Фінансовий контроль

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Фінансовий контроль

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 23. 02. 2000 р. N 18−432
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, надсилаються для використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році.
Заступник Міністра
А. Литвин

Додаток до листа Міністерства фінансів України від 23. 02. 2000 р. N 18−432

Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році
N з/п
Сальдо на кінець 1999 року (графа 4) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17. 11. 99 р. N 282
Сальдо на початок 2000 року (графа 3) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 99 р. N 87


Назва статті
Код рядка
Код рядка
Назва статті

1
2
3
4
5

АКТИВ


Основні засоби:
Основні засоби:

1.
залишкова вартість
010
030
залишкова вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 031 і 032)

2.
знос (02)
011
032
знос

3.
первісна вартість (01)
012
031
первісна вартість


Нематеріальні активи:
Нематеріальні активи:

4.
залишкова вартість
020
010
залишкова вартість

5.
знос (02)
021
012
знос

6.
первісна вартість (04)
022
011
первісна вартість

7.
Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61)
030
020
Незавершене будівництво

8.
Устаткування (07)
035
020
Незавершене будівництво (у частині вартості обладнання до встановлення)
100
виробничі запаси (у частині вартості матеріалів, конструкцій та деталей, які обліковувалися на рахунку 07 «Будівельні матеріали й обладнання до встановлення»)

9.
Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)
040
045
Інші довгострокові фінансові інвестиції

10.
Майно в оренді (11)
050
050
Довгострокова дебіторська заборгованість (крім сальдо субрахунка 4 «Орендний кредит» -у частині поточної заборгованості і сальдо субрахунка 3 «Оборотні фонди до викупу» рахунка 11 «Майно в оренді»)
210
Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині, що не включена до рядка 050)

11.
Інші необоротні активи
060
050
Довгострокова дебіторська заборгованість

12.
Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)
080
100
виробничі запаси

13.
Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09)
090
110
тварини на вирощуванні та відгодівлі


Малоцінні та швидкозношувані предмети:


14.
залишкова вартість
100
Х


15.
знос (13)
101
032
знос основних засобів (у частині зносу, що відноситься до спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) споруд, предметів прокату)

16.
первісна вартість (12)
102
031
первісна вартість основних засобів (у частині вартості спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари і тимчасових (нетитульних) споруд)
100
виробничі запаси (у частині вартості інших малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, що не включена до рядка 031)
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині залишкової вартості, як різниці між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не включені до рядків 031 і 100 — із знаком «-»)

17.
Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)
110
120
незавершене виробництво (крім сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незвершеними роботами, сальдо рахунків обліку позавиробничих витрат та витрат обігу)
210
Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незавершеними роботами)
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо рахунків позавиробничих витрат та витрат обігу — із знаком «-»)

18.
Транспортні послуги за неоформленими реєстрами
111
120
незавершене виробництво

19.
Витрати майбутніх періодів (31)
120
270
Витрати майбутніх періодів

20.
Готова продукція (40)
130
130
готова продукція


Товари:


21.
купівельна вартість (41)
140
140
товари (без вартості предметів прокату)
031
первісна вартість основних засобів (у частині вартості предметів прокату)

22.
товарні надбавки (42)
141
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо субрахунка 4 «Валютна маржа» рахунка 42 «Товарні надбавки» — із знаком «+» або «-» відповідно)

23.
продажна вартість (41)
142
Х


24.
Товари відвантажені, не сплачені у строк (45)
160
250
Інші оборотні активи


Дебіторська заборгованість:
Дебіторська заборгованість:

25.

Х
160
чиста реалізаційна вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 161 і 162)

26.
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)
170
161
первісна вартість

27.
за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62,76)
180
161
первісна вартість

28.
резерв сумнівних боргів (88)
185
162
резерв сумнівних боргів

29.
з векселів одержаних (59)
190
150
Векселі одержані

30.
з податкових розрахунків (67)
195
250
Інші оборотні активи

31.
з бюджетом (68)
200
170
з бюджетом

32.
з персоналом за іншими операціями (73)
210
050
Довгострокова дебіторська заборгованість (у частині довгострокової дебіторської заборгованості персоналу)
210
Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині поточної дебіторської заборгованості персоналу)

33.
з авансів виданих (61)
220
180
за виданими авансами

34.
з дочірніми підприємствами (78)
230
200
із внутрішніх розрахунків

35.
3 іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84)
240
210
Інша поточна дебіторська заборгованість (крім сальдо рахунка 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей»)
270
Витрати майбутніх періодів (у частині сальдо рахунка 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей»)

36.
Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)
250
220
Поточні фінансові інвестиції


Грошові кошти:
Грошові кошти та їх еквіваленти:

37.
каса (50)
260
230
у національній валюті
240
в іноземній валюті

38.
розрахункові рахунки (51)
270
070
інші необоротні активи
230
у національній валюті
240
в іноземній валюті

39.
валютні рахунки (52)
280
070
інші необоротні активи
230
у національній валюті
240
в іноземній валюті

40.
інші грошові кошти (54, 55, 56)
290
230
у національній валюті
240
в іноземній валюті

41.
Використання позикових коштів (82)
300
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком «-»)

42.
Інші оборотні активи
310
250
Інші оборотні активи

ПАСИВ

43.
Статутний фонд (капітал) (85)
400
300
Статутний капітал

44.
Додатковий капітал (88)
405
320
Додатковий вкладений капітал (у частині емісійного доходу)
330
Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04. 02. 2000 р. N 18−424 переносяться на субрахунки 422 «Інший вкладений капітал», 423 «Дооцінка активів», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»)

45.
Резервний фонд (88)
410
340
Резервний капітал

46.
Фінансування капітальних вкладень (93, 94)
420
330
Інший додатковий капітал

47.
у тому числі фінансування геологорозвідувальних робіт
421
Х


48.
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)
425
420
Цільове фінансування (у частині сум цільового фінансування)
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині фондів економічного стимулювання, спеціальних фондів страховика та вільних резервів страховика)
330
Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04. 02. 2000 р. N 18−424 переносяться на субрахунок 425 «Інший додатковий капітал»)
310
Пайовий капітал (у частині пайового фонду (пайових внесків)

49.
Страхові резерви страховиків
430
410
Інші забезпечення (визначається як різниця між рядками 430 і 435)

50.
Страхові резерви перестраховиків
435
Х


51.
Амортизаційний фонд (86)
440
330
Інший додатковий капітал

52.
Доходи майбутніх періодів (83)
450
630
Доходи майбутніх періодів

53.
Резерви наступних витрат і платежів (89)
460
400
Забезпечення виплат персоналу (у частині резерву на оплату наступних відпусток)
410
Інші забезпечення (у частині резерву на покриття інших наступних витрат)

54.
Неоплачений капітал (75)
465
360
Неоплачений капітал

55.
Вилучений капітал (56)
470
370
Вилучений капітал


Нерозподілений прибуток:


56.
минулих років (98)
475
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

57.
звітного року (80)
480
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)


Збитки:


58.
минулих років (98)
485
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком «-»)

59.
звітного року (80)
490
350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком «-»)

60.
Кредити банків (92)
500
440
Довгострокові кредити банків

61.
Позикові кошти (95)
510
450
Інші довгострокові фінансові зобов"язання (у частині зобов"язань за облігаціями)
470
Інші довгострокові зобов"язання (у частині, що не включена до рядка 450)

62.
Заборгованість за майно в оренді (99)
515
470
Інші довгострокові зобов"язання (крім заборгованості за орендний кредит — у частині поточної заборгованості і заборгованості щодо викупу оборотних матеріальних засобів)
610
Інші поточні зобов"язання (у частині, що не включена до рядка 470)

63.
Реструктуризований борг (60)
520
470
Інші довгострокові зобов"язання

64.
Розрахунки за майно (76)
525
470
Інші довгострокові зобов"язання

65.
Відстрочена податкова заборгованість (95)
530
470
Інші довгострокові зобов"язання

66.
Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду
535
470
Інші довгострокові зобов"язання

67.
Інші довгострокові зобов"язання
540
470
Інші довгострокові зобов"язання

68.
Кредити банків (90)
600
500
Короткострокові кредити банків

69.
Позикові кошти (95)
610
610
Інші поточні зобов"язання

70.
Кредити та позики, що не погашені у строк
620
500
Короткострокові кредити банків (у частині кредитів банків, що не погашені у строк)
610
Інші поточні зобов"язання (у частині позик, що не погашені у строк)


Кредиторська заборгованість:
Кредиторська заборгованість:

71.
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76)
630
530
за товари, роботи, послуги

72.
за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60, 76)
640
530
за товари, роботи, послуги

73.
з векселів виданих (66)
650
520
Векселі видані

74.
з авансів одержаних (61)
660
540
з одержаних авансів

75.
з податкових розрахунків (67)
665
610
Інші поточні зобов"язання

76.
з бюджетом (68)
670
550
з бюджетом

77.
з позабюджетних платежів (65)
680
560
з позабюджетних платежів

78.
зі страхування (69)
690
570
зі страхування

79.
з оплати праці (70)
700
580
з оплати праці

80.
з дочірніми підприємствами (78)
710
600
із внутрішніх розрахунків

81.
з учасниками (75)
715
590
з учасниками

82.
з іншими кредиторами (71, 76)
720
610
Інші поточні зобов"язання

83.
Інші короткострокові зобов"язання
740
610
Інші поточні зобов"язання

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
В. Пархоменко


Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою