Ампульное виробництво гентамицина сульфата

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Хімія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждаю

Проректор по навчальної работе

________________В.И. Лобанов

" ____ «_____________ 2001 г.

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕХАНИКА

Рекомендована Методичним радою УГТУ-УПИ для

напрями 654 900 — Хімічна технологія неорганічних речовин і матеріалів спеціальностей 250 200 — Технологія неорганічних речовин, 250 300 — Технологія електрохімічних производств, 251 000-Химическая технологія монокристаллов, материалов і виробів електронної техніки; напрями 655 000 — Хімічна технологія органічних речовин і палива спеціальностей 250 100 — Хімічна технологія органічних речовин, 250 400 — Хімічна технологія палива; напрями 655 500 — Біотехнологія спеціальності 70 100 — Біотехнологія; напрями 656 600 — Захист довкілля спеціальності 320 700 — Охорона навколишнього середовища проживання і раціональне використання природних ресурсов.

Екатеринбург

2001 1. Мета і завдання дисциплины

Вивченню дисципліни має передувати вивчення курсу «Фізика ».

Цілі дисципліни зводяться до чого: — вивчення основ теорії міцності, стійкості й надійності конструкцій за постійних і змінних напругах, — вивчення геометрії і кінематики зубчастих механізмів, — вивчення конструкцій зубчастих передач, валов, муфт та інших вузлів і деталей механізмів, вивчення методик прочностного розрахунку елементів конструкцій машин.

2. Вимоги до рівня освоєння змісту дисциплины

Через війну вивчення дисципліни студенти знати й уміти использовать:

— методи прочностных розрахунків конструкцій, які перебувають під впливом навантажень в найпростіших схемах деформації (стиснення — розтягнення, смятие, зрушення, крутіння, вигин) щоб забезпечити вибір раціональних параметрів конструкційних матеріалів, форм і середніх розмірів деталей, — принципи й фізичні методи проектування елементів машин і європейських механізмів, — стандарти правила побудови читання машинобудівних креслень і кінематичних схем.

3. Обсяг дисципліни і різноманітні види навчальної работы

| Вигляд навчальної | Усього | Семестри | | | | | |роботи |годин | | |Загальна трудомісткість | | | |дисципліни |187 |3,4 | |Аудиторні заняття | 102 | 3,4 | | Лекції | 51 | 3 | | Практичні | | | |заняття |51 |3,4 | | Самостійна | | | |робота |85 |3,4 | | Курсової проект | 34 | 4 |

| Вигляд навчальної | Усього | | |роботи |годин |Семестри | |Расчетно — графичес- | | | |киє роботи |12 |3 | | | | | |Контрольні роботи |6 |3 | | Вигляд підсумкового | Іспит | 3 | |контролю |Захист курс. проекту |4 |

4. Зміст дисциплины

4.1 Розділи дисципліни і різноманітні види занятий

N п/п Розділ дисципліни Лекції П.З.

годину. час.

1 2

3 4

1. Введение

1

2. Теоретична механика

6

1. Постановка завдання. Основні поняття статики.

3

2. Рівняння руху. Кінематична і потенційна енергія. Закон збереження энергии.

3

3 Cопротивление матеріалів 16 23

1. Постановка завдання. Метод перетинів. Напря — жения і деформації при розтягненні - стисканні. Закон Гука. Механічні характе — ристики материалов.

4 6

2. Сдвиг, смятие, кручение. Деформації і - пряжения. Полярні моменти инерции.

Розрахунки на міцність і жорсткість. 5

8

1 2

3 4

3. Вигин. Побудова эпюр. Розрахунки на міцність. апряжения. Осьові моменти інерції та опору. 7

9

4. Деталі машин

28 28

1. Постановка завдання. Зубчасті механизмы.

Конструкція. Класифікація. Кинемати — ческие расчеты.

4 6

2. Прочностной розрахунок зубчастих передач.

Розрахунки на усталостную витривалість. 8

10

3. Конструкції і розрахунок валів, шпоночных сполук, подшипников.

6 6

4. Резьбовые і зварні соединения.

Класифікація і расчет.

4 4

4.5 Допуски і посадки.

2 2

5. Устаткування для подрібнення, змішання і транспортування матеріалів. 4

4.2 Зміст розділів дисциплины

Постановка завдання курсу. Коротка характеристика дисципліни, її обсяг, cодержание, порядок вивчення матеріалу, зв’язку з іншими дисциплинами.

Розділ 2. Теоретична механика

Сила і момент сили щодо крапки й осі. Зв’язки та його реакції. Умови рівноваги твердого тіла. Траєкторія і рівняння руху точки, швидкість і прискорення. Поступальний, обертальне і тривіально — паралельне рух тверлого тіла. Диференціальні рівняння руху матеріальної крапки й твердого тіла, їх інтегрування. Моменти інерції найпростіших тіл і пласких постатей. Кількість руху, момент кількості руху. Кінетична і потенційна енергія, закон збереження энергии.

Розділ 3. Опір материалов

Міцність при розтягненні - стисканні. Закон Гука. Допущені напруги. Деформації при розтягненні - стисканні. Міцність і деформації при зрушення і кручении. Міцність і деформації на вигині. Міцність при складному напруженому стані (вигин скручением, тонкостінні оболчки). Усталостная міцність матеріалів. Витривалість за спільної дії вигину і крутіння. Стійкість стиснутих стрижнів. Стійкість оболонок при зовнішньому давлении.

Розділ 4 Деталі машин

Сполуки деталей машин і апаратів. Вали і осі, їх опори і сполуки. Підшипники. Муфти. Передачі обертального руху, приводи. Механічні процеси у хімічній технології (здрібнення, змішання, транспортування).

5. Учебно — методичне забезпечення дисциплины

5.1 Рекомендована литература

а) Основна литература

1. Тарг С. М. Короткий курс теоретичної механіки. М.: Вищу школу, 1995,

415 з. 2. Иосилевич Г. Б. та інших. Прикладна механіка. М.: Вищу школу, 1989, 351 з. 3. Степін П. А. Сопротивление материалов.М. :Высшая школа, 1988, 367 з. 4. Іванов М. Н. Деталі машин. М.: Вищу школу, 1991, 383 з. 5. Чернавський С. А. та інших. Курсове проектування деталей машин, М. :

Машинобудування, 1988, 416 с.

б) Додаткова литература

1. Дунаев П. Ф., Лєліков О. П. Конструювання вузлів т деталей машин. М. :

Вищу школу, !998, 447 з. 2. Вешкурцев В.І. та інших. Проектування зубчастих коліс: Методичні вказівки до курсовому проекту. Єкатеринбург: УГТУ, 1996, 32 с.

Програма складена відповідно до Державним освітнім стандартом вищого й середнього освіти і навчальними планами для

напрями 654 900 — Хімічна технологія неорганічних речовин і матеріалів спеціальностей 250 200 — Технологія неорганічних речовин, 250 300 — Технологія електрохімічних производств, 251 000-Химическая технологія монокристаллов, материалов і виробів електронної техніки; напрями 655 000 — Хімічна технологія органічних речовин і палива спеціальностей 250 100 — Хімічна технологія органічних речовин, 250 400 — Хімічна технологія палива; напрями 655 500 — Біотехнологія спеціальності 70 100 — Біотехнологія; напрями 656 600 — Захист довкілля спеціальності 320 700 — Охорона навколишнього середовища проживання і раціональне використання природних ресурсов.

Програму составил

Покровский Володимир Борисович, доцент, кандидата технічних наук, кафедра «Деталі машин ».

Програма схвалена на засіданні кафндры «Деталі машин «

" ____ «______________ 2001 р. Протокол N ___

Завідувач кафедри Ємельянов И.Г.

Програма схвалена на засіданні Методичної комісії Механико — машинобудівного факультета

" ____ «_______________ 2001 р. Протокол N___

Голова Методичної комиссии

Денисов Ю.В.

Анотація змісту дисциплины

Дисципліна присвячена вивченню основ теорії міцності, стійкості й надійності конструкцій. Особливу увагу приділяють конструювання найбільш поширених у техніці вузлів і деталей.

Докладно вивчаються методики прочностных розрахунків елементів конструкций.

Редактор

Подписано до друку Формат 60×84 1/16 Папір друкарський Пласке печатку Усл.п.л.

Уч. -изд.л. Наклад Заказ

Ціна «З «______________________________________________________________

Видавництво УГТУ

620 002, Єкатеринбург, Миру 19

Ротопринт УГТУ, 620 002, Єкатеринбург, Миру 19

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою