Ре чи гі оз ная життя Мо ск ве

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Релігія і міфологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Ре чи гі оз ная життя Мо ск ве.

План.

Религиозная життя Москві … 3

Новые тенденції в релігійному житті Москви. 6

Ре чи гі оз ная життя мо ск ві чий, її кін фес сио наль ное раз, а про ра зие яв ля ет ся від ра ж, ні їм пе ст рв ти на цио наль але го зі ста ва жи ті лей го рв і як в по шлом, і у на стоячи щем. У Мо ск ве дей ст ву ет бо лее 500 раз ліч ных ре чи гі оз ных репетування га нізащо ций й цін тров, їх око ло 400 офи ці аль але за ре гі ст рі рв ван ных.

Впол не оче вид але, що перекл вен ст вую щее по ло ж ние за ні мало ет Рус скаю Пра у славши ная Цер ковь.

До 1917 р. Мо ск ву на зы ва чи го рв будинок «зі рв ка зі рв ков» церк вій. Це про раз ное ви ра ж ние не сле ду ет по ні мати су до валь але: в Мо ск ве їх чис ло не дос ти га ло 1600. Але, тим не ме неї, все ми від ме ча лось, що Мо ск ва «обиль на церк вя ми» — в 1916 р. на 100 чи це б ло око ло 500 хра мов, а як і 15 чоловік ских і десяти дружин ских мо на сты рей. По сле 1917 р. по давши ляю щее біль шин ст у хра мов б ло за кры то, а са ми зда ния раз ру ше ны чи то з так ны зі вет ским репетування га нізащо ці ям. Сі туа ция ста ла ме нять ся у сот рій по ло ві не 80-х го дов, осо бен але з сле при ня тия 1990 р. За до на Ріс сий ской Фе де ра ции «Про сво бо де ве рв ів по ве так ния». З кін ца 80-х го дов чис ло пра у славши ных дей ст вую щих хра мов ви ріс ло з 46 до бо лее ніж 200. Цей одну годину на Мо ск ве дей ст ву ют чого ти ре чоловік ских мо на сты ря (Дон ской, Та ніколи вилов, Але в врятував ський і Ви зі до пет рів ський) і тільки дружин ський (Ро ж де ст ва Бо го рв ді цы). Пе ре дано церк ві Сі мо новий мо на стир. У Мо ск ве име ют ся під у рья Свя то-Вве ден ской Раз ти іншої пус ти ні, Спа со-Пре про ра дружин ско го Ва ла гам ско го мо на сты ря, Свя то-Пан ті лей мо новий ско го мо на сты ря на го де Афон. Пра у славши ные за ні мало ют перекл витті по чис льон але сті ме сто сре ді ве рую щих Мо ск ві чий.

У Мо ск ве на чи ная з XVII в. зна чи тель ны ми груп па ми на се ле ния перед ставши ле ны ста рв про ряд цы — пра у славши ные русич ские лю ді, не при няв шие, а й у вве де ний пат рі ар пхе

-3-

Ні до гавкаючи, слід ст ві їм чого го був рас кіл" у пра у славши іншої церк ві в XVII в. У ста рв про ряд чого ст ве про ра зо ва лось мно го тол ков й ті чого ний. Пер витті ме сто по чис лу при мо жане за ні мало ет Рус скаю Пра у славши ная Ста рв про ряд чого скаю Цер ковь. Сре ді мо з ков ских ста рв про ряд цев є про щі ны Мо з ков скаю Пре про ра дружин скаю і Мо з ков скаю По мор скаю і дру гие.

Сре ді пра у славши ных ав то ке фаль ных церк вій на 100 чи це — храм Гру зін ской Пра у славши іншої Церк ві, храм під у рья Бол гар ской Пра у славши іншої Церк ві, хра ми при перед ста ві тель ст ве Ан ти охий ско го пат рі ар пхе та (церк ві Ар хан ге ла Гав вдз ла і Фео до ра Стра ти ла та).

По ми мо пра у сла вія, хри сті а ст у в Мо ск ве як і перед ста ві ло ка чи циз мом, про тес тан тіз мом і мо але фі зи там.

К мо але фі зи там (при знаю щим Ії су са Хри ста толь до Бо гом в від чи чие від біль шин ст ва хри сті а, ві дя щих у ньому, і Бо га і чого ло ве ка) від але сит ся Ар мян скаю Апо настільки скаю Цер ковь. Вона перед ставши ля ет зі бій центр так на зы вае мій Але во-На хи чого ван ской Ріс сий ско-Ар мян ской Епар хии, объ е ді няю щей ве рую щих ар мян з усією тер рі то вдз быв ше го СРСР, кро ме За Кав ка зья.

Цін траль ным мо з ков ским ка та чи ти чого ским хра мом для мо ск ві чей-ка чи ков яв ля ет ся кіс тіл Св. Лю до ві ка, від але ся щий ся до кін цв XVIII в. Служ ба як і на ча ла з позбавити її не го вре ме ні про у дить ся й у кіс ті ле на вул. Ма гавкаючи Гру зін скаю. У Мо ск ве су ще ст ву ет решта 2 ка та чи ти чого ских при мо так. Одне з них перед на зна чен для анг ло-аме рі кан ских ка чи ков — ча сов ня Бо го мало ті рі На де ж ды. Кро ме це го су ще ст ву ет не мец київ ка чи чого ський при хід при по сіль ст ве Гер мало нді. Вос ста нав чи ва ет ся кіс тіл Свя тых Апо сто вилов Пет ра і Впавши ла.

Са мо стоячи тель ную дея тель ность з 1992 р. в Мо ск ве разу під ра чи ва ет ка чи чого ський репетування ден мало ті рі Ті ре зы з Лантух ту ры. Перед ста ві чи ті репетування де на, як й у ос джек ном

ми ре, в Мо ск ве за ні мало ют ся бла го тво рі тель іншої дея тель —

-4-

но стью, ока зы вая по могутність у біль ні цах, дет ских до мах, при ютах, держ пі та лях, він до ло гі чого ских і псі хи ат рі чого ских клі ні ках.

Дос та точ але якщо, а про раз але у Мо ск ве перед ставши ле ны про тес тан ти. Наи бо лее мно го чис льон ную груп пу, до то му ж стре ми тель але рас про стра няю щую своє ре чи гі оз ное влия ние і пре де ла ми Мо ск ви, в Під мос до вье, ох ва ти вая це лые рай они, зі ставши ля ют бап ти сты. Бап ти сты перед ставши ля ют наи бо лее мас зі витті про тес тант ское дви ж ние, рас про стра нен ное в Ріс ці. Імен але з допомогою чис льон але сті бап ти стов про тес тан тизм за ні мало ет сот рої ме сто в Мо ск ве по чис лу його ів по ве дую щих.

Ме ж ду Ма рв цей дідька лисого і Вар вар дідька лисого, в Ста рв сад ском

пе ре вул ке, в зда нді лю ті ран ско го хра мало про йшло го ве ка рас по ла га ет ся еван ге чи чого ско-лю ті ран скаю цер ковь. Еван ге чи чого ские служ б про мо дят й у по сіль ст ве Гер мало нді, але де вони объ е ді ня ют ог ра ні чен ный коло ве рую щих з чис ла інв країн цев.

Біль шая анг чи кан скаю епи скопа скаю цер ковь Св. Ан буд рея на мо дит ся в Віз не сен ском пе ре вул ке. «Анг чи кан скаю кир пхе» співаючи ві лася тут ще 40-х го дах про йшло го ве ка, але преж неї зда ние в на ча ле 20 в. б ло за ме не але але вым, з баш ній, в до то ром цей годину і про мо дят служ б.

З перед ста ві ті лей про тес тан тіз мало в Мо ск ве є як і пекло вен ти сты Седь мо го дня, про ще ст у до то рых на мо дит ся там-таки, що й бап ти ст ський Мо лель ный будинок. Чис ло пекло вен ти стов, тобто хри сті а, про по ве дую щих ско рої сот рої при ше ст вія Хри ста, в Мо ск ве дос та точ але ве чи до, і чис льон ность їх віз рас та ет.

Співаючи ві лисій в Мо ск ве і ме то ді сты. Вони при над ле жатий до позбавити її але перед ставши льон іншої на 100 чи це Объ е ді нен іншої Ме то ді ст дідька лисого Єв ра зий ской Церк ві. У XVIII в. ме то ді сты (на зва ния про ів мо дит від то го, що вони тре бо ва чи ме то ді чого ско го сле до ва ния нір мам хри сті а ской мо ра чи) від де чи лисій від анг чи кан ст ва, соз давши са мо стоячи тель ные про щі ны.

-5-

На Біль шой Ко сін ской улі це на мо дит ся Мо літ вен ный будинок хри сті а ве ры еван гель ской, чи, ина чого, пя ти де сяп ні ков, дуже біля ких, як у ве рв уче нию, і по біль шин ст ву про ря дов, бап ти сотні. На до нец, за вір шая раз го злодій про про тес тан тах, не про мо ді мо упо мя нуть і ре чи гі оз но-фи лан тро пі чого скую репетування га нізащо цию «Ар мія Спа се ния». Ве рв уче ние цієї репетування га нізащо ции немає від чи ча ет ся від ме то ді чого ско го, але репетування га ні зо ва на на у єп ный лад.

Іу так іст в Мо ск ве по се зара ют три сі на го гі. Пер вая їх б ла ос але ва на в се ре ді не ХІХ ст. сот раю співаючи ві лася в на ча ле XX в. Позд неї всі го б ла ос але ва на Марь і но-Ро щин скаю сі на го га.

Му суль ман ские — мо ск ві чи име ют в сво їм рас по ря ж нді три ме чого ти. Пер вая їх на мо дит ся в Ви підлогу зо вом пе ре вул ке, сот раю — в За мо ск у ре чиє. Кро ме то го, ме четь є також у Ів лам ском лантух тур ном цін тре. Ве дутий ся ра бо ти по соз так нию в Мо ск ве ще як ких ме чого тей.

Сре ді мо ло де жи не то рій по пу ляр але стью поля зу ют ся від ветв ле ния ін ду з мало — криш на ізм. Є по клон ні кі буд діз мало і дзэн-буд діз ма.

Новые тенденції в релігійному житті Москвы.

В це брухт зі вре мін іншої ре чи гі оз іншої жиз ні Мо ск ви пхе рак тер але з як до але вых тен ден ций. Во-пер вых, в про ти у вагу тра ді ці він ным ре чи гі ям, промову про до то рых йшла ви ше, в на стоячи щее вре мя все біль ше рас про стра не ние по лу ча ет еку ме низм — ре чи гі оз ное дви ж ние, стре мя щее ся объ е ді нитку все хри сті а ские кін фес ці, а як і по доб ные еку ме низ му ана ло гич ные дви ж ния, до то рые пы та ют ся пре тдв леть тра ді ці він ные раз чи чия в ве рв ва ні ях і соз не до то рые уни вір саль ные уче ния, вклю чаю щие в се бя елі мін ти вже і хри сті а ст ва, і ів ла мало, і іу так з мало, і про чих як ми рв вых, не тра ді ці він ных кін фес сий.

-6-

Во-вто рых, для ре чи гі оз іншої жиз ні Мо ск ви пхе рак тер але мас зі витті по яв ле ние за ру беж ных про по вед ні ков і перед ста ві ті лей раз ліч ных не тра ді ці він ных для Ріс ці ре чи гий і їх ак тив ная про зе чи ти чого скаю дея тель ность. Сте ны ва го новий пе ст рят при гла ше ния ми на про по ве ді Бив чи Грэ мало, на мо ле ния до розвівайся ских хри сті а, в мно го чис льон ные але шиї, годину то ми не до му ні з вест ные ре чи гі оз ные груп пы і репетування га нізащо ции. Пу га ет так сво бо так і б ст рв та, з до то рій вони ос ваи ва ют Ріс цю, тим бо лее що з бо лее вни мало тель ном рас смот ре нді годину то ока зы ва ет ся, йдеться як ми ні мум про кулю ла та нах.

По мо ж, що у по слід неї вре мя сво бо і у Ріс ці обер ну лася на стоячи щим ре чи гі оз ным бра кінь ер ст вом. Лю бій інв країн ный про по вед нік, чиї де ла на рв ді за шат ну лисій, мо жет з вло ж, ні їм ми ні маль ных коштів разу під ра чи вать не слы хан ные по мас зі у сті кому па нді тут, в Ріс ці. На при заходів аме рі кан ський про по вед нік Джим ми Сваг гер був від лу чен США від сво їй про щі ны по іні циа ти ве са мих чле новий про щі ны «за гре хи», але у Ріс ці ве дет ті ле пе ре так чи. Наш ефір по лон про по ве дя ми «свя тей ше го навчай ті ля Се до Аса пхе ра» про до то ром по сіль ст у Япо нді пре ду пре ді ло, що «це од на з тих сект, що тре су ют до ста янь але го по чи цей ско го над зо ра». У Мо ск ве від кры то дей ст ву ет «Цер ковь уни фі ка ции пре по доб але го Му на», до то рв го в 50-х го дах арі сто ви ва у Юж іншої Ко реї «за зі вір ше ние з вра щен ных дей ст вій» з чле на ми сво їй про щі ны, а 70-х го дах США — за кк ры ва тель ст у від на ло гов і поза «хра не ние і рас про стра не ние нар до ти ков». Ме ж ду на рід ный хри сті а ський се ми нар по то та чи тар ным сік там в Ріс ці від ніс через город їх чис лу з вест ное «Бе лое брат ст у», Бо го рв дич ный центр, «Аум Сін рі ке», по сле до ва ті лей Му на та її «Церк ві объ е ді не ния», тан три стов, не оса та ні стов, мор мо новий, «Але в апо настільки скую цер ковь», «Цер ковь Хри ста», «Жи виття по струм», сік ту «Юни вір» та інших. За всіх раз чи чи ях їх объ е ді ня ют ж ст

-7-

кая не рар хи чого скаю струк ту ра, у єп ная діс ці п на і ек лек тич ность ве рв уче ния («сін ті ти чого ские лантух ти») — у тому уче ні ях за їм ст у ва але, немає чого го сво его.

Пра у славши ная цер ковь їх осу ж так ет, пре так ет ці сік ти ана феє ме. Від годину ти їх дея тель ность долж ны б чи ог ра ні чить і не то рые ста тьи але виття ре то ции «За до на про сво бо де зі вагу ти», по до то рим «за ру беж ные ре чи гі оз ные репетування га нізащо ции «не поля зу ют ся пра вом на за ня тие «ре чи гі оз но-мис сио нер ской, з так тель ской і рік лам но-про па ган ді ст дідька лисого дея тель але стью», але годину то сік ти про сто про мо дят за кін.

Тре у гу, до чого обос але ван ную, б’ють псі хи ат ры. Де ло в тому, всі ці ре чи гі оз ные сек ти тре су ют від сво їй па ст ви са мо від ре чого ния, змі ре ния, під чи не ния, ви рвати ся їх через ви чай але працю но.

Бо го рв дич ный центр, на при заходів, при так-так ет до пе ріо-92 ді чого ско му «мис льон але му по сту» — підлогу але му від ка зу від «ду мало нья» при підлогу іншої по корів але сті ру до у ді ті лю дви ж ния. Се до Аса пхе ра счи та ет не про мо ді мій для вухо і від світ ской жиз ні з выс шие ми ры «ін тен сивий ную прак ти ку бе зу мія» в мо де мно го ча зі вых ме ді та ций. Вона, у свою оче редь ви зы ва ет у сек тан та з ме не ние соз на ния, раз ві вая зі стоячи ние гіп але за і са мо гіп але за. У та ких зі стоячи ні ях рез до по ви ша ет ся вну шае мость в по ті рей ре аль але го вос при ятия прибл ру жаю ще го ми ра і ліг до вус ваи ва ет ся вус та новий ка про по вед ні ка на сле пую ве ру у те, що він го у рит і до чого му при зы ва ет. Так про ів мо дит до ді рв ва ние, чи про грам ми рв ва ние, чого ло ве ка, до то рої впо слід ст вії де ла ет його ду хов але за ві сі мым від про по вед ні ка (до чого, на мене нию вра чий, та кая за ві сі мость ні перед чим немає від чи ча ет ся від ав до голота іншої чи нар до ти чого ской). По сле це го чого ло століття немає від ве ча ет за дей ст вія, ста але кручений ся біо рв бо том.

Мно го чис льон ные ре чи гі оз ные шоу — це се, а сы з елі мін та ми мас зі у го гіп але за. Під його влия ні йому лю дей з за чат ка ми псі хи чого ских рас стройств, де през сі їй

-8-

бо лезнь мо жет пе рей ти в ак тив ную фа зу. Але й лю ди

с урав але ве шен іншої псі хи дідька лисого, мо тя вони «дер жатий ся» доль ше, те в кін це кін цов під так ют ся «до у дам» про по вед ні ка. Адже нель зя ж счи тать всіх чле новий «бе ло го брат ст ва» — які б ло не як до ти сяч чого ло століття, мо ло дихало і здо рв вых — псі пхе ми або під вір дружин ны ми стрес сама і де през ці! Проте він ме неї са мо зі жже нию по при зы ву Ма вдз Цві гун і її ідей але го на ставши ні ка Крі у але го ва щодня объ яв льон але го ними кін ца све та на ме рі ва лось пре дати ся все «Бе лое брат ст у», до чого на ме рі ва лось настільки до серь єз але, що це груп по витті са мо вбий ст у б ло пре дот вра ще але від нюдь не убе ж де ния ми, а про сто фі зи чого ским вме ша тель ст вам сил пра у по ряд ка. Те, що про изош ло в «Бе брухт брат ст ве», міг ло про изой ти й у дру гих сек тах, по як ку ме пхе низм їх дея тель але сті дос та точ але оди на ков. При ме рів то му мно ж ст у — дос та точ але вспом нитку судь су про щі ны Де ві так Ко ре ша США, чле ны до то рій ре ши з кін чить життя са мо вбий ст вом по при зы ву про по вед ні ка, са мо від рар ле ния бо лее 280 чле новий ре чи гі оз іншої про щі ны по при зы ву про по вед ні ка в Гай, а чи не в кін це 80-х го дов.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою