Местные органів самоврядування /Укр. /

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство Осіти України Українська Академія Друкарства Реферат на задану тему: Місцеві органи самоврядування Виконав: Cт. гр. К-ххх Хххххх Хххххх Перевірила: Cт. викладач: Кравчук С. М. Львів Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ… ЗАРАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ… ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ… МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я

Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Заради народних депутатів та місцеве й регіональне самоврядування» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення безпосередньо чи через органи, котрі смердоті обирають, всіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази.

Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької й безпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять як певні представницькі органи, то й форми безпосередньлго волевиявлення населення територіальної одиниці.

Самоорганізація громадян для здійснення самоврядування є територіальною, тобто місцеве самоврядування здійснюється в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Територіальну основу місцевого самоврядування становлять сільські поселення, селища, міста. Тому система місцевого самоврядування включає, по-перше, сільські, селищні, міські Заради народних депутатів та їхні органи, по-друге, інші форми тери горіальної самоорганізації громадян (громадські комітети й заради мікрорайонів, житлових комплексів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, селищні, сільські комітети та інші органи), по третє, місцеві референдуми, загальні збори (сходи) громадян — форми безпосереднього волевиявляння населення. Районні в містах Заради народних депутатів є складовою частиною міського самоврядування. Для более ефективного здійснення своїх повноважень органи місцевого самоврядування можуть про «єднуватися в асоціації, інші добровільні про «єднання.

Територіальну основу регіонального самоврядування становлять район, область, а його систему входять районні й обласні Заради народних депутатів, місцеві референдуми в межах територї району, області, інші форми самоорганізації громадян районів й області (Закон України «Про місцеві Заради та місцеве й регіональне самоврядування» зі змінами й доповненнями від 16 березня 1993 р.). Представницькі органи регіонального самоврядування — обласні, районні Заради. З числа депутатів відповідної Заради обирають голову й покровителя голови Заради, утворюють й обирають постійні та інші комісії. Голови обласної, районної Радий є найвищою посадовою особою в системі самоврядування відповідно області, району. Обласні, районні Заради утворюють підзвітний їм секретаріат Заради, який здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Заради та її органів. Структура й чисельність секретаріату визначається Радою за поданням її голови, керівник секретаріату призначається головою Заради. На відміну від органів місцевого самоврядування регіональні самоврядні органи не утворюють своїх виконавчо-розпорядчих органів.

РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розглянемо насамперед систему Радий народних депутатів. За законом, базовим рівнем місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські Заради народних депутатів. Саме слово базові говорити про їхні особливе положення в системімісцевого самоврядування, найбільшу відповідальність за соціально-економічний розвиток територіальних регіонів, всебічне задоволення прав й свобод громадян.

Органи місцевого самоврядування складаються не лише з відповідних Радий народних депутатів, а і виконавчо-розпорядчих органів, що утворюються Радами та їм підзвітні. Виконавчий комітет утворюється Радою на рядків її повноважень й формується одноосібне головою Заради у складі покровителя (заступників) голови, керуючого справами (секретаря) й членів виконавчого комітету. Кількісний склад виконкому встановлюється Радою за поданням її голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної Заради. Виконком зберігає свої повноваження аж до сформування нового складу виконавчого комітету новообраною Радою. За рішенням відповідної Заради органів місцевого самоврядування виконавчі комітети можуть не утворюватися; у цих випадках виконавчо-розпорядчі функції здійснює голова Заради одноособово. Заради самостійно встановлюють структуру, затверджують загальну чисельність апарату управління та витрати на його утримання, умови оплати роботи й затверджують за поданням виконкому гхеми організації самоврядування на відповідній території.

Основними принципами місцевого та регіонального самоврядування є самостійність й незалежність Радий народних депутатів у межах своїх повноважень, самофінансування й самозабезпечення, оптимальна децентралізація.

Правовий механізм взаємовідносин Радий народних депутатів різних рівнів спрямований на досягнення самостійності та оптимальної економічної доцільності їхнього функціонування. Характеризуючи функції Радий народних депутатів, передусім зазначимо, що смердоті у межах своєї компетенції вирішують запитання місцевого значення, виходячи із інтересів громадян, котрі проживають на їхнього територї, та державних інтересів. Власне в цій функції насамперед реалізуються такі принципи місцевого та регіонального самоврядування, як захист прав, свобод й законних інтересів громадян, соціальної справедливості, поєднання місцевих й державних інтересів інтересів особини й всього населення відповідної територї. У і-воїи діяльності самоврядні органи не можуть не взаємодія гі із трудовими колективами, громадськими організаціями й рухами — це також один з основних принципів самоврядування. Зазначені принципи визначають зміст й наступних функцій органів самоврядування — забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку підвідомчої територї; здійснення керівництва підприємствами (об «єднаннями), організаціями та установами, котрі є їхнього комунальною власністю. Базуючись на принципі законності, Заради народних депутатів забезпечують виконання Конституції та законів України. Органи місцевого та регіонального самоврядування є правочинними розглядати запитання, віднесені законодавством України до їхні відання. При цьому реалізують смердоті надану їм компетенцію самостійно. А керувати місцевими Радами може лише закон.

Ідея самостійності окремих рівнів органів самоврядування проявляється й в субординації правових актів, котрі смердоті приймають. Рішення Радий, їхні виконавчо-розпорядчих органів, прийнятих в межах своєї компетенції, якщо смердоті не суперечать Конституції України й чинному законодавству, є обов «язковими для виконання. Законом України про місцеві Заради народних депутатів та місцеве й регіональне самоврядування передбачається відповідальність у разі невиконання рішень органів самоврядування (ст. 57); рівно ж як й органи самоврядування несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятих ними рішень (ст. 58). Спори про відповідальність вирішуються в суді чи арбітражному суді. А якщо органи місцевого та регіонального самоврядування своїми діями порушують Конституцію України й чинні закони, конституційні права й свободи громадян, ігноруючи при цьому вимогу компетентних органів про припинення незаконних дій, їхнього повноваження за рішенням Верховної Заради України можуть бути достроково припинені. Закон передбачає (ст. 59) і інші випадки можливого дострокового розпуску органів самоврядування. Так проявляється принцип законності в діяльності самоврядних органів та обов «язковості їхнього рішень, прийнятих у межах закону.

Принцип самостійності й незалежності Радий народних депутатів не означає відсутності їхнього взаємодії. Закон (ст. 4) дозволяє місцевим Радам різних рівнів перерозподіляти між собою окремі повноваження в галузі господарського й соціально-культурного будівництва із урахуванням місцевих демографічних, територіальних, економічних умів й національних особливостей.

Місцеві самоврядувальні органи проводять свою роботу сесійно. Сесія Заради складається із пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Заради. Сесії скликаються головою Заради в міру необхідності, але й не на два рази на рік, а позачергові сесії можуть скликатися за межі не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів Заради, а й за пропозицією постійної комісії, виконавчого комітету Заради, голови місцевої державної адміністрації. Перша сесія новообраної Заради скли- кається відповідною територіальною виоорчою комісією не пізніше як через місяць после виборів.

Органи самоврядування є правочинними розглядати запитання, віднесені законодавством України до їхні відання. Є, однак, перелік питань, котрі можуть вирішуватися виключно на пленарних засіданнях Заради. Їх ще називають виключною компетенцією представницьких органів самоврядування. Так, виключно на пленарних засіданнях Заради вирішують запитання про визнання повноважень депутатів;

обрання голови, покровителя голови Заради й звільнення із посади чи прийняття їхнього відставки; утворення й обрання постійних та інших комісій Заради, зміну їхнього складу, обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету Заради; заслуховування звітів утворюваних Радою органів та оцінка їхні діяльності. На пленарних засіданнях затверджуються плани й програми економічного та соціального розвитку територї Заради, місцеві економічні програми, плани приватизації про «єктів комунальної власності, місцеві бюджети та зміни, що перед тим вносяться, звіти про виконання бюджету, приймаються рішення про проведення місцевого референдуму та деякі інші питання.

Важливу роль у роботі самоврядних органів відіграють постійні комісії Радий, котрі є відповідальними перед Радою й їй підзвітні. «Постійні комісії обираються Радою із числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, котрі належати до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Заради. Рада утворює комісії: мандатну, із питань депутатської діяльності та етики; із питань планування, бюджету й фінансів, а також при необхідності постійні комісії із інших питань господарського й соціально-культурного будівництва, визначає їхнього кількісний склад. Строк повноважень постійних комісій такий, як й Заради, котра їхнього утворює. Обираються комісії у складі голови й членів комісії, причому кандидатуру голови комісії пропонує голова Заради. Заступник голови й секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть обиратися голова, заступник голови Заради. Протягом рядок своїх повноважень Заради мають право реорганізувати систему своїх комісій, вносити зміни до їхні складу.

З лютого 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про формування місцевих органів влади й самоврядування», згідно із яким органами місцевого самоврядування в Україні виступають сільські, селищні, міські, районні та обласні Заради. Вони наділяються власною компетенцією, в межах якої діють самостійно. Одночасно обласні, районні. Київська та Севастопольська міські Заради виконують функції органів державної виконавчої влади.

Заради обираються строком на чотири рокта. Кількісний склад Радий визначається самими Радами, але й має становити не понад як 75 депутатів для обласної. Київської й Севастопольської «міських та Радий міст із районним поділом й не понад як ЗО — для інших Радий. Голови обласних, ра йонних, міських, селищних й сільських Радий обираються безпосередньо населенням, смердоті за посадою очолюють виконавчі комітети відповідних Радий. Кількісний склад виконавчого комітету визначає Рада на пленарному засіданні, персональний склад виконкому пропонується головою відповідної Заради й затверджується Радою.

У сільських, селищних, міських (міст районною підпорядкування) Радах за їхні рішенням виконавчі комітети можуть не утворюватися, у цих випадках виконавчі функції здійснює юлова Ради.

Голови сільських, селищних, міських, районних й обласних Радий «й «л очолювані ними виконавчі органи підзвітні й підконтрольні відповідним Радам. З питань здійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади смердоті підпорядковані Кабінету міністрів України, а також виконавчим органам вищестоящих Рад.

Отже, місцеві Заради всіх рівнів діють самостійно в сфері місцевого самоврядування, вертикальна ж їхні підпорядкованість встановлюється лише при реалізації ними функції державної виконавчої влади.

Законодавець формулює умови, за які повноваження сільської, селищної, міської, районної, обласної, Верховної Заради Республіки Крім можуть бути достроково припинені, зокрема, якщо смердоті прийняли рішення, спрямоване на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального улаштую; порушили Конституцію України й закони України та не приводять своє рішення у відповідність із ними; не можуть протягом двох місяців провести пленарне засідання чи утворити свої виконавчі органи. Рішення про скасування незаконних рішень Радий та дострокове припинення повноважень й призначення нових виборів цих Радий приймає Верховна Рада України. У разі порушення Конституції та законів України голова обласної «, районної, міської, селищної «й сільської Заради може бути звільнений із посади у порядку, визначеному законом.

Ос-кільки Республіка Крім є складовою частиною України, Закон зазначає, що органи місцевої влади й самоврядування в ній формуються й діють на підставі Конституції України, законів України, Конституції й законів Республіки Крім, котрі мають відповідати Конституції й законам України.

ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ

До системи самоврядування України входять також інші форми територіальної самоорганізації громадян: громадські комітети й заради самоврядування. Територія їхні діяльності визначається виконкомом відповідної міської, районної в місті, селищної, сільської Заради, виходячи із соціально-економічної цілісності територї та із урахуванням пропозицій населення. Обираються органи громадського самоврядування на загальних зборах (сходах) громадян чи й представників. Зміст їхнього діяльності визначається основними завданнями соціально-економічної та політичної перебудови, що відбувається в Україні. Закон про місцеве та регіональне самоврядування України (ст. 4, 56) передбачає право місцевих Радий народних депутатів передавати частину своїх повноважень органам територіальної самоорганізації громадян відповідно із фінансово-матеріальним забезпеченням для здійснення цих повноважень. Громадські комітети й заради самоврядування здійснюють також інші повноваження. Ііове законодавче положення про можливість передачі місцевими Радами повноважень органам територіальної самоорганізації громадян слід розглядати в аспекті підвищення ролі громадськості у вирішенні суспільно-самоврядних справ, а критерієм для цієї передачі, мабуть, винна бути ефективність таким повноважень. Це має бути стимулом для розгортання суспільної активності населення мікротериторіальних колективів. Правовою основою діяльності органів територіальної самоорганізації громадян, крім законодавчих актів держави, мають бути статути (положення), затверджені загальними зборами (сходами) громадян чи їхні представниками та зареєстровані виконавчими комітетами відповідних Радий народних депутатів.

Оріани громадського самоврядування не є підпорядкованими місцевим Радам, виконкомам, отже, останні не можуть керувати їхнього діяльністю.

Функціонування органів територіальної самоорганізації громадян розширює соціальну основу місцевого самоврядування, забезпечує умови для реалізації громадянами їхнього конституційних прав на доля в управлінні державними й громадськими справами.

Поняття демократії включає до свого змісту поряд із представницьким безпосереднє народовладдя. Формою безпосереднього волевиявлення населення є місцеві референдуми (народне голосування), котрі проводяться за рішенням Радий народних депутатів в межах їхні компетенції на підвідомчій Радам територї. Рішення, прийняте референдумом, є обов «язковим для виконання відповідною Радою, підприємствами (про «єднаннями), організаціями та установами, громадянами, якщо воно та не суперечить закону (ст. 54). Порядок проведення місцевих референдумів визначається Законом України від 3 июля 1991 р. «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

До форм прямої демократії належати також збори (сходи) громадян за місцем проживання (ст. 55). Вони скликаються головою Заради чи виконкомом, органами територіальної самоорганізації громадян для обговорення найважливіших питань, що стосуються інтересів громадян, висування кандидатів у депутати Радий народних депутатів, формування органів місцевого самоврядування та інших питань місцевого життя. Пропозиції про скликання загальних зборів (сходів) громадян можуть вносити громадяни, депутати, постійні комісії місцевої Заради, депутатські групи, трудові колективи, громадські організації. Колі скликання загальних зборів є неможливим, можуть скликатися збори (сходи) представників громадян населених пунктів, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів та інших територіальних одиниць. Норми представництва ними визначаються органом, якому належить право скликання зборів громадян. Повноваження, порядок скликання й проведення загальних зборів (сходів) громадян визначається Положенням про загальні збори (сходи) громадян за місцем їхнього проживання в Україні.

Основною ж ланкою в системі місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські Заради народних депутатів, які на своїй територї про «єднують й координують діяльність всіх інших ланок місцевого самоврядування (ст. 2). Система місцевого самоврядування на територіальному рівні становить певну цілісність зі спільними основними завданнями й метою максимально можливого задоволення інтересів людини. Реалізуючи спільні заподіяння, елементи системи виконують й свої специфічні функції.

Список використаної літератури:

1. Конституція (Осноаний Закон) України: Текст з змінами й доповненнями станом на 20 апреля 1993 року. Львів, 1993 рік

2. Правознавство/За ред. Михайла Настюка.- Львів: Світ, 1994. -271с.

3. Рабінович П.М., Шмельова Р Р. Загальна теорія права й держави: навчальний посібник.К., 1993

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою