Угода про поступку договору

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Угода про поступку договору

УГОДА про поступку договору
м. ____________ «____» ___________ 199 ___ р.
ЦЕДЕНТ: ________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
НАСТУПНИК: ____________________________________________________________,
в особі ___________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
уклали Дану Угоду про наступне:
1. ЦЕДЕНТ передає, а НАСТУПНИК приймає на себе права та обов’язки першого і стає стороною по договору _______ № ______ від «____» ____________ 19___ р. між ЦЕДЕНТОМ і _____________________________________ (далі за текстом — КРЕДИТОР).
2. За Даною Угодою НАСТУПНИК зобов’язується здійснювати (замість ЦЕДЕНТА) всі права і обов’язки ЦЕДЕНТА за вищезазначеним договором.
3. Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності до ______________.
4. У відповідності до вищезазначеної поступки договору ЦЕДЕНТ виплачує НАСТУПНИКУ винагороду:
_____________________________________________________________________________.
5. Порядок розрахунків за п. 4 Даної Угоди:
5.1. Строк оплати складає ___________________________________________________
з моменту ____________________________________________________________________.
5.2. Порядок оплати _______________________________________________________.
(поштовий, телеграфний)
5.3. Вид розрахунків _______________________________________________________.
(готівковий, безготівковий, змішаний)
5.4. Форма розрахунків ____________________________________________________.
(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)
6. У строк ______ ЦЕДЕНТ зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, за договором, поступка котрого є предметом Даної Угоди.
7. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.
8. Дану Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
9. Поступка договору у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов першого.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою