Налоговая перевірка организаций

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Податки, оподаткування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Г Л, А У Л Є М І Е

Запровадження 3

I. Теоретическая і методологічна частина 5
1.1. Порядок призначення виїзних податкових перевірок 5
1.2. Порядок складання акта виїзний податкової перевірки 6
1.3. Порядок підписання, вручення, реєстрації акта 12
виїзний податкової перевірки та її рассмотрения
керівником податкового органа
1.4. Порядок винесення рішення за результатами розгляду 13
матеріалів проверки

II. Учетная частина 15
2.1. Постановление проведення виїзний податкової перевірки 15
2.2. Перечень питань, які підлягають документальної перевірці 16
2.3. Акт виїзний податкової перевірки 18
2.4. Постановление про притягнення до податкової відповідальності 38
скоєння податкового правонарушения
2.5. Требование про сплату податків і зборів 41

Укладання 43

Список літератури 46

Додатка 48— 3 —

2Введение

Виконуючи завдання попередження, виявлення і припинення налого-
вых правопорушень, фахівці податкової інспекції часто сталкиваются
про те, що дуже складно довести відновити всю картину налого-
вых порушень. Тому зміст головного докази, раскрываю-
щего об'єктивну бік податкового порушення, — акта виїзний налого-
виття перевірки — має бути орієнтоване на документально обоснованное
висновок про виявленій механізм податкової правопорушення. Отсутст-
вія такого укладання тягне у себе призначення додаткових или
повторних перевірок дотримання господарюючим суб'єктом податкового зако-
нодательства, що негативно впливає результативність работы.
Аналізуючи проблему закріплення результатів документальних прове-
рок, можна дійти невтішного висновку, що акт виїзний податкової перевірки — это
систематизоване виклад виявлених процесі перевірки фактов
порушень платником податків норм податкового законодавства, а также
фактів невиконання ним законних вимог посадових осіб налоговых
органів (наприклад, непредставлення документів і майже відомостей, необходимых
для обчислення та сплати податків, перешкоджання доступу проверяю-
щих завезеними на територію чи приміщення платника податків і т.д.).
У акті виїзний податкової перевірки підлягають відображенню все сущест-
венні до ухвалення юридично рішення за результатами про-
верки обставини фінансово-господарську діяльність налогопла-
тельщика, які стосуються фактам виявлених порушень. Факти нару-
шений податкового законодавства повинні прагнути бути викладені у акті выездной
податкової перевірки ясно, повно і послідовно із посиланням доказа-
тельства, які яскраво засвідчували наявність зазначених фактів. До дока-
зательствам, що використовуються на утвердження встановлених проверкой
фактів податкових порушень, ставляться:
— письмові докази (первинні документи, звіти, розрахунки и
інші документи, у яких викладено чи засвідчені обстоятельства,
що мають значення для правильного ухвалення рішення щодо результатам про-
верки);
— оформлені в письмовій формах пояснення посадових осіб та інших ра-
ботников перевіреній организации;
— письмові висновки спеціалістів, залучених під час проверки;
— речові доказательства.
Значення акта виїзний податкової перевірки визначається її про-
цессуальным статусом. У процесуальному плані акт перевірки является
також доказом, виходячи з його можуть виявлені нали-
чие або відсутність фактів, які обгрунтовують вимоги, і заперечення сто-
рон, і навіть інші обставини, що мають значення для правильного
дозволу справи. У цьому акт виїзний податкової перевірки може быть
використаний у положення як доказ як і кримінальному, і у арбит-
ражном і цивільному процессах.
Учитывая, что доказами можуть з’являтися лише ті документы,


— 4 —

які отримані (створено) із дотриманням встановленого порядку для
виконання функції докази, акт виїзний податкової проверки
повинен відповідати наступним вимогам:
1) акт може бути правильно оформленным;
2) факти, призначені основою акта, мають бути отримані в соответст-
вії з законом;
3) акт мусить мати всі необхідні для доведення сведения.
[1, 19, 20, 22]— 5 —

2I. Теоретическая і методологічна часть

21.1. Порядок призначення виїзних податкових проверок

Відповідно до статтею 89 таки Податкового кодексу Російської Феде-
рації виїзна податкова перевірка організацій (зокрема їх филиалов
і представництв) і індивідуальних підприємців проводиться на
підставі рішення керівника (його заступники) податкового органа.
Рішення керівника податкового органу (його заступники) про проведении
виїзний податкової перевірки приймається як постанови. Указан-
ное постанову повинна утримувати: найменування податкового органа,
номер постанови і час їх винесення, найменування налогоплатель-
щика (Ф.И.О. індивідуального підприємця), ідентифікаційний номер
платника податків, яка має призначається перевірка, період фінансово —
господарську діяльність платника податків, протягом якого проводится
перевірка, питання перевірки (види податків, якими проводиться про-
вєрка), Ф.И.О., посади й класні чини (спеціальні звання) лиц,
входять до складу що перевіряє групи, зокрема співробітників феде-
ральных органів податкової поліції, інших правоохоронних органах і контро-
лирующих органів (у разі залучення цих осіб), підпис особи, вынес-
шего постанову, з указівкою її Ф.И.О., должности і класного чина.
Форма цієї постанови приведено при застосуванні N 1.
Під час ухвалення рішення про призначення виїзний податкової проверки
керівник податкового органу (його заступник) має враховувати сле-
дующие обмеження, встановлені статтями 87 і 89 Податкового кодекса
Російської Федерации:
а чи не допускається призначення виїзний податкової перевірки органи-
зации (її філії чи представництва) чи індивідуального предпри-
нимателя з видів податків, питання правильності исчисления, уплаты,
утримання і (чи) яких було охоплено попередньої выезд-
іншої податкової перевіркою відповідної організації (її філії или
представництва) чи індивідуального підприємця, від часу оконча-
ния якої менше года.
Виїзна податкова перевірка, здійснювана у зв’язку з реорганиза-
цией чи ліквідацією організації - платника податків, і навіть вышес-
тоящим податковим органом гаразд контролю над діяльністю налогово-
го органу, яка проводила перевірку, може призначатися незалежно від вре-
мені проведення попередньої проверки;
б) забороняється призначення повторних виїзних податкових проверок
з одних і тим самим податках, підлягає сплаті чи сплачених налогопла-
тельщиком за вже перевірений податковий період, крім случаев,
коли такий перевірка призначається у зв’язку з реорганізацією организации
— платника податків чи порядку контролю вищого податкового ор-
гана над діяльністю податкового органу, яке проводило проверку;
в) виїзний податкової перевіркою може бути охоплені трохи більше чем
три календарних року діяльності платника податків, предшествовавших
року проведення проверки.


— 6 —

Що стосується призначення повторної виїзний податкової перевірки у связи
з ліквідацією чи реорганізацією організації - платника податків при-
нимается постанова у формі, наведеної у додатку N 2. Назван-
ное постанову має додатково утримувати посилання причину
проведення виїзний податкової перевірки (реорганізація (ликвидация)).
Повторна виїзна податкова перевірка гаразд контролю над дея-
тельностью податкового органу призначається виходячи з мотивированного
постанови керівника вищого податкового органу (його замес-
тителя).
Постанова керівника (його заступники) вищого налого-
вого органу проведення повторної виїзний податкової перевірки должно
утримувати посилання обставини, які з’явилися підставами для назначе-
ния зазначеної перевірки. Форма зазначеного постанови приведено в
додатку N 3. [1, 14, 15]

21.2. Порядок складання акта виїзний податкової проверки

За результатами виїзний податкової перевірки уповноваженими долж-
ностными особами податкові органи складається акт податкової проверки
формою, наведеної у додатку N 4, що підписується цими особами и
керівником (обличчям, виконуючим його обов’язки) перевіреній органи-
зации або індивідуальними предпринимателем.
Акт виїзний податкової перевірки мусить мати систематизиро-
ванне виклад документально підтверджених фактів податкових право-
порушень, виявлених процесі перевірки, чи вказівку на отсутствие
таких, і навіть висновків та пропозицій перевіряючих з ліквідації выяв-
ленних порушень та застосуванню санкцій порушення законодавства о
податках і сборах.
У акті виїзний податкової перевірки підлягають відображенню все выяв-
ленні у процесі податкової перевірки факти порушень законодательства
про податки і зборах і з ними обставини, мають значение
до ухвалення рішення за результатами проверки.
Акт виїзний податкової перевірки необхідно укласти на бумажном
носії, російською плюс наскрізну нумерацію страниц.
У акті виїзний податкової перевірки не допускаються похибки, под-
чищення та інші виправлення, крім виправлень, обумовлених и
завірених підписами осіб, підписують акт.
Усі вартісні показники, виражені в іноземній валюті, под-
лежать відображенню у акті виїзний податкової перевірки з одновременным
зазначенням відповідно до чинним порядком їх рублевого эквива-
стрічка за курсом, котируемому Банком Росії для відповідної иност-
ранной валюти стосовно рублю.
У разі потреби використання їх у тексті акта сокращенных
найменувань й загальноприйнятих абревіатур з першого вживанні соот-
ветствующее словосполучення наводиться цілком згодна з одночасним указа-
нием в дужках його скороченого найменування чи абревіатури, исполь-
зуемых далі за тексту.
Акт виїзний податкової перевірки складається у двох экземплярах,


— 7 —

одна з яких залишається на зберіганні у податковому органі, інший — пе-
редается керівнику (особі, виконуючому його обов’язки) проверяемой
організації або індивідуальному підприємцю. При виявленні нало-
говым органом обставин, дозволяють припускати вчинення нару-
шения законодавства про податки і зборах, що містить ознаки прес-
тупления, акт перевірки складається у трьох примірниках. У указанном
разі третій примірник акта прилучається до матеріалів, направляемым в
органи податкової поліції на вирішення питання про порушення уголовного
справи в самісінький відповідно до пункту 3 статті 32 частини першої Податкового ко-
декса Російської Федерации.
Вміщені в акті виїзний податкової перевірки відомості, относя-
щиеся до податкової таємниці, не розголошуються податковими органами и
їх співробітниками, і навіть передачу інших органів, крім слу-
чаїв, передбачених федеральними законами.
Акт виїзний податкової перевірки має складатися з трьох часток:
ввідна, описової і итоговой.
Вступна частина акта виїзний податкової перевірки представляє собой
загальні інформацію про проведеної перевірки й проверяемом налогоплательщике.
Вступна частина акта виїзний податкової перевірки повинна містити: номер
акта перевірки (присвоюється акту за його реєстрації у податковій ор-
гані); повне юридичне й скорочена найменування перевіреній організації сог-
ласно установчих документів чи прізвище, ім'я і по батькові индивиду-
ального підприємця; ідентифікаційний номер налогоплательщика
(ІПН); найменування місця перевірки (назви населеного пункту, на
території якої проводилася перевірка); дату акта перевірки. Под
зазначеної датою розуміється дата підписати акт особами, проводившими
перевірку; прізвища, імена, по батькові, посади, класні чини (при их
наявності) осіб, проводили перевірку із зазначенням найменування налогового
органу, що вони представляють. Що стосується притягнення до проведению
податкової перевірки співробітників органів податкової поліції у вводной
частини акта вказуються прізвища, імена, по батькові, должности, специальные
звання цих осіб, і навіть найменування органу податкової полиции, который
вони представляють; дату і номер постанови керівника (заместителя
керівника) податкового органу для проведення виїзний податкової про-
верки; вказівку стосовно питань перевірки: «перевірка з питань соблюдения
законодавства про податки і зборах «(у разі, якщо перевірка охваты-
вает питання правильності обчислення, утримання, сплати і (чи) пере-
числения всіх видів податків, обов’язок сплати (утримання і перечис-
ления) яких покладено на проверяемого платника податків) чи «про-
вєрка з питань правильності обчислення, утримання, сплати і пере-
числения ____________________ «(у разі, якщо перевірка охватывает
питання правильності обчислення, утримання, сплати і (чи) перечисле-
ния окремих видів податків); діяльність організації (инди-
видуального підприємця), протягом якого проведено перевірку; дати на-
чалу і закінчення перевірки. У цьому датою початку перевірки является
дата пред’явлення керівнику (особі, виконуючому його обязанности)
перевіреній організації, або індивідуальному підприємцю постанов-
ления керівника (заступника керівника) податкового органу на


— 8 —

проведення виїзний податкової перевірки, а датою закінчення перевірки —
дата, певна абзацом шостим справжнього підпункту; прізвища, имена
і по батькові посадових осіб перевіреній организации-руководителя, глав-
ного бухгалтера або осіб, виконуючих їхні обов’язки в проверяемом пе-
риоде. Що стосується, якщо протягом проверяемого періоду відбувалися изме-
нения у складі вищезгаданих осіб, то перелік цих осіб наводиться с
одночасним зазначенням періоду, протягом якого ці фізичні особи занимали
відповідні посади відповідно до наказів, розпорядженням, протоколам
зборів засновників або іншими документам про призначення і звільнення с
займаній посаді; адресу місця перебування організації (постоянного
місце проживання індивідуального підприємця), і навіть місця осу-
ществления її (його) господарську діяльність (вказується в случае
здійснення організацією (індивідуальним підприємцем) своей
діяльності за місцеві державної реєстрації речових організації (пос-
тоянного місце проживання індивідуального підприємця)); сведения
про наявність лицензируемых видів діяльності (номер й час видачі лицен-
зії, найменування органу, який виказав ліцензію, терміни початку будівництва і окончания
дії ліцензії); інформацію про фактично здійснюваних организацией
(індивідуальним підприємцем) видах фінансово — господарської дея-
тельности, зокрема. про плани діяльності, заборонених чинним зако-
нодательством чи здійснюваних без наявності необхідної лицензии;
інформацію про методі перевірки за рівнем охоплення нею первичных
документів (суцільний, вибірковий) із зазначенням те що, які розділи до-
кументации перевіряли суцільним, а какие-выборочным методом. У слу-
чаї неповного уявлення платником податків необхідні провер-
кі документів на запит посадової особи податкового органу, проводя-
щего перевірку, наводиться перелік непредставлених документів; сведе-
ния про зустрічних податкових перевірках, про виробництві виїмки (изъятия)
документів і майже предметів, проведенні експертизи, інвентаризації имущест-
ва платника податків, огляду його територій і приміщень та інших дейст-
виях, вироблених під час здійснення податкової перевірки; інші необхо-
димые сведения.
Описова частина акта виїзний податкової перевірки містить сис-
тематизированное виклад документально підтверджених фактів налого-
вых правопорушень, виявлені у ході перевірки, чи вказівку на отсут-
ствие таких, і пов’язаних із цими фактами обставин, мають зна-
чение до ухвалення рішення (постанови) по результатам
перевірки. У випадку виявлення під час перевірки фактів порушень дейст-
вующего законодавства, не які стосуються податковим правонарушениям
(порушення порядку ведення касових операцій та умов праці з денеж-
іншої готівкою, порушення валютного законодавства і др.), указанные
факти також підлягають відображенню у описової частини акта виїзний на-
логовой проверки.
Зміст описової частини акта виїзний податкової проверки
має відповідати наступним требованиям:
а) Об'єктивність і обгрунтованість. Відбивані в акті факти должны
бути результатом старанно проведеної перевірки, виключати факти-
ческие неточності, забезпечувати повноту виведення про невідповідність зако-


— 9 —

нодательству про податки і зборах скоєних платником податків деяний
(дій чи бездіяльності). За кожним відбитому в акті факту нало-
гового правопорушення мають бути чітко викладено: вид податкового пра-
вонарушения, спосіб мислення та інші обставини його від вчинення, налоговый
період, якого дане правопорушення належить; оцінка количест-
венного і суммового розбіжності між заявленими на податкових деклара-
циях організацією (індивідуальним підприємцем) даними, связанны-
ми з обчисленням і сплатою податків, і фактичними даними, установ-
ленними під час перевірки. Відповідні розрахунки мали бути зацікавленими включены
в акт виїзний податкової перевірки чи наведені у складі додатків к
нему; ссылки на первинні бухгалтерські документи (із зазначенням в случае
необхідності бухгалтерських проводок за рахунками і близько отражения
відповідних операцій на регістрах бухгалтерського обліку) й інші до-
казательства, що підтверджують наявність факту порушення; кваліфікація со-
вершенного правопорушення з посиланнями відповідні норми Налого-
вого кодексу Російської Федерації, законодавчих та інших нормативных
правових актів про податки і сборах, которые порушено налогоплательщиком;
посилання укладання експертів (у разі проведення експертизи), про-
токолы опитування свідків, і навіть інші протоколи, складені при
виробництві необхідних дій зі здійсненню податкового контроля
Акт ні утримувати суб'єктивних припущень проверяющего (их), не
заснованих на виключно достатніх доказательствах.
б) Повнота і комплексність відображення в акті всіх существенных
обставин, причетних до фактам податкових правонарушений.
Кожен встановлений ході дослідчої перевірки факт податкового правонарушения
може бути перевірений повно й всебічно. Переказ в акті обстоя-
тельств допущеного платником податків порушення має основываться
на результати перевірки всіх документів, що мати отношение
до излагаемому факту, і навіть на результатах всіх інших необ-
ходимых дій зі здійсненню податкового контролю. У акті должно
забезпечуватися відбиток всіх істотних обставин, относящихся
до виявленими правопорушень, зокрема інформації про непредставлен-
ных в податковий орган податкові декларації; правильності і полноте
відображення фінансово — господарських операцій на бухгалтерський облік; об
джерелах оплати вироблених витрат; про обстоятельствах, исключающих
застосування заходів відповідальності скоєння платником податків право-
порушення, і навіть обставин, що пом’якшують або обтяжуючих ответст-
венность платника податків скоєння податкового правопорушення и
т.д. Що стосується, якщо моменту вручення акта податкової перевірки нало-
гоплательщик вніс у установленому порядку доповнення та зміни у на-
логовую декларацію, і навіть сплатив решту суми податку і пени, то
зазначені доповнення та зміни мають бути враховані податковим органом
для підготовки акта виїзний податкової перевірки. Причому у акті про-
верки слід зазначити дату подання у податковий орган заяви о
доповненні і зміні податкової декларації, суть внесених дополнений
та інших змін, період, до якого относятся, а також дані про уплате
належних сум податків і пени.
в) Чіткість, лаконічність і доступність викладу. Вміщені в


— 10 —

акті формулювання повинні виключати можливість двоякого толкования;
виклад має бути коротким, чітким, ясним, послідовним і, по
можливості, доступне осіб, які мають спеціальних пізнань в об-
ласти бухгалтерського учета.
р) Системність викладу. Виявлені у процесі перевірки наруше-
ния повинні прагнути бути згруповані в акті за окремими розділами, пунктах і подпунктам
відповідно до характером порушень та видами податків, на неуплату
(неповну сплату) яких дані порушення повлияли, в розрізі соответ-
ствующих податкових періодів. Виявлені факти однорідних масових на-
рушений може бути згруповані в відомості, таблиці та інші мате-
ріали, що докладалися до акту (докладання). У разі з тексту акта
наводиться виклад істоти цих порушень, із посиланням конкретные
норми таки Податкового кодексу Російської Федерації чи інших нормативных
правових актів, порушені платником податків, і навіть загальне количест-
венне (суммовое) вираз наслідків зазначених порушень та делается
посилання відповідні додатку до акту. У цьому дані приложе-
ния повинні містити повний перелік однорідних податкових правонаруше-
ний із зазначенням: звітного (податкового) періоду, до якого отно-
сятся; найменування, дати й номери документа, яким совершена
відповідна операція; сутність операції; розмір наслідків нару-
шения. І з зазначених додатків має бути підписано проверяю-
щими, і навіть керівником (обличчям, виконуючим його обов’язки) про-
веряемой організації (індивідуальним предпринимателем).
Підсумкова частина акта виїзний податкової перевірки (висновок) со-
тримає: відомостей про загальних сумах виявлених під час проведення проверки
несплачених (в повному обсязі сплачених) податків у результаті занижения
оподатковуваної бази чи неправильного обчислення податку за итогам
податкового періоду й (чи) исчисленных в завищених розмірах податків с
розбивкою за видами податків і податковим періодам, і навіть обобщенные
інформацію про інших встановлених перевіркою фактах податкових та інших пра-
вонарушений; пропозиції перевіряючих з ліквідації виявлених наруше-
ний. Зазначені пропозиції повинні містити перелік конкретних мер,
вкладених у припинення виявлених результаті перевірки нарушений
і повний відшкодування збитків, понесеного державою результаті их
скоєння платником податків (стягнення недоїмки із податків, пені за
невчасну сплату податків (із фотографією розрахунку пені), приведе-
ние платником податків обліку свої доходи (витрат) та нало-
гообложения у відповідність із встановленим законодавством порядком
тощо.); висновки перевіряючих про наявність у діяннях платника податків (его
представників) ознак налогового (ых) правонарушения (й) і предложе-
ния із залученням платника податків до відповідальності за нарушение
законодавства про податки і зборах. Дані висновків та пропозицій долж-
ны утримувати виклад складу скоєних платником податків налого-
вых правопорушень із посиланням відповідні норми Податкового ко-
декса Російської Федерації, і навіть передбачені цими нормами раз-
заходи штрафов.
За наявності обставин, що пом’якшують або обтяжуючих ответствен-
ность платника податків скоєння податкового правопорушення, они


— 11 —

також підлягають відображенню у підсумковій частини акти із одночасним указа-
нием остаточного розміру штрафу, розрахованого з урахуванням указанных
обстоятельств.
До акту виїзний податкової перевірки мають бути докладені: поста-
новление керівника (заступника керівника) податкового органу на
проведення виїзний податкової перевірки (до акту, вручаемому налогопла-
тельщику, додається копія зазначеного постанови); уточнені рас-
подружжя за видами податків, складені перевіряючими у зв’язку з выявлением
податкових правопорушень (крім випадків, коли зазначені рас-
подружжя наведені у тексті акта). Розрахунки мають бути підписані проверяю-
щим (и), керівником (обличчям, виконуючим його обов’язки) организации
чи індивідуальним підприємцем; акти інвентаризації майна ор-
ганизации (індивідуального підприємця) (дане додаток приво-
дится, якщо перевірці було зроблено інвентаризація); материалы
зустрічних перевірок (у випадку їхньої проведення); висновок експерта (в
разі проведення експертизи); протоколи опитування свідків, осмотра
(обстеження) производственных, складских і видача торговельних та інших помещений,
використовуваних платником податків для вилучення доходу або пов’язані с
змістом об'єктів оподаткування нафтопереробки і т.д.), і навіть протоколи, сос-
тавленные під час виробництва інших дій зі здійсненню налогового
контролю (у разі виробництва відповідних действий).
До акту виїзний податкової перевірки також можуть додаватися: ко-
піі (у разі виробництва виїмки чи вилучення в платника податків до-
кументов — оригінали) документів, підтверджують наявність фактів нару-
шения законодавства про податки і зборах. При викладі фактів нару-
шений законодавства про податки і зборах в описової частини акта
виробляється запис про додаток вилучених справжніх документів або их
копій, підтверджують наявність відповідних порушень; довідка про на-
личии розрахункових, поточних та інших рахунків в російських банках (інших кредитних уч-
реждениях), підписана проверяющим (и) і керівником (обличчям, испол-
няющим його обов’язки) перевіреній організації, або индивидуальным
підприємцем; довідка розмір статутного капіталу на даний момент обра-
зования (перереєстрації) організації та на дату початку проверки, а так-
ж кажуть про повноті її формування; складі засновників із зазначенням доли
участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, общест-
венних і релігійних організацій (об'єднань), благодійних и
інших фондів, іноземних юридичних і фізичних осіб і т.д., подписан-
ная проверяющим (и) і керівником (лицом, исполняющим його обязанности)
перевіреній організації, або індивідуальним підприємцем; довідка о
місці перебування філій та інших відокремлених підрозділів, предста-
вительств (їх адреси, ІПН), дислокації виробничих та складских
приміщень, торгових точок, розташованих поза основний терри-
тории організації, про наявність у власності платника податків земельных
ділянок, підписана проверяющим (и) і керівником (обличчям, исполняю-
щим його обов’язки) перевіреній організації, або індивідуальним предп-
ринимателем; інші матеріали, що мають значення на утвердження отра-
женных в акті фактів податкових правопорушень й у прийняття правиль-
ного рішення (постанови) за результатами проверки. 1, 14, 15]


— 12 —

21.3. Порядок 0 2подписания, вручення, реєстрації акта выездной
2налоговой перевірки та її розгляду руководителем
2налогового органа

Акт виїзний податкової перевірки повинні підписати участвовав-
шими перевірки уповноваженими посадовими особами податкового органа,
і навіть керівником (обличчям, виконуючим його обов’язки) проверяемой
організації, або індивідуальним предпринимателем.
Підписаний уповноваженими посадовими особами податкового органа
акт виїзний податкової перевірки вручається керівнику (лицу, исполняю-
щему його обов’язки) організації - платника податків (индивидуальному
підприємцю), що в останній сторінці примірника акта, остаю-
щегося на зберіганні у податковому органі, робиться запис: «Примірник акта
з… (вказується кількість додатків) додатками на ____ листах
отримав «мови за підписом керівника (особи, виконуючого його обязанности)
організації, або індивідуального підприємця, який отримав акт, с
зазначенням його і ініціалів, і навіть дати вручення акта. У слу-
чаї, коли вищезазначені особи ухиляються від отримання акта налоговой
перевірки, посадовими особами податкового органу складається соответс-
твующий акт, дата складання якого визнається датою вручення акта
податкової проверки.
Акт податкової перевірки то, можливо спрямований налогоплательщику
поштою чи іншим чином, які свідчать про і дату її отримання. В
такому випадку до примірнику акта, так і залишається на зберіганні у налоговом
органі, додаються документи, що підтверджують факт поштового отправле-
ния чи іншого за способом передачі акта налогоплательщику.
При відмову керівника (лица, исполняющего його обов’язки) орга-
низации- платника податків (індивідуального підприємця) від подпи-
сания акта посадовою особою податкового органа, возглавляющим проверяю-
щую групу, в останній сторінці акта виробляється запис: «Нало-
гоплательщик від підписи відмовився », завірена підписом указанного
посадового лица.
Після закінчення виїзний податкової перевірки акт перевірки не позднее
наступного дні після прибуття проверяющего (их) в податковий орган под-
лежить реєстрації у спеціальній журналі, сторінки якого мають быть
пронумеровано, прошнуровані і скріплені печаткою податкового органа.
Що стосується виступати проти фактами, изложенными в акті проверки, а также
з висновками і пропозиціями щодо перевіряючих платник податків вправі в двух-
тижневий термін від дня отримання підписаного перевіряючими акта провер-
кі явити у відповідний податковий орган письмове объясне-
ние мотивів відмови підписати акт чи заперечення з акту у цілому або по
його окремим положенням. У цьому платник податків вправі докласти к
письмового поясненню (заперечення) чи узгоджений срок, не превы-
шающий всього два тижні із отримання акта перевірки, передати налоговому
органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обоснован-
ность заперечень чи мотиви непідписання акта проверки.
Після закінчення двотижневого терміну, встановленого для представле-


— 13 —

ния платником податків у податковий орган письмового пояснення моти-
ввв відмови підписати акт чи заперечень за актом, протягом трохи більше 14
днів керівник (заступника керівника) податкового органу расс-
матривает акт податкової перевірки, документи, вилучені у налогоплатель-
щика, і навіть документи і материалы, представленные налогоплательщиком.
Що стосується уявлення платником податків письмових объяснений
чи заперечень за актом податкової перевірки матеріали перевірки должны
розглядатися у присутності посадових осіб організації - налогопла-
тельщика або індивідуального підприємця чи його представників. О
час і місце розгляду матеріалів перевірки податковий орган обя-
зан сповістити платника податків завчасно. Якщо налогоплатель-
щик, попри повідомлення, з’явився, то матеріали перевірки, включая
представлені платником податків заперечення, пояснення, інші доку-
менти і матеріалів, розглядаються у його отсутствие. 1, 14, 15 ]

21.4. Порядок винесення рішення 0 2по результатам рассмотрения
2материалов проверки

За результатами розгляду матеріалів перевірки руководитель
(заступника керівника) податкового органу на протягом трохи більше десяти
днів із дня розгляду зазначених матеріалів виносить реше-
ние, оформлене як постановления:
1) про притягнення платника податків до податкової відповідальності за
вчинення податкового правонарушения;
2) про відмову у залученні платника податків до відповідальності за
вчинення податкового правонарушения;
3) проведення додаткових заходів податкового контроля.
Перед прийняттям керівником (заступником керівника) налогового
органу постанови за результатами розгляду матеріалів проверки
його візується юристом податкового органа.
За актами податкових проверок, в яких зазначено на відсутність выяв-
ленних під час перевірки податкових правонарушений, постановление не выно-
сится.
Постанова податкового органу про притягнення платника податків к
податкової відповідальності скоєння податкового правонарушения
має складатися з трьох часток: ввідна, описової і резолютивной.
Вступна частина постанови повинна містити: номер постановле-
ния, час їх винесення; найменування назви населеного пункту; наименова-
ние податкового органу, класний чин (її наявності), прізвище, ім'я и
по батькові керівника (заступника керівника) податкового органу, от
чийого імені винесено постанову; дату і номер акта виїзний на-
логовой перевірки, за матеріалами якої виноситься постанову; пол-
ное найменування організації (прізвище, ім'я і по батькові индивидуального
підприємця), ідентифікаційний номер платника податків, в отноше-
нді якого винесено постановление.
У описової частини постанови викладаються обставини со-
вершенного платником податків податкового правопорушення, як вони уста-
новлены проведеної перевіркою, документи й інші відомості, которые


— 14 —

підтверджують зазначені обставини, і навіть обставини, смяг-
чающие і обтяжуючі відповідальність; оцінка представлених налогопла-
тельщиком доказів, опровергающих факти, виявлені проверкой,
чи які свідчать про наявність обставин, пом’якшувальних ответствен-
ность.
Резолютивну частина постанови повинна містити: заслання на
статті 31 і 101 частини першої таки Податкового кодексу Російської Федерации,
надають право керівнику (заступника керівника) налого-
вого органу виносити постанову по притягнення платника податків к
податкової відповідальності скоєння податкового правонарушения;
суми податків, призначені до сплати до бюджету; суми нарахованих пені за
невчасну сплату податків; суми исчисленных в завищених разме-
рах податків; свідчення про статті таки Податкового кодексу Російської Федера-
ции, що передбачають заходи відповідальності за конкретні налоговые
правопорушення і вживані заходи відповідальності, і навіть предложения
з ліквідації виявлених податкових правопорушень. Приблизна форма
постанови приведено при застосуванні N 5.
Постанова податкового органу про відмову у залученні налогоп-
лательщика до відповідальності скоєння податкового правонарушения
повинна утримувати: виклад виявлені у ході перевірки обстоятельств,
які містили ознаки податкових правопорушень, і навіть установ-
ленних у процесі провадження у справі про податковому правонарушении
обставин, що виключатимуть залучення особи до відповідальності за со-
вершать податкового правопорушення; постанову про відмову у привле-
чении платника податків до податкової відповідальності із посиланням соо-
тветствующие положення статті 109 частини першої таки Податкового кодексу Рос-
сийской Федерації; суми податків, призначені до сплати до бюджету, суммы
нарахованих пені за невчасну сплату налогов, суммы исчисленных в
завищених розмірах податків, пропозиції щодо усунення виявлених на-
рушений законодавства про податки і зборах (зазначені реквізити при-
водяться у разі виявлення перевіркою несплачених (в повному обсязі упла-
ченных) сум податків у результаті заниження оподатковуваної бази или
неправильного обчислення податку за підсумками податкового періоду й (или)
исчисленных в завищених розмірах сум податків. Приблизна форма указа-
нного постанови приведено при застосуванні N 6.
За наявності обставин, що виключатимуть можливість вынесения
правильного і обгрунтованого постанови про притягнення чи про отказе
залучення платника податків до податкової відповідальності на основа-
нді наявних матеріалів податкової перевірки, керівник (заместитель
керівника) податкового органу виносить постанову ж про проведении
додаткових заходів податкового контроля. Указанное постановление
повинна утримувати: виклад обставин, викликають необходимость
проведення додаткових заходів податкового контролю; постановле-
ние про призначення конкретних додаткових заходів налогового
контролю. Приблизна форма зазначеного постанови приведено в прило-
жении N 7. [1, 14, 15]— 15 —

2II. Учетная часть

22.1. Постановление проведення виїзний податкової проверки

Про З Т, А М Про У Л Є М І Є 0 2N 0 2131
П Р Про У Є Д Є М І І 0 2 В И Є З Д М Про Й
2Н, А Л Про Р Про У Про Й П Р Про У Є Р До И

г. Тверь 25. 04. 1999 г.

З статей 31 і 89 частини першої таки Податкового кодексу Рос-
сийской Федерації керівник Державній податковій інспекції по
Тверській області Радник податкової служби II рангу Смирнова А. И.

Про З Т, А М Про У І Л:

1. Назначить перевірку відкритого акціонерного товариства «Динамо » ,
ІПН 6 924 550 011, з питань втілення законодавства про податки и
зборах із 01. 01. 1998 р. по 01. 01. 1999 г.
2. Поручить проведення перевірки Іванову Сергію Васильевичу, старший
Державний податковий інспектор ДПІ по Тверській області I ранга,
Петрової Тетяні Борисівні, Державний податковий інспектор ДПІ по
Тверській області I ранга.

Керівник ГНИ
по Тверській области,
Радник податкової службы
II рангу Смирнова А. И.

???
З постановою проведення виїзний податкової проверки
ознакомлен:

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

25. 04. 1999 г.— 16 —

22.2. Перечень питань, які підлягають документальної проверке

УТВЕРЖДАЮ:
Замруководителя ДПІ по
Тверській области
Радник налоговой
служби II ранга

_________________ Козлов Г. И.
_________________ 1999 г.

П Є Р Є Ч Є М Ь
вопросов, подлежащих документальної проверке
на ВАТ «Динамо «

1. Правильность і повнота відображення у бухгалтерському обліку і отчет-
ности виручки від продукції (робіт, услуг). Наличие фактов
реалізації продукції (робіт, послуг) за нижчими від фактичної себесто-
имости. Правильность відображення у бухгалтерському обліку бартерних операций
(заліку взаємних требований).

2. Правильность исчисления, полноты і своєчасності сплати в бюд-
жет податку додану вартість будівництва і акцизов.

3. Правильность исчисления, полнота і своєчасність сплати плате-
жей в дорожні фонди (податку користувачів автомобільних дорог, налог
у ГСМ, налог в власників транспортних средств, налог на
придбання автотранспортних средств).

4. Правильность исчисления, полнота і своєчасність сплати плате-
жей у позабюджетні фонду (пенсійний фонд, фонд соціального страхова-
ния, фонд медичного страхования, фонд зайнятості населения, экологичес-
київ фонд).

5. Правильность исчисления, полнота і своєчасність сплати плате-
жей за природні ресурси (платежів користування недрами, лесными, вод-
ными ресурсами, отчислений на відтворення мінерально-сировинної ба-
зы, экологических платежей).

6. Правильность исчисления, полнота і своєчасність сплати в бюд-
жет місцевих податків та сборов.

7. Достоверность даних обліку фактичної собівартості продукции


— 17 —

(работ, услуг), полнота і правильність відображення у бухгалтерському учете
фактичні витрати їхньому виробництво і реализацию.

8. Правильность исчисления, полнота і своєчасність сплати в бюд-
жет податку имущество.

9. Правильность відображення у бухгалтерському обліку і звітності при-
були (збитку) від іншої реалізації (виконання і вибуття основных
средств, учитываемых на рахунку 47 «Реалізація та інші вибуття основных
коштів », реалізація інших активов, учитываемых на рахунку 48 «Реализация
інших активів »).

10. Правильность і повнота відображення у бухгалтерському обліку і от-
парності прибутків і витрат від позареалізаційних операцій, зокрема. по
орендну плату здаватися у найм житлових і нежилих помещений.

11. Правильность визначення валовий прибыли.

12. Наличие і правомірність користування пільгами за всі проверяе-
мым налогам.

13. Правильность визначення оподатковуваного прибутку і составле-
ния розрахунку з податку прибыль.

14. Порядок дотримання роботи з готівкою і ведения
касових операций.

Начальник відділу документальных
перевірок юридичних: Альошин В. И.

Відповідальні при проведенні Іванов С.В.
проверки:

Петрова Т. Б.— 18 —

22.3. Акт виїзний податкової проверки

прим N

2А До Т N 0 221
2 В И Є З Д М Про Й М, А Л Про Р Про У Про Й 0 2 П Р Про У Є Р До И
відкритого акціонерного товариства «Динамо «
(ВАТ «Динамо », ІПН 6 924 550 011)

г. Тверь 20. 05. 1999 г.

Нами, старшим Державним податковим інспектором ДПІ по
Тверській області I рангу Івановим Сергієм Васильовичем і Государствен-
ным податковим інспектором ДПІ по Тверській області I рангу Петровой
Тетяною Борисівною виходячи з постанови керівника Государст-
венної податкової інспекції по Тверській області від 25. 04. 1999 р. N 131,
проведено перевірку відкритого акціонерного товариства «Динамо «(ВАТ «Ди-
намо ») з питань втілення законодавства про податки і зборах за
період із 01. 01. 1998 по 01. 01. 1999 рр. з переліку питань, утвержден-
ному керівником податкового органу (прилагается).
Перевірку проведено відповідно до Податковим кодексом Российской
Федерації, іншими актами законодавства про податки і сборах.

21 0. 2Общие положения
1.1. Перевірка розпочато 25. 04. 1999 г., окончена 20. 05. 1999 г.
1.2. Посадовими особами (руководитель, главный бухгалтер або лица,
виконують їх обязанности) организации в проверяемом періоді являлись:
президент ВАТ «Динамо «- Васильєв Павло Петрович,
головний бухгалтер ВАТ «Динамо «- Копилова Надія Ивановна.
1.3. ВАТ «Динамо «зареєстровано:
— органів государствееной влади — 24. 01. 1992 р. N 19−10,
— у податковій органі - 25. 01. 1992 г.
1.4. Адреса місця перебування організації: 171 346, Тверська обл. ,
Калінінський р-он, п. Бурашево.
Місце здійснення діяльності: 170 000, г. Тверь, ул. Мос-
ковская д. 15 к. 205.
1.5. Фактично за проверяемый період організація здійснювала:
виробництво предметів виробничого і технічного назна-
чения, оптову торговлю.
1.6. Бухгалтерский облік на ВАТ «Динамо «ведеться за журнально-ордерной
формі обліку з порушенням закону РФ від 21. 10. 1996 р. N 129-ФЗ «Про бух-
галтерском обліку », «Положення про бухгалтерський облік і звітності до «
N 170 від 26. 12. 1994 г.
1.7. Облікова політика ВАТ «Динамо «проводиться відповідно до при-
казом від 28. 12. 1997 р. N 75. За даними наказу організація опре-


— 19 —

деляет виручку від продукції (работ, услуг) з метою налого-
оподаткування за поданням розрахункових документів покупцям (заказчи-
кам) за відвантажену продукцію, виконані роботи та услуги.
1.8. Справжня податкова перевірку проведено суцільним методом про-
верки представлених первинних бухгалтерських документов, журналов-орде-
рів N 1,2,6,7,8,11, відомостей аналітичного і синтетичного учета,
головною книжки, книжки купівель і книжки продажів, рахунків-фактур, ведомостей
нарахування заробітної плати наказів по предприятию.

22. Настоящей перевіркою встановлено следущее:
2.1. _Виручка від продукції (робіт, услуг):
Перевіркою правильності визначення виручки від товаров,
продукції, робіт і у відповідність до прийнятим організацією мето-
будинок визначення виручки з метою налогооблажения, за представленими до-
кументам за 1998 рік встановлено следующее:
Порушуючи Закону Р Ф «Про податок прибуток підприємств і органи-
заций «N 2116−1 від 27. 12. 1991 р. (з урахуванням змін дополнений),
Інструкції N 37 Державної податкової адміністрації РФ «Про порядок исчис-
ления та сплати до бюджету прибуток підприємств і закупівельних організацій «
від 10. 08. 1995 р. р.2. 1,2. 2,2.3 ВАТ «Динамо «приховало (занизило) объект
оподаткування (валову прибуток). ВАТ «Динамо «в виручку від реализации
продукції (робіт, послуг) за 1998 р. не включило суму у розмірі 333 760
крб. Розбіжності із виторгу від продукції (робіт, послуг) об-
разовались з допомогою невідповідність даних форми N 2 «Звіт прибутки и
збитках «з бухгалтерським урахуванням (головна книга, журнали-ордери, пер-
вичные бухгалтерські документы).
1Справочно:
Під час перевірки форми 2 «Звіт прибутки і збитках «за 1998 рік ус-
тановлено: (руб.)
???
? показники? за даними? за даними? ?
?? підприємства? ДПІ? ± ?
???
?1. Выручка (нетто) від реализа-?? ? ?
? ции товаров, продукции, работ,? 3 018 095? 3 351 855 ?+ 333 760 ?
? послуг (за мінусом податку?? ? ?
? додану вартість)? ?? ?
?2. Себестоимость реалізації? ?? ?
? товаров, продукции, работ,? 2 452 091? 2 386 985 ?- 65 106 ?
? послуг? ?? ?
?4. Прочие операційні витрати? 52 774? 58 731 ?+ 5957 ?
?6. Итого прибыль (убыток)? 513 230? 906 139 ?+ 392 909 ?
???
Занижена прибуток: 2 392 909 0 руб.

2.2. _Податок у паливно-мастильних материалов:
У проверяемом періоді факт реалізації паливно-мастильних матеріалів до-
кументальной перевіркою не установлен.


— 20 —

2.3. _Податок на користувачів автомобільних дорог:
ВАТ «Динамо «відповідно до Законом Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «О
дорожніх фондах до «(з урахуванням зміни й доповнення), Инструкцией
N 30 від 15. 05. 1995 р. «Про порядок обчислення та сплати податків, посту-
пающих в дорожні фонди «(з урахуванням зміни й доповнення) является
платником податку користувачів автомобільних дорог.
Перевіркою правильності визначення податку користувачів автомобиль-
ных доріг встановлено таке:
Порушуючи Закону Р Ф від 18. 10. 1991 г. N 1759−1 «Про дорожніх фон-
дах до «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції «Про порядке
обчислення та сплати податків, що у дорожні фонди «N 30 от
15. 05. 1995 р. (з урахуванням зміни й доповнення) р. II, п. 15,16,18 сумма
розбіжностей з податку користувачів автошляхів за 1998 г.
утворилася у зв’язку з приховуванням (неучетом) об'єкта налогообложения
(оподатковуваного обороту щодо реалізації товаров, работ, услуг).
Через війну податок занижений на 11 014 руб.
Під час перевірки розрахунку з податку користувачів автомобільних до-
ріг за 1998 г. по даним ВАТ «Динамо «сума податку, підлягаючий сплаті в
бюджет — 74 053 крб., за даними дослідчої перевірки встановлено: сума налога,
підлягаючий сплаті до бюджету за 1998 р. — 85 067 крб, до доначислению —
11 014 руб. (приложение N 1).
2.4. _Податок з власників транспортних средств:
ВАТ «Динамо «відповідно до Законом Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «О
дорожніх фондах до «(з урахуванням зміни й доповнення), Инструкцией
N 30 від 15. 05. 1995 р. «Про порядок обчислення та сплати податків, посту-
пающих в дорожні фонди «(з урахуванням зміни й доповнення) является
платником податку з власників транспортних средств.
Перевіркою правильності визначення податку з власників транспортных
коштів встановлено таке:
Порушуючи Закону Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «Про дорожніх фон-
дах до «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції «Про порядок ис-
числения та сплати податків, що у дорожні фонди «від 15. 05. 1995
р. N30 (з урахуванням зміни й доповнення) р. III п. 29,33,38 ВАТ «Динамо «
не представило розрахунок з податку з власників транспортних засобів за
1998 г.
Через війну податку з власників транспортних засобів занижений на
531 руб.
За даними перевірки сума податку з власників транспортних средств
підлягаючий сплаті до бюджету за 1998 р.- 531 крб., до доначислению — 531
крб. (додаток N 2).
2.5. _Податок купівля автотранспортних средств:
ВАТ «Динамо «відповідно до Законом Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «О
дорожніх фондах до «(з урахуванням зміни й доповнення), Инструкцией
N 30 від 15. 05. 1995 р. «Про порядок обчислення та сплати податків, посту-
пающих в дорожні фонди «(з урахуванням зміни й доповнення) является
платником податку придбання автотранспортних средств.
Перевіркою правильності визначення податку придбання автотранс-
кравців коштів встановлено таке:


— 21 —

Порушуючи Закону Р Ф від 18. 10. 1991 г. N 1759−1 «Про дорожніх фон-
дах до «(з урахуванням зміни й доповнення), Инструкциии «Про порядке
обчислення та сплати податків, що у дорожні фонди «від 15. 05.
1995 р. р. IV п. 47,48,49,55,56 ВАТ «Динамо «не представило розрахунок по
податку придбання автотранспортних коштів за 1998 г.
Через війну податку придбання автотранспортних коштів зани-
дружин на 15 000 руб.
За даними перевірки сума податку придбання автотранспортных
средств, подлежащая сплаті до бюджету за 1998 р. — 15 000 крб., до доначис-
лению — 15 000 руб. (приложение N 3). За даними бухгалтерського обліку ОАО
«Динамо «сума податку придбання автотранспортних коштів отраже-
на і включено до видатки виробництво реалізованої продукции (работ,
послуг), податок оплачений (платіжного доручення N 451 від 01. 09. 1998 г.).
2.6. _Платежі у державні позабюджетні фонды:
Перевіркою правильності і повноти перерахування обов’язкових платежів в
державні позабюджетні фонди за 1998 р. порушень не установлено.
2.7. _Податок на имущество:
ВАТ «Динамо «відповідно до Законом Р Ф від 13. 12. 1991 р. N 2030−1 «О
податок майно підприємств «(з урахуванням змін дополнений),
Інструкцією N 33 від 08. 06. 1995 г. «Про порядок обчислення та сплати налога
на майно підприємств «(з урахуванням зміни й доповнення) является
платником податку имущество.
Перевіркою правильності визначення податку майно установле-
але таке:
Порушуючи Закону Р Ф від 13. 12. 1991 р. N 2030−1 «Про податок иму-
щество підприємств «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції N 33
«Про порядок обчислення та сплати до бюджету податку майно предприя-
тий «від 08. 06. 1995 р. (з урахуванням зміни й доповнення) р. II п 4а сум-
мало розбіжностей з податку майно за 1998 р. утворилася в связи
з приховуванням (неучетом) об'єкта налогообложения (среднегодовая стоимость
майна). ВАТ «Динамо «в оподатковувану базу не включило отражаемые
на рахунку балансу залишки за рахунком 45 «Товари відвантажені «.
Через війну оподатковуваний база до розрахунку податку имущест-
у занижено на 39 778,3 тыс. руб.
Під час перевірки розрахунку з податку майно за 1998 р. по данным
ВАТ «Динамо «сума податку, підлягаючий сплаті до бюджету — 11 382 руб., по
даним дослідчої перевірки встановлено: сума податку, підлягаючий сплату у бюджет
за 1998 р.- 12 177 крб, до доначислению — 795 руб. (приложение N 4).
Через війну податку майно занижений на 795 руб.
2.8. _Місцеві податків і сборы:
ВАТ «Динамо «відповідно до ст. 21 Закону Р Ф від 27. 12. 1991 г. N 2118−1
«Про основи податкової системи РФ », ст. 39 «Місцеві податки та збори «За-
кону РФ від 28. 08. 1995 р. «Про загальні принципи місцевого самоврядування в
РФ », Рішенням N 32 від 22. 01. 1998 г. «Про місцевих податках і зборах на 1998
р. «є платником місцевих податків та сборов.
2.8.1. ОАО «Динамо «відповідно до Рішенням N 32 від 22. 01. 1998 г.
«Про місцевих податках і зборах на 1998 р. «є платником налога
утримання житлового фонду, й об'єктів соціально-культурної сферы.


— 22 —

Перевіркою правильності визначення податку зміст жилищного
фонду, й об'єктів соціально-культурної сфери встановлено следующее:
Порушуючи Рішення N 32 від 22. 01. 1998 р. «Про місцеві податки и
зборів на 1998 р. «сума розбіжностей з податку зміст жилищного
фонду, й об'єктів соціально-культурної сфери за 1998 р. утворилася в
зв’язки Польщі з приховуванням (неучетом) об'єкта оподаткування (оподатковуваного обо-
рота щодо реалізації товарів, робіт, услуг).
Через війну податок занижений на 5006 руб.
Під час перевірки розрахунку з податку зміст житлового фонду и
об'єктів соціально-культурної сфери за 1998 р. за даними ВАТ «Динамо «
сума податку, підлягаючий сплаті до бюджету — 33 790 крб., за даними про-
верки встановлено: сума податку, підлягаючий сплаті до бюджету за 1998 г
— 38 796 крб, до доначислению — 5006 крб. (додаток N 5).
2.8.2. Проверкой правильності визначення цільового збору на содержа-
ние міліції за 1998 рік порушень не установлено.
2.8.3. Налог перепродаж автотранспортних средств:
За проверяемый період перепродаж автотранспортних коштів предприятие
не осуществляло.
2.8.4. ОАО «Динамо «відповідно до Положенням «Про порядок исчисления
та сплати до бюджету збору потреби освітніх закладів і исполь-
зования цих коштів «від 26. 06. 1997 г. N 580 є платником сбо-
ра потреби освітніх учреждений.
Перевіркою правильності визначення збору потреби образовательных
установ встановлено следующее:
Порушуючи Інструкції Держкомстату Р Ф від 10. 07. 95 р. N 89 «О
складі фонду заробітної плати виплат соціального характеру «р. II
п. 9. 3,9.5 ВАТ «Динамо «не включило до пайового фонду оплати праці за 1998 р. ма-
териальную допомогу, виплачувану своїм працівникам з допомогою прибутку, ос-
тавшейся у розпорядженні підприємства, грошову компенсацію за неисполь-
зованный відпустку. Через війну фонд оплати праці за 1998 р. занижений на
15 600 руб.
Під час перевірки податку потреби освітніх закладів за 1998
р. за даними ВАТ «Динамо «сума податку, підлягаючий сплаті до бюджету —
25 690 крб., за даними дослідчої перевірки встановлено: сума податку, подлежащая
сплаті до бюджету за 1998 р.- 25 846 крб, до доначислению — 156 руб. (при-
ложение N 6).
2.9. _Витрати виробництва реалізованої продукції (робіт, услуг):
Перевіркою достовірності даних обліку фактичної собівартості продук-
ции (робіт, послуг), повноти і правильності обчислення фактичних зат-
рат їхньому виробництво і з метою налогооблажения установле-
але следующее:
1) на собівартість реалізованої продукції (работ, услуг), в целях
оподаткування, неправомірно віднесено видатки на суму 84 037 крб., в
т.ч. з допомогою:
— 35 896 крб. — з порушенням «Положення за складом витрат з произ-
водству та її реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в себестои-
мость продукції і на про порядок формування фінансових результатів, учи-
тываемых при оподаткування прибутку », затвердженого Постановлением


— 23 —

Уряди Р Ф від 05. 08. 1992 р. N 552 п. 2е (з урахуванням змін до-
полнений), Положення від 26. 12. 94 р. N 170 (з урахуванням змін допол-
нений) «Про бухгалтерський облік і звітності до «р. II п. 7, Инструкции
«Про порядок видачі і врахування палива й мастильних матеріалів для эксплуа-
тации рухомого складу автомобільного транспорту », затвердженого Де-
партаментом автомобільного транспорту від 08. 04. 1993 р. п. 2. 5, п. 5. 5,
п. 6.5 ВАТ «Динамо «зайве списала на собівартість реалізованої про-
дукции (робіт, послуг) вартість паливно-мастильних матеріалів (сверх
норм).
— 48 141 крб. — з порушенням «Положення за складом витрат з произ-
водству та її реалізації продукції (работ, услуг), які включаємо в себестои-
мость продукції і на про порядок формування фінансових результатів, учи-
тываемых при оподаткування прибутку », затвердженого Постановлением
Уряди Р Ф від 05. 08. 1992 р. N 552 (з урахуванням змін дополне-
ний), Положення від 26. 12. 94 р. N 170 (з урахуванням змін дополнений)
«Про бухгалтерський облік і звітності до «р. II п. 7 ВАТ «Динамо «неп-
равомерно включило в собівартість реалізованої продукції (робіт, ус-
луг) представницькі витрати без виправдувальних первинних бухгалтер-
ских документів, підтверджують ці витрати (рахунків на приобретение
продуктів, сувенірів тощо.), оплату навчання (переклад от
15. 01. 1998 р.), вартість підписки на газети від 29. 05. 1998 р., оформ-
ленні на фізична особа (Іванов В.С.), вартість матеріалів, приоб-
ретенных за розрахунок готівкою, неподтвержденную первинними бухгалтерски-
ми документами.
2) на собівартість реалізованої продукції (работ, услуг), в целях
оподаткування, неправомірно недооотнесены видатки на суму 18 931 руб.
зокрема. з допомогою:
— 7386 крб. — з порушенням Закону Р Ф від 6. 12. 1991 р. N 1992−1 «О
податок додану вартість », Інструкції N 39 «Про порядок исчисле-
ния та сплати податку додану вартість «від 11. 10. 1995 р. (з уче-
тому зміни й доповнення) р. IХ п. 19 ВАТ «Динамо «виділило расчетным
шляхом суму на додану вартість по придбаним мате-
риальным ресурсів (работам, услугам), в платіжних документах сума на-
лода на додану вартість не отражена.
— 531 крб. — податку з власників транспортних засобів (п. 2.4.);
— 11 014 крб.- податку користувачів автошляхів (п. 2.3.)
Через війну за даними перевірки собівартість реалізованої продукции
(работ, услуг) становила — 2 386 985 руб., по даним підприємства — 2 452 091
крб., заниження собівартості становило — 65 106 руб.
2. 10. _Інші операційні расходы:
Перевіркою правильності обчислення організацією інших операционных
витрат, з метою оподаткування, встановлено таке:
інші операційні витрати, з метою оподаткування, подлежат
збільшення у сумі 5957 крб., зокрема. з допомогою:
— 795 крб. — податку майно (п. 2.7.);
— 5006 крб. — податку зміст житлового фонду, й об'єктів со-
циально-культурной сфери (п. 2.8.1.);
— 156 крб. — податку потреби освітніх закладів (п. 2.8.4.)


— 24 —

2. 11. _Прибуток від основних фондів й іншого имущества:
У проверяемом періоді фактів реалізації основних фондів й іншого иму-
щества не установлено.
2. 12. При перевірці прибутків і витрат від позареалізаційних операций
з метою налогооблажения порушень за проверяемый період не установлено
2. 13. _Податок на додану стоимость:
Відповідно до Законом Р Ф від 6. 12. 1991 р. N 1992−1 «Про податок до-
бавленную вартість «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкцією N
39 «Про порядок обчислення та сплати податку додану вартість «от
11. 10. 1995 р. (з урахуванням зміни й доповнення) р. II п. 2а ВАТ «Динамо «
є платником податку додану вартість. Облік ПДВ ведет-
ся з допомогою рахунків бухгалтерського учета:
— 19/1 «ПДВ щодо придбаним матеріальних ресурсах » ,
— 68/2 «Розрахунки з бюджетом із ПДВ ».
Відповідно до Інструкцією N 39 «Про порядок обчислення та сплати нало-
га на додану вартість «від 11. 10. 1995 р. (з урахуванням змін и
доповнень) р. Х п. 30 б розрахунки з ПДВ представляли в ДПІ по Тверской
області щокварталу. Порушень термінів уявлення декларацій по
ПДВ нет.
Перевіркою правильності обчислення податку додану вартість ус-
тановлено следующее:
Порушуючи Закону Р Ф від 6. 12. 1991 г. N 1992−1 «Про податок до-
бавленную вартість «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції N
39 «Про порядок обчислення та сплати податку додану вартість «от
11. 10. 1995 р. (з урахуванням зміни й доповнення) р. IV п. 9, р. IХ п. 19
розбіжності утворилися у зв’язку з приховуванням (неучетом) об'єкта нало-
гообложения (оподатковуваного обороту щодо реалізації товарів, работ, услуг),
необгрунтованим списанням ПДВ щодо оприходованным оплаченим ценностям,
підлягає списанню кредиту рахунки 19/1 «ПДВ щодо придбаним мате-
риальным ресурсів «в дебет рахунки 68/2 «Розрахунки з бюджетом із ПДВ «1
(п. 2. 1, 2.9.).
За 1998 рік перевіркою правильності обчислення та сплати податку на
додану вартість встановлено заниження податок на 81 746 руб.
(додаток N 7).
— під час перевірки розрахунку з податку додану вартість за I
квартал 1998 р. за даними ВАТ «Динамо «сума ПДВ, підлягаючий сплаті в
бюджет — 45 526 крб., за даними дослідчої перевірки встановлено: сума ПДВ, подле-
жащая сплаті до бюджету за I квартал 1998 р. — 81 330 крб. До доначислению
— 35 804 руб.
— під час перевірки розрахунку з податку додану вартість за II
квартал 1998 р. розбіжностей не установлено.
— під час перевірки розрахунку з податку додану вартість за III
квартал 1998 р. за даними ВАТ «Динамо «сума ПДВ, підлягаючий сплаті в
бюджет — 91 490 крб., за даними дослідчої перевірки встановлено: сума ПДВ, подле-
жащая сплаті до бюджету за III квартал 1998 р. — 108 684 крб. До доначис-
лению — 17 194 руб.
— під час перевірки розрахунку з податку додану вартість за IV
квартал 1998 р. за даними ВАТ «Динамо «сума ПДВ, підлягаючий сплаті в


— 25 —

бюджет — 29 551 крб., за даними перевірки було встановлено: сума ПДВ, под-
що сплаті до бюджету за IV квартал 1998 р. — 58 299 крб. До доначис-
лению — 28 748 руб.
У ході перевірки також встановлено порушення порядку ведення книжок про-
даж та книжок покупок, передбаченого Постановою Уряди РФ
від 29. 07. 1996 р. N 914 «Про затвердження порядку ведення журналів учета
рахунків-фактур, під час розрахунків з податку додану вартість ».
2. 14. _Податок на прибыль:
Перевіркою правильності обчислення прибуток установлено
таке:
2Валовая прибуток 0 з оподаткування відбито организацией
по с. 1 «Розрахунку податку фактичної прибутку «(додаток N8 до инс-
трукции Державної податкової адміністрації РФ від 10. 08. 1995 р. N 37, за-
регистрированной у Міністерстві юстиції РФ 25. 08. 1995 р. N 938), предс-
тавленного до податкової інспекції, у вигляді 513 230 руб.
Перевіркою встановлено, що фактично валова прибуток для целей
оподаткування становив 906 139 крб. Заниження валовий прибутку —
392 909 крб. через порушення, добре описані у пунктах 2. 9, 2. 10.
справжнього акта.
Перевіркою правильності обчислення 2 оподатковуваного прибутку 0 уста-
новлено її заниження на 392 909 руб.
Через війну виявлених порушень, і з урахуванням ставки, действовав-
ши в проверяемом періоді, організацією занижений 2 податку з прибутку 0, под-
що лежить сплаті до бюджету, у сумі 137 518 крб. (см. таблицу)

Розрахунок прибуток руб.
???
? показники? за даними? за результатами? доначислено (+)?
? ?ВАТ «Динамо »? перевірки ?зменшено (-)?
???
?1. Налогооблагаемая? ?? ?
? прибуток? 513 230? 906 139? + 392 909 ?
?2. Ставка податку? ?? ?
? прибуток, в %? 35? 35? ?
?3. Сумма податку? ?? ?
? прибуток? 179 631? 317 149? + 137 518 ?
???

У результаті документальної перевірки порушень користування пільгами по всем
проверяемым податках не установлено.
2. 15. Правильность обчислення доходів від приватизації, дивідендів по
акциям, принадлежащим государству, доходов здаватися у найм государст-
венної і муніципальної собственности.
У ході перевірки доходів від перелічених вище операцій на проверяемом
періоді не установлено.
2. 16. В ході дослідчої перевірки у справі дотримання умов праці з денеж-
іншої готівкою і близько ведення касових операцій порушень не уста-
новлено.


— 26 —

2. 17. ОАО «Динамо «перестав бути орендодавцем житлових і нежилих помеще-
ний.
2. 18. Ресурсные платежи:
2. 18.1. Налог на землю.
ВАТ «Динамо «cобственной землі на балансі не имеет.
2. 18.2. 10% відрахування з і щодо оплати забруднення навколишнього среды:
Розрахунки за 1998 рік підприємством до податкової інспекції представлены.
Зараз перевірки врегулювання всі види викидів і скидів оформлены
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21].

23. Заключение
3.1. Всего за результатами справжньої перевірки установлено:
3.1.1 Несплата (неповна сплата) податку додану вартість в
сумі - 81 746 крб., у цьому числе:
I квартал 1998 р. — 35 804 руб. ,
III квартал 1998 р. — 17 194 руб. ,
IV квартал 1998 р. — 29 551 руб.
3.1.2. Неуплата (неповна сплата) прибуток у сумі- 137 518
крб., зокрема: за 1998 рік — 137 518 руб.
3.1.3. Неуплата (неповна сплата) збору потреби образовательных
установ у сумі - 156 крб., зокрема: за 1998 рік — 156 руб.
3.1.4. Неуплата (неповна сплата) податку придбання автотранс-
кравців коштів на суму — 15 000 крб., зокрема: за 1998 рік —
15 000 руб.
3.1.5. Неуплата (неповна сплата) податку з власників транспортных
коштів на суму — 531 крб., зокрема: за 1998 рік — 531 руб.
3.1.6. Неуплата (неповна сплата) податку майно у сумі - 795
крб., зокрема: за 1998 рік — 795 руб.
3.1.7. Неуплата (неповна сплата) податку користувачів автомоби-
льных доріг у сумі - 11 014 крб., зокрема за 1998 рік — 11 014 руб.
3.1.8. Неуплата (неповна сплата) податку зміст жилищного
фонду, й об'єктів соціально-культурної сфери у сумі - 5006 крб., в том
числі: за 1998 рік — 5006 руб.
3.1.9. Итого несплата (неповна сплата) податків встановлена у сумме
251 766 руб.
3.2. По результатам перевірки предлагается:
3.2.1. Стягнути із ВАТ «Динамо »:
а) указанные у пункті 3.1. суми несплачених (неповністю уплачен-
ных) налогов;
б) пені за невчасну сплату податків у сумі 30 415 крб. (при-
ложение N 8), зокрема:
— із ПДВ — у сумі - 20 506 руб.
— з податку прибуток — у сумі - 5776 руб.
— з податку потреби освітніх закладів — у сумі -42 руб.
— з податку з власників транспортних засобів — у сумі - 195 руб.
— з податку майно — у сумі - 33 руб.
— з податку користувачів автошляхів — у сумі - 2656
руб.


— 27 —

— з податку зміст житлового фонду, й об'єктів социально-
культурної галузі - у сумі - 1207 руб.
3.2.2. Привлечь ВАТ «Динамо «до податкової відповідальності за соверше-
ние податкових правонарушений:
за неповну сплату сум податків у результаті заниження налогообла-
гаемой бази виходячи з пункту 1 ст. 122 Податкового кодексу РФ — в ви-
де 20% штрафу у вигляді - 50 353 крб., у цьому числе:
— із ПДВ — 16 349 руб.
— з податку прибуток — 27 504 руб.
— з податку потреби освітніх закладів — 31 руб.
— з податку придбання автотранспортних коштів — 3000 руб.
— з податку з власників транспортних засобів — 106 руб.
— з податку майно — 159 руб.
— з податку користувачів автошляхів — 2203 руб.
— з податку зміст житлового фонду, й об'єктів социально-
культурної галузі - 1001 руб.
3.2.3. ВАТ «Динамо «внести необхідні виправлення в бухгалтерский
облік, в частности:
а) відбити суму заниженою прибуток обсягом 137 518 крб. в бух-
галтерской звітності за станом 01. 07. 1999 року як прибыль
минулих років, виявлену у звітній году;
б) усунути, виявлені під час виїзний податкової перевірки нару-
шения відповідно до пункт 39 Наказу Міністерства Фінансів РФ від 29. 07.
1998 р. N 34-Н «Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтер-
ской звітності до ».
3.2.4. Відповідно до ст. 100 п.5 НК РФ (Частини I) від 31. 07. 98 г.
N 146-ФЗ в двотижневий термін від дня отримання акта перевірки Ви вправе
уявити розбіжності за актом у цілому або з його окремим положени-
ям.

Додатка на 8 листах.

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.

Примірник акти із 8 додатками получил:

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.
20 травня 1999 года.


— 28 —

Додаток N 1

2Р, А З Ч Є Т
податку користувачів автомобільних дорог
за 1998 р. по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
? ?виручка ?сума ?сума різниці ?сума ?сума налога?
? показники ?(ВД) від ?податку ?між продажів- ?податку ?підлягаючий ?
? ?реализ. ?по ?іншої і покупной? по ?внеску в ?
? ?продук. ?ставці ?цінами товаров? ставке ?бюджет ?
? ?(без ПДВ)? 3,3%? ? 2,5%? ?
???
? 2I 0 2квартал 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ? 425 860? 14 053? 8450? 211? 14 264 ?
?за даними ДПІ? 574 460? 18 957? 8450? 211? 19 168 ?
?різниця (+/-)? ?+ 4904? ? -- ?+ 4904 ?
???
? 2I-е полуг. 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ? 962 100? 31 749? 14 750? 369? 32 118 ?
?за даними ДПІ ?1 110 700? 36 653? 14 750? 369? 37 022 ?
?різниця (+/-)? ?+ 4904? ? -- ?+ 4904 ?
???
? 29 місяців 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ ?1 520 250? 50 168? 27 622? 691? 50 859 ?
?за даними ДПІ ?1 754 820? 57 909? 27 622? 691? 58 600 ?
?різниця (+/-)? ?+ 7741? ? -- ?+ 7741 ?
???
? 2 за 1998 рік 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ ?2 217 090? 73 164? 35 562? 889? 74 053 ?
?за даними ДПІ ?2 550 850? 84 178? 35 562? 889? 85 067 ?
?різниця (+/-)? ?+11 014? ? -- ?+ 11 014 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 29 —

Додаток N 2
2Р, А З Ч Є Т 0
з податку з власників транспортних средств
за 1998 р. по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
?Вигляд і марка? Мощность?Количество?Суммарная?Ставка ?Cумма ?
?трансп. ?трансп. ?трансп. ?потужність ?податку ?податку ?
?кошти, ?средства?средств? ? ???
?термін уплаты?(л.с.)? ?? ?? ? ?
?податку? ?? ? ?ВАТ? ДПІ? +/- ?
???
?ГАЗ-52? 90? 1? 90? 1,38? --?124,2 ?+124,2 ?
???
?ЗИЛ-130? 130? 1? 130? 2,75? --?357,5 ?+357,5 ?
???
?М-412? 75? 2? 150? 0,33? --? 49,5 ?+ 49,5 ?
???
?22. 04. 1998 р. Разом +531 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.


Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 30 —

Додаток N 3

2Р, А З Ч Є Т 0
з податку придбання автотранспортних средств
за 1998 р. по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
?Вигляд і марка? Термін уплаты? Продажная?В т.ч. ?Ставка? Cумма ?
?автотрансп. ?податку ?ціна ?НДС, СН? налога? податку ?
?кошти,? ?? ? % ???
?дата приобр.? ?? ?ВАТ? ДПІ? +/- ?
???
?ГАЗ-52? ?? ?? ?? ?
?08. 06. 98 р.? 12. 06. 98? 90 000? 15 000? 20 ?-- ?15 000 ?+ 15 000?
?? ?? ?? ?? ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 31 —

Додаток N 4

2Р, А З Ч Є Т
податку майно за 1998 г.
по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
? ?середньорічна вартість ?ставка? сума ?
? показники? оподатковуваного податком? податку? податку ?
? ?майна? %? ?
???
? 2I квартал 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ? 140 380? 2? 2808 ?
?за даними ДПІ? 150 200? 2? 3004 ?
?різниця (+/-)? ?? + 196 ?
???
? 2I-е підлогу. 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ? 287 350? 2? 5747 ?
?за даними ДПІ? 308 265? 2? 6165 ?
?різниця (+/-)? ?? + 418 ?
???
? 29 місяців 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ? 412 065? 2? 8241 ?
?за даними ДПІ? 445 263? 2? 8905 ?
?різниця (+/-)? ?? + 664 ?
???
? 2 1997 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ? 569 097? 2? 11 382 ?
?за даними ДПІ? 608 847? 2? 12 177 ?
?різниця (+/-)? ?? + 795 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 32 —

Додаток N 5

2Р, А З Ч Є Т 0
з податку зміст житлового фонду, й объектов
соціально-культурної сфери за за 1998 г.
по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
? ?виручка (ВД) від ?ставка? сума ?
? показники? реалізації продукції ?податку? податку ?
?? (без ПДВ)? ? ?
???
? 2I квартал 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ 2 0? 434 310? 1.5? 6515 ?
?за даними ДПІ 2 0? 582 910? 1.5? 8744 ?
?різниця (+/-) 2 0? ?? + 2229 ?
???
? 2I-е полуг. 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ 2 0? 976 850? 1.5? 14 653 ?
?за даними ДПІ 2 0? 1 125 450? 1.5? 16 882 ?
?різниця (+/-) 2 0? ?? + 2229 ?
???
? 29 місяців 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ 2 0? 1 547 872? 1.5? 23 218 ?
?за даними ДПІ? 1 782 442? 1.5? 26 737 ?
?різниця (+/-)? ?? + 3519 ?
???
? 2 1998 р. 0?? ? ?
?за даними ВАТ? 2 252 652? 1.5? 33 790 ?
?за даними ДПІ? 2 586 412? 1.5? 38 796 ?
?різниця (+/-)? ?? + 5006 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 33 —

Додаток N 6
2Р, А З Ч Є Т 0
зі збирання потреби освітніх учреждений
за 1998 р. по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
? звітний ?нарахування оплати? ставка? сума ?
? період ?праці в всім ?податку? податку ?
? ?підставах? ? ?
???
? січень? ?? ?
?за даними ВАТ? 39 500? 1,0? 395 ?
?за даними ДПІ? 39 500? 1,0? 395 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? лютий? ?? ?
?за даними ВАТ? 41 000? 1,0? 410 ?
?за даними ДПІ? 41 000? 1,0? 410 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? березень? ?? ?
?за даними ВАТ? 53 500? 1,0? 535 ?
?за даними ДПІ? 53 500? 1,0? 535 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? квітень? ?? ?
?за даними ВАТ? 69 800? 1,0? 698 ?
?за даними ДПІ? 69 800? 1,0? 698 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? травень? ?? ?
?за даними ВАТ? 40 950? 1,0? 410 ?
?за даними ДПІ? 40 950? 1,0? 410 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? червень? ?? ?
?за даними ВАТ? 42 500? 1,0? 425 ?
?за даними ДПІ? 50 000? 1,0? 500 ?
?різниця (+/-)? ?? + 75 ?
???
? липень? ?? ?
?за даними ВАТ? 48 700? 1,0? 487 ?
?за даними ДПІ? 52 900? 1,0? 529 ?
?різниця (+/-)? ?? + 42 ?
???
? серпень? ?? ?
?за даними ВАТ? 46 200? 1,0? 462 ?


— 34 —

?за даними ДПІ? 49 000? 1,0? 490 ?
?різниця (+/-)? ?? + 28 ?
???
? вересень? ?? ?
?за даними ВАТ? 45 370? 1,0? 454 ?
?за даними ДПІ? 45 370? 1,0? 454 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? жовтень? ?? ?
?за даними ВАТ? 42 500? 1,0? 425 ?
?за даними ДПІ? 42 500? 1,0? 425 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? листопад? ?? ?
?за даними ВАТ? 68 500? 1,0? 685 ?
?за даними ДПІ? 68 500? 1,0? 685 ?
?різниця (+/-)? ?? -- ?
???
? грудень? ?? ?
?за даними ВАТ? 83 480? 1,0? 835 ?
?за даними ДПІ? 84 580? 1,0? 846 ?
?різниця (+/-)? ?? + 11 ?
???
? разом з податку: + 156 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 35 —

Додаток N 7

2Р, А З Ч Є Т
з податку додану стоимость
за 1998 р. по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
? ?ПДВ щодо оприходован. ?Стоимость реализуем. ?Сумма налога?
? показники? оплачен. ценностям, ?товаров, работ, услуг? підлягаючий ?
? ?підлягає списанию? облагаемых ПДВ? внеску в ?
? ?з До «19 «в Д «68 »? ?бюджет ?
? ??? ?
?? оборот? ПДВ? оборот? ПДВ? ?
???
? 2I 0 2квартал 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ? 388 234? 76 914? 612 200? 122 440? 45 526 ?
?за даними ДПІ? 356 150? 70 830? 760 800? 152 160? 81 330 ?
?різниця (+/-)? ?- 6084? ?+ 29 720 ?+ 35 804 ?
???
? 2II кварт. 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ? 261 072? 51 835? 637 040? 127 408? 75 573 ?
?за даними ДПІ? 261 072? 51 835? 637 040? 127 408? 75 573 ?
?різниця (+/-)? ? --? ? --? -- ?
???
? 2III кварт. 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ? 456 500? 90 980? 912 350? 182 470? 91 490 ?
?за даними ДПІ? 456 500? 90 980? 998 320? 199 664? 108 684 ?
?різниця (+/-)? ? --? ?+ 17 194 ?+ 17 194 ?
???
? 2IV кварт. 1998 0?? ?? ? ?
?за даними ВАТ? 708 740? 141 750? 856 505? 171 301? 29 551 ?
?за даними ДПІ? 664 200? 132 840? 955 695? 191 139? 58 299 ?
?різниця (+/-)? ?- 8910? ?+ 19 838 ?+ 28 748 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 36 —

Додаток N 8

2Р, А З Ч Є Т 0
нарахування пені за прострочення платежів до бюджет
за 1998 р. по ВАТ «Динамо «
(руб.)
???
? період ?у? недоїмка? %? сума до сплати ?
?? днів? ?? ?
???
?Податок на додану? ?? ?
?вартість? ?? ?
?? ?? ? ?
?21. 04. 98−20. 07. 98? 91? 35 804? 0,1? 3258 ?
?21. 07. 98−14. 09. 98? 55? 28 908? 0,1? 1590 ?
?15. 09. 98−20. 10. 98? 36? 35 804? 0,1? 1289 ?
?21. 10. 98−07. 12. 98? 48? 52 998? 0,1? 2544 ?
?08. 12. 98−20. 01. 99? 44? 45 801? 0,1? 2015 ?
?21. 01. 99−20. 05. 99? 120? 81 746? 0,1? 9810 ?
???
? разом з податку: 20 506 ?
???
?податку з прибутку? ?? ? ?
?? ?? ? ?
?09. 04. 99−20. 05. 99? 42? 137 518? 0,1? 5776 ?
???
? разом з податку: 5776 ?
???
?Податок потреби образо-? ?? ?
?вательных установ? ?? ?
?? ?? ? ?
?15. 07. 98−14. 08. 98? 31? 75? 0,1? 2 ?
?15. 08. 98−14. 09. 98? 31? 117? 0,1? 4 ?
?15. 09. 98−14. 01. 99? 122? 145? 0,1? 18 ?
?15. 01. 99−20. 05. 99? 114? 156? 0,1? 18 ?
???
? разом з податку: 42 ?
???
?податку з власників? ?? ?
?транспортних засобів? ?? ?
?? ?? ? ?
?18. 05. 98−20. 05. 99? 367? 531? 0,1? 195 ?
???
? разом з податку: 195 ?
???
?податку майно? ?? ?
?? ?? ? ?


— 37 —

?09. 04. 99−20. 05. 99? 42? 795? 0,1? 33 ?
???
? разом з податку: 33 ?
???
?Податок на користувачів? ?? ?
?автошляхів? ?? ?
?? ?? ? ?
?03. 05. 98−02. 11. 98? 152? 4904? 0,1? 745 ?
?03. 11. 98−08. 04. 99? 187? 7741? 0,1? 1448 ?
?09. 04. 99−20. 05. 99? 42? 11 014? 0,1? 463 ?
???
? разом з податку: 2656 ?
???
?Податок утримання житлового фонду, й? ? ?
?об'єктів соціально-культурної сфери? ? ?
?? ?? ? ?
?03. 05. 98−02. 11. 98? 152? 2229? 0,1? 339 ?
?03. 11. 98−08. 04. 99? 187? 3519? 0,1? 658 ?
?09. 04. 99−20. 05. 99? 42? 5006? 0,1? 210 ?
???
? разом з податку: 1207 ?
???

Старший державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Іванов С.В.

Державний податковий инспектор
ДПІ по Тверській області I рангу Петрова Т. Б.

Президент ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

Головний бухгалтер ВАТ «Динамо «Копилова Н. И.— 38 —

22.4. Постановление про притягнення до податкової ответственности
2за вчинення податкового правонарушения

Про З Т, А М Про У Л Є М І Є N 21

2о притягнення до податкової відповідальності за совершение
2налогового правонарушения

г. Тверь 22. 05. 1999 г.

Керівник Державній податковій інспекції по Тверській об-
ласти, Радник податкової служби II рангу Смирнова Ганна Іванівна, рас-
смотрев акт виїзний податкової перевірки від 20. 05. 1999 р. N 21 открыто-
го акціонерного товариства «Динамо », ІПН 6 924 550 011, юридичну адресу:
171 346, Тверська область, Калінінський район, с. Бурашево, і навіть пер-
вичные бухгалтерські документи і регістри бухгалтерського обліку, і про-
чие документи, вказаних у п. 1.8 справжнього акта, установил:
ВАТ «Динамо «допустили нарушения:
— ст. 4, ст. 7 Закону Р Ф від 6. 12. 1991 р. N 1992−1 «Про податок до-
бавленную вартість «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції N
39 «Про порядок обчислення та сплати податку додану вартість «от
11. 10. 1995 р. (з урахуванням зміни й доповнення) р. IV п. 9, р. IХ п. 19,
що спричинило у себе неповну сплату сум податку додану стои-
мость внаслідок заниження оподатковуваної бази, порушення порядка
обчислення податку, що підтверджено матеріалами податкової проверки
(п. 2. 13 акта проверки).
— Закону Р Ф «Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій «N
2116−1 від 27. 12. 1991 р. (з урахуванням зміни й доповнення), Инструкции
N 37 Державної податкової адміністрації РФ «Про порядок обчислення і упла-
ти до бюджету прибуток підприємств і закупівельних організацій «від 10. 08. 1995
р. р.2. 1,2. 2,2. 3, «Положення за складом витрат з провадження й реа-
лизации продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукции
та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при нало-
гообложении прибутку », затвердженого Постановою Уряди Р Ф от
05. 08. 1992 г. N 552 п. 2е (з урахуванням зміни й доповнення), що повлек-
ло у себе заниження оподатковуваного прибутку, неповну сплату налога
з прибутку, що підтверджено матеріалами податкової перевірки (п. 2. 1, п.
2. 9, п. 2. 10 акта проверки).
— р. II Положення «Про порядок обчислення та сплати до бюджету збору на
потреби освітніх закладів та ефективного використання цих коштів «от
26. 06. 1997 г. N 580, Інструкції Держкомстату Р Ф від 10. 07. 95 р. N 89 «О
складі фонду заробітної плати виплат соціального характеру «р. II
п. 9. 3,9. 5, що спричинило у себе заниження оподатковуваної бази для
обчислення збору потреби освітніх закладів, неповну уплату
збору, що підтверджено матеріалами податкової перевірки (п. 2.8.4 акта


— 39 —

проверки).
— Закону Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «Про дорожніх фондах до «(с
урахуванням зміни й доповнення), Инструкциии «Про порядок обчислення и
сплати податків, що у дорожні фонди «від 15. 05. 1995 г. р. IV п.
47,48,49,55,56,что призвело до у себе непредставлення розрахунку по налогу
купівля автотранспортних коштів, що підтверджено материалами
податкової перевірки (п. 2.5 акта проверки).
— Закону Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «Про дорожніх фондах до «(с
урахуванням зміни й доповнення), Інструкції «Про порядок обчислення і уп-
лати податків, що у дорожні фонди «від 15. 05. 1995 р. N 30 (с
урахуванням зміни й доповнення) р. III п. 29,33,38, що спричинило за собой
непредставлення розрахунку з податку з власників транспортних средств,
несплату податку з власників транспортних засобів, що подтверждено
матеріалами податкової перевірки (п. 2.4 акта проверки).
— Закону Р Ф від 18. 10. 1991 р. N 1759−1 «Про дорожніх фондах до «
(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції «Про порядок обчислення и
сплати податків, що у дорожні фонди «N 30 від 15. 05. 1995 р. (с
урахуванням зміни й доповнення) р. II, п. 15,16,18, що спричинило за собой
неповну сплату податку користувачів автошляхів в резуль-
таті заниження оподатковуваної бази, що підтверджено материалами
податкової перевірки (п. 2.3 акта проверки).
— Закону Р Ф від 13. 12. 1991 г. N2030−1 «Про податок майно предп-
риятий «(з урахуванням зміни й доповнення), Інструкції N 33 «Про порядке
обчислення та сплати до бюджету податку майно підприємств «от
08. 06. 1995 г. (з урахуванням зміни й доповнення) р. II п 4а, що повлекло
у себе заниження оподатковуваної бази щодо обчислення податку иму-
щество, неповну сплату податку майно, що підтверджено материа-
лами податкової перевірки (п. 2.7 акта проверки).
— Рішення N 32 від 22. 01. 1998 р. «Про місцевих податках і зборів на
1998 р. », що спричинило у себе неповну сплату податку содержание
житлового фонду, й об'єктів соціально-культурної сфери у результаті за-
нижения оподатковуваної бази, що підтверджено матеріалами налого-
виття перевірки (п. 2.8.1 акта проверки).
Керуючись статтями 31,101,106,107,110 п.п. 3,4 частини I Нало-
гового Кодексу Російської Федерации

П Про З Т, А М Про У І Л:

1. Залучити відкрите товариство «Динамо «до налоговой
відповідальності скоєння податкових правопорушень, предусмотрен-
ных пунктом 1 статті 122 частини першої таки Податкового кодексу Рссийской Фе-
дерации за неповну сплату сум податків (зборів) внаслідок заниже-
ния оподатковуваної бази — як стягнення штрафу у вигляді 20% от
несплаченої податок (збору) у вигляді - 50 353 крб., у цьому числе:
— із ПДВ — 16 349 руб.
— з податку прибуток — 27 504 руб.
— з податку потреби освітніх закладів — 31 руб.
— з податку придбання автотранспортних коштів — 3000 руб.


— 40 —

— з податку з власників транспортних засобів — 106 руб.
— з податку майно — 159 руб.
— з податку користувачів автошляхів — 2203 руб.
— з податку зміст житлового фонду, й об'єктів социально-
культурної галузі - 1001 руб.
2. Запропонувати відкритого акціонерному суспільству «Динамо »:
2.1. Перелічити вчасно, встановлений вимозі про сплату не-
доимки із податків, пенею, сум податкових санкцій, і навіть про устране-
нді виявлених порушень суми:
а) податкових санкцій, вказаних у п. 1 справжнього Постановле-
ния;
б) несплачених (в повному обсязі сплачених) податків:
— ПДВ — 81 746 руб. ,
— податку з прибутку — 137 518 руб. ,
— збір потреби освітніх закладів — 156 руб. ,
— податку придбання автотранспортних коштів — 15 000 руб. ,
— податку з власників транспортних засобів — 531 руб. ,
— податку майно — 795 руб. ,
— податку користувачів автошляхів — 11 014 руб. ,
— податку зміст житлового фонду, й об'єктів социально-куль-
турной сфери — 5006 руб.
Усього: 251 766 руб.
в) пені за невчасну сплату податків:
— ПДВ — 20 506 руб. ,
— податку з прибутку — 5776 руб. ,
— податку потреби освітніх закладів — 42 руб. ,
— податку з власників транспортних засобів — 195 руб. ,
— податку майно — 33 руб. ,
— податку користувачів автошляхів — 2656 руб. ,
— податку зміст житлового фонду, й об'єктів социально-куль-
турной сфери — 1207 руб.
Усього: 30 415 руб.
2.2. Внести необхідні виправлення в бухгалтерський облік в соот-
ветствии з пункт 39 Наказу Мінфіну РФ від 29. 07. 98 р. N 34-Н «Становище по
ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до ».

Керівник ГНИ
по Тверській области,
Радник податкової службы
II рангу Смирнова А. И.

Копію Постанови за актом виїзний податкової перевірки получил:

Президент
ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.
___________
(дата)


— 41 —

22.5. Требование про сплату податків і сборов

экз. ___

Керівнику ВАТ «Динамо «
(ІПН 6 924 550 011)
Васильєву П.П.
170 000, г. Тверь, ул. Московская
д. 15 к. 205.

2 Т Р Є Б Про У, А М І Є 0 2N 21
2об сплаті налога

за станом 20 травня 1999 года

Державна податкова інспекцію з Тверській області ставить в
популярність відкрите товариство «Динамо «про том, что согласно
постанови про притягнення платника податків до податкової ответствен-
ности від 22 травня 1999 р. N 21 за актом виїзний податкової перевірки від 20
травня 1999 р. за Вашої організацією є заборгованість. На основании
чинного біля РФ податкового законодавства Ваша органи-
зация повинна уплатить:

???
?N? найменування? недоїмка,? пені,? штрафи,? код бюджетної ?
?п/п? податку ?(крб.)? (крб.)? (крб.)? класифікації ?
???
? 1? ПДВ? 81 746? 20 506? 16 349? 1 020 100 ?
???
? 2? прибуток? 137 518? 5776? 27 504? 1 010 100 ?
???
? 3? потреби освіти? 156? 42? 31? 1 400 401 ?
???
? 4? придбання тр.? 15 000? --? 3000? 4 010 203 ?
?? коштів? ?? ? ?
???
? 5? владельц. трансп. 531? 195? 106? 4 010 202 ?
?? коштів? ?? ? ?
???
? 6? майно? 795? 33? 159? 1 040 200 ?
???
? 7? пользоват. автом. 11 014? 2656? 2203? 4 010 201 ?


— 42 —

?? доріг? ?? ? ?
???
? 8? ЖКГ? 5006? 1207? 1001? 1 400 504 ?
???
? ?І Т Про Р Про:? 2 332 534 0 ?
???

Державна податкова інспекцію з Тверській області предла-
гает, числящуюся за ВАТ «Динамо «відповідно до постанови від 22 травня 1999
р. N 21 за актом виїзний податкової перевірки від 20 травня 1999 р. задол-
женность погасить.
Що стосується, якщо справжнє вимога залишатиметься без удовлет-
ворения, вчасно до 2 червня 1999 р. Державна податкова инспекция
по Тверській області прийме всіх передбачених чинним законода-
тельством (статья 104 Частини першої Податкового кодексу РФ) заходи для обес-
печению виконання платником податків зобов’язань зі сплати налогов
(зборів) та інших обов’язкових платежей.
Відповідно до статтями 31,46,104 Частини першої Податкового Ко-
декса РФ податок, і пені стягуються в незаперечному порядке.
Що стосується невнесення суми штрафу добровільно, данная
санкція буде стягнена через суд.
Державна податкова інспекцію з Тверській області предла-
гает усунути виявлені податкової перевіркою порушення у соответствии
з пункт 39 Наказу Мінфіну РФ від 29. 07. 98 р. N 34н «Становище по ведению
бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до ».

Керівник ГНИ
по Тверській области,
Радник податкової службы
II рангу Смирнова А. И.

М.П. «_____ «_________1999 г.

исп. _____________________
тел. _____________________

ПОЛУЧЕНО:

Президент
ВАТ «Динамо «Васильєв П.П.

___________
(дата)


— 43 —

2Заключение

З січня 1999 р. набула чинності перша частина Податкового кодек-
са РФ (НК РФ), що стали основою податкової системи Росії. Її ос-
новными завданнями були впорядкування системи оподаткування, четкое
регламентування повноважень державні органи, правий і обязан-
ностей платників податків, відповідальності порушення податкового за-
конодательства та фінансової відповідальності податкові органи за збитки, причинен-
ный платникові податків, детальна проробка процедур взаимоотношений
платників податків і місцевих податкових органов.
Можна констатувати, що, попри свої різноманітні вади суспільства і не-
доопрацювання, зокрема. суто технічного характеру, перша частина НК РФ яв-
ляется важливою віхою по дорозі становлення нашій країні цивилизованной
податкової системи. Розробники Основних напрямів зуміли уникнути фис-
кальной спрямованості, властивій раніше котрий діяв налогово-
го законодавства і особливо підзаконних нормативних актів. У первой
частини НК РФ чітко простежується прагнення збалансувати права, обя-
занности й платників податків із правами, обязанностями
і відповідальністю податкових органов.
Отже, перша частина НК РФ принципово змінює підходи к
побудові податкової системи. У цьому регламентація конкретних нало-
гов міститиметься у другій частині НК РФ, котра ще не прийнята, в
зв’язку з чим зберігають силу чинних законів щодо окремих податках в
частини, яка суперечить першій його частині НК РФ.
Перша частина НК РФ запровадила значно більше чіткі правила взаимоотно-
шений платника податків з податковими органами. Сталося реальне сок-
рощення розмірів штрафів та пені, яке давно очікувалося. Следует
пам’ятати, що цю норму має зворотний силу, тобто. у разі обнару-
жения порушень 1999 р., скоєних платником податків до 1999 г. ,
податкові органи зобов’язані застосувати більш «м'які «санкції, ніж уста-
новленные раніше, не мають права застосувати більш «жорсткі «або те,
які було передбачено ранее.
Несплата чи неповна сплата сум податку результаті занижения
оподатковуваної бази чи неправильного обчислення податку за итогам
податкового періоду, виявлені податковим органом при виїзний налого-
виття перевірці, тягнуть взысканее штрафу у вигляді 20% від неуплаченных
сум податку. Ті самі діяння, скоєні зумисне, тягнуть взыскание
штрафу у вигляді 40% від несплачених сум податку (ст. 122 НК РФ).
Відповідно до НК РФ штрафи з податків стягуються лише в
в судовому порядку. Проте до звернення до суду податковий орган должен
запропонувати добровільно сплатити суму санкції (ст. 104
НК РФ). Відповідно до ст. 75 НК РФ пені не ставляться до налоговым
санкціям. Їх величина установлено в рівні однієї трьохсотої ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ кожний день прострочення, але з більш 0,1%. Общая
сума пенею неспроможна перевищувати несплачену суму, тобто. выявле-
ние давніх порушень не тягне сплату сум пенею, в багато разів превы-


— 44 —

шающих несплачений налог.
НК РФ встановлює черговість стягнення податків, штрафів, пени
відповідно до ст. 855 ДК РФ. У цьому сума штрафу сплачується після пере-
числения повному обсязі суми боргу загальнодержавних податках і соответст-
вующих пеней.
Нижче приведено порівняльна таблиця по штрафних санкцій, приме-
ненных щодо ВАТ «Динамо «залежно від періоду проведения
виїзний податкової проверки.
???
?Наименов. 1999 р. (крб.)? 1998 р. (крб.) ?
?податку, ???
?збору ?зані- ?пені ?штраф?итого ?зані- ?пені ?штраф ?штраф?итого ?
? ?жение? ?20%? ?жение? ?100% ?10%? ?
???
?1. НДС ?81 746 ?20 506?16349? 2 118 601 0?81 746 ?61 518?81746 ?8175? 2 233 185 0?
???
?2. налог ?137 518?5776 ?27 504? 2 170 798 0?137 518? -- ?137 518?4813? 2 279 849 0?
?з прибутку? ?? ?? ?? ? ?
???
?3. нужды ?156 ?42 ?31? 2229 0?156 ?126 ?156 ?16? 2454 0?
?освічений?? ?? ?? ?? ? ?
???
?4. приобр. ?15 000? -- ?3000? 218 000 0?15 000? -- ?15 000 ?1500? 231 500 0?
?тр. средс.? ?? ?? ?? ? ?
???
?5. владел. ?531 ?195 ?106? 2832 0?531 ?585 ?531 ?53? 21 700 0?
?тр. средс.? ?? ?? ?? ? ?
???
?6. налог ?795 ?33 ?159? 2987 0?795 ?99 ?795 ?80? 21 769 0?
?на имущ.? ?? ?? ?? ?? ?
???
?7. польз. ?11 014 ?2656 ?2203? 215 873 0?11 014 ?7968 ?11 014 ?1101? 231 097 0?
?авт. дорог?? ?? ?? ?? ? ?
???
?8. ЖКХ ?5006 ?1207 ?1001? 27 214 0?5006 ?3621 ?5006 ?501? 214 134 0?
???
? 2Итого 0 2 332 534 0? 2 593 688 0?
???

Аналізуючи цю таблицю, можна зробити такі выводы:
1) загальна сума доначисленых податків, пені та податкових санкцій в 1999
р. зменшилася проти 1998 р. на 261 154 крб. чи 1,8 раза;
2) загальна сума доначисленых пенею 1999 р. зменшилася порівняно с
1998 р. на 43 502 крб. чи 2,4 раза;
3) загальна сума доначисленых податкових санкцій 1999 р. зменшилася по
порівнянню 1998 р. на 217 652 крб. чи 5,3 разу, зокрема. з податку на
прибуток на 114 827 крб. чи 5,2 раза.
Наприкінці хотілося б вирізнити, що на даний час необхо-


— 45 —

дмитрика подальші законодавчі кроки щодо приведення методики составле-
ния акта виїзний податкової перевірки платника податків в соответствие
з НК РФ. Безсумнівно, що є нормативно-правову базу, регулирующая
це можна, може бути підвалинами даної работы.
Акт виїзний податкової перевірки платника податків має быть
складено те щоб вирішувати ряд завдань:
— допомагати судам у встановленні істини по делу;
— допомагати контролюючим і правоохоронних органів в установ-
лении, фіксації і відображенні картини і слідів податкових правонарушений
і преступлений;
— надавати платникові податків можливість відстоювати свою по-
зицию.
Режим реалізації матеріалів актів документальних перевірок должен
відповідати Конституції РФ, частини першої НК РФ, п. 6 ст. 108 кото-
рого встановлює презумпциюневиновности платника податків, не должен
носити обвинувальний ухил і обмежувати правничий та законні інтереси нало-
гоплательщиков.
Необхідний чіткий законодавчо закріпити режиму конфиденциа-
льности відомостей, які у акті виїзний податкової перевірки. Со-
що тримаються у ньому відомості не розголошуються податковими органами
і органами податкової поліції та їх співробітниками, і навіть передачі в
інших органів, крім випадків, прямо передбачених законода-
тельством.
Відступ від єдиної для контролюючих державних і правоохоронних ор-
ганов форми і методик складання акта може викликати його недействи-
тельность як як документа, котрий фіксує ознаки і сліди нало-
гового правопорушення та злочину, а й як доказательства.
[1, 19, 20, 22]— 46 —

2Список литературы

1. Налоговый кодекс Російської Федерации. Часть перша: Постатейний ком-
ментарий/ Під загальною ред. В. И. Слома.- М.: Видавництво «Статут », 1999 г.
396 с.
2.О податку з прибутку підприємств і организаций: Закон Р Ф від 27. 12. 1991
р. N 2116−1 зі змінами та дополнениями.
3.О порядок обрахунку та сплати до бюджету прибуток предприятий
і закупівельних організацій: Інструкція ГНС РФ від 10. 08. 1995 р. N 37 зі змінами и
дополнениями.
4.О податок додану вартість: Закон Р Ф від 06. 12. 1991 г. N 1992−1
з цим і дополнениями.
5.О порядок обрахунку та сплати податку додану вартість: Инст-
рукция ГНС РФ від 11. 11. 1995 р. N 39 зі змінами та дополнениями.
6.О дорожніх фондах Російській Федерації: Закон Р Ф від 18. 10. 1991 г.
N 1759−1 зі змінами та дополнениями.
7.О порядок обрахунку та сплати податків, що у дорожні фонды:
Інструкція ГНС РФ від 15. 05. 1995 р. N 30 з змінами і дополнениями.
8.О податок майно підприємств: Закон Р Ф від 13. 12. 1991 г. N 2030−1
з цим і дополнениями.
9.О порядок обрахунку та сплати до бюджету податку майно предприя-
тий: Інструкція ГНС РФ від 08. 06. 1995 р. N 33 з цим і дополне-
ниями.
10.О місцевих податках і зборах на 1998 р.: Рішення N 32 від 22. 01. 1998 г.
11.О порядок обрахунку та сплати до бюджету збору потреби образователь-
ных установ й порядку використання цих коштів: Становище від 26. 06. 1997
р. N 580.
12.О складі фонду заробітної плати виплат соціального характера:
Інструкція Держкомстату Р Ф від 10. 07. 95 р. N 89.
13.О порядок видачі і врахування палива й мастильних матеріалів для эксплу-
атации рухомого складу автомобільного транспорту: Інструкція, ут-
вержденная Департаментом автомобільного транспорту від 08. 04. 1993 г.
14. Об затвердженні Порядку призначення виїзних податкових перевірок: При-
каз Міністерства РФ із податків і зборів від 31. 03. 1999 р. N ГБ-3−16/67.
15.О порядку складання акта виїзний податкової перевірки і вынесении
рішення за результатами рассиотрения її матеріалів: Інструкція N 52
від 31. 03. 1999 р., затверджена Наказом Міністерства РФ із податків и
зборів від 31. 03. 1999 р. N ГБ-3−16/66.
16. Состав витрат, які включаємо в собівартість продукції з комментариями
і бухгалтерськими проводками/ Сост. автори розділу/: Рябова Р. И. ,
Іванова О.В. — М.: ЗАТ «Бухгалтерський бюлетень », 1999.- 624 с.
17. Что як і перевіряє податкова інспекція.- М.: ИНФРА-М, 1995.- 224 с.
18. Козлова Е. П., Парашутин Н. В., Бабченко Т. ЗВ., Галанина О. Н. Бухгал-
терский облік.- М.: Фінанси і статистика, 1997.- 576 с.
19. Панфиль А. Д. Найбільш значимі нововведення першій його частині Налогового
кодексу// Консультант.- 1999.- N 10.- с. 27.


— 47 —

20. Соловьев І.Н. Акт документальної перевірки платника податків: требо-
вания до написання, особливості, статус, значення для расследования
податкових злочинів// Податковий вісник.- 1999.- N 3.- с. 131.
21. Макарьева В.І. Практичні поради по бухгалтерського обліку для це-
лей оподаткування.- М.: «Податковий вісник », 1999.- 384 с.
22. Государственная податкова служба.- Н. Новгород, 1995.- 448 с.— 48 —

Додаток N 1

ПОСТАНОВА N ____
Про ПРОВЕДЕННІ ВИЇЗНИЙ ПОДАТКОВОЇ ПРОВЕРКИ

_________________________________ «__ «____________ г.
(найменування назви населеного пункту) (дата)

З статей 31 і 89 частини першої Податкового кодекса
Російської Федерації керівник (заступник руководителя)
__________________________________________________________________
(найменування податкового органа)
__________________________________________________________________
(класний чин, прізвище, инициалы)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Призначити перевірку ________________________________________
(повне найменування организации
(Ф.И.О. індивідуального підприємця), ИНН)
з питань ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
із __________________ по __________________.

2. Доручити проведення перевірки ______________________________
(прізвища, імена, отчества,
__________________________________________________________________
займані посади, класні чини, спеціальні звания
__________________________________________________________________
уповноважених для проведення перевірки посадових лиц)

Керівник (заступник руководителя)
_______________________________________
(найменування податкового органа)
_______________________________________ ___________ ____________
(класний чин) (підпис) (Ф.И.О.)
(Місце печати)

???
З постановою проведення виїзний податкової проверки
ознайомлений: ______________________________________________________
(Ф.И.О. керівника организации
(особи, його замещающего))
(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя)— 49 —

_______________ ____________
(дата) (подпись)

Додаток N 2

ПОСТАНОВА N ____
Про ПРОВЕДЕННІ ВИЇЗНИЙ ПОДАТКОВОЇ ПРОВЕРКИ

_________________________________ «__ «____________ г.
(найменування назви населеного пункту) (дата)

З статей 31 і 89 частини першої Податкового кодекса
Російської Федерації керівник (заступник руководителя)
__________________________________________________________________
(найменування податкового органа)
__________________________________________________________________
(класний чин, прізвище, инициалы)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Призначити у зв’язку з ліквідацією (реорганізацією) проверку
__________________________________________________________________
(повне найменування організації, ИНН)
з питань ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
із __________________ по __________________.

2. Доручити проведення перевірки ______________________________
(прізвища, імена, отчества,
__________________________________________________________________
займані посади, класні чини, спеціальні звания
__________________________________________________________________
уповноважених для проведення перевірки посадових лиц)

Керівник (заступник руководителя)
_______________________________________
(найменування податкового органа)
_______________________________________ ___________ ____________
(класний чин) (підпис) (Ф.И.О.)
(Місце печати)— 50 —

???
З постановою проведення виїзний податкової проверки
ознайомлений: ______________________________________________________
(Ф.И.О. керівника организации
(особи, його замещающего))

_______________ ____________
(дата) (подпись)

Додаток N 3

ПОСТАНОВА N ____
Про ПРОВЕДЕННІ ПОВТОРНОЇ ВИЇЗНИЙ ПОДАТКОВОЇ ПРОВЕРКИ

_________________________________ «__ «____________ г.
(найменування назви населеного пункту) (дата)

Керуючись статтями 31 і 89 частини першої Налогового
кодексу Російської Федерації, і навіть приймаючи у внимание
__________________________________________________________________
(викладаються обставини, викликають необхідність назначения
__________________________________________________________________
повторної виїзний податкової проверки)
керівник (заступника керівника) __________________________
(найменування податкового органа)
__________________________________________________________________
(класний чин, прізвище, инициалы)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Призначити перевірку ________________________________________
(повне найменування организации
(Ф.И.О. індивідуального підприємця), ИНН)
гаразд контролю над діяльністю ______________________________
(найменування нижчестоящого податкового органа)
з питань ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік запитань виїзний податкової проверки)
із __________________ по __________________.

2. Доручити проведення перевірки ______________________________


— 51 —

(прізвища, імена, отчества,
__________________________________________________________________
займані посади, класні чини посадових лиц
__________________________________________________________________
податкового органа)

Керівник (заступник руководителя)
_______________________________________
(найменування податкового органа)
_______________________________________ ___________ ____________
(класний чин) (підпис) (Ф.И.О.)
(Місце печати)

???
З постановою проведення виїзний податкової проверки
ознайомлений: ______________________________________________________
(Ф.И.О. керівника организации
(особи, його замещающего))
(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя)

_______________ ____________
(дата) (подпись)

Додаток N 4

АКТ N ____________
ВИЇЗНИЙ ПОДАТКОВОЇ ПРОВЕРКИ

__________________________________________________________________
(цілковите дерегулювання та скорочена найменування організації (Ф.И.О.
__________________________________________________________________
індивідуального підприємця), ідентифікаційний номер
платника податків (ИНН))
_________________________________ __________________
(найменування назви населеного пункту) (дата акта)
Нами (мною), _________________________________________________
(посади, класні чины,
_________________________________________________________________,
Ф.И.О. осіб, проводили податкову проверку)
виходячи з постанови керівника (заступника руководителя)
__________________________________________________________________
(найменування податкового органа)
від _______________________ N __________________ проведена проверка
(дата)
__________________________________________________________________


— 52 —

(найменування організації, або Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
з питань втілення законодавства про податки і зборах (по
питанням правильності обчислення, утримання, сплати і перечисления
_________________________________________________________________)
(найменування налогов)
із ______ по _______.
Перевірку проведено відповідно до Податковим кодексом
Російської Федерації, іншими актами законодавства про податки и
сборах.

1. Загальні положения

1.1. Перевірка розпочато ____________ р., закінчено ____________ г.
1.2. Посадовими особами (керівник, головний бухгалтер либо
особи, виконують їхні обов’язки) організації у проверяемом
періоді являлись:
________________________ - _______________,
(найменування посади) (прізвище, И.О.)
________________________ - _______________
(найменування посади) (прізвище, И.О.)
1.3. Адреса місця перебування організації (адресу постоянного
місце проживання індивідуального підприємця): _______________
__________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності _____________________________
__________________________________________________________________
(вказується у разі здійснення організацією (индивидуальным
підприємцем) своєї діяльності за місцеві государственной
реєстрації організації (постійного місця жительства
індивідуального предпринимателя))
1.4. __________________________ має ліцензію N _____________
(найменування организации
чи Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
від «__ «_________ 199_ р., видану ______________________________
(найменування органа,
який виказав лицензию)
за проведення _________________________________________________
(вказується ліцензований вид деятельности
і наводяться дані про наявність всіх лицензий
на право здійснення окремих видов
діяльності, і навіть терміни начала
і закінчення дії лицензии)
1.5. Фактично за проверяемый період организация
(індивідуальний підприємець) осуществляла:
__________________________________________________________________
(вказуються види деятельности)
__________________________________________________________________


— 53 —

Види діяльності, заборонені чинним законодательством:
__________________________________________________________________
(за відсутності таких видів діяльності зазначена запись
не приводится)
Види діяльності без наявності необхідної ліцензії: ______________
__________________________________________________________________
(за відсутності таких видів діяльності зазначена запись
не приводится)
1.6. Справжня податкова перевірку проведено __________________
(метод проведения
проверки)
методом перевірки представлених первинних бухгалтерских
документів, журналів — ордерів, відомостей аналітичного и
синтетичного обліку, головною тогочасні книги й т.п. (Наводиться перечень
видів перевірених документів. Що стосується неповного представления
платником податків документів, що з обчисленням і уплатой
податків, наводиться перелік непредставлених документов.)
1.7. У результаті справжньої податкової перевірки проведены:
інвентаризація майна платника податків. Материалы
інвентаризації додаються (додаток N _______);
зустрічні перевірки ___________________________________________
(найменування організацій, Ф.И.О.
індивідуальних підприємців, ИНН)
Акт (ы) встречной (ых) налоговой (ых) проверки (ок) прилагается (ются)
(додаток N _____);
огляд (обстеження) приміщення (территории)
платника податків. Акт (ы) огляду (обстеження) прилагается (ются)
(додаток N ______);
______________________________________________________________
(найменування інших дій зі осуществлению
податкового контроля)
Протокол (ы) прилагается (ются) (додаток N ____).

2. Справжньою перевіркою встановлено следующее:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наводяться документально підтверджені факти податкових і иных
правопорушень відповідно до вимогами, що у пункте
2. 10 справжньої інструкції, чи вказівку на відсутність таких
фактов.


— 54 —

3. Заключение

3.1. Усього за результатам справжньої перевірки установлено:

3.1.1. Несплата (неповна сплата) ____________________________
(найменування налога)
________________________ у сумі __________ тис. руб. ;
у цьому числе:
за ________________________ у сумі _______________ тис. руб. ;
(податковий период)
за ________________________ у сумі _______________ тис. руб. ;
(податковий период)
3.1.2. Несплата (неповна сплата) ____________________________
(найменування налога)
________________________ у сумі __________ тис. руб. ;
у цьому числе:
за ________________________ у сумі _______________ тис. руб. ;
(податковий период)
за ________________________ у сумі _______________ тис. руб. ;
(податковий период)

3.1.3. Разом несплата (неповна сплата) податків встановлено в
сумі ___________ тис. рублей.
3.1.4. _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(наводяться узагальнені інформацію про інших установленных
перевіркою фактах податкових та інших правонарушений)

3.2. За результатами перевірки предлагается:

3.2.1. Стягнути з ___________________________________________:
(найменування організації (Ф.И.О.
індивідуального предпринимателя))
а) вказаних у пункті 3.1 суми несплачених (не полностью
сплачених) налогов;
б) пені за невчасну сплату податків у сумі _______ тыс.
крб., у цьому числе:
по ____________________________ - у сумі _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
по ____________________________ - у сумі _____________ тис. руб. :
(вказується вид налога)
(Розрахунки пені прилагаются)
3.2.2. Зменшити на обчислені в завищених розмірах суммы:
________________________ за __________________ - __ тис. руб. ;
(вказується вид податку) (податковий период)
3.2.3. Залучити ______________________________________________
(найменування организации


— 55 —

(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя))
до податкової відповідальності скоєння налоговых (ого)
правонарушений (ия):
а) За ________________________________________________________
(вказується склад податкового правонарушения)
_________________________________________________________________,
виходячи з пункту ____ статті ____ таки Податкового кодексу Российской
Федерації - як штрафу у вигляді… — ________ тис. руб. ;
б) За ________________________________________________________
(вказується склад податкового правонарушения)
_________________________________________________________________,
виходячи з пункту ____ статті ____ таки Податкового кодексу Российской
Федерації - як штрафу у вигляді… — _______ тис. руб. ;
в) ___________________________________________________________
3.2.4. _______________________________________________________
(найменування організації (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя))
внести необхідні виправлення в бухгалтерський облік, в частности:
а) відбити суму заниженою прибуток обсягом _____ тис. руб.
у бухгалтерській звітності за станом _________ р. как
прибуток минулих років, виявлену у звітній году;
б) ___________________________________________________________
3.2.5. _______________________________________________________
(наводяться інші пропозиції проверяющих
з ліквідації виявлених податкових правонарушений)

Додатка на ____ листах.

Підписи посадових осіб Керівник (лицо,
податкового органу: виконуюче його обязанности)
_____________________________ ___________________________________
_____________________________ ___________________________________
(посаду, чин, найменування (найменування организации)
податкового органу) (індивідуальний предприниматель)
__________ __________________ __________ ________________________
(підпис) (Ф.И.О.) (підпис) (Ф.И.О.)

Примірник акти із _______________________ додатками получил:
(кількість приложений)
Керівник (обличчя, виконуюче його обязанности):
________________________________________ _________ ______________
(повне найменування організації (підпис) (Ф.И.О.)
(індивідуальний підприємець)) __________
(дата)— 56 —

Додаток N 5

ПОСТАНОВА N ________
Про ЗАЛУЧЕННІ До ПОДАТКОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

_________________________________ ___________ г.
(найменування назви населеного пункту) (дата)

Керівник (заступника керівника) __________________________
(найменування налогового
_________________________________________________________________,
органу, класний чин, Ф.И.О.)
розглянувши Акт виїзний податкової перевірки від _________________ г.
N _________ _____________________________________________________,
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального підприємця), ИНН)
і навіть __________________________________________________________
(вказуються документи і матеріалів, представленные
_________________________________________________________________,
налогоплательщиком)
встановив: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(викладаються обставини досконалого налогоплательщиком
податкового правопорушення, як вони встановлені проведенной
перевіркою, документи й інші відомості, які подтверждают
зазначені обставини; оцінка представлених налогоплательщиком
доказів, опровергающих факти, виявлені проверкой,
чи які свідчать про наявність обставин, смягчающих
чи обтяжуючих ответственность)
Керуючись статтями 31, 101 частини першої Податкового кодекса
Російської Федерації, постановил:
1. Залучити _________________________________________________:
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя))
до податкової відповідальності скоєння налогового
правопорушення, предусмотренной:
1.1. пунктом ___ статті ___ частини першої Податкового кодекса
Російської Федерації _____________________________________________
__________________________________________________________________
(вказується склад податкового правонарушения)
як штрафу у вигляді… — ________ тис. руб. ;
1.2. пунктом ___ статті ____ частини першої Податкового кодекса


— 57 —

Російської Федерації _____________________________________________
__________________________________________________________________
(вказується склад податкового правонарушения)
як штрафу у вигляді… — ________ тис. руб. ;
2. Запропонувати _______________________________________________:
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя))
2.1. Перелічити вчасно, встановлений вимозі про уплате
недоїмки з податку, пені, сум податкових санкцій, і навіть об
усуненні виявлених порушень суммы:
а) податкових санкцій, вказаних у п. 1 настоящего
Постановления;
б) несплачених (в повному обсязі сплачених) налогов:
___________________________________ - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
___________________________________ - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
Усього: ___________ тис. руб.
в) пені за невчасну сплату налога:
_________________________ у сумі - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
_________________________ у сумі - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
Усього: ___________ тис. руб.
2.2. Зменшити на обчислені в завищених розмірах суммы:
________________________ за __________________ - _ тис. руб. ;
(вказується вид податку) (податковий период)
2.3. Внести необхідні виправлення в бухгалтерський учет.

Керівник (заместитель
руководителя)
________________________________
(найменування податкового органа)
________________________________ _________________ _______________
(класний чин) (підпис) (Ф.И.О.)

Копію Постанови за актом виїзний податкової проверки
получил:

Керівник (обличчя, виконуюче його обязанности):
________________________________ _________________ _______________
(повне найменування організації) (підпис) (Ф.И.О.)
(індивідуальний предприниматель)
____________
(дата)— 58 —

Додаток N 6

ПОСТАНОВА N ________
ПРО ВІДМОВУ У ЗАЛУЧЕННІ До ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВЧИНЕННЯ НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

_________________________________ ___________ г.
(найменування назви населеного пункту) (дата)

Керівник (заступника керівника) __________________________
(найменування налогового
_________________________________________________________________,
органу, класний чин, Ф.И.О.)
розглянувши Акт виїзний податкової перевірки від _________________ г.
N _________ _____________________________________________________,
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального підприємця), ИНН)
і навіть __________________________________________________________
(вказуються документи і матеріалів, представленные
_________________________________________________________________,
налогоплательщиком)
встановив: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(викладаються виявлені під час перевірки обстоятельства,
що містять ознаки податкових правопорушень, а также
встановлених у процесі провадження у справі про налоговом
правопорушення обставини, виключають залучення лица
до відповідальності скоєння податкового правонарушения)
Керуючись статтями 31, 101 частини першої Налогового
кодексу Російської Федерації, постановил:
1. З статті 109 частини першої Податкового кодекса
Російської Федерації залучення до ответственности
__________________________________________________________________
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя))
скоєння податкового правопорушення отказать.
2. Запропонувати __________________________________________:
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального предпринимателя))
--------------------------------
Пункт 2 справжнього Постанови наводиться в случае
виявлення перевіркою несплачених (в повному обсязі сплачених) сумм


— 59 —

податків у результаті заниження оподатковуваної бази или
неправильного обчислення податку за підсумками податкового периода
і (чи) исчисленных в завищених розмірах сум налогов.

2.1. Перелічити вчасно, встановлений вимозі про уплате
недоїмки з податку та пені, суммы:
а) несплачених (в повному обсязі сплачених) налогов:
___________________________________ - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
___________________________________ - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
Усього: ___________ тис. руб.
б) пені за невчасну сплату налога:
_________________________ у сумі - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
_________________________ у сумі - _____________ тис. руб. ;
(вказується вид налога)
Усього: ___________ тис. руб.
2.2. Зменшити на обчислені в завищених розмірах суммы:
________________________ за __________________ - __ тис. руб. ;
(вказується вид податку) (податковий период)
2.3. Внести необхідні виправлення в бухгалтерський учет.

Керівник (заместитель
руководителя)
________________________________
(найменування податкового органа)
________________________________ _________________ _______________
(класний чин) (підпис) (Ф.И.О.)

Копію Постанови за актом виїзний податкової проверки
получил:

Керівник (обличчя, виконуюче його обязанности):
_________________________________ ________________ _______________
(повне найменування організації) (підпис) (Ф.И.О.)
(індивідуальний предприниматель)
____________
(дата)

Додаток N 7

ПОСТАНОВА N ________
Про ПРОВЕДЕННІ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ НАЛОГОВОГО


— 60 —

КОНТРОЛЯ

_________________________________ ___________ г.
(найменування назви населеного пункту) (дата)

Керівник (заступника керівника) __________________________
(найменування налогового
_________________________________________________________________,
органу, класний чин, Ф.И.О.)
розглянувши Акт виїзний податкової перевірки від _________________ г.
N _________ _____________________________________________________,
(повне найменування перевіреній организации
(Ф.И.О. індивідуального підприємця), ИНН)
і навіть __________________________________________________________
(вказуються документи і матеріалів, представленные
_________________________________________________________________,
налогоплательщиком)
встановив: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(викладаються обставини, викликають необхідність проведения
додаткових заходів податкового контроля)
Керуючись статтями 31, 101 частини першої Налогового
кодексу Російської Федерації, постановил:
1. ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказуються додаткові заходи податкового контроля)

Керівник (заместитель
руководителя)
________________________________
(найменування податкового органа)
________________________________ _________________ _______________
(класний чин) (підпис) (Ф.И.О.)

------------------------------------------------------------------

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою