Произаодственно-хозяйственная деятельность

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Произаодственно-хозяйственная діяльність «

Капітальне будівництво як галузь матеріального виробництва включає проектно — пошукові і науково — дослідницькі, будівельні та монтажні організації, підприємства будіндустрії, виробництво будівельних матеріалів і транспорт. У сфері капітального будівництва безпосередньо чи опосередковано беруть участь різні галузі національної економіки, що забезпечують будівництво металом і металоконструкціями, цементом, лісоматеріалами, будівельними машинами, засобами транспорту, паливом і енергетичними ресурсами.

Продукції галузі будівництва є закінчені будівництвом і здані в експлуатацію заводи і фабрики, залізничні й автомобільні дороги, порти, житлові будинки, та інші об'єкти, що утворюють основні фонди народного господарства країни. Створенням основних фонів країни займається галузь капітального будівництва. Крім створення основних фондів функцій капітального будівництва ставляться реконструкція і технічне переозброєння які діють фондів. Тому основним завданням капітального будівництва є розширене відтворення й прискорене відновлення основних фондів народного господарства країни. У процесі створення основних фондів, що становлять будівельну продукцію будівельних організацій, беруть участь робочі кадри, кошти праці і предмети праці. Взаємодіючи між собою, основні елементи будівельного процесу створюють кінцеву будівельну продукцію (яка була будинку, споруди, об'єкти) в натуральному грошовому выражении.

У разі переходу будівництва до ринкових відносин зростає актуальність зіставлення результатів роботи з виробничими витратами, яку проводять у процесі аналізу прибутку будівельної організації та собівартості підрядних работ.

Собівартість продукції будівельної організації, як видатки що їх самотужки підрядні роботи, пов’язані з використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів і інших основних фондів, матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів, є показником, зниження якого відбиває економію живого і упредметненого праці, дає зросту прибыли.

Нині з недостатнім розвитком ринкових взаємин держави і зміною форм власності втрачається роль собівартості як планового показника діяльності, але з тим підвищується роль під час аналізу ефективності роботи будівельної організації. Плановий показник собівартості робіт у будівельної організації розраховується під час упорядкування бізнес-плану для надання з величини витрат за виконання виробничої програми. Основні витрати будівництва перебувають у ефективності капіталовкладень. На сьогодні забезпечено подальшого збільшення і більш якісного вдосконалення основних фондів, найшвидшим введення на дію і нових виробничих потужностей в усіх галузях народного господарства з допомогою поліпшення планування, проектування й организации

Будівельного виробництва, скорочення тривалості будівництва, підвищення якості та подальше зниження вартості строительства.

Мету й завдання дипломного проекта:

Визначити можливість зниження виробничих та внепроизводственных витрат за основі фактичного аналізу показників діяльності будівельної організації, розрахунок економічного ефекту по заходам, створені задля зниження підрядних робіт, що впливає ефективну діяльність підприємства міста і фінансову стабільність ТОВ «ВестПромСтрой». Для реалізації цього в дипломному проекті вирішуються такі задачи:

— виявлення резервів зниження собівартості за статтями витрат і елементам затрат,

— узагальнення резервів зниження затрат,

— розробка заходів щодо зниження собівартості підрядних робіт і розрахунку економічного ефекту від своїх внедрения.

1. АНЛИЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ВЕСТПРОМСТРОЙ».

1.1. Коротка характеристика ТОВ «ВестПромСтрой «.

Суспільство обмеженою відповідальності «ТОВ ВестПромСтрой» створене відповідно до закону Російської Федерації «Про підприємства і підприємницької діяльності». Трудової колектив ВестПромСтрой на загальному підставі колективу 12 червня 1995 року заснував акціонерне суспільство обмеженою відповідальності держави і затвердив Статут акціонерного общества.

ТОВ «ВестПромСтрой» створене цілях насичення споживчого ринку товарами і послугами, і навіть одержання прибутку у сфері учасників. Суспільство є юридичною особою, має відособлене майно, придбане за умов роботи з оренді, повинен й обов’язки, може зробити будь-які, які суперечили Статуту і законодавству, сделки.

Вищим органом управління суспільства є загальні збори засновників. Оперативне керівництво виробничо-господарської діяльністю здійснює директор, призначуваний зборами засновників терміном на 2 року, з висновком трудового контракту. Суспільство має самостійний баланс і розрахунковий счет.

Засновниками ТОВ «ВестПромСтрой «є фізичні особи. Перелік Засновників та його частки статутний капітал визначено Заявкою на реєстрацію суспільства ТОВ «ВестПромСтрой «створено виходячи з добровільного угоди зазначених осіб, у Заявці на реєстрацію суспільства на результаті об'єднання коштів цих осіб до виконання цілей і завдань, визначених у Статуті даного предприятия.

Суспільство може розподіляти акції лише з боку засновників чи іншого заздалегідь певного кола осіб. Воно немає права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх задля придбання необмеженому колі осіб Суспільство є юридичною особою по законодавству РФ і наділене усіма юридичних осіб з його державної реєстрації речових. Воно вправі від імені укладати договори. Купувати майнові та особисті немайнові правничий та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.

Суспільство проти неї під час здійснення пов’язані з його діяльністю експортних і імпортних операцій узгодити та викладачу встановлювати ціни на всі вироблену їм продукцію, товари та. Також здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном, вибирає постачальників і споживачів своєї продукції, координує діяльність філій і представництв, інших відокремлених підрозділів і структур, реалізує інші права, передбачені чинним законодавством і внутрішніми документами Общества.

Акціонерами є фізичні особи — власниками майна орендного підприємства «ВестПромСтрой «. Правове положення акціонерів визначається чинним законодавством і установчими документами.

Суспільство відповідає за своїми зобов’язаннями своїм майном, яким то, можливо звернено стягнення. Акціонери не відповідають з його зобов’язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю Товариства, не більше вартості що належать їх акцій. Працівники Товариства підлягають соціальному та медичного страхування, і навіть соціальному забезпечення, у вигляді чого виробляється відрахування на розмірах, певних чинним законодавством. Акціонери користуються правами і несуть обов’язки, передбачені чинним законодавством РФ. Майно ТОВ «ВестПромСтрой «становлять основні фонди й його оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається у самостійному балансе.

Внеском акціонерів може бути будинку, споруди, устаткування, рухоме і нерухомого майна, цінних паперів, інші матеріальні цінності, і навіть майнових прав (зокрема на інтелектуальну власність),

— матеріальні і фінансові ресурси, належать колективу ТОВ «ВестПромСтрой «придбані під час роботи за умов аренды,

— грошові та матеріальні внески акціонерів (участников),

— дотації від бюджета,

— кредити банків та інших кредиторов,

— засоби від реалізації продукції, виробленої товариством у результаті господарської деятельности,

— благодійні внески, і навіть інші джерела, не заборонені законодательством.

Засновники здійснюють право власності, користування і розпорядження майном суспільства. Суспільство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи виробничого і міністерства соціального розвитку, з попиту вироблену продукцію, роботу, послуги, наявність матеріальних, фінансових і трудових ресурсов.

Трудові відносини членів товариства регулюється чинним законодавством РФ про працю. Суспільство забезпечує гарантований законом мінімальний розмір оплати праці, заходи соціального захисту, соціальне забезпечення страхування работников.

Балансова прибуток Товариства визначається порядку, передбаченому чинним законодавством РФ. Торішній чистий прибуток після сплати податків залишається у розпорядженні Товариства. Частина її за рішенню Ради директорів розподіляється між акціонерами як дивіденда пропорційно внеску. Дивіденди можуть виплачуватися щокварталу, разів у півроку чи рік. З решти прибутку. У такому суспільстві створюються фонд накопичення, фонд споживання (включаючи фонд оплати праці) і резервний фонд. Формування резервного фонду здійснюється шляхом обов’язкових щорічних відрахувань від прибуток обсягом 5% до фондом 15% від статутного капіталу. Резервний фонд Товариства призначений покриття його збитків не може бути використана інших цілей. Порядок використання фондів, утворених з прибутку, визначається загальними зборами акціонерів. Не використані цього року кошти переносяться наступного року і вилученню не подлежат.

Структура системи управління ТОВ «ВестПромСтрой «складається з відділів і працівників, їхнім виокремленням апарат управління і технічних засобів управления.

Після перетворення тресту Мособлстрой № 7 у суспільстві обмеженою відповідальності «ВестПромСтрой «структура апарату управління значного змінилася (Таблиця № 1).

Директор ТОВ «ВестПромСтрой «безпосередньо пов’язане з усіма службами, зайнятими під управлінням і під час проведення робіт. Після минулої реорганізації значно скоротився плановий відділ, бухгалтерія об'єднана з відділом кадрів. Виробничо-технічний відділ, відділ головного механіка і виробники робіт (начальники ділянок) безпосередньо пов’язані між собою й допомогою диспетчера у процесі виробництва работ.

Попри те що, що кількість апарату управління значно скоротилася, також чисельність робочих, результати успішної організації процесу виробництва й управління налицо.

ТОВ «ВестПромСтрой «здійснює господарську діяльність від власного імені цього у інтересах акціонерів з урахуванням господарського розрахунку і самофінансування (зокрема і валютного), має самостійний баланс і будівництво, реконструкція і ремонт житлових об'єктів, об'єктів соціально побутового і виробничого призначення, рахунки банківських установах. Основних напрямів деятельности

ООО «ВестПромСтрой» є:

— виробництво збірних залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів, монтажних заготовок, вузлів і деталей, товарного бетону і розчину, блочно-комплектных пристроїв та інших будівельних виробів і материалов,

— реалізація будівельних матеріалів і виробів організаціям, і приватним лицам,

— торгово-закупівельна деятельность,

— виробництво продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів народного споживання, предметів мистецтва — у встановленому порядку, організація торгових предприятий,

— стан проектно-сменной документації з індивідуального строительству,

— інжинірингові послуги (інженерно — консультаційні послуги з створенню підприємств і объектов),

— фінансування, організація та сприяння здійсненні науково- дослідницьких работ,

— уявлення партнерів серед зарубіжних фірм в організацію спільних підприємств як у території РФ, і територій інших государств,

— запровадження у виробництво передових досягнень науку й техники,

— сприяння економічному використання природних ресурсів у процесі діставати, транспортування, переработки,

— сприяння розвитку наукового природокористування і экологии,

— розробка і впровадження нових технологій у производство,

— будівельна діяльність, зокрема будівництво дорог,

— помешкання і обслуговування автотранспорту, надання транспортних услуг,

— підрядні, реставраційні, пусконалагоджувальні й оформительские роботи, реконструкція різних об'єктів і комплексов,

— організація підприємств громадського питания,

— надання різноманітних послуг громадянам і организациям,

— консультації з фінансовим, торговим, правовим питанням громадян, і организаций,

— проведення техніко-економічній оцінки проектів і работ,

— методичне забезпечення економічних расчетов,

— інші види діяльності, не заборонені чинним законодательством.

Таблиця № 1

Производственно-организационная структура ТОВ «ВестПромСтрой «.

2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАММЫ.

1.2.1. Аналіз обсягів підрядних работ.

Показниками, що характеризує обсяг підрядних робіт, є виконані роботи з об'єктах, етапах, комплексам і окремих їх видам, виражені в натуральних, грошових (вартісних) і трудових измерителях. У аналізі всі ці показники використовують у комплексі, що забезпечує повноту і об'єктивність оцінки виконання плану з обсягу підрядних робіт, і навіть виявлення резервів й розробку заходів із їх использованию.

Використання натуральних показників виконаних обсягів підрядних робіт з метою аналізу кілька утруднено через великої кількості різних видів підрядних робіт і вимагає ретельного ведення журналу обліку робіт на объектах.

Основними вимірювачами з метою оцінки виконання плану з обсягу підрядних робіт є вартісної вимірювач, що дозволяє узагальнити виконання обсягу робіт у кошторисних цінах, як загалом по будівельної організації, і щодо окремих об'єктах, комплексам, етапах, замовникам, видам укладених угод і другим.

У процесі аналізу дається характеристика виконання плану підрядних робіт з загального обсягу генеральному підрядчику, і навіть встановлюється ступінь підвищення плану підрядних робіт власним силами, отчитывающейся і залученими організаціями. Ступінь виконання плану підрядних робіт визначається шляхом порівняння фактично виконаного обсягу підрядних робіт з всіма показниками в кошторисних (договірних) цінах з фактичними даними попередній звітний год.

Таблиця № 2

Джерела коштів на виконання плану обсягу підрядних робіт. |Показники |Ед. |2000 г. |2001 г. |2002 г. |2000/2001 |2001/2002 | |2001/2002 |измер. | | | | | | |Обсяг підрядних |тис. руб|22 045,0|20 431,8|17 138,6|1613,22 |3293,14 | | | |4 |2 |8 | | | |Робіт Усього |% |100 |100 |100 |92,7 |83,9 | |До того ж за |тис. руб|10 691,8|4086,36|2228,03|6605,44 |1858,33 | |рахунок го. | |0 | | | | | |Капітальних | | | | |38,2 |54,5 | |вкладень по |% |48,5 |20 |13 | | | |генеральним і | | | | | | | |прямим договорами | | | | | | | |за рахунок коштів |тис. руб|4651,50|3882,05|4798,83|769,45 |-916,78 | |суспільних соціальних і | | | | | | | |акціонерних | | | | |83,5 |123,6 | |організацій |% |21,1 |19 |28 | | | |за рахунок средсв |тис. руб|1410,90|1634,54|1199,71|-223,64 |434,83 | |колгоспу | | | | | | | | | | | | |116,6 |73,4 | | |% |6,4 |8 |7 | | | |Капітальний ремонт|тыс. руб|1587,73|3677,73|2570,8 |-2090,49 |1106,93 | |та інші праці | | | | | | | | | | | |15 |231,7 |69,9 | | |% |7,2 |18 | | | | |Разом підрядні |тис. руб|14 924,5|14 097,9|12 562,6|826,54 |15 353,31 | |роботи що їх| |0 |6 |5 | | | |власними | | | | |94,5 |89,1 | |силами |% |67,7 |69 |73,3 | | | |Залучені |тис. руб|7120,54|6333,86|4576,03|786,68 |1757,83 | |організаціями | | | | | | | | | | | | |89 |72,2 | | |% |32,3 |31 |26,7 | | |

Для аналізу використовуються звітні дані (форма № П-1), матеріали поточної і статистичної отчетности.

Аналіз основних техніко-економічних показників будівельної організації (табл. № 1) дає чітке уявлення про її потужності, зв’язках із субпідрядниками і рентабельності производства.

Виконання плану з обсягу підрядних робіт проаналізуємо виходячи з даних Таблиці № 2.

У порівняні з попереднім роком, загальний обсяг підрядних робіт становить: 2001 року — 9,7%, 2002 року — 83,9%. Підрядні роботи, що їх самотужки становлять: 2000 року — 67,7%, 2001-го року — 69%, 2002 року — 73,3%, тобто питому вагу підрядних робіт, виконуваних власними силам ТОВ «ВестПромСтрой «, зростає у протягом 2000−2002 років, а обсяг підрядних робіт, виконуваних залученими організаціями, зменшується з 32,3% до 26,7%.

З таблиці № 2 можна будувати висновки про зниженні обсягу підрядних робіт, виконуваних з допомогою капітальних вкладень з 48,5% 2000 року до 13% в 2002 року, і підвищення обсягу робіт з допомогою суспільних соціальних і акціонерних організацій з 16,8% до 37%. Також спостерігається збільшення частки капітального ремонту 2001 року, проти 2000 роком — на 131,7%, але у 2002 року, проти 2001 роком, спостерігається зниження цього показника на 69,9%.

Позитивним показником роботи можна вважати виконання обсягів робіт, виконаних самотужки, 2001 року проти 2000 роком, лише на рівні 94,5%, але у 2002 році відбулося зниження цей показник — з 94,5 2000 року до 89,1% 2002-го году.

Крім загальної оцінки виконання плану підрядних робіт необхідно проаналізувати окремі показники, деталізуватимуть ці загальні результати. Насамперед, вивчають склад загального обсягу підрядних робіт, виконуваного самотужки, та її зміни за звітний період. До складу загального обсягу підрядних робіт входять: обсяги робіт із вводимым на дію потужностями і об'єктах будівництва, і навіть по задельным об'єктах, які забезпечують ритмічний введення на дію потужностей та об'єктів на рік, наступним за звітним (таблиця № 3).

Таблиця № 3.

Склад загального обсягу підрядних работ.

|Показатели |2000 рік |2001 рік |2002 рік | | |План |Фактично |У % до плану | | |Тис. крб. |Тис. крб. | | |2000 |14 489,80 |14 924,50 |103 | |2001 |13 555,70 |14 097,96 |104 | |2002 |12 196,70 |12 562,65 |103 |

Виконання плану обсягу підрядних робіт у аналізованої організації рівномірно протягом трьох років. Використовуємо ці дані для розрахунків темпу збільшення обсягів підрядних робіт ежегодно.

Під темпом зростання обсягу підрядних робіт розуміється ставлення обсягу підрядних робіт у звітному періоді обсягу у минулому періоді. Теми зростання обчислюють у відсотках і коефіцієнти (відповідно за базу порівняння приймають 100 чи 1).

Вивчення темпу зростання підрядних робіт дає змоги виявити резерви, що у будівельної організації, і намітить шляху їхнього використання. Темпи зростання кількості обсягів підрядних робіт характеризуються такими показниками (таблиця № 5).

(Таблиця № 4)

Виконання плану з обсягу підрядних робіт. |Роки |Плановий темпи зростання |Фактичний темп роста|Фактический темпи зростання| | |обсягу підрядних |обсягу підрядних |обсягу робіт до 2000 | | |робіт, % |робіт, обчислений до |року, % | | | |попереднього року, % | | |2001 |13 555,70×100 = 94 |14 097,96×100 = 94 |14 097,96×100 = 94 | | |14 489,80 |14 924,50 |14 924,50 | |2002 |12 196,70×100 = 90 |12 562,65×100 = 89 |12 562,65×100 = 84 | | |13 555,70 |14 097,96 |14 924,50 |

Як очевидно з даної таблиці, сталося зниження планового темпу зростання обсягу підрядних робіт у 2001 року порівняно з 2000-го на 6%, а 2002 року порівняно з 2001 на 10%, фактично обсяг підрядних робіт у 2002 року знизився на 11% проти 2000 годом.

1.2.2. Аналіз ритмічності підрядних работ.

Ритмічність виробництва підрядних робіт є найважливішим показником, що характеризує рівень організації виробництва та праці, а також роботу структурних підрозділів будівельної організації, ділянок, бригад і окремих робочих. Ритмічна робота створює сприятливі умови для Підвищення якості виконуваних робіт, своєчасного введення об'єктів і потужностей у дію, і навіть виконання договірних зобов’язань. Ритмічне виконання плану передбачає сувору організацію роботи з заздалегідь розробленого графіку (мережному чи календарному) з урахуванням роботи спеціальних субпідрядних організацій. Ритмічність роботи залежить від виконання плану підрядних робіт з кварталами (таблиця № 6).

(Таблиця № 6).

Виконання плану підрядних робіт з кварталами. |Роки |Показники |За планом |Фактично |% Виконання | | | |тис. крб. |тис. крб. | | |2000 |Загальний обсяг підрядних робіт | | | | | |по кварталами: | | | | | |1 квартал |4833,73 |5370,27 |111,1 | | |2 квартал |5003,11 |6168,83 |123,3 | | |3 квартал |6130,36 |6227,94 |101,6 | | |4 квартал |4928,57 |4278,00 |86,8 | | |УСЬОГО: |20 895,77 |22 045,04 |105,5 | | |До того ж виконано | | | | | |самотужки: | | | | | |1 квартал |3139,50 |3428,38 |109,2 | | |2 квартал |3473,38 |3569,38 |102,3 | | |3 квартал |4412,78 |4448,88 |100,8 | | |4 квартал |3453,68 |3477,86 |100,7 | | |РАЗОМ: |14 479,34 |14 924,50 |103 | |2001 |Загальний обсяг підрядних робіт | | | | | |по кварталами: | | | | | |1 квартал |4616,10 |5037,87 |109,1 | | |2 квартал |4934,42 |5221,62 |105,8 | | |3 квартал |4947,30 |5105,66 |103,2 | | |4 квартал |4830,00 |5066,67 |104,9 | | |УСЬОГО: |19 327,87 |20 431,82 |105,7 | | |До того ж виконано | | | | | |самотужки: | | | | | |1 квартал |3408,37 |3486,76 |102,3 | | |2 квартал |3482,20 |3592,63 |103,2 | | |3 квартал |3504,74 |3635,92 |103,8 | | |4 квартал |3237,94 |3382,65 |104,7 | | |РАЗОМ: |13 633,25 |14 097,96 |104 | |2002 |Загальний обсяг підрядних робіт | | | | | |по кварталами: | | | | | |1 квартал |4149,20 |4286,12 |103,3 | | |2 квартал |4189,45 |4231,35 |101 | | |3 квартал |4143,45 |4311,26 |104,05 | | |4 квартал |4128,50 |4310,15 |104,4 | | |УСЬОГО: |16 610,60 |17 138,68 |103,2 | | |До того ж виконано | | | | | |самотужки: | | | | | |1 квартал |3056,70 |3148,22 |103 | | |2 квартал |3098,10 |3262,30 |105,3 | | |3 квартал |3088,90 |3124,06 |101,3 | | |4 квартал |2992,76 |3028,07 |101,2 | | |РАЗОМ: |12 236,46 |12 562,65 |103 |

Аналіз ритмічності роботи будівельної організації може виробляється будь-яку проміжок часу (день, декаду, місяць, квартал,

год), як загалом по будівельної організації, і з її структурним підрозділам: ділянкам, бригадам, змінах, робочих місць і об'єктах. У процесі аналізу ритмічність визначається шляхом порівняння фактично виконаного обсягу робіт з плановим за відповідний проміжок часу. Джерелом аналізу служать графіки провадження цих робіт, производственно- економічний план і звітні дані, що характеризують виконання обсягу підрядних робіт поза певні периоды.

Виконання плану підрядних робіт з кварталами характеризує таблиця № 6. З проведених даних можна зробити такі выводы:

План підрядних робіт у 2000 року перевиконано на 5,5% (105,5−100).

Власними силами на 3% (103−100). Аналогічно 2001 року план підрядних робіт перевиконано на 5,7% (105,7−100), а самотужки — на виборах 4% (104- 100). У 2002 року план по генподряду перевиконано на 3,2 (103,2−100), а самотужки — на 3% (103-

100).

Наведені дані свідчить про рівному здійсненні підрядних робіт у цілому протягом трьох років. Проте виконання робіт самотужки менш успішно, ніж що з субпідрядними організаціями. У 2002 року робота аналізованої організації стабільнішою і позитивна, оскільки перевиконання плану досягається майже однаковою мірою за рахунок роботи що з субпідрядними організаціями (на 3,2%), і з допомогою роботи самотужки (на 3%).

Ритмічність роботи будівельної організації оцінюється коефіцієнтом ритмічності R, який розраховується за формуле:

R = (100 — Ci): 100, де (1)

Ci — відхилення обсягу підрядних робіт у і - той проміжок часу від середнього, %, n — число проміжків часу у аналізованому периоде.

Визначити коефіцієнт ритмічності для ТОВ «ВестПромСтрой «. Знайдемо З з таблиці № 6, при цьому складемо допоміжну таблицю № 7, у ній відбивається розподіл річного обсягу підрядних робіт, виконаних самотужки по кварталам.

(Таблиця № 7).

Розподіл річного обсягу підрядних робіт з кварталами. |Роки |Квартали |Обсяг підрядних робіт з кварталами: | | | |За планом |Фактично | | | |Тис. крб. |У % до |Тис. крб. |У % до | | | | |річному | |річному | |2000 |1 квартал|3139,50 |21,7 |3491,00 |23,1 | | |2 квартал|3473,38 |24 |3569,38 |23,8 | | |3 квартал|4412,78 |30,5 |4448,88 |29,8 | | |4 квартал|3453,68 |23,8 |3477,86 |23,3 | | |УСЬОГО: |14 479,34 |100 |14 924,50 |100 | |2001 |1 квартал|3408,37 |25 |3486,76 |24,7 | | |2 квартал|3482,20 |25,2 |3592,63 |25,4 | | |3 квартал|3504,74 |25,7 |3635,92 |25,8 | | |4 квартал|3237,94 |23,8 |3382,65 |24,1 | | |УСЬОГО: |136 333,25 |100 |14 097,96 |100 | |2002 |1 квартал|3056,70 |25 |3148,22 |25,1 | | |2 квартал|3098,10 |25,3 |3262,30 |25,9 | | |3 квартал|3088,90 |25,2 |3124,06 |24,9 | | |4 квартал|2992,76 |24,5 |3028,07 |24,01 | | |УСЬОГО: |12 236,46 |100 |12 562,65 |100 |

Як очевидно з таблиці № 7, обсяг робіт з кварталами розподілено нерівномірно. Середній квартальний обсяг робіт, % до річного, становить 100: 4=25%. Відхилення обсягів підрядних робіт від среднеквартального обсягу і коефіцієнти ритмічності визначаються розрахунком, наведеним у таблиці № 8.

З таблиці № 8 зробимо наступний вывод:

У ТОВ «ВестПромСтрой «2000 року фактичний коефіцієнт ритмічності становить 0,904, що від планового на 0,014 (0,904 — 0,84).

У 2001 року фактичний коефіцієнт ритмічності виявився дорівнює плановому 0,976, що свідчить про ритмічної роботі підприємства у целом.

У 2002 року фактичний коефіцієнт ритмічності становить 0,98, що нижче планового на 0,01 (0,99 — 0,98). Цей коефіцієнт говорить про неритмічної роботі будівельної організації, але попри це, ТОВ «ВестПромСтрой «виконало і перевиконало план за обсягом підрядних робіт. Неритмичная робота обумовлена кількома причинами. Це першу чергу, певні труднощі у постачанні будівельними матеріалами довгострокового проекту, здійснюваного що з німецької фірмою — будівництво рибгоспу біля р. Апрелевки, і навіть зміни, пов’язані з кадровими перестановками та форм оплати праці. У цілому 2002 року у роботі ТОВ «ВестПромСтрой «спостерігається тенденція до більш ритмічної роботі підприємства. Планом на 2002 рік коефіцієнт ритмічності передбачено 0,99.

(Таблиця № 8).

Відхилення обсягів підрядних робіт і коефіцієнт ритмічності. |Роки |Квартали |Обсяг робіт з плану |Обсяг робіт фактично | | | |Відхилення |Коефіцієнт |Відхилення |Коефіцієнт | | | |від плану |ритмічності |від плану |ритмічності | |2000 |1 квартал |3,3 |100−11 |1,9 |100−9,6 | | | | |До= 100 =| |До= 100 | | | | |0,89 | |=0,904 | | |2 квартал |1,0 | |1,2 | | | |3 квартал |5,5 | |4,8 | | | |4 квартал |1,2 | |1,7 | | | |РАЗОМ: |11 | |9,6 | | |2001 |1 квартал |0 |100−2,4 |0,3 |100−2,4 | | | | |До= 100 =| |До= 100 = | | | | |0,976 | |0,976 | | |2 квартал |0,5 | |0,4 | | | |3 квартал |0,7 | |0,8 | | | |4 квартал |1,2 | |0,9 | | | |РАЗОМ: |2,4 | |2,4 | | |2002 |1 квартал |0 |100−1 |0,1 |100−1 | | | | |До= 100 = | |До= 100 = | | | | |0,99 | |0,99 | | |2 квартал |0,3 | |0,9 | | | |3 квартал |0,2 | |0,1 | | | |4 квартал |0,5 | |0,9 | | | |УСЬОГО: |1 | |2 | |

1.2.3 Аналіз чисельності, складу і плинності кадров.

Аналіз забезпеченості будівельної організації робочої силою виготовляють основі таблиці, складеної з цієї звітної форми № 3Т.

(Таблиця № 9).

Структура робочих кадров.

|Категория |Среднесписочная чисельність, чол. | | |2000 рік |2001 рік |2002 рік | | |Чол. |% |Чол. |% |Чол. |% | |Усього |183 |100 |161 |100 |162 |100 | |працівників | | | | | | | |Основного | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |До того ж |154 |78 |132 |82 |121 |63 | |Робітників | | | | | | |

За аналізований період ТОВ «ВестПромСтрой «спостерігається зменшення частки робітників у від кількості що працюють у ООО.

Рух робочих кадрів за звітний період характеризується такими показниками, наданими в таблиці № 10.

(Таблиця № 10).

Визначення показників руху кадров.

|Показатели |Одиниці |2000 рік |2001 рік |2002 рік | | |виміру | | | | |Среднесписочная чисельність |чол. |154 |132 |121 | |робочих | | | | | |Списочна чисельність рабочих|чел. |144 |120 |110 | |початку періоду | | | | | |Кількість прийнятих робочих |чол. |20 |49 |58 | |Кількість вибулих робочих У цьому |чол. |9 |10 |25 | |числі: | | | | | |-за власним бажанням, |чол. |9 |6 |20 | |-порушення трудовий | | | | | |дисципліни, |чол. |- |4 |5 | |Списочна чисельність |чол. |154 |144 |120 | |робочих наприкінці періоду | | | | | |Кількість робочих, які у |чол. |126 |84 |52 | |списочном складі цілий рік | | | | | |Коефіцієнт оборотності | |0,19 |0,42 |0,69 | |робочих кадрів | | | | | |Коефіцієнт стійкості | |0,82 |0,64 |0,43 | |робочих кадрів | | | | | |Коефіцієнт плинності | |0,06 |0,08 |0,21 | |робочих кадрів | | | | |

Плинність робочої сили в гальмує зростання продуктивність праці, виконання плану набрання нею чинності виробничих потужностей та об'єктів будівництва, погіршує якість виконаних робіт, призводить до неповного використанню будівельної техніки і др.

Вона характеризується коефіцієнтом плинності, що визначається по формуле:

До протікав.= Ч ув. ж. + Ч ув. зв., де (2)

Ч порівн. сп.

Ч порівн. сп. — среднесписочная чисельність рабочих,

Ч ув. ж. — чисельність робочих, звільнених за власним бажанням желанию,

Ч ув. зв.- чисельність робочих, звільнених порушення трудовий дисциплины,

Визначимо коефіцієнт плинності за аналізований период:

2000 рік: 9+0

До протікав. = 154 = 0,06

2001 рік: 7+4

До протікав. = 132 = 0,08

2002 рік: 20+5

До протікав. = 121 = 0,21

Рух робочої сили в визначається коефіцієнтом оборотності робочої сили в, що характеризує інтенсивність її руху, коефіцієнт оборотності складається від суми коефіцієнтів прибуття і вибуття робочих кадров:

До про. = До ін.+ До выб., де (3)

До ін.= Ч ін. До выб. = Ч выб.

Ч ср. сп. Ч порівн. сп.

Где: Ч порівн. сп. — среднесписочная чисельність рабочих,

Ч ін. — чисельність робочих принятых,

Ч выб.- чисельність робочих выбывших.

Обчислимо коефіцієнт оборотності за аналізований период:

2000 рік: 20

9

До ін. = 154 = 0,13, До выб. = 154 = 0,06 ,

До про.= 0,13 + 0,06 = 0,19

2001 рік: 49

10

До ін. = 132 = 0,37, До выб. = 132 = 0,07,

До про.= 0,37 + 0,07 = 0,44

2002 рік: 58

25

До ін. = 121 = 0,48, До выб. = 121 = 0,21,

До про.= 0,48 + 0,21 = 0,69

У процесі аналізу визначають коефіцієнт стійкості робочих кадрів, який обчислюється як ставлення чисельності робочих, які у списочном складі цілий рік, до середньоспискової чисельності робочих за звітний период:

До вуст. = Ч порівн. (4)

Ч ср. сп.

2000 рік: 121

До вуст. = 154 = 0,82

2001 рік: 84

До вуст. = 132 = 0,64

2002 рік: 52

До вуст. = 121 = 0,43

Результати обчислень занесемо в таблицю № 10.

За аналізований період коефіцієнт плинності зросла з 0,06 до 0,21, це вважається негативним показником в аналізованої організації. Коефіцієнт стійкості зменшується з 0,82 до 0,43, що свідчить про тому, що до 2002 року склад робочих, які працюють у власність ТОВ «ВестПромСтрой «зменшується, що пов’язані з збільшенням плинності робочих кадров.

1.2.4. Аналіз використання робочого времени.

Аналіз використання робочого дня включає вивчення календарного і робочого дня. Джерелом аналізу використання робочого дня є звіт про виконання плану з праці форма № 3-Т і такі первинного учета.

(Таблиця № 11).

Баланс робочого времени.

(однієї рабочего)

|Показатели, одиниця виміру |Величини | | |2000 рік |2001 рік |2002 рік | |1. Календарных фонд часу, дн |366 |365 |365 | |2. Выходные і святкові дні, дн |101 |103 |104 | |3. Номинальный фонд часу, дн |265 |262 |262 | |4. Невыходы, дн. |30 |35 |33 | |До того ж: | | | | |чергові й додаткові відпустки, |24 |24 |24 | |виконання держ. обов’язків, |- |1 |2 | |через хворобу, |5 |7 |4 | |для розв’язання адміністрації, |1 |1 |2 | |целодневные й інші прогули. |- |2 |1 | |5. Действительный фонд часу, дн. |235 |227 |229 | |6. Внутрисменные простої, годину. |77 |85 |113 | |7. Продолжительность робочого дня, |86 |38 |75 | |8. Продолжительность робочого дня, годину. |8 |8 |8 | |9. Среднесписочная чисельність, чол. |154 |132 |121 |

Ефективність використання робочого дня проти попереднім роком составляет:

У 2001 року — 227: 235×100 = 96,6%

У 2002 року — 229: 227×100 = 100,9%

Целодневные втрати робочого дня дорівнювали у 2001 року 2×82 = 164 чел/дня, 2002 року 1×71 = 71 чел. /день. Внутрисменные простої збільшилися з 8008 чел. /час. 2000 року до 8023 2002 року. Причинами втрат робочого дня є: недостатня забезпеченість фронтом робіт, невчасна доставка матеріалів, конструкцій і деталей, авар механізмів та його технічні неполадки і т.д.

У порівняні з попереднім роком невиходи працювати 2001 року збільшилися п’ять днів робочого, а 2002 року знизилися на 2 дня однієї робочого, справа зрушила рахунок зменшення невыходов через хворобу, і навіть зниження целодневных і найпростіших прогулів, що свідчить про зміцненні трудовий дисциплины.

До втрати робочого дня відносять і годинники, відпрацьовані надурочно. Ці години мають подвійне значення: як внутрисменные втрати робочого часу вони знижують можливе виконання обсягу підрядних робіт, і навіть додатково відпрацьоване короткий час вони збільшують обсяг робіт однією і той ж сумму.

2000 року понаднормова робота становила 86×154 = 13 244 чел. /час. ,

У 2001 року 38×132 = 5016 чел. /час. ,

У 2002 року 75×212 = 9075 чол./ час.

Наявність целодневных і внутрисменных втрат робочого дня свідчить у тому, що є резерви збільшення робочого дня і виконання додаткових обсягів робіт. Заходами, забезпечують використання цих резервів, може бути: усунення виявлених недоліків, поліпшення діяльності ТОВ «ВестПромСтрой «.

Розширення будівельного виробництва може здійснюватися двома шляхами: екстенсивним, з допомогою зростання кількості працюючих, і інтенсивним, з допомогою зростання продуктивність праці. Насправді шляхи розвиваються одночасно, і за аналізі господарську діяльність виникає необхідність виділити частку зміни обсягу підрядних робіт під впливом тієї чи іншої фактора.

Для ілюстрації взаємозв'язку між окремими чинниками використовуємо дані аналізованої будівельної організації (Таблиця № 12). У цілому нині цілковиту зміну обсягу підрядних робіт визначається по формуле:

V = Vф. — Vпл., де (5)

Vф. — фактичний обсяг підрядних работ,

Vпл. — плановий обсяг підрядних работ.

(Таблиця № 12)

Технико — економічні показники ТОВ «ВестПромСтрой «

|Показники |Величина за літами | | |2000 рік |2000 рік |2000 рік | | |План |Факт |План |Факт |План |Факт | |Обсяг підрядних |14 479,34|14 924,50|13 633,25|14 097,96|12 236,46|12 562,65| |робіт Виконаний| | | | | | | |своїми Силами, | | | | | | | |тис. крб. | | | | | | | |Среднесписочное |153 |154 |130 |132 |120 |121 | |кількість робітників, | | | | | | | |чол | | | | | | | |Середньорічна |94,636 |96,912 |104,871 |106,802 |101,971 |103,820 | |вироблення одного | | | | | | | |робочого, тис. | | | | | | | |руб. /чел. | | | | | | | |Відпрацьовано |241 |235 |238 |227 |238 |229 | |робочих днів | | | | | | | |Середньоденна |0,393 |0,412 |0,441 |0,470 |0,428 |0,453 | |вироблення одного | | | | | | | |робочого тис. | | | | | | | |руб. /чел. | | | | | | |

1.2.5. Аналіз впливу чинників виконання плану з обсягу підрядних работ.

На виконання плану підрядних робіт впливають різні чинники: позитивні, які б виконання і перевиконанню плану підрядних робіт і об'єктів на дію, й негативні, які гальмують хід її виконання. Вони, не ізольовано одне одного, у взаємозв'язок харчування та зумовленості. Ці чинники може бути кількісними і качественными.

Угруповання чинників, які впливають обсяг підрядних робіт, виходить із їх економічної природи. Відповідно до класифікацією елементів виробничого процесу чинники, що впливають виконання плану з обсягу підрядних робіт, поділяються втричі основні групи, тобто пов’язані с:

1. організацією праці та використанням робочої силы,

2. наявністю та використанням коштів праці (основних фондів),

3. наявністю та використанням предметів праці (матеріалів). Виробництво підрядних робіт можливе лише за взаємодії трьох груп чинників (елементів виробничого процесу) у певних размерах.

Разом із цим у процесі виробництва ці чинники виконують необхідну роль. Так, робоча сила у процесі виробництва створює нову вартість, а засоби і предмети праці переносять вартість на виробничу будівельну продукцію. Між ці чинники існує певна взаємозв'язок. Приміром, показник продуктивності праці залежить від ефективність використання робочого дня, кваліфікаційного складу робочих кадрів, рівня механізації виробничих процесів, впровадження нової техніки і найпередовіший технології виробництва, і навіть від забезпеченості споруджуваних об'єктів матеріальними ресурсами.

Для обліку впливу кожного із чинників побудуємо ланцюгової ряд залежності обсягу підрядних робіт від двох чинників — продуктивність праці працівників, що характеризується виробленням в рублях одну людину (У) і чисельністю працівників, зайнятих на підрядних роботах, і в підсобних виробництвах (Ч).

V

V = У x Ч. Отже, У = Ч, (6)

Отже побудуємо ланцюгової ряд залежності обсягу підрядних робіт від зміни чисельності рабочих:

Vч = (Чф — Чпл.) x У пл.

(7)

Зміна обсягу підрядних робіт у залежність від зміни выработки:

Vв = Чф x (Вф. — У пл.)

(8)

Відповідно до правилами проведення цепних підстановок необхідна за цей елітний реєстр підставити по черзі значення відхилення чинника з його базисної величини, залишивши інший чинник неизмененным.

Відносне зміна обсягу підрядних робіт з допомогою кожного з чинників визначається по формуле:

Vв.

Uв. = V x 100%

(9)

Vч.

Uч. = V x 100%

(10)

Для перевірки вмотивованості расчетов:

Vв.+ Vч. = V, Uв. + Uч. = 100%.

Для 2000 года:

V = Vф. — V пл. = 14 924,5−14 479,34 = 445,16 тис. руб.

Vч = (Чф — Чпл.) x У пл.= (154−153) x 94,636 = 94,636 тис. руб.

Vв = Чф x (Вф. -В пл.)=154 x (96,912−94,636)=154×2,276=350,504 тис. руб.

Vв. 350,504

Uв. = V x 100% = 445,160×100% = 78,7%

Vч. 94,636

Uч. = V x 100% = 445,160×100% = 21,3%

Перевіримо: V = 350,504 + 94,636 = 445,14 тис. руб.

Uв. + Uч. = 78,7 + 21,3 = 100%

Для 2001 года:

V = Vф. — V пл. = 14 097,96 — 13 633,25 = 464,71 тис. руб.

Vч = (Чф — Чпл.) x У пл.= (132−130) x 104,871 = 209,742 тис. руб.

Vв=Чф x (Вф. -В пл.)=132х (106,802−104,871)=132×1,931=254,892 тис. руб.

Vв. 254,892

Uв. = V x 100% = 464,710×100% = 54,9%

Vч. 209,742

Uч. = V x 100% = 464,710×100% = 45,1%

Перевіримо: V = 209,742 +254,892 = 464,710 тис. руб.

Uв. + Uч. = 54,9 + 45,1 = 100%

Для 2002 года:

V = Vф. — V пл. = 12 562,65−12 236,46 = 326,19 тис. руб.

Vч = (Чф — Чпл.) x У пл.= (121−120) x 101,971 =101,971 тис. руб.

Vв = Чф x (Вф. -В пл.)=121 x (103,82−101,971)= 223,729 тис. руб.

Vв. 223,729

Uв. = V x 100% = 326,190×100% = 68,7%

Vч. 101,971

Uч. = V x 100% = 326,190×100% = 31,3%

Перевіримо: V = 101,971 + 223,729 = 326,190 тис. руб.

Uв. + Uч. = 68,7 + 31,3 = 100%

Результат розрахунків зведемо в таблицу:

(Таблиця № 13). Вплив чинників на результат виконання плану з обсягу підрядних работ.

|Факторы |2000 рік |2001 рік |2002 рік | |Відносне зміна обсягу подрядных|100 |100 |100 | |робіт, % | | | | |До того ж: | | | | |- під впливом зміни вироблення, % |78,8 |54,9 |68,7 | |- під впливом зміни чисельності, % |21,3 |45,1 |31,3 |

Як очевидно з таблиці № 13, 2000 року збільшення обсягу підрядних робіт відбувається у великою мірою інтенсивним шляхом (78,7%), ніж екстенсивним (21,3%). Це засвідчує тому, що успішний розвиток аналізованої організації у 2000 року відбувалося інтенсивним шляхом. У 2001 року зміна обсягу підрядних робіт точиться переважно з допомогою зміни чисельності, т. е. екстенсивним шляхом. Це пов’язано з тим, зміна інтенсивного чинника (54,9%) вироблення відбувається повільнішим шляхом. У 2002 року розширення будівельного виробництва здійснюється практично однаково за рахунок інтенсивного, і з допомогою екстенсивного факторов.

1.3. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТОВ «ВЕСТПРОМСТРОЙ «.

Категорія прибутку тісно пов’язана з показником собівартості. Підвищення прибутку, дохідності є основою розквіту економіки. Прибуток є джерелом розширення виробництва. Збільшення житлового і культурно- побутового значення, розвитку науку й культури. Особливо зросла роль прибутку на умовах ринкової економіки, підвищилася їхня частка, оставляемая в розпорядженні організації. У результаті відбувається розширення виробництва, технічне переозброєння. З іншого боку, прибуток у умовах служить важливим джерелом підвищення доходів працівників. Прибуток є кінцевий результат роботи виробництва. Якщо дохід організації перевищує витрати, отже, отримана прибуток. Якщо витрати з жодних причин перевищують доходи, отже, організація убыточна.

Розглянемо дані бухгалтерської звітності ТОВ «ВестПромСтрой «форми № 2 «Звіт про фінансові результати та його використанні «і довідки до звіту. Дані 2000, 2001, 2002 років зведемо в таблицю № 14.

(Таблиця № 14).

Формування прибутку року між ТОВ «ВестПромСтрой».

|Показатели |Величина за літами | | |2000 рік |% |2001 рік |% |2002 рік |% | |Прибуток від даних |2191,44 |84,8 |1819,99 |83 |1432,16 |81,1| |Об'єктів і | | | | | | | |комплексів | | | | | | | |робіт, тис. крб. |385,02 |14,9 |361,79 |16,5|333,75 |18,9| |Результат від іншої| | | | | | | |реалізації, тис. | | | | | | | |крб. | | | | | | | |Доходи від |7,82 |0,3 |11,04 |0,5 |- |- | |позареалізаційних | | | | | | | |операцій, тис. крб.| | | | | | | |Разом прибуток |2584,28 |100 |2192,82 |100 |1765,94 |100 | |звітного року, | | | | | | | |тис. крб. | | | | | | |

Висновок, якого можна дійти виходячи з таблиці № 14, залежить від тому, що у 2001 року, проти 2000 роком, величина балансовою прибутку зменшилася на 371,45 тис. крб. чи 15,2%. Також балансова прибуток знизилася 2002 року, проти 2001 роком, на 387,83 тис. крб., але й змілів і обсяг виконаних робіт з 14 097,96 тис. крб. до 12 562,65 тис. крб. Основну частка прибутку становить прибуток за здачі объектов.

Зміна прибутку мало статися з допомогою зміни обсягу виконаних підрядних робіт на зданих об'єктах і комплексах, зміни величини прибутку на кожному рубле зданої продукції, і навіть з допомогою структурних сдвигов.

Тепер визначимо, як впливають перелічені вище чинники на відхилення суми фактично одержаного прибутку від запланованого чи то з базисної (за базисний показник приймаємо показник попереднього года).

Визначимо обсяг прибутку, що припадає на 1000 рублів обсягу підрядних работ:

2000 рік: 2584,28: 14 924,50 = 0,173

2001 рік: 2192,82: 14 097,96 = 0,155

2002 рік: 1765,94: 12 562,65 = 0,141

Визначимо, як кожен чинник зміну суми прибутку. Результати обчислень оформимо в табличній формі (таблиця № 15).

(Таблиця № 15).

Чинники, що впливають зміна суми прибыли.

|Факторы |Етапи порівняння | | |2001 рік |2002 рік |2002 рік | | |щодо |щодо |щодо | | |2000 рік |2001 рік |2000 рік | |Зміна обсягу |(14 924,5−14 479,34)|(13 633,25−14 097,96|(12 236,46−12 562,65| |виконаних |x 0,173 = -77,012 |) x 0,155 = -72,03|) x 0,141 = - | |підрядних робіт, | | |45,993 | |тис. крб. | | | | |в % |35,6 |57,5 |45,1 | |Зміна розміру |(0,155−0,173) |(0,141−0,155) |(0,141−0,173) | |прибутку, |х14 097,96=-253,76 |х12 562,65=-175,88 |х12 562,65=-402,00 | |Що Припадає на | | | | |ТОВ рублів обсягу | | | | |підрядних робіт, | | | | |тис. крб. | | | | |в % |64,4 |52,5 |54,9 | |РАЗОМ: | | | | |Тис. крб |-330,772 |-247,910 |-447,993 | |У % |100 |100 |100 |

І, з таблиці № 15, можна спостерігати, що у зменшення суми прибутку на 2001 року у більшою мірою вплинуло зменшення розміру прибутку, що припадають на 1000 рублів обсягу підрядних робіт, ніж зменшення обсягів підрядних робіт, виконаних ТОВ «ВестПромСтрой».

У 2002 року розмір прибутку проти 2001 роком, зменшився на 330,772 тис. крб. Це — зменшення склалося переважно з допомогою зменшення обсягу виконаних підрядних работ.

За аналізований період 2000 — 2002 роки величину одержаної прибутку зменшився на 8169,14 тис. крб., за рахунок зміни розміру прибутку на 1000 рублів обсягу підрядних робіт з 0,7958 тис. крб. 2000 року, до 0,6486 тис. крб. 2002 року, і з допомогою зниження обсягу виконаних підрядних робіт з 14 924,50 тис. крб. 2000 року, до 12 562,65 тис. крб. в 2002 году.

Резервами збільшення прибутку може бути: збільшення підрядних робіт, збільшення обсягу прибутку на обсязі зданих об'єктів і комплексів робіт, недопущення виробничих убытков.

1.4 Аналіз рентабельності ТОВ «ВестПромСтрой «.

Рентабельність одна із найважливішим показників ефективності виробництва, що використовуються оцінки діяльності будівельної організації. Організація працює рентабельно у разі, якщо доходи, отримані внаслідок виробничо-господарської діяльності, перевищують Витрати виробництво работ.

Показник абсолютної суми прибутку під час аналізу результатів діяльності будівельної організації неспроможна повністю охарактеризувати, добре чи ні працювала дана організація, позаяк у цьому випадку невідомий виконаний обсяг робіт. Тільки співвідношення прибутків і обсягу виконаних підрядних робіт, що характеризується рівнем рентабельності, дозволяє оцінити виробничо-господарську діяльність будівельної організації у звітному року, порівняти з результатами попередніх звітних періодів, і навіть визначити місце аналізованої будівельної організації серед інших однотипних организаций.

При аналізі розрізняють планову і фактичну рентабельність. Рівень загальної (балансовою) рентабельності визначаються як ставлення суми загальної прибуток від реалізації підрядних робіт до собівартості підрядних работ.

Отже, рівень рентабельності будівельного виробництва можна визначити по формуле:

П

R = З x 100%, де (11)

R — рівень рентабельності в %,

П — прибуток від підрядних работ,

З — собівартість підрядних работ.

Рентабельність ТОВ «ВестПромСтрой «визначимо розрахунком в табличній форме.

(Таблиця № 16).

Рентабельність ТОВ «ВестПромСтрой «.

|Показатели |Величина за літами | | |2000год |2001 рік |2002год | | |План |Факт. |% |План |Факт. |План |Факт. | |Собівартість |12 322,48|12 722,22|0,97 |11 861,10|12 282,46|10 802,64|11 134,76| |підрядних | | | | | | | | |робіт, Тис. | | | | | | | | |крб. | | | | | | | | |Прибуток від |2156,43 |2188,22 |101,6|17 673 |1817,8 |1425,95 |1436,38 | |реализ | | | | | | | | |підрядних | | | | | | | | |робіт, Тис. | | | | | | | | |крб. | | | | | | | | |Рентабельность,|17,5 |17,2 | |14,9 |14,8 |13,2 |12,9 | |% | | | | | | | |

Зниження фактичної рентабельності на планової за досліджуваний період свідчить певні недоліках в виробничо-господарської діяльності ТОВ «ВестПромСтрой «.

(Таблиця № 17).

Виявлення чинників, викликали зміна рентабельності. |Роки |Показники |Етапи |РАЗОМ | | | |1 |2 |3 | | | | |План: |Звіт: |Звіт: | | |2000 |Собівартість підрядних |12 322,48 |12 722,22 |12 722,22 |+ 399,74| | |робіт тис. раб. | | | | | | |Прибуток від |2456,43 |2188,22 |2188,22 |+ 31,75 | | |підрядних робіт Тис. крб.| | | | | | |Відхилення від Попереднього|- |-0,6 |-0,3 | | | |етапу, % | | | | | | |Чинники, вызы- вающие |Збільшення собівартості підрядних | | |відхилення |робіт | |2001 |Собівартість підрядних |11 861,1 |12 282,46 |12 282,46 |+421,36 | | |робіт тис. раб. | | | | | | |Прибуток від |1767,3 |1817,8 |18,17,8 |+50,5 | | |підрядних робіт Тис. крб.| | | | | | |Рентабельність, % |14,9 |14,8 |14,8 |-0,1 | | |Відхилення від Попереднього|- |-0,5 |-0,1 | | | |етапу, % | | | | | | |Чинники, вызы- вающие |Збільшення собівартості підрядних | | |відхилення |робіт | |2002 |Собівартість підрядних |10 802,64 |11 134,76 |11 134,76 |+ 72,2 | | |робіт тис. раб. | | | | | | |Прибуток від |1425,95 |1436,38 |1436,38 |+ 10,43 | | |підрядних робіт Тис. крб.| | | | | | |Рентабельність, % |13,2 |12,9 |12,9 |-0,3 | | |Відхилення від Попереднього|- |-0,4 |-0,1 |-0,1 | | |етапу, % | | | | | | |Чинники, вызы- вающие |Збільшення собівартості підрядних | | |відхилення |робіт |

На виконання чинників, викликали це й зміна, використовуємо метод цепних підставок. Складемо аналітичну таблицю, у якій уявімо три етапу порівняння (Таблиця № 17).

У 2001 року збільшення собівартості знизило рівень рентабельності на 0,6 пункту, а надпланова прибуток, хоч і отримали, але виявилася незначною і підняла рентабельність, лише зв 0,3 пункту, що заслуговує негативною оцінки. Аналогічно, 2001-го і 2002 роках план по рентабельності знизився на 0,1 і 0,3 пункту соответственно.

З таблиці № 17, видно значно знизився рівень рентабельності в 2002 року порівняно з 2001 і 2000 роками. Цей небажаний факт в роботі ТОВ «ВестПромСтрой «пояснюється зниженням обсягів підрядних робіт, також сталося значне зменшення прибуток від реалізації від підрядних робіт з 2188,22 тис. крб. 2000 року, до 1436,38 тис. крб. в 2002 року, як наслідок зниження рентабельності, що негативним показником у роботі ТОВ «ВестПромСтрой «.

1.5. Вывод.

Дані попередніх розрахунків видно, що у ТОВ «ВестПромСтрой «підрядні роботи, виконаними силами складають у 2000 року — 67,7%, в 2001 року — 69%, 2002 року — 73,3%, тобто питому вагу підрядних робіт, виконуваних самотужки ТОВ «ВестПромСтрой «, зростає у перебігу 2000 — 2002 року, а обсяг підрядних робіт, виконуваних залученими організаціями, зменшується з 32,3% до 26,7% 2000 року. Обсяг підрядних робіт, виконуваних з допомогою капітальних державних вкладень знизився з 48,5% 2000 року до 13% 2002 року і збільшився обсяг робіт з допомогою суспільних соціальних і акціонерних організацій з 16,8% до 37%. Також спостерігається збільшення частки капітального ремонту 2001 року, порівняно з 2000-го роком на13%, але у 2002 року, проти 2001 роком, спостерігається зниження цей показник на 69,8%.

Виконання обсягу підрядних робіт у аналізованої організації рівномірно протягом трьох лет.

Обсяг підрядних робіт у 2001 року порівняно з 2000-го роком знизився на 6%, а 2002 року порівняно з 2001 роком на 10%, фактично обсяг підрядних робіт у 2002 року знизився на 1% проти 2001 годом.

За аналізований період коефіцієнт плинності робочих зросла з 0,06 до 0,21, це вважається негативним показником у роботі ТОВ «ВестПромСтрой».

Коефіцієнт плинності зменшується з 0,82 до 0,43, що свідчить про тому, що 2002 року склад робочих, які працюють у власність ТОВ «ВестПромСтрой «зменшується, це пов’язано з збільшенням плинності робочих кадрів. Також у організації є втрати робочого дня, які свідчать, що є резерви збільшення робочого дня і виконання додаткових обсягів работ.

Збільшення обсягу підрядних робіт у 2000 року відбувається у більшої мері інтенсивним шляхом (67,7%). Це засвідчує тому. Що розвиток аналізованої організації у 2000 року відбувалося інтенсивним шляхом. У 2001 року зміна обсягу підрядних робіт точиться переважно з допомогою зміни чисельності, ч.е. екстенсивним шляхом. У 2002 року розширення будівельного виробництва здійснюється практично однаково як з допомогою інтенсивного, і з допомогою екстенсивного факторов.

За аналізований період 2000−2002 рік величину одержаної прибутку зменшився на 751,82 тис. крб. Резервами збільшення прибутку може бути: збільшення обсягу підрядних робіт, підвищення розміру прибутку на обсязі зданих об'єктів і комплексів робіт, недопущення виробничих убытков.

2. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПІДРЯДНИХ РОБІТ ТОВ «ВЕСТПРОМСТРОЙ».

2.1. Оцінка виконання плану з зниження собівартості підрядних робіт в

ТОВ «ВестПромСтрой «.

Собівартості підрядних робіт є якісним найважливішим показником роботи будівельних організацій, у якому висвітлюються усі сторони своєї діяльності: рівень використовуваної техніки, організація виробництва й управління будівництвом, використовувані матеріальні ресурси, продуктивності праці і прочие.

Собівартість підрядних робіт є найважливішим якісним показником і охоплює всі витрати будівельної організації з їхньої производство.

При аналізі виконання плану про зниження собівартості розглядається планова собівартість і фактичні дані форми № 5−3. Вихідна інформація для аналізу представленій у таблиці № 18.

(Таблиця № 18).

Інформація для аналізу виконання плану з зниження собівартості. |Показники |2000 рік |2000 рік |2000 рік | |За планом: |14 479,34 |13 633,25 |12 236,46 | |Кошторисна вартість | | | | |підрядних робіт, тис. крб. | | | | |Собівартість Підрядних |12 322,48 |11 861,10 |10 802,64 | |робіт, тис. крб. | | | | |Витрат на 1 крб. підрядних |1,957 |2,001 |2,031 | |робіт | | | | |Фактично: |14 924,5 |14 097,96 |12 562,65 | |Кошторисна вартість | | | | |підрядних робіт, тис. крб. | | | | |Собівартість Підрядних |12 722,22 |12 284,46 |11 134,76 | |робіт, тис. крб. | | | | |Витрат на 1 крб. підрядних |1,962 |2,003 |2,038 | |робіт | | | |

2000 року збільшення витрат, проти планом, становило 0,005 крб. (1,957−1,962), 2001 року — 0,002 крб. (2,001−2,003), 2002 року — 0,007 крб. (2,031−2,038).

Збільшення рівня витрат за 1 крб. підрядних робіт призвів до убыткам.

Визначимо виниклі збитки до збільшення собівартості. Вони становлять: кошторисна вартість підрядних робіт мінус планова собівартість. Результати обчислень за трьома аналізованих років оформи як таблицы.

(Таблиця № 19).

Збитки від підвищення себестоимости.

|Показатели |2000 рік |2001 рік |2002 рік | |Фактична |14 924,50 |14 097,96 |12 562,65 | |кошторисна вартість | | | | |підрядних робіт, | | | | |тис. крб. | | | | |Планова |1232,48 |1181,10 |10 802,64 | |собівартість, | | | | |Тис. крб. | | | | |Фактична |12 712,02 |12 282,46 |11 134,76 | |собівартість, | | | | |Тис. крб. | | | | |Збитки від |-170,2 |-183,2 |-144,4 | |збільшення | | | | |собівартості, | | | | |тис. крб. | | | |

2000 рік: План: 14 924,50 — 12 322,48 = 2602,02 тис. руб.

Факт: 14 924,50 — 12 713,02 = 2211,48 тис. руб.

957,2 — 527,4 = 429,8 тис. крб. 2001 рік: План: 14 097,96 — 11 861,10 = 2236,86 тис. руб.

Факт: 14 097,96 — 12 282,46 = 1815,50 тис. руб.

2236,86 — 1815,50 = 421,36 тис. крб. 2002 рік: План: 12 562,65 — 10 802,64 = 1760,01 тис. руб.

Факт: 12 562,65 — 11 134,76 = 1427,89 тис. руб.

1760,01 — 1427,89 = 332,12 тис. руб.

Отже, 2000 року перевитрата від підвищення собівартості фактичного обсягу робіт з порівнянню з планом становив 390,54 тис. крб., 2001 року на 421,36 тис. крб., й у 2002 року на 332,12 тис. крб., в такий спосіб, ми можемо сказати, що план зниження собівартості на 3 роки ТОВ «ВестПромСтрой» не виконувався, планове зниження перевищує фактичне. Це могло б відбуватися зміною структури робіт і збільшення рівня витрат з статтям собівартості. Подальший аналіз дозволить оцінити вплив цих факторів виконання плану з зниження себестоимости.

2.2. Аналіз собівартості підрядних робіт з статтям затрат.

Кошторисна вартість підрядних робіт підрозділяється на прямі витрати й накладні витрати. До складу прямих витрат входять оплата праці робочих, вартість матеріалів та витрати по експлуатації машин і механизмов.

Накладні витрати, на відміну прямих витрат, пов’язані із забезпеченням загальних умов будівельного виробництва. До них належать витрати з обслуговування процесу виробництва та управлінню строительством.

Розподіл підрядних робіт з групам витрат із їхніх частки у складі загальної собівартості, прийнятої за 100%, визначає структуру себестоимости.

Відносний резерв кожної групи витрат у собівартості то, можливо різний і від виду робіт, від рівня сборности і механізації строительства.

Структура собівартості визначається питому вагу кожної статті витрат (Уз) у загальному обсягу собівартості, що може бути розрахований за наступній формуле:

31×100%,

У зi = СС де (12)

У зi — питому вагу кожної і- тієї статті витрат, % З і- величена кожного виду витрат, тис. крб. СС — собівартість підрядних робіт, тис. руб.

Для проведення аналізу структури собівартості підрядних робіт складемо аналітичну таблицю № 20.

(Таблиця № 20).

Аналіз структури собівартості ТОВ «ВестПромСтрой «. |Статті витрат |По планової |По фактичної |Відхилення від | | |собівартості |собівартості |плану | | | | |собівартості | | |Тис. крб. |% |Тис. крб. |% |Тис. |% | | | | | | |крб. | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |2000 | | | | | | | |Матеріали |5409,60,0 |43,9 |5682,72 |44,7|+273,12 |69,4 | |Витрати оплату праці |2402,90 |19,5 |2262,9 |17,8|-140,00 |-34,6 | |Витрати по експлуатації |653,10 |5,3 |661,10 |5,2 |+8,00 |+2,1 | |машин і європейських механізмів | | | | | | | |РАЗОМ: |8465,60 |68,7 |9606,70 |67,7|+141,10 |+36,9 | |Прямі витрати | | | | | | | |Накладні витрати |3856,90 |21,3 |4106,3 |32,3|+249,40 |+63,1 | |УСЬОГО: |12 322,48 |100 |12 713,02 |100 |+390,50 |100 | |2001 |5301,90 |44,7 |5502,50 |44,8|+87,40 |+47,9 | |Матеріали | | | | | | | |Витрати оплату праці |2016,40 |17 |2038,90 |16,6|+22,5 |+5,2 | |Витрати по експлуатації |711,60 |6 |687,80 |5,6 |-23,8 |-5,7 | |машин та правових механізмів | | | | | | | |РАЗОМ: |8030,0 |67,7 |8229,2 |67 |+199,2 |+47,4 | |Прямі витрати | | | | | | | |Накладні витрати |3831,10 |32,3 |4053,20 |33 |+222,10 |+52,6 | |УСЬОГО: |11 861,10 |100 |12 282,46 |100 |+421,36 |100 | |2002 |4839,60 |44,8 |5144,30 |46,2|+304,70 |+91,7 | |Матеріали | | | | | | | |Витрати оплату праці |1836,40 |17 |1959,70 |17,6|+123,30 |+37,1 | |Витрати по експлуатації |648,20 |6 |701,50 |6,3 |+53,30 |+16 | |машин і немає механізмів | | | | | | | |РАЗОМ: |7324,20 |67,8 |7805,50 |70,1|+481,30 |+144,8 | |Прямі витрати | | | | | | | |Накладні витрати |3478,40 |32,2 |3329,30 |29,9|-149,10 |-44,8 | |УСЬОГО: |10 802,64 |100 |11 134,76 |100 |+332,20 |100 |

Великий питому вагу накладних витрат у собівартості підрядних робіт пояснюється високими адміністративно-господарськими витратами та видатками з обслуговування робочих. Так 2000 року питому вагу накладних витрат становить 32,3%, 2001 року — 33,0%, 2002 року питому вагу накладних витрат кілька знизився — 29,9%, що позитивно характеризує роботу ТОВ «ВестПромСтрой «.

Проаналізуємо структуру собівартості підрядних робіт за 2000 рік. З таблиці № 20 можна дійти невтішного висновку, що питома вага витрат за матеріали в собівартості підрядних робіт зросла з 43,9% за планом до 44,7% фактично. Зниження оплати праці робочих не справа загального зниження прямих витрат за виробництво з всіх статтях, вони зросли на 147,43 тис. руб.

Питома вага накладних витрат у собівартості підрядних робіт зросла з 31,3% до 32,3%. Загальне збільшення собівартості становило 390,54 тис. руб.

У 2001 року у процесі аналізу структури собівартості можна спостерігати збільшення прямих витрат за виробництво з всіх статтях, крім витрат на експлуатацію машин та правових механізмів, вони знизилися на 23,92 тис. крб., сталося підвищення накладних витрат з 32,3% до 33%, що спричинило за собою збільшення собівартості на 421,36 тис. руб.

У 2002 рік характеризується загальним збільшенням частки прямих витрат з 67,8% за планом до 70,1% фактично на структурі собівартості підрядних робіт. Відхилення від планової собівартості за абсолютним вираженні становило 481,16 тис. крб. Зниження частки накладних витрат у 2001 року з 32,2% до 29,9% дало економію в размере

149,04 тис. руб.

У статті «Матеріали «відбиваються такі витрати: вартість матеріалів, деталей і конструкцій за відпускними цінами постачальників, вартість тари і упаковки, витрати на транспортування газу (включаючи вантаження й розвантаження), націнки постачальницьких громадських організацій і заготівельно-складські витрати, вартість палива, електроенергії, води та інших матеріалів на технологічні нужды.

До складу цієї статті витрат не включаються вартість допоміжних матеріалів, споживаних при експлуатації будівельних машин і транспортних коштів, относимая на витрати на експлуатації, і навіть вартість матеріалів, призначених зведення тимчасових будинків та споруд й інших, врахованих у складі накладних расходов.

Для аналізу витрат з статті «Матеріалів «в собівартості використовуємо дані таблиці № 21.

(Таблиця № 21).

Дані для аналізу витрат з статті «Матеріали «. |Матеріальні витрати |Сума, |Питома |Витрати на 1 крб. | | |Тис. крб. |вагу, % |підрядних робіт, крб. | |2000 рік |5409,60 |43,9 |5409,60: 14 479,34 = | |По планової | | |0,374 | |Собівартості | | | | |По фактичної |5682,72 |44,7 |5682,72: 14 924,50 = | |Собівартості | | |0,381 | |2001 рік |5301,90 |44,7 |5301,90: 13 633,25 = | |По планової | | |0,388 | |Собівартості | | | | |По фактичної |5502,50 |44,8 |5502,50: 14 097,96 = | |Собівартості | | |0,390 | |2002 рік |4839,60 |44,8 |4839,60: 12 236,46 = | |По планової | | |0,395 | |Собівартості | | | | |По фактичної |5144,30 |46,2 |5144,30: 12 562,65 = | |Собівартості | | |0,409 |

З таблиці № 21, матеріальні витрати на крб. підрядних робіт 2000 року збільшилися проти планами на 0,007 крб. (0,381−0,374), 2001 року — на 0,002 крб. (0,390−0,388), 2002 року — на 0,014 крб. (0,409−0,395).

Збільшення матеріальних витрат у 2000 — 2002 роках із порівнянню з планами сталося з допомогою зміни обсягу підрядних робіт і збільшення рівня витрат матеріалів на окремі види работ.

За три досліджуваних року матеріальні витрати зменшилися з 5683,72 тис. крб., до 5144,30 тис. крб. Це — зменшення сталося з допомогою двох чинників: 1. за рахунок зменшення обсягів робіт на 2346,92 тис. крб., 2. За рахунок збільшення матеріаломісткості від 0,374 крб. до 0,409 крб. Для обліку впливу чинників побудуємо ланцюгової ряд залежності собівартості матеріалів від матеріаломісткості і обсягу виконаних работ.

М =Ме x V, де (13)

М — собівартість матеріалів, Ме — витрати на крб. підрядних робіт (матеріаломісткість), V — обсяг виконаних підрядних работ.

Відповідно до правилами проведення цепних підставок необхідна за цей елітний реєстр поставити по черзі значення відхилення чинника з його базисної величини (за базисну величину приймаємо величину попереднього года).

ММе = (Меан-М) x V, (14)

МV = Меан x (Ман — МБ). (15)

Відносне зміна собівартості матеріалів з допомогою викладених чинників визначається по формулам:

Меан Мv

Меан = М x 100%, Мv = М x 100%.

Проаналізуємо 2001 рік щодо 2000 год.

Меан = (0,390−0,381) x 14 924,50 = 134,3205 тис. крб. Мv = 0,390 x (14 097,96−14 924,50) = -322,3506 тис. руб.

134,3205×100% 134,3205

Меан = (5502,5−5682,12) = -180,22×100% = -73%

322,3506 Мv = -180,22×100% = 173% Зробимо перевірку: М = Мте + Мv 134,3205 +(-322,3506) = -180,22 5502,50 — 5682,72 = -180,22 Меан + Мv = 100% -73% + 173% = 100%, тож, результати вычеслений верны.

Проанализируем 2002 рік щодо 2001 год.

Меан = (0,409−0,390) x 14 097,96 = 267,90 тис. крб. Мv = 0,409 x (12 562,65−14 097,96) = -627,90 тис. руб.

267,90×100% 267,90

Меан = (5144,3−5502,5) = -358,2×100% = -75%

-627,90 Мv = -358,20×100% = 175% Зробимо перевірку: М = Ме + Мv 5144,30 — 5502,50 = - 358,80 тис. крб. 267,9 — 627,90 = -360 Ме + Мv = 100% -75% + 175% = 100%, перевірка верна.

Проанализируем 2002 рік щодо 2000 год.

Меан = (0,409−0,381) x 14 924,50 = 418 тис. крб. Мv = 0,409 x (12 562,65−14 924,50) = -966 тис. руб.

418×100% 418

Меан = (5144,3−5682,72) = -538,42×100% = -77,6%

-966 Мv = -538,42×100% = 177,6% Зробимо перевірку: М = Ме + Мv 5144,30 — 5682,72 = - 538,42 тис. крб. 418 — 966 = 538 тис. крб. Ме + Мv = 100% -77,6% + 177,6% = 100%, перевірка верна.

Результати факторного аналізу узагальнимо в таблицю № 22.

(Таблиця № 22).

Чинники, що впливають зміна матеріальних витрат у структурі себестоимости.

|Факторы |Етапи порівняння | | |2001 рік |2001 рік |2002 рік | | |щодо |щодо |щодо | | |2000 рік. |2001 рік. |2000 рік. | |Зміна обсягу | | | | |виконаних підрядних |322,35 |-627,90 |-966,00 | |робіт, тис. крб. | | | | |в % |173 |175 |177,6 | |Зміна рівня витрат | | | | |Матеріалів на 1 крб. |134,32 |267,90 |418,00 | |підрядних робіт, тис. | | | | |крб. в % |-73 |-75 |-77,6 | |РАЗОМ: | | | | |Тис. крб. |-180. 22 |-360. 00 |-548. 42 | |У % |100 |100 |100 |

Зменшення матеріаломісткості 2001 року дало додаткові витрати в розмірі 134,32 тис. крб. Зниження матеріальних витрат у 2001 року з допомогою зміни обсягу підрядних робіт на 322,35 тис. крб. дало загальне твердження зниження матеріальних витрат за 180,22 тис. крб. У 2002 року зменшення матеріальних витрат, проти 2001 роком, великий вплив справила зниження обсягу виконаних робіт, він знизився на 627,90 тис. крб., а рівень витрат матеріалів підвищився на 267,90 тис. крб., у цілому матеріальні витрати 2002 року проти 2001 роком зменшилися на 360 тис. руб.

У цілому нині за аналізований період зменшення матеріальних витрат у структурі собівартості на 540 тис. крб. склалося шляхом зменшення обсягу виконаних підрядних робіт -77,6%.

Витрати з праці робочих містять витрати з оплати праці робочих зайнятих безпосередньо на підрядних роботах. Сума оплати праці робочих включає оплату праці, нараховану за всі системам, застосовуваним аналізованої будівельної організації, доплати до праці в понаднормове час, оплату простоїв з вини робітників і інші выплаты.

(Таблиця № 23).

|Годы |Витрати на |Сума, |Среднесписочная |Оплату праці одного | | |оплату труда|тыс. |чисельність чол. |Робітника, тис. крб. | | |робочих |крб. | | | |2000 |За планом |2403,04 |154 |2403,04: 154 = 15,6041 | | |Фактично |2264,58 |153 |2264,58: 153 = 14,8012 | |2001 |За планом |2016,18 |132 |2016,18: 132 = 15,2740 | | |Фактично |2038,72 |130 |2038,72: 130 = 15,6824 | |2002 |За планом |1836,32 |120 |1836,32: 120 = 15,3027 | | |Фактично |1959,60 |121 |1959,60: 121 = 16,1900 |

З таблиці № 24 можна зробити такий висновок: 2000 року спостерігається зниження суми оплати праці робітників у собівартості підрядних робіт з порівнянню запланованої. Оплату праці однієї робочого знижувалася по порівнянню із запланованою: 2000 року — на 0,8029 тис. крб. (15,6041- 14,8012), 2001 року на 0,4084 тис. крб. (15,274−15,6824). У 2002 року оплату праці в робочого різко підвищилася — до 16,19 тис. крб., що на 0,8873 тис. крб. більше, порівняно з запланированной.

Різке зростання оплати праці пояснюється наміченої тенденцією конфліктів робочих, безпосередньо зайнятих в будівельному виробництві, з керівництвом ТОВ «ВестПромСтрой «. До того ж з проекту по будівництва рибгоспу біля р. Апрелевки разом із німецькими строителями.

Для обліку чинників, які впливають зміна витрат з статті «Витрати на оплату праці робочих «, побудуємо ланцюгової ряд залежності оплати праці від обсягів виконаних підрядних робіт та розміру оплати праці в 1 крб. підрядних работ:

ОЗП = Зо x /, де (16)

ЗОП — величина оплати праці структурі собівартості підрядних робіт, Зо — оплата праці, яка припадає на 1 крб. підрядних робіт, / - обсяг виконаних підрядних работ.

Відповідно до правилами проведення цепних підстановок необхідна за цей елітний реєстр поставити по черзі значення відхилення чинника з його базису величини, т. е. від величини попереднього года:

ОЗП зо = (Зоан — Зоб) x / (17)

ОЗП v = Зоан (Vан — V б) (18)

Относительное зміна визначається по формулам:

ОЗПзо

ОЗП зо = ОЗП x 100%,

ОЗП v

ОЗП v = ОЗП x 100%.

Проаналізуємо 2001 рік щодо 2000 рік: ОЗПзо = (0,1445−0,1518) x 14 924,50 = -108,949 тис. крб. ОЗП v = 0,1445 x (14 097,96−14 924,50) = -119,435 тис. руб.

Підрахуємо відносне измерение:

-108,949×100%

ОЗПзо = (2038,72−2264,58) = 48%

-119,435

ОЗП v = -225,86×100% = 52%

Перевіримо результати обчислень: ОЗП = -108,949 + (-119,435) = -228,384 ОЗП зо + ОЗП v = 48% + 52% =100%

Проаналізуємо 2002 рік щодо 2000 рік: ОЗПзо = (0,1559−0,1445) x 14 097,96 = 160,716 тис. крб. ОЗП v = 0,1559 x (12 562,65−14 097,96) = -239 тис. руб.

Підрахуємо відносне измерение:

160,716×100%

ОЗПзо = (1959,60−2038,72) = -203%

-239

ОЗП v = -79,12×100% = 303%

Перевіримо результати обчислень: ОЗП = 160,716 + (-239) = -79 ОЗП зо + ОЗП v = -203% + 303% =100%

Проанализируем 2002 рік щодо 2001 рік: ОЗПзо = (0,1559−0,1518) x 14 924,50 = 61,19 тис. крб. ОЗП v = 0,1559 x (12 562,65−14 924,50) = -368,212 тис. руб.

Підрахуємо відносне измерение:

61,19×100%

ОЗПзо = (1959,60−2264,58) = -20%

-368,212

ОЗП v = -304,98×100% = 120%

Перевіримо результати обчислень: ОЗП = 61,19 + (-159,080) = -307 ОЗП зо + ОЗП v = -20% + 120% =100%

Результати обчислень занесемо в таблицу.

(Таблиця № 24). Чинники, що впливають зміна витрат з статті «Витрати оплату праці робочих «у структурі себестоимости.

|Факторы |Етапи порівняння | | |2001 рік |2001 рік |2002 рік | | |щодо |щодо |щодо | | |2000 рік. |2001 рік. |2000 рік. | |Зміна обсягу | | | | |виконаних підрядних |-119,435 |+239,000 |-368,212 | |робіт, тис. крб. | | | | |в % |52,7 |303 |120 | |Зміна рівня витрат | | | | |Матеріалів на 1 крб. |-108,949 |160,716 |61,190 | |підрядних робіт, тис. | | | | |крб. в % |43,3 |-203 |61,190 | |РАЗОМ: | | | | |Тис. крб. |-228,000 |-160,000 |-307,000 | |У % |100 |100 |100 |

З розрахунку, наведеного в таблиці, видно, що зниження обсягів виконаних робіт за аналізований період призвело до зменшення витрат з статті «Витрати з праці робочих «на 86% (1959,60×100%: 2264,58).

З таблиці № 25 можна дійти невтішного висновку, зростання оплати праці стався з допомогою зміни рівня оплати праці в 1 крб. підрядних работ.

На зміна витрат з статті «Витрати оплату праці робочих «впливають також такі чинники: зміна чисельності робітників і зміна рівня витрат з статті «Витрати оплату праці робочих «, що припадає на 1 робочого. Подивимося ланцюгової ряд залежності оплати праці з посади цих факторов:

ОЗП = Зр x До, де (19)

ОЗП — величина оплати праці робітників у структурі собівартості підрядних робіт, Зр — оплата праці, яка припадає на 1 робочого, До — среднесписочная чисельність рабочих.

Проведемо розрахунок для 2001 року з приводу 2000 року: ОЗП зр = (15,6824−14,8012) x 153 = 134,8236 тис. крб. ОЗП р = 15,6824 x (130−153) = -360,6952 тис. крб. Відносне изменение:

ОЗП зр 134,8236×100%

ОЗП зр = ОЗП x 100% = (2038,72−2264,58) = -59,9%

ОЗПр -360,6952

ОЗП р = ОЗП x 100% = -225,86×100% = 159,9%

Проверим: ОЗП = 134,8236 + (-360,6952) = -225,8716 тис. руб.

ОЗП зр + ОЗП р = -59% + 159% = 100% Результати обчислення оформимо в таблицу.

(Таблиця № 25). Чинники що впливають зміна витрат з статті «Витрати оплату праці робочих «.

|Факторы |Етапи порівняння | | |2001 рік |2001 рік |2002 рік | | |щодо |щодо |щодо | | |2000 рік. |2001 рік. |2000 рік. | |Зміна обсягу | | | | |виконаних підрядних |-30,6952 |-280,0250 |-463,6800 | |робіт, тис. крб. | | | | |в % |159 |353 |302 | |Зміна рівня витрат | | | | |Матеріалів на 1 крб. |134,8236 |200,5600 |618,4976 | |підрядних робіт, тис. | | | | |крб. в % |-59 |-253 |-202 | |РАЗОМ: | | | | |Тис. крб. |-225,8716 |-79,4650 |-154,0000 | |У % |100 |100 |100 |

Зменшення чисельності робочих основного виробництва обумовило зменшення витрат з статті «Витрати оплату праці робочих «за аналізований період 2000 — 2002 роках 19%. Зростання оплати праці в 1 робочого збільшив витрати з статті на 27% за звітний период.

Тепер проаналізуємо витрати з експлуатації машин і європейських механізмів. Витрати по експлуатації машин та правових механізмів включають витрати, пов’язані з змістом потребують і роботою будівельних машин.

До них належать одноразові і поточні витрати. До першої входять витрати транспортуванні, монтажу, демонтажу і перестановкам будівельних машин, влаштуванню й розбирання тимчасових допоміжних споруд. Ці витрати називаються условно-постоянными. Частка цих витрат за одиницю виконаних підрядних робіт залежить від періоду роботи машин і механізмів на будівельної майданчику: чим більше цей період, тим менше частка цих витрат. Поточні витрати включають: оплату робочого персонал, обслуговування машин, вартість матеріальних ресурсів, витрачених у процесі експлуатації машин, амортизацію та експлуатаційні витрати на ремонт. Цю витрату безпосередньо пов’язані з виконанням плану підрядних робіт, які величина вимірюється пропорційно обсягу виконаних робіт, тому вони називаються условно-переменными. Для аналізу витрат з статті «Витрати по експлуатації машин і немає механізмів «складемо таблицю № 27.

(Таблиця № 26).

Дані для аналізу витрат з статті «Витрати по експлуатації машин і механизмов».

|Годы |Витрати по |Сума, |Питома вага в |На 1 крб. підрядних Робіт, | | |эксплуатации|тыс. |собівартості |крб. | | |машин і |крб. | | | | |механізмів | | | | |2000 |За планом |653,1 |5,3 |653,1: 14 479,34 = 0,4 507 | | |Фактично |661,1 |5,2 |661,1: 14 924,50 = 0,4 435 | |2001 |За планом |711,6 |6,0 |711,6: 13 633,25 = 0,5 219 | | |Фактично |687,8 |5,6 |687,8: 14 097,96 = 0,4 876 | |2002 |За планом |648,1 |6,0 |648,1: 12 236,46 = 0,5 297 | | |Фактично |701,5 |6,3 |701,5: 12 562,65 = 0,5 581 |

2000-го — 2002 роках фактичні витрати на крб. підрядних робіт з статті «Витрати по експлуатації машин та правових механізмів» менше планових, тобто. спостерігається економія: 2000 року на 0,001 крб., за кожен карбованець підрядних робіт, 2001 року на 0,003 крб., а 2002 року фактичні витрати на крб. підрядних робіт зв рівні плановых.

Для обліку чинників, які впливають зміна витрат з статті «Витрати на експлуатацію машин і творення механізмів «побудуємо ланцюгової ряд залежності величини видатків за статтею «Витрати експлуатацію машин і творення механізмів «на 1 крб. виконаних підрядних робіт і обсягу виконаних підрядних робот.

ЭММ = Еге x /, де (20)

ЭММ — витрати з статті «Витрати експлуатацію машин і немає механізмів «, Еге — витрати на статті «Витрати експлуатацію машин і творення механізмів «на 1 крб. підрядних робіт, / - обсяг виконаних підрядних работ.

Відповідно до правилами проведення цепних підстановок необхідно цей елітний реєстр поставити по черзі значення відхилення чинника з його базисної величини, т. е. від величини попереднього года.

ЭММ е = (Еге, а — Еб) x / ЭММv = Еге, а (/ а — / б).

Відносне зміна визначається так:

ЭММ е ЭММv

ЭММ е = ЭММ x 100%, ЭММv = ЭММ x 100%.

Проаналізуємо 2001 рік щодо 2000 год:

ЭММ е = (0,4 876−0,4 435) x 14 924,5 = 65,8170 тис. крб. ЭММv = 0,4 876 x (14 097,96−14 924,50) = -40,3020 тис. руб.

Відносне изменение:

65,8170 ЭММ е = (687,8−661,1) x 100% = 251%

— 40,3020 ЭММv = 26,7×100% = -151%

Перевіримо отримані результаты:

ЭММ = 65,8170−40,3020 = 26,5 тис. крб. 251% - 151% = 100%

Проаналізуємо 2002 рік щодо 2001 года:

ЭММ е = (0,5 581−0,4 435) x 14 924,5 = 171,0348 тис. крб. ЭММv = 0,5 581 x (12 562,65−14 924,50) = -131,8148 тис. руб.

Відносне изменение:

171,0348 ЭММ е = (701,5−611,1) x 100% = 427%

— 131,8148 ЭММv = 90,4×100% = -327%

Перевіримо отримані результаты:

ЭММ = 171,0348−131,8148 = 39,22 тис. крб. 427% - 327% = 100%

Проаналізуємо 2002 рік щодо 2000 года:

ЭММ е = (0,5 581−0,4 876) x 14 097,96 = 99,3906 тис. крб. ЭММv = 0,5 581 x (12 562,65−14 097,96) = -85,6857 тис. руб.

Відносне изменение:

99,3906 ЭММ е = (701,5−687,8) x 100% = 725%

— 85,6857 ЭММv = 13,7×100% = -625%

Перевіримо отримані результаты:

ЭММ = 99,3906−85,6857 = 13,7049 тис. крб. 725% - 625% = 100%

Результати обчислень оформимо в таблицу.

(Таблиця № 27). Чинники, що впливають зміна витрат з статті «Витрати по експлуатації машин і європейських механізмів «.

|Факторы |Етапи порівняння | | |2001 рік |2001 рік |2002 рік | | |щодо |щодо |щодо | | |2000 рік. |2001 рік. |2000 рік. | |Зміна обсягу | | | | |виконаних підрядних |-40,3020 |-131,8148 |-85,6857 | |робіт, тис. крб. | | | | |в % |-151 |-327 |625 | |Зміна рівня витрат | | | | |Матеріалів на 1 крб. |65,8170 |171,0348 |99,3906 | |підрядних робіт, тис. | | | | |крб. в % |251 |427 |725 | |РАЗОМ: | | | | |Тис. крб. |25,5000 |39,2000 |13,7000 | |У % |100 |100 |100 |

Як очевидно з таблиці № 28 зростання за 57-ю статтею «Витрати по експлуатації і механізмів «за 2000−2002 року відбувся рахунок підвищення витрат з експлуатації маші і європейських механізмів на 1 крб. підрядних робіт, на 99,3906 тис. крб., а зменшення обсягів виконаних підрядних робіт призвело до у себе зниження витрат з статті на 85,6857 тис. крб., в такий спосіб зростання витрат збільшився на 13,7 тис. руб.

У собівартості підрядних робіт значний питому вагу займають накладні витрати і, отже, їх зниження одна із резервів зниження себестоимости.

Накладні витрати містять витрати, які може бути прямо віднесено на собівартість окремих будівельних об'єктів. Усі накладні витрати діляться чотирма групи: — адміністративно — господарські витрати на управлінню і технічного керівництву будівельним виробництвом включають: оплату роботи з нарахуваннями адміністративно — управлінського і виробничого інженерно-технічного персоналу, командировочні, підйомні, канцелярські, почтово-телеграфные витрати, видатки зміст приміщень та інші, — витрати на обслуговування робочих. До їх складу входять: видатки зміст пожарно-сторожевой охорони, знос тимчасових не титульних пристосувань і пристроїв, малоцінного інструмента, видатки раціоналізацію, благоустрій і змістом будівельних майданчиків, підготовка об'єктів будівництва здатися й інші, — інші накладні витрати. Сюди входять: відрахування послуги буфетам і їдальням, видатки зміст газет-многотиражек, штрафи, пені й інші невиробничі затраты.

За характером залежності зміни накладних витрат через зміну обсягів робіт, вони поділяються на условно-постоянные і умовно- переменные.

Условно-постоянные називаються витрати, розмір що у незначною ступеня або зовсім залежить від обсягу виконаних робіт. До їх складу входять: адміністративно-господарські витрати, Витрати протипожежну і сторожову охорону, знос тимчасових зв титульних споруд й пристосувань, витрати на охорони праці і благоустройству.

Накладні витрати, розмір яких вимірюється пропорційно зміни обсягу підрядних робіт, називаються условно-переменными. Вони включають: додаткової оплати праці, відрахування на соціальне страхування, знос інвентарю та інші затраты.

Зниження накладних витрат одна із резервів зниження себестоимости.

На аналізованої будівельної організації у 20 002 року накладні витрати було знижено, що позитивно характеризує діяльність ТОВ «ВестПромСтрой «.

З таблиці № 29 досліджуємо причини підвищення частки накладних витрат.

(Таблиця № 28)

Дані для аналізу витрат з статті «Накладні витрати». |Роки Витрати по |Сума, |Питома |На 1 крб. | |статті |Тис. крб. |вагу в |підрядних робіт, крб. | |"накладні | |собівартості. | | |витрати" | | | | |2000 рік | | | | |За планом |38,56,6 |31,3 |3856,6: 14 479,34 = 0,26 637| |Фактично |4106,3 |32,3 | | | | | |4106,3: 14 924,50 = 0,27 551| |2001 рік | | | | |За планом |3831,1 |32,3 |3831,1: 13 633,25 = 0,28 102| |Фактично |4053,2 |33,0 | | | | | |4053,2: 14 097,96 = 0,28 741| |2002 рік | | | | |По планової |3478,4 |32,2 |3478,4: 12 236,46 = 0,28 432| |Собівартості |3329,3 |29,9 | | | | | |3329,3: 12 562,65 = 0,26 492| | | | | |

З таблиці № 29 можна дійти невтішного висновку, що фактичні витрати на крб. підрядних робіт у уже згадуваному періоді більше запланованих. Значну економію досягнуто 2002 року, фактичні витрати на крб. підрядних робіт нижче планових на 0,0194 руб.

Для обліку чинників впливають зв зміна витрат з статті «Накладні витрати «, побудуємо ланцюгової ряд залежності величини накладних витрат, що припадають на 1 крб. підрядних робіт, і обсяг виконаних работ.

НР = М x /, де (21)

НР — величина накладних витрат у собівартості підрядних робіт, М — витрати з статті «Накладні витрати», що припадають на 1 крб. підрядних робіт, / - обсяг виконаних підрядних работ.

Відповідно до правилами проведення цепних підстановок необхідна за цей елітний реєстр поставити по черзі значення відхилення чинника з його базисної величини, т. е. від величини попереднього года.

НР зв = (М, а — Нб) x / (22)

НРv = Нан x (/ а — /б) (23)

Относительное зміна визначається по формулам:

НР зв НР v

НР зв = НР x 100%, НРv = НР x 100%.

Проаналізуємо 2001 рік щодо 2000 року: НР зв = (0,28 741−0,27 551) x 14 924,5 = 177,6016 тис. крб. НРv = 0,28 741 x (14 097,96 — 14 924,5) = -237,5559 тис. руб.

Відносне изменение:

177х, 6016 100% НР зв = (4053,2−4106,3) = -316%

-237,5559 НРv = -53,1×100% = 416%

Перевіримо результати обчислень: НР = 177,6016−237,5559 = - 59,95 тис. крб. -316% + 416% = 100%

Проанализируем 2002 рік щодо 2001 року: НР зв = (0,28 741−0,26 492) x 14 097,96 = -317,0631 тис. крб. НРv = 0,26 492 x (14 097,96 — 12 562,65) = -406,7343 тис. руб.

Відносне изменение:

-317,0631×100% НР зв = (3329,3−4053,2) = 43,8%

-406,7343 НРv =(3329,3−4053,2) x 100% = 56,2%

Перевіримо результати обчислень: НР = -317,0631−406,7343 = - 723,7974 тис. крб. 43,8% + 56,2% = 100%

Проанализируем 2002 рік щодо 2000 року: НР зв = (0,26 492−0,27 551) x 14 924,5 = -158,0505 тис. крб. НРv = 0,26 492 x (12 562,65 — 14 924,5) = -625,7013 тис. руб.

Відносне изменение:

-158,0505 100% НР зв = (3329,3−4106,3) = 20,3%

-625,7013 НРv = -777×100% = 79,7%

Перевіримо результати обчислень: НР = -158,0505−625,7013 = - 783,7518 тис. крб. 20,3% + 79,7% = 100%

Результати обчислень оформимо як таблиці № 30.

(Таблиця № 29).

Чинники що впливають зміна витрат з статті «Накладні расходы».

|Факторы |Етапи порівняння | | |2001 рік |2001 рік |2002 рік | | |щодо |щодо |щодо | | |2000 рік. |2001 рік. |2000 рік. | |Зміна обсягу | | | | |виконаних підрядних |-237,5559 |-406,7343 |-625,7013 | |робіт, тис. крб. | | | | |в % |416 |56,2 |625 | |Зміна рівня витрат | | | | |Матеріалів на 1 крб. |177,6016 |-317,0631 |-158,0505 | |підрядних робіт, тис. | | | | |крб. в % |-316 |43,8 |20,3 | |РАЗОМ: | | | | |Тис. крб. |59,9500 |-723,7974 |-783,7518 | |У % |100 |100 |100 |

З вище наведеної таблиці слід, що зниження обсягів виконаних підрядних робіт визначено зменшення витрат з статті «Накладні витрати» на 79,7% у період 2000−2002 року. Зниження витрат з статті «Накладні витрати «сталося також рахунок зміни рівня витрат з цій статті на 1 крб. підрядних робіт, але менше ступеня (20,3%).

(Таблиця № 30).

Результати постатейного аналізу собівартості підрядних работ

ТОВ «ВестПромСтрой».

|Статьи витрат |Загальна сума |Чинники, які впливу | | |відхилення тис. |відхилення собівартості за | | |крб. |аналізований період. | | | |Зміна обсягу |Зміна рівня | | | |робіт |витрат за 1 крб. | |Матеріали |-548 |-966 |+418 | |Витрати оплату |-307 |-368,212 |+61,19 | |праці | | | | |Витрати |+13,7 |-85,6857 |+99,3906 | |експлуатацію машин | | | | |і європейських механізмів | | | | |Разом: | |-1419,8977 |+578,5806 | |Прямі витрати |-841,3 |-625,7013 |-158,0505 | |Накладні витрати |-782,7518 | | | |Усього: |-1625,0518 |-2045,5990 |+420,5301 |

2.3. Аналіз собівартості підрядних робіт з економічним элементам.

У практиці планування і врахування витрати з виробництву підрядних робіт групуються з економічних елементам, що є якісно однорідні первинні групи витрат, не розчленовані на складові. До таким елементам ставляться: матеріальні витрати, оплата праці, відрахування на соціальне страхування, амортизація основних фондів й інші расходы.

(Таблиця № 31).

Склад собівартості ТОВ «ВестПромСтрой» за елементами затрат.

|Статьи витрат |По планової |По фактичної |Відхилення від | | |собівартості |собівартості |плану | | | | |собівартості | | |Тис. крб. |% |Тис. крб. |% |Тис. крб. |% | |2000 |8009,61 |65 |8759,27 |68,9 |+749,66 |+189,1| |Матеріали | | | | | | | |Оплату праці |2600,04 |21,1 |2618,88 |20,6 |+18,84 |+5,1 | |Відрахування на соц. |308,06 |2,5 |266,97 |2,1 |-41,09 |-10,2 | |Страхування | | | | | | | |Амортизація Основних |431,29 |3,5 |419,53 |3,3 |-11,76 |-2,9 | |фондів | | | | | | | |Інші витрати |973,48 |7,9 |648,36 |5,1 |-325,12 |-81,1 | |УСЬОГО: |12 322,48 |100 |12 713,02 |100 |+390,50 |100 | |2001 |7318,30 |61,7 |7651,97 |62,3 |+333,67 |+79,2 | |Матеріали | | | | | | | |Оплату праці |2384,08 |20,1 |2419,64 |19,7 |+35,56 |+8,4 | |Відрахування на соц. |260,94 |2,2 |245,65 |2,0 |-15,29 |-3,6 | |Страхування | | | | | | | |Амортизація Основних |438,86 |3,7 |417,60 |3,4 |-21,26 |-5,0 | |фондів | | | | | | | |Інші витрати |1458,92 |12,3 |1547,59 |12,6 |+88,67 |+20,9 | |УСЬОГО: |11 861,10 |100 |12 282,46 |100 |+421,36 |100 | |2002 |6730,05 |62,3 |6847,88 |61,5 |+117,83 |+35,6 | |Матеріали | | | | | | | |Оплату праці |2182,13 |20,2 |2371,70 |21,3 |+189,57 |+57,0 | |Відрахування на соц. |248,46 |2,3 |322,91 |2,9 |+74,45 |+22,3 | |Страхування | | | | | | | |Амортизація Основних |464,51 |4,3 |456,53 |4,1 |-7,99 |-2,5 | |фондів | | | | | | | |Інші витрати |1177,49 |10,9 |1135,75 |10,2 |-41,74 |-12,5 | |УСЬОГО: |10 802,64 |100 |11 134,76 |100 |+332,20 |100 |

Аналіз структури витрат дозволяє: зробити такі висновки: Будівельна організація 2000 року виконала більшої порівнянню з планом обсяг матеріаломістких робіт. Що збільшило питому вагу матеріалів на 3,9%. Відповідно, частка оплати праці знизилася з 21,1% до 20,6%, частка відрахувань на соціальне страхування знизилася з 2,5% до 2,1%. Питома вага інших витрат знизився з 7,9% до 5,1%, цебто в 2,8%.

У 2001 року у аналізованої організації зріс питому вагу матеріалів на 0,6%. Питома вага оплати праці загальному обсязі собівартості зменшився на 0,4%, відрахувань на соціальне страхування на 0,2%, амортизації основних фондів на 0,3%. Аналіз структури витрат з їхньої питомій вазі дозволяє зробити висновок у тому, що будівельна організація у звітній періоді виконала більшої порівнянню з планом обсяг матеріаломістких робіт, і менший обсяг трудомістких работ.

Констатуючи загальне зростання фактичні витрати 2002 року по порівнянню з планом на 332,2 тис. крб., може бути такі причини: збільшення оплати роботи з 20,2% до 21,3%, збільшення відрахувань на соціальне страхування з 2,5% до 2,9%.

2.4. Захід зниження собівартості підрядних работ.

При плануванні заходів щодо зниження собівартості враховують ефект від участі виконання заходів із реалізації досягнень науково- технічного процесу, підвищення продуктивність праці, економії будівельних матеріалів і конструкций.

Як вихідних даних використовуються: — дані аналізу господарську діяльність, — заходи щодо впровадження досягнень науку й техніки, — інформацію про передовому досвіді, опублікована в періодичної преси та спеціальної литературе.

Подані в розділах 1 і 2 дипломного проекту результати аналізу дозволяють нам виділити ряд конкретних резервів і сучасних напрямів ймовірного зниження собівартості по ТОВ «ВестПромСтрой «.

Захід № 1.

Зниження витрат за матеріали можна здійснити з допомогою економії транспортно-складських витрат. Пропонується укласти договір про поставки столярних виробів з ДБК-1, які у р. Москві. Це дасть змогу зменшити транспортно-заготівельні Витрати 5%. Зниження витрат з заходу визначається по формуле:

Еге із. скл. = (Р тр. — Р тр.) x Про мр.: 100, де Р тр. — відсоток транспортно-складських витрат за видам матеріалів доі після запровадження заходи, Про мр. — обсяг впровадження заходи, тис. руб.

(Таблиця № 32).

Дані до розрахунку економії від зниження транспортно-заготівельних витрат. |Найменування |Обсяг впровадження, |Розмір зниження транспортних | |будівельних |тис. крб. |витрат, % | |виробів | | | | | |До впровадження |Після запровадження | |Блоки дверні |1016,0756 |25 |20 | |Блоки віконні |977,8036 |25 |20 | |РАЗОМ: |1993,8792 | | |

Економія транспортно-заготівельних витрат: Еге т. із. скл. = 1993,8792 x (25−20): 100 = 9969,396

Мероприятие № 2.

Впровадити 2350 кв. м. Поливинилацетатных наливних статей на об'єктах 2001 року, замість линолеумных статей, передбачених проектами. Результати оформимо розрахунком в табличній форме:

(Таблиця № 33).

Дані до розрахунку економії від запровадження нових материалов.

|Показатели |На 100 кв. м. Статей |Ефективність від | | | |Впровадження | | |Линолеумных |Наливних | | |Вартість |1619,200 |1361,140 |258,060 | |матеріалів, Тис. | | | | |крб. | | | | |Оплату праці, Тыс. |602,140 |497,720 |104,20 | |крб. | | | | |Експлуатація машин|543,950 |490,820 |53,130 | |Тис. крб. | | | | |РАЗОМ: |2765,290 |2350,370 |414,920 | |Прямі витрати | | | | |Тис. крб. | | | | |Накладні витрати |409,354 |367,356 |41,998 | |Тис. крб. | | | | |УСЬОГО: |3174,644 |2717,726 |456,918 | |Недоліки | | | | |виробництва Тис. | | | | |крб. | | | |

Сумарна економічна ефективність від запровадження даного мероприятия:

Еге = А x (С1 — С2), где

А — обсяг впровадження, С1, С2 — витрати доі після внедрения.

Отже, економія з допомогою впровадження цього заходу составит:

Э = 2350 x (3174,644−2717,726) = 1073,757.

2.5. Вывод.

Собівартість підрядних робіт є показник роботи підприємства, у якому висвітлюються усі сторони діяльності будівельної організації з їхньої производство.

Факторний аналіз дав змогу виявити резерви зниження собівартості підрядних робіт у ТОВ «ВестПромСтрой «які впливають зниження рівня витрат на 1 крб. підрядних работ.

Збитки від підвищення собівартості підрядних робіт становлять: кошторисна вартість підрядних робіт мінус планова себестоимость.

Отже 2000 року перехід від підвищення собівартості фактичного обсягу робіт з порівнянню з планом становив 399,74 тис. крб., 2001 року на 421,36 тис. крб. й у 2002 року на 332,12 тис. руб.

Проаналізувавши структуру собівартості підрядних робіт можна зробити висновок, що питома вага витрат за матеріал зріс у 2000 -2002 рік із 43,9% за планом до 44,7% фактично, роботи з оплату праці робітників у 2000 -2002 року знизилися з 2264,58 тис. крб. до 1959,6 тис. крб., Витрати експлуатацію машин та правових механізмів у 2000-му — 2001 роки зросли з 661,1 тис. крб. до 701,5 тис. руб.

При аналізі витрат, які впливають собівартість підрядних робіт виявлено резерви зниження собівартості підрядних работ.

За три досліджуваних року матеріальні витрати зменшилися з 5682,72 тис. крб. до 5144,3 тис. крб. це зменшення сталося з допомогою двох чинників: 1. рахунок зменшення обсягів робіт на 2346,92 тис. крб., 2. з допомогою зростання матеріаломісткості з 0,374 крб. до 0,409 руб.

На зміна витрат з статті «Витрати оплату праці робочих «впливають чинники: зміна чисельності робочих, у своїй зменшуються видатки 1959,6 тис. руб.

На зміна витрат з статті «Витрати експлуатацію машин і механізмів» впливають чинники: раціональне використання технічних засобів, що знижує видатки 85,6857 тис. руб.

Зниження обсягів виконаних робіт обумовило зменшення витрат з статті «Накладні витрати «до 79,7%.

Аналіз структури витрат дозволяє зробити висновок, що будівельна організація ТОВ «ВестПромСтрой «2000 року виконала більше, по порівнянню з планом, обсяг матеріаломістких робіт, ніж збільшило питому вагу матеріалів на 3,9%, у своїй частка оплати праці знизилася з 2101% до 20,6%, питому вагу інших витрат з 7,9% до 5,1%.

У 2001 року зріс питому вагу матеріалів на 0,6%. Питома вага оплати праці загальному обсязі собівартості зменшився на 0,4%.

Висновки і предложения.

Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «ВестПромСтрой» показав, що будівельна організація перевиконала план за обсягом підрядних робіт. Підрядні роботи, що їх самотужки, дорівнювали у 2000 року — 67,7%, 2001 року — 69%, 2002 року — 73,3%. Обсяг підрядних робіт залученими організаціями зменшується з 32,3% до 26,7%. У 200 року збільшився обсяг підрядних робіт з допомогою суспільних соціальних і акціонерних организаций.

Виконання обсягу підрядних робіт у перебігу трьох років було равномерно.

Обсяг підрядних робіт у 2001 року порівняно з 2000-го роком знизився на 6%, 2002 року проти 2001 роком на 10%.

За аналізований період коефіцієнт плинність кадрів робочих зросла з 0,04 до 0,34. У організації є втрати робочого дня, які свідчать, що є резерви збільшення робочого дня і виконання додаткових обсягів підрядних работ.

За аналізований період 2000−2002 роки величину одержаної прибутку знизився. Резервами збільшення прибутку може бути: збільшення обсягу підрядних робіт, недопущення виробничих убытков.

До вад роботи ТОВ «ВестПромСтрой «можна назвати, що організація була повністю забезпечена кадрами. Через плинність кадрів, це у 2000 року кількість працівників становило за планом — 190 чол., а фактично 183 чол., 2001 року план- 170 чол., факт — 161 чол., у 2000-му року план — 169 чол., фактично — 162 чол., у своїй коефіцієнт плинності робочих кадрів становить 2000 року — 0,08%, 2001-го року — 0,08%, 2002 року — 0,21%. Середня вироблення одному працівникові збільшилася проти планом 2000 року з 94,636 тис. крб. до 96,912 тис. крб., 2001 року з 104,871 тис. крб. до 106,802 тис. крб., 2002-го року з 101,971 тис. крб. до 103,820 тис. руб.

Забезпеченість підрядних робіт склав в 200 року — 12 722,22 тис. крб., 2001 року — 12 282,46 тис. крб., 2002 року — 11 134,76.

за рахунок зниження собівартості підрядних робіт організації отримала прибуток: 2000 року — 2188,22 тис. крб., 2001 року — 1817,8 тис. крб., в 2002 року — 1436,38 тис. руб.

Факторний аналіз дав змогу виявити резерви зниження собівартості підрядних робіт у ТОВ «ВестПромСтрой «у таких напрями: — раціональне використання матеріальних ресурсів — на 236 тис. крб., — зміна чисельності обслуговуючого персоналу, зменшили видатки оплату праці - 304,98 тис. крб., -раціональне використання технічних засобів знизили видатки по експлуатації машин і творення механізмів на 85,606 тис. руб.

Під час проведення аналізу управління будівництвом виявили, що як і має будується об'єкт, вказані технологічні рішення з основним строительно-монтажным процесам, встановлено послідовність і продовжити терміни виконання, поставок матеріально-технічних ресурсів, потреба у трудових ресурсах, розробка схеми організації будівельного майданчика, роботи бригад, побутового обслуговування рабочих.

Велика увага приділялася охороні працю й техніки безпеки. Запропоновано заходи стосовно зниження травматизму. Під час проведення аналізу діяльності ТОВ «ВестПромСтрой «виявлено резерви зниження собівартості підрядних робіт. Базуючись на виявлених резервах, розробили заходи отримання економічного ефекту. До заходам ставляться: — зниження витрат за матеріали з допомогою економії транспортно-заготівельних витрат, економічний ефект становив — 99,82 тис. крб., — впровадження поливенилоцетатных наливних статей, економічний ефект становив 71,3 тис. крб., — використання нового методу організації праці, економічний ефект становив — 323,84 тис. руб.

3. Управління будівництвом у власність ТОВ «ВестПромСтрой».

У розділі дипломного проекту розроблено основні документи, проекту провадження цих робіт спорудження житловий будинок м. Можайске. Розділ визнаний служити вихідним документам щодо послідовності і оптимальних термінах будівництва, виявлення обсягів підрядних робіт і потребных ресурсів, визначенню методів виробництва основних видів підрядних робіт і їх механізації і підсобним матеріалом при розробки проекту проведення робіт з більш детальним урахуванням місцевих умов будівництва. Основні вихідні дані підготовлені з урахуванням нормативних і методичних матеріалів з організації технології будівництва, охорони праці й навколишнього природного довкілля відповідно до СНиП 3. 01. 01 — 85 «Організація будівельного производства».

3.1. Характеристика об'єкту і умови строительства.

Ділянка, намічений під будівництво житлового 24 квартирного вдома, розташоване у 2 кліматичному районі, приміром у Московській області місті Можайске. Майданчик будівництва з розвинутою мережею автошляхів і інженерних мереж. Рельєф місцевості спокійний з ухилом на Південний Захід. Абсолютні позначки 135,0 — 196,0 м. Геологічне будова ділянки має такий вигляд: — почвенно-растительный грунт, суглинистый, потужність шару 0,1−0,5 м. — суглинки полутвердой та міцної консистенции.

Ґрунтові води не виявлено. Основні архітектурно-будівельні рішення елементів будинку, житлового 24 квартирного дама, наведені у таблице.

(Таблиця № 34).

Основні архітектурно-будівельні рішення елементів будинку. |Найменування елементів конструкцій |Коротка характеристика | |Фундаменти. |Стрічкові, збірні залізобетонні. | |Стіни підвалу. |Блоки збірні залізобетонні. | |Стіни. |Стеновые панелі. | |Перегороди. |Цегельні. | |Перекриття. |Збірні залізобетонні плити. | |Покриття. |Збірні залізобетонні плити. |

Тривалість будівництва житлового 24 квартирного вдома визначено відповідно до «Нормами тривалості будівництва підприємств, будинків та споруд «СниП 10 403 85. Вона становить 7 місяців, зокрема підготовчий період 1,5 месяца.

Усі будівельні роботи виконуються з повним дотриманням проектних вказівок вимог відповідних глав СниП, регулюючих правила виробництва работ.

Роботи виконуються згідно з протипожежними вимогами і правилами технічно безопасности.

(Таблиця № 35).

Технико — економічні показники. |Найменування показників |Ед. вимірів |Кількість | |Загальна площа житлового 24 квартирного вдома. |Кв. м. |1500 | |Максимальний вагу знімних елементів: | | | |Підземної частини, |Т |1,96 | |Наземної частини. |Т |5,98 | |Вартість будівництва по зведеної кошторисі, в |тис. крб. |701,086 | |тому числі СМР. |тис. крб. |605,774 | |Термін будівництва, зокрема |Міс. |5 | |підготовчий період. |Міс. |1,5 | |Середньорічна вироблення однієї робочого в |Крб. |21 620 | |рік | | | |Максимальна кількість працюючих |чол |114 |

(Таблиця № 36).

Графік потреби у основних будівельних машинах і транспортних засобах. |Найменування машин і механизаций. |Марка машин. |Кількість. | |Екскаватор |ЭО-2621Е |1 | |Бульдозер |Д-535 |1 | |Кран пневмоколесный |КС-4316 |1 | |Кран автомобільний |К-104 М |1 | |Кран баштовий |КБ-1602 |1 | |Пересувна електростанція |ПЭ-30 |1 | |Електрозварювальний апарат |СТЭ-24 |1 | |Автомобільний самоскид |ЗІЛ -555 |1 | |Автомобіль бортовий |ЗІЛ 130 |4 | |Причепи бортові | |4 | |Пневмотрамбовки |Тр-4 |2 | |Автогрейдер |Д-144 |1 | |Моторний каток |Д-365 |1 | |Панелевоз |по ППР | |

3.1.2. Земляні работы.

Виробництво підрядних робіт зумовлює необхідність виконання великих обсягів земельних робіт, проведенню яких передує підготовчі роботи, подразделяемые на внутриплощадочные і його зовнішні. До розбивці земляних споруд приступають після розчищення смуги відводу від дерев, чагарників і видалення рослинного слоя.

Вертикальна планування території виконується бульдозером марки Д- 535, використовуючи її також при зворотної засыпке.

Як провідною машини і розробити грунту на котловані застосовується екскаватор типу ЭО-2621Е, обладнаний задньої лопатою, з ковшем ємністю 0,25 м³.

Зворотний засипання виконується бульдозером і вручну після установки фундаментів і підвалу. Завантаження виробляється пошарово з ретельним ущільненням пневмотрамбовками типу Тр-4. За виробництва робіт повинні дотримуватися вимоги СниП 302. 01. -87 «Земляні споруди. Підстави і фундаменти «, СниП 111−4-80 «Техніка безпеки у будівництві «.

3.1.3. Устройство фундаментов.

Монтаж конструкцій підземної частини будинку здійснюється пневмоколесным краном КС-4361. Монтаж фундаментів здійснюється позахватно. Будинок умовно розбивається на дві захватки. Монтаж фундаментів іде у 4 етапу. Завантаження пазух виробляється наступним способом: 1 етап — після монтажу 1 низки стінових фундаментних блоків марки ФБС і фундаментних плит під отмостку, верхи блоків і плит, 2 етап — після монтажу 2 низки стінових боків і стінових панелей під оцінку чистого статі. Монтаж фундаментних блоків і плит ввозяться наступній послідовності: а) зачистка основи, а пристрій підготовки на місці установки елемента, б) строповка, підвищення і подача елемента, в) приймання елемента і розпорядження про місце, р) вивірка елемента та її расстроповка.

За виробництва робіт монтируемые елементи подаються краном із зовнішнього боку здания.

3.1.4. Монтаж підземної частини здания.

Монтаж конструкцій підземної частини будинку здійснюється пневмоколесным краном КС-4361. Перед установкою стінових панелей підпілля нівелюванням диктується їхнє монтажний обрій, у всій довжині будинку позначки установки низу стінових панелей. За рівень горизонту приймається найвища позначка фундаментних блоків. Монтаж зовнішніх й міністром внутрішніх панелей здійснюється з дотриманням наступній послідовності робочих операцій: а відповідність до монтажним обрієм по фундаментам встановлюються маятники з твердих порід дерева, б) розстеляється розчин під панель, в) встановлюється панель і тимчасове її кріплення, расстроповка панелей.

Між встановленими панелями виробляються роботи з облаштування кладки цегельних опор, зворотної засипанню з боку, підготовки й влаштуванню статей підпілля, розподільних пристроїв, комунікацій і труб, із установкою гребінок для підвіски труб, розводів у підпіллі. Після виконання вищевказаних робіт виробляється монтаж плит перекриттів і закладення швів між стеновыми панелями і панелями перекриттів. Після монтажу плит перекриттів підпілля поверхні цокольних панелей, стичних з землею, покриваються гарячим бітумом за 2 разу, і виробляється зворотна засипання пазух, підготовка під отмостку навколо будинку. Роботи повинні виробляється відповідно до СниП 11−4-80.

3.1.5. Спорудження наземної части.

На початок монтажу конструкцій першого поверху потрібно виконати такі роботи: — завершено вагу монтажні та супутні роботи з підземної частини, — проведена геодезична перевірка точності змонтованих конструкцій підземної частини з виконанням поетапної схеми, — прийнято що їх роботи з підземної частини й складено акт приймання прихованих робіт, — підготовлена й перевірено монтажна оснащення, — організована майданчик відповідно до стройгенпланом на спорудження наземної частини здания,

Монтаж підземної частини будинку виробляється баштовим краном КБ-1062 в одну зміну. Черговість виконання наступна: — монтаж панелей, — монтаж торцевих й наявність внутрішніх стінових панелей, — монтаж простенных стінових панелей, — монтаж перегородок, — монтаж сходових майданчиків і маршів панелей перекрытий.

Технологія монтажу розроблено у послідовності, які забезпечують стійкість і просторову жорсткість конструкцій у процесі складання, і остаточне їх закріплення з максимальним використанням монтажних приспособлений.

Вибір монтажних кранів. Вибір крана кожному за монтажного потоку проводиться у разі технологічним параметрами. До технологічним параметрами крана ставляться необхідна вантажопідйомність крана Q, найбільша висота підйому кряка крана М кр., найбільший виліт стріли L стр. :

1. Определим висоту підйому крюку крана по формуле:

М кр. = h1 + 1.8 + h2, де (9)

h 1-высота будинку від рівня землі до карниза, h 2- висота панелі зі стропами.

М кр. = 10,4 + 1,8 + 5,1 = 17,3 м

2. Определим виліт стріли крана по формуле:

с

L стор. = а + в + 2, де (10)

а- ширина будинку, в -відстань від стіни будинку до рейки подкранового шляху, з -ширина кранового пути.

L стор. — 12,3 +2,35 + 3 = 17,7 м

3. Определим вантажопідйомність крана по формуле:

Q = Q мах + Q стор. де (11)

Q мах — маса максимального елемента здания,

Q стор. — маса строповки при цьому элемента.

Q = 7,08 + 0,8 = 7,88 тн.

По розрахунку з каталогу приймаємо баштовий кран КБ-1602 і КБ- 401Б. Кран КБ-1602 має такі технічні характеристики:

Вантажопідйомність Qк = 8 тн.

Виліт стріли Lстр. = 25 м

Висота підйому крюку М кр. = 60,6 м Технічна характеристика КБ -401 Б

Вантажопідйомність Qк. = 8 тн.

Виліт стріли Lстр. = 25 м

Висота підйому крюку М кр. = 60,5 м Для даних збірних конструкцій і елементів з технічних характеристик підходять обидва крана.

Для вибору крана проведемо порівняння монтажних кранів з економічних параметрам.

Порівняння проведемо за величиною питомих наведених витрат за 1 тн. змонтованих конструкцій по формуле:

З ін. задовільно. = із. + До задовільно., где

(12)

С з. — собівартість монтажу 1 тн. конструкцій, Є зв. — нормативний коефіцієнт економічну ефективність капітальних вкладень (0,15), До задовільно. — удільні капітальні вложения,

1,08 x З маш. див. + 1,5 x З порівн. 1,08 x З п. т., де (13)

С з. = П зв. Див + Р

1,08, 1,5 — коефіцієнти накладних витрат відповідно на експлуатацію машин і оплати праці монтажників, З маш. див. — собівартість машино-смен крана, З порівн. — середня оплата праці робітників у зміну, зайнятих на монтажі конструкцій даного потоку, зварювання і закладення їх стиків, З п. — видатки підготовчі роботи, Т — число ланок подкрановых шляхів довжиною по 12,5 м., Р — загальна маса елементів в аналізованому потоці, тн.

П зв. див. = Р п. маш. см. (14)

З н.р. x Т см.

До задовільно. = П н. см. x Т рік, де (15)

С н.р. — инвентарно-расчетная вартість крана, Т див. — число годин роботи крана на рік, Отсюда:

1,08×53,935 +1,5×158,01 1,08×846,4 0,15×75 900 З ін. уд.1 = 1154 + 29,54

+ 1154×3075 =

58,2498 + 237,015 914,112 11 385 = 1154 + 29,54 + 3 548 550 = 0,2558 + 30,9448 + 0,0032 = = 31,2038 тис. руб.

1,08×54,88 + 1,5×158,01 1,08×846,4 0,15×83 260

С ін. уд.2 = 1286 + 29,54 + 1286×3075 =

59,2704 +237,015 914,112 12 489 = 1286 + 29,54 + 3 954 450 =0,2303 + 30,9448 +0,0032 = = 31,1783 тис. руб.

За результатами розрахунку вибираємо монтажний кран КБ — 1602, має найменші удільні наведені витрати на тн. Конструкций.

3.1.6. Оздоблювальні работы.

Оздоблювальні роботи у житловому будинку здійснюються у ув’язці санітарно- технічними і электромонтажными работами.

Спеціальні працюють паралельно між собою у 2 етапу: 1 етап — до штукатурки, 2 початок їх збігається для санітарно-технічних і електромонтажних робіт, тому що ці роботи пов’язані з різноманітною готовністю малярних робіт. Проте, закінчення всіх спеціальних праць має відповідати термінів завершення обробки. На початок опоряджувальних робіт на будинку потрібно виконати будівельні, санітарно-технічні і електромонтажні роботи, змонтовані і здано в експлуатацію вантажні підйомники на шляху подання опоряджувальних матеріалів, забезпечені під'їзди до них для автотранспорту, змонтовані і підключені стояки тимчасового водопостачання, электросиловые мережі, остеклены вікна, підготовлені побутові приміщення робочих. Здачу вдома під обробку оформляють спеціальними актами.

Штукатурні роботи проводять спеціалізовані бригади. Роботи проводять у такий послідовності: в санузлах і кухнях, потім у кімнатах та інших приміщеннях, що дозволяє в стислі терміни передати суміжникам ділянки з найвужчим фронтом робіт. З Плитки роботи виконуються щодо одного циклі зі штукатурными.

Цементну стяжку під поли влаштовують після штукатурных робіт самі бригади. Малярські роботи виконуються усім поверхах разом з розбивкою на 2 этапа.

Пристрій линолеумных статей проводиться поточно-звеньевым методом, по захваткам із застосуванням комплекту механізмів, пристосувань, інструментів, инвентаря.

3.1.7. Пристрій кровли.

Пристрій рулонної покрівлі проводиться у разі залізобетонним плитам з застосуванням холодної мастики для наліпки рулонного килима. Воно включає: — обмазочная пароизоляция, — утеплення покрівлі, — цементна стяжка з огрунтовкой, — вертикальна і горизонтальна транспортування материалов.

На початок робіт з влаштуванню основного килимової покриття потрібно виконати такі роботи: — здійснити перевірку правильності виконання підстави під рулонную дах, — видалити воду з дахи та просушити підставу під рулонний килим, — очистити від будівельного сміття і пилу поверхню, яку наклеюють водоизоляционный килим, -підготувати і час виявляють у зоні роботи бригади покрівельників і изолировщиков механізми, інвентар, пристосування з кошти безпечного виробництва работ.

Підготовлену поверхню обмазують бітумної мастикою 0,2 кг/м2, огрунтовку цементної стяжки виробляють пізніше 10 годин із моменту її укладання. Рулонний килим дозволяється наклеювати через 24 години після огрунтования підстави (стяжки). Шар килима спрямовуваного руберойду наклеюють у бік від знижених місць до підвищеним. Величина наліпки становить 70−100 мм.

Покрівельні роботи виконуються відповідно до вимогами СНиП 111- 20−74 «Покрівля, гідроізоляція і теплоізоляцію «.

3.2. Розрахунки і пояснення до календарному плану.

Календарний план будівництва розроблений як найпростішої з застосовуваних системі СПУ одноцелевой моделі з урахуванням часу. Для розробки мережного графіка визначено трудовитрати загальнобудівельних і монтажних робіт і кількість машино-смен з будівництва житлового 24 квартирного вдома, оформимо в таблицу.

(Таблиця № 37).

Трудовитрати загальнобудівельних і монтажних робіт. |Види робіт |Ед. |Объем|СНиП|Норма на |Загальне |Состав|Марка | | |измер|работ| |од. измер. |у |ланки |машин | | |. | | | | | | | | | | |расч. |приним. | | |Прорабская |3 |2,4 м 2×5 |14,2 |18 |6×3 — контейнер| |Гардеробна |11 |0,9 м 2×1 |10 |18 |6×3 — контейнер| |Приміщень для |11 |1 м 2×1 |11 |18 |6×3 — контейнер| |обігріву | | | | | | |Душова |11 |0,5 м 2×1 |6 |18 |6×3 — контейнер| |Туалет |11 |0,7 м 2×1 |1,8 | |6×3 — контейнер| |Сторожка |3 |2,4 м 2×5 |14,2 |18 |6×3 — контейнер|

3.3.5. Тимчасовий електропостачання і электроосвещение.

Висвітлення будівельного майданчика має бути, відповідно до вимоги СП 81- 80. На будівельної майданчику передбачені прожектора (ПЗЗ) -4 прим., для роботи темний суток.

Потреба електроенергії (Р) визначається по формуле:

1,1 x (К1 Рс + К2 Рів + К3 Роп)

Р = co y, де (21)

cos y — коефіцієнт потужності для груп силових споживачів, 1,1 — коефіцієнт, враховує втрати потужності мережі, Рс — силова потужність споживачів кВт, Рів — потужність пристроїв внутрішнього висвітлення, Воп — потужність пристроїв зовнішнього висвітлення, К1, К2,К3 — коефіцієнт одночасного споживання енергії (0,75, 0,8, 1).

1,1 x (0,75×103 + 0,8×2,5 + 1,5) Р = co y = 124 кВт.

Розрахуємо, потреби у рік проводиться у разі формуле:

Q общ. = Q ін. + Q госп. + Q душ. + Q пож., де (22)

Q ін. — витрата на виробничі потреби, визначається по формуле:

Q ін. = Q x Kn

3600n, где

(23) Q- сумарный витрата води при будівельних процесах, Kn -коефіцієнт годинниковий нерівномірності водопостачання (1,5), n- кількість годин роботи у смену.

11 520×1,5

Q ін.= 3600×8 = 0,6 л/сек

Q госп.- витрата води на господарські потреби, визначається по формуле:

в x n1 хKn

Q ін. = 3600 x n, где

(24)

В — норма витрати води на господарські потреби на 1 чол. на зміну, n1- якомога більше що працюють у смену.

40×11×1,5

Q госп. = 3600×3 = 0,1 л/сек

Q душ. — витрата води на душові установки, визначаються по формуле:

З x n 2

Q душ = 60 x m, где

(25)

С- витрати води одного працюючого — 40 л, n 2 — кількість робочих приймаючих душ 40%, m — тривалість роботи однієї душової установки 45 мин.

40×5 Q душ = 60×45 = 0,07 л/сек.

Q пож.- витрата води на протипожежні потреби, визначається з площі забудови (до 10 га — 10 л/сек).

Q общ. = 0,6 + 0,1 + 0,07 + 10 = 10,77 л/сек.

Визначимо необхідний діаметр водогінних труб по формле:

2 Q общ x 1000

Д = П x /, где

(26)

Q общ — витрата води л/сек, / - швидкість руху води в трубі (1,5 л/сек), П — 3,14.

2 10,77×1000

Д = 3,14×1,5 = 96 мм

Приймаємо Д = 100 мм по найближчому діаметру в ГОСТе.

4. Охорона праці ТОВ «ВестПромСтрой «.

4.1. Соціально-економічні значення охорони труда.

Основне завдання у сфері капітального будівництва є збільшення ефективності капітальних вкладень, забезпечення подальшого розвитку і якісного вдосконалення основних фондів, найшвидший введення на дію і нових виробничих потужностей з допомогою поліпшення планування, проектування й організації будівельного виробництва. Тому, створення сприятливих умов праці, які забезпечують оптимальне санітарно- гігієнічні умови і що виключатимуть травматизм та професійні захворювання, є важливим державної завданням. У нашій країні створено систему охорони праці, куди входять служби техніки безпеки і промислової санітарії за галузями народного господарства, проектно- конструкторські організації, державні органи технічного нагляду і різні науково-дослідні институты.

Охорона праці на глибоко суворо науковій основі. Тільки добре розроблена система компасных рішень завдань охорони праці відповідає вимогам научео-технического прогресу у будівництві. Основу цієї комплексної системи складають наступні необхідні умови: впровадження нової безпечної технології, прогресивних методів організації праці та технології будівельного виробництва, комплексна механізація, застосування захисних засобів і пристосувань, які забезпечують зниження травматизма.

Охорона праці це здоров’я трудящих, але потужний технологічний чинник, оскільки поліпшення умов праці веде до підвищення його продуктивності, продовження терміну служби устаткування, скорочення виплат через хворобу, виплат по втрати працездатності і другие.

4.2. Аналіз стану охорони праці ТОВ «ВестПромСтрой «.

Управління безпекою праці ТОВ «ВестПромСтрой» складається з багатьох впливів, однією з основних завдань управління безпекою праці є контроль і - оцінка стану праці під час виробництва всіх видів підрядних робіт. Оцінку стану умов праці ТОВ проводять із допомогою коефіцієнта безпеки, що визначається за картою обліку порушень техніці безпеки, заповнюваної під час обстеження робочих місць, об'єктів. Ця карта є перелік найхарактерніших кожному за виду робіт виробничих травм.

Перевірка стану охорони праці в робочих місць у власність ТОВ проводиться інженером технічно безпеки. Крім цього проводиться робота з поліпшенню умов праці в основі запровадження науку й техніки, наукову організацію праці, забезпечення виконання заходів із попередження виробничого травматизму, й професійних захворювань, контролю над дотриманням вимог правив і норм охорони праці, облік професійного травматизму, організацію розслідування випадків травматизму на производстве.

Для проведення заходів щодо охорони праці виділяються кошти й необхідні матеріали, витрачання їх у іншу мету суворо запрещено.

Витрати охорону праці зросли 2001 року проти 2000 роком на 19%, а 2002 року на 39%. Завдяки цьому знизився коефіцієнт частоти травматизма:

N Х 1000

До год. = З, где

(27)

N — кількість дисконтних нещасних випадків протягом року, З — среднесписочная чисельність робочих за год.

Он становив 2000 году:

3 x 1000 До год. = 152 = 19,7

в 2001 году:

2 x 1000 До год. = 145 = 13,8

в 2002 году:

1 x 1000 До год. = 136 = 7,4

За період із 2000 року у 2002 рік робочі місця наведені у відповідність до норм за рівнем шуму, вібрації, освітленості і загазованості. У більш як 2 разу зросли темпи механізації ручного праці. У 2 скоротилася чисельність робочих, зайнятих на важких фізичних работах.

З 2003 року намічається привести умови праці згідно з діючими нормативами усім робочих місць, значно скоротити частку тяжкої праці, зняти із виробництва машини та механізми, на яких може відбутися травматизм. З метою профілактики травматизму у власність ТОВ здійснюється систематичне навчання робочих безпеки праці. Для кожної спеціальності складається виробнича інструкція технічно безпеки праці, з охорони праці і під час певного виду работ.

4.3. Заходи з охорони праці з організацією будівельної площадки.

Всі роботи на будмайданчику ТОВ «ВестПромСтрой» виробляються суворо відповідності зі СНиП 111−4-80 «Техніка безпеки у будівництві «, «Інструкції по безпечної експлуатації грузоподъемных кранів «, «Правилами пожежної безпеки під час виробництва підрядних робіт». Під час будівництва житлового 24 квартирного вдома охорони праці й лазерній техніці безпеки приділялося багато уваги. Робітники, ІТП і службовці були забезпечені спецодягом, взуттям та інші засобами індивідуальної захисту у відповідність до Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, запобіжних пристосувань, відповідно до ГОСТу 12. 40. 11.

Під час будівництва житлового 24 квартирного вдома має здійснюватися такі заходи щодо охорони праці. Підрядні роботи проводилися відповідно до СНиП 111−4-80 «Техніка безпеки у будівництві «й у відповідність до проектом провадження цих робіт, де розробили заходи щодо техніці безопасности.

Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинні гарантувати безпеку праці працюючих. Територію будівельної майданчики обгородити тимчасовим суцільним дерев’яним парканом заввишки 1,6 м. По периметру споруджуваного будинки необхідно встановити зону, небезпечну для ходіння у ній людей. Ширина цієї зони мусить бути від 4 м. до 7 м від зони дії крана.

У місцях проходу через траншеї, де це потрібно, би мало бути встановлено безпечні містки з огородженнями для пешеходов.

Робітники місця, проходи і склади на будівельної майданчику в темне доби повинні прагнути бути освітлені з «Нормами висвітлення будівельних майданчиків «ГОСТ 12.1. 076−85.

Майданчики для складування слід планувати з ухилом в 1−5 градусів для дощових і поверхневих вод.

Тимчасові будинку — санитарно-бытовые, адміністративні розмістити за межами кордонів небезпечної зоны.

Переміщення і установка машин близи з незакрепленными укосами дозволяється з відривом від підстави укосу до найближчій опори щонайменше вказаної у БНІП 111−4-80.

Розробка грунту на безпосередній близькості до діючих підземних комунікацій допускається лише у ручну. Забороняється виконувати підрядні роботи, пов’язані з перебуванням людей однієї захватке на поверхах, під якими проводяться переміщення, установка і тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій і оборудования.

Подаваний доречно установки вантаж, забороняється переміщати над які працюють людьми. Забороняється підходитимемо опускаемому вантажу, що він опущений на висоту 0,5 -1 м вище над місцем установки.

Расстроповка конструкцій робити тільки після надійного закріплення проектному становищі. Тимчасовий кріплення стінових панелей виробляти щонайменше як 2 точки із застосуванням струбцин, подкосов, закрепляемых за переносні плити фундаментов.

При одночасної роботі 2-х кранів відстань між перемещаемыми вантажами має не меншим 5 м.

Пристрій подкрановых шляхів для баштової крана ввозяться відповідності зі СНиП 308−01−85 «Механізація будівельного виробництва «, «Рейкові шляху баштової крана «. Подовжній ухил подкранового рейкового пут і піднесення одного рейки над іншим на повинен перевищувати величини, вказаних у паспорті крана.

З віддалі 3 м від кінців подкранового дорозі мають бути тупикові опори. Механізми з електродвигуном, шляху баштових кранів повинні бути заземлені відповідно до СниП «Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок «.

У перебігу період роботи баштової крана встановлюється постійний технічний контролю над станом подкрановых шляхів, особливо після зливових дощів й у період відтаювання грунта.

Роботи їх необхідно виконувати під керівництвом Служби та наглядом лінійного технічного персоналу будівельної организации.

Зробимо розрахунок потреби будівельного майданчика в електроенергії. Орієнтовний число прожекторів визначається по формуле:

ЕКА

П = Р ламп, где

(28)

П — коефіцієнт враховує світлову віддачу джерел кольору, Є - нормируемая освітленість горизонтальній поверхні, До — коефіцієнт запасу, А — освітлювана площа, м2, Р ламп — потужність ламп, Вт. Р ламп — 500 до Вт (для прожекторів ПЗС-35).

0,15×2×1,5 9375

П ламп = 1000 = 4 шт.

Принимаем 4 прожектора марки ПЗЗ -35.

Протипожежна безпеку включає комплекс заходів із попередження пожежі, поліпшенню протипожежного стану будинків та споруд, зниження пожежної небезпеки і під час виробничих процесів. Будівельники зобов’язані вимог пожежної безпеки на всіх стадіях будівництва, починаючи з підготовчих робіт. У цих цілях тимчасові будівлі і споруди, споруджувані в підготовчий період, треба будувати виключно за проектам організації будівництва й виробництва робіт, попереднього узгодження його з органами пожежної охраны.

На будівельної майданчику необхідно: забезпечувати правильне складування матеріалів і виробів про те, щоб уникнути загоряння легкозаймистих і палива, захищати місця виробництва зварювальних робіт, своєчасно прибирати будівельне сміття, вирішувати курити в встановлених метах, суворо дотримуватися інші правила пожежної безпеки, і навіть утримувати у постійній готовності усі засоби пожежогасіння, вогнегасники, сигналізаційні устрою, пожежний инвентарь.

За організацію пожежної охорони виконання протипожежних заходів і справне зміст коштів пожежогасіння дільниці будівництва несе відповідальність начальник ділянки чи виробник работ.

4.4. Виявлення стану охорони праці в основні техніко-економічні показатели.

Недостатня увагу до охорони праці та здоров’я робітників в будівельних організаціях неминуче можуть призвести до зменшення виробництва, зниження фондовіддачі, собівартості, вироблення і т.д. У цьому необхідно враховувати, що затишшя тимчасове припинення працездатності чи його зниження б'є по економічної діяльності підприємства міста і по закінченні лікування та профілактики виходу особи на одне работу.

Рішення комплексу питань стосовно охорони праці можливе лише за умови розробки довгострокової програми, у якій враховуються стан і динаміка робочих кадрів, підвищення рівня медичного і побутового обслуговування працівників. Це означає, що безупинне поліпшення умов праці в виробництві й побутового обслуговування можливе лише з урахуванням випереджаючого зростання продуктивність праці, підвищення рентабельності будівельних організацій. Економічний ефект від участі впровадження раціональних режимів праці та відпочинку у основному виявляється у підвищенні працездатності, продуктивність праці та зниження захворюваності. Економічна ефективність у основному складається зі збільшення обсягу випущеної продукції, зниження витрат за оплату лікарняних вв із соціального страхуванню, зниження виробничого травматизму, й зниження шлюбу продукції. У цьому видатки впровадження визначаються видатками на проведення науково-дослідницьких робіт, розробку спеціальних оздоровчих комплексів, проведення спеціальних розмов і лекцій серед производственников.

Основний показник ефективності зі створення безпечних і здорових умов праці - продуктивності праці, що є результатом підвищення працездатності людини в зниженні стомлюваності, трудомісткості операцій та підвищенні безпеки процесів. З іншого боку, збільшується ефективний фонд робочого дня, скорочуються витрати підприємства на оплату лікарняних вв внаслідок травматизму, й захворюваності працівників, знижується виробничий нього й залежить плинність кадров.

Розрахунок економічну ефективність мероприятий.

Економічна ефективність від зниження втрати працездатності розраховується за формуле:

Еге = (У дн. + Бл.) x Д е.- (Див. + З т.), где

Э — економічна ефективність, Вдн. — середня вироблення 1 робочого протягом дня, Бл. — середня оплата, а непрацездатності протягом дня на 1 працюючого, Де — число з экономленных робочих днів. Див — сума коштів, витрачених на: ремонт медсанчастини, придбання медобладнання, медикаментів, спеціального харчування, У розділі ст — сума коштів, витрачених оздоровлення умов праці та техніки безпеки. У дн. = 685,4 тис. крб. Бл = 73,6 тис. крб. Див + У розділі ст =158 010 тис. крб. Де = 1400 чол. дн. — 1138 чол. дн. = 262 чол. дн.

Э = (685,4 + 73,6) x 262 — 158 010 = 17 848 тис. руб.

4.5. Висновки і предложения.

Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «ВестПромСтрой» показав, що будівельна організація перевиконала план за обсягом підрядних робіт. Підрядні роботи, що їх самотужки, становив 2000 року -67,7%, 2001 року — 69%, 2002 року — 73,3%. Обсяг підрядних робіт залученими організаціями зменшується з 32,3% до 26,7%. У 2002 року збільшився обсяг підрядних робіт з допомогою суспільних соціальних і акціонерних организаций.

Виконання обсягу підрядних робіт у протягом трьох років було равномерно.

Обсяг підрядних робіт у 2001 року порівняно з 2000-го роком знизився на 6%, 2002 року проти 2001 роком на 10%.

За аналізований період коефіцієнт плинність кадрів робочих зросла з 0,04 до 0,34. У організації є втрати робочого дня, які свідчать, що є резерви збільшення робочого дня і виконання додаткових обсягів работ.

За аналізований період 2000 -2002 роки величину одержаної прибутку знизився. Резервами збільшення прибутку може бути: збільшення обсягу підрядних робіт, недопущення виробничих убытков.

До вад роботи ТОВ можна назвати, організація була повністю забезпечена кадрами. Через плинність кадрів, це у 2000 року кількість працівників становило за планом 190 людина, а фактично — 183 людини, 2001 року план — 170 людина, фактично — 161 людина, 2002-го року план — 169 людина, фактично — 162 людини, у своїй коефіцієнт плинності робочих кадрів становить 2000 року — 0,08%, 2001 року — 0,08%, 2002 року — 0,21%. Середня вироблення одному працівникові збільшилася проти планом 2000 року зі 140,580 тис. крб. до 143,410 тис. крб., 2001 року зі 170,411 тис. крб. до 171,971 тис. крб., в 2002 року з 174,772 тис. крб. до 177,008 тис. руб.

Забезпеченість підрядних робіт склав 2000 року 12 722,2 тис. крб., 2001 року — 12 282,45 тис. крб., 2002 року — 11 134,76 тис. руб.

за рахунок зниження собівартості підрядних робіт організація отримала прибуток: 2000 року -2192,36 тис. крб., 2001 року — 1819,3 тис. крб., в 2002 року — 1432,9 тис. руб.

Фактичний аналіз дав змогу виявити резерви зниження собівартості підрядних робіт у ТОВ «ВестПромСтрой» у таких напрямах: — раціональне використання матеріальних ресурсів на 542,8 тис. крб., — зміна чисельності обслуговуючого персоналу, зменшили видатки оплату праці -304,9 тис. крб., — раціональне використання технічних засобів знизили видатки по експлуатації машин і немає механізмів на 85,61 тис. руб.

Під час проведення аналізу управління будівництвом виявили, як має споруджуватися об'єкт, вказані технологічні рішення з основним строительно-монтажным процесам, встановлено послідовність і продовжити терміни виконання, поставок матеріально-технічних ресурсів, потреба у трудових ресурсах, розробка схеми організації будівельного майданчика, роботи бригад, побутового обслуговування рабочих.

Велика увага приділялася охорони праці й лазерній техніці безпеки. Запропоновано заходи стосовно зниження травматизму. Під час проведення аналізу діяльності ТОВ «ВестПромСтрой «виявлено резерви зниження собівартості підрядних робіт. Базуючись на виявлених резервах, були розроблено заходи економічного ефекту. До заходам ставляться: — зниження витрат за матеріали з допомогою економії транспортно-заготівельних витрат, економічний ефект становив — 99,8 тис. крб., — впровадження поливенилоцетатных наливних статей, економічний ефект становив 209,3 тис. крб. — використання нового методу організації праці, економічний ефект становив 323,8 тис. руб.

Список таблиць. |№ |Найменування |Стор. | | |Производственно-организационная структура ТОВ «ВестПромСтрой». | | | |Джерела коштів на виконання плану обсягу підрядних робіт. | | | |Склад загального обсягу підрядних робіт. | | | |Виконання плану з обсягу підрядних робіт. | | | |Темпи зростання кількості обсягів підрядних робіт, виконаних власними | | | |силами. | | | |Виконання плану підрядних робіт з кварталами. | | | |Розподіл річного обсягу підрядних робіт з кварталами. | | | |Відхилення обсягів підрядних робіт від среднеквартального. | | | |Структура робочих кадрів. | | | |Визначення показників руху кадрів. | | | |Баланс робочого дня. | | | |Техніко-економічні показники ТОВ «ВестПромСтрой». | | | |Вплив чинників на результат виконання плану з обсягу| | | |підрядних робіт. | | | |Формування прибутку звітного року. | | | |Чинники, що впливають зміна суми прибутку. | | | |Рентабельність ТОВ «ВестПромСтрой». | | | |Виявлення чинників, викликали зміна рентабельності. | | | |Інформація для аналізу виконання плану з зниження | | | |собівартості. | | | |Збитки збільшення собівартості. | | | |Аналіз структури собівартості. | | | |Дані для аналізу витрат з статті «Матеріали «. | | | |Чинники, що впливають зміна матеріальних витрат у уктуре | | | |собівартості. | | | |Дані для аналізу витрат за оплату праці робочих. | | | |Чинники, що впливають зміна витрат з статті «Витрати | | | |оплату праці робочих «у собівартості. | | | |Чинники, що впливають зміна витрат з статті «Витрати | | | |оплату праці робочих «. | | | |Дані для аналізу витрат з статті «Витрати по експлуатації | | | |машин і європейських механізмів «. | | | |Чинники, що впливають зміна витрати з статті «Витрати по | | | |експлуатації машин і європейських механізмів «. | | | |Дані для аналізу витрат з статті «Накладні витрати «. | | | |Чинники, що впливають зміна витрат з статті «Накладні | | | |витрати «. | | | |Результати постатейного аналізу собівартості підрядних робіт. | | | |Склад собівартості за основними елементами витрат. | | | |Дані до розрахунку економії від зниження | | | |транспортно-заготівельних робіт. | | | |Дані до розрахунку економії від запровадження нових матеріалів. | | | |Основні архітектурно-будівельні рішення елементів будинку. | | | |Техніко-економічні показники. | | | |Графік потреби у основних будівельних машинах і транспортних| | | |засобах. | | | |Трудовитрати загальнобудівельних і монтажних робіт. | | | |Карточка-определитель робіт мережного графіка. | | | |Потреба складських приміщеннях будівельного майданчика. | | | |Розрахунок тимчасових будинків. | |

1. Баканов М. І., Шеремет А. Д. «Теорія аналізу господарську діяльність». 2. Дергач Д. І. «Аналіз производственно — господарську діяльність підрядних будівельних організацій». — М.: Фінанси і статистика, 1990 р. 3. Дикман Л. Г. «Організація і планування будівельного виробництва». 4. Евдокимов Д. К., Токарев Г. М. «Нормування матеріальних ресурсів».- М.: Економіка, 1988 р. 5. Жарковская Е. П., Ромашева Н. Г., Романова С. С. «Аналіз господарської діяльності будівельних організацій». 6. Евдокимов Д. К., «Раціональне використання матеріальних ресурсів у будівництві «. — М.: ЦНДІ ТЭИМС, 1975 р. 7. Ковалев О. П. «Оцінка вартості активною частиною основних фондів». — М.: Финстатинформ, 1997 р. 8. Ковальов В. В. «Фінансовий аналіз: управління капіталом, вибір інвестицій», аналіз точетности. — М.: Фінанси і статистика, 1996 р. 9. Рішар Жак «Аудит і аналіз господарську діяльність підприємства». — М.: «ЮНИТИ», 1997 р. 10. Облік витрат у будівництві. Методичні рекомендації. Бухгалтерський облік. Склад витрат. — М «Ось-89», 1997 р. 11. Шеремет А. Д., Сайфуллин Р. С. «Методика фінансового аналізу «. — М.: ИНФРА-М, 1996 р. 12. Економіка будівництва: Підручник для вузів / під редакцией

И.С. Степанова. — Юрайт, 1997 р. 13. Економічний словник термінів по инвестиционно-строительной діяльності / під ред. Д-ра экон. наук А. А. Горбунова.- СПб.: МСЭП РАН, 1996.

Стор. Введение.

___ 1. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ. ___

1.2 Аналіз виробничої программы.

1.2.1 Аналіз обсягів підрядних работ.

___

1.2.2 Аналіз ритмічності підрядних работ.

___

1.2.3 Аналіз чисельності, складу і плинності кадров.

___

1.2.4 Аналіз використання робочого времени.

___

1.2.5 Аналіз впливу чинників виконання плану з обсягу підрядних работ.

___

1.3 Аналіз прибутку ООО.

___

1.4 Аналіз рентабельності ООО.

___

1.5 Выводы.

___ 2. Факторний аналіз собівартості підрядних робіт ТОВ. 1. Оцінка виконання плану з зниження собівартості підрядних робіт у ООО.

___

2.2 Аналіз собівартості підрядних робіт з статтям затрат.

___ 2. Аналіз собівартості підрядних робіт з економічним элементам.

___

2.4 Заходи з зниження собівартості підрядних робіт. ___

2.5 Выводы.

___

Висновки і предложения.

___ 3. Управління будівництвом в ООО.

3.1 Характеристика об'єкту і умови строительства.

___

3.1.1 Рішення за технологією виробництва работ.

___

3.1.2 Земляні работа.

___

3.1.3 Пристрій фундамента.

___

3.1.4 Монтаж підземної частини здания.

___

3.1.5 Спорудження надземної части.

___

3.1.6 Оздоблювальні работы.

___

3.1.7 Пристрій кровли.

___

3.2 Розрахунки і пояснення до календарному плану.

___

3.3 Об'єктний стройгенплан.

3.3.1 Організація будівельної площадки.

___

3.3.2 Внутриплощадочные автодороги.

___

3.3.3 Розрахунок складських помещений.

___

3.3.4 Розрахунок тимчасових зданий.

___

3.3.5 Тимчасовий електропостачання і электроосвещение.

___

3.3.6 Тимчасовий водоснабжение.

___ 4. Охорона праці ООО.

4.1 Соціально-економічний значення охорони труда.

___

4.2 Аналіз стану охорони праці ООО.

___

4.3 Заходи з охорони праці з організацією будівельної площадки.

___

4.4 Вплив стану охорони праці в основні техніко-економічні показатели.

___

4.5 Висновки і предложения.

___ ----------------------- Бухгалтерия

Экономист

Снабжение

Директор

ТОВ «ВестПромСтрой»

Главный инженер

Руководство

Аппарат управления

Подразделения

Ділянка № 3

Ділянка № 2

Ділянка № 1

Диспетчер

Производственный отдел

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою