Совершенствование контролю над виконанням нормативно-правових актів лише на рівні суб'єктів РФ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

СЕВЕРО — КАВКАЗЬКА АКАДЕМИЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБЫ

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО И

МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБЫ

ДИПЛОМНА РАБОТА

НА ТЕМУ:

«Удосконалення контролю над виконанням нормативно-правових документів лише на рівні суб'єктів РФ»

На рецензію: КАЮДА АЛЕКСЕЙ

_____________________ НИКОЛАЕВИЧ

_____________________ студент 5 курсу очного

_________________2003 р. відділення групи № 551

До захисту: Науковий руководитель:

_____________________ ТОПИЛИН

_________________2003 р. ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ профессор

________________________

РОСТОВ — НА — ДОНУ

2003

Запровадження 3 Глава 1. Теоретичні основи контролю у управлінні. 7

1.1. Место й ролі контролю у системи управління 7

1.2. Підходи для реалізації контролю. 10

1.3. Особливості контролю у системі управління. 19 Глава 2. Система державного фінансового контролю виконання нормативно-правових документів. 28

2.1. Контроль виконання нормативно-правових документів мають у органах державного устрою і муніципального управління. 28

2.2. Правові основи контролю над виконанням розпорядчих документів. 32

2.3. Контроль над виконанням документів мають у Администрации

Ростовській області. 38 Глава 3. Шляхи вдосконалення діяльності Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області. 46

3.1. Аналіз діяльності структурних подразделений

Головного контрольного управління. 46

3.2. Напрями вдосконалення контролю над виконанням нормативно-правових документів. 57 Укладання 64 Література 67 Додатка 72

У ринкових умов, що характеризуються високої невизначеністю і нестабільністю довкілля, ефективне керівництво організацією передбачає набагато більший спектр планів, набагато більший обсяг планової роботи, відповідно, і контрольної роботи, аніж за планової економіки. Тож у сучасних умовах контроль у російських організаціях набуває характеру основи, що існує всіх рівнях управління. У ширшому значенні в конкурентному середовищі ринкових відносин ефективний управлінський контроль, за інших рівних умов, є гарантією успішну діяльність организации.

Основним змістом діяльності органів державного устрою і муніципального управління керівництво господарським та соціальним розвитком на відповідної території. Таке керівництво орган управління здійснює у вигляді прийнятих управлінських решений. 1] Але й коли рішення остаточно введено на дію, процес прийняття рішень неспроможна вважатися повністю завершеним, оскільки потрібен ще переконатися, виправдовує воно себе. Цією мети служить контроль.

Сьогодні країна гостро потребує ефективному державний контроль над виконанням рішень структурі державної влади. У зв’язку з цим необхідно організовувати контрольних органів, те щоб відновити керованість у системі виконавчої всіх рівнях: федеральному, суб'єктів Федерації і місцевого самоуправления.

Рішення, усталені всіх таких рівнях, повинні точно виконуватися відповідними органами влади посадовими особами. У цьому всі вищих органів, прийняті межах їхніх компетенції, обов’язкові виспівати нижчестоящими. Не має бути безконтрольних посадових лиц. 2]

По суті контроль хіба що автоматично слід за процесом обліку, вишукуючи з його за допомогою стан параметрів системи, цим здійснюється і первинний контроль цих параметров.

Ніякі, навіть дієві, заходи не можна цілковито здійснити, якщо постійно не стежити, наскільки зроблене відповідає поставленим задачам. 3]

Контроль виконання рішень — не самоціль, він диктується життєвими проблемами, обумовленими законодавством й ухваленням постанов. Контроль виконання рішень — одну з найважливіших функцій державного устрою і муніципального управления.

Від систематичності та цілеспрямування контролю над виконанням управлінські рішення (розпорядчих документів) залежить своєчасне і дуже якісне виконання рішень вищих органів державної влади, рішень представницького органу територіального освіти, а також власних рішень органу державного устрою і муніципального управления.

Контроль, з погляду, майже найважливіший елемент системи управління, хоч би яким кутом у яких б структурних зрізах (функціональних, процедурних, організаційних, технологічних) він не розглядався. Слід зазначити, що у практиці зарубіжних вищих органів управління, як владного, і господарського рівня контроль дедалі більше сприймається як метод удосконалення управління усім уровнях.

Сучасна теорія управління стверджує, що тільки у вигляді застосування систем контролю організація здатна забезпечити досягнення цілей. Послаблення контролю означає зниження відповідальності за доручену дело.

У літератури з теорії сучасного управління досить докладно описана роль функцій контролю, але контроль чи державній апараті, бувши важливу, багатогранну проблему, порівняно слабко розроблений у науковому отношении.

Сьогодні при висвітленні у спеціальній літературі окремих питань контролю тематики контролю, і навіть розробки відповідних концепцій слід зважати на досвід, накопичений міжнародної наукою і практикою. У працях З. Ковалевски, Р. Саймона, Р. Фалмера докладно освітлені питання контролю. Але останніми роками на серйозному науково- теоретичному рівні цієї теми торкалися або побічно, або оглядово. Проблемі контролю виконання рішень на органах структурі державної влади приділяли увагу свої роботи і зробили внесок у цю область знань Акопов Л. В., Атаманчук Г. В., Кочерин Е. А., Меримаа Про., Радченко А. И.

Але змінюється зовнішня середовище, у якій функціонують органи структурі державної влади, потребує удосконалювання своєї діяльності як і сфері контролю виконання розпорядчих документів, і у целом. 4]

У зв’язку з цим метою дипломної роботи є підставою вироблення рекомендацій для вдосконалення контролю виконання розпорядчих документов.

Досягнення поставленої мети необхідні ряд задач:

— вивчити теоретичні основи контроля;

— вивчити систему державні органи контролю над виконанням нормативно-правових документов;

— проаналізувати результати діяльності органів контролю над виконанням розпорядчих документів з прикладу Администрации

Ростовської области;

— виробити рекомендації для вдосконалення контролю над виконанням нормативно-правових документів мають у Головному контрольному управлении

Адміністрації Ростовської области.

Глава 1. Теоретичні основи контролю у управлении.

1. Місце й ролі контролю у системі управления

Слово «контроль «походить від французького controle, що у буквальному перекладі означає вторинна запис із єдиною метою перевірки першої. Спочатку це слово використовувалося переважно у бухгалтерський облік. Проте англійське слово control має сенс: «панування », «влада », «насильство «. Тому термін «контроль «викликає негативні емоції. Для багатьох він асоціюється з насильством, командуванням, зі словом «впіймати», «звинуватити», «схопити». Це уявлення про контроль веде вбік від його істинного предназначения.

Насправді контроль — це опіка і насильство. Ефективний контроль — це, передусім рада, допомогу, своєчасна підказка, заохочення, схвалення тощо. Контроль несе у собі відплати за недогляди. Контроль — це надзвичайна міра, вона є питанням довіри до співробітникам, а представляє невід'ємну частину управлінської діяльності, його функцію. [5]

Академік В. Г. Афанасьєв розглядав контроль як працю «стеження і перевірці відповідності процесу функціонування об'єкта, прийнятим управлінським законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам і т.д.; виявлення результатів впливу суб'єкта на об'єкт, функціональних відхилень від вимог управлінські рішення, від прийнятих принципів організації та регулювання. З’ясовуючи відхилення та його причини, працівники контролю визначають шляху коригування організації об'єкта управління, засобів впливу на об'єкт з подолання відхилень, усунення перешкод шляху оптимального функціонування системи «[6]

Контроль — це процес, який би досягнення цілей організації. Контролювати — зовсім не від означає лише розкривати недоліки: необхідно аналізувати будь-які відхилення — як і бік погіршення, і у бік поліпшення показників, треба виявляти позитивний досвід, про те, щоб своєчасно підтримувати нове, прогресивне, створити можливості для поширення. Сила контролю якраз і у цьому, що він допомагає акумулювати передовий досвід, знаходить найефективніші методи та шляхи поліпшення діяльності соціальних систем. 7]

Контроль — то радше спосіб взаємного узгодження дій, ніж інструмент директивного на підлеглих. У цьому цікаво пояснення англійського фахівця з управлінню — Джеффрі Викерса: «Контроль значить влади, А над У. У насправді, там, де цього потребували, контроль неефективний. Чим краще працює організація, тим менше потрібно такого вторгнення влади. У ідеалі контроль опосередковується не владою, а інформацією, і це інформація піднімається, опускається і простує у бік всередині гарно працюючої організації, і ефект її залежить від доречності, а чи не джерела. Обов’язки структуровані, але контроль взаємний «. 8]

Мета контролю — інформаційна прозорість об'єкта самонаведення можливість прийняття ефективного розв’язання. Причому у понятті інформаційної прозорості об'єкта управління відбито уявлення про рівень керованості даного об'єкта, тобто. у тому, якою мірою внаслідок управління забезпечується (забезпечувалося або вона буде забезпечуватися) підтримку необхідного стану або дії об'єкта управління у відповідний момент (період) часу. Зрозуміло, що граничною інформаційну прозорість об'єкта управління адекватне його сприйняття неможливо, управлінське вплив нічого очікувати давати бажаний результат, і управлінська зв’язку з об'єктом втрачається, як і зумовлює особливої важливості контролю у процесі управления.

Загалом процесі управління контроль постає як елемент зворотної зв’язку, оскільки за його даним виробляється коригування раніше виданих рішень, планів, і навіть і нормативів. Тому контроль виступає однією з головних інструментів вироблення політики та прийняття рішень, які забезпечують нормальне функціонування системи та досягнення нею поставленої мети. [9]

Вочевидь, що зі зміною умов контроль набуває характер основи, що існує всіх рівнях управління організацією, і забезпечує оптимальний перебіг процесу управління усім інших стадіях (планування, організація, мотивація, контроль обліку). У цьому особливість контролю у його двоїстої роль процесі управління. Через війну глибокої інтеграції контролю та інші елементи процесу управління практично неможливо визначити коло діяльності працівника в такий спосіб, що він ставився лише у якогось одного елементу управління без його взаємозв'язок харчування та взаємодії з контролем. Будь-яка управлінська функція (функція планування, обліку, і т.п.) обов’язково інтегрована з контрольної. Тому правомірно стверджувати, контроль організації є: 1) невід'ємним елементом кожної стадії процесу управління; 2) «відособлену» стадією, які забезпечують інформаційну прозорість щодо якості ходу процесу управління усім інших стадиях.

Організаційні форми та художні засоби контролю задаються структурою і процесом системи управління, яке можливості визначаються, передусім, тим, наскільки чітко визначено повноваження президента і відповідальність підрозділів і працівників апарату управління. Тому контроль найуспішніший тоді, що він адекватний природі й вимогам, рівню організації та характеру діяльності контрольованого объекта.

1.2. Підходи для реалізації контроля.

Окрім спільних всім систем чорт контроль має чимало особливостей стосовно різним системам управління і до найрізноманітніших видам управлінської діяльності. У цьому представляється, з погляду, доцільним виокремити такі основні аспекти контроля:

— засоби здійснення, включаючи методи збирання й оцінювання аналітичної информации;

— суб'єкти контрольної деятельности;

— об'єкти контроля. 10]

Що стосується труднощів із здійсненням постійного контролю над всієї діяльністю системи управління велике значення набуває вибір об'єктів контролю. У цьому необхідно старанно вичленувати період, охоплюваний контролем; зробити оцінки різних варіантів вибору об'єктів контролю; визначити значимість обраного об'єкта контролю для діяльності всієї системи в целом.

Важливо, щоб контроль був систематичним і динамічним, охоплював все сфери суспільної діяльності. Не може супроводжуватися скільки-небудь відчутним ефектом контроль, проведений епізодично, лише за виявленні будь-яких недоліків. І тут неминуче обмежується що регулює вплив контрольних дій, знижується їх запобіжне значення у зміцненні дисципліни, вихованні у працівників почуття відповідальності за результати своєї роботи. Звісно, різного роду «сигнали» про неблагополуччя можуть бути визначенню контрольних дій, проте набагато більшу користь приносить систематичний контроль.

Польський фахівець у галузі управління Ковалевський виділяє такі поняття, як стратегічний контроль контроль всіх видів діяльності. Сутність даної концепції ось у чому: щоб надалі повністю орієнтуватися у тому, що робиться контрольований об'єкт, чи всі його функції здійснюються належним чином, непотрібно контролювати кожну функцію чи кожного працівника. Досить охопити контролем певні стратегічні пункти. Їх контроль має дати картину всієї роботи і виявити можливі недоліки. Контроль стратегічних пунктів дозволяє орієнтуватися комплексно і швидше, ніж контроль кожного окремого питання. Контроль всіх функцій більш трудомісткий, немає вільного часу для самоконтролю, дозволяє контрольованим давати неточні дані тощо. Практичний висновок можливо, у наступному: скрізь, де це і де керівник може розробити стратегічну сітку, традиційний контроль всіх функцій може бути замінений стратегічним контролем. 11]

Вирізняють три, відмінні структурою роботи і цілям, основні види контролю: попередній, поточний і заключительный.

Всі ці види контролю схожі формою здійснення, оскільки мають те ж мета: сприяти тому, щоб фактично одержувані результати були якнайближче до необхідних. Відрізняються вони лише часом здійснення (рис. 1)

|Предварительный |Поточний контроль |Заключний | |контроль | |контроль |

Время

Мал.1. Час здійснення основних видів контроля

Попередній (випереджаюче) контроль здійснюється до фактичного початку виконання розпоряджень. Цей вид контролю дозволяє компенсувати інерційність системи та виходить з предвидении.

Попередній контроль є планування й створення організаційних структур, їхні взаємодії та координацію у виконанні контролю виконання постанов, і распоряжений.

З огляду на, що ефективність контролю виконання розпорядчих документів великою мірою залежить від якості перевірочних заходів, на стадії їхньої підготовки завчасно аналізується відповідність документів нормативним і статистичним матеріалам, визначаються основні і питання порядок вивчення, форми та їх розробки й реалізації. Такий їхній підхід дозволяє скоординувати дії і зосередити зусилля на великих злободенні проблеми, виробити необхідні міри і предложения. 12]

Використання попереднього контролю передбачає контроль над увідними перемінними і прогноз розвитку. Складність у тому, щоб вірно знайти ці перемінні, побудувати модель процесу, відбити у цій моделі динаміку, організувати відбір даних про вступних змінних, здійснити оцінку вступних даних у тих їх контрольних значень, намітити і зробити коригувальні мероприятия.

Одне з найважливіших етапів попереднього контролю є встановлення стандартів виконання, тобто показників ефективності, на основі яких відбувається оцінка роботи підрозділів у виконанні документів. Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація (не створення, саме реалізація) певних правил, процедур і ліній поведінки. Оскільки правил і лінії поведінки виробляються задля забезпечення виконання розпорядчих документів, то їх суворе дотримання — це спосіб переконатися, робота розвивається у заданому напрямі. Тому на згадуваній практиці необхідно визначити правила діловодства у контрольній області, що їх єдиними для всіх підрозділів, писати чіткі, недвозначні посадові інструкції, ефективно доводити формулювання цілей до підлеглих, набирати в адміністративний апарат управління кваліфікованих людей, це буде збільшувати можливість, що організаційну структуру працюватиме на реальне виконання документов.

Поточний контроль передбачає три етапу: 1. Встановлення нормативів, якими визначається виконання розпорядницького документа. 2. Зіставлення фактичної діяльності, зі нормативами. 3. Коригування відхилень від України цілі, передбаченої у документі, чи то з норматива.

Поточний контроль не проводиться разом з виконанням самої роботи. Швидше він виходить з вимірі фактичних результатів, отриманих після проведення роботи, спрямованої виконання розпорядницького документа. А, щоб здійснювати поточний контроль в такий спосіб, апарату управління необхідна зворотний, тобто. даних про отримані результати (рис. 2).

рис. 2 Контур зворотний зв’язок управлінського контроля

Реалізація цього контуру зворотний зв’язок у реальному масштабі часу має деякою інерцією. за рахунок втрат перезимувало і відстрочки коригувальних впливів можливо збільшення становища, перехід їх у нове, часом більш грізне качество.

Заключний контроль виконання (контроль виконання (чи результуючий контроль) ставить за мету визначення ступеня відповідності кінцевого результату після виконання документа очікуваному результату. Хоча впливати на результати вже неможливо, він доцільний і дуже важливий, бо в його основі можливі висновки, які б розробці заходів із вдосконаленню виконання розпоряджень. У межах заключного контролю зворотний використовується по тому, як робота виконано. Або відразу після завершення контрольованій діяльності, або за закінченні певного заздалегідь періоду часу фактично отримані результати порівнюють із требуемыми.

У практичній діяльності підсумок заключного контролю не лише у оцінці діянь конкретних підрозділів, що виконували даний розпорядливий документ, а й у висновках, в узагальненої формі розкривають причини відхилень, якщо вони виявлено, соціальній та визначенні шляху й механізмів усунення причин, що їх породили. Як правило, робляться висновки про потребу використання відповідних санкцій щодо виконавців чи організаторів виконання. Там, коли основну увагу результуючого контролю зосереджено на виявленні і поширенні позитивного досвіду, має зроблено висновок щодо умов і європейських механізмів, дозволили досягти відповідних результатів, і навіть щодо оцінки й заходів стимулювання исполнителей. 13]

Здійснення низки взаємозалежних контрольні функції дозволяє комплексно розглядати контролювання як, безперервний процес, характерний будь-яких ситуацій. У процесі можна назвати три логічних етапу. Перший етап пов’язані з встановленням норм (стандартів) і критеріїв, за якими має оцінюватися підсумок діяльності. Другий етап полягає у зіставленні отриманих результатів до нових норм, якими потрібно оцінюватимуть роботу. Третій етап у тому, щоб у основі здобутих результатів прийняти управлінські рішення з виправленню допущених відхилень від норм, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від них.

Норми (стандарти) треба встановлювати колись, чим можна зробити хоч би не пішли оцінку. Якщо контроль замислювався як стеження (моніторинг) чи регулювання плану, має бути заздалегідь встановлено мета, яку спрямовані плановані зусилля. Оцінювані результати мали бути зацікавленими взято у ставлення до чогось (до мети) — або ж вони нічого незначними статистичними даними. Неможливість висловити кількісно показник мети управління має служити причиною, ніж встановлювати взагалі контрольних стандартів. Навіть суб'єктивний показник за умови, що усвідомлюється його обмеженість, краще, ніж ничего. 14]

На етапі зіставлення отриманих результатів із чітко встановленими нормами, визначається, наскільки досягнуті результати відповідають очікуванням, наскільки припустимі або відносно безпечні відхилення від норм. Один із відмінностей хорошого стандарту системи контролю у тому, що він містяться реалістичні допуски параметрів мети (вони мають відповідати контрольованому объекту).

Керівництво встановлює масштаб допустимих відхилень, не більше якого відхилення отриманих результатів від намічених на повинен викликати тривоги. Але, якщо масштаб взятий занадто дрібний, то контрольні органи будуть реагувати на дуже невеликі відхилення, що дуже разорительно, і потребує багато часу. Така контроль може паралізувати і дезорганізувати роботу організації та швидше перешкоджатиме, ніж допомагати досягнення цілей, передбачених у розпорядчих документах. У подібні ситуації досягається високий рівень контролю, але процес контролю перетворюється, навпаки, в гальмо. Багато державні програми було визнано неефективними саме оскільки більшу частину грошей витрачалася управління програмою і забезпечення належного контролю над ній, а чи не у суті самої програми. У разі об'єктом контролю приходив у основному термін виконання, а чи не утримання і належне якість исполнения. 15]

На етапі керівництво має обрати жодну з трьох ліній поведінки: щось робити, усунути відхилення чи переглянути стандарт. Основна мета контролю у тому, аби домогтися такого становища, у якому процес управління у адміністрації справді змушував її функціонувати у відповідність до цілями, передбаченими в постановах і розпорядженнях. Якщо зіставлення фактичних результатів до стандартів свідчить, що мета, встановлених у розпорядчих документах досягаються, найкраще щось робити. У управлінні не можна, проте, годі розраховувати, що що сталися одного разу, повториться знову. Якщо цю систему контролю показала, що якийсь постанова чи розпорядження виповнюється добре, повинна тривати вимірювати результати, повторюючи цикл контроля.

Система контролю, яка дозволяє усунути серйозні відхилення колись, що вони переростуть в великі проблеми, безглузда. Природно, що проведена коригування повинна зосереджуватися усуненні справжньої причини відхилення. Але оскільки, проте, більшість роботи з виконання документів мають у адміністрації є наслідком об'єднаних зусиль груп людей, то вже напевне визначити коріння тій чи іншій проблеми який завжди можна. Важливо підкреслити, що причиною виникаючих проблем може бути будь-яке змінна величина І що внесок у відхилення отриманих результатів від бажаних здатна родити поєднання різних чинників. Отож не можна вибрати якесь одне коригувальне дію лише оскільки вона вирішує що виникла проблему. Перш, ніж вибирати коригувальне дію, необхідно зважити все які стосуються цієї проблеми, внутрішні перемінні та його взаємозв'язку. Оскільки всі підрозділу адміністрації, однак, пов’язані між собою, будь-яке велике зміна у одному з них торкнеться і інші. Саме тому потрібно спочатку переконатися, що предпринимаемое коригувальне дію не створить додаткових труднощів, але допоможе їх разрешить.

На на заключному етапі контролю оцінюється його эффективность.

Система ефективного контролю — це такий система, що дає потрібну інформацію доти, як розвинеться криза. Контроль, як і плани, має бути гнучким і пристосовуватися до изменениям.

Найефективніший контроль — це найпростіший контроль, з місця зору тих цілей, котрим він призначений. Найпростіші методи контролю вимагають менших зусиль і більше економічні. Але найважливіше у тому, що й контроль надто складна і не розуміють і підтримують її, така контроль може бути эффективной. 16]

Якщо сумарні видатки систему контролю перевершують створювані нею переваги, організації кращим використати цю систему контролю. Контроль може бути економічним. Витрати на систему контролю складаються з витрат часу, расходуемого для збирання, передачу і аналізують інформацію, і навіть з витрат за всі види устаткування, використовуваного реалізації контролю, і витрат за зберігання, передачу та відшуковування інформації, що з питаннями контролю. Одне з способів можливого збільшення економічної ефективності контролю полягає у використанні методу управління з принципу винятку, що характеризується тим, що систему контролю спрацьовує лише за наявності істотних відхилень від стандартів. Наприклад, контроль адміністрації повинна реагувати тільки тоді ми, коли більшість пунктів розпорядницького документа не виконується ефективно й у визначені терміни з відомих причин.

Вимірювання результатів, дозволяють встановити, наскільки вдалося дотриматися встановлені стандарти, — це найбільш складний і найдорожчий елемент контролю. Щоб стати ефективної, контроль повинна відповідати тому виду діяльності, який піддається контролю. Так як контроль виконання розпорядчих документів охоплює всі сфери діяльності адміністрації, то тут потрібні єдині стандарти, такі як терміни надходження інформацію про виконанні, ступінь виконання кожного пункту розпорядження чи постанови і другие.

Вибір підходящої одиниця виміру — це часто найбільш легка частина проведення контрольних вимірів, які забезпечують, зрештою, і весь контроль, досягнення цілей керівництва адміністрації. Так само важливо, щоб швидкість, частота і точність вимірів теж було погоджено діяльністю, підлягає контролю. Проте будь-яку систему збирання та опрацювання інформації щодо дорога. Вартість проведення вимірів найчастіше є найбільшим елементом витрат в усьому процесі контроля.

Необхідною умовою будь-який контрольної діяльності завжди була і буде своєчасна і достовірна інформація. Взаємодія і координація органів управління і місцевого контролю неможлива без обміну інформацією між ними. 17]

Поширення інформації грає ключову роль забезпеченні ефективності контролю. Щоб контроль діяла ефективно, необхідно обов’язково доводити до працівників, виконують постанови і розпорядження як встановлені стандарти, і досягнуті результати виконання. Така інформація має бути точною, достовірної, надходити вчасно побачив і доводитися до відповідальних за відповідний ділянку працівників у вигляді, легко що дозволяє прийняти необхідні рішення і дії, обов’язково дотримуючись встановлені рамки конфіденційності. Бажано також забезпечить ефективну зв’язок між тими, хто встановлює стандарти тими, хто має їх выполнять.

Заключна стадія етапу зіставлення залежить від оцінці інформації отримані результатах. Необхідно вирішити потрібна чи інформація одержана і важлива вона. Важливу інформацію — це такий інформація, яка адекватно описує досліджуване явище й суттєво необхідна для прийняття рішення. Часто оцінка інформації визначається політикою керівництва адміністрації. Мета цієї оцінки у тому, щоб прийняти зважене рішення — чи потрібно діяти, і якщо так, то как.

Отже, теорія менеджменту розглядає контроль як сукупність взаємозалежних етапів, з чітко певними процедурами на кожному з етапів. Виконання цих процедур є необхідною передумовою ефективного контроля.

1.3. Особливості контролю у системі державного управления.

Менеджмент традиційно пов’язують із комерційними організаціями. У той водночас все основні закономірності загального менеджменту, аналізовані в класичних підручниках нічого й інструкціях, виявляються в управлінні державними організаціями. Менеджмент у державній службі має багато з менеджментом у комерційній фірмі. Але водночас менеджмент у державній службі є одне із видів спеціального менеджменту, який вивчає особливі риси, специфіку прояви функцій, і навіть особливі закономірності й, що відрізняють менеджмент у державній службі від менеджменту за іншими сферах. 18]

Особливості менеджменту у державній службі виявляються, колись всього, з метою, методи оцінювання результатів, звітності, процедурах контролю, відповідальності держави і системах стимулів. Реалізація кожної функції менеджменту у державній службі має відповідної спецификой:

— планування і прогноз у державних установах зазвичай виходять з цілей, встановлюваних вищестоящими органами, а кінцевому підсумку — народом з урахуванням демократичного выбора.

— організація державної служби, зазвичай, має як ієрархічну структуру відповідні їй управлінські процедури. Тож у рамках державної служби складається особливий адміністративно- бюрократичний стиль управління, який, втім, має спільного зі стилем управління у великих комерційних организациях;

— мотивація у державній служби у меншою мірою грунтується на грошову винагороду та набуттям більшої мері на стимулах не грошового характеру (престиж, виконання важливою роботи, стабільність і пр.);

— контроль і - оцінка успіхів у рамках державної служби здійснюються вищестоящими структурними одиницями і водночас людьми як безпосередньо, і з допомогою засобів і громадських організацій. Контроль державному службі носить більш осяжний характер, ніж у комерційної организации.

Специфіка менеджменту у державній службі часто позначається ємними термінами «адміністрування» і «бюрократія». Ці терміни зазвичай позначають тяжіння менеджменту у державній службі до автократичній моделі управління, у якій ключовими характеристиками менеджменту являются:

— проходження инструкциям;

— поділ за тими, хто видає інструкції, і тих, хто їх выполняет;

— концентрація влади й політичної воли;

— обмеження свободы;

— адміністративний контроль;

— авторитарний стиль управления. 19]

Особливості контролю виконання управлінські рішення особливо чітко виявляється у засадах і вимогах, що ставляться до здійсненню контролю у органах державного устрою і муніципального управління. Контроль виходить з спільних цінностей і приватних засадах контролю виконання розпорядчих документів органів державного устрою і муніципального управління. З кожного принципу випливає певну вимогу, яким слід керуватися під час здійснення контролю у органах державного устрою і муніципального управління. На думку професора А.І. Радченко, до загальним принципам контролю у органах державного устрою і муніципального управління належить: — масовість контролю. На цьому принципу випливає вимога забезпечення у необхідних випадках притягнення до контролю органів державного устрою і муніципального управління широкої населення; - повсеместность контролю, що означає, що знає його скрізь, виробляється всюди. Він формулює вимога забезпечення контролю органів державного устрою і муніципального управління в усіх сферах їх діяльності. Такий собі контроль, якого «нікуди буде подітися «; - всебічність контролю, передбачає здійснення контролю органів управління з урахуванням усієї повноти вимог до них. Він означає охоплення і перевірку усіх сторін, граней підконтрольного об'єкта управління. Такий контроль включає у собі можливість багатоцільового, різноманітного застосування контролю. Цей принцип вимагає, щоб поруч із освітленням всіх граней, забезпечував можливість виявлення резервів вдосконалення управління підконтрольних об'єктів; - реальність контролю, що передбачає вимога здійснення дійсного, а чи не мнимого контролю, що базується на фактах, а чи не домислах, припущеннях; - об'єктивність контролю, потребує безсторонньою оцінки результатів контролю органів управління, винятку трактування цих успіхів у угоду когось чи щось, не терпить суб'єктивізму у ставленні до об'єкту контролю та пов’язаних із нею осіб; - результативність контролю, визначального необхідність отримання конкретного підсумку від дій зі контролю органів управління, вираженого в певних кількісних і якісних показниках, характеризуючих рівень досягнення мети і завдань контрольованого об'єкта, якого контроль позбавляється сенсу; - гласність контролю, що формує вимога широкого інформування населення через засоби інформації про результати контролю органів управління й за наявності недоліків у своєї діяльності, про вжиті заходи з ліквідації цих недоліків, і навіть до посадових осіб, з вини яких ці недоліки допустили. Загальні принципи контролю органів державного устрою і муніципального управління відбивають соціально-політичну бік контролю. До методів контролю у органах державного устрою і муніципального управління ставляться: — аналіз документів, характеризуючих об'єкт контролю: плани роботи, звіти про виконання цих планів, прийняті рішення т.п.; - безпосереднє вивчення об'єкта контролю дома, у вигляді розмов із посадовими особами та представниками; - заслуховування звітів посадових осіб на засіданнях колегії органу управління; - періодична атестація службовців щодо відповідності своїм посадам. | |Види контролю | | |політичний |адміністративний |судовий | |зовнішній |внутрішній | |загальний |приватний | |безперервний |періодичний | | | |співбесіду по важливим | |контроль |заслуховування |питанням з працівниками і| |виконання |звітів |керівниками | |попередній |проміжний |остаточний | |контроль поточних |контроль діяльності |контроль виконання | |результатів праці |органу управління |розпорядчих | |працівників | |документів |

У органах державного устрою і муніципального управління здійснюється попередній, поточний і заключний контроль. Попередній контроль використовують у трьох ключових областях — по відношення до людським, матеріальним і нашим фінансовим ресурсам.

Попередній контроль має сказати ми такі питання: 1. Чи достатньо знань і навиків співробітники підрозділів, які виконуватимуть розпорядження? 2. Чи достатньо матеріальних й фінансових ресурсів до виконання распоряжения?

Попередній контроль виконання ввозяться період підготовки постанов, і розпоряджень і наступного постановки затверджених документів для контролювання. До цій роботі мають залучатися все зацікавлені структурні підрозділи розміщуються, які надалі будуть реалізовувати розпорядницькі документи практично. Також необхідна інформація про виконання подібних розпоряджень у минулому і аналіз існували відхилень з пропозицією шляхів подолання. Усе це дозволяє забезпечити актуальність прийнятих прийняття рішень та на стадії підготовки передбачити неухильне їх исполнение. 20]

Поточний контроль виконання реєструють безпосередньо під час проведення робіт. Найчастіше його об'єктом є виконання співробітниками адміністрації розпорядчих документів, а він традиційно є прерогативою їхньої особистої начальника і контрольних органів. Регулярна перевірка роботи, обговорення виникаючих труднощів і пропозицій з вдосконалення роботи дозволить виключити відхилення від намічених кроків у виконанні документа. Якщо ж дозволити цим отклонениям розвинутися, вони можуть перетворитися на серйозні труднощі. Отже, необхідна стала зворотний суб'єкта управління з об'єктом управління. Найпростішим прикладом зворотний зв’язок є повідомлення контрольного органу керівникам підрозділів у тому, що їхня робота незадовільна, якщо він бачить, що вони допускають певні відхилення. Системи зворотний зв’язок дозволяють керівництву виявити безліч непередбачених труднощів і скоригувати свою лінію поведінки те щоб уникнути відхилення від найефективнішого шляху виконання документа.

Плани і організаційні заходи — це лише наміри досягти такої міри, яке хотілося бачити у майбутньому керівництву. Безліч різноманітних обставин він може перешкодити тому, щоб задумане реалізувалося. Зміна законів, соціальних цінностей та інших змінних величин довкілля можуть перетворити плани, цілком реальні в останній момент формування, кілька днів на щось цілком недосяжна. Для здобуття права підготуватись і відреагувати належним чином та такі зміни, потрібен ефективного механізму оцінки ними цих перемен. 21]

З іншого боку, навіть найкращі організаційні побудови мають вади. Програми, які схожі привабливо на папері та успішно що використовувалися іншому місці й інше час, можуть виправдати всіх надій, возлагающихся її у руководством.

Ще один чинник невизначеності, постійно присутнім в управлінні, є люди, виконують розпорядницькі документи. Попри численні успіхи у розумінні механізму поведінки людей процесі праці, потрібно буде чимало часу у тому, щоб скільки-небудь докладно і детально прогнозувати реакцію працівників запровадження нових інструкцій і команд, покладання додаткових правий і обязанностей.

Вчасно не усунуті помилки і проблеми, які під час аналізі ситуації всередині адміністрації, переплітаються з помилками щодо оцінки майбутніх умов довкілля та поведінки людей. Можливість такого переплетення в адміністрації дуже висока через високий ступінь взаємозв'язку різних подразделений.

Контроль повинен мати стратегічний характер, тобто. підтримувати мети і завдання цієї структури, тієї організації, у сфері що їх існує. Одне з найважливіших завдань контролю у цьому сенсі полягає у забезпеченні дієвості прийнятих рішень, реалізації задуманих планів і націленості на практичні результати. Адміністрація зобов’язана мати здатністю вчасно фіксувати свої і виправляти їх доти, як вони зашкодять досягнення цілей. Коли вона досягає бажаних цілей й у стані сформулювати нові, ми можемо сказати, контроль тут існує, що він эффективен. 22]

Коли дивитися на управління, переважно, як спробу забезпечити функціонування адміністрації як відкритої системи з ефективної зворотної зв’язком, тобто. як системи, які забезпечують вихідні характеристики на заданому рівні, попри вплив зовнішніх й міністр внутрішніх отклоняющих чинників, зрозуміло, що добре управління виходить далеко за рамки простого прагнення забезпечити стійкість системи та відповідним чином на проблеми. Необхідно гнучкого реагування на реальні умови й удосконалювати діяльність управління, спочатку зайнявши активної позиції, для ефективнішої роботи в довгостроковому плане.

Отже, контроль виконання рішень — одне з головних функцій управління. Система контролю — невід'ємний елемент будь-який керуючої організації. Слід можу погодитися з представниками сучасного менеджменту у цьому, що тільки з застосування систем контролю організація здатна забезпечити досягнення мети. Сутність контролю залежить від фіксування адекватності цілям рішень напрями, управлінських діянь П. Лазаренка та результату цих дій. Контроль у кінцевому результаті встановлює наскільки зміна об'єкта доведено до його запланованого стану. Інакше кажучи, наскільки досягнутий результат відповідає мети, що у проекті. Контроль, орієнтований кінцевий результат, водночас становить значну частину всього процесу виконання рішення, оскільки починається разом з моменту реалізації проекта.

До контролю виконання пред’являється низку вимог до, які випливають із і доходи приватних принципів контролю, ігнорування яких призводить до неефективності контролю над виконанням решений.

Хід процесу виконання рішень великою мірою залежить від цього, як і мері управляючий орган орієнтується у кризовій ситуації, супроводжуючий процес, враховує він що відбуваються зміни економічних, соціально- політичних лідеріва і ін. условий.

Контроль виконання прийняття рішень та є той механізм, який приваблює увагу керівництво до які виникають протиріччям між поведінкою управляючих і зміненими умовами своєї діяльності, стимулює пошук нових прийомів реалізації управлінських функций. 23]

Контроль, правильним чином організований, виступає як і стимулюючий чинник. Систематична інформацію про ході роботи і результатах сприяє самоконтролю над роботою, мотивує зростання колективної відповідальності за виконання прийняття рішень та зацікавленість у успехе.

Глава 2. Система державного фінансового контролю виконання нормативно- правових документов.

2.1. Контроль виконання нормативно-правових документів мають у органах державного устрою і муніципального управления.

Основним змістом діяльності органів державного устрою і муніципального управління керівництво господарським та соціально- культурним розвитком на відповідної території. Таке керівництво орган управління здійснює у вигляді прийнятих управлінських решений.

Найважливішими функціями державного устрою і муніципального управління є організація виконання управлінські рішення (розпорядчих документів) органів державного устрою і муніципального управління контроль їхнього виконання. Ефективність діяльності органів управління з досягненню їх цілей у значною мірою визначається найвищим рівнем організації виконання розпорядчих документів мають у управління і місцевого контролю їх исполнения.

Від систематичності та цілеспрямування організації виконання розпорядчих документів і майже контролю їхнього виконання залежить своєчасне і дуже якісне виконання рішень вищих органів державної влади, рішень представницького органу територіального освіти, а також власних рішень органу державного устрою і муніципального управления.

Відповідно до класифікації, запропонованої професором Радченко, контроль виконання розпорядчих документів варто відносити до загальним функцій державного устрою і муніципального управління. Кожна загальна функція управління утворюється з урахуванням однієї або двох основних функцій соціального управління (планування, організація, мотивація, контроль обліку, регулювання і координирование).

Метою підсистеми контролю над виконанням нормативно-правових актів є забезпечення ефективності управління з урахуванням організації виконання управлінські рішення, і навіть спостереження термінами, объёмами і якістю їхнього виконання, прийняття своєчасних заходів із виконання цих решений.

Досягнення поставленої мети, даної підсистемою мали бути зацікавленими виконані такі комплекси однорідних работ:

— реєстрація, облік і постановка документів на контроль;

— розробка планів заходів із виконання документов;

— своєчасне виявлення відхилень від завдань, передбачених у документах, за термінами і объёмам виконаних работ;

— інформування виконавців наближення термінів виконання розпорядчих документов;

— вплив у необхідних випадках на виконавців розпорядчих документів, з вини яких порушуються терміни виконання документов;

— регулярне інформування керівників органу управління про перебіг виконання документов;

— зняття документів з контроля.

Контроль виконання розпорядчих документів грунтується як у загальних, і на приватних засадах контролю, що відбивають організаційно- технічний бік контролю. До приватним принципам контролю виконання розпорядчих документів органів державного устрою і муніципального управління относятся:

— системність контролю виконання розпорядчих документов;

— особиста відповідальність першого керівника за стан контролю исполнения;

— централізація контролю исполнения;

— єдність відповідальності за організацію виконання й контроль исполнения;

— єдність підготовки розпорядчих документів і майже контролю їх фактичного исполнения;

— відповідність змісту розпорядницького документа необхідним умовам контролю його исполнения. 24]

Контроль виконання документів включає у собі такі стадии:

1. Облік контрольованих документов.

2. Безпосередню перевірку і регулювання ходу виконання документов.

3. Аналіз результатів виконання контрольованих документів мають у встановлені сроки.

Система контролю — виявляється у сукупності суб'єкта, об'єкту і засобів контролю, взаємодіючих як єдине ціле у процесі встановлення бажаних результатів виконання, виміру стану об'єкта контролю, аналізу та оцінки даних вимірів, вироблення коригувальних воздействий.

Використовуються різні системи лінійного, функціонального і операційного контролю. Лінійний контроль охоплює адміністрацію загалом. Кожна процедура функціонального контролю обмежена рамками відповідного підрозділи і окреслена. Процедури операційного контролю обмежені рамками однієї конкретної задания. 25]

Органи контролю над виконанням розпорядчих документів мають у суб'єкт Російської Федерації є контрольні органи Російської Федерації в суб'єктів Російської Федерації. Ці функції у регіоні колись всього здійснює повноважний представник президента Російської Федерації. Крім цього здійснює над діяльністю Адміністрації суб'єкта Російської Федерації Головне контрольне управління Президента Російської Федерації, чиє завдання координації всіх контрольних органів всіх рівнях управління, Прокуратура Російської Федерації, міністерство юстиції Російської Федерації, міністерство внутрішніх справ Російської Федерації, податкова служба Російської Федерації та інші контрольні органи Російської Федерації здійснюють контролю над своїх територіальних підрозділів у суб'єктів Російської Федерації, і навіть контрольних органів суб'єктів Федерации.

Об'єктами контролю є Укази і Розпорядження президента Російської Федерації, Постанови Уряди Російської Федерації, Постанови і Розпорядження Глави Адміністрації, уряду суб'єкта Російської Федерації різноманітні вопросам.

Розмаїття об'єктів контролю виконання розпорядчих документів неспроможна приховати його специфіки — перевіряється і оцінюється з одного боку діяльність організацій, посадових на осіб із погляду її забезпечення і ефективності, з другого боку — діяльність із виконання конкретних правових актов. 26]

У адміністрації функцію контролю починає здійснюватися відтоді, коли керівники сформулювало цілі й завдання у розпорядчих документах. Контроль над виконанням розпорядчих документів — це частина на єдиній процесі забезпечення досягнення адміністрацією своєї мети, виражених у постановах і розпорядженнях. Тут є те, що самі собою цілі й плани адміністрації визначають її напрям діяльності, розподіляючи її тим чи іншим способом мислення й спрямовуючи виконання робіт. Контроль, в такий спосіб, є елементом самої сутності організації виконавчої власти.

2.2. Правові основи контролю над виконанням розпорядчих документов.

Правова основа контролю над виконанням розпорядчих документів складається з Конституції Російської Федерації, федеральних і обласних законодавчих і нормативних актов.

Конституція Російської Федерації визначає основні гарантії законності країни, зокрема і виконання федеральних законів, Указів президента Російської Федерації, обласних законодавчих і нормативних актів, тому є основним документом у сфері контролю над виконанням розпорядчих документов. 27]

На думку, важливим законодавчим актом у сфері контролю над виконанням розпорядчих документів є Федеральний закон «Про державної захисту суддів, посадових осіб правоохоронних органах і контролюючих органів щотижня «[28] від 20 квітня 1995 року, який передбачає забезпечення державного соціального захисту посадових осіб контролюючих органів щотижня, здійснюють функції, виконання яких може бути пов’язане з посяганнями з їхньої безпеку, і навіть створення належних умов боротьби з злочинами та інші правопорушеннями. Законом установлено систему заходів державного соціального захисту життя, здоров’я та перемоги майна зазначених осіб, їх близьких родичів, а виняткових випадках також інших осіб. Ці заходи покликані запобігти зазіхання з метою перешкодити законної діяльності посадових осіб контролюючих органів щотижня, або примусити їх зміну її характеру, або з помсти за зазначену деятельность.

Відповідно до Закону одній з категорій осіб, які підлягають державної захисту, є працівники контрольних органів президента Російської Федерації, глав адміністрацій суб'єктів Російської Федерації, здійснюють контролю над виконанням законів та інших нормативно-правових актів, виявлення і припинення правопорушень, їх близькі родственники.

Федеральний закон визначає соціальні й інші гарантії осіб, що працюють у контрольних органах. Організація ж системи контролю, зміцнення виконавчої дисципліни органів виконавчої регулюється указами президента Російської Федерации.

Однією з основних розпорядчих документів мають у області контролю над виконанням розпорядчих документів є Указ президента Російської Федерації від 16 березня 1996 року N 383 «Про Головному контрольному управлінні президента Російської Федерации"[29], який стверджує Положення про Головному контрольному управлінні президента Російської Федерации.

Головне контрольне управління вирішує такі задачи:

— організує контроль і перевірку діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, організацій та руководителей;

— взаємодіє зі органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації під час здійснення контролю та перевірки виконання федеральних законов;

— координує під час здійснення перевірки діяльність підрозділів федеральних органів контролю та нагляду в суб'єктів Російської Федерации;

— вносить за результатами перевірок пропозиції Президенту Російської Федерації про вдосконаленні діяльності органів виконавчої суб'єктів Російської Федерации.

Основними функціями Головного контрольного управління у суб'єкт Російської Федерації являются:

— контроль і перевірка виконання органами виконавчої суб'єктів Російської Федерації, їх посадовими особами, і навіть організаціями федеральних законів, указів і розпоряджень Президента Російської Федерации;

— контроль і перевірка виконання доручень президента Російської Федерації й керівника Адміністрації президента Російської Федерации;

— підготовка з урахуванням проведених перевірок інформації для Президента Російської Федерації про попередженні порушень, вдосконаленні діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерации.

Важливим кроком в організацію системи контролю є Указ президента Російської Федерації від 6 червня 1996 року «Про заходи з зміцненню дисципліни у системі державної служби «[30], прийнятий з метою забезпечення виконавчої дисципліни у системі державної службы.

Він установлює, що однократним грубих порушень дисципліни у системі державної служби, манливим застосування до винним посадовим особам та працівникам федеральних органів виконавчої влади і органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації заходів дисциплінарну відповідальність, до звільнення з займаній посади, встановлює, що порушення в дисципліни, які спричинили наслідки у вигляді порушення нормального режиму функціонування державного управління, інші тяжкі наслідки, і навіть скоєні навмисно є основою притягнення винних осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності у відповідно до законодавства Російської Федерации.

Керівники федеральних органів виконавчої влади і глави виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації несуть персональну відповідальність за стан виконавчої дисципліни у федеральних органах виконавчої влади і органах виконавчої суб'єктів Російської Федерации.

Ще однією нормативним документом, зміцнювальним систему контролю та виконавчу дисципліну, став указ президента Російської Федерації № 1536 від 6 листопада 1996 року «Про заходи з удосконалення організації контролю та перевірки виконання доручень президента Російської Федерации». 31]

Поява даного Указу передусім викликано виняткової важливістю проблеми зміцнення виконавчої дисципліни органів державної власти.

Указом встановлено персональну відповідальність керівників федеральних органів виконавчої влади і органів виконавчої суб'єктів Російської Федерації за вчасна й повне виконання доручень президента Російської Федерації. Визначено порядок інформування глави держави фактах невчасного чи неналежного виконання або невиконання його поручений.

У здійсненні це завдання особлива роль доручається Головне контрольне управління президента Російської Федерації, покликане виконувати провідну і координуючу роль організації контролю та перевірки виконання указів, розпоряджень і доручень глави государства.

Особливо слід наголосити, що таким Указом передбачається запровадження системи попереднього контролю. Це означає, керівники органів виконавчої зобов’язані завчасно, тобто закінчення терміну виконання, представляти до головного контрольне управління проміжну інформацію про вжиті заходи у виконанні доручень глави государства.

Не сприяє, на погляд, поліпшення ситуації і те що, що колишні окружні інспекції Головного контрольного управління Президента Р Ф, після установи інституту повноважних представників президента Росії в федеральних округах були у їх апарат в ролі відділів (як, наприклад, Південна інспекція Головного контрольного управління), кілька загалом кілька знижує їх статус. 32]

Всі перелічені нормативні документи визначають основні параметри системи контролю на федеральному рівні, і рівні суб'єктів Російської Федерації. У самі суб'єкт федерації контрольні органи здійснюють своєї роботи виходячи з регламентів і положень про їхнє работе.

У своїй роботі контрольні органи Адміністрації Ростовській області керуються постановою Глави Адміністрації Ростовській області (Губернатора) від 16 травня 1997 року «Про Регламенті роботи Апарата Ростовської області «. 33] Розділ чотирнадцятий Регламенту повністю присвячений організації контролю виконання документов.

Відповідно до Регламенту, визначається організаційну структуру системи контролю, порядок роботи посадових на осіб із контрольованими документами, заходи для своєчасному попередження можливих зривів термінів виконання, порядок регулярного інформування Глави Адміністрації, про перебіг виконання документів як і адміністрації області, і у її відділах, управліннях, комітетах, департаментах, муніципальних утвореннях. Регламент вимагає виконання основної мети — забезпечити цілковите дерегулювання та своєчасне виконання прийнятих прийняття рішень та якісне виконання документов.

Відповідно до Регламенту роботи Адміністрації Ростовській області, в апараті адміністрації області контролю підлягають такі документи: — резолюції посібники з указам і розпорядженням президента Російської Федерації, федеральним законам, постановам Ради Федерації і Державної Думи Федерального Збори Російської Федерації, постановам і розпорядженням Уряди Російської Федерації - юридичним комітетом; - укази і розпорядження Глави Адміністрації області, постанови і розпорядження Адміністрації області, обласні закони та рішення Законодавчого Збори (у частині, що стосується діяльності Адміністрації області) — сектором контролю загального відділу; - доручення Глави Адміністрації (Губернатора) області - сектором контролю загального відділу; - листи та звернення громадян — службою листів і прийому громадян; - службові листи — сектором діловодства загального відділу; рішення колегії Адміністрації області - секретаріатом перший заступник Глави Адміністрації (Губернатора) області - Вице-губернатора.

На контроль можуть братися інші документи, доцільність постановки яких визначають Глава Адміністрації (Губернатор) області чи його перші заместители. 34]

До структури Адміністрації Ростовській області входить Головне контрольне управління Адміністрації Ростовській області. Головне контрольне управління створюється указом Глави Адміністрації (Губернатора) області. Головне контрольне управління своєї діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами президента Російської Федерації, постановами Уряди Російської Федерації, Статутом Ростовській області, обласними законами, указами і розпорядженнями Глави Адміністрації (Губернатора) області, постановами і розпорядженнями Адміністрації області й Положенням «Про головному контрольному управлінні Адміністрації Ростовській області» від 11 березня 1997 року. Положення про Головному контрольному управлінні Адміністрації області, структура і штатна його чисельність затверджуються Главою Адміністрації (Губернатором) області. Дане Становище визначає місце управління у структурі Адміністрації області, його основні функції, завдання і права.

До структури Головного контрольного управління входять: — відділ інспектування; - контрольно-аналитический відділ; - сектор контролю виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області й цільових програм контрольно-аналитического отдела.

Становище «Про контрольно-аналітичному відділі Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області «, Становище «Про відділі -інспектування Головного контрольному управління Адміністрації Ростовської області «і Становище «Про секторі контролю над виконанням указів і розпоряджень Глави Адміністрації Губернатора області постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області» [35] визначають місце даних структурних підрозділів у структурі Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області, порядок їх взаємодії з міським управлінням і між собою, і навіть функції, завдання, правничий та структуру отделов.

2.3. Контроль над виконанням документів мають у Адміністрації Ростовської области.

Порядок роботи з контрольованими документами визначається Регламентом роботи апарату Адміністрації Ростовської области[36], затвердженого Постановою Глави Адміністрації Ростовської области.

Регламент встановлює єдину систему контролю над виконанням розпорядчих документів, порядок постановки документів для контролювання в апараті Адміністрації області, контролю над ходом виконання документів, організацію контролю над виконанням документів мають у відділах, управліннях, комітетах, Адміністрації области.

Контроль за своєчасним і повним виконанням указів, постанов і розпоряджень, законів і рішень здійснюють Глава Адміністрації (Губернатор) області, його заступники, начальник Головного контрольного управління Адміністрації області, керівники структурних підрозділів Адміністрації області й уповноважені ними лица.

Контроль виконання включає: — внесення до них підконтрольних пунктів; - облік службових документів мають у апараті Адміністрації; - доведення документів до виконавців; - визначення термінів подання про перебіг виконання; - контролю над термінами виконання; - напрям нагадувань про закінченні термінів виконання; - безпосередню перевірку ходу виконання; - перевірку якості виконання; - облік і аналіз результатів виконання; - зняття документів з контролю; - підготовку інформацій про стан контролю та исполнения.

Оперативний контролю над термінами виконання указів і розпоряджень Глави Адміністрації області, постанов, і розпоряджень Адміністрації області, що є під контролем, доручається секретаріати (прийомні) Глави Адміністрації (Губернатора) області та його заступників, начальника Головного контрольного управління Адміністрації області, керівників структурних підрозділів Администрации.

Заступники Глави Адміністрації (Губернатора) області й інші посадові особи, у яких покладається контролю над виконанням, протягом 2-х днів після отримання доручення призначають у резолюціях заходи для організації виконання й терміни подання про виконання з урахуванням запровадження випереджаючих (проміжних) термінів контролю виконання документів, дозволяють внести відповідні корективи у процес і продовжити терміни выполнения.

Сектор контролю загального відділу, юридичний комітет, служба листів і прийому громадян, сектор діловодства загального відділу доводять до керівників секретаріатів (прийомних) Глави Адміністрації (Губернатора) області і його заступників встановлених термінів надання інформацій про исполнении.

Помічники заступників Глави Адміністрації (Губернатора) області повинні регулярно контролювати строки подання відомостей про хід виконання указів, постанов, і розпоряджень, законів, рішень, доручень і писем.

По указам, постановам і розпорядженням, законам й рішенням перша інформація повинна представлятися до легального сектора контролю загального відділу пізніше 30 днів після виходу поставленого для контролювання документа (а то й встановлено інший термін) і має утримувати інформацію про вжиті заходи для виконання контрольованого указу, постанови чи розпорядження, закону чи вирішення (прийняті постанови чи розпорядження адміністраціями міст і навіть районів у питанні, видані накази і т.д.).

Інформація, обробка і помилкове уявлення їх у контролюючі структури здійснюється під відповідальність помічником заступника Глави Адміністрації (Губернатора) області або іншими посадовою особою, відповідальних контроль документів, точно в встановлених термінів звітності чи з їх требованию.

Недотримання термінів звітності чи неповнота експонованих відомостей вважається порушенням ходу виконання указу, постанови, розпорядження, закону, рішення, доручення, листи, що оповіщають Глава Адміністрації (Губернатор) області у представленої відповідними структурами информации.

Керівники структурних підрозділів Адміністрації області й інші посадові особи, щоб забезпечити фактичне виконання документів або окремих їх пунктів (заходів), відповідальні за своєчасне, достовірне й опозиції об'єктивний узагальнення ходу виконання документів і майже уявлення із них інформаційного матеріалу в вищі органы.

Інформація про виконання указу, постанови, розпорядження, закону, рішення, документи й узгоджене з усіма зацікавленими посадовими особами пропозиції щодо зняття його з контролю представляється до легального сектора контролю загального відділу помічником заступника Глави Адміністрації (Губернатора) області, здійснює контролю над виконанням даного документа, не пізніше п’яти днів до за встановлений термін його исполнения. 37]

Якщо у процесі реалізації указу, постанови (розпорядження), закону, рішення та інших документів з’ясовується неможливість дотримання зазначеного терміну, те особа, відповідальних виконання цього документа, готується з ім'ям Глави Адміністрації (Губернатора) області, мови за підписом здійснює контроль заступника Глави Адміністрації (Губернатора) області, аргументований уявлення про продовження строку дії цього документа чи про втрату сили у через відкликання об'єктивної неможливістю його виконання (копія передається в контролюючі структуры).

Продовження терміну виконання указу, постанови (розпорядження), закону, рішення чи окремих її положень має оформлене щонайменше, як по 5 днів до закінчення терміну його выполнения.

Інакше указ, постанову (розпорядження), закон, рішення чи окремі їхнього економічного становища вважаються не виконаними вчасно, що інформується Глава Адміністрації (Губернатор) області, і вносяться пропозиції щодо мерам.

Сектор контролю загального відділу Адміністрації області щокварталу чи на вимогу представляє інформацію про виконання указів, постанов, розпоряджень, законів, прийняття рішень та про заходи, прийнятих по забезпечення їх виконання, Главі Адміністрації (Губернаторові) області, його заступникам, начальнику Головного контрольного управления.

У разі прийняття рішення про зняття указу, постанови (розпорядження) з контролю сектором контролю готується у встановленому порядку проект розпорядження Глави Адміністрації області про зняття документів з контроля.

Щопонеділка всім заступникам Глави Адміністрації (Губернатора) області, начальнику Головного контрольного управління, іншим виконавцям передається підготовлена сектором контролю загального відділу інформацію про письмових дорученнях, термін виконання котрих минає на поточного тижня (з понеділка по неділю включно). Протягом тижня заступники інформують Главу Адміністрації (Губернатора) області напередодні чи день закінчення зазначеного терміну про виконання конкретного поручения.

Зняття документів (доручень) з контролю виробляється після їх повного виконання виходячи з розпорядження чи резолюції Глави Адміністрації (Губернатора) області, їхніх заступників. Свідченням виконання служить наявність підготовленого виконавцем документа (довідки) про виконання з резолюцією Глави Адміністрації (Губернатора) області або його усне вказівку. Зняти документ (доручення) з контролю може лише керівник, поставив його за контроль, чи інший обличчя по його поручению.

При організації виконання указів, постанов, розпоряджень, законів, резолюцій і доручень Глави Адміністрації (Губернатора) області застосовуються такі заходи попереднього контролю: — визначення засобів і методів контролю над своєчасним виконанням доручень, зокрема прийняття рішень (постанов, розпоряджень і т.п.). Розробка планів, інших заходів із зазначенням конкретних термінів і посадових осіб, відповідальних за виконання доручень; - напрям відповідальним виконавцям запобіжних запитів із єдиною метою отримання й аналізу проміжної інформації про вжиті заходи з виконання доручень. У разі обставин, утрудняють своєчасне виконання доручень, в проміжної інформації вказуються причини цих обставин і вжиті заходи щодо забезпечення своєчасного їх виконання; - здійснення контрольних перевірок ходу виконання доручень; - регулярне заслуховування на оперативних нарадах, або спеціальних засіданнях повідомлень (звітів) посадових осіб про виконану роботу по виконання доручень; - проведення службових розслідувань за фактами невчасного чи неналежного виконання доручень; - внесення пропозицій з залученню до відповідальності винних посадових лиц.

Безпосередньо роботу управлінь і відділів, здійснюють контроль, визначають положення про відповідних контрольних органах. У положеннях розписано їхні функції, завдання, права, структура і Порядок формирования.

Контроль за відповідністю прийнятих на регіональному рівнях постанов, і розпоряджень Указам президента Російської Федерації, постановам вищих державні органи здійснює юридичний відділ Адміністрації області, що становить по встановленої формі інформацію для Глави Адміністрації, голову уряду області, їх заместителей. 38]

Відповідно до Положенням «Про Головному контрольному управлінні Адміністрації Ростовській області» основне завдання Головного контрольного управління є: — контроль і перевірка виконання органами виконавчої Ростовської області, структурними підрозділами апарату Адміністрації області, організаціями та їх посадовими особами федеральних законів, указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постанов, і розпоряджень Уряди Російської Федерації, обласних законів, указів і розпоряджень, і навіть доручень Глави Адміністрації (Губернатора) області, постанов, і розпоряджень Адміністрації області; - контроль і перевірка виконання органами місцевого самоврядування федеральних і обласних державних повноважень; - координація діяльності контролюючих органів щотижня з предметів ведення Ростовській області, соціальній та межах повноважень Ростовській області по предметів спільного ведення Російської Федерації і Ростовської области.

З поставлених перед головним контрольним управлінням Ростовській області завдань, воно здійснює такі функції: — здійснює не більше повноважень, наданих рамках проведеної роботи контроль виконання федеральних законів, указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постанов, і розпоряджень Уряди Російської Федерації, обласних законів, указів і розпоряджень Глави Адміністрації (Губернатора) Ростовській області, постанов, і розпоряджень Адміністрації області органами виконавчої, організаціями та їх посадовими особами території області; - організовує і проводить перевірки діяльності органів Адміністрації, структурних підрозділів апарату Адміністрації, органів місцевого самоврядування у здійсненні ними федеральних і обласних державних повноважень, і навіть організацій з питань, які належать до компетенції Адміністрації області; - вносить за результатами перевірок пропозиції Главі Адміністрації (Губернаторові) області про вдосконаленні діяльності обласних органів виконавчої; - розглядає звертання громадян і посадових осіб, пов’язані з роботою органів виконавчої, структурних підрозділів Адміністрації області; - здійснює аналіз соціально-політичної ситуації у муніципальних утвореннях області; - проводить аналіз ефективності роботи органів виконавчої влади і посадових осіб, вносить в руки Глави Адміністрації (Губернатора) області висновки з питань їх деятельности. 39]

У другій главі розкрито поняття, сутність, зміст контролю над виконанням розпорядчих документів мають у апараті суб'єкта Російської Федерації, сучасні проблеми контролю виконання його правова основа.

На закінчення глави слід зазначити, що у роботу з організації контролю над виконанням документів, ще багато недоліків. Низка дієвість контрольної роботи, який завжди виконавці правильно реагують на висновків та пропозицій перевіряючих. Відбувається це значною мірою того, що досі пір не визначено роль і важливе місце контрольних органів у системі структурі державної влади, відсутня единообразная всім суб'єктів система (структура) контрольних органів, не є такі чітко їх функції, а також питання процедури та її реалізації результатів проверок.

Для подолання цих недоліків необхідний федеральний закон, визначальний систему контрольних органів прокуратури та організацію його роботи у всій вертикалі виконавчої власти.

Глава 3. Шляхи вдосконалення діяльності Головного контрольного управління Адміністрації Ростовської области.

3.1. Аналіз діяльності структурних підрозділів Головного контрольного управления.

Головного контрольного управління. У органах державної влади Ростовській області, як і всіх суб'єктів Російської Федерації, здійснюють своєї діяльності низку контролюючих органів щотижня. Це контрольно-счетная палата Ростовській області, утворена Законодавчим Зборами Ростовської області та підзвітна йому, органи прокуратури й юстиції, контрольно-ревізійне управління економіки й інші територіальні підрозділи федеральних контрольних органів в Ростовській області. Функціонують вони у спеціально відведених їм рамках. Ми не розглядати всі ці органи, а обмежимося органами контролю над виконанням службових документів Адміністрації Ростовської области.

Адміністрація Ростовській області загалом має складну і розгалужену структуру. У складі Адміністрації Ростовській області функціонують департаменти, управління, комітети — і відділи. Якщо розглядати структуру адміністрації, одразу впадає правді в очі, що це линейно-функциональная структура з великою кількістю рівнів управління. Уся структура адміністрації згори донизу пронизана контролем, де кожен вищестоящий рівень контролює нижчий (додаток 2)

З іншого боку, у структурі є особливо виділені елементи системи контролю: — сектор контролю виконання Указів і розпоряджень Глави Адміністрації (Губернатора) області й постанов, і розпоряджень Адміністрації області; - контрольно-аналитический відділ; - відділ инспектирования.

Основною метою підсистеми контролю виконання нормативно-правових актів є забезпечення ефективності управління з урахуванням спостереження термінами, объёмами і якістю виконання прийнятих управлінські рішення, прийняття своєчасних заходів із виконання цих решений.

Контрольно-аналитический відділ створюється відповідно до Положенням «Про Головному контрольному управлінні Адміністрації Ростовській області» і є його структурним подразделением.

Основні завдання, виконання які покладено на контрольно- аналітичний відділ відповідно до Положенням «Про контрольно-аналітичному відділі Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області»: — контроль і аналізу виконання органами виконавчої Ростовської області, структурними підрозділами апарату Адміністрації області, організаціями та їх посадовими особами федеральних законів, указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постанов, і розпоряджень Уряди Російської Федерації, обласних законів, постанов, і розпоряджень, і навіть доручень Глави Адміністрації (Губернатора) області; - контроль і аналізу виконання органами місцевого самоврядування федеральних і обласних державних полномочий.

З певних раніше завдань, відділ виконує такі функції: — здійснює і аналізу виконання федеральних законів, указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постанов, і розпоряджень Уряди Російської Федерації, обласних законів, постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації Ростовській області органами виконавчої влади Ростовській області, структурними підрозділами апарату Адміністрації області, організаціями та їх посадовими особами біля області; - проводить аналіз ефективності роботи органів виконавчої влади і посадових осіб, готує в руки Глави Адміністрації (Губернатора) області висновки з питань своєї діяльності; - готує за результатами аналізу пропозиціями щодо вдосконаленні діяльності обласних органів виконавчої; - розглядає звертання громадян і посадових осіб, пов’язані з роботою органів виконавчої, структурних підрозділів апарату Адміністрації області; - виконує інші доручення руководства.

Виділяються різноманітні форми контролю над виконанням розпорядчих документов.

1. Система запитів варта аналізу ходу виконання контрольованих документів. Структурні підрозділи адміністрації з запиту відділу з контролю над виконанням службових документів повинні надати інформацію про виконання в зазначені терміни у встановленій форме.

2. Нагадування наближення термінів виконання за всі службовим документам, поставленим на контроль.

3. Уявлення відомостей. Відділ у контролі узагальнює відомості, одержані від структурних підрозділів, місцевих адміністрацій, про перебіг виконання розпорядчих документів і майже представляє їхньому керівництву Адміністрації, і навіть інформує щодо порушення термінів виконання чи невиконанні завдань, передбачених у постановах і распоряжениях.

4. «Час контролю» — то окрема форма контролю над виконанням розпорядчих документів. Він у середньому, двічі на рік у виконанні найважливіших постанов, і розпоряджень, що стосуються соціально-економічної обстановки у краї, поставлених для контролювання, коли їх пункти не виконуються у цей термін. У його роботі беруть участь представники структурних підрозділів, місцевих адміністрацій, силових відомств, організацій та підприємств краю, у яких покладено відповідальність у виконанні даного розпорядницького документа.

До структури контрольно-аналитического відділу входить сектор контролю виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області й цільових програм контрольно-аналитического відділу Головного контрольного управління Адміністрації Ростовської области.

На думку, створення осібного структурного підрозділи, діяльність якого скеровано за проведення контролю виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області, говорить про високому пріоритеті цього напряму деятельности.

Основне завдання сектора контролю виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області й цільових програм контрольно- аналітичного відділу згідно з Положенням «Про секторі контролю виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області й цільових програм контрольно-аналитического відділу Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області» є контроль виконання органами виконавчої, структурними підрозділами апарату Адміністрації Ростовській області, організаціями та їх посадовими особами постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації (Губернатора) области.

На виконання поставленого завдання дане підрозділ виконує такі функции:

— здійснює експертизу проектів постанов (розпоряджень) Главы

Адміністрації області й визначає й доцільність постановки їх у контроль;

— здійснює реалізації видаваних Главою Адміністрації постанов, і розпоряджень органами виконавчої, організаціями та їх посадовими особами біля Ростовської области;

— щокварталу готує інформацію про виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області органами виконавчої, організаціями та їх посадовими особами начальнику Головного контрольного управления;

— вносить пропозицію начальнику контрольно-аналитического отдела

Головного контрольного управління Адміністрації області про проведення контрольних заходів із конкретним постановам, распоряжениям;

— готує розпорядження про знятті з контролю постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації области;

— здійснює після ухвалення заходів для фактам порушень встановленого Регламентом роботи Адміністрації Ростовській області порядку розгляду звернень граждан;

— здійснює за усуненням порушень, виявлені у ході інспекторських проверок;

— організує ведення архіву Головного контрольного управления;

— надає консультаційну, методичну допомогу з питанням організації контролю у органах Адміністрації Ростовської області та муніципальних образованиях;

— виконує поточні завдання начальника Головного контрольного управління і начальника отдела.

Постановка документів для контролювання, стеження термінами виконання документа, попередження виконавців ведеться з допомогою АСУ «Контроль». 40]

На 20 травня 2003 року в контролі перебувало 245 постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації Ростовській області, їх 41 документ готували до зняттю з контролю, 204 залишалися на контроле.

У документах що є під контролем було ні одного, термін виконання якого минув. Усі, підготовлені до зняттю з контролю, було виконано цілком у термін. Усе це, на погляд, говорить про високого рівня виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації Ростовській області. Однією з технологій, що підвищують ефективність контролю виконання, є проміжний контроль виконання розпорядчих документів. Цей вид контролю забезпечує стеження ходом виконання документа, виконання якого має термін виконання. Встановлюються «контрольні позначки», коли перевіряється хід виконання документа, що дозволяє вчасно вжити заходів для своєчасного виконання документа.

Необхідність створення відділу інспектування пов’язані з перевіркою реального виконання органами виконавчої Ростовській області, структурними підрозділами апарату Адміністрації Ростовській області, організаціями та їх посадовими особами федеральних законів, указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постанов, і розпоряджень Уряди Російської Федерації, обласних законів, постанов, розпоряджень і доручень Глави Адміністрації (Губернатора) области.

Відділ інспектування створюється постановою Глави Адміністрації (Губернатора) області про головне контрольному управлінні Адміністрації області, є структурним підрозділом Головного контрольного управления.

Основні завдання отдела:

— контроль виконання органами виконавчої Ростовській області, структурними підрозділами апарату Администрации

Ростовській області, організаціями та їх посадовими особами федеральних законів, указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постанов, і розпоряджень Уряди Російської Федерації, обласних законів, постанов, розпоряджень і доручень Главы

Адміністрації (Губернатора) области;

— контроль виконання органами місцевого самоврядування федеральних і обласних державних полномочий;

— розробка пропозицій й рекомендацій прийняття заходів, вкладених у вдосконалення діяльності контрольованих об'єктів і суб'єктів і припинення своєї діяльності, якщо суперечить чинному законодательству.

Функції отдела:

— проведення перевірок діяльності органів Администрации

Ростовській області, структурних підрозділів апарату Адміністрації, органів місцевого самоврядування у здійсненні ними федеральних і обласних повноважень, і навіть організацій з питань, які належать до компетенції Адміністрації области;

— за результатами перевірок підготовка пропозицій з ім'ям начальника

Головного контрольного управління з вдосконаленню діяльності обласних органів виконавчої, зокрема для вдосконалення їх структури та кадровому составу;

— підготовка пропозицій з ім'ям начальника Головного контрольного управління розгляд найактуальніших питань діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування по поручениям

Глави Адміністрації (Губернатора) области. 41]

Відповідно до планом роботи Головного контрольного управління на четвертий квартал 2003 року передбачено проведення 4 перевірок по наступним направлениям:

— перевірка органів місцевого самоврядування р. Таганрога з управління і розпорядженню об'єктами собственности;

— перевірка виконання органами місцевого самоврядування постановления

Глави Адміністрації Ростовській області від 15. 07. 98 г. № 268 «Про організацію закупівлі товарів, робіт і рівнем послуг біля Ростовській області для державних нужд»;

— перевірка ходу виконання постанови Адміністрації Ростовській області від 08. 06. 98 г. № 218 «Про встановлення базових розмірів орендної плати за видами використання земель й категоріям арендаторов»;

— перевірка виконання органами місцевого самоврядування постановления

Глави Адміністрації Ростовській області від 13. 03. 01 г. № 102 «Про вдосконалення роботи зі зверненнями граждан».

Проведенню перевірки діяльності міністерств, організацій корисною і відомств області передує серйозна підготовчу роботу. Підготовчі заходи викладені у відповідної інструкції Головного контрольного управління. Аналіз документів, що регламентують діяльність фахівців- експертів, дозволив виокремити такі підготовчі мероприятия:

— отримання завдання, визначення завдань і цілей проверки;

— ознайомлення з Положенням про проверяемом міністерстві, комітеті, або управлении;

— вивчення законодавчих актів Російської Федерації, Указів і розпоряджень президента Російської Федерації, постановлений

Уряди Російської Федерації, обласних розпорядчих документів, що стосуються діяльності проверяемого учреждения;

— розробка плану проведення проверки;

— узгодження з начальником Головного контрольного управління або його заступником питання про притягнення до перевірки фахівців контролюючих служб (КРУ, податкові органи, прокуратури й т.д.);

— створення за необхідності комісії з виконання проверки;

— доведення до членів комісії питань Програми перевірки, у частині їх що стосується й визначення кожного члена комісії завдання щодо перевірці конкретних питань, термінів перевірки і близько документального оформлення результатів проверки;

— оформлення доручення для проведення проверки;

— складання плану наради з визначенням залучуваних нею посадових осіб і переліку винесених на нараду вопросов;

— інформування керівника проверяемого установи про майбутню перевірку, її цілях, термінах проведення, складі комиссии. 42]

Чітке визначення підготовчих заходів дозволяє максимально стандартизувати процес перевірки, тобто. ефективно витрачати ресурсы.

На думку, нині однією з найбільш злободенних проблем є роботу з зверненнями громадян. Звернення громадян є однією з найважливіших форм участі громадян, у управлінні державою. Ця форма постає як складовою елемент права і свободи людини і громадянина, закріплене у Конституції Російської Федерації. У зверненнях громадян виражаються особисті та інтереси суспільства й потреби. Вони виступають засобом здійснення наданих громадянам Конституцією прав, сигналом щодо порушення цих прав. Неприйняття заходів на місцях сприяє тому, що дуже багато листів із області вступає у Адміністрацію президента Російської Федерації. Найчастіше письмові і усні звернення громадян пов’язані із вадами методів і формах роботи міністерств, департаментів, управлінь, відомств, і навіть муніципальних утворень області. Зблизька звернень громадян нерідко відсутня критична оцінка стану роботи з листами і - реальний вплив на стан справ по поднимаемым проблемам, не розкриваються і усуваються причини, які породжують скарги. Справедливі запити громадян найчастіше реалізуються. Несвоєчасно виконуються обіцянки, надані гражданам.

Вивчення і аналіз матеріалів перевірок цієї постанови дозволив виокремити такі загальні нарушения:

— регламентом нечітко визначено порядок роботи з відповідями на звернення, поставленими на додатковий контроль, у журналі реєстрації звернень не відбивається резолюція керівника з зверненням, поставленим на додатковий контроль;

— у регламенті не знайшли свого відображення такі становища, як, виняток практики перевірки листів особами, у яких скаржаться заявники, усунення практики перепоручения підписання відповідей іншими лицами;

— не налагоджено систему роботи, обліку, і зберігання обращений;

— аналіз звернень громадян показав, що адміністрацією міста та району допускається практика доручення перевірки листів особам, у яких скаржиться заявник, а як і перепоручения підписання відповідей іншим посадовим лицам;

— над повною мірою реалізується вимога постанови про щотижневому обговорення оперативних нарадах питань роботи зі зверненнями громадян, не впроваджена практика щомісячного аналізу проблем, що порушуються у зверненнях граждан;

— посадовими особами адміністрації району порушуються терміни розгляду обращений;

— під час розгляду колективних звернень який завжди враховуються вимога постанови Глави Адміністрації області про комісійному із виїздом цього разу місце розгляді таких обращений;

— факти байдужості і формалізму при напрямі відповідей заявникам, зняття звернень із контролю при фактичному не рішенні порушених у яких вопросов;

— немає звичаю необхідних заходів для впровадження у практику такі форми роботи, як «годину керівника », «телефон довіри », «гарячу лінію »;

— не складалися квартальні і річні графіки виїзду інформаційних групп;

— немає практика суміщення планових відряджень відповідальних осіб адміністрації району, її підрозділів з обов’язковим прийомом громадян местах;

— не створена громадська прийомна для пропаганди правових знаний.

З виявлених порушень спеціалістами-експертами запропоновані такі можливі шляхи вдосконалення діяльності перевірених установ у сфері роботи зі зверненнями граждан:

1. Забезпечити безумовне виконання постанови Главы

Адміністрації області від 13. 03. 01 г. № 102 «Про вдосконалення роботи зі зверненнями громадян ».

2. Запровадити в практику щомісячний аналіз проблем, що порушуються у зверненнях громадян, приділивши особливу увагу ефективному їх решению.

3. Виробити систему реалізації вимоги п. 1.6. постанови Глави Адміністрації області від 13. 03. 01 г. № 102 про поєднанні практики відряджень відповідальних на осіб із обов’язковим прийомом громадян местах.

4. Впровадити в практику роботи адміністрації міста та району таких форм роботи, як «годину керівника », «телефон довіри », «гарячу лінію », здійснити додаткові заходи більш системної та планової діяльності інформаційних груп, забезпечення широкого інформування населення про реалізацію даних під час зустрічей поручений.

5. Удосконалювати форми допомоги населенню із питань із боку правового відділу адміністрації району, забезпечити створення громадської приймальні для пропаганди правових знаний.

6. Застосовувати заходи адміністративної і дисциплінарну відповідальність до посадових осіб органів виконавчої району за неякісне і невчасне розгляд звернень граждан.

Отже, виконання даних рекомендацій дозволить помітно поліпшити роботу органів місцевого самоврядування зі зверненнями граждан.

3.2. Напрями вдосконалення контролю над виконанням нормативно- правових документов.

За підсумками аналізу документів і майже контролю над роботою Головного контрольного управління, нами було виявлено декілька основних напрямів вдосконалення контролю над виконанням нормативно-правових документів на рівні апарату Адміністрації Ростовської области.

Відповідно до принципу производности, всі функції, записані становищі про структурному підрозділі мали бути зацікавленими похідні від головних функцій, покладених на структурне підрозділ вищого рівня. Аналіз положень про структурних підрозділах Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області виявив грубе порушення цього принципу в результаті застосування формули до написання положень про структурних підрозділах Головного контрольного управління. Становище — це нормативний документ, визначальний організаційно-правове становище структурного підрозділу системи управління, а й документ, який регламентує діяльність структурного на основі раціонального і розподілу і взаимоувязки цілей та зняття функцій системи управління між органами і структурними подразделениями.

На думку, список завдань вагітною про структурному підрозділі може бути вичерпним, т. е. повинно бути пунктів «виконує інші доручення керівництва», оскільки те що не знаходить відображення в завданнях Головного контрольного управління, неспроможна не могло в якомусь його структурному підрозділі. Поява даного пункту з завданнях завдань структурного підрозділи призводить до того, що переліки завдань перестають мати певний значення, працівникам відомо лише те, що у цей час доручає керівник. Упорядкування положень носить бюрократичний характері і робиться тільки тому, щоб уникнути зауважень із боку контрольних органов.

Отже, формальний підхід до написання положень про завдань про структурних підрозділах Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області, а, отже, і посадових інструкцій, призводить до неефективного поділу праці, дублювання функцій. Усе це знижує ефективність функціонування органу управління у целом.

У зв’язку з вищевикладеним можна рекомендувати керівництву Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області складання положень про структурних підрозділах з урахуванням функционально-целевой моделі органу управління. Що дає можливість чіткого розподілу завдань, функцій, правий і обов’язків структурних підрозділів, отже підвищує ефективність органу управління, оскільки чіткий поділ праці одне із ознак бюрократії (у кращому значенні слова).

За підсумками аналізу документів перевірок муніципальних утворень Ростовській області нами виявили ще одну серйозну невідповідність практики діяльності Головного контрольного управління і теорії управління. Невідповідність залежить від порушенні загального принципу контролю — всебічності контроля.

Дії Головного контрольного управління грунтуються на теорії «контрольного факту», теорії, яка відповідає вимогам сучасного контроля.

В усіх життєвих установах відбуваються явища, що заслуговували як позитивної, і негативної оцінки. Кожне установа має сильну і слабку боку своєї діяльності. Отже, сутність контролю не тільки в встановленні тіньових сторін діяльності, але, передусім, у визначенні співвідношення позитивних і негативних сторон. 43]

Контроль, фіксуючий лише таким чином звані «контрольні факти», може легко призвести до зведенням порахунків. Позаяк у будь-якому інтенсивно що працює установі ретельний і дріб'язковий контроль може знайти ряд «контрольних фактів», які мають другорядний і побічний результат на тлі плідної й у принципі правильної діяльності. Але якщо цей фон повністю ігнорувати, то акт перевірки можна використовувати як вихідний документ для несправедливих персональних репрессий.

Якщо контроль ставить за мету єдино отримання матеріалу для протоколу перевірки, то контролер має потурбуватися у тому, щоб знайти дані для висновків. До того часу поки що панувати погляд, що контролер повинен відзначати лише виявлені вади суспільства і відхилення, кваліфікований контролер прагнутиме це виконувати і такою шляхом поставляти дезінформацію. Бо будь-яка людська діяльність пов’язані з похибками помилками, бо у кожному контрольованому установі є недоліки. Чим кваліфікованішими контролер, тим більше вона знайде недоліків. Однак те, що цьому велику кількість недоліків не можна протиставити ніяких позитивних сторін (хоча контролер і він бачив в велику кількість), протокол перевірки, складений за принципом «контрольного факту», дає інформацію лише про дедуктивних здібностях контролера. Ніякої інформації про переваги роботи установи з представленого контролером документа почерпнути не можна. Тому контрольована організація виявиться поданої у кривому дзеркалі. Якби основу контролю було покладено принцип всебічності, який відкидає картину кривого дзеркала і вимагає розкриття дійсною картини, що дає уявлення про сукупності всієї діяльності установи, то результати контролю мали б по-иному.

Удосконалення діяльності установи шляхом викорінення у ньому зла перестав бути єдиним напрямом і немає серйозного значення, як, припустимо, 100 років назад.

Кількість різноманітних розпоряджень неймовірно розрослася, і якщо прийняти до уваги численні скарги й часті зміни, то керівник, ні підлеглий, ні контролюючий, ні контрольований над стані всі ці знати й урахувати. Незалежно від імені цієї саме кількість розпоряджень призводить до того, що директивні органи, встановлюють інструкції, неспроможна належно своїх їх скоординувати, інколи ж і узгодити. Повністю визнаючи постулат дотримання правопорядку у сучасних умовах, іноді треба виявити толерантність відступу від розпорядження, т.к. може бути, що це відступ у певних ситуаціях неминуче. «Контрольний факт» не надає стимулюючого на темп модернізації, у випадках він стримує регрес, а інших випадках (через сліпого прямування розпорядженням) може стати чинником застою і консерватизму, тобто. регресу. Негайне підтримка будь-якого вдосконалення, вивчення його генези і умов, словом, цілковита й глибока його розробка, кому надалі популяризація те, що в протилежність негативному контрольному факту представляло б позитивний «контрольний факт», мають величезну громадську ценность.

Адміністративний контроль може виявляти і розробляти позитивні контрольні факти, бо виявлення як негативних, і позитивних контрольних фактів потрібно той самий обсяг знань. Якщо адміністративний контроль настільки вивчив установа, що зібрав грунтовно документований негативний матеріал, він зазвичай має і позитивними фактами у тому обсязі, коли на складання акта перевірки з всебічним освітленням фактів не зажадає надто великої зусилля. Воно рентабельно і виправдана і з погляду принципів науки про адмініструванні, і з позицій завдань контролю, як інформаційного органу, оскільки доповнення негативних фактів позитивними заміняє дезінформацію цілісної информацией. 44]

У середовищі сучасних напрямах теорії організації дедалі більше підкреслюється принцип оптимізації дій. Навіть у рамках абсолютного правопорядку і сповненого відповідності розпорядженням існує, зазвичай, чимало, а багато способів вирішення питань, що має администрация.

Дія, заснований на моделі «контрольного факту», взагалі дозволяє вживати його як інструмента боротьби за оптимізацію дій. Навіть порушення принципу оптимізації ні їм помічені, а то й виявляться порушення предписаний.

Отже, Головне контрольне управління, володіючи потужної матеріальну годі й фінансової базою, будує своєї діяльності на застарілому підході контролю, і що може не позначитися на діяльності всіх організацій, які підлягають контролю із боку Головного контрольного управління. Контроль з урахуванням, з так званого «позитивного контрольного факту» дозволяє як отримати цілісну картину діяльності перевіреній організації, а й підвищити мотивацію цієї організації з виконання нормативних правових документів, в такий спосіб переходячи від зовнішнього контролю до самоконтролю в організаціях, що сприятиме підвищенню якості виконання прийнятих прийняття рішень та економії ресурсов.

Виконання прийнятих рішень поки що залишається одній з слабких сторін діяльності органів державної служби. Потрібна особлива система заходів, щоби підвищити результативність їх основного інструмента на керовані системи. Однією з напрямів підвищення ефективності виконання рішень то, можливо підвищення мотивації виконавців прийнятого решений.

Мотивація виконання затвердженого рішення починається з організаційних заходів із вдосконаленню структур і технічних засобів його доведення до виконавців. Але важливо й те — переконати працівника в тому, що це рішення відбиває інтереси її самої та його колег, що його дуже вчасно і геть выполнимо.

Обстеження показують, що чимало отримані «згори» постанови та інші директивні документи на місцях вважають недостатньо обгрунтованими, не забезпеченими ресурсами чи невчасними. Звідси відповідне ставлення до них і низький рівень виконання. Вочевидь, що недостатня мотивація діяльності працівників державної служби — однією причиною низької технологічної ефективності функціонування управлінського апарату в целом.

Ефективним методом підвищення мотивації є залучення виконавців, і усіх зацікавлених осіб до прийняття решения.

Тісно пов’язані з вищевикладеної проблемою інша — з 245 документів, поставлених для контролювання і були з контролю, немає жодної документа, виконаного в повному обсязі або вчасно, але інспекторські перевірки виявляють безліч нарушений.

З даних можна дійти невтішного висновку, що у Адміністрації області, на жаль, основним критерієм ефективності є виконання документа вчасно з повним дотриманням юридичних і правил діловодства. Складається враження, контроль здійснюється заради самого контролю. У цьому склалася ситуація, коли всі прагнення підрозділів спрямовані те що, щоб мати гарний вигляд під час проведення контрольних перевірок і звітів, а не те що, щоб домогтися виконання суті постанов, і розпоряджень. У умовах дуже важливий комплексний аналіз, представлений керівництву області головним контрольним управлінням. Він дає змоги виявити слабких місць у роботі адміністрації про те, щоб усунути їх і визначити заходи з підвищення ефективності роботи апарату администрации.

Попри виявлені вади на роботи і організації Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області, дане структурне підрозділ загалом виконує, покладені нею завдання, здійснюючи своєї діяльності вищому професійному уровне.

Заключение

Встановлення правової держави в федеративної Росії передбачає забезпечення безперешкодного проходження управлінських рішень та надійну зворотний зв’язок у всій вертикалі - від федерального центру до органів місцевого самоврядування. Незавершеність ж будівництва російського федералізму робить налагодження такої системи особливо сложным.

Нечіткість нормативно-правового розмежування предметів спільного ведення федерального центру і суб'єктів Російської Федерації, невизначеність фінансової та ресурсної бази відповідних повноважень розмивають кордону відповідальності за економічні та політичні наслідки різних рівнях решений.

Через війну руйнується єдність правового простору країни, падає ефективності роботи як федеральних органів, і органів влади суб'єктів Російської Федерації, гальмуються назрілі соціально- економічних реформ, погіршуються умови життя більшості людей.

Однією з важливих причин, що породжують виникнення найгостріших соціальних негараздів у регіонах в країні загалом, став неефективний контролю над якістю управління, за виконавчої дисципліною, дотриманням законів, інших нормативних актов.

У зв’язку з цим особливої важливості набуває діяльність контрольних органів, на рівні Федерації, і лише на рівні суб'єкта Федерации.

Ефективний контролю над виконанням нормативно-правових документів необхідна умова ефективного управления.

Сучасною теорією управління вироблені певні принципи, процедури контролю, виконання якого є запорукою ефективного контроля.

Проведений аналіз діяльності Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області дозволив виробити ряд рекомендацій по вдосконаленню контролю над виконанням нормативно-правових документів на рівні суб'єкта Російської Федерации:

1. Прийняти федеральний закон, визначальний роль і важливе місце контрольних органів у системі державної влади управління. Відсутність такого правового акта державного масштабу провокує децентралізацію контролю, не підлеглого загальної стратегічної завданню. Прийняття ж всеосяжного Федерального закону «Про державне контроль у Російської Федерації» остаточно б зняло основну частину питань у цій галузі, основними серед яких є, з одного боку, чітке розмежування функцій контрольних органів, з другого — об'єднання контрольних зусиль всіх рівнях державної власти.

2. Вироблення оптимальної структури органів виконавчої, заснованої на реальні потреби суспільства. Суворе поділ функцій й обмеження повноважень цих органів як за горизонталлю, і по вертикали.

3. Розробка положень про структурних підрозділах з урахуванням функционально-целевой моделі органу управління з одночасним посиленням контрольних функций.

4. Розробка єдиних методик, стандартів контрольної діяльності. Їх відсутність тягне у себе роз'єднаність, різні тлумачення, різнонаправленість дій контрольних органів усім уровнях.

5. Здійснення контролю над виконанням нормативно-правових документів мають у суворій відповідності зі спільними й навіть приватними принципами контролю над виконанням нормативно-правових документов.

6. Підвищення рівня мотивації виконавців шляхом організаційних заходів із вдосконаленню структур і технічних засобів, залучення виконавців, і усіх зацікавлених осіб до прийняття решения.

Виконання даних рекомендацій, з погляду, допоможе істотно збільшити ефективність здійснення контролю над виконанням нормативно- правових документів лише на рівні Адміністрації Ростовської области.

1. Конституція Російської Федерації/ прийнята всенародним голосованием

12 грудня 1993 г.

2. Федеральний Закон Російської Федерації № 45-ФЗ від 20 березня 1995 г.

Про державну захисту суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів// Збори законодавства, 1995, № 17, ст. 1455.

3. Федеральний Закон № 119-ФЗ від 31 липня 1995 р. Про основи державної служби Російської Федерації// Збори законодавства, 1995, № 31, ст. 2990.

4. указ президента Російської Федерації № 383 від 16 березня 1996 р. О

Головному контрольному управлінні президента Російської Федерации//

Російська газета, 1996, 21 марта.

5. указ президента Російської Федерації № 810 від 6 червня 1996 р. Про заходи з зміцненню дисципліни у системі державної службы//

Збори законодавства, 1996, № 24, ст. 2868.

6. указ президента Російської Федерації № 1536 від 6 листопада 1996 р. Про заходи з удосконалення організації контролю та перевірки виконання доручень президента Російської Федерації// Збори законодавства, 1996, № 46, 11 ноября.

7. Послання президента Російської Федерації Федеральному Собранию від 6 березня 1997 р. Порядок при владі - лад у країні// Російська газета, 1997, 11 марта.

8. Становище Про контрольно-аналітичному відділі Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області від 11 березня 1997 года//

Архів Адміністрації Ростовській області за 1997 год.

9. Становище Про відділі інспектування Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області // Архів Администрации

Ростовській області за 1997 год.

10. Становище Про секторі контролю виконання сектор контролю виконання постанов, і розпоряджень Глави Адміністрації області й цільових програм контрольно-аналитического відділу Головного контрольного управління Адміністрації Ростовській області // Архів Администрации

Ростовській області за 1997 год.

11. Регламент роботи апарату Адміністрації Ростовської области.

12. Азовкин І.А. Управління контроль у діяльності вищих органів влади у СРСР. — М.: Знання, 1986.

13. Акопов Л. В. Контроль під управлінням державою: теоретичні і коноституционно-правовые основи. Ростов-на-Дону, «РостИздат», 2002.

14. Атаманчук Г. В. Державне управління (організаційно- функціональні питання): Навчальний посібник. — М.: Економіка, 2000.

15. Гончаров В. В. Найважливіші поняття та концепцію в сучасному управлінні. — М.: МНИИПУ, 1998.

16. Бодди Д. Основи менеджменту — Спб.: Пітер, 1999.

17. Бурцев У. Контроль регіональний — підхід оригінальний //

Президентський контроль інформаційний бюлетень, № 5, 2000 г.

18. Виханский О. С. Стратегічне управління — М.: Гардарика, 1999.

19. Гришин А. Організовано і відповідально // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1997, N 3.

20. Гуркин Ю. Будні тамбовської інспекції // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1998, N 1.

21. Зайцев У. Конкретність і дієвість // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1996, N 1.

22. Захаров У. Вкотре про головне // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1997, N 6.

23. Ісакова Про. Контролювати — отже управляти // Президентський контроль інформаційний бюлетень, № 9, 2000 г.

24. Конкретні заходи // Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, N 6.

25. Кнорринг В.І. Мистецтво управління. — М.: БЕК, 1997.

26. Ковалевски З. Наукові основи адміністративного управління/ Общ. ред.

Л. Н. Качалиной, «Економіка», 1979.

27. Контроль під управлінням. — М.: Знання, 1975.

28. Кочерин Е. А. Основи державного устрою і управлінського контролю. -

М.: Филинъ, 2000.

29. Лабзунов П., Попов Р. Про організацію системи контроллинга на промислових підприємствах Росії // Проблеми теорії та практики управління, № 2, 2003.

30. Лунєв А.Є. Теоретичні проблеми управління. -

М.: Наука, 1974.

31. Мартьянов З. Використовувати все резерви // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1998, N 1.

32. Менеджмент/ Під ред. Ю.В. Кузнєцова, В.І. Подлесных. Спб.: Бізнес- преса, 2001.

33. Менеджмент /Під ред. М. М. Максимцова, А. В. Игнатьевой. — М.: ЮНИТИ.

1998.

34. Менеджмент в організаціях. Р. Саймон, Д. Смитсбург, У. Томпсон. -

М.: РАГС Економіка, 1995.

35. Меримаа Про. Організація контролю виконання. — Таллінна, 1974.

36. Дорогою до ефективним перевірок // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1997, N 4.

37. Починати нам варто з себе // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1997, N 1.

38. Загальний і спеціальний менеджмент / Під ред. Гапоненко У. — М.: РАГС

Економіка, 2000.

39. Про патентування деяких актуальні проблеми адміністративного права//

Держава право, 1997, № 6.

40. Основи менеджменту М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М.: Дело

ЛТД, 1993.

41. Основи теорії управління. Зеркин Д. П., Игнатов

В. Г. Ростов-на-Дону, «МарТ», 2000.

42. Паньков З. Необхідний круглий стіл // Президентський контроль.

Інформаційний бюлетень, 1997, N 1.

43. Политико-административный менеджмент: інститути, технологии.

Німецький і російський досвід / Під ред. В. В. Бакушева. — М. :

Академія, 1997.

44. Попов Г. Х. Проблеми теорії управління. — М.: Економіка, 1974.

45. Запобігти правової сепаратизм і анархію в законотворчості //

Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, N 1.

46. Радченко А.І. Основи державного устрою і муніципального управління: системний підхід. Вид. друге, перераб. і доп., Ростов-на-Дону,

«РостИздаТ», 2001.

47. Смольков В. Г. Соціальний контроль//Социально-гуманитарные знания,

№ 4, 1996 г.

48. Тупикин М. Дієвість — головним завданням // Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, N 3.

49. Управління організацією/ Під ред. О. Г. Поршнева та інших. — 2-ге вид., доп. і переробіт. — М.: ИНФРА-М, 2000.

50. Фабричний З. По-діловому, по-державному// Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, N 4.

51. Фалмер Р. М. Енциклопедія сучасного управління. Т.4. — М.: ВИПК- енерго, 1992.

додаток 1

Типові порушення і наслідки втручання у структурі діяльності з реалізації контроля

Попередній контроль

|Структура дій |Типові порушення |Наслідки | |1. Визначення вступних |А) виділення для |а) низька | |змінних системи. |контролю змінних з |ефективність; внесення| | |низькою прогнозтичностью; |в систему неадекватних | | | |впливів; | | |б) неадекватний масштаб |б) неадекватні | | |контролю. |економічні витрати.| |2. Запровадження системи |а) нечіткі критерії; |а) труднощі | |критеріїв і величин |б) неправильне визначення |реєстрації; | |відхилень. |величин відхилень. |б) помилкова | | | |кваліфікація | | | |відхилення. | |3. Організація системи |а) невчасність; |а) низька | |контролю вступних |б) надання |ефективність; | |змінних. |інформацією формі, |б) запізніле розуміння і | | |затрудняющей її |помилки, зумовлені | | |впізнання; |зрадливої | | |в) неправильне |ідентифікацією; | | |визначення суб'єкта |б) фрагментарність | | |діяльності. |впливу; | | | |в) конфлікти. |

Поточний контроль

| | | | |Структура дій |Типові порушення |Наслідки | | | а) відсутність | | | |системності при |а), в), р) | |1. Виділення |виділенні показників, |фрагментарність контролю;| |показників |які підлягають контролю; | | |функціонування |б) їх надмірність; |в) низька прогнозтичность| |системи |в) фіксація увагу |показників; | | |другорядних |б) перевантаження каналів | | |показниках; |інформації | | |р) ігнорування | | | |непрямих показників. | | | 2. Запровадження |а) нечіткі критерії; |а) труднощі реєстрації;| |критеріїв відхилення |б) відсутність вказівок | | |параметрів та його |на значимість |б) помилки кваліфікації | |критичних величин. |відхилень. |відхилень. | | 3. Організація |а) відсутність |а), б) запізніле розуміння | |виявлення |оперативності і |відповідей; | |відповідних |систематичності; |б) помилки, зумовлені | |відхилень, у цьому |б) уявлення |зрадливої ідентифікацією. | |числі: |інформацією формі, | | |отримання інформації, |затрудняющей її | | |звірення, виявлення |усвідомлення. | | |відхилень | | | |4. Визначення |Відсутність системності |Фрагментарність, | |коригувальних |впливу. |додаткові | |впливів. | |ускладнення. | |5. Організація |а) недостатня |а) запізніле розуміння, | |корекції. |оперативність; |збільшення становища; | | |б) неправильне |б) конфлікти; | | |визначення суб'єкта |в) розгубленість | | |корригирующего |персоналу, т.к. | | |впливу; |заходи не дають | | |в) метушливість, |очікуваного ефекту. | | |суперечливість | | | |вказівок. | | |Повернення до реалізації блоку 3 | |6. При виявленні | | | |відхилень — | | | |повторення блоків | | | |3, 4, 5. | | |

Заключний контроль

|Структура дій |Типові порушення |Наслідки | |1. Побудова моделі |а) система ознак не |а), б) розбіжність | |ідеального продукту чи |відповідає сутності |декларованої моделі і | |виконання; виділення |моделі; |реально виступає як| |системи ознак, |б) підміна критеріїв. |така, переживання | |які підлягають контролю. | |несправедливості | | | |того що відбувається, | | | |дискредитація | | | |инспектирующей | | | |організації. | |2. Організація |а) заходи не |А) зниження | |заходи щодо контролю: |создают передумов для |ефективності контролю;| | |захисту від спотворень | | |але процедуру; |інформації; |б1) зниження | |б) суб'єкти; |б1) недостатня |ефективності контролю;| |в) періодичність. |компетентність | | | |контролюючих; |б2) одностороннность, | | |б2) неадекватні |заданість оцінок; | | |встановлення в |б3) контроль виступає | | |контролюючих; |як досягнення| | |б3) неадекватні мотиви |групових чи особистих | | |контролю; |цілей; | | |в) занадто частий |на економічні | | |контроль. |витрати й | | | |дезорганізація. | |3. Укладання по |а) Укладання має |а чи не створюються | |результатам перевірки. |констатуючий характер; |предпосылки для | | |конструктивний аналіз |конструктивного | | |умов та правових механізмів |використання досвіду | | |підвищення ефективності |організації; | | |досягнення цієї мети |б) конфлікти у | | |відсутня; |моральної сфері, | | |б) неадекватні санкції |міжособистісні і | | |за силою, суб'єкту. |межгрупповые конфликты. |

додаток 2

----------------------- [1]Радченко А.І. Основи державного устрою і муніципального управління: системний підхід. Вид. друге, перераб. і доп., Ростов-на-Дону, «РостИздаТ», 2001, с. 316.

[2] Меримаа Про. Організація контролю виконання. — Таллінна, 1974, с. 4. [3] Лунєв А.Є. Теоретичні проблеми управління. — М.: Наука, 1974, с. 24.

[4] Кочерин Е. А. Основи державного устрою і управлінського контролю. — М.: Филинъ, 2000, с. 5 [5] Смольков У. Р. Соціальний контроль/ Социально-гуманитарные знання, № 4, 1996, с. 193. [6] Афанасьєв В. Г. Людина перетворюється на управлінні суспільством. — М.: Политиздат, 1977, с. 125. [7] Контроль під управлінням. — М.: Знання, 1975., с. 119. [8] Контроль під управлінням. — М.: Знання, 1975., з. 120. [9] Азовкин І.А. Управління контроль у діяльності вищих органів влади у СРСР. — М.: Знання, 1986, с. 9. [10] Контроль під управлінням. — М.: 1975., з. 120 [11] Ковалевського З. Наукові основи адміністративного управління: Пер. з польск. /Под ред. Л. Н. Качалиной. — М. :Экономика, 1979.с. 178. [12] Конкретні заходи// Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, № 6, С. 38. [13] Кнорринг В.І. Мистецтво управління. — М.: БЕК, 1997, з. 63.

[14] Смольков В. Г. Соціальний контроль// Социально-гуманитарные знання, ., № 4, 1996, з. 98. [15] Ісакова Про. Контролювати — отже управляти // Президентський контроль інформаційний бюлетень, № 9, 2000, с. 30.

52. [16] Основи менеджменту М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М. :

Річ ЛТД, 1993, з. 380.

[17] С. Мартьянов. Використовувати все резерви// Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1998, № 1, З. 39. [18] Загальний і спеціальний менеджмент / Під ред. Гапоненко У. — М.: РАГС Економіка, 2000, с. 26.

[19] Загальний і спеціальний менеджмент/ Під ред. Гапоненко В. С. — М.: РАГС, з. 28. [20] А. Гришин. Організовано і відповідально// Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, № 3, С. 29−30. [21] Починати нам варто з себе // Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, N 1 [22] Паньков З., Необхідний круглий стіл// Президентський контроль. Інформаційний бюлетень, 1997, № 1, С. 57. [23] Основи теорії управління/ Д. П. Зеркин, В. Г. Ігнатов — Ростов-на-Дону, «МарТ», 2000, з. 200. [24] Радченко А.І. Основи державного устрою і муніципального управління: системний підхід. Вид. друге, перераб. і доп., Ростов-на-Дону, «РостИздаТ», 2001, з. 393.

[25] Основи менеджменту. Мескон.М., Альберт. М., Хедоури. Ф. — М.: Річ ЛТД, 1993, З. 390. [26] Попов Г. Х. Проблеми теорії управління. — М.: Економіка, 1974. [27] Конституція Російської Федерації/ прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року. [28] Збори законодавства Російської Федерації, 1995, № 17, ст. 1455. [29] Російська газета, 1996, 21 березня. [30] Збори законодавства, 1996, № 24, ст. 2868. [31] Російська газета, 1996, 11 листопада. [32] Л. В. Акопов. Контроль у системі органів структурі державної влади. — Ростов-на-Дону, РостИздаТ, 2001, с. 184. [33] Архів адміністрації Ростовській області за 1997 р. [34] Архів адміністрації Ростовській області за 1997 рік [35] Архів адміністрації Ростовській області за 1997 рік. [36] Архів адміністрації Ростовській області за 1996 рік. [37]Регламент роботи апарату адміністрації Ростовській області [38] Регламент роботи апарату адміністрації Ростовській області [39] Архів Адміністрації Ростовській області за 1998 рік. [40] Становище Про контрольно-аналітичному відділі Головного контрольного управління адміністрації Ростовській області від 11 березня 1997 року [41] Становище Про відділі інспектування Головного контрольного управління адміністрації Ростовській області [42] Архів адміністрації Ростовській області за 2002 рік [43] Ковалевски З. Наукові основи адміністративного управління/ Общ. ред. Л. Н. Качалиной, «Економіка», 1979, з. 54.

[44]Менеджмент в організаціях. Р. Саймон, Д. Смитсбург, У. Томпсон. — М.: РАГС Економіка, 1995., с. 143.

-----------------------

Аналіз причин отклонений

Фактичне выполнение

Бажане выполнение

Проведення корректировок

Програма коригувальних действий

Вимірювання фактичного выполнения

Порівняння фактичного стану з нормами

Ідентифікація отклонений

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою