Методологія викладання української мови в школі

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Методологія викладання української мови в школіРозроблені уроки по предмету «Методологія викладання української мови в школі"Тема: Омоніми
Мета: Сформувати уявлення про омоніми. Виробити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів.
Хід уроку:

Перевірка домашнього завдання.
Відновити вивчений матеріал у пам’яті учнів можна за допомогою запитань: Чим пряме значення відрізняється від переносного? Пригадати, що називається лексичним значенням слова. У чому різниця між лексичним і граматичним значенням ?

Мотивація пізнавальної діяльності.
На дошці записані словосполучення: захід сонця, прямувати на захід, шкільний захід.
Питання для бесіди:
Що спільного у запропонованих словосполученнях? (У кожному з них вжито слово захід, яке має однакове звучання і написання).
Подумайте, яке лексичне значення має це слово у поданих словосполученнях. (У першому — спуск небесного світила за обрій, у другому — одна з чотирьох сторін світу, у третьому — назва подій у школі).
Зробіть висновок: спільне чи різне лексичне значення має слово захід у трьох випадках. (Слова мають різне лексичне значення).
Прочитайте правило у підручнику на с. 193 і визначте, як називаються такі слова (омонімами).
Пригадайте, що називається багатозначними словами.
Спробуйте знайти різницю між омонімами і багатозначними словами.
На дошці записано вирази:

Пухнастий хвіст. Коса до пояса.
У хвіст поїзда. Коса сама косить.

Учні усно досліджують, що слова у першому і другому стовпчику мають однакове звучання і написання. Лексичні значення слова хвіст різні, але мають певну спільність (кінець, задня частина чогось), а слово коса має різні лексичні значення (заплетене волосся, сільськогосподарське знаряддя). Роблять висновок про те, що слово хвіст — багатозначне, а слово коса — омонім.

Закріплення нового матеріалу.
уявіть ситуацію, що коли учні разом із вчителем вивчали омоніми, Іванко дивився у вікно, мріяв. А коли почав виконувати завдання, в якому потрібно навпроти слів написати, чи багатозначним, чи омонімом є слово, розгубився і написав таке:
застава — багатозначне (омонім)
корінь — омонім (багатозначне)
операція — омонім (багатозначне
орган — омонім (омонім)

Перевірте, чи правильно виконав учень завдання, якщо потрібно, відредагуйте і обґрунтуйте правильну відповідь.
Утворіть з поданими словами словосполучення.
Вибірковий диктант. Випишіть омоніми в перший стовпчик, а багатозначні слова — у другий.
Сіяло сонце — сіяло дощем, листок газети — кленовий листок, коваль кує - зозуля кує, блідий місяць — шостий місяць, треба мати — старенька мати.
Прочитайте текст. Знайдіть у ньому омоніми.
Стоїть клен обабіч дороги. Тяжко стояти, бо вже старий. Та все ж тримається гордо, адже настала осінь і він повинен прикрашати світ своїм чарівним листям. Але найбільше тішиться з того красень — листочок, який примостився на найвищій гілці. Як йому хороше: скрізь видно, можна помилуватися красою золотої осені.
Зненацька налетів вітер, заскрипів старий клен і посипалося листя додолу. Полинув у останній танок і лист з верхівки. Стрепенувся він від несподіванки. А коли опинився внизу, завмер від страху:
— Невже це кінець, я більше ніколи не побачу яскравої сонячної блакиті. Не хочу щоб мене вкрив сніг.
Потім вирішив:
— Напишу я про цю несправедливість матінці - природі листа.

Допоможіть кленовому листочку.
Стилі мовлення. Публіцистичний стиль

Мета: повторити відомості про розмовно — побутовий, художній, науковий, офіційно-діловий стилі, ознайомити з особливостями публіцистичного стилю.

Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
Вкажіть орфограми в текстах вправ 31−34, згадайте відповідні правила написання частин мови та їхніх форм.
Із текстів вправ випишіть по 3 приклади кожної частини мови.
З’ясуйте, в чому полягає різниця між самостійними та службовими словами.
Складіть речення, в яких слова край, навколо, були б в одному самостійними, у другому — службовим словом. Обґрунтуйте свою думку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Які є стилі української мови ?
Чим визначається належність тексту до того чи іншого стилю ?
Які засоби характерні для розмовно — побутового, художнього, наукового стилів ?
Яка особливість текстів офіційно — ділового стилю ви опрацювали в попередніх класах ?
Які є типи висловлювань ?

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу.
З’ясуйте, до яких стилів належать тексти, наведені у вправі 31. Що допомогло вам зробити висновок ?
Прочитайте тексти вправ 32 і 33. У якій ситуації та з якою метою вони створені? Чим вони суттєво відрізняються від текстів вправи 31 ?
Для підготовки відповіді скористайтеся таблицями на с. 270 — 271 та 271 — 272 (Зверніть увагу на ознаки публіцистичного стилю. Які з них властиві аналізованим текстам ?)
З’ясуйте, до якого типу висловлювань належать обидва тексти.
Прочитайте міркування на с. 14.
ІV. Усне переказування текстів на основі колективно складених планів.
Орієнтовний план тексту «Земля — наш дім».
Необхідність відтворення екологічної катастрофи.
Кожен може взяти участь у боротьбі за збереження Землі.
Конкретні ділянки роботи, доступні всім.
Упорядкуйте наш дім !
Робота над тестом вправи 33.
Кому адресовано текст ?
Яка його тема і головна думка ?
Складіть план тексту (самостійно або колективно).
Усне переказування за складеним планом.
Обговорення прослуханих переказів.

V. Домашнє завдання.
У газеті знайти чітко побудований тест публіцистичного стилю і підготуватися до його переказування.

Відмінювання дієприкметників. Вживання їх у мовленні.

Мета: розглянути словозміну дієприкметників, удосконалити вміння використовувати в мовленні різні їх форми.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання.
Розкажіть про дієприкметник і його граматичні ознаки.
Зачитайте і прокоментуйте речення з дієприкметниками — означеннями.
Зачитайте і прокоментуйте речення з дієприкметниками — присудками.
ІІ. Робота з текстом.
Із наведеної довідки доберіть і наведіть у текст дієприкметники. Поставте їх у потрібну форму. Обґрунтуйте свій вибір. З’ясуйте, чим зумовлена форма дієприкметника.
… круг сонця виникав невідворотно. Жозеф Плато сидів у … кімнаті зі щільно … повіками. Але знову і знову перед ним виникало … сонце, обпалювало … очі.

У кожній з використаних форм позначте закінчення. З’ясуйте в якій частині мови є такі ж відмінкові закінчення.
Провідміняйте складне словосполучення перший споруджений висотний будинок. У формах усіх слів виділіть закінчення. Порівняйте закінчення перших трьох слів. Зробіть висновок про відмінювання дієприкметників.
ІІІ. Робота з підручником.
Прочитайте матеріал § 5 (с. 21−22)
Слова із вправи 43 запишіть у дві колонки — прикметники і дієприкметники.
Виконайте вправу 53. Утворені дієприкметники введіть у речення.
Виконайте вправу 54. Усно вкажіть спочатку прикметники, потім дієприкметники разом із пояснювальними словами.
ІV. Домашнє завдання.
Опрацювати § 5.
Виконати вправу 57. Підготуватися до аналізу вжитих дієприкметників.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою