, економічно раціональний рядків служби засобу роботи, порядок переоцінки його вартості. Сукупність перелічених елементів утворює систему амортизації. Система амортизації, що грунтується на будь-якому із розглядуваних методів, за певних умів може виявитися прискореною, неприскореною чи уповільненою.

У стандарті слід було б б дати визначення як фіскальної, то й економічної (фактичної) амортизації, зазначити їхнього сферу застосування та цілі. Сфера застосування фіскальної амортизації встановлюється діючим законом про оподаткування прибутку підприємств. Через фіскальну амортизацію має здійснюватися державне регулювання інвестиційної діяльності та рівня оподаткування прибутку підприємств. Фіскальна амортизація має суворо регламентуватися й нараховуватися у точній відповідності із нормами та правилами, котрі містяться в Законі про оподаткування прибутку. Вона має визначати максимально можливу суму амортизаційних відрахувань підприємства за певний період, від якої залежить сума податку на прибуток.

Фіскальна амортизація може нараховуватися як прискореним то й не- прискореними методами. Причому підприємства за наявності дозволу на прискорену амортизацію повинні матір право вибору між прискореною й неприскореною амортизацією.

У стандарті бухгалтерського обліку необхідно зазначити, що метою економічної амортизації має бути визначення дійсних витрат виробництва, заговорили українською у «язаних із повним відтворенням засобів роботи, отже, й собівартості продукції (послуг). Провадитися економічна амортизація має у межах управлінського обліку й лише неприскореними методами. У усьому іншому керівники підприємств мають вибирати норми й правила нарахування, котрі найбільшою мірою відповідають досягненню поставленої мети.

Якщо звернутися до наведених результатів вибіркового обстеження підприємств, то «за паралельного використання фіскальної та економічної амортизації 61% респондентів понад не вважатимуть собі постраждалими від істотного підвищення собівартості продукції, зумовленого прискореною амортизацією. Стає очевидним, що прискорена амортизація по одній завищує собівартість продукції, й відповідно, занижує прибуток для цілей оподаткування, а фактично не підвищує собівартість й не знижує прибуток. Дана обставина чомусь важко сприймається не лише практичними працівниками, а і багатьма вченими-економістами, котрі займаються проблемою відтворення засобів праці.

Відмінність неприскореної фіскальної амортизації від економічної полягає в такому. У фіскальній амортизації тривалість амортизаційного періоду має бути орієнтованою на найімовірніше значення економічно раціонального рядок служби засобів роботи даного виду в середніх умовах їхні використання. На економічній амортизації тривалість амортизаційного періоду має дорівнювати фактичному рядок служби до списання чи вибуття конкретного засобу роботи на кожному підприємстві. Цей рядків у стандарті назв строком корисного використання (експлуатації). Фактичний рядків служби до списання конкретного засобу роботи може бути економічно раціональним, що є найвигіднішим для підприємства, чи із різних причин може відрізнятися від нього в будь-який бік.

Слід особливо підкреслити, що широко використовувані у світовій практиці й наведені в стандарті такі прискорені методи нарахування амортизації, як зменшення залишкової вартості, зменшення залишкової вартості за подвійною нормою, кумулятивний (суми чисел), аж ніяк не відбивають якісь реальні закономірності втрати засобами роботи споживчих властивостей й вартості. Вони просто задають певні алгоритми розрахунку торб амортизації, котрі зменшуються в часі. Тому. якщо встановити період амортизації таким, що дорівнює економічно раціональному рядок служби засобів роботи, то збіг нараховуваних торб амортизації з справжніми темпами втрати засобами роботи споживчих властивостей й вартості може бути лише випадковим. Рівною мірою це стосується й всіх інших відомих методів прискореної амортизації. Прискорена амортизація має дозволятися лише для основних засобів, котрі вводяться, оскільки в цьому випадку вона найбільшою мірою стимулює оновлення виробництва та інвестиції.

Головний недолік діючої амортизаційної політики — її антиінвес- тиційна спрямованість через законодавчу регламентацію амортизації лише як елементу розрахунку податку на прибуток й повного відриву нарахування амортизації від реального зносу активів у конкретних умовах їхнього експлуатації. При цьому грубою помилкою діючої методики нарахування амортизації є прийняття за зносоутворювальну базу залишкової вартості активів, що при невизначеності термінів використання (чи їхні ліквідаційної вартості) програмує старіння основних засобів, постійне скорочення торб амортизації і унеможливлює взагалі перенесення в повному обсязі авансованого капіталу на витрати виробництва.

Наслідком запровадження нової методики нарахування амортизації стало скорочення на 15,4% у 1998 абсолютного розміру нарахованого амортизаційного фонду в економіці України (14 285 млн. гри. у 1997 та 12 037 млн. грн. у 1998).

Це зумовило різкі зміни структури як витрат на виробництво продукції, то й джерел фінансування капітальних вкладень: питома ваги амортизації у витратах на виробництво скоротилася із 9,3 до 7,8%; у складі джерел фінансування капітальних вкладень — із 61,3 до 54,1%. На цьому тлі особливо небезпечна тенденція до поглиблення нецільового характеру використання амортизаційного фонду. За даними зведеного бухгалтерського балансу, 1998-го порівняно із попереднім фатальністю амортизація, що знаходиться в поточному обігу, зросла на 43,3%.

Чинна класифікація активів (за трьома групами) надзвичайно спрощена. Положення складнюється введенням обліку активів за сукупною вартістю про «єктів другої та третьої груп (привабливого лише із позицій спрощеного контролю торб нарахованої амортизації податковою адміністрацією). Такий облік унеможливлює урахування специфічних умів експлуатації активів (інтенсивність використання, змінність, виробниче середовище тощо).

Не зміцнюють інвестиційну спрямованість амортизаційної політики жорсткі обмеження, покладені на використання прискорених методів амортизації чинним законодавством: їхні застосування розповсюджується лише на введені з середини 1997 активи, що входять до третьої групи основних засобів без права індексування їхні вартості; не розповсюджуються прискорені методи амортизації на підприємства, ціни на продукцію які встановлюються Державою й найголовніше — регламентований механізм прискореної амортизації інакшим по суті, він лише засіб перерозподілу нараховуваних торб амортизації у часі, оскільки не передбачає скорочення загальних термінів використання. Використання прискорених методів амортизації потребує індивідуального обліку про «єктів, що вступає в протиріччя із вимогами щодо групового обліку активів.

Прискорені методи амортизації сам по собі не містять стимулів до інвестування на стагнуючому, низько- й малоприбутковому виробництві. Ці методи в змозі"підігріти" інвестиційну активність у вже інвестованих, прибуткових підприємствах. У реальних умовах каталізатором економічного зростання й відродження виробництва прискорені методи амортизації можуть статі у досить вузькому секторі економіки. Наслідок їхні введення — підтримка вузького кола динамічних, не обтяжених боргами фірм, що не мають інвестиційних пільг. Їх відкривається можливість отримання додаткових податкових пільг без трансформації їхні у капітальні вкладення.

Державна амортизаційна політика, передбачаючи й готуючись до інвестиційного «сплеску», винна забезпечувати максимальні свободи підприємницьким структурам у використанні власних коштів, але й в реальних умовах законодавчі «вишукування» в галузі прискореної амортизації передчасні й корисні лише в теоретичному плані.

Змістом дій уряду в ситуації, що склалася, має статі проведення ініціатив із розробки стратегічних документів — Концепції державної амортизаційної політики та Програми реформування амортизаційної системи (довго-, середньо- та короткострокової). Ці стратегічні документи повинні визначити основні засади Закону України «Про амортизацію» й бути узгодженими із відповідним розділом Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та всіма інструктивними і нормативними актами, що регламентують порядок оцінки, індексації основного капіталу, обліку його руху, зносу та амортизації.

Стратегічні, законодавчі та нормативно-інструктивні документи, що регламентують механізми побудови ефективної амортизаційної системи, на нашу думку, мають містити такі вихідні положення: 1. Амортизаційна політика перехідного періоду винна органічно поєднувати директивні та ринкові важелі при посиленні останніх. Це здійснюється на основі послідовної регламентації механізмів лібералізації амортизаційної системи, Яка гнучко змінюється залежно від реальних економічних процесів. Мета реформації в цій галузі - активізація інвестиційної діяльності, фінансове оздоровлення підприємств, перехід на інноваційно-технологічний шлях розвитку, підвищення ділової активності суб «єктів господарювання.

Державна амортизаційна політика винна створювати переваги для зростання власних джерел капіталовкладень відповідно й залежно від стратегії та пріоритетів структурної та науково-технологічної політики у точках економічного зростання, в які країна має конкурентні переваги, а також в імпортозамінюючому виробництві. 2. Держава має регламентувати принципи побудови амортизаційної системи спеціальним Законом України «Про амортизацію», в якому амортизація трактується як економічний процес відтворення основного капіталу суб «єктів господарської діяльності. Закон визначає основні правила нарахування й використання амортизації (класифікація основного капіталу, середні нормативні терміни використання та допустимий діапазон відхилень, перелік та порядок застосування різних методів амортизації, умови списання та зарахування активів на баланс, вол «язання щодо цільового використання амортизації, тощо) й надає певні свободи суб «єктам господарювання у виборі прийнятного їм режиму списання основного капіталу. Відповідний розділ Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» має визначати лише режим вилучення амортизаційних торб з-під оподаткування. 3. Законодавче затверджений порядок амортизації має позбутися недоліків діючої методології, для цого він винен передбачати; • прийняття за базу нарахування амортизації первісної (а чи не залишкової) вартості основного капіталу; • відродження пооб «єктного обліку активів на індивідуальних рахунках; • класифікацію основного капіталу на функціональній основі із урахуванням його галузевої специфіки; • визначення групових норм згідно із функціональною класифікацією основного капіталу. При нарахуванні амортизації смердоті мають застосовуватись у визначеному діапазоні коливань (коридорі) залежно від конкретних умів експлуатації; • заборону на безповоротне вилучення коштів амортизаційного фонду в чи- якій формі; • введення відповідно до стратегії пріоритетів структурної та науково- технологічної політики пільг із податку на прибуток, що спрямовується на реінвестування. Ця пільга прямої дії має активно використовуватися, поки виробництво не так на траєкторію сталого економічного зростання, в умовах якого природно набуватимуть поширення прискорені методи амортизації; • скорочення обмежень на використання прискореної амортизації, дозвіл підприємствам самостійно обирати методи амортизації та вільно переходити із прискорених методів на рівномірні у будь-який годину; • перехід до відокремлених стандартів обліку для оподаткування й зовнішніх користувачів; для цого систему обліку регламентувати таким чином: у собівартість включаються усі фактичні капітальні витрати, а цілей оподаткування смердоті приймаються із урахуванням затверджених норм й у встановлених межах.

Висновки

Дана робота розкриває сутність амортизаційних відрахувань, що полягає в здатності відтворювати основні фонди, оновлювати їхнього. У роботі подані характеристики різних видів амортизації, що використовуються в залежності від виду й рядок служби основних фондів. Розкриття видів й методів аналізу амортизаційних відрахувань, шляхів їхні удосконалення дає змогу використати цей матеріал на практиці для вивчення економічних можливостей конкурентного підприємства.

При розрахунку норм амортизації дуже важливо правильно визначити економічно доцільний рядків служби основних фондів із урахуванням їхні довговічності, морального зносу, перспективних планів технічного переобладнання, балансу устаткування, можливостей модернізації й капітального ремонту.

Особливо слід відмітити, що вибір методу амортизації основних фондів винен базуватися на розробці бізнес — плану діяльності підриємства протягом амортизаційного періоду й врахувати темпи зростання обсягів діяльності та її доходності, темпи зростання поточних витрат, зміни в податковій політиці держави чи податковому статусі підприємства, необхідність та годину виконання фінансових зобов’язань, джерелом покриття які є чистий прибуток підприємства чи проведення капітальних витрат за рахунок прибутку. Необхідно врахувати прогнозований період експлуатації об'єкта амортизації до його ліквідації чи продаж, можливу ціну реалізації об'єкта амортизації, потребу в формуванні власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду.

Крім того, треба матір на увазі, що в ряді галузей норми амортизації можуть бути підвищені чи понижені також у залежності від технологічних особливостей виробництва, режиму й змінності устаткування, ступеня навантаження й фізичного об'єму виконуваних робіт, умів зовнішнього середовища, географічного розміщення об'єктів та інших факторів.

Проаналізувавши практичні проблеми управління амортизацією основних фондів можемо зробити висновки, наслідком лібералізації державної амортизаційної політики та орієнтації системи амортизації на західні стандарти, розпочатих у стране з середини 1997, стало значне послаблення інвестиційного потенціалу амортизаційної системи та її безпосереднє підпорядкування інтересам бюджетно-податкової політики.

Найсуттєвіші із низ: — підприємствам, за наявності серед них великої кількості збиткових, нав «язали лише прискорену аморгизацію, хоч вон дає переваги лише рентабельним підприємствам. При цьому просто немає визначення прискореної амортизації; - не було б визначено галузі застосування й позначка фіскальної та економічної амортизації, а кількість норм амортизації був невиправдано дуже скорочена (приблизно із 1400 до запланованих 4) за наявності великих відмінностей у довговічності та умовах відтворення окремих засобів роботи; -для більшості видів основних фондів було б здійснено перехід від неприскореного рівномірного методу нарахування амортизації до прискореного методу залишку, який зменшується. У умовах ж застосування прискореної амортизації на підприємствах мають визначати свої справжні затрати, заговорили українською у «язані із відтворенням засобів роботи, й уточнювати таким чином витрати виробництва; - практично повністю підприємства відмовилися від використання неприскореної амортизації без належних підстав; - введення групового обліку нарахування амортизації для основних фондів другої й третьої груп, по-суті, зруйнувало їхнього пооб «єктний облік; - у склад амортизованих основних засобів включили вузли І запасні частини для автомобілів, котрі не входять до комплекту їхні поставки, що суперечить економічній теорії; -для основних фондів другої й третьої груп, що амортизуються методом залишку, який зменшується, не було б передбачене перехід до одноразового списання залишкової вартості. Внаслідок високих темпів нарахування амортизації у Перші рокта амортизаційний період розтягується до нескінченності. Виявився химерний симбіоз прискореної й уповільненої амортизації; - основні фонди збільшуються на величину витрат, заговорили українською у «язаних із проведенням всіх видів ремонтів, реконструкції, модернізації. Таким чином, було б введено два джерела фінансування витрат за ремонти — за рахунок собівартості та амортизаційних відрахувань, що ускладнює облік й знижує інвестиційні можливості підприємств;

— не було б введено механізм про «єктивної й своєчасної переоцінки основних фондів.

Протиріччя інтересів інвестиційної та бюджетно-податкової політики відбувається в умовах безперервного загострення кризи в інвестиційній сфері й скорочення власних та іноземних джерел фінансування капіталовкладень. Тому подолання цого протиріччя — необхідна умова економічного зростання й нагальна сучасна проблема, вирішення якої має здійснюватися на підставі всебічного врахування реальних процесів відтворення капіталу в умовах фінансової нестабільності та інвестиційної кризи. Головна причина істотного послаблення інвестиційного потенціалу амортизаційної системи протягом останніх двох років — помилкові рішення, покладені основою розробки нормативно-методичного забезпечення державної амортизаційної політики й, як наслідок — повний відрив останньої від реальних процесів відтворення активів та конкретних умів їхнього експлуатації.

Законодавча та нормативно-методична база, що регулює процеси обліку та амортизації активів (стаття 8.3.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22. 05. 97, Інструкція Мінфіну України із бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів від 24. 07. 97 та Інструкція із обліку основних засобів бюджетних установ від 01. 01. 98), не опирається на довгострокову концепцію реформування амортизаційної системи й не підготовлена до практичного використання. Вона понад опрацьована із позицій оподаткування та приватизації, а чи не із позицій відтворення активів й технологічного оновлення виробництва. Тому амортизаційна політика останніх років не сприяє, а протидіє накопиченню ре- новаційних ресурсів та руйнує на підприємствах фінансову базу капіталоутворення як основу досягнення позитивної економічної динаміки та економічного зростання. Найсуттєвіший недолік нової амортизаційної політики, що провокує різноманітні протиріччя, труднощі та парадокси у поточній практиці нарахування та використання амортизації, — її концептуальна невизначеність. Стратегічні, законодавчі та нормативно-інструктивні документи, що регламентують механізми побудови ефективної амортизаційної системи, на нашу думку, мають містити такі вихідні положення:

1. Амортизаційна політика перехідного періоду винна органічно поєднувати директивні та ринкові важелі при посиленні останніх.

2. Держава має регламентувати принципи побудови амортизаційної системи спеціальним Законом України «Про амортизацію».

3. Законодавче затверджений порядок амортизації має позбутися недоліків діючої методології.

Додатки

Малюнок 1

Види фізичного спрацювання й техніко — економічного старіння засобів роботи та форми їхні усунення.

Таблиця 1

Відмінності в порядку амортизації основних фондів та нематеріальних нематеріальних активів підприємства в період до й после 1. 07. 1997 р.

|Відмінності |Порядок амортизації, що |Порядок амортизації, що | | |діяв до 1. 07. 1997 р. |діє із 1. 07. 1997 р. | |Суть поняття |Погашення вартості |Поступове віднесення | |амортизації |основних засобів шляхом |витрат на придбання | | |віднесення зносу |основних фондів, їхнього | | |(амортизації) за |виготовлення чи | | |затвердже ними нормами |поліпшення, на зменшення | | |на витрати ві робництва |скоригованого прибутку | | |(обігу) протягом |платника податку в межах | | |терміну, за який |певних норм. | | |первісна вар тість | | | |повністю переноситися на| | | |витрати виробництва та | | | |обігу. | | |2. Про «єкт |Балансова вартість |Витрати на придбання, | |амортизації. |основних засобів та |виготовлення та | | |нематеріальних активів. |поліпшення основних | | | |фондів та нематеріальних | | | |активів. | |3. Наслідки |Відносилась на витрати |Відноситься на зменшення | |амортизації |виробництва (обігу) й, |скоригованого валового | |для визначення|відповідно, зменшувала |прибутку платника податку. | |по даткової |балансовий прибуток | | |бази. |підприємства. | | |4. Процедура |Складна, диференційовані|Спрощена, єдині норми | |обліку |норми амортизації за |амортизації у межах 3 | |основних |видами основних фондів, |груп основних фондів, | |фондів та |потреба в по-об «єктному |пооб «єктний облік лише | |нарахування |обліку. |щодо основних фондів | |амортизації. | |групи 1. | |5. Можливість |За рішенням Міністерства|Можливість проведення | |індексації |фінансів України. |щорічної індексації із | |вартості. | |урахуванням індексу | | | |інфляції відповідного | | | |року, при умові, що | | | |Іінф> 1,1. | |6. Можливість |За встановленним |За основними фондами | |проведення |переліком основних |групи 3, що придбані | |прискореної |фондів з застосуванням |после 1. 07. 1997 р. за | |амортизації. |встановлених норм |диференцьованими (по | | |амортизації, збільшених |роках, експлуатації) | | |вдвічі. |нормами амортизації. | |7. Можливість |Витрати на капітальний |У розмірах, що не | |амортизації |ремонт підлягають |перевищують 5% сукупної | |поліпшень |амортизації в |балансової | |основних |загальному порядку, |вартості, в повному | |фондів. |витрати |обсязі відносяться до | | |на поточний ремонт в |валових витрат у періоді | | |повному обсязі |їхні проведення. У інших | | |відносяться на витрати |випадках — збільшують | | |(собівартість). |балансову вартість та | | | |амортизуються | | | |в загальному порядку. | |8. Особливості |Не існувало. |Витрати на придбання, | |амортизації | |ремонт, та модернізації | |легкових | |легкових автомобілів, | |автомобі | |крім підприємств, що на | |лів. | |дають платні послуги із | | | |перевезення. Не | | | |підлягають амортиза | | | |ції та проводяться за | | | |рахунок прибутку. | |9. Особливості|За рахунок чистого |Амортизація не | | |прибутку. |передбачена | |амортизації не| |законодавством. | | | | | |виробничих | | | |основних | | | |фондів. | | | |10. Особливості|На годину виведення із |У разі ліквідації, | | |експлуатації амортизація|капітального ремонту, | |амортизації |не проводитися. |реконструкції чи | |при виведені із| |консервації за рішенням | |експлуатації. | |підприємства чи Кабінету| | | |міністрів України одну годину | | | |виведення основних фондів| | | |групи 1 амортизаційні | | | |відрахування не | | | |нараховуються. По інших | | | |групах — балансова | | | |вартість не змінює ться, | | | |амортизаційні | | | |відрахування | | | |нараховуються. У разі | | | |вимушеної заміни із | | | |незалежних обставин: | | | |а) балансова вартість | | | |про «єкта групи 1, що | | | |підлягає вимушеній | | | |заміні, збільшує валові | | | |витрати певного періоду; | | | |б) балансова вартість | | | |груп 2,3 не змінюється, | | | |амортизаційні | | | |відрахування | | | |нараховуються. | |11. Особливості|Не визначені. |Встановлені норми | |амортизації ос| |амортизації | | | |використовуються до | |новних фондів,| |залишкової вартості | |що введені в | |основних фондів на | |експлуатацію | |1. 07. 1997 р. | |до 1. 07. 1997р.| | | |12. Тривалість|Нормативний термін |по групі 1 -до досягнення| |амортизаційно-|експлуатації. |одним про «єктом вартості | |го періоду. | |100 неоподаткованих | | | |мінімумів доходів | | | |громадян. | | | |по групі 2 | | | |до досягнення балансової | | | |вартості групи нульового | | | |значення. |

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. -

До.: «Хрещатик «, 1999. — с. 650 — 651

І. Створення основних фондів

II. Підготовка до експлуатації

[pic]

IV. Завершення експлуатації основних фондів

IIІ. Експлуатація основних фондів

Рис. 2. Стадії та етапи циклу відтворення основних фондів торговельного підприємства

Малюнок 3

Фактори, що обумовлюють обсяги амортизаційних відрахувань.

Малюнок 4

Класифікація методів амортизації основних засобів

Список використаної літератури: 1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України згідно постанови

ВР № 325/94 — ВР від 28. 12. 94. З змінами внесеними згідно з законом

№ 1559 — III (1559 — 14) від 16. 03. 2000. 1. Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами. — Київ, МП" ИТЕМлтд

", СП" АДЕФ — Україна «, 1996 — 534с. 2. Бланк І.А. Управління формуванням капіталу. — До. :» Ніка — Центр

", 2000. — 512с. 3. Грузинів В.П., Грибов В. Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -

М. :ИЭП, 1996. — 128с. 4. Економіка підприємства: Підручник. — У 2 т. т1 / За ред.

С.Ф. Покропивного. — До.: Вид-во" хвиля — Прес «, Донецьк: Малі підприємство» Пошук «, Т-во книголюбів, 1995. — 400с. 5. Коробів М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. — До.: Либідь,

1995. — 160с. 6. Котенко Л. Н., Чебанов Н. В. Облік основних фондів і нематеріальних активів. — К. :ЦСП" Компас «, 1996. — 144с. 7. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів.

— До.: «Хрещатик «, 1999. — 800с. 8. Нурієв Р. М. Основи економічної теорії: Мікроекономіка: Підручник для вузів. — М.: Вищу школу, 1996. — 447с. 9. Виробничий потенціал: оновлення й використання / Н. И. Иванов. -

До.: Наукова думка, 1989. — 256с. 10. Ушакова М. М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. — До.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня П Ц КДТЕУ, 1998. — 120с. 11. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Г. Б. Поляк,

И.А. Акодис, Т. А. Краева та інших.; Під ред. проф. Г. Б. Полякова. — М.: Финансы,

ЮНИТИ, 1997. — 518с. 12. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Е. И. Бородина, Ю.С. голикова; під ред. Е. И. Бородиной. — М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 1995. — 208с. 13. Економіка підприємства: Підручник / Під ред. проф. О. И. Волкова. — М. :

ИНФРА — М, 1997. — 416с. 14. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В. Я. Горфинкель,

Е.М. Купряков, В. П. Прасолова та інших.; Під ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф.

Е.М. Купрякова. — М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 1996. — 367с. 15. Безуглий А. Про вилучення амортизаційних відрахувань підприємств //

Економіка України. — 1999. — № 5. — с. 36 — 43 16. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. — 2000. — № 1.

— с. 34 — 40 17. Безуглий А. Ризик екологічних катастроф і амортизаційна політика //

Бізнес Інформ. — 1998. — № 16. — с. 57 — 61 18. Васильченко Р. Формування інвестиційних ресурсів в Україні //

Економічний часопис. — 1999. — № 2. — с. 24 — 27 19. Вишневецький У., Липницький У., Липницький Д. Про новий порядок амортизації основних фондів // Економіка України. — 1998. — № 3. — с. 42 —

47 20. Губачова О., Обираемо метод нарахування амортизації основних засобів. -

2000. — № 11. -с. 42−47 21. Знайко Ю. 19 лютого заплати амортналог! // Усе про бухгалтерському учете.

— 1999. — № 15. — с. 20 22. Лях Л., Короткевич Про. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи подолання // Єкономіст. -№ 3,-2000,-с. 104 23. Орлов П., Орлов З. Державна амортизаційна політика // Економіка

України. — 1998. — № 8. — с. 31 — 37 24. Орлов П., Орлов З. Прискорена амортизація й прискорене спрацювання основних фондів // Економіка України. — 1999. — № 5. — с. 30 — 36 25. Орлов П., Орлов З. Державна амортизаційна політика та її відбиття в стандартах бухгалтерського обліку //Економіка України. -2000. -№ 3. -с. 30−35 26. Степової А. Будівництво основних фондів, інші витрати й їх амортизація // Усе про бухгалтерський облік. — 1999. — № 40. — с. 25 27. Трунова Є. Як слушно россчитать амортизаційний внесок місяць //

Усе про бухгалтерський облік. — 1999. — № 44. — с. 29 28. Хмелевський Є. Амортизаційна політика і оновлення промислово-виробничих основних фондів // Економіка України. — 1999. — № 3. — с. 41 — 47 29. Чуй І.Р. Фінансовий стан підприємства // Фінансі України. — 1999. -

№ 11. — 27 — 31с.

-----------------------

Види спрацювання й cтаріння основних фондів

Часткове

Повне

Усувне (тимчасове)

Неусувне (постійно накопичуване)

Фізичне спрацювання

Техніко — економічне старіння

Форми усунення спрацювання й старіння засобів праці

МОДЕРНІЗАЦІЯ

ЗАМІНА

РЕМОНТ

Метод нарахування амортизації, що використовується підприємством

Напрями та обсяги руху основних фондів та нематеріальних активів

Вік основних фондів та нематеріальніх активів та ступінь їхні амортизації

Фактори, що обумовлюють обсяг амортизаційних відрахувань

Структура основних фондів та нематеріальних активів

Механізм державного регулювання амортизації

Обсяги основних фондів та нематеріальних активів, що амортизуються

Рівномірної амортизації

Дегресійної (прискореної) амортизації

Прогресивної (повільної) амортзації

Базуються на часі використання аосновних засобів

Базуються на кількості одиниць, отриманих від використання об'єкта основних засобів

Методи амортизації основних засобів

Суми одиниць продукції (виробничий)

Понижуючого залишку

Суми цифр років (кумулятивний)

Прямолінійного списання

Амортизаційного фонду

ануітету

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою