Договір на інформаційно-довідкове обслуговування

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Договір на інформаційно-довідкове обслуговування

Договір
на інформаційно-довідкове обслуговування
м. Київ «__»" ________ 19__ р.

_______________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)
назване у подальшому «Виконавець» в особі _________________________________________,
(п, і, п б, посада)
що діє на підставі _________________________________________________ з однієї сторони, і _________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)
названого у подальшому «Замовник», в особі ________________________________________ ,
(п, і, п б, посада)
що діє на підставі _______________________________________________________________, з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.
І. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання інформаційного, консультаційно-довідкового, абонементного (одноразового) обслуговування з _________________________________________________________________________________
(зміст інформації, що цікавить)
2. Обов"язки «Виконавця»
2.1. Виконавець бере на себе забезпечення Замовника такими видами інформаційного обслуговування:
2.1.1. Складає і розсилає інформаційні бюлетені з _____________________________________
протягом _______________________. Бюлетень надсилається у ___________ примірниках. 2.1.2. Вміщує запити Замовника до комп"ютерного банку даних на ____________ термін.
2.1.3. Виконує обробку інформації і пошук варіантів інформації, що цікавить Замовника по всьому обсягу банку даних.
2.1.4 а) забезпечує у __________ термін інформацією, що цікавить Замовника, або повідомляє про її брак,
б) регулярно протягом терміну дії договору письмово повідомляє Замовникові про наявність інформації, що його цікавить, відповідно до п. 1.1 цього Договору.
2.1.5. Надає абонементні (одноразові) консультаційно-довідникові послуги з ______________ ___________________________________
(характер консультації, зміст довідки)
3. Обов"язки «Замовника»
3.1. Оплачувати роботу Виконавця у розмірі і в термін, передбачені розділом 4 цього договору.
3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання договору документами та інформацією.
3.3. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації.
3.4. Не передавати без дозволу Виконавця доручену інформацію іншим користувачам.
4. Розмір і порядок оплати
4.1. Вартість наданої одноразової послуги, згідно з п. ____ Договору, складає ________ крб., яка перераховується на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше ___________.
4.2. Вартість абонементного обслуговування, передбаченого п. ________ Договору, складає ________ крб. і вноситься до розрахункового рахунку Виконавця одноразовим перерахуванням протягом ______ з дня укладання договору, або ___ _____ крб. щомісячно не пізніше _______ числа, що передує оплаті місяця.
Гроші, сплачені за абонементне обслуговування, не повертаються.
4.3. У випадку укладання угоди з використанням наданої Виконавцем інформації Замовник сплачує Виконавцеві суму в розмірі ________ крб., або _______ % від суми договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку невиконання умов договору Виконавець сплачує штраф у розмірі ________ крб.
5.2. За неповідомлення Виконавця про використання отриманої інформації Замовник сплачує штраф (неустойку) у розмірі ___________ крб. (%).
5.3. За передання без дозволу Виконавця інформації іншим користувачам Замовник сплачує штраф ________ крб.
6. Термін дії договору, підстави його припинення
6.1. Цей договір діє _______________________________________________________протягом
(термін виконання послуг)
____________________________________
(термін абонементного обслуговування)

6.2. Договір може бути розірвано достроково при невиконанні однією з сторін умов договору, з відшкодуванням зазнаних збитків.
7. Додаткові угоди
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Юридичні адреси сторін
«Замовник» __________________________________________________________________
(повна назва)
розрахунковий рахунок № ______________ у _____________________________________

Підписи:
«Замовник» ____________ «Виконавець» __________
Цей договір прийняв до виконання ____________________ «____"________ 19 __ р.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою