Курсовая праця з економіки предприятия

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Курсова праця з економіки підприємства «

МДТУ їм. Н.Э. Баумана

Курсова робота з курсу

" Економіка підприємства «

Варіант 211

Студент: Вишняков И. А.

Группа: ІБМ 2−41 Викладач: Савченка Н. Н.

Москва, 2000

Курсова робота з курсу «Економіка підприємства «

Варіант 211

1. Умови до розрахунку кількості технологічного устаткування 1. Режим роботи предприятия

Робітники дні - понеділок, вівторок, середовище, четвер, пятница

Вихідні дні - субота, воскресенье

Тривалість робочого дня — 8 часов

Кількість змін — 2 2. Плановані простої устаткування (% до номінальному фонду времени)

Простий устаткування — 4% до номінальному фонду часу 2. Розрахунок показателей

Ефективний фонд часу роботи оборудования

Fэф= (365-выходные і святкові дни)*(продолжительность робочого дня)*(число смен)*(1-[pic]), де [pic]- плановий простий оборудования

Fэф=(365−117)*8*2*0,96=3809,28 час/год

Кількість устаткування за операціями ni=(Nпл*ti)/Fэф, где

Nпл — запланований обсяги виробництва, [шт/год]

Nпл=(Fэф*n3)/t=3809,28*2/0,3=25 000 шт/год (по найбільш дорогому устаткуванню (100 тыс. руб.), n3=2) ti — технологічна трудомісткість, [час/шт] n1=(25 000 *0,1)/3809,28=1 n2=(25 000 *0,2)/3809,28=2 n3=(25 000 *0,3)/3809,28=2 n4=0

Сумарна балансову вартість технологічного оборудования

Sб=[pic](1*30+2*50+2*100+0*0)=330 тыс. руб. 3. Непідвладна Інфляції Вартісна структура основних средств

|Название |Вартість ОПФ |Відсоток (%) | |Будівлі |400 |40% | |Споруди |70 |7% | |Передавальні |30 |3% | |устрою | | | |Машини і оборудование|330 |33% | |Обчислювальна |70 |7% | |техніка | | | |Прилади та внутрішнього облаштування |30 |3% | |Транспортні средства|50 |5% | |Решта |20 |2% |

4. Потреба основних средствах

Kосн=(400+70+30+330+70+30+50+20)=1000 тыс. руб. 5. Умови до розрахунку потреби у оборотних коштах 1. Структура виробничого циклу (питому вагу технологічного времени)

Питома вага технологічного часу — 0,15 tтехн=[pic]tтехн. i=(0,1+0,2+0,3+0,4)=1час=1час /16 час/раб. день*

*30кал. день/22раб. день=0,09 кал. дня

Виробничий цикл Tц=0,09/0,15=0,6 кал. дня 2. Норми запасу матеріалів і дистрибуції комплектуючих виробів (календарні дні) tзап.м. 1=60 кал. дн. tзап.м. 2= 30 кал. дн. tзап.м. 3= 150 кал. дн. tзап.к. 1= 100 кал. дн. tзап.к. 2= 50 кал. дн. 3. Питома вага витрат за матеріали і комплектуючі вироби в собівартості одиниці продукции

[pic]=0,4 4. Виробнича собівартість і коефіцієнт наростання затрат

Sпр=(Sм+Sк)/ [pic]=(2*10+1*2+10*3+5*10+0)/0,4=255 руб. /ед. прод.

Sм — вартість материалов

Sк — вартість комплектуючих kнз=(Sн+Sпр)/2Sпр, Sн=Sм+Sк kнз=(102+255)/(2*255)=0,7 5. Структура оборотних засобів (питому вагу виробничих запасів і незавершеного виробництва, у загальній сумі оборотних средств)

Питома вага Kоб. пр. зап. і Kоб. нез. пр. — 0,7 6. Потреба оборотних средствах

Kоб= (Kоб. пр. зап. +Kоб. нез. пр)/0,7

Kоб. пр. зап=[pic](mi*Nпл/Tпл)*tзап. i=(20*25 000/360)*60+(2*25 000//360)*30+(

30*25 000/360)*150+(50*25 000/360)*100= 747 222 руб.

Kоб. нез. пр. =(Sпр*Nпл/Tпл)*kнз*Tц=(255*25 000/360)*0,7*0,6=7437 руб.

Kоб= (Kоб. пр. зап. +Kоб. нез. пр)/0,7=1 078 084 крб. 7. Умови формування балансу господарських коштів 1. Питома вага власного капитала

Питома вага власного капіталу — 0,5 2. Умови формування позикового капитала

Довгостроковий кредит дається на 3 року, 2% годовых.

Нетривалий кредит дається на виборах 4 місяці, 60% годовых.

Розмір довгострокового кредиту — 700 руб.

Розмір короткострокового кредиту — 400 крб. 8. Вступний баланс господарських коштів у початок года

|Активы |Пасиви | |Найменування |Тыс. руб. |Найменування |Тыс. руб. | |I. Внеоборотные | |I. Собственный | | |активи | |капітал | | |1.1. |122 |1.1. Уставный |1100 | |Нематеріальні | |капітал | | |активи | | | | |1.2. Основные |1000 |1.2. Добав. | | |кошти | |капітал | | |1.3. Незавершенн| |1.3. Резервный | | |ое | |капітал | | |будівництво | | | | |1.4. Долгосрочны| |1.4. Социальные | | |е фин. Вкладення| |фонди | | | | |1.5. Нераспредел| | | | |енная прибуток | | |Разом I |1122 |Разом I |1100 | |II. Оборотні | |II. Заемный | | |активи | |капітал | | |2.1. Запаси |750 |2.1. |700 | | | |Довгострокові | | | | |кредити і позики| | |2.2. МБП |50 |2.2. Краткосрочн|400 | | | |ые кредити | | |2.3. Незавершенн| | | | |ое виробництво| | | | |2.4. Готова | | | | |продукція | | | | |2.5. Расходы |50 | | | |майбутніх | | | | |періодів | | | | |2.6. Дебит. | | | | |заборгованості | | | | |2.7. Денежные |150 | | | |кошти | | | | |2.8. | | | | |Короткострокові | | | | |фин. Вкладення | | | | |Разом II |1078 |Разом II |1100 | |Баланс |2200 |Баланс |2200 |

9. Умови до розрахунку чисельності основних робочих 1. Плановані невиходи, раб. дни/год

Плановані невиходи — 10 раб. дней/год 2. Коефіцієнт виконання норм

Коефіцієнт виконання норм Kвн=1,0 10. Ефективний фонд часу одного працюючого. Чисельність основних рабочих

Fэф= (365-выходные і святкові дні - запланований відпустку — плановані невыходы)*(продолжительность робочого дня)

Fэф=(365−117−30−10)*7,7=1602 час/(год*1работ.)

Чисельність основних робочих Rосн= (Nплj*tjсум)/

(Fэф1раб*Kвн)=25 000*(0,1+0,2+0,3+0,4)/(1602*1,0)=16 чол 11. Структура які працюють у функцій у процесі виробництва та реалізації продукції |Персонал |Кількість людина | |Керівник підприємства | 1 | |Менеджер |1 | |Основні виробничі | 16 | |робочі | | |Фахівці | 5 | |Контролер |1 | |Охорона | 3 | |МОП |3 |

12. Чисельність работающих

Чисельність працюючих R=1+1+16+5+1+3+3=30 чол. 13. Спосіб планування фонду оплати труда

Чинники (ознаки) диференціації заробітної плати відповідні їм весомости:

1) Спеціальні знання 0,3

2) Здатність розмірковувати 0,1

3) Майстерність (вміння) 0,2

4) Фізична сила 0,1

5) Відповідальність 0,1

6) Умови праці 0,2

|Рабочее місце |Ознаки | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | |0,3 |0,1 |0,2 |0,1 |0,1 |0,2 | |Керівник |100 |100 |40 | |100 | | |підприємства | | | | | | | |Менеджер |100 |50 |30 | |10 | | |Фахівці |100 |50 |10 | |20 |10 | |Засн. произв. |50 |30 |100 |10 |30 |10 | |робочі | | | | | | | |Контролер |30 |10 |100 | |30 | | |Охорона | | |20 |100 |100 |10 | |МОП | | |10 |100 |50 |10 |

Сумарна число балів кожному робоче місце з урахуванням значимості кожного признака:

Керівник предприятия

M=100*0,3+100*0,1+40*0,2+100*0,1=58

Менеджер

M=100*0,3+50*0,2+30*0,2+10*0,1=47

Специалисты

M=100*0,3+50*0,2+10*0,2+20*0,1+10*0,2=46

Засн. производ. рабочие

M=50*0,3+30*0,1+100*0,2+10*0,1+30*0,1+10*0,2=44

Контролер

M=30*0,3+10*0,1+100*0,2+30*0,1=33

Охрана

M=20*0,2+100*0,1+100*0,1+10*0,2=26

МОП

M=10*0,2+100*0,1+50*0,1+10*0,2=19

Мінімальний рівень оплати праці: Lмоп=2000 руб/мес

Керівник предприятия

Kрук=58/19=3,1

Lрук=2000*3,1=6200 руб/мес

Менеджер

Kмен=47/19=2,5

Lмен=2000*2,5=5000 руб/мес

Специалисты

Kспец=46/19=2,4

Lспец=2000*2,4=4800 руб/мес

Засн. производ. рабочие

Kосн=44/19=2,3

Lосн=2000*2,3=4600 руб/мес

Контролер

Kкон=33/19=1,7

Lкон=2000*1,7=3400 руб/мес

Охрана

Kохр=26/19=1,4

Lохр=2000*1,4=2800 руб/мес

МОП

Kмоп=1

Lмоп=2000 руб/мес

Итого:

6200*1+5000*1+4800*5+4600*16+3400*1+2800*3+2000*3=

=126 600 руб/мес 14. Фонд оплати праці працюючих. Відрахування у державні соціальні позабюджетні фонды

Фонд оплати праці работающих:

1) Тарифна вести — 126 600 руб/мес

2) Стимулюючі і компенсуючі виплати (50%) — 63 300 руб/мес

3) Додаткова вести (20% основної зарплати) —

37 980 руб/мес

Lфот=227 880 руб/мес

Відрахування у державні соціальні позабюджетні фонды:

|Характер відрахування |Розмір в % | |Пенсійного фонду |28% | |Фонд зайнятості |1,5% | |Фонд соціального страхування |3,6% | |Фонд соціального страхування |5,4% | |Разом |38,5% |

Отч=ФОТ*0,385=227 880*0,385=87 734 руб/мес 15. Умови формування кошторису витрат за виробництво 1. Коефіцієнт транспортно-заготівельних расходов

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат — 0,07

2. Вартість допоміжних матеріалів, % до вартості матеріалів і дистрибуції комплектуючих изделий

Вартість допоміжних матеріалів, % до вартості матеріалів і дистрибуції комплектуючих виробів — 8%

3. Вартість палива й енергії, % до вартості матеріалів і дистрибуції комплектуючих виробів, зокрема технологічне паливо і энергия

Вартість палива й енергії, % до вартості матеріалів та українських комплектуючих виробів — 20%, зокрема технологічне паливо і енергія — 10%

4. Середня норма амортизації основних средств

Середня норма амортизації основних засобів -10%

5. Інші витрати, в % до розрахованої суми витрат на производство

Інші витрати, в % до розрахованої суми витрат виробництва — 10% 16. Витрати виробництва продукції, млн. руб/год

Кошторис витрат за виробництво річного випуску продукции

1. Матеріальні затраты

Sм. ки. =(2*10+1*2+10*3+5*10)*25 000=2550000 руб/год

Sвспом=2 550 000*0,08=204 000 руб/год

Sтопл=2 550 000*0,2=510 000 руб/год

Sтрансп=(2 550 000+204000)*0,07=192 780 руб/год

Разом: 3 456 780 руб/год

2. Заробітну плату (основна додаткова) персонала

Lзарп=227 880 руб/мес*12 мес/год =2 734 560 руб/год

3. Відрахування у державні соціальні позабюджетні фонды

Lотч=87 734 руб/мес*12 мес/год =1 052 808 руб/год

4. Амортизація основних средств

Aгод=(На*Kперв)/100%

Aгод=1 000 000*0,1=100 000 руб/год

5. Інші затраты

Sпр=(3 456 780+2734560+1 052 808+100000)*0,1=

=734 415 руб/год

Кошторис витрат за виробництво річного випуску продукции

|Элементы витрат |Сума | |1. Матеріальні витрати |3 456 780 | |2. Заробітну плату (основна і |2 734 560 | |допоміжна) персоналу | | |3. Відрахування у державні |1 052 808 | |соц. позабюджетні фонди | | |4. Амортизація основних засобів |100 000 | |5. Інші витрати |734 415 | |Разом |8 078 563 |

Собівартість одиниці продукции

Sед=Sсм/Nпл

Sед=8 078 563/25000=323,1 руб/шт

Условно-постоянные затраты

Sпост=Lнеосн. раб+Lотч. неосн. раб+Sнетехн. топл. +Lпроч.

Lнеосн. раб=(126 600−4600*16)*1,5*1,2*12=1 144 800 руб/год

Lотч. неосн. раб=1 144 800*0,385=440 748 руб/год

Sнетехн. топл=2 550 000*0,1=255 000 руб/год

Lпроч=734 415 руб/год

Sпост=2 574 963 руб/год

Змінні витрати на одиницю продукции

Sпер. ед=(Sсм-Sпост)/Nпл

Sпер. ед=(8 078 563−2 574 963)/25 000=220,1 руб/шт

Себестоимость=перем. затр+(пост. затр/объем производства)

Sед=220,1+(2 574 963/25000)=220,1+103=323,1 руб/шт

Графік зміни собівартості одиниці виробленої продукції за зміни обсягу производства

Sед= Sпер. ед+Sпост. ед

Sпост. ед= Sпост. сум/N (N варіюється від 0 до Nпл)

Sед= Sпер. ед+Sпост. сум/N

Sед= 220,1+2 574 963/N 17. Умови формування ціни продукції і на прибуток від реализации

1. Рівень рентабельності основного виробництва, %

Рівень рентабельності основного виробництва — 40%

2. Питома вага прибутку, що залишається після оподаткування розпорядженні организации

Питома вага прибутку, що залишається після оподаткування нафтопереробки і розпорядженні організації - 0,3 18. Визначення ціни одиниці виробленої продукції а, по заданої рентабельности

Ц1=Sед*(1+Рн)=323,1*(1+0,4)=452,3 руб/шт б) з урахуванням планованої прибыли

Ц2=Sед+Пед

Пед=Псум/Nпл

Псум=Ппл/Снп, де Снп=0,3

Ппл=900 тыс. руб/год

Ц2=Sед+Ппл/(0,3*Nпл)=323,1+900 000/(0,3*25 000)=

=443,1 руб/шт 19. Розмір операційних і позареалізаційних доходів населення і расходов

Операційні доходи —

Операційні витрати —

Позареалізаційні доходи —

Позареалізаційні витрати — 20. Ціна реалізації і звіт прибутки і убытках

Цреал=443,1 руб/шт

Звіт прибутки і убытках

|Показатели |Доходи, крб |Витрати, крб | |Виручка від |11 077 500 | | |реалізованої | | | |продукції | | | |Собівартість | |8 077 500 | |реалізованої | | | |продукції (видатки| | | |виробництво) | | | |Прибуток від реализации|3 000 000 | | |Операційні витрати | | | |і збитки | | | |Прибуток від фин. | | | |господарської | | | |діяльності | | | |Позареалізаційні | | | |доходи громадян та збитки | | | |Балансова прибуток | | | |Податок з прибутку | | | |Інші виплати | | | |Торішній чистий прибуток | | |

21. Плановий баланс господарських коштів у кінець года

|Активы |Пасиви | |Найменування |Тыс. руб |Найменування |Тис. крб | |I. Внеоборотные | |I. Собственный | | |активи | |капітал | | |1.1. | |1.1. Уставный | | |Нематеріальні | |капітал | | |активи | | | | |1.2. Износ | |1.2. Нераспредел| | |нематеріальних | |енная прибуток | | |активів | | | | |1.3. Остаточная | | | | |вартість | | | | |немат. активів | | | | |1.4. Основные | | | | |кошти | | | | |1.5. Износ | | | | |основних | | | | |коштів | | | | |1.6. Остаточная | | | | |вартість | | | | |основних | | | | |коштів | | | | |Разом I | |Разом I | | |II. Оборотные | |II. Заемный | | |активи | |капітал | | |2.1. Производств| |2.1. Долгосрочны| | |енные запаси | |е кредити | | |2.2. МБП | |2.2. Краткосрочн| | | | |ые кредити | | |2.3. Незавершенн| | | | |ое виробництво| | | | |2.4. Расходы | | | | |майбутніх | | | | |періодів | | | | |2.5. Готовая | | | | |продукція | | | | |2.6. Расчетный | | | | |рахунок | | | | |Разом II | |Разом II | | |Баланс | |Баланс | |

22. Планова величина основних показників господарської деятельности

I. Показники майнового положения

1. Загальна сума господарських коштів у початку року — наприкінці року —

2. Частка активною частиною основних засобів —

3. Коефіцієнт зносу основних средств

Kизн=Aначисл/Kосн=

II. Показники ликвидности

1. Розмір власних оборотних средств

Kоб. собст. =Kоб. сум. -тек. об. =

2. Kтек. ликв=Kоб. сум/тек. об. =

3. Показник швидкої ликвидности

Kбыстр. ликв. =(Ден. ср. +Деб. зад. +Кратк. фин. вл.)/т.о. =

=

4. Показник абсолютної ликвидности

Kабс. лик=Ден. ср. /т.о. =

III. Показники ділової активности

1. Виручка від —

2. Балансова прибуток (чистий прибуток) —

3. Продуктивність праці q=Qреал/Rпнн= q «=Qреал/(Rпнн*Fэф)= q «» =Qиат. зат,/Rпнн=(з/пл. +отчисл. +приб.)/Rпнн

IV. Показники використання основних та оборотних средств

1. Коефіцієнт фондоотдачи

Kфо=Qреал/Kосн. бал=

2. Коефіцієнт фондоемкости

Kфе=Kосн. бал/Qреал=

3. Коефіцієнт фондовооруженности

Kфв=Kосн. бал/Rнпп=

4. Коефіцієнт оборотності власного капитала

Kоб. ск=Qреал/Kск=

5. Кількість оборотів оборотних засобів за плановий период

Kоб=Qреал/Kоб. сум=

6. Тривалість одного оборота

T=Tпл/Kоб=

V. Оцінка рентабельности

1. Рентабельність продукції або рентабельність продаж

Kрент. пр. =(Пбал/Q)*100%=

2. Рентабельність основного производства

Kрн=Преал/Sсум=

3. Загальна рентабельність (рентабельність активов)

Kрн=Преал/Активы= 23. Заключение

Умовне підприємство є прибутковим. Чистий прибуток становив крб. за загального сумі господарських коштів у наприкінці року крб. Підприємство здатна до погашення короткострокових зобов’язань, про що свідчать показники ліквідності, продуктивності праці высокая.

З показників використання основних та оборотних засобів можна здогадатися з вищесказаного: слід мати крб., щоб отримати продукцію. І ми маємо очікувати крб. з кожного рубля.

Торішній чистий прибуток з кожного рубля становила крб. ----------------------- [pic]

[pic]

[pic]

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою