Предприятие.
Баланс підприємства.
Облікова політика підприємства

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Предприятие. Баланс підприємства. Облікова політика предприятия

Краткая характеристика предприятия

Общество з обмеженою відповідальністю «Сибтеплоэлектрокомплект», що називається надалі «Суспільство», засновано відповідно до Федеральним законом Російської Федерації «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю» № 14-ФЗ від 08. 02. 98 г. Суспільство є юридичною особою, статутний капітал якого розділений частки і будує своєї діяльності виходячи з Статуту й діючого законодавства Російської Федерації. Суспільство було засновано 24 серпня 1995 р, зареєстровано мерією р. Томська № 9895/7284 від 24 серпня 1995 г.

Общество є постачальником промислового устаткування підприємств енергетичного комплексу у Західного Сибіру і Далекого сходу. Основними споживачами поставленого устаткування є: ТНХЗ, ВАТ «Красноярська ГРЕС-2», ВАТ «Кузбассэнерго», ВАТ «Бийскэнерго». Суспільство є офіційним комерційним представником таких найбільших вітчизняних підприємств-виробників як АТ «Завод Електроніки і Механіки» (р. Чебоксар), А Т Промислова Група «Метран» й АТ «Теплоприбор» (р. Челябинск).

Основным документом для ведення бухгалтерського і податкового обліку в будь-якого підприємства є облікова політика даного предприятия.

Согласно статті 313 Податкового кодексу РФ облікова політика організації з оподаткування на 2002 рік має бути закріплена окремим наказом. При організації всеосяжних обліків потрібні певні витрати. А від будь-яких витрат мусить бути фінансова віддача. У разі це економія на податках і штрафні санкції. Домогтися її лише з допомогою правильної організації податкового обліку. Конче важливо налагодити бухгалтерський облік те щоб він давав як бухгалтерську, а й податкову інформацію. Тому, становлячи наказ по облікової політики, слід керуватися і правилами ведення бухгалтерського обліку, та вимогами Податкового кодексу РФ.

В відповідність до ПБУ 1/98 під облікової політикою організації розуміється прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку — первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської деятельности.

К способам ведення бухгалтерського обліку ставляться способи угруповання з оцінкою фактів господарську діяльність, погашення вартості активів, організації документообігу, інвентаризації, засоби застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні кошти та приемы.

Заметим, що п. 1 ст.1 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. № 129-Ф3 «Про бухгалтерський облік» визначає бухгалтерський облік як «впорядковану систему збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформацією грошовому вираженні про майно, зобов’язання організацій та русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку усіх господарських операций».

Идентичность даного визначення поняттю облікової політики, наведеному в ПБУ 1/98, дозволяє говорити про облікову політику у широкому буквальному розумінні як і справу системі ведення бухгалтерського обліку у певній организации.

С з іншого боку, облікова політика може й в вузькому значенні, як документ системи ведення бухгалтерського обліку, який відбиває специфічні і варіантні способи бухгалтерського обліку, застосовувані конкретної организацией.

Не дивлячись те що, що бухгалтерський облік регламентується загальними нормативними документами для комерційних організацій, кожна з них були різні цілі й завдання. Рекомендації, прийнятні керувати одним підприємством, і корисні йому, може бути шкідливі чи безкорисними для другого.

ПБУ 1/98 щодо формування облікової політики поширюється попри всі організації, незалежно від організаційно-правових форм. Під формуванням облікової політики розуміється, відповідно до положення, її вибір, і обоснование.

При формуванні облікової політики організації з конкретному напрямку ведення та молодіжні організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного способу з кількох, що допускаються законодавством і нормативними актами по бухгалтерського обліку. Якщо з конкретному питання о нормативних документах не встановлено способи ведення бухгалтерського обліку, то, при формуванні облікової політики здійснюється розробка організацією відповідного способу, з чинних положень по бухгалтерського обліку. Отже, щоб грамотно реалізувати це положення, необхідно гарне знання діючою нормативною бази і з погляду переліку тих питань, вирішення яких входить або входить до компетенції керівництва підприємства, і з погляду, які питання залишаються неотрегулированными у законодавстві по бухгалтерського учету.

Пунктом 5 ПБУ 1/98 право формування учетной політики представляється головному бухгалтеру організації, а стверджує її керівник організації (раніше, відповідно до п. 21 ПБУ 1/94, право формування облікової політики надавалося лише керівнику). Облікова політика, і навіть що вносяться до неї зміни оформляються організаційно-розпорядчою документацією (наказом, розпорядженням тощо. п.) организации.

Учетная політика підприємства, діюча у звітній году

000 «Сибтеплоэлектрокомплект» відповідно до Законом Р Ф «Про бухгалтерський облік № 129 ФЗ від 21 листопада 1996 р.» встановлює дисконтну політику розроблену виходячи з Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності РФ. затвердженого наказом МВ РФ від 29. 07. 98 г. № 34н, і навіть Положенням ПБУ 1/98, затвердженого наказом МВ РФ від 09. 12. 98 г. № 60н.

000 «Сибтеплоэлектрокомплект» є суспільством із обмеженою відповідальністю, основний діяльністю якої є постачання промислового оборудования.

— Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерією організації. Головний бухгалтер відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку, формує дисконтну політику організації та представляє в твердження фінансовому директору.

— Підприємство використовує комп’ютерну програму бухгалтерського обліку, розроблену з повним дотриманням російських методологічних правил бухгалтерського учета.

— Застосовується робочий план рахунків бухгалтерського обліку, розроблений відповідність до типовим планом счетов.

Хозяйственные операції оформляються з допомогою первинних дисконтних документів, відповідно до альбомах уніфікованих форм.

В ролі інформативною бази щодо аналізу підприємства зазвичай використовують такі форми бухгалтерського учета:

а) Форма № 1- Бухгалтерський баланс,

б) Форма № 2- Звіт прибутки і убытках,

в) Форма № 3- Звіт про рух капитала,

г) Форма № 4- Звіт про рух грошових средств,

д) Форма № 5- Додаток до бухгалтерського балансу.

В основу структури балансу підприємства покладено класифікація його господарських средств.

АКТИВ (по составу)

1. Внеоборотные активы

2. Оборотные активы

ПАССИВ (по джерелу формирования)

1. Капитал і резервы

2. Долгосрочные обязательства

3. Краткосточные обязательства

Чтобы правильно скласти звітність, бухгалтеру потрібно враховувати всі зміни до законодавства. З січня 2002 року вступив у силу дві нові Положення по бухгалтерського обліку. ПБУ 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів» було затверджено наказом Мінфіну Росії від 9 червня 2001 року № 44н. А ПБУ 15/01 «Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування» затвердив наказ Мінфіну Росії від 2 серпня 2001 року № 60н.

Начальной стадією комплексного аналізу фінансового становища підприємства є «читання» балансу. У процесі «читання», щоб скласти початкове уявлення про діяльність підприємства, кожна позиція (рядок) балансу, узята у її абсолютну величину може як така у тому чи тією мірою можуть свідчити про фінансовий стан предприятия.

Составляя баланс за 1 квартал 2002 року, необхідно помнить:

нельзя зачитувати активи і пасиви, прибутків і збитки, крім тих випадків, коли така залік передбачено положеннями по бухгалтерського учету,

долгосрочные активи і реструктуризувати зобов’язання демонструються окремо від краткосрочных,

данные про розрахунках із організаціями та громадянами наводяться в розгорнутому вигляді: дебіторська заборгованість відбивається у активі, а кредиторська — в пассиве,

если будь-якої показник має негативного значення, то балансі його треба записати в круглих скобках,

сальдо за рахунками береться 31-ий березня 2002 года.

Поскольку діяльність будь-якого підприємства прагне отриманню якомога більшої прибутку і зменшенню витрат, то логічно привести коротку характеристику форми № 2 «Звіт прибутки і убытках».

«Отчет прибутки і збитках» (далее-Отчет) затверджений Наказом Мінфіну РФ від 13. 01. 2000 г. № 4н «Про форми бухгалтерської звітності організацій». У його заповненні необхідно руководствоваться:

Положением по бухгалтерського обліку «Доходи організації», затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 06. 05. 99 № 32н,

Положением по бухгалтерського обліку «Витрати організацій», затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 06. 05. 99 № 33н.

В відповідність до цими документами Звіт включає у собі такі види доходів населення і расходов:

доходы та витрати зі звичайних видам діяльності (рядки 010−050),

операционные доходи і (рядки 060−100),

внереализационные доходи і (рядки 120−160),

чрезвычайные доходи і (рядки 170−180).

По строке 010 Звіту відбиваються прибутки від звичайних видів діяльності у мінусом непрямих податків (ПДВ, податку з продажу, акцизів). До до них відносяться прибуток від продажу продукції і на товарів, і навіть надходження, пов’язані з виконанням робіт і наданням услуг.

По строке 020 Звіту показується собівартість товарів (робіт, услуг) выручка від продажу яких відбито по рядку 010.

Расходы зі звичайних видам діяльності - це витрати, пов’язані виготовлення продукції, придбанням і продажем товарів. Також видатками по звичайним видам діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов’язане з виконанням робіт, наданням услуг.

Расходы зізнаються у бухгалтерський облік, якщо виконані такі условия:

расход виробляється у відповідність до конкретним договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового оборота,

сумма витрат то, можливо определена,

есть впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться зменшення економічних вигод организации.

Если щодо будь-яких витрат, здійснених умов, то бухгалтерський облік організації зізнаються не витрати, а дебіторська задолженность.

По строке 029 Звіту відбивається валова прибуток. Вона різниці між сумою виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) і його собівартістю. Щоб самому отримати цю величину, треба з показника рядки 010 відняти показник рядки 020.

Строка 030 Отчета предназначена для відображення витрат, пов’язаних із збутом продукции.

Строку 040 Звіту заповнюють організації, в облікової політиці яких передбачено списання загальногосподарських витрат у дебет рахунки 46. Тут відбиваються суми господарських і управлінських витрат, які пов’язані з процесом производства.

По рядку 050 Отчета організації показують результат, отриманий звичайній діяльності. Прибуток від продажу дорівнюватиме різниці виручки (рядок 010) і витрат (рядки 020, 030 і 040). Якщо організація отримала запрошення від продажу товарів (робіт, послуг) збиток, він може бути відбито по рядку 050 в круглих скобках.

По строкам 060−100 Отчета відбиваються операційні доходи і. До операційним доходах относятся:

поступления здаватися майна у найм і південь від участі у статутних капіталах інші організації (коли ці операції є предметом діяльності организации),

прибыль, отримана за договором про спільну деятельности,

поступления від продажу основних засобів та інших активів организации,

проценты, отримані користування грошима организации.

Затраты, пов’язані із отриманням цих доходів, входять у склад операційних расходов.

По строкам 120 і 130 Отчета відбиваються позареалізаційні доходи і організації. Так по рядку 120 отражаются:

штрафы, пені і неустойки порушення умов договорів, які організація повинна получить,

поступления, пов’язані зі сплатою збитків, які завдані организации,

стоимость безоплатно отриманих активов,

прибыль минулих років, виявлена у звітній году,

кредиторская і депоненская заборгованість, через яку минув строк позовної давности,

курсовые разницы,

суммы дооцінки активов,

прочие позареалізаційні доходы.

К внереализационным видатках (відбиваються по рядку 130 Звіту) относятся:

штрафы, пені, неустойки порушення умов господарських договорів, які організація повинна выплатить,

возмещение збитків, заподіяних организацией,

убытки минулих років, визнані у звітній году.

По підсумкам 2001 року організація визначає суму отриманої прибутку (збитку) до оподаткування. Вона відбивається по строке 140 Звіту й наступним образом:

Строка 140 = рядок 050 + рядок 060 + рядок 080 + рядок 090 +рядок + 120 — рядок 070 — рядок 100 — рядок 130

.

Сумма прибуток та інших обов’язкових платежів до бюджет відбивається по строке 150 Звіту. Але тут вказується величина штрафних санкцій порушення податкового законодательства.

По строке 160 Отчета відбивається прибуток (збиток) від звичайній діяльності. Вона визначається по формуле:

Строка 160 = рядок 140- рядок 150.

В тому випадку, якщо організація отримує надзвичайні доходи чи несе надзвичайні витрати, вони позначаються на строках 170 і 180 Звіту. Надзвичайними статками і видатками вважаються надходження, і витрати, виниклі як наслідки надзвичайних обставин (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації тощо.). відповідно до ДК РФ надзвичайними обставинами не являются:

нарушение своїх зобов’язань партнерами организации.

По строкам 201−204 Звіту відбиваються довідкові дані. Їх заповнюють лише АТ. Тут відбивається величина дивідендів за однією привілейованої чи звичайної акції організації. У цьому розділі вказуються інформацію про гаданої сумі дивідендів, яка виплачена наступного звітному году.

В Звіті є й рядки для розшифровки видів найбільш значних поза реалізаційних доходів населення і расходов:

по строке 210 вказуються суми штрафів, пені та неустойок порушення господарських договорів, отримані чи сплачені организацией,

по строке 220 відбивається прибуток (збиток) минулих лет,

отсутствие над ринком необхідних організації матеріально-виробничих запасів (товарів, сировини, материалов),

отсутствие організація необхідних грошових средств.

Конечный фінансовий результат (чистий прибуток) відбивається по строке 190. Він розраховується за наступній формуле:

Строка 1990 = рядок 160 + рядок 170 — рядок 180.

по строке 230 відбиваються суми збитків, заподіяних невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань, які одержує чи, навпаки, відшкодовує организация,

по строке 240 відбиваються курсові різниці, виникаючі при переоцінці активів та зобов’язання організації, вартість яких виражена в іноземної валюте,

по строке 250 отражаются суми уцінки матеріально-виробничих запасів (крім устаткування до установке),

по строке 260 отражаются суми дебіторської і кредиторської заборгованостей, якими минув строк позовної давности.

Чтобы правильно скласти звіт прибутки і збитках за 1 квартал 2002 року, необхідно помнить:

все дані демонструються наростаючим результатом з початку по 31 березня 2002 року включительно,

показатель, що потрібно відняти чи який має негативного значення, записується в круглих скобках,

нельзя зачитувати суми прибутку на рахунок збитків навпаки, крім випадків, коли така залік передбачено положеннями по бухгалтерського учету,

если величина будь-якого доходу перевищує 5 відсотків від загального обсягу доходів підприємства, її потрібно вказати окремо. Витрати, що припадають за показ такої дохід, також демонструються отдельно,

в графі 3 наводяться обертів за рахунками за 1 квартал 2002 року, а графі 4- за 1 квартал 2001 года.

В складі річний звітності організації повинні представляти Пояснення до Бухгалтерського балансу і Звіту прибутки і збитках. Ці пояснення містять у собі Звіт про зміни капіталу (форма № 3), Звіт про рух коштів (форма № 4) і Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5). Пояснення до річний бухгалтерської звітності повинні розкривати відомості, які стосуються облікову політику організації, забезпечуватиме користувачів додаткової інформацією на формування повного ставлення до фінансовому становищі організації, результатах її й змін у її фінансовому положении.

При підготовці даної роботи було використані матеріали з сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою