Финансирование та кредитування капітальних вложений

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Фінансування та кредитування капітальних вкладень «

Фінансування та кредитування капітальних вложений

Основи фінансування й кредитування капітальних вложений

Капітальні вкладення є використання суспільством валового

национального продукту на відтворення ос- новных фондів. За формою вони виступають як сукупність витрат за створення нових, і навіть технічне переозброєння, реконст- рукцию і розширення діючих основних фондів производст- венного і відтворювального призначення. Капітальні вложе- ния мають важливе народногосподарське значення, обумовлений роллю, що виконують новостворені чи модернізовано- ные кошти праці процесі вироблених матеріальних благ. Як важливий чинник розширеного громадського відтворення досягнень науково-технічного прогресу, що створює материаль- ные умови на шляху зростання і удосконалення громадського произ- водства і підвищення матеріального добробуту народу. Капи- тальные вкладення різняться за формами власності отрас- лівому і територіальному ознакою, призначенню споруджених об'єктів, формам відтворення основних фондів, складу за- витрат, способу будівництва, джерелам фінансування. Эффек- тивность капітальних капіталовкладень у значною мірою залежить від своїх структури. Розрізняють галузеву, територіальну, воспроизвод- ственную і технологічну структури капітальних вкладень, які визначають їх співвідношення у різних галузях, реги- онах, формах відтворення основних фондів і окремих за- витратах. Сучасна інвестиційна політика спрямовано обеспече- ние соціальну спрямованість і високої народнохозяйственой ефективності капітальних вкладень, і навіть на использова

172 @

их переважно технічне переозброєння і реконструк- цию діючих предприятий.

Важливе значення капітальних вкладень й необхідність більш повного використання товарно-грошових взаємин у умовах початку ринку об'єктивно вимагають державного регулиро- вания (прямого й опосередкованого) фінансово-кредитних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності. Ці відносини складаються з урахуванням соціально орієнтованій ринковій еко- номикн, яка побудовано функціонуванні різних і рар- справних форм собственности.

Сукупність основних правив і рекомендацій, які опре- роблять склад джерел коштів для капітальних вло- жений, порядок їх мобілізації банками та умов надання субъек- там інвестиційної діяльності, і навіть контролю над цільовим і ефективним використанням цих коштів утворює ядро системи фінансування й кредитування капітальних вкладень. Особливий- ности відтворення основних фондів, будівельного производ- ства та її продукції зумовлюють відносну самостоятель- ность і специфічних рис цією системою. Розрізняють дві основні методу забезпечення капітальних вло- жений грошима: безповоротний, чи финансирова- ние, і поворотний, чи кредитування. Беззворотнє предоставле- нне коштів зумовлено їх поверненням в заздалегідь установленных

ние коштів зумовлено їх поверненням в заздалегідь встановлені терміни. У якій порядку використовуються бюджетні асигнування, власні і залучені кошти інвесторів і, зазвичай, кошти спеціальних позабюджетних фондов.

Основними принципами фінансування є прямий і планово-цільовий характер, його безупинність, надання засобів у міру виконання плану (контракту), грошовий контроль у процесі фінансування й безвозвратность надання коштів. Прямий характер фінансування означає, що державні кошти на капітальні вкладення надаються підприємства міста і орга- низациям безпосередньо. Планово-цільовий характер финансиро- вания у тому, що державні кошти видаються тільки на будівництва, забезпечені затвердженої проектно-кошторисної до- кументацией і прийняте відповідне рішення про їхнє сооруже- нді. Важливим принципом фінансування капітальних вкладень є надання коштів підрядним та інших организаци- ям відповідно до виконанням плану (контракту). Так, проектні роботи оплачуються по закінченні всіх ра- ботів чи його етапу, і навіть іншого показника обсягу цих работ,

кі, а на час вступу «розсипом «- у його надходження на будівництво. Необхідність безперервного фінансування обусловле- на безперервністю за саме будівництво. Невід'ємною рисою фінансування є контроль денежнойединицей над цільовим і ефективнішим використанням коштів у капітальні вкладення із боку банків та органів господарського управління. Особливе значення вона має при фінансуванні капітальних вкладень за рахунок бюджетних та інших централізованих коштів. При финан- сировании за рахунок власні кошти інвесторів останні са- ми зацікавлені у ефективності капітальних вкладень, по- цьому банки можуть контролювати такі вкладення. Лише з проханні інвесторів на договірних засадах за окрему платню вони можуть здійснювати такий контроль, наприклад, перевіряти якість проектно-кошторисної документації чи проводити контрольні обме- ры оплачених будівельно-монтажних та інших работ.

Ще Одне надання коштів, чи кредитування, произво- дится за умов повернення наданих засобів у кін- кретные строки й певних розмірах. Банки предоствляют дол- госрочный позику капітальні вкладення основному для тієї ж принципах, у яких виробляється фінансування. З іншого боку, кредитування є поворотним, терміновим, платним і забезпечений- ным. Довгострокове кредитування понад повно, ніж безвозвратное

принципах, у яких виробляється фінансування. З іншого боку кредитування є поворотним, терміновим, платним і забезпечений- ным. Довгострокове кредитування понад повно, ніж беззворотнє фінансування, відповідає умовам початку ринку. Необходи- мость погашення кредиту та сплати відсотків користування їм більше зацікавлює позичальників в раціональному технико-эко- номическом обгрунтуванні напряму, і розміру кредиту, содейству- ет посилення режиму економії у його використання, а є також засобом контролю над окупністю капиталъных вложений.

Капітальні вкладення виступають як із форм инвести- ций на що країни. Безперервність і достатність їх явля- ются обов’язковими для нормально функціонувати экономи- кі кожної країни. Нині інвестиційна діяч- ность України ввозяться умовах загальної кризи ееэко- номики, нестабільності соціально-економічного положення у країні. Гіперінфляція, лібералізація цін, дефіцит бюджету, тя- желое фінансове становище підприємств і закупівельних організацій, платіж- ный криза, безперервне зростання вартості будівництва, дорогий банковскнй кредит, і навіть інші кризові явища викликали рез-

де зниження обсягів капітальних вкладень, капітального устрої- тельства і виробничих потужностей та об'єктів устрої- тельства, що зумовило спад виробництва необхідної продук- ции. Однією із заходів з виведення економіки з кризи повинна являюся- ся активізація інвестиційної діяльності, для чегонеобходимо знайти кошти на додаткових капітальних вкладень, направити їх у виконання пріоритетних державних про- грам, забезпечувати їхню цільове і запропонував ефективне использование.

Мобілізація коштів у фінансування капитальньн вложений.

Капітальні вкладення забезпечуються грошима із джерел, основною з якого є національ- ный дохід, який утворюється сфері матеріального виробництва. На- ряду з національним доходом джерелом коштів на капиталь- ных вкладень є фонд відшкодування спожитих коштів праці. Джерелом коштів виступають також кредити іноземних банків та фірм. Кошти з самих джерел скеровуються в ка- питальные вложениия з кількох розподільчим каналам.

банков і фірм. Кошти з самих джерел скеровуються в ка- питальные вкладення з кількох розподільчим каналам. Тож у практиці забезпечення капітальних вкладень денежны- ми засобами з’являються різні характером джерела де- ніжних коштів. До них слід віднести: власні фінансові ресурси інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування, возме- щение збитків від аварій, стихійного лиха, грошові накопле- ния і заощадження громадян, юридичних осіб і ін.), позикові фі- нансовые кошти інвесторів (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити), залучені фінансові ресурси инвесто- рів (кошти, одержані від реалізації акцій, пайові та інші внески громадян, і юридичних), бюджетні інвестиційні асигнування, кошти позабюджетних фондів, безкоштовні внески, пожертвування організацій, підприємств і граждан.

Склад коштів, спрямованих на капітальні вкладення, зави- сит від цього, хто є інвестором, і якої форми власності він становить. Так, інвесторами державних капітальних вкладень є органи влади й управління країною, областя- ми та інші адміністративно-територіальними утвореннями, а державними підприємства міста і організації. У першому слу- чаї капітальні вкладення здійснюються рахунок коштів соот-

ветствующих бюджетів, позабюджетних фондів і позикових коштів. Державні підприємства міста і організації, або ті, які засновані на колективної формі власності, забезпечують капітальні вкладення власними, залученими й позиковими средствами.

Окремі громадяни, трудові і селянські господарства обес- печивают капітальні витрати рахунок власних коштів (трудо- шиї доходи, прибутки від коштів, розміщені в кредитні уч- реждения та особливо цінні папери, заощадження та інших.) та банківського, а від- ділових випадках і державної пільгового кредита.

Власні кошти підприємств і закупівельних організацій утворюються відповідно до вимог комерційного розрахунку складаються із прибутку, амортизаційних відрахувань та інших засобів. Останніми роками зростає питому вагу власні кошти у загальному обсягу фн- нансирования капітальних вложений.

Важливим джерелом фінансування капітальних вкладень стає прибуток за основний діяльності, яка поставши- ляет собою частину чистого доходу, що залишається у розпорядженні підприємства міста і организации. Использованне прибутку цієї мети створює залежність капітального будівництва на діючих підприємствах від їхньої основної діяльності, оскільки своевремен- ное і повний фінансування таких вкладень зумовлено выпол- нением плану прибутку. Нині державні пред-

приятия та молодіжні організації виробляють відрахування отприбыли, лишаю- щейся у них, України на технічне переобладнання произ- водства, освоєння нових технологій, здійснення природоохран- ных заходів і нового будівництва. Нормативи відрахувань устанавли- ваются органами, виконуючими функції управлінню имуще- ством, яке у державної власності, в разме- рах щонайменше 30 і 80% суми, що залишається в підприємств і організацій прибутку після сплати ними обов’язкових платежей.

Амортизаційні відрахування — це грошовий вираз стогін- мости коштів праці, перенесеної на продукт праці. У масштабі всього народного господарства амортизаційні відрахування виступають як джерело коштів на простого воспроизвоства основних фон- дов. Окремі підприємства міста і організації може використати ці відрахування для розширеного відтворення свої основні фондів. Це пов’язано з відмінностями в відшкодування основних фон- дов за вартістю й у натуральному вигляді, оскільки праці зношуються поступово, а відновлюються у натуральній форме

одночасно, через певний щодо тривалий пери- од времени.

Перехід до ринкових відносин потребує докорінного зміни амортизаційної політики. На етапі технічного прогресу норми амортизаційних відрахувань повинні соответст- вовать темпам фізичного й моральної зносу, активно обеспечи- вать прискорення відновлення заміна застарілих машин, оборудова- ния і транспортних засобів. Норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках балансовою (початкової, вос- становительной) вартості основних фондів. З 1991 р. діють єдині норми відрахувань лише з повне відновлення основ- ных фондів. Вони обов’язкові до застосування усіма підприємства- ми і міжнародними організаціями, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності. Нарахування амортизації активне частина основних фондів має низку особливостей. Тож якщо основні фон- ды йдуть на збільшення випуску коштів обчислювальної техніки, нових прогресивних видів матеріалів, приладів та обору- дования, розширення експорту, вона може застосовуватися прискорена амортизація цих фондів. Вона забезпечує повне перенесення вартості основних фондів до витрат виробництва та звернення за коротший термін, чому це передбачено действующими

амортизація цих фондів. Вона забезпечує повне перенесення вартості основних фондів до витрат виробництва та звернення за коротший термін, чому це передбачено діючими нормами амортизаційних відрахувань. Прискорена амортизація повинна сприяти інтенсивному оновленню основних произ- водственных фондів. Амортизаційні відрахування на повне вос- становлення машин, устаткування й транспортних засобів мають здійснюватися протягом нормативного терміну їхніх служби чи терміну, протягом якого вартість цих фондів повністю перенесена на затра- ти виробництва та обращения.

При списання основних фондів до перенесення їх сто- имости до витрат виробництва та звернення недоначнсленные амортизаційні відрахування компенсуються з допомогою прибутку, ос- тающейся у розпорядженні підприємства міста і организации.

До сформування економічних умов скорочення витрат на перегляд фізично зношених машин, устаткування й транспортних засобів докорінно змінена практика фі- нансового забезпечення витрат за цієї мети. Оскільки норми амор- тнзацнонных відрахувань на перегляд основних произ- водственных фондів не встановлюються, то підприємства міста і органи- зации незалежно від своїх відомчої підлеглості та форм соб- ственности включають Витрати капітальний інші види ре- монта цих фондів в собівартість продукції (робіт, послуг). Что-

бы забезпечити рівномірність такого включення, підприємства міста і орга- низации заслуговують створювати ремонтний фонд (резерв).

Починаючи з 1993 р. кожне державне підприємство й нам орга- низация повинні перераховувати до бюджет 25% амортизаційних від- числений. за рахунок цих коштів надаватимуть позички для проведення структурної перебудови базових галузей народного господарства країни. Виняток становлять підприємства Минмаш- прома України, що спрямовують цю частину амортизаційних відрахувань цілком у державного фонду сприяння кін- версии.

У зв’язку з підвищенням цін проведена індексація основних фон- дов в народному народному господарстві України, і навіть коригуватиметься щокварталу сума амортизаційних відрахувань. Індекси для такого коригування встановлюються Міністерством статистики Украины.

До іншим власним засобам підприємств і организаций

для капітальних вкладень ставляться кошти, мобилизуемые в ході будівництва у результаті реалізації зайвих і непотрібних матеріалів і устаткування, використання раніше оплачених маті- риальных цінностей і устаткування, і навіть ликви- дации дебіторську заборгованість, що стосується капиталь- ным вкладенням. Цей джерело називається мобілізацією внутрен- них ресурсів у будівництві (МВР).

Бюджетні асигнування мають висока питома вага серед джерел финанснровнния державних капітальних вложе- ний. Вони є є основним джерелом фінансування капи- тальных капіталовкладень у невиробничу сферу. Поруч із бюджетні асигнування використовуються для будівництва объек- тов производственноге призначення, які мають, зазвичай, важливе народногосподарське значення. Останніми роками наблю- дається поступовий перехід від безповоротного бюджетного финан- сирования капітальних вкладень на комерційне кредитування рахунок коштів державного бюджета.

Джерелом коштів на капітальні вкладення може бути довгостроковий кредит як банківський, і державний. Кредит надається, зазвичай, тим інвесторам, які мають немає або недостатньо власні кошти завжди техниче- ского переозброєння, реконструкції та розширення виробництва, придбання устаткування, які входять у кошторису будівництв, і навіть на стронтельство підприємств і сооружений.

Питома вага довгострокового кредиту на джерелах финансиро- вания державних капітальних вкладень порівняно малий. Перехід до ринків і ринкових взаємин у народному мо- зяйстве країни мусять створити умови належала для розширення кредит- ных взаємин у сфері капітального строительства.

Джерелом коштів для капітальних вложеннй ви- ступають і фонди, створення яких дозволене в послід- ние роки (Чорнобильський, інноваційний, сприяння конверсії і др.).

Усі кошти, виділені на капітальні вкладення, концентруються у трилітрові банки, що є обов’язковою умовою забезпечення безперервного і цільового фінансування витрат. У вус- ловиях розвитку ринкових відносин також при комплексному обслу- живанин одним установою банку підприємства міста і організації зберігають свої кошти, призначені на капітальні вкладення, зазвичай, у своїх розрахункових рахунках. У цих условн-

ях виділені на капітальні вкладення кошти повинні про- собляться з інших коштів підприємства міста і організації, як і до банківської реформи 1987 р. Це створює їм умови для оперативного маневрування власними засобами. По прось- бе підприємств і закупівельних організацій на договірних начплах за окрему плату банки можуть відкривати їм окремі рахунку обліку собст- венних коштів та їхнього використання капнтальные вкладення. Це є у випадках, коли інвестор здійснює значний обсяг капітальних вкладень це і є потреба у точному обліку коштів у цю цель.

Відокремлення власні кошти інвесторів, виділених на капітальні вкладення, на окремих рахунках проводиться при сме- шанном фінансуванні, коли із бюджетними ассигновани- ями використовуються його кошти. Перерахування собст- венних коштів підприємств і закупівельних організацій деякі рахунки зазначених вище випадках, його розміри і продовжити терміни нічого не винні створювати фінансове напруга їм, а терміни повинні прагнути бути приурочені до проведення розрахунків за виконані роботи, надані услуги.

Кошти бюджетів, і позабюджетних фондів для финанснрова- ния капітальних вкладень, і навіть дозволений довгостроковий кредит зараховується банками деякі счета.

Комерційні банки мають виконувати роботу з мобілізації коштів у капітальні вкладення, обсяг визначається зі- глашеннем, пов’язаним із інвестором у цій поводу.

Обумовлене кризою різке зниження інвестиційних віз- можностей як бюджетів всіх рівнів, і підприємств і орга- низаций висуває першому плані проблему фінансового обеспече- ния капітальних вкладень для структурної перебудови экономи- кі, конверсії і шляхом модернізації виробництва, запровадження нових тих- нологий. Часткове розв’язання проблеми то, можливо досягну- за рахунок таких джерел, як розширення емісії акцій і облі- гаций, залучення іноземних інвестицій (зокрема креді- тов), використання частини коштів, отримані від приватизації майна, і амортизаційних відрахувань на повне восстановле- ние основних фондів державних підприємств, і навіть частини від реалізації зброї, військову техніку, майна України та пере- дачі у найм основних фондів, майна Збройних Сил.

Особливості фінансування капітальних вкладень рахунок власних коштів підприємств і місцевих господарських организаций

Підприємства й господарські організації здійснюють за рахунок власні кошти технічне переозброєння, реконст- рукцию і розширення виробництва як підрядним, і хозяйст- венним способами. У разі початку ринку відповідальність за цільове та їхнє ефективне використання власні кошти возла- гается на інвесторів, що зумовлює особливості финансирова- ния таких капітальних вложений.

Всі кошти на капітальні вкладення акумулюються на рас- парному рахунку інвесторів. З їхнього проханні установи банків можуть відкривати окремі рахунку обліку власні кошти на капи- тальные вкладення за окрему платню. Установи банків не оформляють фінансування будівництв, а

они мають надавати їм при цьому документи. Финансирова- ние капітальних вкладень здійснюється з розрахункового рахунки інвес- тору шляхом оплати розрахункових документів на виконані проект- ные, будівельно-монтажні та інші праці, поставлене обору- дование та інші витрати, пов’язані з строительствам. Склад за- витрат і ти порядок її оплати залежить від характеру капітальних вло- жений, способу виробництва будівельно-монтажні роботи, а так- ж методу фінансування витрат при господарському способі стро- ительства.

Установи банків не контролюють цільове та їхнє ефективне використання власні кошти інвестора на капітальні вло- жения. Лише з проханні інвестора, на договірних засадах за від- ділову плату можуть здійснювати такий контроль, наприклад, перевіряти якість проектно-кошторисної документації, проводити контрольні обміри оплачених (поданих до оплаті робіт), надавати решта видів послуг за фінансуванню капітальних вло- жений. Оплата ж такі послуги має встановлюватися лише на рівні, що забезпечує повне покриття витрат банку з їхньої надання і з- лучение відповідної прибыли.

Довгострокове кредитування підприємств і закупівельних організацій на капітальні вложения

У разі початку ринкових відносин зростає роль довгострокового кредиту як джерела коштів у форми- ровании й удосконаленні основних фондів народного хозяйст- ва. Він використовується на капітальні вкладення виробничого і невиробничого призначення. Перелік об'єктів довготерміново- то кредитування дуже різноманітний. То в підприємств і хозяй- ственных організацій, незалежно від форм власності, за- витрати технічне переозброєння, реконструкцію і расшире- ние виробництва, для будівництва об'єктів невиробничого призначення і придбання обладнання, які входять у кошторису будівництв. Довгостроковий кредит застосовується також при будівельник- стве підприємств та житлових споруд, мають важливе народно- господарське значение.

Довгостроковий кредит надається підприємствам, і хозяй- ственным організаціям на вищезазначені мети за принципами віз- вратности, терміновості, платності і обеспеченности.

Переваги при довгострокове кредитування мають проекти, що забезпечують нароцнохозяйственную ефективність, ре- шают економічні та соціальні проблеми країни, розширюють експортні можливості, збільшують виробництво товарів на- рідного потребления.

Обов’язковими умовами довгострокового кредитування явля- ются: статус позичальника як юридичної особи, екологічна без- небезпека об'єкта кредитування, забезпеченість своєчасного і повного повернення кредиту та сплати відсотків користування їм, дотримання норм тривалості строительства.

Довгостроковий кредит можна розділити таких його види: крє- дит, що дається комерційними банками на договір- ных засадах у цих колегіях власних і залучених коштів, госу- дарственный кредит, джерелом якого є кошти рес- публиканского бюджету, і кредиту під цільові виробничі програми з допомогою централізованих кредитних коштів Нацио- нального банку. Кредитування у кожному з цих випадків сущест- венно різниться. Комерційні банки надають долгосроч- ные кредити інвесторам рахунок власних і залучених коштів у договірних засадах. Основними принципами формиро- вания кредитних відносин є: вільний вибір партнерів цих відносин, формування умов його виконання, оснований

и обсягів, відповідальності за повному невтручання государ- ственных органів в вибір, і реалізацію цих условий.

Основні джерела ресурсів для довгострокового кредитування у разі - це кошти банків (різні фон- ды, нерозподілена прибуток), кошти централізованого позичок- ного фонду, підприємств і закупівельних організацій, і навіть кошти бюдже- тов, які перебувають рахунках банків, вклади громадян, і позики у інших банков.

Кредитні відносини банку і позичальників регулюються крє- дитным договором, яким передбачаються розмір дозволено- ного кредиту, строки й порядок його й повернення, про- центные ставки користування кредитом, обов’язки, і имущест- венна відповідальність сторін і форми забезпечення обов’язків. Оформлення довгострокового кредитування виробляється банком на підставі наданих позичальником документів, перелік кото- рых визначається кредитним договором. Кредитний договір дейст- вует протягом усього періоду користування кредитом.

Потреба довгостроковому кредиті визначається або повної вартістю витрат з об'єкту (заходу), якщо кредит являет-

ся із єдиним джерелом фінансування, або як різницю між вартістю цих витрат і власними засобами заемщи- ка, направляемыми з цього мета. Можливість установи банку видати кредит позичальнику в необхідному їм розмірі залежить від рівня цієї наукової установи (відділення, регіональне управління економіки й дирек- ция, банк) і наданого йому права (крб.) видавати кредит од- ному позичальнику тій чи іншій категорії (підприємства, організації, кооперативи, малі підприємства), і навіть наявності кредитних ре- сурсов.

Загальний термін користування кредитом складається з норматив- ного часу здійснення витрат і часу, протягом якого кредит повертається банку. Терміни погашення кредиту устанавли- ваются не більше окупності витрат з проекту.

Банк надає довгостроковий кредит лише кредитоспо- собным позичальникам, що потенційно можуть повернути їх у встановлені строки й сплатити відсотки користування кредитом. Визначення кредитоспособностн підприємств і закупівельних організацій є одним із найважливіших сторін господарську діяльність банків умовах початку рынку.

Оцінка кредитоспроможності позичальника виробляється банком до укладення кредитної договору з урахуванням аналізу його фінансово- го гніву й ефективності кредитуемого заходи. Базою для такого аналізу служать бухгалтерські баланси, інші отчет-

ные і планові документи щодо фінансово-господарської деятельнос- ти, проектно-кошторисну документацію, плани технічного перево- оружения виробництва, прогнозні і статистичні матеріали, що характеризують як сучасне економічну ситуацію позику- шику, і перспективи його развития.

Аналіз фінансового становища позичальника дозволяє визначити показники, які уособлюють різні її боку, наприклад, ликвид- ность його балансу, покриття балансу, залучення засобів і ін. При довгострокове кредитування важливо оцінити стабільність цих показників під час користування кредитом. Оцінка вимагає різноманітних економічних знань, вміння прогнозувати изме- иення чинників, які впливають дохідність позичальника за умов пе- рехода до ринків. До таких факторів слід віднести передусім динамічність цін, і тарифів, рентабельність виробництва, енерго-, нюернало- і фондоемкость продукції, забезпечення сировиною, кадру- ми основними фондами, впровадження нових техніки і технологій, ринок збуту і др.

Ефективність кредитуемого заходи банки визначають шляхом проведення инженерно-экономической экспертизы, его проек- та. У цьому перевіряються наявність і якість проектно-кошторисної документації і висновків експертизи, відповідність проектних техніко-економічних показників прогресивним, оцінюється техніко-економічний рівень проекту. Важливими питаннями при проведення такої експертизи, є: наличиесырьевой бази, конкурентоспроможність продукції, можливість збуту, прогноз рівня ціни майбутню продукцію. У процесі инженерно-эконо- мической експертизи необхідно вивчити реальність намічуваних термінів будівництва з урахуванням потужностей, навантаження і матеріально- технічного забезпечення підрядних будівельно-монтажних репетування- ганизаций, надійність постачальників устаткування й інших парт- неров.

Нині процес встановлення відсоткової ставки за кредити не регулюється нормативними актами. Оплата ж пользо-. ванній довгостроковим кредитом визначається банками з урахуванням про- должительности терміну кредитування, наданих позичальниками гарантій своєчасного повернення кредиту, від попиту й пропозицій ресурсів та його ціни, і навіть наявності кредитного ризику. Встановлювані банками відсоткові ставки мають забезпечувати повне покриття їх витрат й одержання прибуток від осуществле- ния госпрозрахункової діяльності. — «

Підвищені розміри відсоткової ставки передбачаються кредитним договором у разі порушення нормативних термінів будівництва, отримання додаткових кредитів і переуступки банків термінів повернення ссуды.

Відсоток користування кредитом нараховується у розмірах та сро- кі, передбачені кредитним договором.

Відповідальність за невиконання позичальниками своїх обяза- тельств передбачається вигляді неустойки (штрафу, пені), зало- та, гарантії, страхування кредитного риска.

Довгостроковий кредит використовується на оплату поставлених на будівництво машин і устаткування, будівельних конструкцій, дета- лей, блоків і матеріалів, і навіть виконаних строительн0-мон- тажных, проектних та інших праць. Банки повинні відшкодовувати за- емщику витрати на сплаті пені постачальникам, за невчасні розрахунки із нею, якщо це викликано неповною і невчасним пре- доставлянням кредита.

Після закінчення кредитуемого об'єкта (заходи) позику- щик оформляє у порядку заборгованість по креді- ту терміновим зобов’язанням. Погашення кредиту зазвичай начинвется

со наступного кварталу після ухвалення відповідального рішення про введення об'єкта в експлуатацію й виробляється рахунок власних коштів заемщика.

Нестабільність економічної ситуації Україні, високий рівень інфляції зумовлюють зменшення частки довгострокових кредитних вкладень комерційних банків розвиток економіки. Нині ця частка становить лише 1 — 2% загалом обсязі кредитних вкладень. Високі відсоткові ставки за поля- зование кредитом (у вересні 1993 р. максимальна ставка состави- ла 600% річних) і галопуючі темпи інфляції роблять прак- тически неможливими довгострокові інвестиції. Комерційні банки цих умовах зацікавлені у видачі позичок терміном бо- лее 2−4 міс., оскільки рівень інфляції значно перевищує високі відсоткові ставки. Підприємства-позичальники, відчуваю- щие гострий дефіцит фінансових ресурсів, що неспроможні повернути банку отриману позичку і сплатити відсотки користування ею.

Комерційні банки використовують власні і залучені кредитні ресурси не так на інвестиції в технічне розвиток перед- прийнять, а головним чином видачу їм короткострокових позичок для виробництва розрахунків й виплати зарплати. Таке перебуваючи- ние б'є по матеріально-технічну базу народного хозяй- ства країни, викликаючи спад виробництва і навіть поглиблення інших кризових явищ економіки страны.

З метою активізації інвестиційної діяльність у Україні з нвгуста 1992 р. введено державне кредитування будівництв та виробничого призначення, і навіть кредито- ванній цільових виробничих програм з допомогою централізовано- ных ресурсів Національного банку України. Державний кредит пре- доставляється на капітальні вкладення лише виробничого призначення. Замовниками державний кредит є ми- нистерства, відомства та інші господарські органи. За підсумками пропозицій цих органів Міністерство економіки по согласова- нию з фінансів визначає переліки будівництв і объект0 В, які фінансуватися з допомогою державного кредиту, і становить його за твердження Кабінету міністрів Украины.

Міністерство фінансів визначає комерційних банків, кото- рые здійснюватимуть таке кредитування, і укладає із нею договори. Після затвердження плана-прогноза економічного і социаль- ного розвитку Міністерство економіки повідомляє мини-

195 @

стерств, відомств і інших органів господарського управління і що фінансують банків обсяги державний кредит на пла- нируемый рік. Міністерство фінансів повідомляє банкам, учрежде- ния яких здійснювати державне кредитування, плани фінансування капітальних вкладень органах хозяйст- венного управління — позичальникам в поквартальном розрізі. Цим банкам воно перераховує кошти на кредитування, мають стро- го цільове назначение.

Установи що фінансують банків укладають з инвесторамн кредитні угоди, де передбачають: мета надання державний кредит, його об'єм і терміни повернення. Загальний термін польозвания госудорствен- ным кредитом ні перевищувати семирічного віку, зокрема: термін вибірки позички — трохи більше 3-к років (у випадках 5 років), пільговий термін на початок погашення кредиту — 1 рік і термін пога- шения — ні перевищувати 3-к років, відсоткові ставки користування кредитом, які устанавли- ваются в $ 20% річних загалом органу господарського управле- ния позичальнику. Ці органи можуть диференціювати відсоткові ставки по будівництвам і об'єктах, що входять у сферу їх фунх- ционалыюго управління. Ця диференціація може произво- диться не більше від 10 до 30% річних, проте без зміни вус- новленной для органів господарського управління у цілому про центной ставки, вид будівництва й терміни його закінчення. Об'єктами государст- венного кредитування може лише будівництва, нормативний термін будівництва яких становить менше 3-к років, економічні санкції та особливі умови її кредитування, зобов’язання банку і інвестора інших питань предоставле- ния, використання коштів і повернення державного кредита.

Копії кредитних угод органи господарського управле- ния мають представити Міністерству фінансів в десятиднев- ный строк після їх укладання. Кредитні угоди повинні за- ключаться в в місячний строк після отримання органами хозяйствен- нього управління відомостей про затверджених їм обсягах государст- венного кредиту. При порушенні цього часу котрі фінансують банки вносять Міністерство економіки пропозиції щодо нзменении обсягів кредиту відповідному органу господарського управ- ления.

Державний кредит використовується інвесторами на оплату витрат, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією і техни- ческим переозброєнням підприємств, будівництв та. Погаше- ние державний кредит починається за рік після оконча- ния нормативного терміну будівництва (реконструкції, техничес- кого переозброєння) об'єкта кредитування і виробляється з допомогою власні кошти інвестора чи позикових коштів. Кредит на при- набуття устаткування, яке входить у кошторису будівництв, погаша- ется, починаючи з наступного у рік його видачі протягом трохи більше двох лет.

Гарантом погашення державний кредит виступає міні- стерство, відомство або інший орган господарського управления.

Кошти, які від інвесторів у погашення боргу по крє- диту, і навіть значної частини і щодо оплати користування цим креді- тому перераховуються що фінансують банками у дохід государст- венного бюджету. На покриття витрат на обслуговування госу- дарчого кредиту, ці банки залишають О, 4 нaчисленных про- центів користування кредитом і О, 3 про «штрафних «процентов.

При порушення строків будівництва понад 3 міс. і за консервації чи припинення будівництва такий самий термін по ініціативи інвестора відсоткову ставку підвищується на 100%. Ін- весторы, не дотримуються терміни платежів, повинні сплачувати до-

полнительно 25% річних від сум, які сплачено в установ- ленні сроки.

Контролъ над цільовим использовонием інвесторами государст- венного кредиту, і навіть за своєчасним його поверненням в государст- ственный бюджет здійснюють котрі фінансують банхн і Міні- стерство фінансів Украины.

Довгострокові кредити з допомогою централізованих кредитних ре- сурсов Національного банку України дається лише государствен- ным підприємствам до витрат, пов’язані у реалізації цільових програм на конверсії і можливість модернізації виробництва, впровадженню пе- редовых технологій, збільшити виробництво товарів народного потребления.

Термін кредитування має забезпечити реалізацію производ- ственной програми, однак може перевищувати 5 лет.

Кожне підприємство становить цю програму, стверджує їх у міністерстві, розробляє календарний план робіт з цієї програмі, становить кошторис витрат і становить обслуживающе- му його комерційному банку заявку на довгостроковий кредиту із обо-

снованием його й ефективності наміченої про- граммы.

Комерційні банки дають оцінку запропонованої за- явки. За необхідності отримання централізованих ресурсів Національного банку України комерційних банків подають заявки областно- му управлінню Національного банка.

Регіональні управління — Національного банку аналізують за- явки комерційних банків та свої пропозиції щодо целе- сообразности кредитування цільових виробничих програм, тож економічних можливостей цих банків направляють у управління кредитного регулювання Національного банка.

Укринвестпромбанк, Укрсоцбанк і Агропромбанк «Україна «також розглядають заявки підприємств отримання долгосроч- ного кредиту та свої пропозиції щодо кредитування цільових про- грам направляють у Національний банк.

Доцільність надання довгострокового кредиту кому- мерческим банком попередньо у кредитному до- митете й утверджується правлінням Національного банку України Украины.

Національний банк укладає із найкращими комерційними банками, крє- дитующими цільові програми, договір, де визначає розміри і щодо оплати кредит і маржи.

Національний банк відкриває комиерческому банку кредитную

линию, що має забезпечити оперативне цільове та їхнє ефективне використання централізованих ресурсів на кредитування произ- водственных программ.

Комерційні банки надають позичальникам кредит лише на мети, передбачені їх кредитними заявками, в межах коштів, перелічених їм Національного банку для цільового кредитования.

Кожен позичальник повинен завчасно повідомляти коммер- ческоиу банку про необхідної йому сумі кредити оплати рас- парних документів по кредитуемому об'єкту. Тільки за соблю- дении його запровадження Національний банк зможе своєчасно пре- доставляти комерційному банку кошти на межах відкритої йому кредитної линии.

Використання, погашення кредиту та сплата відсотків за поля- зование їм виробляються у встановленому порядке.

Контроль над цільовим використанням кредиту комерційними банками здійснює Національний банк та її регіональні уп- равления, а й за використанням кредиту позичальниками — комерційних банків. При виявленні фактів нецільового использо- 198 @

вания кредиту Національний банк (регіональні управління Наці- онального банку) стягує з комерційного банку штраф в раз- мері 5% суми кредиту, використаної за назначению.

Досвід свідчить, що довгостроковий кредит, предоставляе- мый на капітальні вкладення, сприяє скорочення термінів будівництва, зниження його собівартості і прискоренню окупае- мости витрат, якщо будівельний об'єкт своєчасно забезпечений якісної проектно-кошторисної документацією, устаткуванням, будівельними матеріалами, конструкціями і деталями, а капи- тальные вкладення і кошти виділяються відповідно нормам тривалості строительства.

Будівництво повинен бути забезпечена достатніми мощнос- тями будівельної індустрії, які треба ефективно ів- пользовать.

Довгострокове кредитування населення в споживчі цели

Довгострокові кредити населенню на споживчі потреби надають у основному установи Ощадбанку України. Объ- ектами кредитування є видатки будівництво, покупку,

капитальный помешкання і реконструкцію індивідуальних житлових до- мов з надвірними будівлями, садових будиночків, дач, благоустрой- ство садових ділянок, будівництво гаражів, для закупівлі квартир у житловому кооперативі, в власність, на по- купку громадяни мають індивідуальних житлових будинків із надвірними по- будовами, на господарське обзаведення сімейним студентам і інші цели.

Кредити видаються на комерційній основі за дотримання принципів цільової спрямованості, забезпеченості, терміновості, платності, повернення. Кредити для будівництва, купівлю, ка- питальный помешкання і реконструкцію инднвидуальных житлових будинків з надвірними будівлями, садових будиночків, дач та інших споруд видають у розмірі до 75% кошторисної вартості строительст- ва, ремонту чи інвентарній вартості будівлі не більше разме- рів, встановлюваних Ощадбанком України у залежність від рівня цін, і не більше ресурсів, мобилизуемых на місцях, а також придбаних за іншими банках.

Кредити населенню видаються виходячи з укладених між ссудозаемщиком і банком кредитних договорів із місця їхнього посто- янного проживання (прописки), крім кредитів на устрої- тельство і придбання індивідуальних житлових будинків, для придбання квартир в житлових кооперативах, що видаються за місцем за- будівництва чи знайдення індивідуального удома чи кооперативної квартири, і навіть кредитів сімейним студентам, які переді- ставляются за місцем розташування вузов.

Терміни уявлення документів, підтверджують цільове ів- користування коштів за позичку, визначається кредитний договір, в залежність від об'єкта кредитовання, і пізніше встановленого терміну освоєння. У цьому термін освоєння кредитів, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів, ні перевищувати 2-х років, а, по позичкам, наданих на придбання будинків, квартир та інших. — 2 міс. Кредитний договір оформляється протягом усього суму, укладається термін пользова- ния ссудой і підписується керівником банку і позичальником. Довгострокові кредити можуть видаватися частинами в такий спосіб, щоб витрати, терміни погашення, відсоткові ставки по частково виданими сумам відповідали умовам кредитного договору. Кожна сума кредиту, отримувана позичальником у межах умов кредитного договору, оформляється терміновим зобов’язанням позику- щика і підписується позичальником. Для отримання кредиту та оформлення кредитного договору ін- дивидуальные позичальники надають банку такі доці- менти: паспорт або інший який заміняє його документ, довідку з місця роботи ссудозаемщика і поручителя з указани- їм одержуваного доходу (середньомісячного заробітку) та розміру виготовлених із нього утримань. Пенсіонери представляють банку посвідчення, дані з якого проставляються у кредитному договорі позичальника, документи, необхідних визначення платоспроможності клієнта, договір застави майна чи договір страхування, поручництво однієї чи більш працездатних громадян, мають постійний джерело доходу, документ, підтверджує декларація про відповідні льготы.

З іншого боку, позичальники у финансирующее учреж- дение банку одержання кредиту такі документы:

для будівництва індивідуального житловий будинок — завірену в установленому порядку витяг з рішення держадміністрації про виділенні земелъного ділянки під забудову вдома, і навіть разре- шенный і прикладений проект будинки з зазначенням кошторисної стоимос- ти будівлі чи дані з проектно-кошторисної документації, заві- ренные районним архітектором. При спільне будівництво многоквартнрных житлових будинків представляється теж одна экзем- пляр договору, укладеного між учасниками забудови з ука- заннем відомостей учасників і частки кожного їх у спільному будівництві, для будівництва надвірних будівель — довідку госадминист- рації у тому, що позичальник є власником будинки і немає ука- занных будівель, і навіть паспорт із постійною пропискою у тому домі, на реконструкцію і капітальний ремонти індивідуального жи- логотипом будинки з надвірними будівлями, приєднання їх до інженер- ным мереж, для закупівлі оборудовання для інженерного обуст- ройства вдома — документ, котра засвідчує право власності на житловий будинок, і навіть паспорт з пропискою у домі і перелік майбутніх робіт, для придбання громадяни мають індивідуального житлового будинку з надвор- надвірними постройкамм (будинок купується як основний житло) — довідку Бюро технічної інвентаризації про балансовою (залишкової) стои- мости будівлі. За відсутності зазначеної довідки можна перед- ставити довідку органів держстраху про страхової вартості будівель, для будівництва, реконструкцію і капітальний ремонти садо- вых будиночків та благоустрій садових ділянок — довідку прав- дения садівницького товариства у тому, що позичальник є його членом із зазначенням які підлягають виконання робіт, для придбання квартири житловому кооперативі - довідку до- оператива, що свідчить у тому, що позичальник є його членом, і навіть копію акта про приймання будинку у експлуатацію, внесення початкового внесок у житловий кооператив — довідку у тому, що позичальник дійсних членів ЖБК, і довідку про сумі початкового внеску, для придбання квартир в власність — рішення госад- нннистрации на викуп квартири, довідку про оцінної вартості квартиры,

для будівництва гаражів — довідку гаражно-строительного коператива або держадміністрації із зазначенням кошторисної вартості майбутніх работ.

По позичкам для придбання громадяни мають житлових будинків оформляється га- рантийное лист з ім'ям продавця про переведення з його внесок торб- ми одержуваного покупцем кредиту після оформлення в установ- ленному порядку договору продажу-купівлі дома.

Кредитний працівник перевіряє правильність оформлення до- говору застави майна, поручительств громадян, і навіть інших довідок і розповсюдження документів, визначає платоспроможність позичальника, встановлює суми платежу основного боргу на позичку і склад- ляет графік платежів позичальника, виробляє розрахунок загального обсягу відсотків, сплати за всі терміни користування кредитом, погоджує з позичальником способи, порядок погашення кредиту та відсотків з нього, оформляє що з позичальником кредитний договір і термінове зобов’язання. З підписаного руко- водієм банку кредитного договору бухгалтерія оформляє ін- дивидуальному позичальнику лицьової счет.

Що стосується збільшення граничного розміру кредиту на будівельник- ство, реконструкцію чи перегляд індивідуального житловий будинок і садових будиночків банки можуть видати дополнитель- ный кредит з розрахунку якомога більшої розміру при усло- вії дотримання за встановлені строки освоєння кредита.

Додатковий позику закінчення будівництва індивіду- ального житловий будинок може бути виданий тільки після випереди- тельной перевірки над цільовим використанням раніше отриманого крє- дита виходячи з довідки районної госаднинистрации чи район- ного архітектора про зміненої кошторисної вартості будівництва з урахуванням раніше придбаних матеріалів і виконаних робіт з старим цінами. На інших видам кредитів попередні про- верки дома над цільовим використанням не виробляються, але обяза- тельно має бути надано проміжний звіт про нсполь- зовании раніше отриманого кредита.

Додаткова видача кредиту виготовляють умовах, дей- ствующих на даний момент його одержання. Якщо відсоткову ставку ні з- змінювалася, то кредитний договір і термінове зобов’язання оформля- ются протягом усього суму боргу з урахуванням залишку боргу раніше виданої позичку. З тих кредитах, якими встановлено нова відсоткову ставку, кредитний договір і термінове зобов’язання оформляються на знову видану суму без зміни умов и

документов по первоначальой выдаче.

При видачі черговий суми кредиту на рамках умов кредит- ного договору кредитний працівник переоформляє попереднє термінове зобов’язання щодо позичку протягом усього суму виданого кредиту, відповідно вносячи зміни у графіки платежей.

Суми наданих громадянам позичок на на пільгових умовах зараховуються на безвідсоткові розрахункові рахунки, открываемые в операційному відділі банка.

Погашення боргу позичкам та відсотків із них произ- водиться позичальниками у найкоротші терміни, встановлені терміновими обязательст- вами. По позичкам, видаваним населенню, встановлюються, як пра- вило, місячні терміни платежів. Перший термін платежу за кредитами встановлюється пізніше, як за 3 міс. після одержання позики чи першої її частки, якщо позичка видається частинами. Погашення позичок, пов’язаних із будівництвом і ремонтом будинків, може починатися після закінчення термінів освоєння кредитів. Розмір щомісячних платежів основного боргу визначається шляхом розподілу суми крє- дита терміном користування нею за договором, обчислений в місяцях. За бажання позичальником то, можливо передбачена можливість погашення боргу позичку. І тут пла- тежи виробляються з объединеннем суми щомісячних платежен. При останньому платежі позичальнику повертаються відсотки, підлозі- ченные від нього за недоиспользованный кредит. Погашення задол- женности з позик і відсоткам із них може произвоцнться заем-

женности з позик і відсоткам із них може здійснюватися позику- шиками через установи банку готівкою, перекладами через підприємства зв’язку або перерахуванням з рахунку за депозитними вкладами, і навіть через з зарплати, стипендії, пенсії виходячи з доручення позичальника бухгалтерії на роботі (навчання) чи органу, назначившему пенсію. Не внесені до термін платежі перераховуються на рахунки прострочених позичок. Прострочений- ные платежі стягуються з індивідуальних позичальників в бесспор- ном порядку за виконавчим написам нотаріальних контор. Банк зобов’язаний в місячний строк оформити у порядку виконавчу напис на стягнення простроченої задолженнос- ти на позичку та відсотків з позичальника чи з його поручителя. При не- сплаті позичальником чергових платежів, включаючи відсотки, понад 6 міс., банк вправі звертатися зі позовом до суду про дострокове стягнення всієї боргу позичку, оформленої за заемщиком.

За користування ссудой позичальник сплачує банку відсотки, вус- тановленные на договірній основі. Відсоткову ставку вказується у кредитному договорі. Договірні відсоткові ставки применяют-

дельных випадків, як у відповідність до банківським законодавець- ством, Національного банку України та Радою Сбербанкка Украи- ны вводяться особливі умови її кредитування виробництво деяких видів позичок й категоріям позичальників. Ощадбанк здійснює координацію рівня відсоткові ставки між установами банку, находящи- мися території України, путен встановлення мінімальних і максимальних кордонів величини відсотка за відповідні види кредиту та залежно від термінів видачі позичок позичальникам. Міні- мальная кордон відсоткові ставки встановлюється залежно вартості ресурсів, витрат з їх залученню і рас- ходів для вдосконалення кредитних операцій та повинна обеспе- чивать певний рівень рентабельності кредитних операцій установ банку. Максимальна кордон встановлюється в зави- симости від кон’юнктури ринку, попиту й пропозиції на отдель- ные види споживчого кредиту, то, можливо однаковою для всіх вищезгаданих закладів банку. Мінімальні і максимальні відсоткові ставки можуть встановлюватися та обласними управліннями банку межах, передбачених Ощадбанком України. Конкретні раз- заходи застосовуваних відсоткові ставки за кредитами всередині установ- ленньгх кордонів визначаються, зазвичай, безпосередньо уч- реждениями банку під час видачі кредиту на залежність від умов його комерційної діяльності, попиту конкретні види позичок і урахуванням платоспроможності заемщика.

Розмір щомісячного платежу на позичку визначається шляхом де- ления сумны відсотків за період користування кредитоы на час користування нею, обчислені в місяцях. За суму відсотків період користування приймається їхній розмір, обчислена з умовних термінів платежів через рівний період. У разі зростання конкуренції із боку інших банків навчай- тывается необхідність пріоритетного надання кредитів ссудозаемщикам, що є вкладниками Ощадбанку Укра- ины щонайменше 1 роки або банку отримує зарплатню через його уч- реждения незалежно від сроков.

У процесі кредитування населення банк здійснює кін- троль За правильним і використанням позичальником позичок пу- тим перевірки документів, наданих для оформлення крє- дита, звітів про витрачання коштів та інших документів, предус- мотренных у кредитному договорі, і навіть шляхом перевірок на міс- тах. При порушення строків платежів з позичку і виникненні простроченої заборгованості, неосвоении кредиту на встановлений термін, нецільовому використанні банк утримує штраф в разме- ре не нижче О, 5% від суми простроченого платежу кожний день прострочення, що також передбачена в договоре.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 1993 р. № 483 «Про подальший розвиток індивідуального житлового будівництва «з 1994 р. на індивідуальне житлове будівництво надаватиметься державний долгосроч-

строительство надаватиметься госудорственный долгосроч- ный пільговий позику термін до 30 років рахунок коштів государст- венного бгоджета. Міністерство економіки та Міністерство фі- нансов щорічно має визначати ліміти видачі довготерміново- то пільгового кредити Республіки Крим, областей, міст Кн- єва і Севастополя не більше коштів, передбачені це ще у бюджеті. Міністерство фінансів визначає відсоткові ставки та здійснює контролю над використанням ви- згаданого кредиту. З вересня 1993 р. передбачається облік граж- дано, бажаючих здійснити індивідуальне житлове будівельник- ство рахунок власних коштів із використанням государственно-

то довгострокового пільгового кредита.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 жовтня 1992 р. № 593 «Про подальший розвиток жилищно-строи- тільних кооператнвов (ЖБК) », члени ЖБК, які мають загальні го- довые Витрати оплату кредиту з урахуванням відсоткової ставки пре- вышают 20% сукупного річного прибутку сім'ї, може бути державний пільговий кредиту із сплатою 3% годовых.

За наявності члени кооперативів неповнолітніх дітей відсоткову ставку зменшується д0 розмірів: одна дитина — 2%, два дитини — 1%, три і більше — без процентов.

Міністерство фінансів, Міністерство Економіки України, Укрсоцбанк за узгодженням із національним Банком встановили порядок видачі погашення державного пільгового кредиту житлово-будівельним (житловим) кооперативам. Государствен- ный кредит надається ЖБК на обсяг капітальних вкладень цього з урахуванням боргу раніше виданими позичкам, терміни повернення яких немає закінчилися початку року. не більше коштів, передбачених у державний бюджет на соответ- ствующий рік у будівництвам, розпочатим зі 2 січня 1992 г.

Державне кредитування будівництва житлових коопе- ративов є, цільовим, поворотним здійснюється рахунок коштів державного бюджету. Жилищно- будівельним кооперативам кредит видається для будівництва жи- лых будинків, у розмірі 90% вартості будівництва терміном до 30

то довгострокового пільгового кредита.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 жовтня 1992 р. № 593 «Про подальший розвиток жилищно-строи- тільних кооператнвов (ЖБК) », члени ЖБК, які мають загальні го- довые Витрати оплату кредиту з урахуванням відсоткової ставки пре- вышают 20% сукупного річного прибутку сім'ї, може бути державний пільговий кредиту із сплатою 3% годовых.

За наявності члени кооперативів неповнолітніх дітей відсоткову ставку зменшується д0 розмірів: одна дитина — 2%, два дитини — 1%, три і більше — без процентов.

Міністерство фінансів, Міністерство Економіки України, Укрсоцбанк за узгодженням із національним Банком встановили порядок видачі погашення державного пільгового кредиту житлово-будівельним (житловим) кооперативам. Государствен- ный кредит надається ЖБК на обсяг капітальних вкладень цього з урахуванням боргу раніше виданими позичкам, терміни повернення яких немає закінчилися початку року. не більше коштів, передбачених у державний бюджет на соответ- ствующий рік у будівництвам, розпочатим зі 2 січня 1992 г.

Державне кредитування будівництва житлових коопе- ративов є, цільовим, поворотним здійснюється рахунок коштів державного бюджету. Жилищно- будівельним кооперативам кредит видається для будівництва жи- лых будинків, у розмірі 90% вартості будівництва терміном до 30

лых будинків, у розмірі 90% вартості будівництва терміном до 30 років із погашенням щокварталу рівними частинами. На придбання житловими кооперативами побудованих чи капітально отре- монтованих (реконструйованих) житлових будинків кооперативам надається кредит у вигляді 85% вартості будинків на 30 років із погашенням щокварталу рівними частинами. Для будівництва житлових будинків, що було розпочато до 2 січня 1992 р., государст- венний кредит не надається. Відповідно до постанови Кабі- нета Міністрів України від 4 квітня 1992 р. № 175 на вказане будівництво виробляється компенсація додаткових витрат, що з лібералізацією цен.

Організація роботи з видачі ЖБК державний кредит, його облік і проведення розрахунків здійснюються комерційними банками. Укрсоцбанк України ведучим бан- ка з обслуговування державний кредит для ЖСК.

Міністерство економіки та Міністерство фінансів України в підставі прогнозних розрахунків обсягів кооперативного жилищно- то будівництва й потреби у державному кредиті на пла-

Новий рік визначають ліміт видачі державні кредити для

Ради Міністрів Республіки Крим, областей, міст Києва і здати Се- вастополя не більше коштів, передбачених у державний бюджет. Міністерство фінансів України Укрсоцбанку річний план фінансування (форма № 12) із розподілом його за кварталами із зазначенням «Для видачі пільгового кредиту жител- но-строительной (житлової) кооперації «. Щокварталу Міні- стерство фінансів України платіжним дорученням перераховує кошти державного бюджету видачу пільгового кредиту на обсягах, передбачених планом сучасний квартал. Виділено- ные кошти перераховуються Укрсоцбанком на окремий рахунок «Кошти бюджету надання державний кредит житлово-будівельним (житловим) кооперативам », що від- крывается на балансовому рахунку № 740 «Фонд довгострокового креді- тования рахунок бюджету ».

Укрсоцбанк повідомляє дирекцій підвідомчих банків вп- ределенные міністерством економіки і Міністерство фінансів України ліміти видачі державний кредит. Рада Минист- ревіння Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська то-. родские госацминистрации не більше виділених лімітів госкре- піта доводять їх до держадміністрації районів та міст республи- ки, области, города.

Фінансово-кредитні відносини між Міністерством фі- нансов України та Укрсоцбанком оформляється кредитним дотово-

нансов України та Укрсоцбанком оформляється кредитним догово- ром, у якому вказуються мета видачі кредиту, терміни його пога- шения, відсоткові ставки користування кредитом, економічні санкції за невиконання умов договору. Кредитні відносини між комерційними банками і ЖБК оформляються кредитним договором, у якому визначаються мета видачі кредиту, терміни його повернення, відсоткові ставки користування кредитом. экономичес- киє санкції, і особливі умови її кредитування зобов’язання банку і ЖБК. При оформленні кредитного договору установи банку перевіряють платоспроможність кожної сім'ї членів кооперативу і перспективи погашення заборгованості з урахуванням дійства- ющей відсоткової ставки користування кредитом. Загальні відомості за категоріями громадян, яким надаються пільгові креді- ти, правління ЖБК представляють держадміністрації міст, ра- йонов, областей на вирішення питання про видачу кредитів на межах виділених лімітів. Розміри госкредита у межах територій уточнюються щокварталу за всі ЖБК, які мають задол- женность за виданими кредитам.

Видача коштів з допомогою держбюджету по фактичних витрат здійснюється з балансового рахунки № 779 «Довгострокові позички, ви- дані індивідуальним ссудозаемщикам через підприємства міста і репетування- ганизации у цих колегіях власні кошти «. Заборгованість за держ- кредиту після підписати акт державної приймальній до- місії в 10-денний термін оформляється терміновим зобов’язанням на конкретні терміни погашения.

За прострочення платежів з позик нараховується дополнитель- ная плата у вигляді 25% річних від суми простроченої задол- женности. Кошти ЖБК погашення заборгованостей банку по госкредиту і користування кредитом перераховуються комерційним банком у дохід держбюджету з цього приводу 1 710 015 «Повернення державний кредит «. Заборгованість за позичку і користування госкредитом погашають з допомогою коштів у поточному рахунку, відкритому кооперативу у пихатій інституції комерційного банку, щокварталу рівними частинами пізніше 10 квітня, липня, жовтня і січня за минулий квартал. Погаше- ние починається з кварталу, наступного те, у якому підписано акт державної комісії про приймання житловий будинок в эксплуата- цию. Відсотки, нараховані у період використання позички, упла- чнваются разом з першим платежем на позичку, а й за посліду- ющее час — з наступними платежами.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою