Договір на участь у комерційній виставці

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Договір на участь у комерційній виставці

ДОГОВІР на участь у комерційній виставці
м. ____________ «____» ___________ 199 ___ р.
ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________,
в особі директора ______________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
УЧАСНИК: _______________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності № _______ від «_____» ___________ 199__ р.' з іншого боку'
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
УЧАСНИК надає для експонування на комерційно-торговій виставці зразки своєї продукції і товарів, а ОРГКОМІТЕТ організує виставлення цих товарів та продукції, сприяє укладенню взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ та третіми особами, а також надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.
2. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА
ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов’язаний:
— забезпечити умови для успішного функціонування заходу,
— надати учаснику необхідні приміщення — ________________________________________ ______________________________________________________________________________,
(склад, сховище, демонстраційний майданчик, службове приміщення з телефоном)
— забезпечити умови для найбільш ефективного експонування зразків продукції та товарів УЧАСНИКА ___________________________________________________________________,
(освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)
— включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і товари до каталогів і проспектів заходу,
— організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів,
— надати користування телексним та телефаксним зв’язком,
— гарантувати збереження зразків продукції і товарів УЧАСНИКА, а також іншого майна на теріторії ОРГКОМІТЕТА.
3. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА
УЧАСНИК зобов’язується:
— у термін ______________ до початку функціонування заходу надати ОРГКОМІТЕТУ відомості, необхідні для його участі в заході, розмір потрібних демонстраційних майданчиків, умови експонування, зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА,
— у термін до _______ надати в розпорядження ОРГКОМІТЕТА зразки продукції і товарів,
— забезпечити під час роботи виставки супровід демонстрації експонатів поясненнями своїх фахівців.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА
УЧАСНИК здійснює наступну оплату:
— внесок на право участі __________________________________________________ грн.
— оплата за оренду приміщення ____________________________________________ грн.
— оплата за охорону й зберігання зразків продукції і товарів ____________________ грн.
Усього … (з урахуванням ПДВ).
УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ _________________ від суми всіх угод, укладених під час заходу.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Термін оплати: ____________________________________________________________.
Форма розрахунків: ________________________________________________________.
6. ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до завершення заходів — до «___» ________ 199 __ р.
6.2. Експонати повинні бути вивезені з території ОРГКОМІТЕТА в термін _________.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:
ОРГКОМІТЕТ _____________________________________________________________.
УЧАСНИК ________________________________________________________________.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до «__» ________ 199__ р.
8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою