Faculty of clinical psycology

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

The FACULTY OF CLINICAL PSYHOLOGY.

Over the years NAMU has become the centre providing higher medical education to the whole Archangel Region. It has recently established a number of new faculties to train specialists within the field of human services including public welfare, rehabilitation, day care for children, medical care, juvenile and adult corrections, senior services, alcohol and drug abuse, employment and training service, education and so on.

All these activities as well as many others may be related to clinical or mental health problems. Clinical Psychology is a developing profession in a changing environment that enables to treat them successfully. Any young men who have the motivation and ability to become a psychologist can enter the faculty of Clinical Psychology founded in 1997.

The study programme last for 5 years and is mostly aimed at giving students the knowledge and skills integral to their future profession as well as the ability to independently and critically analyse and solve problems.

During the first 2 years students a taught theoretical subjects such as Philosophy, History, Medico-Social Basis of Health and others. Senior students must acquire the knowledge and skills essential for profession of a psychologist mastering such as Psychological functions and the Biological bases of Behavior Psychological Assessment and treatment Research Methods in Psychology, etc.

Practical training and laboratory work are integral parts of the education from very beginning. The required level of knowledge is high the assessment of a students knowledge is on individual basis.

The students who has successfully completed the educational programme is awarded a Diploma in Psychology. Psychologists work mainly within the health care field at schools etc.

ФАКУ. 4ЬТЕТ КЛІНІЧНОГО За роки AMA став осередком, які забезпечують вище медичну освіту до цілого Archangel Область. Це недавно yw/ановило багато нових факультетів (здібностей), щоб навчити фахівців у межах о6ласти (поля) людських у слуг, включаючи громадське добробут, відновлення, турбота дня для дітей, медичного обслуговування, юних і дорослих виправлень, старших послуг, алкоголя (спирта) і зловживання лікарського кошти, зайнятості і навчаючи обслуговування (службу), освіту й таке інше. Всі ці дії як і багатьох інших може бути пов’язані з клінічними чи проблемами розумового здоров’я. Клінічна Психологія -розвиваючись професія в мінливих навколишньому середовищі, що дозволяє, щоб лікувати їх в спішно. Будь-які молодики, хто має спонукання і можливість стати психологом, можуть вступати у здатність (факультет) Клінічної психології, заснованого 1997. Програма вивчення, последняя (прошлая) протягом п’яти років й головним образам націлена, даючи студентам на знання і навички, складові до майбутньої професії як і здатність до незалежно і дозволяє критично аналізувати і розв’язувати проблеми. Протягом студентів перший 2 року преподавані теоретичні предмети типу Філософії, Історії, Medico-социальное Підстава Здоров’я й інших. Старші студенти придбати знання і навички, необхідних професії психолога mastering типу Психологічних функцій і Біологічних баз Поведінки, Психологічного Accessment і обработки (лечения), Методи Дослідження в Психології, і т.д.

Практичне навчання й лабораторна робота — невід'ємні частини освіти з дуже початку. Необхідний рівень знання високий, assessment знання студентів перебуває в індивідуальному основании.

Студенти, хто в спішно закінчив освітню програму, надані Диплом в Психології. Психологи працюють головним образам не більше області охорони здоров’я на школах і т.д.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою