Нервова система (Нервова система)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Медичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство освіти України

Львівський державний університет імені І. Франка

Факультет Педагогічний коледж

ЛЕКЦІЯ

на задану тему: «НЕРВОВА СИСТЕМА»

Виконала ст. гр.

Задорожна З.В.

Львів, 2001

ПЛАН

1. Еволюція нервової системи а) загальний план будови й функцій нервової системи; б) основна форма діяльності нервової системи.

2. Загальна характеристика а) вищий нервова діяльність; б) вищий нервова діяльність людини.

3. Класифікація нервової системи. 4. Нейронна теорія будови нервової системи. 5. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи.

1. Еволюція нервової системи

Нервова система відіграє найважливішу роль у регуляції функцій організму. Вона узгоджує функціонування клітин, тканин, органів та систем, що дозволяє організму діяти як єдине ціле, забезпечує взаємозв'язок організму із навколишнім середовищем. У цілому функції нервової системи полягають в інтеграції цілісного організму (включаючи координацію та регуляцію функцій всіх його органів) та доцільній реакції на зовнішні впливи. До її складу входять нерви, нервові вузли та сплетіння, головний та спиннний мозок, а також органи чуття. Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина — нейрон, що складається із тіла, кількох коротких відростків (дендрити) та одного довгого (аксон).

За структурою й функціями розрізняють три типи нейронів: рецепторні (чи чутливі), вставні, рухові.

Уперше нервова система з’являється у примітивних багатоклітинних тварин (кишковопорожнинні). Зірчасті нейрони, зв’язані один із одним відростками, рівномірно розподілені в зовнішньому (ектодермальному) шарі, утворюють так звань дифузний тип нервової системи. З підвищенням рівня організації у філогенезі тварин відбувалася концентрація нейронів у певних частинах тіла, звичайно біля спеціалізованих органів чуття, головним чином у передньому кінці тіла. Першим етапом цого процесу стало формування системи поздовжніх нервових стовбурів чи тяжів, в які розміщуються тіла нейронів та деякі їхні відростки. Інші відростки нейронів утворюють кільцеві перемички, що зв’язують нервові стовбури один із одним, й нерви, що відходять до різних органів. У передній частині тіла тварин поздовжні нервові стовбури зв’язані між собою навкологлотковим нервовим кільцем. Відразу відбувається скупчення нервових клітин — утворення головних чи мозкових нервових вузлів. Такому рівню організації відповідає нервовій системі пласких й круглих червів. Подальша концентрація елементів нервової системи призвела до розташування нейронів в окремих нервових вузлах (гангліях), зв’язаних між собою поздовжніми й поперечними перемичками, утвореними відростками нервових клітин. Нервові вузли можуть бути розташованими в різних відділах тіла.

Нервова система хордових у багатьох відношеннях відрізняється від будови СР безхребетних тварин. У вищих хордових, до того числі й в людини, нервова система умовно поділяється на центральну нервову систему, в якій виділяють спинний й головний мозок, й периферичну, у склад якої входять

10−12 пар черепно-мозкових та 31 пара спинномозкових нервів.

Функціонально вся нервова система поділяється на соматичну (іннервує скелетні м’язи та органи чуття) й вегетативну (регулює обмінні процеси, роботу внутрішніх органів та центральної нервової системи). Вегетативна нервова система поділяється на симпатичну та парасимпатичну, дія які однією й тієї самий орган протилежна. Дві частини вегетативної нервової системи здійснюють тонку регуляцію фізіологічних процесів, забезпечуючи своєчасну реакцію організмів на зміну умів середовища.

Основна форма діяльності нервової системи — рефлекс, тобто реакція- відповідь організму на будь-який сигнал, що поступає з зовнішнього середовища чи від внутрішніх органів. Шлях, по якому проходять нервові імпульси, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається із п’яти частин: рецептора (сприймання подразнення й перетворення його на нервові імпульси), чутливого шляху (надходять імпульси по чутливих нейронах до центральної нервової системи), ділянки центральної нервової системи, рухового шляху (передача імпульсів від ділянки центральної нервової системи до робочого органу) й робочого органу (м'язи, залози та ін.). До складу більшості рефлекторних дуг входять також вставні нейрони, що містяться як у спинному, то й в головному мозку. Рефлекси людини різноманітні.

Нервова система обумовлює діяльність людини не лише як біологічної істоти, але й й як соціальної. За допомогою психічних процесів — навчання, пам’яті, мислення, в основі які лежить діяльність нервової системи, людина не лише пізнає світло, а і активно змінює його.

2. Загальна характеристика

Вища нервова діяльність — це сукупність умовних й безумовних рефлексів, що забезпечують найдосконаліші взаємозв'язки тварин й людини із навколишнім середовищем. Вища нервова діяльність здійснюється за участю вищих відділів центральної нервової системи (кору великих півкуль головного мозку, підкірки).

Основу вищої нервової діяльності становлять умовні рефлекси, що утворюються на основі безумовних. Вища нервова діяльність здійснюється за рахунок двох нервових процесів — збудження й гальмування. Під годину дії умовних й безумовних подразників ці процеси виникають у корі мозку, де смердоті можуть поширюватися чи концентруватися в обмеженій ділянці.

Формування й характер вищої нервової діяльності різних тварин й людини залежить від типу їхньої нервової системи. Основою пристосувань організмів до умів існування є здатність кору головного мозку швидко утворювати нові рефлекси й гальмувати старі.

У тварин вищий нервова діяльність проявляється на основі першої сигнальної системи. Перша сигнальна система — це система, Яка через рецептори сприймає безпосередні, конкретні подразники (сигнали) зовнішнього світу — предмети чи явища.

Вища нервова діяльність людини сформувалась у процесі роботи й соціальних відносин, й тому вона проявляється на основі як пеершої, то й другої сигнальних систем. У людини перша сигнальна система забезпечує матеріальну основу для відчуттів, уявлень, вражень, сприйняття оточуючого природного та суспільного довкілля, що є основою конкретної мислення. Друга сигнальна система є лише у людини; вон виникла в процесі колективної трудової діяльності й пов’язана із функцією мови. За допомогою слова передаються сигнали про конкретні подразники, й слово у даному випадку виступає як принципово новий подразник — сигнал сигналів. Для людської мови характерний дуже високий ступінь узагальнення. Людини узагальнює не лише поняття про предмети, їхні властивості і ознаки, про явища природи, а і свої відчуття, почуття, переживання. Словесне мислення дає їй змогу абстрагуватися від конкретних обставин дійсності. Мова людини стає засобом абстрактного мислення й визначає поведінку людей. Усна й писемна мова, а також пам’ять (комплекс процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі й забезпечують нагромадження, зберігання та відтворення індивідуального досвіду) допомагають людині ознайомитись із досвідом інших індивідуалів, соціально-історичним досвідом людства, що забезпечує наступність поколінь та безперервність у розвитку науки, техніки й культури.

3. Класифікація нервової системи.

Існує дві основні класифікації нервової системи:

I. За топографією:

1. Центральна нервова система — Systema nervosum centrale — це спинний мозок й головний мозок.

2. Периферична нервова система — Systema nervosum periphericum -це спинномозкові нерви (31 пара) й черепні нерви (12 пар).

II. За функцією:

1. Соматична нервова система — Systema nervosum somaticum — виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм з зовнішнім середовищем.

2. Вегетативна нервова система — Systema nervosum autonomicum -виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму

(гомеостаз).

Вегетативна нервова система поділяється на дві частини: симпатичну й парасимпатичну.

4. Нейронна теорія будови нервової системи.

Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина — нейрон- нейроцит.

Нейрон — клітина, Яка складається із тіла й відростків. Тіло — сіра речовина, відростки — біла речовина. Відростки мають нервові закінчення.

Види нервових закінчень:

1) рецептор — нервове закінчення, яку сприймає подразнення;

2) ефектор — нервове закінчення, яку перетворює імпульс в дію

(скорочує м’яз);

3) синапс — контакт, нервове закінчення, через яку передається інформація.

Види відростків нервових клітин:

1) дендрид — відросток, по якому інформація передається до тіла клітини;

2) аксон — відросток, по якому інформація іде від тіла клітини.

Типи нейронів:

1) протонейрон — чутливий нейрон, сенсорний, рецепторний, вузловий

(гангліонарний), аферентний, псевдоуніполярний. Протонейрон завжди знаходиться у периферичній нервовій системі. Протонейрон — перший нейрон, який одержує інформацію;

2) мотонейрон — руховий нейрон, моторний, ефекторний, еферентний.

Мотонейрон переважно знаходиться у центральній нервовій системі.

3) Дейтеронейрон (інтернейрон) — вставний нейрон, проміжний, асоціативний; знаходиться у центральній нервовій системі.

5. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи.

З викладеного вище випливає, що кожний нейрон виконує лише одну, спецефічну для нього функцію (чутливий — сприймає інформацію, вставний — передає цю інформацію, руховий — виконує відповідь на подразнення). А, щоб нервова система працювала, необхідна сукупність принаймні двох типів нейронів (протонейрона, який сприймає інформацію й мотонейрона, який відповідає на цю інформацію). Така сукупність нейронів, котрі сприймають інформацію й здійснюють відповідь на подразнення називається рефлекторною дугою. Отже, функціональною одиницею нервової системи є рефлекторна дуга. Рефлекторна дуга — це шлях рефлексу (рухової відповіді на подразненя, котра здійснюється при участі центральної нервової системи).

Використана література:

1. Біологія: Посібник для вступників до вузів/М.Є. Кучеренко, П. Г. Балан,

Ю.Г. Вервес та ін. — До.: Ли-бідь, 1994. -336с. 2. Матущук-Вацеба Л. Р. Навч. -метод. посібник. -Львів: Поклик сумління, 1997. -

269с. 3. Страшнюк М., Міщук М. Біологія. 11 клас. Випускний екзамен.- Тернопіль:

Підручники й посібники, 2001. — 128с.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою