Альфред Вебер про розміщення промисловості

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Геологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Альфред Вебер про розміщення промышленности

Основные роботи:

— «Теорія розміщення промисловості «1925;

— «Про штандорте індустрії «1909.

Проблема промислового штандорта є частина більшої географічного розміщення господарську діяльність людини взагалі.

Фактором розміщення («штандортным «чинником) Вебер називає ту економічну вигоду, яка виявляється для господарської діяльності залежність від місця, відбувається ця діяльність. Ця вигода залежить від скороченні из-держек з виробництва і збуту певного промислового продукту, що означає автоматичну можливість виготовляти даний продукт щодо одного якомусь місці з меншими витратами, ніж у іншому.

Факторы розміщення загальні, а чи не спеціальні, які стосуються окремим от-раслям промисловості.

Существуют чинники регіональні і агломераційні:

Региональные чинники — ті, якими створюється регіональне раз-мещение про-мышленности, тобто. розміщення за географічними, конкретно-дан-ным, индивиду-ально-определенным пунктах земної поверхні.

Агломерационными ж є такі, які у рамках основний мережі, вже соз-данной регіональними чинниками викликають зосередження виробництва, у більшому чи меншої кількості пунктів, визначаючи в такий спосіб ступінь производ-ственной концен-трации його незалежно від цього, де утворюється географічна ос-новная мережу промышлен-ной орієнтації.

Есть ще — чинники «природно-технического «характеру і «культурно-обще-ствен-ного «характеру.

Размещение промислового виробництва. Теорія «штандортов «А. Вебера.

Практические за-дачи розміщення промисловості стимулювали тео-ретические пошуки. Відповіддю науки стала робота Альфреда Вебера (молодшого брата крупней-шего со-циолога Макса Вебера, вважало «протестантську етику «важливий чинник розвитку капіталізму). Вже назві книжки «Про штандорте промисловості «(1909) А. Вебер увів у науковий обіг нове поняття «штандорт », яке описувало не реальне, а запропоноване опти-маль-ное розміщення виробництва.

В 1926 р. під редакцією і з передмовою М. М. Баранского вийшло повне изложе-ние книжки Вебера із фотографією роботи його учня 0. Шлира «Про-мышленность Герма-нии з 1860 р. «

В своєму передмові М. М. Баранский зокрема писав: «Можна счи-тать бесспор-ным, що всяке і рух уперед у сфері питань пространст-венного розміщення промисловості можливо, й мислиме лише крізь теорію Вебера, утім ані у жодному разі не крім цієї теорії «.

Методологические передумови теорії відразу вказують дедуктив-ный характері і ідейну близькість до теорії Тюнена. Об'єкт дослідження — «хозяйственно-обособлен-ная територіальна область », подібно «Изолиро-ванному державі «яка має ка-ких-либо зв’язків із зарубіжними террито-риями. З іншого боку, ця сфера позбавлена унаследо-ванных чорт хо-зяйства, сформованих під час тривалого социально-экономиче-ского разви-тия і колишніх докапіталістичних форм господарства.

Заранее задається розміщення сировинної, у сенсі цього поняття, бази. Це стосується до видобувної в промисловості й сільському хо-зяйству; стосовно мес-там видобутку енергетичного, рудного і будівельного сировини це занадто збочує з реальності, поско-льку їх розміщення основному диктується геологічними факто-рами, але сільському господарстві відчуває сильний зворотне вплив концентра-ции про-мышленности на розміри і розміщення виробництва потребитель-ских й управління промислових ви-дов продукції.

Также поставлено розміщення центрів споживання промислової продук-ции та обсяги попиту; тут теж враховується мультиплікативний ефект розміщення виробництва для попиту завдяки концентрації робочого населення.

При аналізі трудових ресурсів немає і розміщення передбачається, що рівні зара-ботной плати й на інтенсивності праці, різняться до різних місць області, фиксиру-ются і є постійними кожному за місця. Це спричиняє стабільності витрат на оплату праці не одиницю продукції кожному місці. У той водночас працю не мобільні (виключається міграція між місцями області), але необмежені. Це означає, що будь-який виробництво залежить від резервів робочої сили в при своєму расшире-нии і змушене збільшувати витрата на працю.

Наряду з тими теоретично використовується кілька явних і неявних допу-щений. Знову спеціально не обумовлено загальної економічної рівноваги; виробництво будь-якого виду промислової продукції мыс-лится в спрощеному вигляді, як технологічний процес, не распа-дающийся деякі стадії; розглядається єдиний вид транс-порта — залізничний, замість гужового вихідної схеми теоретично Тю-нена.

Основная завдання теорії: визначення провідних чинників розміщення промышленно-сти і встановлення закономірностей, якими діють ці чинники.

Анализ чинників розміщення акцій і їх класифікація. Чинник розміщення по Веберові - це економічна вигода розміщення виробництва, у цьому місці. Ця вигода є резуль-татом скорочення відносних витрат із виробництва даного продукту, збуту аспірину і забезпечення основними фондами.

Очевидно, що закономірності розміщення промисловості можуть ос-новываться лише з чинниках, загальних всім, без винятку отра-слей промисловості. Специ-альные чинники пов’язані особливостям техноло-гии окремих галузей. Усі чинники, спільні смаки й спеціальні, розділені на регіональні, що визначають розміщення промыш-ленности у певних місцях, і агломераційні, які б концентрації промышленно-сти деякі з цих місць.

Кроме того, можливо поділ чинників на «природно-технические «і «куль-турно-общественные «. Перші пов’язані із розбіжностями в географічному становищі, кли-мате інших природних умовах; вони змінюються прогрес-сом техніки. Другі опреде-ляют широкий, спектр відмінностей у соціальних і культурних умовах, визначених ис-торическими, етнічними, конфес-сиональными та інші причинами.

Для побудови загальної теорії розміщення, по Веберові, необхідне й досить зна-ние лише загальних чинників регіонального характеру. Це тре-бует докладного аналізу тих виробничих витрат, які впливають розміщення промисловості, у про-странстве. Тому особливо увага була зосереджена приділено 7 видам виробничих витрат:

1. Недоліки на земельну ренту (оренда, купівля);

2. Недоліки на основний капітал (будинку, машини, оборудова-ние);

3. Недоліки сировини і енергоресурси;

4. Недоліки на робочої сили;

5. Транспортні витрати;

6. Відсоток на позиковий капітал;

7. Амортизаційні відрахування на основний капітал.

Анализ кожного виду витрат показав, що ставки земельної ренти не пояснюють первинного розміщення промисловості, у певних місцях відособлену області, хоча у подальшому впливають до процесів агломериро-вания виробництва. Недоліки на ос-новной капітал, витрачені на будинку, машини та устаткуванні у початковій і вспомо-гательных стадіях промыш-ленного виробництва, уявити не можуть собою принципиаль-ных нових из-держек не можуть виступати як особливі чинники розміщення. Амортизаци-онные відрахування на основний капітал теж пов’язані не посередньо в місці раз-мещения виробництва; відсотки на позиковий капітал (позичковий відсоток) зазвичай різняться країнами, залежно стану ринку, курсу валюти, загальної економічної положе-ния, але для досліджуваної відособлену сфери його можна взяти одинако-вым всім місць розміщення.

Следовательно, загальними регіональними чинниками є такі витрати: сировину й то-пливо, робоча сила і транспорт. Шляхом низки викладок Вебер по-казал, що витрати на сировину й паливо можна вводити на транспортні из-держки: вища оплата одиниці сировини чи палива підвищує транс-портные витрати, причому більше низька як б скорочує їх. Тому можна ос-тановиться на аналізі лише два види витрат, определяю-щих два ос-новных штандортных чинника:

1. Транспортні витрати — транспортна орієнтація.

2. Недоліки на робочої сили — орієнтація на працю.

Так й усе не регіональні чинники загального характеру може лише агломе-рационными чи деагломарационными, їх дію можна вивчати спільно, як не-которую об'єднану агломерационную силу, визначальну третій штандортный чинник: агломерацию.

На місце поставлена транспортна орієнтація, оскільки він визначає формування вихідної схеми оптимального розміщення произ-водства. Тоді розбіжності у витратах на робочої сили будуть пред-ставлять перше відхилення від оптимального транспортними недоліків размеще-ния. Аналогічно, сукупність агломераційних фак-торов буде представ-лять другу отклоняющую силу, також нарушающую початкову схему розміщення. Так формується промисловий ландшафт відособлену об-ласти. Розглянемо докладніше кожен із трьох чинників.

Транспортная орієнтація

Транспортные витрати визначаються лише двома чинниками: вагою перевезених вантажів і відстанню перевезення. Решта чинники сво-дятся до цих двом: наприклад, зміна, тарифних ставок залежність від причин зводиться або зміну відстані перевезення, або до изме-нению ваги перевезених вантажів. При рас-чете транспортних витрат враховуються витрати з перевезенні матеріалів до місць перевезення, а за-тем готової про-дукции до місць її споживання.

В методологічних передумови місця видобутку сировини й споживання го-товой про-дукции були фіксовані заздалегідь. Тепер введемо нове предпо-ложение: штандорт даного виробництва перебуває або у каком-ни-будь з цих фіксованих місць, або на прямий з-поміж них. Тоді постійної величиною стане одне із двох елементів транспортних из-держек — расстоя-ние, перемінної величиною, дифференцирующей загальну величину транс-портных витрат від місця до місцеві залишиться тільки вага транспортируе-мых вантажів.

Это потребує докладнішого аналізу розподілу сировини й палива територією Росії й характеру їх виробничого використання. Тож у теорії виділяється два ос-новных категорії подібних матеріалів:

I) «Убиквитеты », чи матеріали повсюдного розміщення.

2) Локалізовані матеріали.

К першим ставляться сировинні матеріали, більш-менш однаково раз-мещенные по території досліджуваної області - вода, глина, де-рево тощо. До локалізованим отно-сятся над тими видами сировини й палива, ко-торые по геологи-ческим чи економічними причин може бути залучені в хозяйствен-ный оборот лише у певних місцях.

Далее щодо особливостей виробничого використання ма-териалов важливо розрізняти два випадку: 1) вихідний матеріал практи-чески повністю входить при переробці До складу готової продукції - «чисті матеріали «» «(наприклад, бавовняне во-локно, прокат тощо.); 2) вихідний матеріал дає при переробці більше об'ємів відходів, неис-пользуемые переважно виробництві - «грубі матеріали «(наприклад руди металів, картопля при переробці в крохмаль, молоко — олію тощо.). Ці якості сировини й особливості його ис-пользования в ос-новном виробництві, що з загальним вагою вантажів і відстанню перевезення впливають загальну величину транспортних витрат і сдви-гают штандорт до місць мінімальних транспортних витрат.

Для розуміння методики розрахунку цих витрат у теорію запроваджені поняття «склад «і «штан-дортная постать », умовність застосування першого терміна визначається її широким пе-реносным змістом, не співпадаючим з нашим звичайним слововживанням. «Складом «позначаються місця видобутку (отримання, збору) вихідних матеріалів — різноманітних ви-дов промышлен-ного сировини й енергоресурсів. Тоді кожному за місця споживання по каж-дому виду продукції можна побудувати геометричну постать, образован-ную взаи-морасположе-нием n-складов і споживчим місцем. Це со-четание і названо Вебером «штандортной постаттю », яку слід спиратися до дому виробництву під час виборів місця розміщення.

При числі «складів «- 2, штандортная постать утворює простий треуголь-ник, вершини якого утворені 2 «складами «й місцем споживання дан-ного продукту (М).

Для пошуку оптимального по транс-портным недоліків штандорта треба врахувати соот-ношение витрат на споживані локализован-ные матеріали і відправлені доречно споживання готові про-дукты. Співвідношення ваги локалізованих матеріалів до ваги продукту називається матеріальним ин-дексом. Загальна вага вантажів, пере-возимых від «матеріальних складів «доречно виробництва та від місця до місць по-требления то-варов називається штандортным вагою.

Если для 100 т. будь-якого продукту знадобиться 300 т. одного локалізованого матеріалу і 200 т. іншого локализо-ванного матеріалу, то матери-альный індекс даного виробництва (галузі) бу-дет дорівнює: (300 + 200): 100 = 5

Исходя з тих самих величин, штандортный вагу загалом дорівнюватиме 600, а розрахунку одиницю продукції - 6.

Поиск штандорта — оптимального місця розміщення, ведеться у межах штандортной постаті так, «Поклавши, — пише Вебер, — маємо собі произ-водство, працююче з 2 локализованными мате-риалами, причому для вироблення 1 т. про-дукта потрібно ¾ т. одного мате-риала і ½ т. іншого. У такому випадку ми отримуємо штандортную постать на «матеріальних компонентах «(лініях, що з'єднують штандорт з «матери-альными складами ») якого пересуваються ваги в ¾ і ½, тоді як «по-требительская компонента «обтяжена 1,0 (рис. 10). Звідси, виходячи з ухваленого вище припущення, що єдиними чинниками, визначальними транс-порт-ные витрати служать вага і відстань, ми при-ходим ось до чого висновку: ваги, відповідні різним компонентами, представ-ляют сили, з якими різні вершини кутів штан-дортной постаті ваблять до собі штандорт виробництва ».

На підставі цього підходу з допомогою матеріальних ин-дексов і штандортных терезів Вебер проаналізував складніші випадки рас-чета штандортных постатей, що дозволило йому прийти до низки загальних зако-номерностей, що з раз-мещением промисловості при транс-портной орієнтації.

Ориентация на працю

В ринковому господарстві економічним вираженням «витрат на працю «служить зара-ботная плата; реальні розміри цих витрат у просторі змінюються в залежність від рівня ставок заробітної плати производи-тельности праці (в тієї складової, кото-рая залежить немає від технічного рівня підприємства, як від особистих якостей робочих), трудо-вые навички, сло-жившиеся внаслідок попередніх етапів соціально-економічного раз-витія. Місця, де за рівню заробітної плати й на производи-тельности праці, є найнижчі витрати на робочу силу, Вебер називає «робітниками пунктами ».

Общий висновок — робочі пункти будуть перетягувати себе штандорты промыш-ленности від пунктів з мінімальними транспортними витратами, установлен-ными вище, лише у тому випадку, коли економія витрат на робочої сили пре-высит перевитрата в транс-портных витратах, викликаний переміщенням произ-водства.

В графічної формі це виражено з допомогою «изодапан «- замкнутих кри-вых ли-ний, що з'єднують точки з відхиленнями від мінімальних транспортних витрат. Ту изодапану, яка з'єднує точки, де відхилення від мини-мальных транспорт-ных витрат рівні економії на витратах на ра-бочую силу, Вебер назвав «критичної изодапаной ««. Розмір економії на робочих витратах за-висит від двох величин: 1) абсолютної величини витрат на робочої сили на одиницю продукції: 2) частки скорочення цих витрат у робочому пункті по сра-внению з пунктами минималь-ных транспортних витрат.

Таким чином, що стоїть робочий коефіцієнт цієї галузі промисловості чи произ-водства цього виду товару, тим більше концентрується ця галузь за не-большом числі робочих пунктів.

Агломерация

Транспортная орієнтація орієнтація на працю служать основ-ными і єдиними, на думку Вебера, чинниками регионально-го розміщення промышлен-ности. «Але не можна ані зрозуміти, ні пояснити дійсного размеще-ния не враховуючи воздей-ствия третього чинника, принципово чудового по своїй — природі від у перших двох, але що грає колосальну роль саме з современ-ного розміщення великої машин-ной індустрії, «- писав Вебер.

Под дією перших чинників складається мережу вузлів, выделяю-щихся або ми-ними-зацией транспортних витрат, або оптимальним наближенням трудо-вым ресурсів. Проте розміри цих промислових уз-лов та його виробнича потужність в значи-тельной мірою визначається агломерационными процесами, не пов’язаними конкретно ні одним із географічних пунктів розміщення произ-водства. У цьому независимо-сти та вчинена корінна відмінність чинника агломера-ции від регіональних чинників, мають чітку географічну, прив’язку.

Агломерация є скупчення, чи зосередження промислового производ-ства в якомусь місці, що з громадської природи виробництва. Те-яке скупчення може бути виражено як простого розширення й укрупнення виробничих еди-ниц чи внаслідок сов-местного розміщення цих произ-водств, раніше рассредоточенных територією. Вигоди подібного зосередження пов’язані з зниженням витрат произ-водства, створюваних не самої концентрацією промисловості, а близькістю до того що чи іншому гео-графическому пункту.

Простое укрупнення виробничих одиниць Вебер назвав нижчою щаблем аг-ломера-ции, а просторову концентрацію виробництва без злиття в одну одиницю — вищої формою агломерації.

Процессам агломерації, що знижують витрати виробництва, зазвичай начи-нают про-тиводействовать деагломерационные чинники, що виражаються у вигляді підвищення ціни земельні ділянки, зростання заробітної плати вартість життя.

Влияние індексу економії від агломерації на переміщення штандорта від пунктів транспортного мінімуму враховується як і, як і за ориента-ции на робочу силу. Ос-новное відмінність тут в тому, що робочі пункти задано заздалегідь, а центри агло-мерации, у яких вигідно було б перемістити промисловість з інших пунктів повинні бути знайдені під час дослідження.

Графически це завдання щодо агломерації за умов транспорт-ной ориента-ции вирішується шляхом проведення изодапан навколо заданих пунк-тов мінімальних транспортних витрат.

Очевидно, що місцем, де витрати відхилення від штандорта для каж-дого производ-ства не перевищать тієї вигоди, яка можна досягти від просторової кон-центрации, і, отже, агломерація буде найвигідніша, стане площа загального сегмента.

Однако це тільки перша, але ще достатня умова агломерирова-ния. Другим умовою служать показники числа виробництв на досліджуваної площі сегмента (їх густоти, чи щільності) та розміру загального випуску (вагова щільність). Обидва показника дозволяють розрахувати загальну производ-ственную масу пункту, яка при даному соче-тании виробництв та його вы-пуска достатня для економії витрат від агломерації.

Общий висновок: високі показники функції економії від агломерації і щільність вы-пуска, низькі показники штандортного ваги і тарифних ставок на перевезення форсують агломераційні процеси, а зворотні умови придушують їх.

В подальшому теорія штандортов піддавалася критиці, уточненню, транс-формации з використанням нового математичного апарату векторного аналізу та лінійного про-граммирования. Вже сам Вебер розділ «Загальна орієнтація «зазначив, що з переході від теоретичних побудов до реаль-ности необхідно переглянути багато припущення теорії, починаючи з обо-собления якого виробництва та повного виробничого циклу — від сировинного до готової продукції.

Особое увагу Вебер приділяв історичному аналізу середовища проживання і форми-рования сис-темы робочих пунктів.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою