Истина і обман /Укр. /

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Роль оцінки у суспільному пізнанні: істина і оману

Вступ

Основною метою вивчення цієї тими є более доцільне ознайомлення із пізнанням, як творчістю, із проблемами істини, із об"єктивними й суб"єктивними характеристики істини, із абсолютними і відносними характкристиками істини, із шляхами та способами пізнавального освоєння світу, із джерелами пізнання.

Пізнання-процес цілеспрямованого, активного відображення дійсності в всвідомості людини, зумовлений суспільно-історичною практикою людства. він є предметом дослідження такгоь розділу філософії, як теорія пізнання.

Теорія пізнання (гносеологія)-це розділ філософії, що вивчає природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини, її пізнавальні можлвості та здібності; передумови, засоби та форми пізнання, а також ставлення знання до дійсності, закони його функціонування та умови і критерії його істинності і достовірності.

Визначемо також, що у теорії пізнання є запитання про ставлення знання про світло до власне світу, чи спроможна наша свідомість (мислення, відчуття, уявлення) давати адекватне водображення дійсності.

Тривалий годину матеріалістична філософія процес пізнання розгладала ізольовоно від свідомості суспільно-політичної практи ки людства, виключно, як пасивний споглядальний процес, у якому суб"єктом був окремий абстрактний індивід із вічними й незмінними пізнавальними здібностями, заданими йому природою, а об"єктом -така ж вічна й незмінна в своїх закономірностях природа.

Для Сучасної матеріалістичної філософії процес пізнання носити суспільно-історичний характер, що виявляється, по-перше, у бо усі людські пізнавальні здібності і можливості формуються на основі практики й зумовленінею; по-друге, окрема людина навчається мислити й пізнавати разом з засвоєнням форм й способів людської діяльності, набутих людством знан, мови, тобто завдяки зосвоєнню суспільно-історичного досвіду, нагромадженого попереднім поколіннями; по третє, сам процес оволодіння цим досвідом передбачає життя в суспільстві, в людському колективі; по-четверте, ті, що людина може пізнати й що вона пізнає, теж визначається рівнем суспільно-історичного розвитку людста, всесвітньо-історичним розвитком загальної системи знань, закріплених у предметах матеріальної та духовної культури, в категоріальній будові мислення, в його структурі, в мові.

Пізнавальна творчість як пізнання можливостей. Пізнання є процесом ідеального освоєння реального світу. Реалізуючись у ході відображення його свідомістю, пізнавальний процес посягає принципово творчим відображенням об'єктивної реальності, оскільки його результатом не є створення ідеальної копії наявного стану промов, «повторення» в ідеальній формі того, що є (а саме так уявлялася суть пізнання в матеріалізмі, та і багато хто із природодослідників саме так уявляюгь зміст пізнання). Пізнання виявляє об'єктивний зміст реальності як діалектичної єдності дійсності (того, що є) й можливості (того, що могло бути в минулому, але й не здійснилося, й того, що якщо й може бути в майбутньому).

Таким чином, пізнання відображає не лише дійсно існуючі (чи тих, що дійсно існували чи будуть дійсно існувати) предмети, процеси й явища, але й і усі їхнього можливі модифікації. Інакше кажучи, пізнання відображає загальне.

Згадаймо у зв’язку із цим полеміку середньовічних номіналістів й реалістів щодо статусу існування загального. І тих, і інші малі рацію й, водночас, помилялися. Головна помилка обох сторін полягала в ототожненні поняття «існування» із існуванням у формі наявного, дійсного. Звідси прагнення реалістів ствердити існування «будинку взагалі» як однопорядкового із існуванням конкретних одиничних будинків (звичайно ж, «будинок взагалі» не існує, він існує як єдність дійсного існування разом із усіма можливими). Номіналісти ж, цілком справедливо заперечуючи існування «будинку взагалі» лише як дійсного існування, помилково заперечували на цій підставі, що загальне (будинок взагалі) не існує як таке (адже можливе теж існує).

Ідея тотожності дійсного («чуттєвого») існування із існуванням взагалі міцно трималася у свідомості філософів й природодослідників аж до недавнього години. Так, відомий природодослідник англієць Томас Генрі Гекслі (1825−1895) наприкінці минулого століття робить агностичний висновок відносно пізнаваності матерії-«не знаємо й не можемо знаті» — лише на тій підставі, що матерія як така над статусі дійсного існування. «Коли нам, в кінцевому рахунку, відомо, -розпачливо запитує Гекслі, -при цю жахливу „матерію“, крім того, що це назва невідомої гіпотетичної заподій станів нашої свідомості?»:

Для відображення, яку фіксує лише дійсне («чуттєве») існування (а саме до такого, «дзеркального» відображення й зводив свідомість старий матеріалізм), загальне просто недосяжне. Не випадково природні форми відображення й не фіксують загальне. Лише свідомість, котра завдяки практичному своєму походженню орієнтується на відображення «конструктивної схеми» реальності, виявляє здатність відобразити специфічне існування загального.

«Конструктивна схема» тієї чи іншої речі, по суті, вказує на множину можливостей, якої здатен реалізувати певний спосіб діяння, тому, відображаючи «конструктивну схему» промов, свідомість відображає можливості.

Отже, пізнавальний процес відображає не саму реальність як таку, а «конструктивні схеми» промов й процесів, що складають її, й тому відображає не лише «здійснені» варіанти цих «схем» (дійсність, наявний стан промов), але й і одночасно й всю сукупність нездійснених варіантів, тобто-можливості.

Як можуть відображуватися можливості? Адже щоб реалізуватися в практиці, смердоті повинні бути зафіксовані в усьому своєму розмаїтті, проаналізовані із точки зору їхнього відповідності інтересам людини, щоб на цій основі зробити вибір саме тихий можливостей, котрі цим інтересам відповідають, й после цього-запропоновані практиці (як позначка, що визначає спосіб діяння). Таке відображення, як вже говорилося, реалізується завдяки мові. Саме в ній можливості набувають статусу своєрідного «чуттєвого» (у субстраті звуків усної чи знаків письмової мови) існування.

Водночас таке їхнього «чуттєве» існування не є їхні справжнім перетворенням у дійсність (зазначене перетворення принципово неможливе-і не лише бо таких можливостей дуже багато, але й головним чином через ті, що реалізація однієї можливості робить принципово неможливим, заперечує реалізацію цілої групи інших), оскільки їхні існування в мові є ідеальним існуванням у матеріальній «оболонці» слова. Адже, як уже неодноразово наголошувалося, «мова є безпосередня дійсність думи», підкреслимо, «безпосередня дійсність» саме думи, а чи не речі чи явища.

Здійснюючись постійно в «чуттєвій» мовній оболонці, пізнання, так бі мовити, «відчутно» фіксує свої резулультати, залишаючись водночас ідеальним процесом. Завдяки «перевдяганню» можливостей у мовну оболонку смердоті стають цілком доступними для аналізу і вибору, зберігаючи разом із тім свій «можливісний» статус існування. І пізнаючий суб'єкт (навчань, мислитель тощо) безпосередньо має справну саме зі специфічним «світом» людських значень процесів й явищ навколишнього світу, а чи не із самим цим світом.

Говорячи про минуле (про ті, чого уже немає в дійсності) чи про майбутнє (про ті, чого ще немає), ми фактично безпосередньо маємо справу зі знанням про минуле чи майбутнє, яку відчутно існує нам у вигляді «мовної реальності». Та і про теперішнє ми говоримо, значною мірою маючи на увазі не скільки дійсна, стільки можливісні його аспекти..

Про це ж фактично говорили уже у ХІХ ст. представники марбурзької школи неокансіанства, твердячи, що наукові проблеми виникають з неузгодженості в наявній системі знань, а їхні розв’язання вчені шукають над дослідженні самої дійсності (як смердоті сам про це думають), а такій «перебудові» системи знання, Яка б ці неузгодженості ліквідувала. І, нарешті, в XX ст. неопозитивізм фактично ототожнює реальний світло із мовною реальністю.

В міркуваннях названих мислителів є багато цікавого і плідного, оскільки опосередкованість пізнання реальності «мовною реальністю» справляє істотний вплив на сам пізнавальний результат (неврахування цого впливу може призвести до істотного спотворення істини). Так, джерелом наших знань про минуле є стародавні тексти й залишки матеріальної культури (приміщення, знаряддя роботи, предмети побуту тощо, котрі також є своєрідним «текстом»). Однак їхні треба правильно витлумачити. Зміст зрозуміти минулого і аналогічних зрозуміти сучасності далеко ще не ідентичний, Навіть близькі покоління — батьки й діти, наприклад, часто по-різному тлумачать самі і тих ж поняття і принципи. Отже, великого значення для адекватного знання про минуле набувають такі, по суті, мовні проблеми, як «розуміння» й «тлумачення». Саме філософське дослідження цих проблем становить головний зміст герменевтики.

Аналогічні оцінки можна дати зв іншим аспектам запитання про мовну реальність, котрі розробляються названими мислителями й школами.

Об'єктивні й суб'єктивні характеристики істини. З характеристики пізнавального процесу як відображення навколишньої реальності випливає характеристика істини як правильного, адекватного її відображення. Якщо ж із якихось причин адекватність відображення порушується, деформується, результат пізнання набуває протилежного характеру — заблудження (оману). Однак, як вже зазначалося, наше відображення ніколи не є дзеркальною копією реального світу, а якщо між реальним предметом й його пізнавальним чином не існує такої абсолютної («дзеркальної») подібності, то виникає запитання про критерії розрізнення між правильним й деформованим відображенням, між істиною й заблудженням.

Старий матеріалізм свідченням істинності знання вважав найбільш повну міру його об'єктивності. А, щоб досягти високої міри об'єктивності відображення, із його змісту прагнули максимальною мірою вилучити суб'єктивні моменти, под якими розумілося всі ті у змісті відображення, що має своїм джерелом пізнаючого суб'єкта. Якоюсь мірою подібний захід мав певний сенс адже тієї чи інший емоційний стан, індивідуальні особливості будови органів чуття, вплив на результати відображення лабораторних, приладів й установок тощо здатні справляти негативний вплив на результати пізнання.

Проте абсолютне протиставлення об'єктивному суб'єктивного як виключно «руйнівного» відносно адекватності відображення чинника є принципово неправильним. Адже за своєю природою суб'єктивне в пізнанні-це не лише (й не скільки) «перешкоди» й «деформації», що їхнього спричиняє суб'єкт у процесі пізнання (до речі, об'єкт не меншою мірою здатний на аналогічний «спотворюючий» адекватність відображення вплив), оскільки сама основа пізнавального процесу-практика.

Об'єктивність істини, безперечно, є однією із найістотніших її характеристик. Однак об'єктивність істини не ознчає її «загальнозначущості», згоди всіх чи. принаймні, більшості людей відносно того чи іншого твердження приклад, у стародавні часи усі люди були згодні із твердженням про плоску форму земної поверхні, але й ця «згода» аж ніяк означала об'єктивної істинності такого т вердження.

Об'єктивність істини правильніше тлумачити як незалежність змісту нашого знання від людей й людства в цілому. Зауважимо, «незалежність змісту знання», а чи не самого знання (тобто істини, оскільки вон й є знанням) від людини. Тим-то неможливо відділяти об'єктивний зміст істинності знання від неминуче суб'єктивного способу його існування. На всіх етапах свого історичного існування людське знання виступало діалектичною єдністю об'єктивного й суб'єктивного, єдністю, в якій смердоті настільки тісно взаємодіяли й взаємопроинкали, що ані про якої «глуху стіну» між ними, тім понад про якесь «протистояння» не може бути і мови.

Відомий французький психолог Анрі Валлон (1879--1962) зазначав: «Інтелектуальний тип Сучасної науки витратило не є понад типом картезіанської науки. «Якщо ж ми повернемося ще на кілька віків тому, тип знань зміниться ще глибше, до такої міри, що ми піддамося спокусі вважати, що тут йдеться понад не про знання, а про ілюзії, передсуди й в кінцевому рахунку про міфи». # Продовжуючи думку Валлона й враховуючи перспективи поступального розвитку науки, задумаємося: а чи не здається із позиції науки далекого майбутнього й наше сучасне знання чимось таким, що нагадуватиме «ілюзію» чи «міфи»?

Точнішим, на наш погляд, якщо виявлення тієї функції, якої здійснювали міфологічні (антропоморфні) уявлення про німф, русалок, стародавніх богів й т. п. Усі ці міфологічні образи виявляли собі не є скільки як фантастичні уявлення про людиноподібних істот, що «управляли» навколишньою природою, стільки як своєрідні «категорії», за допомогою які осмислювався і упорядковувався наявний пізнавальний матеріал.

На думку російського філософа Ю. М. Бородая, антропоморфізм був непросто теорією, а способом (схемою) уявлення. «Сучасна людина бачить у міфі, — писавши Бородай, — лише продукт уяви. І інакше вона не може, как она бачити й Місяць із людським носом. Алі Для первісної людини міф був далеко ще не продуктом вільної фантазії «художника». Первісна людина взагалі ще майже не відрізняла свою уяву від реального існування, саму собі (із усією своєю свідомістю) від природи в цілому. Міф для неї був цілісною, остаточною, єдино реально існуючою.. дійсністю"#.

Для Сучасної людини міфологічні уявлення здаються просто заблудженнями, оскільки для неї в більшості випадків залишається невідомим зміст тихий відношень, котрі виражали міфологічні образи. Так, аналізуючи факт, узятий із робіт відомого французького психолога й етнографа Лю-сьєна Леві-Брюля (1857−1939), про людей із племені гуїчолів ототожнюють оленів й пір'я птахів, оленів й пшеницю й т. п., російський психолог Про. М. Леонтьєв (1903) зауважує неприйнятність тлумачення цого факту самим Леві-Брюлем, який

робив із нього «висновок» про принципову відмінність логіки первісної людини від логіки людини Сучасної.

Заперечуючи Леві-Брюлю, Про. М. Леонтьєв пише: «Зближення значень «олень» — «пшениця» є.. вочевидь лише формою усвідомлення переносу їхнього смислу, тобто переносу практичних відношень колективу із оленя на пшеницю. Цей перенесення, що відображає перехід від панівної ролі полювання й скотарства до панівної ролі вирощування рослин.. й закріплюється Ідеологічно.. «#

Отже навряд чи можна оцінювати міфологічні уявлення як «суцільне» заблудження. Слід, мабуть, говорити лише про менший обсяг знання первісної людини, про более поверховий його характер порівняно із сучасним. Проте інколи твердять, що міфологічні образи, будучи своєрідною формою первісного знання, усе ж таки не можуть йти ані в яку порівняння за ступенем об'єктивності із такими категоріями наукового мислення XVIII-XIX ст., як «маса», «енергія» та ін., оскільки в останніх менше суб'єктивності і тому смердоті істинніші від знань первісної людини. Спробуємо розібратися в цій ситуації.

Антропоморфізм створює уявлення про світло як про полі діяльності «людиноподібних» сил, котрі люблять й ненавидять, радіють й страждають. Наукове мислення XVIII- XIX ст. уявляє світло у «вигляді якогось величезного мєханізму, поведінку якого можна цілком точно описати, задавши положення всіх його частин у просторі і зміни положення із годиною» (Ле Бройль).

Обидві картини світу — антропоморфічна й механічна, як бачимо, визначаються тім способом практичного діяння людини на навколишній світло, який був панівним у відповідний історичний період. У первісну епоху людина діяла на світло головним чином природними органами свого тіла. Звідси і антропоморфізм, що базується на уявленні про «людиноподібний» характер стихійних рушійних сил навколишнього середовища.

У XVIII-XIX ст. людина діє на світло головним чином за допомогою машин й механізмів. Звідси і механістичний підхід, що базується на уявленні про світло як про грандіозну машину. У обох випадках картина світу створюється за чином й подобою способів людського діяння на реальність. До речі, багато категорій наукового мислення негаразд уже і виграють (навіть зовні) у своїй «об'єктивності» под годину порівняння їхні із категоріями первісного мислення.

Механістично-раціоналістична картина світу, згідно із якою Всесвіт уявлявся велетенським «механізмом», який управляється суворими детерміністичними законами, через що завісься подальший розвиток може бути передбачений за допомогою диференціальних рівнянь механіки, уже на початку XX ст. переживає глибоку кризові. Образно змальовуючи цю ситуацію, американський філософ Джордж Сантаяна (1863−1925) писавши: «Колі я був молодшим, ті, що помпезно іменується наукою, мало імпозантний вигляд. У інтелектуальному світі існувало благополучне королівське сімейство, яку розраховувало правити протягом невизначеного рядок: суверенні аксіоми, незмінні закони і управляючі гіпотези.. Нині в нас демократія теорій, що обираються на короткий рядків служби, розмовляють на діалекті крамарів й навряд чи здатні бути представленими широкій публіці». #

Сьогодні формується нова картина світу, у змісті якої досить чітко вирізняється тенденція до відмови від жорстко натуралістичних схем буття, прагнення серйозного ставлення до гуманістичних цінностей. Ця обставина виявляється в рішучій перебудові всієї системи підготовки спеціалістів у вищих навчальних заставах. Сьогодні в провідних університетах світу підготовка природничонауковнх кадрів (не кажучи уже про гуманітарні спеціальності) передбачає грунтовну гуманітарну освіту. У Гарвардському університеті (США), Токійському (Японія), Боннському (ФРН), Сорбонні (Франція) гуманітарні дисципліни на природничих факультетах становлять до 20% в навчальних програмах. Для порівняння скажемо, що на природничих факультетах Київського держуніверситету у 1989/90 навчальному році суспільні дисципліни становили лише 7, 3−9, 9%.

Про «єктивність істини, незалежиність її змісту від людини і людства, отже, ніяк не означає її незалежності від інтересів й потреб людини. Навпаки, істина завжди був і залишається однією із найващих гуманістичних цінностей людний. Будь-яка спроба відділити істину від суб «єктивно-практичного, гуманістичного контексту людської життєдіяльності (уже не йдеться про протиставлення її цьому контексту) неминуче обертається непросто трагедіями і катастрофами, а і знищенням самої істини.

Абсолютні і відносні характеристики істини. Про «єктивність є вихідною фундаментальною характеристикою істини, із якою (про «єктивністю) тісно заговорили українською у «язана інша фундаментальна характеристика істини — абсолютність, тобто її принципово стійкий, сталий характер. Істинне знання є істинним завжди, воно та практично вічне. Проте вказані риси абсолютності істини є справедливими лише в діалектичній єдності із іншою фундаментальною

характеристикою істини — Її відносністю. Порушення цієї діалектичної єдності, спроба відокремити абсолютність від відносності (і навпаки) то й в разі відокремлення про «єктивності від суб «єктивно-практичного грунту істини, ведуть до зникнення істини, перетворення її зважується на власну протилежність-заблудження (оману).

Розглянемо діалектичну взаємодію абсолютності і відносності істини на простому історичному прикладі. як вже зазначалося, в античному і феодального суспільстві люди були твердо переконані до того, що земна поверхня є площиною. Сьогодні ми кажемо, що це — заблудження. Кожний школяр (й навіть дошкільнята) нині знає, що Земля має сферичну поверхню, й може навести відповідну аргументацію на користь свого уявлення. Та чи не виникає при цьому запитання: ганьби люди й справді помилялися, вважаючи Землю пласкою, але й ж чому усі помилялися однаково? Чи не існувала тут якась про «єктивна обставина, що породжувала по людях однакове (ганьби й помилкове) уявлення?

А чи було б це уявлення взагалі помилковим? Попри всю, здавалося б, неймовірність такого припущення, воно та виявляється інакшим вже і неймовірним. Згадаймо ту важливу обставину, що зміст нашого знання (істинного насамперед) визначається не самою реальністю як такою, а «зміною її людиною», тобто практикою. Звичайно ж, земля й в античності, й в середні віки, як й тепер, був сферичною. Алі ж тогочасна й нинішня практика-далеко не одне і ті ж.

Люди давніх часів народжувались, жили й вмирали, як правило, на одній й тій ж, переважно невеликій, територї (ділянці земної поверхні), адже практика далеких мандрів не був розвинута. Далекі подорожі здійснювали одиниці, й про них складали легенди (подорож аргонавтів у Колхіду, мандри Одіссея й т. п.). Інакше кажучи, практика взаємодії індивіда тихий далеких часів із поверхнею землі обмежувалася надзвичайно невеличкою її: (земної поверхні) ділянкою. Навіть легендарні подорожі аргонавтів й Одіссея якщо співвіднести їхні маршрут із усією поверхнею земної кулі, виявляться надзвичайно скромними.

Якщо розміри такої ділянки зіставити із розмірами всієї поверхні земної кулі, то перша щодо другої виявиться нескінченно малою величиною. З геометрії ж нам відомо, що кривизна сфери на нескінчен, но малій ділянці її поверхні прямує нанівець, тобто форма поверхні такої ділянки практично є площиною. Тому стародавні твердження про плоску форму поверхні землі аж ніяк не були заблудженням. Навпаки, це був істина-об «єктивна (тільки-но ми навели математичні аргументи на її користь) й абсолютна (форма земної поверхні на нескінченно малих її ділянках практично є площиною). Зазначимо, що архітектор, який обирає ділянку для майбутнього будинку, ніколи не вносити у свої досить складні розрахунки поправку на кривизну земної поверхні.

І усе ж таки люди того години помилялися над бо вважали ту невелику територію, на якій смердоті мешкали, пласкою за формою (тут смердоті малі рацію), а бо поширювали правильне, істинне в певних рамках (у рамках нескінченно малої ділянки земної поверхні) положення далеко за межі його чинності. І справді, поступово розширюючи сферу чинності істинного положення про плоску форму земної поверхні, ми на якомусь етапі досягаємо тієї межі, за якою кривизна земної поверхні перестає бути незначущою) величиною. Це рамки, залишаючись в які, відносно які наша істина залишається абсолютною (й взагалі істиною).

Отже, абсолютність істини є абсолютність відносно певних рамок, є відносною абсолютністю. Таким чином, кожна істина, розглядувана у межах своєї чинності, є абсолютною, але й водночас вон ж щодо самого факту існування таких рамок є відносною. Абсолютна і відносна істина — це не дві різні істини, тоді як і та ж істина, розглядувана под різними кутами зору. Зрозуміло, що порушення рамок відносності істини негайно Веде до її перетворення у свою протилежність — заблудження (оману).

Таким чином, кожне заблудження можна розглядати як Істину, поширену за межі її чинності. І це непросто формальне міркування. У історії науки відомо чимало фактів, коли, провівши спеціальний аналіз легенд, стародавнього епосу, знаходили у цих в цілому фантастичних текстах фактичну (істинну) основу. Так було б визначено, що. в основі давньогрецького міфа про Фаетона лежить реальний факт падіння на естонському острові Сааремаа 3−3, 5 тис. років тому велетенського метеорита.

Багато цікавих розвідок фактичної основи давніх міфів знаходимо в працях 3. Фрейда. Алі особливо сенсаційними в цьому плані слід визнати відкриття німецьким археологом-самоуком Р. Шліманом легендарної Трої й трохи пізні--ше могили Атридів у Мікенах. Це були відкриття, в які Шліман керувався виключно текстом «Іліади» (при визначенні місця, в якому слід шукати Трою) й міфологічними переказами про трагічну частку Агамемнона, ватажок грецького війська под стінами Трої (при розкопках у Мікенах). Згодом метод Шлімана використовували і інші археологи.

З аналізу діалектики абсолютної й відносної істини виводиться і наступна її фундаментальна характеристика — конкретність. І справді, абстрактна постановка запитання про істинність того чи іншого твердження приводити до неозначеного (такого, що включає взаємовиключаючі відповіді) рішення. Так, на загальне запитання: корисний чи шкідливий дощ?-отримаємо таку загальну відповідь: -і корисний, й шкідливий; чи: плоска чи сферична поверхня землі? Відповідь — й плоска, й сферична. Звернемося для приклада до оцінки відомого вчинку гетьмани України І. Мазепи російським імператором Петром І у листі до полтавського полковника после одержання звістки про виступ Мазепи проти Москви: «Зрадник, боговідступник, злодій.. для власної своєї марною слави і владолюбства учиннл, а шведа у тому до України закликав, щоб поневолити цей малоросійський народ» «. Ці слова на століття стали, офіційною оцінкою українського гетьмани в Російській імперії, а после краху останньої набули статусу офіційної оцінки й в радянській історії. Алі ж у реальному історичному контексті «зрадником» був не Мазепа, а Петро І, оскільки саме він зламав «Березневі з статтею» 1654 р., підписані царським урядом. Історично адекватною вбачається оцінка маловідомого російського історика Мартинова: «Союз зі Швецією не становив ніякої небезпеки для політичної свободи України.. Спроба Мазепи знищити чужинське панування па Україні справжня і щира"#.

Таким чином, будучи про «єктивною за своїм змістом, істина виявляє при цьому риси абсолютності й відносності, що характеризує її як історично багатопланову й, отже, конкретну. Всі ці фундаментальні характеристики істини розкривають її як складну, діалектичне суперечливу і водночас цілісну гносеологічну конструкцію. Така цілісність знаходить свій вияв у постійній незавершеності істини.

Орієнтовна на можливості їхні виявлення та реалізацію істина постійно відкриває за межами такої реалізації нові можливості, виявлення та реалізація які відкриває все нові і нові горизонти наступних можливостей. Адже, як уже підкреслювалося, істина не є «байдужим відображенням» всього існуючого, вона є відображенням реального світу як «поля потреб й інтересів» людини.

Істина ніколи яе постає «істиною-результатом», вон- й в цьому її чи не найголовніша характеристика-завжди є істиною-процесом.

ШЛЯХИ І СПОСОБИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ОСВОЄННЯ СВІТУ

Наукове передбачення. Тривалий годину у рамках старого матеріалізму (а новітні часи-серед позитивістськи орієнтованих філософів) загальноприйнятою був ідея так званого вирішального експерименту, згідно із якою винен існувати факт чи група фактів, котрі мають остаточно «підтвердити» (чи

ысто «спростувати») ту чи іншу теорію. Саме такого «вирішального експерименту» шукали в 20-ті рокта «логічні позитивісти» на основі «верифікації», тлумачачи істину як результат «підтверджуваності» теорії фактами. До. Поппер цілком слушно заперечував проти такого тлумаченпя, оскільки варто із «явитися хоча б одному факту, що суперечить теорії (а такий факт рано чи пізно із «являється), й теорія «фальсифікується».

Проте «аргумент» Поппера, попри всю його слушність, виходить із цієї ж ідеї «вирішального експерименту», лише замість «позитивної» ролі факту (його «підтверджувальної сили») висувається його «негативна» роль (здатність факту «остаточно» заперечити, «сфальсифікувати» теорію). Спробу вийти за межі «зачарованого кола» емпіричного (детермінованого фактами — «позитивно» чи «негативно») знаходимо в І. Лакатоша, в його так званій методології дослідницьких програм, згідно із якою зростання (розвиток) наукового знання відбувається як послідовна зміну серії теорій, котрі про «єднуються на основі певних базисних положень.

Така дослідницька програма стійка щодо «фальсифікуючої» дії негативних фактів, оскільки включає у собі сукупність допоміжних гіпотез, котрі оточують «ядро» програми, аби приймаючи у собі «удари» негативних фактів. Так, відкриття аномалій у русі планети Уран у минулому столітті суперечило («фальсифікувало») теорії небесної механіки. Проте астрономи не відмовилися від неї, а висунули (в особі Д. Адамса й У. Левер «є) допоміжні гіпотези, котрі допомогли зберегти теорію небесної механіки й навіть відкрити нову планету-Нептун.

На шкода, й Лакатошу не вдалося здолати ідею «вирішального експерименту» (хоча в його міркуваннях є багато слушного), оскільки. він залишився па загальнопозитивістській позиції визнання емпіричного («фактуального») джерела істинності теорії.

Безперечно слушною в міркуваннях Лакатоша є думка про «стійкість» теорії протії «фальсифікуючої» сили негативних фактів. Навіть у давні часи, коли із «явилися факти, котрі суперечили пануючій того годину геоцентричній системі, астрономи (й серед них перш на Птоломей), розробивши складну теоретичну побудову «епіциклів» й «ексцентрів», зуміли несуперечливо «прив «язати» негативні факти до геоцентричної теорії. Більше того, висунута уже в III ст. до зв. е. Арістархом Самоським геліоцентрична концепція, хоч й набагато простіше узгоджувалася зі згадуваними негативними (щодо геоцентризму) фактами, рішуче був відкинута, оскільки суперечила теоретичній системі наук того періоду.

У своїй роботи «Амальгест» Птоломей писавши: «Якби Земля мала рух, спільний із усіма важкими тілами, то вочевидь внаслідок своєї маси випередила б ці тіла, залишила б всіх тварин й рівною мірою інші важкі тіла без усякої підтримки в повітрі й, зрештою, скоро і сама випала б із неба. Такі, висновки, до які ми прийшли: безглуздіші і смішніші важко собі уявити». #1

Щоб аргументовано спростувати міркування Птоломея, необхідно використати поняття інерції, невідоме вченим того години й чітко не сформульоване навіть у часи Коперника (це поняття чітко сформулювали лише Р. Галілеи й І. Ньютон). Тому навіть у Коперника геліоцентризм багато в чому мав характер лише формальної теорії. Недаремно кардинал Р. Беллармін писавши

одному із послідовників Коперника: «Гадаю, що ві й сеньйор Галілеіі вчинили б обережно, якби задовольнилися б здогадними висловлюваннями і утрималися б від абсолютних; так чинив, як я завжди думавши, й Коперник.. І справді, якіцо говорять, що припущення про рух землі й нерухомість Сонця краще пояснює спостережувані явища, ніж гіпотеза епіциклів й ексцентрів, то це-прекрасне твердження й воно та в собі ніякої небезпеки. Його цілком досить для математики».

Геоцентрична теорія, як бачимо, Незважаючи на. існування фактів, що ЇЇ «фальсифікували» ще до початку нашої ери, Незважаючи на існування альтернативної їй геліоцентричної ідеї (із III ст. до зв. е.), Яка простіше пояснювала негативні факти, стійко «протрималася» 18 століть й лише после цого поступилася місцем (на те не одразу) ідеям нової астрономії, фундамент якої було б закладено Коперником.

Проте такий «консерватизм» теорії цілком виправданий, адже історія науки знає багато випадків, коли поява фактів, що суперечили тій чи іншій теорії, аж ніяк не був свідченням її неістинності. Більше того, побудова «додаткових гіпотез», що «прив «язували» негативні факти до теорії, узгоджували їхні із теорією, нерідко наводила до наукових відкриттів.

Так було б у вже згаданому випадку із аномаліями в русі Урана (останньої відомої на вушко XIX ст. планети сонячної системи). Узг одження цих аномалій із законами небесної механіки, якій смердоті, мабуть, суперечили, не лише зберегло теорію, але й і привело до відкриття (суто теоретичним шляхом) пової планети — Нептуна. Цілком аналогічним шляхом був відкрита в 1930 р. остання відома на сьогодні планета сонячної системи Плутон.

Ще один випадок. Колі Д. І. Менделєєв сформулював свій знаменитий періодичний закон й склав на його основі таблицю хімічних елементів, то виявилося, що розташовані в порядку зростання атомної ваги елементи таблиці далеко ще не скрізь відповідали вимогам періодичного закону. Впевнений у. правильності відкритого ним закону, Менделєєв вніс у таблицю зміни, котрі узгоджували факти із вимогами закону (а чи не навпаки). Це порушило неперервність розташування елементів, у таблиці із «явилися «порожні місця». Менделєєв побудував логічну «модель», що пояснювала наявність «порожніх місць» існуванням ряду ще не відкритих хімічних елементів із цілком певними (Менделєєв точно назвавши, із якими саме) властивостями. Згодом усі ці елементи й справді (більшість-ще за життя Менделєєва) були відкриті.

Характерна деталь: числове значення атомної ваги одного із ціїх елементів-галія-виявилося при його відкритті іншим, ніж передбачав Менделєєв. Останній написавши аркуша авторові відкриття Лекоку де Буабодрану, в якому висловив упевненість, що таке розходження є результатом неточності досліду, а чи не неточності теорії. Повторень более чітко дослід підтвердив правоту Менделєєва.

Подібні випадки малі місце й в інших галузях науки. Наприклад, здійснене теоретичним шляхом відкриття російським географом У. Ю. Візе острови у Північному Льодовитому океані. Згодом цей острів був справді відкритий

однією із полярних експедицій й назв островом Візе. Такий, здійснюваний суто теоретичними (логічними) засобами метод виявлення і пояснення фактів звичайно називають науковим передбаченням.

Межі передбачення. Проте історія науки знає безліч випадків протилежного порядку, коли безсуперечне «прив «язування» до теорії фактів, що їй суперечили, не виправдовувалося наступним рухом теорії, внаслідок чого теорія виявлялася не істиною, а заблудженням, як це сталося із геоцентричною теорією.

Чому ж так по-різному складається частка «логічних моделей», що будуються для пояснення («прив «язування» до теорії) нових фактів? Конструювання подібного роду «логічних моделей» має на меті отримання нового знання. Подальша частка цих моделей вочевидь залежить не від їхнього логічної будови (логічна «модель» Птоломея й логічна «модель» Адамса й Левер «є із точки зору їхні логічної коректності бездоганні), а від самих про «єктів, що ними «моделюються».

Звичайно, й аномалії в русі Урана, й аномалії руху небесних тіл в геоцентричній теорії були новими фактами щодо (відповідно) небесної механіки і геоцентричної теорії. Проте ці факти були новими по-різному. перший свідчив про існування нового елемента в наявній системі знання (хоча Нептун й був новою планетою, але й як планета він нічим принципово не відрізнявся від вже відомих планет сонячної системи), другий, як виявилося згодом, свідчив про існування такої нової, яку виходило за межі наявної системи знання. Таким чином, характер наукового передбачення має такі логічні моделі, котрі відкривають нові елементи тієї сфери дійсності, основні закономірності якої уже зафіксовані існуючою системою теоретичного знання. Логічні ж моделі, котрі прагнуть пояснити факти, що лежати за межпми фіксованої даною теорією сфери дійсності, неминуче виявляються заблудженням. Вони безпідставно поширюють чинність певних положень за межі їхнього про «єктивної істинності.

Слід зазначити, що плідність тієї чи іншої логічної моделі виявляється уже после її конструювання (часто-набагато пізніше). Те чи можливе взагалі визначення такої плідності чи безплідності в останній момент конструювання моделі? Чи можливо наперед (теоретично) визначити належність модельованого про «єкта до наявної системи теоретичного знання чи його приналежність до іншої, якісно відмінної системи теоретичного знання?

Об «єкт, що належить новій (ще невідомій в її закономірностях) сфері реальності, виявляється принципово непояснимим наукою даного історичного періоду бо його структура й сам спосіб буття підпорядковані закономірностям, які якісно відрізняються від закономірностей, вже відомих науці. Тому при спробі зіставити їхнього (структуру й спосіб буття) із відомими закономірностями (пояснити їхнього цими закономірностями) виникає ставлення несумірності, подібне доти, яку вперше було б зафіксоване в геометрії в III ст. до зв. е. Евклідом при зіставленні сторони й діагоналі квадрата.

Спроба виразити раціонально (в однозначних одиницях виміру — раціональних числах) ставлення таких різноякісних геометричних «про «єктів», як довжина й радіус кола (число П), діагональ й сторона квадрата (2) та ін., на всіх етапах своєї реалізації дає раціональний результат, але й при цьому обов «язково зостається й певний ірраціональний залишок, який свідчить про неможливість повного вираження про «єкта в одиницях виміру, який застосовується.

Використаємо наведену аналогію, скажімо, до так званої «теорії ефіру», що свого години був запропонована для пояснення хвильових властивостей світла. Ця теорія вказувала на існування якогось фізичного середовища, коливання якого й виступають світловими хвилями. Сформульована в такий спосіб зазначена теорія давала певний раціональний результат, пояснюючи деякі сторони процесу поширення світла. Та цей позитивний результат супроводжувався своєрідним ірраціональним залишком: поперечний характер світлових хвиль зумовлював необхідність для ефіру бути в багато разів жорсткішим за крицю, й у тій годину ефір не винен був чинити ніякого опору тілам, що рухаються в ньому. Цей парадокс був непояснимим. Щоб його усунути, почали розглядати ефір не як фізичну, а як певну гіпотетичну субстанцію, що дозволяє лише визначити системи координат, в які є справедливою звичайна форма рівнянь Максвелла. Це зняло парадокс, але й натомість із «явилася нова перешкода — не вирішувалося запитання, чому ефір може служити абсолютно непорушним тілом відліку.

Розвиток уявлень про ефір, що нагадує процес добування квадратного кореня із числа 2, зрештою привів до повної відмови від цієї теорії як від заблудження. Коли ж до логічних моделей типу гіпотези Адамса — Левер «є про існування невідомої планети за орбітою Урана чи періодичного закону Менделєєва, то смердоті давали повне, без ірраціональних залишків вирішення проблемної ситуації, не потребували додаткових уточнень, що йшли в нескінченність. Таким чином, поява ірраціональних залишків при конструюванні логічної моделі може служити певним теоретичним (формальним) показником нежиттєвості даної «моделі», показником неможливості отримати істинне знання про про «єкт засобами даної теорії.

Отже, в межах певної, такої, що уже склалася, системи знань можна вільно орієнтуватися за допомогою специфічної (що виражає якісну специфіку даної предметної галузі) «логіки» цієї системи, можна навіть відкривати нове (нові, ще невідомі елементи, котрі належати до даної галузі). Проте неминуче настає момент, коли специфічна «логіка» даної предметної сфери виходить за її межі і зустрічається із про «єктом іншої специфіки. Формальним показником такої ситуації е поява ірраціональних залишків при спробах «включити» ці про «єкти в традиційну систему пояснення. Настає кризу традиційної системи пояснення й тлумачення реальності. Нові факти вимагають для свого осягнення нових, нетрадиційних підходів й методів.

Одначе як це зробити? Звернення до традиції не лише не допомагає, але й і гальмує пізнавальні зусилля. Штовхаючи до звичних стереотипів й формул, традиція лише віддаляє шлях істини, а невідоме лякає своєю неприступністю, невизначеністю, нетрадиційністю. У період однієї із останніх подібних криз (кризи природознавства й філософії на початку XX ст.) Ф. Содді й Б. Резерфорд, проводячи досліди із торієм, здобули повий хімічний елемент — торій X. Подібне відкриття, що свідчило про реальність перетворення одних хімічних елементів у інші, виявилося докорінно новим й тому викликало у вчених серйозні вагання із приводу доцільності публікації результатів свого дослідження. Вагався із визнанням факту перетворення хімічних елементів й П. Кюрі, хоча факти настійно вимагали такого визнання. Водночас історія науки переконливо свідчила про стіну ворожості і нерозуміння, котра завжди виростала перед принципово новими ідеями й їхні авторами.

Так, Р. А. Лоренц різко виступив проти квантової механіки, хоча її виникнення тісно було б заговорили українською у «язане із його власними дослідженнями. Навіть у Є. Шредінгера, одного із творців квантової теорії, в розмові із М. Бором вирвалася фраза: «Якщо ми збережемо ці кляті квантові стрибки, то я взагалі жалюгідну, що мав справу із атомною теорією».

Але якщо вагаються навіть першовідкривачі, то немає нічого чудового, що прихильники традиційних уявлень просто відкидають нове із порога. Так, відвертим глузуванням було б зустрінуте сучасниками М. І. Лобачевського його видатне відкриття — неевклідова геометрія. Анонімний автор рецензії на книжку Лобачевського «Про початку геометрії» єхидно запитував: «А уявити, наприклад, чорне білим, круг-чотирикутним, суму всіх кутів у прямолінійному трикутнику меншим від двох прямих й один й тієї ж визначений інтеграл рівним то —, то? Дуже, дуже можна, хоча для розуму все це й незрозуміле.. Чому б замість назви „Про початку геометрії“ не написати, наприклад, „Сатира на геометрії“, „Карикатура на геометрії“ й що-небудь подібне?».

«Навряд чи вартою уваги» назвавши книжку Лобачевського й видатний російський математик М. У. Остроградський. Не чудово после цого, що відомий німецький математик XIX ст. До. Гаусе, який сам дійшов деяких з висновками неевклідової геометрії, утримався від їхнього публікаці ї. «Можливо навіть, — писавши Гаусе в одному із приватних листів, — що я — не наважусь попри всі своє життя, бо є небезпека га-ласу беотійців, який здійметься, коли я висловлю свої думи цілком «. #

Вище уже зазначалось, що емпіричний погляд на істину як на знання, «підтверджуване» (чи «заперечуване») фактами, виявляється здатним відобразити лише окремі сторони істини (її абсолютність чи відносність). Емпіричний підхід може навіть визнати цінність теорії, витлумачену як здатність оперувати фактами, як вміння «прив «язувати» тих чи інші факти, що суперечать певній усталеній системі теоретичних положень, до цієї системи.

Такий підхід здатний давати певне «прирощення» знання, якщо йдеться про нові елементи даної, уже усталеної теоретичної системи. Остання обставина надає емпіричному підходу навіть ореолу «творчого» методу осягнення реальності. Проте, зустрічаючись із якісно новими сферами реальності й вперто прагнучи освоїти ці сфери, спираючись на традиційну (специфічну для цієї теоретичної системи) «логіку», емпіричний підхід неминуче зупиняється перед зростаючою «парадоксальністю», «ірраціональністю» навколишнього світу.

Роль «божевільних» ідей в науковому пізнанні. Для подолання опору консервативного, традиційного мислення, яку не приймає «незвичайну дійсність», оскільки у світлі традиційних підходів вон видається безглуздою, ірраціональною, абсурдною, потрібен неупереджений погляд на невідоме, підхід, який філософ Б. Р. Кузнєцов назвавши «жорстким експериментом» (тут зближуються творчі методи науки й мистецтва). #1

Проводячи у зв «язку із цим паралель між творчістю Ф. М. Достоєвського й А. Ейнштейна, Кузнєцов пише: «Колі ми відтворюємо логічний й психологічний шлях, яким Ейнштейн ішов до теорії відносності, ми бачимо дивовижну здатність вченого глянути на світло аби в перший раз, очима, що відкрилися вперше, без тягара укорінених асоціацій.. Старі, звичні асоціації розірвані. Дійсність, позбавлена звичних асоціацій, засяяла свіжими барвами, котрі здаються парадоксальними. Достоєвський досягає цого результату «жорстким експериментуванням». Він ставити своїх героїв у найтяжчі, неймовірно важкі стану, й тоді виявляються такі сторони думи й характеру, котрі у звичайних умовах неможливо виявити.

Але ж подібному «жорсткому експериментуванню» вчений піддає природу, коли приходити до парадоксальних, таких, що у звичайних умовах приховані, експериментальних результатів. як поводити собі тіло, яку рухається в умовах «жорсткого експерименту», що надає йому швидкості, близької до швидкості світла? Воно поводити собі вкрай парадоксальним способом".

І справді, щоразу, коли «здоровий людський розум» заводив наукові дослідження у глухий кут, ставив його перед стіною, про якої розбивалися найвинахідливіпіі раціональні рішення, вихід перебував у найнеймовірнішому напрямі, що його відкривала ідея, Яка на перший погляд могла здатися «божевільною», «абсурдною», настільки вон суперечила традиціям здорового глузду.

Для подолання однієї із найтяжчих в історії науки криз що сталася на межі XIX-XX ст., був потрібен цілий спектр найсміливіших припущень-«прирівнювання енергії частки й частоти хвилі, -зазначав цей момент німецький фізик М. Борн, — уже саме по собі абсурдне». Так саме й твердження А. Ейнштейна про відносність простору й години спочатку розглядалося багатьма як абсурдне. Проте саме такі - «абсурдні» на перший погляд — ідеї й надали нового життя фізиці на початку століття.

Один із провідних сучасних американських фізиків-теоретиків Ф. Дайсон наводити слова М. Бору, котрі тієї сказавши при обговоренні нової ідеї швейцарського фізика У. Паулі: «Всі ми згодні, що ваша ідея божевільна. Питання, що нас розділяє, полягає до того, чи достатньою мірою вона божевільна, щоб матір шанси бути істинною. На мой погляд, вон недосить божевільна для цого». Навівши ці слова Бору, Дайсон продовжує: «Ті ж саме заперечення — недостатня божевільність — може бути віднесене й до всіх інших спроб створити радикально нову теорію елементарних часток, котрі малі місце до цого години. Це особливо стосується тихий, хто заперечує будь-які основи.

Визнання в XX ст. наукової правомірності «божевільних» ідей свідчить про ті, що наука, нарешті, подолала сліпе довір «я до емпіричної очевидності і пересторогу проти всього, що на перший погляд суперечить здоровому глузду — цю своєрідну «дитячу хворобу» ранніх етапів її розвитку. Не можна, звичайно, вважати, що в попередні століття розвиток науки відбувався виключно у межах «здорового людського розуму». Нові ідеї завжди були парадоксальними.

Коли йдеться про пізнання нових елементів уже пізнаної у своїх фундаментальних закономірностях сфери реальності, тут немає нічого незвичайного. Це-творче пізнання, оскільки пізнається щось нове, але й детермінується воно та уже відображеними в людській свідомості закономірностями реальності. Колі ж йдеться про так звані божевільні ідеї, то, хоча і тут мовиться про творчість, остання має принципову особливість. Творчість в останньому випадку долає наявні (дійсна, уже пізнані і опредметнені в мові) детермінації.

Саме тому виникнення «божевільних» ідей здається якимось зовсім недетермінованим актом. Направду ж воно та також детерміноване, але й детермінуючі чинники належати тут чи ще не відкритій сфері реальності, чи ж такому стану реальності, який ще не склався в дійсності і існує поки як можливість. Тобто детермінуючі чинники тут належати не теперішньому, а майбутньому, не дійсності, а можливості.

Отже, вибір нової теорії, що винна відображати якісно нову сферу реальності, є вибором напряму пошуків нових, нетрадиційних ідей; тому цей вибір є свободним, оскільки він не детермінується тими чи іншими чинниками наявної (традиційної) системи знання. Проте, будучії свободним, цей вибір не є довільним. Він завжди визначається цілком про «єктивними чинниками, котрі, щоправда, мають специфічний характер — їхнє буття є майбутнім буттям, буттям можливостей.

Вище уже йшлося про «механізми» контакту людської свідомості із можливостями, із майбутнім. Тут хотілося б лише сказати про роботи російського вченого М. Про. Бернштейна, автора концепції так званої фізіології активності. Якщо проаналізувати, на чому базується формування рухових дій, пише Бернштейн, то виявиться, що кожний значущий акт являє собою рішення (чи уже спробу рішення) певного заподіяння дії. Алі заподіяння дії, іншими словами, результат, що його організм прагне досягти, є щось таке, що винне статі, але й чого ще немає. Таким чином, заподіяння дії є закодоване так чи інакше в мозкові відображення чи модель потрібного майбутнього. Вочевидь, життєво корисне чи значуще діяння не може бути ані запрограмоване, ані здійснене, якщо мозок не створив для цого спрямовуючої передумови у вигляді названої тепер моделі потрібного майбутнього,

Поняття «моделі потрібного мпйбутнього"#, сформульоване Бериштейном, дає змогу вказати на певні фізіологічні передумови, що беруть доля в формуванні свободної дії людини. «Заглядування в майбутнє чи.. модель майбутнього змушує визнати, що в мозкові існують свого роду єдності протилежностей, дві категорії (чи форми) моделювання сприйнятого світу: модель минуло-теперішнього, чи того, що стало, й модель прийдешнього. Друга плине безперервним потоком й перетворюється в першу. Вони необхідно відмінні одна від одної насамперед тім, що перша модель однозначна й категорична, тоді як друга може спиратися лише на екстраполювання із тією чи іншою мірою ймовірності». І далі: «Рушійне заподіяння, яку визначає для собі індивід, формулює категорично Єдиний вихід із наявної ситуації, якою б не був його апріорна ймовірність у таблиці самій по собі (хоча б вона там дорівнювала нулю)». Отже, полі людського вибору майбутнього виявляється надзвичайно широким, навіть можливий вибір можливості, Яка в природі, «в таблиці самій по собі» (Бернштейн), взагалі не реалізувалася б стихійно.

ДОСВІДНО-ПРАКТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПІЗНАННЯ. ЛОПКО-ДИСКУРСИВНИЙ ТА ІНТУЇТИВНИЙ РІВНІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Досвідний рівень пізнання. Перехід від старої теорії до нової-це, по суті, перехід до нових, несумірних із притаманними старій теорії вихідних принципів. Такий перехід, зрозуміло, не може здійснюватися логічним шляхом, оскільки суперечність між вихідними посиланнями нової й старої теорії є насамперед логічною суперечністю. Тому вироблення нових вихідних принципів теорії є вільним, таким, що виводить думку за межі старої теорії, вибором. І джерело виникнення всіх вихідних принципів (аксіом, базисних положень тощо) — практика.

Оскільки вихідні принципи теорії є за формою теоретичними положеннями,

#. Бернштейн М. А. Нариси з фізіології рухів і фізіології. активності 1966

вони не можуть бути безпосереднім продуктом практики (вон ж бо матеріальна, а чи не теоретична діяльність). У тієї ж годину вихідні принципи не можуть бути й продуктом теоретично-логічної діяльності, позаяк за своєю суттю (як вихідні принципи) смердоті передують усякій теоретичній діяльності, є її відправним пунктом. Однак річ у бо, крім теоретичного, існує ще «дотеоретичний», досвідний рівень пізнання. Саме на цьому рівні і відбувається становлення вихідних положень усякої теорії.

Досвідний рівень пізнання виростає безпосередньо із практики, зберігаючи із нею найтісніший зв «язок, який виявляється до того, що отримане таким шляхом знання є аби безпосередньою діяльною моделлю про «єкта. Звичайно, й теоретичне знання, як вже зазначалось, є діяльним за своєю природою. Проте діяльне (суб «єктивно-практичне) тут аби увійшло у фундамент теоретичної конструкції, воно та сховане, недосяжне безпосередньому погляду. Недаремно суб «єктивне так важко знайти в теоретичному знанні.

Інша справа — досвід. Тут практична природа знання безпосередньо явна. Саме досвід й виявляє собі передусім як знання тихий дій, котрі необхідно здійснити на шляху подолання опору нового, ще не пізнаного про «єкта. Таким знанням (наз вемо його «досвідним», на відміну від теоретичного) є знання селянина, який уміє вирощувати хороший врожай й у тій годину не має уявлення про наукову агрономію.

Досвідний характер часто мають й наукові уявлення, як, наприклад, уявлення М. Планка про кванти чи Є. ІІІрсдінгера «про «псі-функцію». Спочатку це були знання про способи подолання труднощів на шляху пізнання фізичних явищ у мікросвіті, котрі не містили майже ніякої інформації про заподій, що ці труднощі породжували. Звичайно, досвідне і теоретичне знання ніколи не існують окремо одне від одного, їхнього скоріше слід розуміти як функціональні моменти певної цілісності.

Зустрічаючись із принципово новими про «єктами, теоретичне знання даного історичного періоду виявляється нездатним проникнути в їхні суть. Про «єкти аби опираються такому проникненню, внаслідок чого дійсність втрачає свій раціональний характер. З точки зору логіко-дискурсивного пізнання усунення неадекватності, здолання опору якісно нових про «єктів у більшості випадків здається «ірраціональним стрибком». Направду ж ця «ірраціональність» є лише ілюзією, породжуваною тією обставиною, що сам стрибок здійснюється на іншому, якісно відмінному від логіко-дискурсивного рівні пізнання — на рівні досвіду.

У досвіді як формі початкового пізнавального проникнення в новий про «єкт відбувається своєрідна «інтеграція» про «єкта із пізнаючим суб «єктом, Яка й створює передумови перетворення про «єкта із чужого для людини в олюднений. як «олюднення» природи, то й «натуралізація» людини являють собою зміну структури шкірного із названих компонентів. Проте йдеться не про зміну фізичної (хімічної, біологічної тощо) структури. Атмосферна електрика (блискавка) залишається у фізичному відношенні тією ж електрикою, незалежно від того, пізнана вон людиною чи ані. Так саме й людина, незалежно від того, пізнала вон електрику чи ані, залишається не лише біологічно, але й і соціальне людиною.

Зміна структури, що відбувається в процесі інтеграції, є зміною типу взаємодії. Електрика, залишаючись й после її пізнання тім ж фізичним явищем, отримує аби новий-людський-«вимір» (набуває соціальної властивості). Вона (електрика) включається в практичну діяльність людини як одне із головних джерел енергії для машин, механізмів й приладів, що складають «неорганічне тіло» людини. Ті ж саме можна сказати про фізичні, хімічні та інші властивості матеріалів, із які зроблені машини й механізми. «Натуралізація» ж людини виявляється до того, що її про «єктивні потреби стають щораз універсальнішими, поступово охоплюють усє багатство навколишнього світу. Здійснювана в досвіді інтеграція суб «єкта й про «єкта й постає тім початковим пунктом, що є спільним й для процесу «олюднеііня» природи, й для процесу «натуралізації» людини.

У своїй елементарній формі інтеграція суб «єкта із про «єктом добро знайома кожному, хто оволодіває тими чи іншими навичками, скажімо, водінням автомобіля чи їздою на велосипеді. При перших спробах оволодіти навичками водія автомобіля новачок переживає реальне відчуття «опору». Автомобіль «поводити» собі як норовиста жива істота, що не підкоряється зусиллям водія. Проте за годину новачок стає досвідченим водієм, що так саме реально відчуває своє «злиття» із автомобілем, як раніше відчував його «опір». Зникає межа між автомобілем й водієм (зрозуміло, над буквальному розумінні), водій відчуває наитонші нюанси «поведінки» автомобіля, із легкістю керує складними маневрами, аби автомобіль є одним із органів тіла самої людини.

Отримуване в такий спосіб досвідне знання, на перший погляд, може здатися тотожним, вихідним принципам теорії. На користь такої думи, здавалося б, свідчить та обставина, що й дані досвіду, й вихідні принципи теорії являють собою необумовлене (очевидне) знання. Проте між досвідним знанням й вихідними принципами теорії існує якісна відмінність. Досвідне знання виявляє про «єкт у відношенні до активного діяння на нього суб «єкта. Вихідні ж принципи теорії (принаймні безпосередньо) уже в собі слідів суб «єктивно-практичного походження. Такими постають аксіоми евклідової геометрії, принципи відносності Ейнштейна, поняття «хвилі-частки» Л. де Бройля й т. п. Інакше кажучи, вихідні принципи теорії - це уже теоретичне знання, тобто смердоті несуть у собі інформацію про сам про «єкт.

Відмінність між вихідними принципами теорії й досвідним знанням виникає внаслідок того, що пізнавальне проникнення до структури нового про «єкта, хоч й здійснюється майже цілком у сфері досвідного знання, своє завершення знаходить уже за його межами, у сфері теоретичній. При вивченні нового про «єкта потрібен певний період «зживання» дослідника із новим предметом чи проблемою. І лише после того, як таке «зживання» відбулося (а воно та має міс- це ще у межах досвідного знання), приходити довгоочікуване рішення. Так, Менделєєв довго й безрезультатно розробляв періодичний закон хімічних. елементів, але й протягом цих шукань настільки «зжився» із досліджуваною пробле мою, що її рішення прийшло до нього навіть над момент активної роботи, а уві сні, без. свідомо стимульованих зусиль.

Проблема інтуїції. Таке безпосереднє, раптово (без видимої витрати зусиль) здійснюване відкриття, якому передує тривалий період «зрощування» суб «єкта із про «єктом, є інтуїцією (від латів. intuitus-споглядання,. бачення). Інтуїція, таким чином, є завершальним моментом процесу здійснення у сфері практичної (предметно-діяльнісної) взаємодії суб «єкта й про «єкта. У цьому процесі можна виділити такі послідовні етапи: 1) відчуття чужості про «єкта (коли структури суб «єкта й про «єкта ще неадекватні одна одній); 2) досвідно-діяльнісне відображення про «єкта, вміння подолати його опір (момент становлення спільної структури суб «єкта й про «єкта, що інтегрують); 3) інтуїтивне знання власної структури про «єкта, фіксоване у вихідних принципах, аксіомах, базисних положеннях нової теоретичної системи (момент завершення інтеграції, в результаті якого стає можливим своєрідне «відчування» структури про «єкта, подібне відчуванню суб «єктом своїх власних внутрішніх станів).

Коли дів «ятирічний сін А. Ейнштейна одного разу запитав в такий знаменитий, Ейнштейн відповів: «Бачиш, коли сліпий жук повзе по поверхні кулі, він не помічає, що пройдений ним шлях зігнутий, Мені ж поталанило помітити це». «Поталанило помітити"-в цих словах відображена своєрідність виникнення будь-якого нового знання. Його безпосереднім джерелом не є логічне міркування у відповідності із гегелівською формулою «звідки» й «куди» (де «звідки» постає як «необхідність поняття, його доведення й дедукція», а «куди» як таке визначення, «внаслідок якого окрема ланка спекулятивного кругообігу, як живий зміст методу, є у тій годину вухо нової ланки»).

Безпосереднім джерелом нового знання є досвід. Тому саме на рівні досвідного (а чи не теоретичного) пізнання стає можливим вільний вибір вихідних принципів нової теорії. Адже саме сфера досвіду (жорстко не обмежена логічним «звідки» й «куди») виявляється досить широкою для вибору й водночас досить вузькою (внаслідок тісного зв «язку із матеріальною, практичною дією), щоб не дати вибору перетворитися на неосяжно безмежну сваволю.

Визначеність (відповідність про «єктивному змісту пізнаваного про «єкта) — характерна рису як теоретичного, то й досвідного знання. Проте, якщо на рівні теоретичного пізнання необхідну визначеність знанню надає логіка, то, на рівні досвідного пізнання ця визначеність досягається через інтуїцію, Яка виконує тут функції основного пізнавального засобу.

Як логіко-дискурсивний, так і інтуїтивний способи пізнавального осягнення реальності спрямовані на розкриття чогось «прихованого» від безпосереднього погляду, але й розкриття здійснюється по-різному. Логічне передбачення, на думку М. Борна, є «аналітичним передбаченням». У його основі лежить аналіз, тобто розчленування «видимої» частини досліджуваного явища на складові елементи із метою-встановлення їхнього тотожності (чи близької подоби) чомусь добро відомому. Ос-кільки закономірності зв «язку цого добро відомого зафіксовані у відповідній теорії, то, на основі установленої тотожності робиться висновок про справедливість теорії й щодо «прихованої» частини явища.

Аналітичне передбачення — високоефективний спосіб наукового пізнання. Проте, вказуючи на такі його приклади, як гіпотеза Адемса — Левер «є й передбачення Гамільтеном конічної рефракції, й називаючи їхнього «дивовижним подвигом математичного мистецтва й терпіння», М. Бори зауважував: «Не применшуючи їхнього значення, слід сказати, що це не розширювало кругозір теорії» Коли ж до інтуїції, то вона дає іншого роду передбачення — синтетичне. Синтетичне передбачення, згідно із Берном, базується на гіпотетичному припущенні, що реальний образ частково відомого явища відрізняється від того, який він здається. Базою синтетичного передбачення є не аналіз, а синтез. Інтуїтивне передбачення завжди спрямоване на специфічність досліджуваного явища, тих, що робить його специфічною (відмінною від усього відомого досі) цілісністю.

Інтуїція, на відміну від логіко-дискурсивного осягнення про «єкта, є свого роду відчуванням справжньої сутності про «єкта, вон аби проникає «усередину» про «єкта й безпосередньо «чує» його єство. Знання, отримуване інтуїтивно внаслідок такої його ««безпосередності», набуває характеру очевидної істини, тобто такої, що не вимагає логічного обгрунтування. Очевидність ця може матір характер як чуттєвої наочності (якщо інтуїтивний контакт із про «єктом здійснюється у сфері матеріальної діяльності), то й інтелектуальної наочності (якщо породжуюча її діяльність лежить у сфері ідеальної діяльності), у зв «язку із цим розрізняють чуттєву і інтелектуальну інтуїцію. Надаючи своїм результатам характеру очевидної істини, інтуїція тім самим обов «язково супроводжується почуттям глибокої певності в істин ності своїх результатів.

Мільярди раз повторень на досвідному рівні пізнавальний контакт людини із земними тілами був інтуїтивно зафіксований в аксіомах евклідової геометрії, котрі набули характеру очевидних істин. Розширення між досвідного контакту людини із дійсністю неминуче виводить його (контакт) на якомусь етапі за суто земні рамки, приводити до нових, відмінних від земного досвіду результатів. Внаслідок цого із «є нові, також фіксовані інтуїцією й тому не менш очевидні істини. Зрозуміло, що сама очевидність набуває тут нового (нетотожного наочності) характеру.

Подібного роду очевидні, хоча і не наочні істини лягли основою створених Лобачевським й Ріманом неевклідових геометрій. Таким чином, як у своєму функціонуванні, то й у змісті своїх результатів інтуїція визначається специфічно людською формою діяльності-практикою. Цей факт незаперечне свідчить про людський характер інтуїції як форми пізнавальної діяльності.

На соціальний, тобто суто людський, характер інтуїції вказує й російський психолог Я. Про. Пономарьов, який розглядає її як «міст» зі сфери психічних взаємодій до сфери соціального. Слід зазначити, що неспроможність багатьох конкретних інтуїцій полягає в помилковому зближенні її із суто біологічними чинниками. Саме таке ототожнення становило наріжний камінь поглядів одного із зачинателів ґрунтовного вивчення інтуїції - французького філософа Анрі Бергсона (1859−1941).

Однією із форм інтуїтивного осягнення реальності є так зване «перенесення в ситуацію», яку дозволяє безпосередньо (на рівні досвідного знання) вступати в контакт із тім чи іншим про «єктивним станом промов. Вище уже наводнися приклад такого «перенесення в ситуацію» («жорстокий експеримент» Ейнштейна — перенесення в ситуацію тіл, що рухаються із швидкістю, близькою до швидкості світла). Зазначене «перенесення в ситуацію» дає високий пізнавальний ефект таким важкодоступпих для «безпосереднього» пізнавального контакту сферах, як вивчення давно минулих історичних подій.

Яскравим прикладом такого роду інтуїтивного пізнання були подорожі відомого норвезького вченого Т. Хейєрдала по Тихому, Індійському й Атлантичному океанах. Подорожуючи плоту від берегів Південної Америки до островів Тихого океану, Т. Хейєрдал переконливо довів справедливість висунутої ним «божевільної» ідеї про південно-американське походження високої культури, пам «ятники якої розкидані по островах Океанії. Після Хейєрдала було б здійснено чимало подорожей, котрі відтворювали плавання X. Колумба, Еріка Рудобородого та інших відомих мандрівників. Це пролило нове світло на цілий ряд обставин, дозволило по-новому оцінити знамениті події минулого.

Інтуїція становить ядро усякого справді творчого мислення, яку визначається як «мислення, стимульоване завданням, розв «язання якого не може бути безпосередньо отримане шляхом логічного висновку із існуючих засновків, а передбачає утворення нових способів діяння чи своєрідне використання уже існуючих способів, що призводить до виникнення нових знань». І хоча, як зазначає Я. Про. Пономарьов інтуїція не тотожна творчости (вон лише її момент, хоча й найважливіший), інтуїцію, як й творчість у цілому, не можна звести до діяльності, що здійснюється алгоритмічно. Там, де є такий алгоритм, зауважує Пономарьов, там творчости немає. Кульмінаційний акт творчости характеризується саме відсутністю такого алгоритму. #

Безпосередність, очевидність результатів інтуїції, безперечно, зближує наукову творчість із художньою. У науковому мисленні, згідно із Ейнштейном, завжди присутній елемент поезії. Справжня наука й справжня музика вимагають однорідного мислительного процесу. І справді, подібно доти, як наукове дослідження нових фактів вимагає активного проникнення вченого «усередину» цих фактів, то й всякий художній твір, вводячи читача (глядача та ін.) в ситуацію свого змісту, вимагає активного засвоєння цого змісту.

Недаремно багато видатних учених підкреслювали велике значення для визначення істинності тієї чи іншої наукової теорії не лише логічних, але й і естетичних критеріїв (критерію «внутрішньої, досконалості» в Ейнштейна чи «математичної витонченості» в А. Пуанкаре).

Естетичним критеріям належить особлива роль при визначенні напряму вільного вибору вихідних принципів нової теорії із певного числа формально можливих. «У Ейнштейна, — пише Б. Р. Кузнєцов, — математична витонченість набуває онтологічного смислу, витонченість теорії відображає її близькість до дійсного світу.. При виборі наукової теорії із числа багатьох теорій, що відповідають спостереженням (спостереження, згідно із Ейнштейном, не визначають теорію однозначним способом), свідомість діє активно й виходить із критеріїв внутрішньої досконалості, зокрема — із максимальної витонченості теорії, із мінімальної кількості її незалежних засновків». #

За свідченням Д. Даніна, англійський фізик П. Дірак висловив думку, що красу фізичної теорії слід визнати одним із критеріїв її істинності. Тій-таки Дірак мовивши, що основні ідеї класичної механіки й закони, що керують засто суванням цих ідей, утворюють просту й витончену схему. Здавалося б, ця схема не може бути поліпшена без втрати всіх її привабливих властивостей. Проте виявилося можливим запровадити нову схему, названу квантовою механікою, Яка более придатна для опису явищ атомного масштабу й певною мірою более витончена й задовільна, ніж класична схема.

Пізнавальний процес як взаємодія логіки і інтуїції. Говорячи про логіко-дискурсивне та інтуїтивне осягнення реального світу, вказуючи при цьому на їхні глибоку відмінність, багато авторів виявляють тенденцію до їхні абсолютного протиставлення. На нашу думку, таке протиставлення має рацію лише як протиставлення двох різних способів отримання знання про внутрішню структуру досліджуваних про «єктів. «За допомогою логіки доводять, за допомогою інтуїції винаходять» -у цьому висловлюванні Л. Пуанкаре вдало (хоч й не зовсім точно) вказано між між логікою та інтуїцією.

Інтуїція дає початкове знання про про «єкт («винаходить»), логіка ж розгортає із цого початкового знання низькі з висновками, роблячи явним ті, що неявно, приховано уже містилося в цьому початковому знанні («доводити»). Неточність Пункаре полягає в дещо спрощеному розумінні ним «доведення» як нетворчого акту. Направду ж логіка «винаходить» над меншій мірі, ніж інтуїція. Прикладом цого може слугувати майже завісься зміст математичного знання чи відкриття більшості елементарних часток.

Відмінність між логічним та інтуїтивним відкриттям полягає до того, що перше відкриває елементи уже відомої людині сфери буття, одному- сам ці сфери буття, створюючи фундамент для логічних відкриттів. До речі, інтуїція також й «доводити», лише доведенням інтуїтивних положень слугує не логічне міркування, а очевидність.

Протилежність між логікою та інтуїцією, що особливо рельєфно виявляється при зустрічі пізнання із новою сферою буття, серед дослідників проблеми інтуїції, як вже зазначалося, фіксувалась як абсолютна протилежність. У основі такої абсолютизації лежала неможливість зведення інтуїції до логіки. Численні спроби такого зведення незмінно закінчувалися невдачею.

Подібно доти, як анатомічний розтин живого організму, вбиваючи його, не може виявити сутність життя (хоча й дає певну важливу інформацію про деякі моменти життєвого процесу), то й логічний аналіз інтуїції здатний дати нам лише статичну сукупність елементів, єдність які й складає інтуїцію. Однак сама ця єдність (інтуїція) за умів логічного «розвитку» не може бути відтворена у формі «живого», «цілісного» процесу. Ос-кільки звичайно факт не-зводимості інтуїції до логіки осмислюється із позиції, що ототожнює мислення взагалі із дискурсивним (логічним) рівнем мислення, інтуїція аби виноситься за межі мислення й абсолютно протиставляється йому. У зв «язку із цим деякі мислителі зробили висновок про непізнаваність інтуїції.

Логіка та інтуїція являють собою лише різні моменти людського мислення. Логіка без інтуїції прирікає мислення на беззмістовність, призводить до обезсмислювання науки, оскільки із неї вилучаються інтуїтивно пізнавані «необумовлені» вихідні принципи. Інтуїція ж без логіки перетворює мислення на «відображення безпосередньо даного». Таке мислення виявляється нездатним для ідеальної перебудови наявного із метою його практичного перетворення, тобто робить неможливою практику як специфічно людський спосіб буття у світі. І до того, й в іншому випадку мислення руйнується, втрачаючи свої специфічно людські риси.

Інтуїція й логіка виступають непросто як елементи людського мислення, а як взаємопроникаючі його моменти. Тому неправильно було б б різко розмежовувати досвідне пізнання як сферу панування інтуїції й теоретичне пізнання як сферу панування логіки. Доцільно говорити лише про переважання інтуїції чи логіки у вказаних сферах.

У найстрогіше логічне доведення органічно вплетена інтуїція. Вона стає тут елементом, що про «єднує в цілісність завісься ланцюг елементів доведення (інтуїтивним є й перехід від однієї ланки ланцюга до іншої). Наявність інтуїції в будь-якому логічному міркуванні виявляється у факті недостатності однієї лише формальної сторони доведення. Кожному викладачеві відомо, що мало просто послідовно викласти хід доведення того чи іншого положення. Для слухачів таке доведення виступає лише як механічна сукупність ланок логічного ланцюга. Необхідні певні зусилля, щоб ці ланки (кожна окремо добро відома слухачам) злилися в їхні головах в Єдиний, цілісний ланцюг — висновок.

Слід зазначити, що і осягнення такої цілісності отримується інтуїтивно. Проблема інтуїції стає тут проблемою розуміння, Яка набула нині глобального значення, далеко вийшовши за межі суто навчальних питань. У філософському плані ця проблема нині інтенсивно опрацьовується представниками герменевтики, в нашій ж філософській літературі вона тільки-но починає розроблятися. До неда внього години не лише дослідженню, але й і самій постановці проблеми розуміння заважали настанови на заперечення будь-якого інакомислення, утвердження «класової непримиренності» до будь-яких проявів «непролетарської» ідеології.

Не існує і інтуїції, «вільної» від логіки. Логіка присутня в будь-якому інтуїтивному знанні в наявному вигляді. Адже логічне конструювання теоретичної системи на базі інтуїтивно отриманих вихідних принципів є не чим іншим, як втіленням тієї неявної логіки, котра в «згорнутому» вигляді містилася у вихідних принципах. Більше того, логіка і інтуїція являють собою, по суті, один й тієї ж рух пізнання, але й лише в протилежних напрямах. Висловлюючись мовою математики, їм притаманні «різні знаки».

Вище уже йшлося про ті, що вихідні принципи теорії не можуть бути результатом логічних міркувань й пізнаються лише інтуїтивно. Та це справедливо лише тоді, коли йдеться п|ро логічні засоби даної теорії, котрі цілком можливо отримати логічними засобами іншої, более потужної теоретичної системи. Так, класична механіка (зі своїми вихідними принципами) може бути виведена із квантової механіки як граничний випадок останньої. Так само чином параболічна (евклідова), гіперболічна (Лобачевського) й еліптична (Рімапл) геометрії можуть бути отримані логічними засобами геометрії Рімапа в широкому розумінні.

Реальний рух пізнання, звичайно, йде від теорії меншої загальності до теорії більшої загальності. При цьому нова теорія не виключає попередню, а включає її у собі, по-новому організуючи її зміст. «Кожна епоха в науці, -зауважує Б. Р. Кузнєцов, — відрізняється від попередньої не заходом вчорашнього сонця, а появою нового, более яскравого світла. У новому освітленні старе джерело світла не згасає й не зникає. Воно тепер освітлює лише частину картини світу. Стара теорія стає окремим випадком более загальної й точної». Тому цілком природно, що засновки, із які можуть бути отримані логічним шляхом вихідні принципи теорії, завжди лежати за її межами, у сфері нової, более загальної теорії.

Вихід за межі неможливий засобами даної теорії, оскільки тут правомірна лише інтуїція. Рухаючись від даної до более загальної теорії, а від неї до ще загальнішої. й т. буд., людина реалізує переходь за допомогою інтуїції. І лише оглядаючи із позицій более загальної теорії компоненти, що входять до неї як граничні випадки, можна вивести за допомогою логіки ті, у реальному історичному русі пізнання осягалося інтуїтивно.

Отримані засобами інтуїції знання пізніше можуть бути опредметнені в мові, виражені, згідно із Я. Про. Пономарьовим, у знакових моделях звичайної мови, формалізовані засобами метамови й т. п. Вони, таким чином, можуть зовсім перестати бути інтуїтивним знанням. Однак за походженням смердоті завжди залишаться інтуїтивно здобутими знаннями. Тому логіка може обгрунтувати «вихідні принципи попередніх теорій лише «заднім числом», при зворотному рухові - від теперішнього до минулого.

Проте, щоб матір можливість такого зворотного руху, необхідно, щоб минуле уже здійснилось, а це можливо лише інтуїтивно. Таким чином, абсолютне протиставлення логіки і інтуїції (як й всяка абсолютизація) неправомірне. Логіка і інтуїція органічно заговорили українською у «язані, взаємопроникають у реальному процесі пізнання, й всяка спроба розірвати їхні унеможливлює саме пізнання.

Осягнення істини, отже, це не знаходження якогось готового результату. Таке осягнення є вибором, вільним творчим вибором. Так, закони електрики (сукупність про «єктивних взаємозв «язків, що утворює сферу електричних явищ) у своєму функціонуванні знаходять найрізномінітніші природні прояви, котрі, однак, обмежені певним колом можливого в природі. Ні електростанції, ані високовольтні лінії електропередач не народжуються в самій природі. І яким бі повним й глибоким не було б відображення людиною природної електрики, коли б це відображення лише копіювало природний процес, людина ніколи не лише не збудувала б жадної електростанції, але й і найелементарнішого громовідводу. Алі в те-те і справа, що, осягаючи істину про електрику, людина при цьому непросто «знаходить» її в певному про «єктивному стані промов, непросто «йде услід за порядком природи», але й і вносити у цей порядок щось від собі, стає аби співавтором природи, а чи не лише її слухняним учнем.

Процес осягнення істини, оскільки він здійснюється в ході пізнавальної діяльності реальної (а чи не зведеної, як у Гегеля до самосвідомості) людини, є насамперед активним творчим процесом, а чи не автоматичним, однозначно детермінованим природною необхідністю «доведенням» істини. У процесі пізнання людина непросто «виконує настанови» тієї чи іншої логічної схеми, що відображає вимоги наявної необхідності, а вільно обирає свій шлях.

Висновок

Розглянувши цей матеріал ми познайомились із пізнанням як творчістю, із проблемами істини, із суб"єктивними й о"бєктивними характеристиками істини, із їхнього абсолютними та відносними характеристиками. Познайомились й проаналізуали шляхи й способи пізнавального освоєння світу. Освоїли, що існують досвідно-практичні джерела пізнання.

Розглянули поняття пізнання й визначили, що пізнання — процес цілеспрямованого, активного відображення дійсності в всвідомості людини, зумовлений суспільно-історичною практикою людства. він є предметом дослідження такгоь розділу філософії, як теорія пізнання.

Визначили, що пізнавальний процес відображає не саму реальність, як таку, а «конструктивні схеми» промов й прцесів, що складають її, й тому відображає не лише «здійснені» варіанти цих «схем», але й і одночасно й всю сукупність нездійснених варіантів, тобто-можливості.

Познайомились також із поняттям заблудження (оману). Заблудження- це такий зміст людського знання, в якому дійсність відтворюється неадекватно й який зумовлений історичним рівнем розвитку суб"єкта та його місцем у суспільстві. Заблудження -це ненавмисне спотворення дійсності в уявленнях суб «єкта. Воно має певні закономірні підстави для свого існування, будучи необхідним моментом й результатом пізнання та практики.

Визначили, що в пізнанні бере доля багато факторів: не лише притаманні людині здібності, а і вироблені в ході історичного розвитку різні евристичні, методологічні та методичні засоби, дослідницькі програми, а токож суспільновироблені ціності та оцінки, в які виражені певні граничні орієнтації знань, інтересів, пріоритетів суб"єкта

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою