Good Neighbours.
Test

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Good Neighbors

The neighborhood 'Watch' scheme all started a few years ago in the quiet village of Mollington after a number of burglaries in the village and the surrounding area. The residents of the village camp up with the idea that they themselves could keep an eye on their neighbors' property while they were away on holiday. Since then, and with the support of the government and police, more than 50 000 'Neighborhood Watch' schemes have been set up all over the country.

The object of each 'Watch' group is to reduce the opportunities that criminals have in any particular street or area. Each resident who is a member of the scheme agrees to call the police whenever they see discreetly — it is the police who actually check out each report and investigate what is happening. Residents who are part of the 'Watch" are not supposed to act as police or put themselves in any danger.

When a new Neighborhood Watch scheme is set up in an area, the first thing people notice is the large, brightly coloured 'Neighborhood Watch' sign. This is a great deterrent to most burglars and vandals, because very few of them will take a chance of breaking into someone’s house if they know that there is a high risk of being seen by neighbors keeping a look- out. Burglars also know that people who are part of 'Neighborhood Watch' schemes are more likely to have fitted good locks to their doors and windows.

There’s another benefit too. In the time since the 'Neighborhood Watch' scheme came into existence, there is growing evidence of a new community sprint. It is bringing people together as never before, and encouraging people to care for each other. New friendships are being made, and contact is often established with old people living on their own, who are often the most frightened and the most art risk.

Test

1. The 'Neighborhood Watch' scheme in Mollington was started a. because the police could not protect people b. before any others in the country з. after 50 000 burglaries in the area d. because some residents wanted to go away for a holiday

2. When members of a 'Watch' group see suspicious individuals, they a. try and frighten then away b. contact the police з. try and arrest them d. call the other members of the 'Watch' group

3. When a new 'Watch' scheme starts in an area, a. people fit new locks to their doors and windows b. the police send fewer officers to the area з. burglars are less likely to break into houses d. residents put signs on their doors.

4. One other benefit of 'Watch' schemes is that a. people get to know each other better b. members of the 'Watch' look after old people з. different kinds of people are attracted to live in the area

5. In general, the author seems to think that a. the police should do more to protect people b. 'Watch' schemes are not very useful in reducing crime з. the 'Neighborhood Watch' schemes have been successful d. it is hard to have any privacy in a 'Neighborhood Watch' area.

Find a word or phrase in the text, which means: 1. strange, not quite right

_________ 2. carefully and without people noticing

_________ 3. people who live in a place

_________ 4. something which stops you doing something _________ 5. people who destroy or damage things for not reason _________ 6. watching carefully for something

_________

Хороші Соседи

Схема «Присматривающего сусідства» почалася кілька років тому у тихою селі Молингтон, після безлічі крадіжок у селі і найближчих областей. Жителі села переграють ідеї у тому, що вони могли ознайомитися з власністю їх сусідів, тоді як вони були удалечині чи відпустці. З того часу, із підтримкою урядом та поліції, більш ніж 50 000 схем «Присматривающего Сусідства» було у всій стране.

Мета кожної групи «Що Наглядають» у тому, аби знизити можливості, які злочинці мають про всяк приватної вулиці Банковій чи області. Кожен житель, члена схеми, погоджується викликати поліцію щоразу, що вони побачать щось підозріле- це поліцейські, які перевіряють кожне повідомлення досліджують те, що може бути. Жителі, які є частиною «Що Наглядають» не припускають, діяти як поліція чи наражатися будь-який небезпеки. Коли нова схема Присматривающего Сусідства встановлена у області, першу річ, яку люди помічають — це велика, яскрава, кольорова «вивіска «Присматривающего Соседства.

Це — хороше засіб на пострах більшості грабіжників і вандалів, оскільки лише деякі з них ризикують вторгатися в чий — то будинок, якщо вони знають, що є високий ризик бути поміченою сусідами, котрі тримали спостереження. Грабіжники також знають, що, що є частиною «схем «Присматривающего Сусідства, імовірніше, снабдятся хорошими замками їхнього дверей і окон.

Є користь також. Під час, оскільки «схема «Присматривающего Сусідства з’явилася, там зростає підставу нового громадського духу (настрої). Це примиряє як ніколи раніше, і підбадьорює людей, щоб тривожитися друг про одному. Нова дружба зроблено, і контакт часто встановлюється з літніми людьми, котрі живуть самостійно, які - часто найбільш пугаемы більшість ризикують. 1. «Схема «Присматривающего Сусідства в Молингтоне розпочато a. оскільки поліція не могла захистити людей b. первеє лише у країні з. після 50 000 крадіжок у сфері d. оскільки деякі жителі хотіли поїхати на свято 2. Коли члени групи «Що Наглядають «бачать підозрілих людей, вони, a. пробують і відлякують їх b. пов’язуються з поліцією з. намагаються і заарештовують їх, d. викликають інших члени групи «Що Наглядають «3. Коли нова схема «Що Наглядають «починається у області, a. люди забезпечуються новими замками до дверей і вікнам b. поліція посилають небагато офіцерів у область з. зменшується ймовірність, що здирники ввірвуться у будинки d. жителі поміщають вивіски дверях. 4. Ще одна користь схем «Що Наглядають «- те, що a. люди дізнаються одне одного краще b. члени «Що Наглядають «дбають про старих з. різні види людей притягнуті, щоб жити у області d. Старі большє нє бояться злочинів 5. Вообщем, автор, здається, думає, що a. поліція має зробити більше, щоб захистити людей b. Схеми «Що Наглядають «невідь що корисними у світі скороченні злочину з. «схеми «Присматривающего Сусідства були успішним d. важко мати будь-яку таємність в «області «Присматривающего Соседства

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою