Новый шлях России

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Новий шлях России!

— Краще з досвіду управління зарубіжних стран.

— Аналіз управління економікою у России.

— Нова конценпция організації товариства і механізми для її реальзации.

— Неминучість розумної організація суспільства за законами мироздания.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Поруч із еволюцією людства розвивався і наука управляти! Ефективність управління будь-який сферою общественой діяльності означає пошук оптимального варіанти досягнення суспільно корисною мети. Економічний вибір у громадському сфері залежить насамперед від використання человечекого чинника, що включає у собі фізичні і розумові здібності кожного члена общества.

Усі невдачі управління у Україною сьогодні викликані тим, що уряд навіть піднімає мети приношення користі суспільству, підміняючи її з метою отримання прибутку, а використання людського потенціалу, розглядається лише як товар! Через війну наша багатюща на природні ресурси країна розорена! У цьому тлі разючі контрасти становить Японія, яка має природних багатств, але процвітає, т.к. там використовують усі досягнення науки управлять!

Процвітання Японії полягає в фі ло зі фии вос пі та ния ду хов ных цін але стей ра ботів ні ков, до то раю рас про стра няется протягом усього стра отже залючается в усвідомленні сво їй за ча ст але сті до про ще на цио наль ным ін ті ре сам, потреби рас смат рі вать «про ще на цио наль ные », т. е. го су дар ст вен ные, вуст рем ле ния як свої соб ст вен ные.

Національний до декс по ве де ния говорить:

" На ши прин ці пы. Усвідомлення сво їй від вет ст вен але сті в де ле про грес са і за розум але ж ния бла го sos тоя ния на ше го про ще ст ва. По свя ще ние се бя далеч ній ше му раз ві тию ми рв виття ці ві через ции.

На ше крє до. Про гресс ці ві через ции — це аб ст рак ция. І ми зі вме ст ны ми усі лія ми вно цим не го свою леп ту. Ка ж дый людей повинен до ста янь але пом нитку это.

На ши ду хов ные цін але сті: 1) Слу ж ние на ции пу тим зі вір шен ст у ва ния про з вод ст ва, 2) чого ст ность, 3) гар мо ния і з працю ні чого ст у, 4) борь ба за ка чого ст у, 5) дос то ін ст у й під чи не ние, б) іден ти фі ка ция з фір мій, 7) бла го дар ность фір ме ".

Установка на мак сі маль ную тру до від так ба, на прояв це ле на прав льон іншої іні циа ти ви, без очікування ука за ний свер ху.

Це на лю бо го перед при ятия рар з його чого ло ве чого ско го фак то ра: без належним про ра зом мо бі чи зо ван але го чого ло ве чого ско го фак то ра репетування га нізащо ция раз ва чи ва ет ся. Кожна людина має тільки йому притаманні здібності і навички. По ста вити чого ло ве ка на ме сто, зна чит по лу чит від не го мак сі маль ную від так ба.

У япон ской сіс ті ме управ ле ния сло жи лася стро го не рар хич ная триа і за орі ті тов — чого ло століття, фі нан сы, тих але ло гія. Прибуток за ні мало ет під чи нен ное по ло ж ние, але в перекл вом міс ті - перекл зі нал. Досягається зі від але ше ние цін тра через ции і де цін тра через ции управ ле ния при нятием кін крет ных ме р в по ів ках вп ти му мало

У Росії її відсутність уваги до інтелектуального потенціалу призводить до нераціонального використання інших экономиеских чинників, Демшевського не дозволяє використовувати їх задля максимального задоволення необмежених потреб суспільства. За такого стану не залишається місця впливу на ефективність виробництва як тонких сторін трудових відносин, які мають індивідуалістичний характер: розбіжності у здібностях, освіті та навченості, різними професійними смаками, готовністю працювати більше, готовністю ризикувати, удачливістю і т.д.

Бюрократичний сваволю державному рівні Демшевського не дозволяє ефективно використовувати всі наявні цінності суспільства задля досягнення економічних цілей з виробництва. Сьогодні неможливо говорити навіть про ефективне використання трудових ресурсів, т. к країни створено жорстку система рамок розмірів праці вигляді мінімальної відстані оплати праці 100 руб. і податкового преса підприємств як соціальних відрахувань від фонду оплати праці плюс ПДВ, що становить 38% + 138*0,2=65,6%., і потім 13% прибуткового податку. Вочевидь, що підприємства змушені приховувати рівень зарплат, або обмежуватиме їх рост.

Ні про яке маневрі, що з зростанням оплати праці може бути мови! У розвинутих країнах податки беруться ні з виробництва, і з населення! І це чи реальні, т.к. не бізнесмени не сплачують податки, а населення у ціні товара!

Уряд, диктуючи рівень доходів громадян нижче прожиткового, скасував їх індексацію, та заодно ціни зростають! Система ціноутворення у країні навіть прив’язується до доходів громадян! Хліб є вже 10% від мінімальної відстані оплати праці! Народові кажуть, що маємо шокова терапія все-таки відбулося, але держава саме шок країни від реформ повний! Народ вимирає, країна разорена!

Для прикладу, у Японії певний законом мінімум зарплати — 180 тис. єн на місяць (більш 1800 дол. США). Середньомісячна ставка тут — 3000 дол. США. У 28−29 років японець одружується, отже, зростає й вести. Потім народження дитини, купівля житла (коли виникає потреба у кредиті). Час, коли слід віддати частина кредиту, також супроводжується збільшенням заробітної плати т.д.

При цьому середні ціни на всі 1990 рік за 1 кг.: рис — 536 єн, білий хліб — 385 єн, яловичина — 3830 єн, свинина — 1530 єн, курка — 1080 єн. Ціна пилососа 23 550 єн, пральної машини — 39 260 єн, кольорового телевізора — 88 140 йен.)

И хоч ціни повільно, але неухильно зростають, підвищення номінальною зарплати випереджає їх зростання. З 1970 по 1990 р. у всіх галузях реальна зарплата зросла загалом на 12%. Крім основний зарплати, працівники щорічно одержують у вигляді одноразових виплат ще, загалом, по 3,5 місячної зарплати. У великих підприємств загальна сума літніх і зимових бонусів сягає 4-х і навіть шести місячних зарплат. Цю суму можна купити, наприклад, новий автомобиль.

Праця одна із найважливіших економічних ресурсів немає і потребує особливої уваги, т.к. нерозривно пов’язані з психологічними аспектами взаємодії розумних особистостей. Розвиток нових інформаційних технологій відкриває перед суспільством можливість найбільш эфективного використання розуму кожного громадянина для оптимального управління життєзабезпеченням общества.

Сьогодні гостро необхідний аналіз всіх технологій самонаведення найбільш глибокого вивчення, пропаганди і наступного впровадження на виробництвах нашої країни! Це насамперед досвід Японії, яка досягла найбільших успіхів у розвитку технології управління персоналом. Усі розвинені країни намагаються впровадити його за свої фірми. У нашій країні теж робляться спроби, але повне нерозуміння цього питання з боку уряду, а головне помилкові установки у роботі самого уряду, роблять бесссмысленными будь-які новации!

Економічна політика, проведена нашій країні, вищою мірою неефективна через брак вміння управляти уряд, що навіть не представляє, що існують різні технології управління персоналом. Чиновники, засліплені жадібністю і марнославством, поводяться нерозумно, як від цього страждає весь народ країни. Але за будь-які дії, які відповідають і які сприятимуть розвитку і вдосконаленню особистості, людині доводиться розплачуватися. Зростання соціальної напруги обертається нестабільністю у суспільстві та загрозою майбутньому добробуту самим пануючим політикам.

Тільки спрямованість на результат управління з єдиною метою приношення максимальної користі суспільству, під час використання технологій управління персоналом (з допомогою інтелектуального потенціалу самих трудових ресурсів), може оеспечить найефективніший управління виробництвом і які государством

Наукове управління людські ресурси за умов глобалізації економіки стає найактуальнішим, т.к. потребує врахування людських стосунків на світовий рівень. Економічний ефект від участі впровадження розумного взаємодії країн світу очевидний, т.к. неминуче призведе до припинення військового протистояння, викликаного нерівномірним розподіл природних багатств і енергетичних ресурсов.

1. ЛУЧШЕЕ З ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЗАКОРДОННИХ СТРАН.

Как механізм, найдосконаліше який би демократизацію нашого суспільства та відхід диктату чиновників, служить зразок Японської теорії управління, що виходить з головною ідеї, що «резерви криються у людях». Використовуючи ці резерви, Японія розвинула себе. Унікальність цієї теорії обумовлена духовної основою, що дуже близька розуміння у суспільстві.

Особенности японського управления.

Пожизненный оренду — скоріш спосіб мислення обох сторін — і найманого і наймача і загальнодосяжний спосіб їх взаємодії. Наприклад, коли прибутку фірми падають, вони можуть приймати найрізноманітніші зниження витрат до скорочення дивідендів, але до останнього нічого очікувати звільняти працівників. Довічний оренду характерний лише крупних фірм. У дрібних фірмах його, природно, не є доминирующим.

Пожизненный оренду дає можливість працівникові з перших днів роботи у фірмі ощущатить рівень своєї положення у життя. Він переймається упевненістю у цьому, що, якщо фірма функціонує, його зайнятість гарантується, а коли років він за рахунок пенсій, фірма виплатить йому вихідну допомогу. Крім відчуття впевненості, що саме собі дуже важливо, людина відчуває та матеріальні блага довічного найму: його вести стає дедалі більше.

Принцип старшинства.

В Японії, як відомо, старший віком чи ветеран фірми отримує більше молодшого чи новачка. Такий підхід до оцінці працівника бере початок у традиції японського суспільства — поважати старших.

Согласно узвичаєної думки, людина мудреет із віком, здібності його отримують всі більш різнобічніший більш розвинутою є. Підвищення заробітної плати японських фірмах здійснюється щорічно. У цьому враховуються, звісно, професійну майстерність, посада і освіту працівника. Проте, визначальними чинниками залишаються вік і вислуга років у фірмі. Наприклад, працівник у віці 25 років отримує майже 2,5 рази більше двадцятирічного. Ці самі чинники визначають і посадова підвищення работника.

Культивирование корпоративного духу фирмы.

Понятие «корпоративний дух» — показник єдності, відданості ідеалам організації та почуття прихильності їй. Корпоративний дух фірми виховується системою залучення працівника до справ фірми, її атмосфері, завданням, місії. Індивідуум в Японії сприймають більше в тому як і організації він работает

Рабочий день, на японських підприємствах, зазвичай, починається з побудови працівників і напуття керівництва. Вони стимулюючу роль, слухаючи їх, працівники концентруються на засобах рішення майбутніх завдань.

Большое увагу керівництво фірми приділяє заходам встановленню довірчих відносин із працівниками. Адміністрація японських фірм, спонукаючи працівників до власних дій, довіряючи їм, спричиняють вони позитивні поведінкові реакції. Це стосується і до великого і до малому.

Немалый внесок у культивування корпоративного духу фірми є організація дозвілля працівників. Більшість японських фірм практикують різні розважальні заходи, групові виїзди, різного роду вечора, сприяють організації сімейних урочистостей — весіль, ювілеїв, спільних прогулянок. за рахунок фірми часто проводяться різні змагання, відвідин театрів, масові зустрічі. Усе це створює в працівників відчуття причетності до фірми, і з не мислять своєї життя за межами її меж. Кожна фірма вважає своєї найпершим обов’язком нести певні витрати з метою створення в працівників певного настрою.

Кружки якості.

Японцы створили систему добровільних «гуртків якості», які втягують робітників у діяльність за підвищення якості продукції, до її бездефектность, за зниження рівня виробничого травматизму, й т. буд. Керівництво фірм невпинно розвиває діяльність гуртків, всіляко заохочуючи їх учасників. На підприємствах використовуються гасла: «Борися за викорінення похибки в 0.1 міліметра», «Зводь нанівець похибка в 0.1 секунди», «Включайся в рух за кращу технологію у світі» тощо. буд.

Деятельность гуртків якості переросла виробничі рамки, початку проникати у сферу повсякденні. Гуртки «з якості» і «бездефектность» продукції стали виконувати завдання, пов’язані з підвищенням «якості» і забезпеченням «бездефектности» праці. До зони компетентності гуртків включаються проблеми підвищення продуктивність праці, зниження витрат, вдосконалення технологічних процессов.

Кружки якості об'єднують, зазвичай, 6−10 працівників рівня ієрархії, виконують подібну роботу. Вони збираються 1−2 десь у тиждень. Кожна група має лідера й доповідає керівництву отримані рішеннях. Раціоналізаторським пропозицій, яке від робочих віддається особливо важливого значення. На кожного працівника доводиться 18−22 раціоналізаторських пропозиції та є джерелом додаткових доходов.

Відносини у робітничій групі.

Одной з основних особливостей японського менеджменту є групова психологія. Підвищення чи, навпаки, падіння продуктивність праці, зниження чи зростання шлюбу ув’язуються зі ступенем згуртованості робочої групи, з характером міжособистісних відносин її членов.

Японская фірма складається з багатьох малих груп. Усюди є старший і молодші, кожному, навіть найменшому ділянці праці діють головні фахівці й відомі. Перші, зазвичай, старше за віком й стажу, отже досвідченіша. Тому користуються незаперечний авторитет, їм підпорядковуються, їх поважають. І усім щаблях організаційної структуры.

Самой важливою рисою японської груповий психології є прагнення всіх члени групи до того що, щоб забезпечити безперервність її процвітання. Перенесення цих устремлінь виробництва виявляється найсильнішим стимулятором трудових зусиль персоналу, вкладених у зміцнення позицій фирмы.

Наявність у групі слабкої її частки завжди створювало сприятливу атмосферу до появи сильних особистостей, здатних вести і опікати слабких На японських підприємствах функціонують робочі групи з 4−6 чоловік і більше. Оптимальною визнається група в 10−20 людина. У такій групі забезпечується контактність учасників і їхніх взаємодія і під час трудових операций

Из групового взаємодії японський бізнес дістає чималу користь. Головне, звісно, це забезпечення найвищого рівня трудовий дисципліни, оскільки відомо, що дисципліна як інтегральне ціле виховується лише у системі колективних дій.

Коллективные дії дають вихід багатьом який дрімає задаткам людей. Один американський бізнесмен, вивчав обстановку на японських підприємствах, дійшов наступному висновку: «Я переконаний, що з десяти американців на голову вище кожного на десяток японців, але десять японців на голову вище десяти американцев».

Принятие рішень.

Управленческие рішення є суттєвими елементами планування, організації, мотивації і контролю. Адміністрація японської фірми тонко відчуває нюанси людської мотивації. Тому вона всіляко втягує рядових працівників у підготовку рішень. З урахуванням очікуваної від низів ініціативи організується стандартна процедура підготовки, обговорення й санкціонування управлінських решений.

Отличительной особливістю японської організації і те, що, зазвичай, немає досить чіткого розмежування рівнів влади й ответственности. Управляющий, від якої виходить ініціатива ухвалення рішення, становить спеціальний документ, відомий під назвою «рингисе». У цьому немає всебічно описується проблема, і пропонуються рекомендації з її решению.

После цього «рингисе» передається в руки до тих підрозділів, діяльність яких хоча в якійсь мірі зачіпає висунуту проблем, зокрема й молдавські підрозділи, яких можна було одержати необхідну інформацію з даному питанню чи допомога у виконанні необхідних мер.

На стадії ведеться активна підготовка умов досягнення згоди всіх порушених й зацікавлені керівників, співробітників, груп, підрозділів. Широка інформованість середньої управлінської складу, ще, є додатковим мотивуючим чинником й приносить позитивні плоди на стадії реалізації решения.

Предварительное обговорення веде до поглиблення розуміння проблеми, виявлення нових умов у вигляді вибору необхідного типу рішень з безлічі альтернатив. Причому японських фірмах звертається особливу увагу на высвечивание всіх граней проблеми, наслідків і відповідальність з її ліквідації решений.

После того як «рингисе» обійде усіх зацікавлених управляючих від того рівня, якою воно складено, документ передається на наступний, вищого рівня управління. Тут повторюється той самий: документ розглядається керівниками і співробітників всіх підрозділів, мають навіть непрямий стосунок до зазначеної проблемі. Піднімаючись таким складним шляхом усі наведені вище і від по ієрархічній градації управління, «рингисе» потрапляє, нарешті, до управляючому найвищого рангу і (віце-президенту чи президенту компанії). Коли вищий керівник схвалить документ, рішення вважається прийнятим і їх отримує характер директивы.

Из стислого розгляду формальної процедури «ринги» можна видет, что циатива прийняття рішень найчастіше виходить знизу (тобто. звідти, де народжується «рингисе», а вищі менеджери, зазвичай, мало компетентні у його конкретні проблеми, очевидним і народжуються внизу). Фактично вищий управляючий завжди погоджується з висунутим пропозицією, і його утвердження має ритуального характеру, тим більше на документі стоять підписи розташованих нижче руководителей.

У індивідуумів складається враження, влада створюється групою, і вона схильна визнати її ефективнішою. Така роль керівника цієї груповий системі підготовки й ухвалення рішень зводиться до стимулюванню необхідного типу поведінки члени групи і творення потрібної атмосфери, соціально-психологічного клімату, які вже сам собі є запорукою рішення.

У цьому «груповий» підхід вирішення проблеми, основу якого ідея «розосередження відповідальності», непорушний. За рішення відповідають все, тобто. група. Процедуру «ринги» називають філософією передбачливості, обережності, взаємну відповідальність, як підтримки миру та гармонії в организации.

Обмен досягненнями технологій управління у розвинених странах.

Использование японського управлінського досвіду за іншими країна грунтується у тому, що це більше японських форм та його філій обгрунтовується там, несучи з собою властиву їм практику менеджменту. Помітно зростає кількість і неяпонских компаній, які у різного рівня прагнуть використовувати японську технологию.

Примером найуспішнішого перенесення багатьох японських підходів до управління до інших держав з права вважається NUMMI — спільне підприємство фірм «Тоёта» і «Дженерал моторз» у Фримонте. З 1800 його 250 пройшли підготовку у Японії. Тут набули поширення групи з вдосконаленню виробництва, гнучке комплектування робочих бригад і виборність проводирів цих фракцій, контроль над виробничим процесом і якістю силами працівників лінії, виконання ними нестандартних операцій. На NUMMI немає жорсткого розмежування функціональних обов’язків. Менеджери проводять чимало часу на виробничих ділянках, прагнучи максимально розширити обмін інформацією зі працівниками. Продуктивність праці NUMMI удвічі більше, ніж у середньому становив американських заводах «Дженерал моторз».

Серьезное опір зустрічають спроби запровадити японську систему оплати праці в основі індивідуальних оцінок поза зв’язки й з класифікацією видів робіт. Це базується на догми необхідності досконально вираховувати нюанси трудового вкладу. Насправді розмір оплати праці має зависить тільки від необмежено зростаючих можливостей суспільства, що забезпечують впровадження нових технологій.

Потребности кожного члена суспільства мають забезпечувати відповідно воможностям суспільства. Гордість уряду Росії, у країні немає черг, виглядає по-блюзнірському, коли спостерігаєш повсюдно, як й старі дивляться голодними очима сприймають проривання від достатку прилавки. І весь цей лише тому, що друкований верстат припинив наповнювати фінансові потоки для індексації доходів граждан!

Наиболее значним прогресом у закордонному досвіді управління всіх розвинутих країн і те, що основою будь-який виробничої діяльності служить мотивація приношення користі суспільству, і лише потім розглядаються цілі з критеріям: якості, одержання прибутку, зростанню производства.

Вся новітня теорія управління пишається ідеями притягнення до управлінню лідерів, здатних надихнути колектив на енергійний творчість в інтересах усього суспільства. Лідери це буде непросто організатори, а наставники професійних і вихователі високоморальних трудових команд.

2. АНАЛИЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ У РОССИИ.

Натомість, щоб узяти усе найкраще з досвіду розвинутих країн, Росія своїми «реформами» довела всі негативні боку ринкових відносин до абсурду!

У дивовижній країні знищена бюджетна політика! Приватизація національних багатств позбавила бюджет доходів, та тіла багатств. Вільний зростання цін збільшив витрати бюджету, а реальні його доходи знецінив.

Ціноутворення — це головне частина бюджетної політики! У світі вільні ціни регулюються і чинником надвиробництва товарів хороших і самим урядом, а нашій країні у умовах дефіциту товарів повна безконтрольність цін — це вбивство економіки!

Зростання ВВП перестав бути показником ефективності управління, т.к. не гарантує зростання добробуту громадян. У Японії давно відмовилися від ВВП і беруть податки! Податки — це надуманий гальмо прогресу! Всі існуючі світові держави до першу чергу тривожаться про можливість громадян гідно жити, навіть по сплати всіх податків. Виробництво кредитується практично без відсотків, а податками взагалі не оподатковується.

Уся суть бюджетної політики уряду будується на декларації збереження рівня інфляції! Інфляції за відсутності гроші в населення держави! Безгрошів'я у разі зростання золотовалютних резервів! Ліквідація Держбанку, передача друкарської машини і золотовалютних резервів комерційному ЦБ, незалежному потім від держави, позбавила держава денег.

ЦБ друкує фальшиві рублі, які залежать ні від цін, ні від рівня прибутків громадян, скуповує ними валюту від цього національних багатств, і весь ця маса грошей іде повз бюджету до інших держав!

ЦБ щодня за власним бажанням /підстав просто немає/ призначає курс рубля, а уряд базує у цьому бюджетну політику. Вочевидь, що ця політика просто марення!

Залежність від долара призводить до зростання цін, і падіння реальних доходів громадян, і бюджету. Валюта від цього і зовнішніх позик іде до бюджету, а служить для обвалу рубля. Під час такої організації фінансових потоків говорити про інтеграцію до світового співтовариства абсурдно! Адже там ніхто цілеспрямовано не знищує національну валюту, не розоряє громадян, і держава!

Уряд директивно встановило рівень доходів громадян нижче прожиткового скасував індексацію. Розмір за мінімальну оплату праці, посібників на дітей, непрацездатних громадян або безробітним відповідає їх статусу. Вважається, що усе це умовні установки, а, по житті усе мають побічні заробітки. Тому немає й весь іншої законотворчий процес має умовний характері і таку ж умовні результати. уряд має елементарного подання про необхідність створювати фінансові потоки і наповнювати їхньої грошової массой!

Единственный потік, який організувало уряд, це величезну відплив валюти до інших держав через ЦБ і валютну біржу. Зараз планується збільшити доспустимый розмір вивезення валюти до інших держав фізичними лицами.

Штучно знищивши платоспроможність населення, уряд цим знищило реальні доходи — у бюджет. Не бізнесмени не сплачують податки! Їх платить у цінах населення. Зростання виробництва, житлова реформа, все побори із населення що неспроможні вийти далеко за межі доходів населення. Якщо помножити офіційний рівень середньої зарплати на кількість працівників, ми одержимо максимальний рівень доходів у бюджет. Але цей рівень фізично може забезпечити дієздатність бюджету змісту державної машины!

ЦБ не виробляє рубльову емісію на індексацію доходів громадян. ЦБ не кредитує виробництво, т.к. відсотки високі. Потоку рубльової маси реальний сектор економіки у тому! Величезні податкові збори заповнюються лише рідким потоком посібників. Сьогодні джерелом доходів у бюджет є лише злиденні доходи граждан!

Сьогодні штучно створено умов, у яких страждають бездомні старі і безпритульні діти, униженны лікарі і вчителі, військові, все незахищені і нетрудоспособные громадяни. Немає мети оптимального використання економічних ресурсів задля забезпечення життя граждан!

На догоду ринкових догм відхиляється повна зайнятість населення. Тоді й усе прогресивні економісти із ринковою економікою підкреслюють необхідність морального характеру трудових відносин, здобуття права «всі, хто бажає й здатний працювати, мають забезпечуватися підхожим занятием».

Економічна ефективність: забезпечення максимальної віддачі при мінімальних витратах — розглядається чиновниками лише забезпечення особистих інтересів, тому країна розорена, а населення вымирает.

— Стабільний рівень цін розглядається лише у заданих межах інфляції, хоча тільки контролю над зростання цін, а навпаки, він провокується обвалом рубля біржі. Вільні ціни знищили тарифну систему і міжгалузевий паритет цін, привели до неплатежів. Від вільного злету ціни енергоносії повсюдно створено енергетична кризи, почалося відключення електрики на виробничих та комунальних об'єктах при надлишку енергоносіїв! Восени вся країна готова повторити долю Приморья!

— Вільні ціни призвели до знищення рубля. Гроші втратили головна умова повноцінності: перестала бути мірою вартості товару з урахуванням витрат! ЦБ друкує фальшиві рублі, які залежать ні від рівня прибутків, ні від цін, рублі не використовуються і повсюдно країни, їх немає сенсу збирати, при цілеспрямовано створюваної урядом инфляции!

— Економічна свобода: володіння управляючими, робітниками і споживачами високим рівнем волі у економічної діяльності - насправді обмежена високими цінами, податками, і відсутністю індексації доходів громадян. Ведучи мову про невтручання держави у виробництво, уряд збільшує податки, комунальні платежі, ціни на всі послуги природних монополій, і це зростанням виробництва та доходів у бюджет. У дивовижній країні продожается спад виробництва! Йде тільки зростання цін, і зростання витрат за виробництво ВВП, які збільшують розмір ПДВ. Розмір виробництва падає, а податкові збори ростуть! Це призводить до повсюдному втечі від налогов.

— - Справедливе розподіл доходів: жодна група громадян має мати злиднях, тоді коли інша буквально купається в розкоші - такий висновок нашій країні навіть офіційно вважається закликом до повалення існуючого ладу! Економічна забезпеченість: забезпечення непрацездатних, престарілих та інших недієздатних — фактично відсутня, т.к. розмір за мінімальну оплату праці, посібників на дітей, непрацездатних громадян або безробітним відповідає їх статусу.

— - торговий баланс — прагнення підтримувати міжнародний торговий баланс- цієї мети навіть згадують, т.к. немає контролю над експортом товарів, йде відвертий захоплення іноземних ринків збуту, викликає спад виробництва, безробіття і фінансову кризу там. Величезні фальшиві карбованцеві маси з ЦБ змінюються таких ж фальшиві долари, які з кордоном переслідуються як брудні. Бізнесмени в Росії навіть отримали репутацію «злодіїв, захоплюючих мир»!

— Поліпшення довкілля — поставлено залежність від бажання отримати інвестиції.

Економічна політика, проведена нашій країні, найвищою мірою неефективна через брак вміння управляти у чиновників, як від цього страждає весь народ країни. Зростання соціальної напруги обертається нестабільністю у суспільстві та загрозою майбутньому добробуту самим пануючим политикам.

Гроші тільки засіб забезпечення обміну! Їх має вистачити для повноцінного виробництва та споживання. Виникнути вони лише на друкованому верстаті, а чи не у кишені платника податків. Боротися із інфляцією можна тільки контролювати відповідністю рівня цін видатках производителей.

Результатом проведених реформ нашій країні було те, що як перестав бути великою державою, а офіційно оголошено злиденній і неплатоспроможною. Те, що робить уряд із країною можна назвати управлінням!

Усі національні багатства стали власністю приватних осіб, а золотовалютні резерви подаровані комерційному ЦБ. Усі грошові операції, включаючи зовнішні позики й ДКО, приносять дохід ЦБ, а борги за позикам і відсоткам дістаються бюджету. Держава немає друкарської машини, карбованці валюту від цього національних багатств, він може узяти тільки в кредит у ЦБ, але це буде така боргова яма, краще взяти в борг у МВФ, коли вони потрапили до бюджет, а чи не в ЦБ.

Єдиний джерело доходів у бюджет — це податки. Але жебрак, багато від нього не візьмеш. Підприємства отримують прибуток, лише коли торгують на експорт, але експортне постачання позбавлені ПДВ, а прибуток приховується, тому збори злидарі й у повній величині, а реальних розмірах тануть за курсом рубля, установлюваному ЦБ. Від діяльності ЦБ країні не лише вред!

Податки ростуть, ціни на всі енергоносії вже позамежні, а й ці велетенські ціни на нинішнього року повсюдно збільшать ще вдвічі! Це спричинить різке і до нового збільшення ПДВ, підприємства не зможуть продати свій товар і розориться! Уряд декларує зростання виробництва та процвітання громадян, але не всі робить, щоб розорити всієї міццю державної машини та вітчизняне виробництво і громадян! Обіцяє підняти доходи на 20%, а ціни на цей час зростають у рази. Відсутність системи у тарифній політики і прив’язки її до доходів громадян говорить про відсутність фінансової систем країни, а відсутність Держбанку говорить про фізичному відсутності грошей у країні! Податкові збори створюють лише видимість активної фінансової складової діяльності уряду.

Уряд каже, що немає джерел для індексації доходів громадян, та їх неважко відновити! Досить повернути друкований верстат держави і наповнити фінансові потоки. Треба як проіндексувати доходи, а ліквідувати причину падіння реальних доходів громадян! Треба заборонити посередникам здувати ціни, встановивши максимальний рівень націнки оптової ціни виробника, і контролювати это.

Треба скасувати податки! А гроші, які друкує ЦБ й усю валюту, що він скуповує від цього доручити задоволення бюджетних потреб! Це миттєво вирішить проблеми задля забезпечення процвітання народу і держави!

Чиновники забороняють рахувати чужі гроші в кишенях «нових українців», не бажаючи диктують до копійки склад споживчих кошиків тих, хто видобуває свій хліб чесною працею: лікарів, вчителів, учених, військових, всіх беззахисних і безправних громадян! Не диктувати треба злидні, а визначити фактичні можливості суспільства для максимального задоволення потреб громадян! Та цього що потрібно повністю змінювати управлінські правил гри.

Правительство запрограмовано виконувати рольовий поведінка бюрократичних диктаторів. Ми самі її так сприймаємо чиновників, і вони чесно виконують своєї ролі. Необхідна зміна рольових завдань, направити свідомість людей те що, що саме населення має обговорювати проблеми, і лише найбільш розумне рішення доручити виконати відповідальної особи.

Сьогодні ми чекаємо від чиновника, вільного зі своїм вибором, залежно з його інтересів прийняти зважене рішення. Чиновника не переймаються інтересами інших громадян, він їх знає! Його бачення обмежена лише його рівнем розвитку та його колом спілкування. Чиновник неспроможний на глобальні альтернативні, нетрадиційні рішення. Це підвладне лише колективному розуму всього человечества.

Зараз перехідний час закінчився, Усі поділено і закріплено законодавчо. Час оцінити розумність і корисність такого поділу у розвиток всього нашого суспільства та відповідно або визнати розумним, або скасувати! Тільки треба щоб весь народ дізнався правду про справжній стан справ винесла всенародне рішення! Необхідно гласне обговорення у ЗМІ істини!

Сьогодні ЗМІ стверджують, що необоротна через складність її комбінацій. Навіть не сумнівається законність цих маневрів! Вважається, що це проблеми Ген. Прокуратури, хоча в нього таких проблем немає. Для суспільства також цікаво як він відібрали право на використання національних багатств. Фактом і те, у результаті паперової метушні переписали всю загальнонаціональну власність отже доходи від її використання стали недоступні більшості населення країни. Народ отримав тільки зростання цін з податків на власність і землю. Результати річ цілком очевидна відповідають Конституційним правом усіх громадян країни. Загальнонаціональна власність куди зникла. Не стоїть просто порвати результати паперової метушні і припинити відплив доходів до інших держав, спрямувавши в країни

У нашій країні зруйнована стару систему управління, а нова не створена! Не можна грабіж національних багатств, знищення фінансової систем, цінової хаосу й податковий сваволю назвати управлінням! У нашій країні найгостріше стоїть питання створення нової виборчої системи організації товариства. Насамперед, це мобілізацію розуму всього народу на організацію системи пошуку рішення соціальних проблем усім світом!

Національний інтерес — це з визначенню, коли кожний член суспільства чи діє у інтересах суспільства, а чи не у особистих чи партійних. Неможливо захистити національні інтереси, декларуючи захист інтересів власників, але в справі, давлячи всіх податками, і розорюючи ценами.

Ефективне управління можна забезпечити лише, використовуючи найкращі у сфері управління виробництвом і які життєзабезпеченням, залучаючи вже наявні ті напрацювання й досвід технології управління всіх країн. Японія має найкращий зразок професійного управління, переходу використання розуму кожного члена суспільства на управлінні виробництвом, але вона безсила перед світової грошової нестабільністю, поки диктат грошей нічого очікувати замінений диктатом розуму в життєдіяльності суспільства до рівні всієї планеты!

Треба повсюдно створити інформаційні центри для опитування населення і ще залучити для роботи у них особистостей, які своєю аргументацією здатні обгрунтувати найбільш розумне розв’язання проблеми! Не чиновники мають виконувати що, хто й як робитиме, а весь народ повинен запропонувати і знайти найкраще вирішення! Це єдиний спосіб замінити бюрократизацію країни демократизацією, щоб максимально задовольнити потреби товариства. Управління людські ресурси за умов глобалізації економіки потребує врахування людських стосунків на світовий рівень. Економічний ефект від участі розумного взаємодії країн світу неминуче призведе до припинення військового протистояння, викликаного через нерівномірний розподіл природних багатств, передусім, енергетичних ресурсів.

Теоретично усе проголошують найефективніше керування і глобальну інтеграцію, але в справі йде абсолютне розподіл і світової фінансову кризу. Конкуренція, джерело якої в «Законі Джунглів», краща база для об'єднання країн. Не можна безкарно досягати благ, ущемляючи чужі інтереси! Доля кожного суб'єкта суспільства впливає загальну долю людства.

3. НОВА КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛИЗАЦИИ.

За законами світобудови у пошуках гармонії вже відпрацювало все витки «ізмів» і тепер настав час, обравши усе найкраще з отриманого досвіду, здійснити стрибок новий рівень розвитку суспільства. Тільки дотримуючись інтереси кожного учасника життя планети можна досягнути гармонії інтересів чоловіки й суспільства до планеті. Сьогодні всім розсудливим жителям планети необхідно зупинити глобалізацію безумності світу і розпочати розумне управління розвитком людства.

Людина є основою суспільства, а чи не гроші! Метою організації товариства має стати максимальне духовний розвій за відсутності матеріальних проблем! Нові технології може забезпечити цю на планеті!

Кожен має робити те, що його інтересам та інтересам суспільства, тоді від всіх буде максимальна користь суспільству. Час скористатися розумом всіх людей в організацію у суспільному розвиткові всієї планети! Треба забезпечити гласність і доступність обговорення управління суспільством кожному і кожного перед суспільством за прийняте рішення!

В Росії створено умов, які змушують її першої розпочати необхідні перетворення й показати їхню ефективність насправді. Вже як очевидна абсурдність політичного устрою із повною відсутністю управління життєзабезпеченням країни, але вже настав неможливий подальший продовження такий политики!

Денежное звернення втратила свій зміст у нашій країні, а безмежні грошові потоки із Росії зламали тендітну систему балансу світових валют, диктуючи переділ власності і для політичного впливу, зробило грошове звернення суто ритуальним і світовому уровне.

Сегодня немає сенсу у грошових іграх. У нашій країні особливо очевидно, що зробила нікого власниками! Усі стали лише платниками податків за власність і землю! Держава будь-якої миті розорить будь-якого податками, а ЦБ розорить будь-якого кредитами.

Фондовый ринок суто символічний, т.к. неспроможний забезпечити конкуренцію на формування ринкових цін. Рубль на валютної бирже

появляется без будь-яких правив і не иметт прав. Він може лише дешеветь!

Гроші як обміну вже є пережитком. Вочевидь, що спочатку їх треба дати населенню, і лише потім населення зможе швидко їх повернути. Але ні сенсу давати те що потрібно повернути! Чудово можна відразу надрукувати необхідну кількість грошей на бюджетні потреби і співвіднести це у в процентному відношенні до витрат на оплату труда!

До сформування розумного товарного обміну країни треба вводити пластикові карта народження і відзначати ними задоволення кожного члена суспільства необхідним товаром чи послугою.

Сьогодні новітні технології здатні забезпечити суспільство безплатними енергоносіями, але уряд протидіє навіть інформацію про цьому! Вочевидь, що систему управління країною згори стала служити не життєзабезпечення, а самознищення общества.

Тому потрібно водити систему опитування населення про його потребах і потенційно можливих методах забезпечення в межах можливості кожного територіального управління вирішувати їх крізь координаційні поради, делегуючи вгору вирішення питань вищого рівня.

Целесообразно вивчити книжку з управлінню Боба Нельсона «Уміння управляти для чайників», і потім ці рекомендації застосувати до японському досвіду управління персоналом.

Сегодня в усіх країнах рівень доходів громадян, фактично залежить від кількості і забезпечення якості праці, а прив’язаний до рівня доходів, але з треба зациклюватися на розмірі грошового забезпечення! Треба виробляти товари та намагатися забезпечити потреби кожного члена общества!

Надо залучити розуму кожного члена суспільства на управлінні життєзабезпеченням суспільства і споживанні вироблених матеріальних благ! Це неважко зробити з урахуванням відмінно розвинених зараз інформаційних технологий.

Новая концепція управління суспільством зараз грунтується лише у тому, щоб зібрати інформацію: про стан життєзабезпечення суспільства, про можливості і потреби суспільства, про здатність самих суспільства. і запропонувати всім членам суспільства дати рекомендації у вирішенні всіх негараздів і малих. і великих! Скасувати все грошові перепони для розвитку суспільства, скасувати все грошові гри, як і щоб забезпечити ефективність управління життєзабезпеченням общества!

4. НЕИЗБЕЖНОСТЬ РЕАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ПО ЗАКОНАМ МИРОЗДАНИЯ.

Сьогодні геть усе людство перейшло лише нові реалії!

По законам світобудови кожні дві тисячі років відбувається зміна космічного на планету, що зумовлює глобальної зміні у суспільному розвиткові. Зміна космічного впливу існує незалежно від цього, знає людина звідси чи ні. Дотримання законів Космосу кожному за людини життєво необхідним, т.к. незнання законів не від відповідальності! Зміни носять планетарний характер, тому охоплюють вся світова спільнота.

Человечество виникло набагато раніше Різдва. До нашої ери людство вивчав світ образу і намагалося використовувати ці пізнання практично.

Для людства у нових космічних умовах ери на грішну землю це людина, проповедующий християнство: любов, і жаль до усього живого, щоб прищепити людству почуття, відповідні новому резонансній коду космічного проміння.

Від Різдва пройшли нові дві тисячі років. 8 червня 2000 року в поверхні сонця стався вибух, який змінив генокод чоловіки й планети! Змінилося геомагнітне полі планети і почалося активне усунення полюсів, глобальне зміна клімату. У 2012 року станеться остаточне перетворення чоловіки й планети. Планета вже зазнала змін, залишається темним лише свідомість людей.

Цього разу не надають допомогу людям в адаптацію новим впливам довкілля. Кожна молода людина, відповідно до рівнем розвитку своєї свідомості, має можливість самостійно пристосуватися до процесам. Важливе значення набуває розвиток моральних рис людини, які забезпечують гармонію з космосом і спрямування єдиному потоці світобудови.

Если енергетична сутність людини вливається в космічні потоки енергій, то водночас і вільно розвивається за спіраллю досконалості, і якщо випадає із лідерів світового потоку, то деградує гине. У Космосі діє закон свободи вибору. Людина сама вибирає долю!

Зараз стан особи у суспільстві вже є йому гарантією майбутнього, лише демонструє ступінь його відповідності його помислів і діянь моральними якостями. Владу та багатство, придбане не перетруджуючись з допомогою зубожіння інших громадян, свідчить про низькому моральний рівень, нерозвиненості свідомості людини та неготовності особистості переходити до нового вимір.

Любая політична діяльність означає нерозуміння необхідності розширення своєї свідомість на адаптацію до процесам зміни енергетичних структур чоловіки й планети.

Щоб якось забезпечити дотримання космічних законів землі, для людства, необхідно змінити суспільні відносини, поставивши в залежність від критерію розуму! Час скасувати все критерії, створюють нерівність покупців, безліч започаткувати нові правила розвитку країн світу, відповідні гармонії резонансу людини з Природою, що є часткою Космосу!

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою