Методы оцінки ефективності інвестицій та обґрунтування їхню економічну доцільність у проекті

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Методы оцінки ефективності інвестицій та обґрунтування їхню економічну доцільність по проекту

Курсовая робота з дисципліни «Економіка підприємства «

Подготовил студент грн. ЭИ 95−1 Якименко А. Б.

Министерство освіти Украины

Государственная металургійна академія Украины

Экономический факультет

Кафедра економіки промышленности

Днепропетровск

1998

Реферат.

Курсовая робота содержит:

12 сторінок машинописного текста,

1 таблицу.

Использовано 2 літературних источника.

Приведены такі методи розрахунку економічну ефективність капітальних вложений.

метод чистої нинішньої стоимости,

метод внутрішньої ставки дохода,

метод періоду окупаемости,

метод індексу прибыльности,

метод коефіцієнта эффективности.

Ключевые слова: інвестиція (капітальне вкладення), грошові потоки, дисконтирование, коефіцієнт дисконтування, чиста нинішня вартість, внутрішня ставка доходу, період окупності, індекс прибутковості, коефіцієнт ефективності інвестиції, економічна эффективность.

Введение.

Инвестиционная діяльність у тій чи іншій ступеня властива кожному підприємству. Прийняття інвестиційного рішення вимагає обліку наступних чинників: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов’язані з прийняттям тієї чи іншої рішення і др.

Причины, що зумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, проте загалом їх можна підрозділити втричі виду: відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, часом з’являтимуться нові видів діяльності. Тягар відпо-відальності за прийняття інвестиційного проекту на рамках тієї чи іншої напрями різна. Тож якщо йдеться про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може з’явитися досить безболісно, оскільки керівництво підприємством ясно сподівається, в про який обсяг і з якими характеристиками необхідні нові кошти. Завдання ускладнюється, якщо йдеться про інвестиції, що з розширенням основний діяльності, що у такому разі слід врахувати низку нових чинників: можливість зміни розташування фірми над ринком товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і, можливість освоєння нових та др.

Очевидно, що важливим є питання розмірі гаданих інвестицій. Так, рівень відповідальності, що з прийняттям проектів вартістю 1 млн. крб. і 100 млн. крб., різний. Тому мусить бути різна та глибина аналітичної проробки економічної боку проекту, яка передує прийняттю рішення. З іншого боку, у багатьох фірмах стає повсякденною практика диференціації права прийняття рішень інвестиційного характеру, т. е. обмежується максимальна величина інвестицій, у межах якої той чи інший керівник може приймати самостійні решения.

Нередко рішення мають приймати за умов, коли є низка альтернативних чи взаємно незалежних проектів. І тут необхідно зробити вибір однієї чи кількох проектів, виходячи з якихось критеріях. Вочевидь, що таких критеріїв може бути кілька, а можливість, що якусь одну проект буде краще інших за всі критеріям, зазвичай, значно менше единицы.

В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування значна частина. Разом про те будь-яке має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тому постає завдання оптимізації інвестиційного портфеля.

Весьма істотний чинник ризику. Інвестиційна діяльність завжди ввозяться умовах невизначеності, ступінь якій у змозі значно варіювати. Так, в останній момент придбання основних коштів ніколи не можна точно передбачити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймає на інтуїтивної основе.

Принятие рішень інвестиційного характеру, як будь-який інший вид управлінської діяльності, полягає в використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їхньої поєднання визначається різними обставинами, зокрема і із них, наскільки менеджер знайомий з які є апаратом, застосовним у цьому чи іншому даному випадку. У вітчизняної і закордонної практиці відома ціла ряд формалізованих методів, розрахунки з допомогою яких можуть стати основою прийняття рішень у сфері інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного всім випадків життя, немає. Мабуть, управління однак у більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть у певної міри умовні, легше приймати остаточні решения.

1. Методи оцінки ефективності инвестиций.

В основі процесу прийняття управлінські рішення інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу гаданих інвестицій і прийнятті майбутніх грошових надходжень. Оскільки порівнянні показники ставляться до різним моментів часу, ключовою проблемою тут є проблема їх порівнянності. Ставитися до неї можна по-різному залежно від об'єктивних і суб'єктивних умов: темпу інфляції, розміру інвестицій і генерируемых надходжень, горизонту прогнозування, рівня кваліфікації аналітика тощо. п.

Методы, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи: а) засновані на дисконтированных оцінках, б) засновані на дисконтних оцінках. Розглянемо ключові ідеї, які у цих методов.

1.1. Метод чистої нинішньої стоимости.

Этот метод грунтується на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтированных чистих грошових надходжень, генерируемых нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілено у часу, він дисконтируется з допомогою коефіцієнта r, установлюваного аналітиком (інвестором) самостійно з щорічного відсотка повернення, що він хоче чи може мати на инвестируемый їм капитал.

Допустим, робиться прогноз, що інвестиція (IC) генеруватиме протягом n років, річні доходи — у розмірі P1, P2, …, Рn. Загальна нагромаджена величина дисконтированных доходів (PV) і чистий наведений ефект (NPV) відповідно розраховуються по формулам:

,

.

Очевидно, що якщо: NPV > 0, то проект слід принять,

NPV < 0, то проект слід отвергнуть,

NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні убыточный.

При прогнозуванні доходів за літами необхідно наскільки можна враховувати всі види надходжень як виробничого, і невиробничого характеру, які може бути асоційовані з цим проектом. Тож якщо після закінчення періоду реалізації проекту планується надходження засобів у вигляді ліквідаційної вартості обладнання чи вивільнення частини оборотних засобів, вони мають бути враховані як доходи відповідних периодов.

Если проект передбачає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів у протягом m років, то тут для розрахунку NPV модифікується наступним образом:

,

где і - прогнозований середній рівень инфляции.

Расчет з допомогою наведених формул вручну досить трудомісткий, для зручності застосування цієї та інших методів, заснованих на виключно дисконтированных оцінках, розроблено спеціальні статистичні таблиці, у яких табулированы значення складних відсотків, дисконтирующих множників, дисконтированного значення грошової одиниці, і т. п. залежно від тимчасового інтервалу і значення коефіцієнта дисконтирования.

Необходимо відзначити, що показник NPV відбиває прогнозовану оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у разі прийняття аналізованого проекту. Це аддитивен в часі аспекті, т. е. NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важливе властивість, що виокремлює цей критерій із усіх інших і яка дозволила використовувати його як основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.

1.2. Метод внутрішньої ставки дохода.

Под нормою рентабельності інвестиції (IRR) розуміють значення коефіцієнта дисконтування, у якому NPV проекту дорівнює нулю:

IRR = r, при якому NPV = f® = 0.

Смысл розрахунку цього коефіцієнта під час аналізу ефективності планованих інвестицій полягає наступного: IRR показує максимально припустимий відносний рівень витрат, які можна асоційовані з цим проектом. Наприклад, якщо проект повністю фінансується з допомогою позички комерційного банку, ті значення IRR показує верхню межу за припустимий рівень банківської відсоткової ставки, перевищення якого робить проект убыточным.

На практиці будь-яке фінансує своєї діяльності, зокрема і інвестиційну, із джерел. Як і щодо оплати користування авансированными в діяльність підприємства фінансових ресурсів воно сплачує відсотки, дивіденди, винагороди тощо., тобто. несе деякі обгрунтовані витрати па підтримку економічного потенціалу. Показник, що характеризує відносний рівень цих витрат, може бути «ціною «авансированного капіталу (CC). Це відбиває сформований підприємстві мінімум повернення на вкладений у його діяльність капітал, його рентабельність і вираховується за формулою середньої арифметичній взвешенной.

Экономический зміст цього показника ось у чому: підприємство може приймати рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких немає нижче поточного значення показника CC (чи ціни джерела коштів на даного проекту, якщо має цільової джерело). Саме з нею порівнюється показник IRR, розрахований конкретної проекту, у своїй зв’язок з-поміж них такова.

Если: IRR > CC. то проект слід принять,

IRR < CC, то проект слід отвергнуть,

IRR = CC, то проект ні прибутковий, ні убыточный.

Практическое застосування цього методу ускладнене, тоді як розпорядженні аналітика немає спеціалізованого фінансового калькулятора. І тут застосовується метод послідовних ітерацій з допомогою табулированных значень дисконтирующих множників. І тому з допомогою таблиць вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r10 (f (r1)0},

r2 -значення табулированного коефіцієнта дисконтування, максимизирующее негативне значення показника NPV, тобто. f (r2)=maxr{f® 1, то проект слід принять,

Р1 < 1, то проект слід отвергнуть,

Р1 = 1, то проект ні прибутковий, ні убыточный.

В на відміну від чистого наведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником. Завдяки цьому він дуже зручний під час виборів одного проекту з низки альтернативних, мають приблизно однакові значення NPV. або за комплектуванні портфеля інвестицій з максимальним сумарним значенням NPV.

1.5. Метод розрахунку коефіцієнта ефективності инвестиции.

Этот метод має дві характерні риси: по-перше, не передбачає дисконтування показників доходу, по-друге, дохід характеризується показником чистий прибуток PN (балансовий прибуток за мінусом відшкодувань до бюджету). Алгоритм розрахунку виключно простий, що визначає широке використання цього показника практично: коефіцієнт ефективності інвестиції (ARR) розраховується розподілом середньорічний прибутку PN на середню величину інвестиції (коефіцієнт береться у відсотках). Середній розмір інвестиції перебуває розподілом вихідної суми капітальних вкладень на два, якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації аналізованого проекту все капітальні витрати спишуть, якщо допускається наявність залишкової чи ліквідаційної вартості (RV), що його оцінка мусить бути исключена.

.

Данный показник порівнюється зі коефіцієнтом рентабельності авансированного капіталу, рассчитываемого розподілом загальної чистий прибуток підприємства загальну суму, авансованих у його діяльність (підсумок середнього баланса-нетто).

Метод, заснований на коефіцієнті ефективності інвестиції, також має низку суттєвих недоліків, обумовлених переважно тим, що не враховує тимчасової складової грошових потоків. Зокрема, метод робить відмінності між проектами з сумою середньорічний прибутку, але варьирующей сумою прибутку за літами, і навіть між проектами, мають однакову середньорічну прибуток, але генерируемую протягом різного кількості років. і т. п.

2. Обгрунтування економічної доцільності инвестиций

по проекту.

2.1. Вихідні данные.

На підставі вивчення ринку продукції, що виробляється для підприємства, встановлено можливість збільшення платоспроможного попиту неї. У зв’язку з цим підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії збільшення виробництва з метою підвищення обсягу продажу. Оцінка можливого збільшення обсягу продажів встановлено виходячи з аналізу даних про потенційні можливості конкурентів. Вартість лінії (капітальні вкладення у проекті) становить $ 18 530, термін експлуатації - 5 років, прибуток за вирахуванням податку неї від основних фондів після закінчення терміну їхніх служби становитиме $ 926. 5,. грошові потоки (прибуток з відрахуванням податку нього і амортизаційних відрахувань вартості уведених у основних фондів за рахунок капітальних вкладень) прогнозується за літами у таких обсягах: $ 5406, $ 6006, $ 5706, $ 5506, $ 5406. Ставка дисконту визначення нинішньої вартості грошових потоків прийнято розмірі 12% і 15%. Гранична ставка для оцінки розрахункового рівня внутрішньої ставки доходу встановлена у розмірі 16%. Прийнятний підприємствам період окупності капітальних вкладень, обчислений за даними про грошових потоках і нинішньої вартості грошових потоків прийнято 5 років. Доцільний цей проект до реализации?

2.2. Визначення нинішньої чистої стоимости

а) При ставці дисконту 12%.

б) При ставці дисконту 15%.

2.3. Визначення внутрішньої ставки дохода

Таблица 2.1.

Исходные дані для розрахунку показника IRR.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою