Билеты-шпаргалки з фінансів предприятия

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Билеты-шпаргалки з фінансів підприємства «

|1. Фінансові ресурси фірми, поняття і різноманітні види. Термін «Р» — означає ден | |кошти, цінності, запаси, возожности, джерела коштів доходів. ФР | |фірми є ден кошти, що у її розпорядженні. Ці | |ден кошти можуть спрямовуватися в розвитку виробництва, утримання і| |розвиток об'єктів невиробничій сфери, особистий споживання | |працівників, соціальній та резерв. Ден кошти, у розвиток виробництва | |є капітал. До — це гроші, для одержання прибутку. Найстрашніше| |повне поняття капіталу означає, що До — це багатство (ден ср-ва, цін | |бум, майно, їм права), що використовується щодо його власного збільшення. | |Джерелами ФР явл: прибуток, амортизація, кредиторська підлягання, ден ср-ва,| |отримані від продажу цін бум, вклади учасників спільного | |підприємництва, кредити і ден позики, дрден надходження. | |2. Система показників оцінки фінансового становища фірми. Предметом изуч| |ФА явл фин ресурси, і їх потоки, основна мета — оцінка фин гніву й | |виявлення можливостей ефективного функціонування фірми, головною | |завданням — эфф управління фин ресурсами. ФА діяльності фірми складається з:| |загальний, А фин сост, дозволяє простежити динаміку валюти балансу, | |структуру активів і пасивів, майна, запасів і витрат, зробити загальний| |висновок, А фин стійкості - визначення платоспроможності, А ліквідності| |балансу — оцінки здібності розраховуватися за своїми зобов’язаннями, А | |фин коэфф, який зараз проводиться виявлення змін фин сост за опред | |період, А фин результатів — оцінки эфф виробництва та вкладення коштів. | |3. Поняття платоспроможності фірми, її оцінка. Платоспроможність, тобто. | |ліквідність балансу дозволяє оцінити кредитоспроможність фірми, тобто. її | |здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Характеризується | |наявністю ден коштів у р/р. достатніх покриття найбільш термінових | |зобов'язань та короткострокових обязятельств. | |4. Види фінансових планів, їх хар-ка. Баланс прибутків і витрат (таблиця,| |у якій P. S доходів має = P. S витрат), П грошових потоків (П припливу і| |отока грошей, тобто. план надходження грошей і їхньої витрати), Кредитний П | |(надходження кредитів та його погашення в визначений термін. Тому P. S | |повернення кредиту складається з осн боргу і %%), Касовий П (П обороту | |готівкових, що пропливали касу. Упорядкування К П контроль над його | |виконанням має важливого значення підвищення платоспроможності), | |Платіжний календар (П раціональної організації оперативної фин | |діяльності. У цьому вся П календарно взаємопов'язані все джерела надходження| |ден порівн з витратами за проведення діяльності. Використовується для | |контролю над платежі- і кредитоспроможністю). | |5. Поняття фінансової стійкості (ВИЖЕНІТЬ) фірми і хар-ка її показників. | |Співвідношення вартості матеріальних ОБС і величини власних і позикових | |джерел формування визначає ВИЖЕНІТЬ. Забезпеченість запасів і витрат| |(ЗиЗ) джерелами формування є сутністю ВИЖЕНІТЬ. Найбільш узагальнюючим| |пок-лем ВИЖЕНІТЬ явл надлишок чи недолік джерел коштів на формир-ия | |ЗиЗ, розраховуваний як різниці величини джерел засобів і величини| |ЗиЗ. Загальна величина ЗиЗ дорівнює підсумку 2 розділу активу балансу. Показники:| |наявність власних ОБС (джерела власних ОБС + довгострокові позикові| |кошти — величина основних засобів і вкладень), загальний розмір основних| |джерел формування запасів і витрат (попередній показник + | |величина короткострокових кредитів і позикових коштів) | |6. Хар-ка методів фінансового планування. Методи п — прийоми розрахунку | |показників. Нормативний М — з урахуванням заздалегідь встановлених доз і | |технико — економічних нормативів розраховується потреба хоз-щего | |суб'єкта в фин ресурсах та його джерелах, Расчетно — аналітичний М — за | |базовий індекс приймаються зміни цього індексу в плановому періоді, а | |потім розраховуються планова величина його показника, Балансовий М — | |через побудову балансу досягається ув’язка наявних фин | |ресурсів немає і фактичної потреби у них, Метод оптимізації планових | |рішень — розробка кількох варіантів планового показника, з | |яких вибирається найоптимальніший варіант, Экономико — математич | |моделювання — дозволяє знайти кількісне вираз взаємозв'язків | |між фин показниками і чинниками, впливають на величину цього | |показника. | |7. Склад і планування показників дохідної частини бюджету фінансового плану. | |Основним виглядом фин плану явл баланс прибутків і витрат. Цей баланс | |є таблицю, у якій P. S доходів має = P. S | |расходов. Расчет плану починається з визначення виду та P. S доходів. До складу| |доходів включаються, передусім, доходи, одержувані з допомогою стійких | |джерел власні кошти: прибуток, амортизація, відрахування в рем | |фонд, приріст кредиторську заборгованість. У дохідної частини ФП включ також| |SS, отримані з допомогою кредиту, якщо дог кредит вже укладено. Мета | |складання б ДиР полягає у ув’язці отриманих Д з необхідними Р. при | |перевищенні Д над Р P. S перевищення направляють у резервний фонд (РФ | |призначений покриття непередбачуваних видатків | |8. Сутність фінансової роботи з фірмі. 1 — визначення розміру й | |оптимального складу майна фірми (активи), 2 — перебування джерел | |формування цього майна України та визначення їх оптимального сост-ва | |(пасиви), 3 — організація поточного і перспективного управління фин | |діяльністю фірми, яке б фин стійкість і | |платоспроможність. | |9. Склад і планування показників видатковій частині фінансового плану. | |Основним виглядом фин плану явл баланс прибутків і витрат. Цей баланс | |є таблицю, у якій P. S доходів має = P. S витрат. У РЧ| |ФП охоплюють усі податки, сплачувані із прибутку, Витрати ремонт, ден| |кошти, направлені на фонд накопичення, споживання і резервний, | |погашення отриманого кредиту та %%. Мета складання б ДиР полягає у | |ув'язці отриманих Д з необхідними Р. при перевищенні Д над Р P. S перевищення| |направляють у резервний фонд (РФ призначений покриття непередбачених| |витрат | |10. Хар-ка чинників, які впливають рентабельність капіталу фірми. | |11. Оцінка рівня дохідності (прибутковості) фірми. У абсолютному вираженні| |дохідність оцінюється масою одержаного прибутку, а відносна з | |допомогою показників рентабельності. У АТ розраховується з розміру| |дивідендів кожну просту акцію. | |12. Стратегічне і оперативне управління фінансами фірми. Стратегія | |фин планування (управління) означає загальне напрям розробки фин | |плану, джерел надходження грошей, джерел прибутку. | |13. Вплив змінних і постійних витрат на результати діяльності | |фірми. | |14. Упорядкування плану розподілу прибутків фірми. | |15. Хар-ка ліквідних засобів і її оцінка. Кошти які можна звернути| |на гроші. Оцінюються від більшої до меншою ліквідності залежно від | |за швидкістю обороту на гроші. | |16. Оцінка перспективної платоспроможності. Платоспроможність, тобто. | |ліквідність балансу дозволяє оцінити кредитоспроможність фірми, тобто. її | |здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Ліквідність опред | |покриттям зобов’язань фірми своїми активами, термін перетворення що у | |гроші відповідає терміну погашення зобов’язань. Порівнюються найбільш | |ліквідні активи з найбільш терміновими зобов’язаннями тощо. (Коэф загальної | |ліквідності = (найбільш ликвид активи + 0,5 швидко реалізованих активів + | |0,3 повільно р, а + ВоА) / (найбільш термінові зобов’язання + 0,5 | |короткострокові пасиви + 0,3 довгострокові п + капітал та резерви). П4 — А4| |= власні ОБС | |17. Упорядкування плану капітальних видатків фірми. | |18. Значення внутрішніх резервів на формування фінансових ресурсів | |фірми. | |19. Джерела покриття потреби фірми в основних та оборотних | |засобах. | |20. Вплив ефективне використання капіталу на фінансові результати | |діяльності фірми. | |21. Сутність, роль і значення фінансового планування. План — док, | |що складає перспективи розвитку. Фінанси — життєва сила бізнесу. ФП -| |це план прибутків і витрат фірми. ФП — процес, що забезпечує | |взаємопов'язування показників розвитку фірми. Отож не можна прогнозувати | |результати бізнесу, не склавши ФП. Призначення Ф П: Визначення й прогноз | |дохідності бізнесу, ОиП фин потенціалу бізнесу, Опред розміру та термінів | |інвестицій, потрібних для реалізації ідеї бізнесу, Упорядкування прогнозів | |величин активів і пасивів фірми. ФП є частиною БП. Функції: | |Інструмент* і розробити стратегії бізнесу і концепцій його розвитку (),| |і* з оцінки нового напрями госп діяльності (), і* щодо залучення | |кредиторів (), і* щодо залучення партнерів () | |22. Хар-ка розгорнутого фінансового плану. ФП — це документ, оформлений| |як таблиці, яка наочно демонструє обсяги надходження, і | |витрачання грошей у цьому госп суб'єкт. Як документ, узагальнюючий в ден | |вираженні всю госп діяльність й все розділи бізнес-плану, ФП включ в | |себе: означення й прогноз дохідності що був бізнес-плану, ОиП | |фин потенціалу гаданого варіанта бізнесу, визначення величини і | |термінів інвестицій, необхідні реалізації бізнес-плану, складання | |прогнозів величин активів і пасивів фірми. | |23. Формування й розподіл прибутку фірми. | |24. Напрями використання фінансових ресурсів фірми. За рівнем | |обов'язковості: 1 — платежі органам фінансово-банківської системи, 2 — | |інвестування власні кошти в кап витрати, 3 — інвестування в | |цінних паперів, об'єкти, куплені над ринком, 4 — для поповнення ОБС, 5 — на | |освіту ден фондів поощирит і соц хар-ра, 6 — на благодійність | |і спонсорство. | |25. Основні завдання фінансовий директор (менеджера) фірми. | |Прогнозування (Концепція фин розвитку. Інвестиційну програму. | |Передбачення изменеия фин показників з перспективи), Планування | |(Упорядкування поточного фин плану. План фин заходів терміном — | |єс, кв, рік), Організація (Створення фин дирекції та її підрозділів. | |Положення про фин дирекції і його подр. Норми, нормативи, методичні | |вказівки та інструкції), Регулювання (План заходів із усунення | |можливих відхилень від встановлених доз, термінів, обсягів ден фондів і | |т.п.), Координація (Розташування робіт всіх відділів фин дирекції і | |менеджерів в опред (узгодженому) порядку до соотв із вмістом процесу| |конкретного управління), Симулювання (Порядок преміювання фахівців| |і фин менеджерів. Дивідендна політика. Тантьєма (#G0участие прибутків. | |Доп винагороду, виплачуване як % від чистого прибутку #M12291 | |820 001 047директорам#S)), Контроль (Збір фин та інших інформації. Оперативний | |фин аналіз. Внесення коректив у фин плани і програми) | |26. Упорядкування планового балансу фонду накопичення. | |27. Визначення потреби фірми у своїх оборотних коштах. ОБС | |- ден ср-ва, авансовані в оборотний виробничі фонди й ф | |звернення. Нормативний метод. Денна потреба * у днів 1 | |обороту. | |28. Упорядкування планового балансу фонду споживання. | |29. Хар-ка власні кошти фірми. | |30. Формування й розподіл прибутку, що залишається у розпорядженні | |фірми. | |31. Основні правила інвестування. 1 — обов’язково д.б. розроблено | |кілька варіантів І проектів і за ними д.б. проведено соизмерение: | |результат / витрати. 2 — т.к. однією з варіантів явл хр-ие грошей до банку,| |потрібно порівняти результати від збереження і від І проекту, пі цьому | |враховують темп інфляції. 3 — І ср-ва можна буде, якщо рентабельність І | |(приб. від І / P. S І)? темпу инфляц. 4 — існує ризик та | |невизначеність, тому потрібно враховувати чинника часу: ДИСКОНТИРОВАНИЕ| |- Sбудущ = Sначальная * (1 + r (норма дохідності)) t (у років) r д.б. | |не? банківського %. Крім диск-ия з оцінки еф. І проекту | |розраховується: -Термін окупності (період якому вихідні І | |(дисконт-ые) повернуть з допомогою Чприб = І / (ПП + ГАМ), року, | |-Проста норма прибутку = Пбал / інвестиції * 100, P. S щорічних витрат | |(метод наведених витрат), під час виборів І проекту: = Кап витрати * Єн | |(коэф віддачі кап витрат, встановлюється інвестором = Еr | |(гарантована норма дохнув в высоконадежный КБ) + Eр (доп страхова | |норма, враховує ризик вкладення І проект) + Eng (min норма дохідності,| |очікувана від І проекту))+ майбутня с/с від эксплуат цього проекту на рік. 5 | |- під час виборів І проекту фірма має виходити ринок та вивчити ЖЦ тоара від | |І проекту. | |32. Значення аналізу с/с продукції збільшення фінансових ресурсів | |фірми. | |33. Значення стійких пасивів покриття потреби фірми в | |оборотних коштах. | |34. Джерела формування та напрямку використання фонду накопичення. | |Формується з допомогою чистий прибуток після АЛЕ. Кошти Фонду предназнач на| |тих переозброєння, реконструкцію, розширення, освоєння виробництва | |нову продукцію, НДДКР, для будівництва і відновлення основних | |виробничих фондів, освоєння нової техніки і технологій у | |діючих фірмах. Частина коштів фонду використовують у ролі внесків у| |створення інвест фондів, спільних фірм, АТ і асоціацій. за рахунок коштів| |фонду фінансують переважно кап вкладення на виробниче | |розвиток, природоохоронні заходи й т.п. У цьому здійснення кап | |вкладень з допомогою власного прибутку не? величину фонду. Відбувається | |трансформація, перетворення фин засобів у майнові цінності. Фонд | |? лише за використанні його коштів у погашення збитків звітного | |року, соціальній та результаті списання з допомогою накопичувальних фондів | |витрат, не включених у початкову вартість вводяться у | |експлуатацію об'єктів основних фондів. | |35. Джерела формування та напрямку використання фонду споживання.| |Утворюються для фин-ия соц розвитку фірми, мат поощерения і соц захисту її | |персоналу. З фонду частково покривають Витрати зміст що є | |на балансі закладів охорони здоров’я, народної освіти, культури та | |спорту, дитсадків, а як і Витрати це ще при пайову участь. | |Виплати з фонду працівникам в наданні мат допомоги, придбанні | |проїзних квитків, путівок в санаторії, единовременном преміюванні. | |Особливість фонду втом, що такі заходи та витрати, | |фінансуються з нього, не призводять до створення нової майна. Сам фонд | |створюється з допомогою чистий прибуток (після АЛЕ). Різновиду фонду, | |величина нормативів їхнього освіти та напрями використання | |встановлюється заснує док. | |36. Вплив прискорення оборотності оборотних засобів на фінансові | |результати. 1. у тому, що з прискорення оборач фірма може | |мати P. S ден коштів вивільнених з обороту (економія ОБС) = - | |?Кпродолжит * Qотч / t. 2. залежить від вигляді доп приросту продукції ?Q =| |?Коборачиваемости * ОБСбазис. Т.а. поліпшення використання, як осн | |фондів, і ОБС отражаетсяпрямым чином на фин результ, тобто. на | |?прибутку | |37. Хар-ка позикових коштів фірми. Їх основу становлять короткострокові | |кредити банку, що покривають тимчасову додаткову потреба. | |Позики. Позикові кошти залучаються у вигляді кредитів, а й у | |вигляді кредиторську заборгованість, і навіть інших залучених коштів — | |залишків фондів і резервів, тимчасово не використовуваних із цільового | |призначенню. | |38. Додаткові джерела фінансових ресурсів фірми. Стійкі | |пасиви. Курс різниці, страхового відшкодування, продаж активів підприємства,| |продаж власних цінних паперів, асигнування, засоби від при холдингу,| |дивіденди, короткий і довгостроковий позиковий капітал. | |39. Основні засади фінансового планування. Науковість (розрахунок | |планових показників має базуватися на аналізі звітних даних, на | |визначенні розвитку тих чи інших фин показників. Науковість | |планування означає використання науково обгрунтованих (АЛЕ) методів | |розрахунку показників, і навіть застосування АЛЕ нормативів і норми), | |Комплексність (показники фин плану д.б. ув’язані між собою. ФП — це | |єдине ціле. Тому зміна одного фин пок тягне зміна ін | |показників і всієї системи загалом), Оптимальність (- вимагає найбільш | |раціонального використання капіталу та стилю всіх фин ресурсів. Цей принцип | |передбачає вибір одного найоптимальнішого планового рішення з | |можливих варіантів плану) | |40. Вплив поліпшення використання основних засобів на фінансові | |результати. |

24 з 40 Р_______22 / 40 = 0,55, 0,55 * 0,55 = 0,3025

| | | | | | | |

1. Фінансові ресурси фірми, поняття й ті види. 2. Система показників оцінки фінансового становища фірми. 3. Поняття платоспроможності фірми, її оцінка. 4. Види фінансових планів, їх хар-ка. 5. Поняття фінансової стійкості фірми і хар-ка її показників. 6. Хар-ка методів фінансового планування. 7. Склад і планування показників дохідної частини бюджету фінансового плану. 8. Сутність фінансової роботи з фірмі. 9. Склад і планування показників видатковій частині фінансового плану. 10. Хар-ка чинників, які впливають рентабельність капіталу фірми. 11. Оцінка рівня дохідності капіталу фірми. 12. Стратегічне і оперативне управління фінансами фірми. 13. Вплив змінних і постійних витрат на результати діяльності фірми. 14. Упорядкування плану розподілу прибутків фірми. 15. Хар-ка ліквідних засобів і її оцінка. 16. Оцінка перспективної платоспроможності. 17. Упорядкування плану капітальних видатків фірми. 18. Значення внутрішніх резервів на формування фінансових ресурсів фірми. 19. Джерела покриття потреби фірми в основних та оборотних коштах. 20. Вплив ефективне використання капіталу на фінансові результати діяльності фірми. 21. Сутність, роль і значення фінансового планування. 22. Хар-ка розгорнутого фінансового плану. 23. Формування й розподіл прибутку фірми. 24. Напрями використання фінансових ресурсів фірми. 25. Основні завдання фінансового директора (менеджера) фірми. 26. Упорядкування планового балансу фонду накопичення. 27. Визначення потреби фірми у своїх оборотних коштах. 28. Упорядкування планового балансу фонду споживання. 29. Хар-ка власні кошти фірми. 30. Формування й розподіл прибутку, що залишається у розпорядженні фірми. 31. Основні правила інвестування. 32. Значення аналізу с/с продукції збільшення фінансових ресурсів фірми. 33. Значення стійких пасивів покриття потреби фірми в оборотних засобах. 34. Джерела формування та напрямку використання фонду накопичення. 35. Джерела формування та напрямку використання фонду споживання. 36. Вплив прискорення оборотності оборотних засобів на фінансові результати. 37. Хар-ка позикових коштів фірми. 38. Додаткові джерела фінансових ресурсів фірми. 39. Основні засади фінансового планування. 40. Вплив поліпшення використання основних засобів на фінансові результаты.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою