Пути інтеграції України у світовий простір.
Політекономія

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Політологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ВСТУП

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією всіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілі-
зації третього тисячоліття. Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства. Світові проблеми обговорюються вивчаються і вирішу-
ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах, регіональні запитання -у межах сучасних інтеграційних об`єд-
нань, економіка окремих країн — державними та іншими установа- ми, науково-дослідними інституціями. За такого великого розма-
їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення, син-
тез існуючих теорій й концепцій та їхнього адаптація до потреб й реалій
економіки України.I

Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але й не-
ухильного включення економіки України до системи міжна-
рідного поділу роботи (МПП), світових інтеграційних про-
цесів, треба враховувати усі вихідні, визначальні умови,
що складаються у світовій економічній системі.

* по-перше, вона дедалі більша стає глобальною цілісністю, в якій посилюєть-
ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна
ціоналізації виробництва та обігу, всього господарського життя.
* по-друге, зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів, що Веде, із одного боці, до виникнення великих економічних просторів та вилу-
чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва, а із
іншого — до сегментації світового ринку, до секторизації єдиного світового
господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних
блоків та інтеграційних угрупувань.
* по третє, глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку, котра впливає на динаміку, темпи та пропор-
ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок.
* по-четверте, домінуючими чинниками й світового, й національного економіч-
ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові, котрі отримують
могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції.
* по-п`яте, поступово змінюється економічна основа Сучасної цивілізації. Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань, людського капіталу, формування «економіки розуму», «економіки думки».
*


ІІ

Одним із найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС.
Важливими етапамина шляху Повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство й Співробітництво
між Україною та ЄС й ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра-
дою в листопаді 1995 року, підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та запитання, пов`язані із торгівлею — першої такої догоди із однією із Нових Незалежних Держав, а також
підписання Президентом України Л. Д. Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по
результатам переговорів, що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС, в червні 1995 року.
Особливого значення для поглиблення довіри в Україну та
закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти
до нашої держави набуває вирішення запитання про вступ Кк- раїни до Заради Європи, що уже відбулося.

Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток
співробітництва із ЄС є не самоціллю, а засобом досягнен- ня, в першу чергу, конкретних економічних цілей. Обсяг
торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор-
гівлі України із США. Українські товаровиробники, у першу чергу із найбільш конкурентноздатних сфер української еко-
номіки: металургійної й текстильної промисловості, сільського господарства, певних сфер науковомістких та енергетичних технологій, мають отримати понад можливості
для експорту своїх товарів у Західну Європу. Підготовка
нової догоди із ЄС по текстилю, догоди щодо науково-техніч- ного співробітництва, зменьшення митних, нетарифних та
інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на-
буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС, — цим та багатьом іншим невідкладним
завданням якщо присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.


ІІІ

Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні заподіяння економічних відносин із ЄС. Консульта-
ції із цого приводу із представниками кількох країн-членів
ЄС свідчать, зокрема, про їхні принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю, що експортується із України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів»: сталі, текстилю, ядерних товарів та сільгосппродукції. Ці країни підтримують раціо-
нальне й прагматичне ставлення України до її інтеграції у
західноєвропейські структури.

Під годину останніх зустрічей й переговорів в Європейсь-
київ Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на
1995 р. в м. Києві засідання Спільного комітету України та
Європейської Комісії, процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво й набуття чинності Угодою про
торгівлю між Україноюта ЄС, проблеми узгодження підходів
сторін до чорнобильського питання, підвищення ефективнос-
тих програм технічної допомоги по лінії Тасіс, котрі мають
розглядатись не як самодостатня категорія, а як засіб для досягнення конкретних, в першу чергу — економічних —
цілей.
Багато зусиль Україна доклала, щоб статі повноправним
членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.
Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопаду 1995 р., коли Комітет міністрів Заради Європи юридично зат-
вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації. Ця
подія стала актом юридичного визнання авторитету України,
її права на входження в усі європейські структури, що створює на континенті нову політичну ситуацію, дає Украї- ані шанс на поглиблення демократичних перетворень.

Використана література

1. Економіка зарубіжних країн; Київ «Ли-бідь» 1996

2. Политическа економія — словарь; Москва политиздат 1979

3. «Україна — Європейський Союз: зовнішньоекономічна діяльність й перспективи співробітництва»; Київ 1995

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою