ЄБРР

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ЄБРР


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Зміст

Стор.

ВСТУП…

РОЗДІЛ I. Загальні відомості про ЄБРР…

1.1. Створення та історія розвитку ЄБРР… …

1.2. Організаційна структура та функції ЄБРР…

РОЗДІЛ II. ЄБРР в кінці ХХ ст. на початку ХХІ ст… … …

2.1. Роль ЄБРР в економічному співробітництві…

2.2. ЄБРР та Україна…

ВИСНОВКИ…

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…

Вступ

Актуальність курсової роботи полягає у визначенні функції та ролі діяльності ЄБРР.

Дана тема на сьогоднішній день є дуже актуальною, тому розглядається та досліджується як на сторінках літератури, так і в мережі Інтернет, наприклад, на офіційному сайті ЄБРР розглянуто причини утворення та основну мету ЄБРР — проведення структурних і галузевих реформ; розвиток конкуренції, приватизації і підприємництва; зміцнення фінансових організацій і правових систем; розвиток необхідної інфраструктури для підтримки приватного сектора; упровадження надійно працюючої системи корпоративного керування.

За допомогою підручника я змогла з «ясувати для себе пріоритетні напрями співробітництва в рамках ГУУАМ: поглиблення торговельно-економічних зв’язків між державами ГУУАМ; розвиток інфраструктури транспортних коридорів, з відповідною гармонізацією правових та інституційних засад цієї сфери, уніфікацією митних і тарифних норм з наближенням їх до світових стандартів; забезпечення енергетичної безпеки; боротьба з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, нелегальною міграцією та незаконним обігом наркотиків.

Дослідженням даної теми займаються як вітчизняні так і закордонні вчені. Наприклад, на сторінках «Международные экономические организации.» Учеб. Пособие/И.Н. Герчикова. — М. :Консалтбакир, 2002. та «Международные экономические отношения.» Учебное пособие. /Под ред. Е. Ф. Авдокушин. — М., 2001. розглядаються спільні економічні інтереси держав ГУУАМ, які найбільше сконцентровані навколо питань транспортування прикаспійських енергоносіїв і прокладання нових транзитних маршрутів через Кавказький регіон,
та ще один важливий напрямок співпраці в межах ГУУАМ — проблеми безпеки й стабільності в регіоні.

Співпраця делегацій країн ГУУАМ в рамках міжнародних організацій, в першу чергу ООН та ОБСЄ досить добре відображено на сторінках «Україна: утвердження незалежної держави (1991−2001)"/ Н. П. Барановський, В. Ф. Верестюк, С.В. Віднянський — К., Видавничий дім «Альтернативи», 2001., що реалізується на постійній основі, яка включає регулярні консультації з метою обговорення тих чи інших питань, які виникають під час роботи та торкаються інтересів країн ГУУАМ, та вироблення спільних позицій.

З допомогою підручника «Україна: досвіт та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.)"/Під ред. В. М. Литвин. -К., Видавництво «Наукова думка», 2001. я з «ясувала, що зміцнення і поглиблення цієї форми співробітництва країн ГУУАМ допомагає більш ефективній координації індивідуальних позицій та зусиль країн об'єднання, реалізації їхніх національних інтересів у діяльності міжнародних організацій.

На основі вище викладеного матеріалу можна стверджувати, що як вітчизняної так і зарубіжної літератури розроблено недостатньо, тому тема даної курсової роботи є актуальною та доцільною в подальшій розробці.

Мета та основні завдання дослідження: на основі наукового аналізу і узагальнення документів, що визначають функції та роль в економічному співробітництві стоїть мета розкрити поняття та зміст загальних тенденцій розвитку банку, визначити головну мету ЄБРР, проаналізувати та висвітлити напрямки діяльності ЄБРР, а також розкрити роль Банку в економічному співробітництву. На основі поданих документів зробити висновки щодо майбутньої діяльності ЄБРР. Виходячи з мети роботи було визначено наступне завдання:

—  висвітлити загальні відомості щодо створення та розвитку ЄБРР;

—  обґрунтувати організаційну структуру та функції ЄБРР;

—  визначити роль ЄБРР в економічному співробітництві;

—  висвітлити та проаналізувати розвиток економічного співробітництва між ЄБРР та Україною;

—  здійснити оцінку подальшого розвитку ЄБРР.

Об «єктом дослідження даної теми є діяльність ЄБРР та його місце на світовому рівні.

Предметом даного дослідження є загальні тенденції розвитку ЄБРР, основні напрямки діяльності та головна мета, організаційна структура і місце, а також значення ЄБРР на світовому рівні.

Методологічну основу курсової роботи становлять історично-хронологічний, узагальнення, логічний, порівняльний методи та аналіз. При написанні першого розділу я використовувала монографічний, історично-хронологічний, порівняльний методи, які дали мені змогу дізнатися про основні цілі та завдання ЄБРР, а при написанні третього розділу — метод узагальнення.

Теоретичну основу дослідження складають праці українських та зарубіжних авторів, що стосуються основи діяльності ЄБРР, місця і ролі на світовому рівні ЄБРР.

Джерельною базою даного дослідження стала низка українських та зарубіжних газет і журналів.

Структура та обсяг курсової роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, чотирьох параграфів, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи стор. друкованого тексту. Список використаних джерел містить найменувань.

РОЗДІЛ I. Загальні відомості про ЄБРР

1.1. Створення та історія розвитку ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (The International Bank for Reconstruction and Development) — це спеціалізований заклад ООН з фінансового сприяння в реконструкції та розвитку економік країн-членів, який заснований в 1990 році на пропозицію президента Франції Франсуа Міттерана, а розпочав свою діяльність в 1991 році (штаб-квартира — в Лондоні).

До цього часу належить початок важливих соціально — економічних і політичних зрушень в країнах Східної Європи. В громадських і урядових колах цих країн визріло розуміння необхідності переходу до ринкової економіки. Але перебудова всієї структури соціалістичної економіки вимагала неабияких коштів. Для їх поповнення, для стимулювання реформ і було створено ЄБРР.

До складу ЄБРР увійшли всі європейські країни, а також низка неєвропейських країн — Австралія, Єгипет, Ізраїль, Кіпр, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Республіка Корея, США, Японія. Крім того, як нащадки СРСР членами банку стали всі азіатські республіки СНД. За статутом ЄБРР його членами можуть стати як європейські, так і неєвропейські країни, але всі вони мають бути членами МВФ.

Акціонерами Банку є 60 держав, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк. Капітал — 20 млрд. євро. Країнам ЄЕС належить 55,12% капіталу, США — 10%, Японії - 8,52%, країнам операцій — 11,78% (в тому числі Україні - 0,8%), іншим акціонерам — 14,58%. Кожна країна-член представлена у Раді керуючих та Раді директорів Банку. Збори акціонерів проводяться щорічно у квітні-травні почергово у Лондоні (у непарні роки) та в одній із країн-членів банку (у парні роки). Сьомі щорічні збори (1998 р.) відбулися у Києві. В Україні ЄБРР має дипломатичний статус і статус привілейованого кредитора.

Сьогодні інвестиційні інструменти ЕБРР використовуються з метою становлення ринкової економіки і демократії в 27 країнах — від Центральної Європи до Центральної Азії.

ЕБРР є найбільшим інвестором у регіоні, і крім виділення своїх засобів залучає значні обсяги прямих іноземних інвестицій. Його власниками є 60 країн і дві міжнародні організації. Однак, хоча його акціонерами і є представники держави, ЕБРР вкладає капітал головним чином у приватні підприємства, як правило, спільно зі своїми комерційними партнерами.

Він здійснює проектне фінансування банків, підприємств і компаній, вкладаючи засоби як у нові виробництва, так і в діючі фірми. Він також працює з державними компаніями з метою підтримки процесів приватизації структурної реорганізації на них, а також у удосконалювання комунального господарства. ЕБРР використовує сталі в нього тісні зв’язки з урядами країн регіону з метою реалізації курсу на створення сприятливих умов для підприємницької діяльності.

Статут ЕБРР передбачає його діяльність тільки в тих країнах, що прихильні принципам демократії. Турбота про навколишнє середовище є складовим елементом надійно працюючої системи корпоративного керування і фігурує у всіх інвестиційних операціях ЕБРР.

Отже, за допомогою своїх інвестицій ЕБРР сприяє проведенню структурних і галузевих реформ; розвитку конкуренції, приватизації і підприємництва; зміцненню фінансових організацій і правових систем; розвитку необхідної інфраструктури для підтримки приватного сектора; упровадженню надійно працюючої системи корпоративного керування, у тому числі із метою рішення природоохоронних проблем.

1.2. Організаційна структура та функції ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку має таку організаційну структуру:

Ø Рада керуючих;

Ø Директорат;

Ø Президент і віце — президент;

Ø Консультативна рада з питань довкілля.

Рада керуючих є вищим органом ЄБРР. Кожна країна в Раді представлена керуючим і його заступником. Рада керуючих вирішує кардинальні, стратегічні питання діяльності ЄБРР. До її компетенції належить приймання нових членів, виключення з членів Банку, зміни розміру уставного капіталу, обрання директорів і президента Банку та ін. Рада має право давати вказівки Директорату щодо виконання тих або інших завдань.

Директорат складається з 23 членів. З них 11 обираються керуючими, що представляють Бельгію, Велику Британію, Німеччину, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Францію, а також ЄС і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Решта 12 керуючих представляють інші країни, поділені на групи: 4 — від країн ЦСЄ; 4 — від решти європейських країн; 4 — від неєвропейських країн. Директорат здійснює загальне керівництво діяльністю Банка, визначає основні принципи його політики у відповідності з вказівками Ради керуючих, підсумовує річний баланс, затверджує бюджет.

Президент керує поточними справами Банку. Він є офіційним представником ЄБРР на міжнародних форумах. Президент здійснює організаційну роботу, в тому числі наймання й звільнення службовців банку. Він головує в Директораті, але участі в голосуванні звичайно не приймає.

Функціонально ЄБРР поділено на департаменти, які знаходяться під безпосереднім управлінням Президента і віце — президентів:

Ø банківські операції;

Ø фінанси;

Ø проектна експертиза;

Ø відомство головного економіста;

Ø комунікації;

Ø персонал;

Ø адміністрація.

Департамент банківських операцій, що координує комерційну діяльність країн ЦСЄ, поділяється на два підрозділи за регіональним принципом — «північні країни» і «південні країни». Україна входить до групи південних країн.

Консультативна рада з питань довкілля складається з 17 фахівців в галузі екології. Вони консультують Банк з екологічних аспектів проектів, що реалізуються.

Організаційна структура Банка включає і процедуру прийняття рішень. В багатьох випадках при голосуванні досить простої більшості. Але при обговоренні найважливіших питань в Раді керуючих або в Директораті необхідна кваліфікована більшість. Кожна країни має кількість голосів, пропорційну своїй квоті в уставному капіталі. Найбільшу квоти мають США — 10%; Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія і Японія мають по 8,5%. Таким чином, жодна країна самотужки не може заблокувати рішення, навіть якщо при голосуванні потрібна кваліфікована більшість.

При утворенні ЄБРР його капітал формувався шляхом випуску акцій на суму 10 млрд. ЕКЮ. Потім капітал значно збільшився (в 1996р. — подвоївся). Квоти в уставному капіталі розподіляються таким чином (в %):

· країни члени ЄС, ЄІБ і власне ЄС 51

· країни ЦСЄ 13

· решта європейських країн 11

· неєвропейські країни 24

Отже, країнам ЄС належить вирішальний вплив в ЄБРР.

Фінансові ресурси Банку формуються також за рахунок позичкових коштів, коштів одержаних в погашення позик, за рахунок виручки від реалізації інвестицій в акціонерний капітал.

ЄБРР заснував спеціальні фонди на кошти з доходів, одержаних від інвестицій. Ці фонди призначені для підготовки інвестиційних проектів і здійснення інвестицій в країни — члени. Кошти фондів використовуються для кредитування низькорентабельних галузей соціальної інфраструктури.

Відповідно з основними цілями Банка його кредитно — інвестиційна політика спрямована, перш за все, на підйом і структурну перебудову країн Центральної і Східної Європи. Діяльність ЄБРР в цьому напрямку досить різноманітна і перспективна. Вона включає: надання кредитів на розвиток виробництва; інвестування в капітал; гарантоване розміщення цінних паперів; надання позик під реконструкцію й розвиток інфраструктури. Пріоритетними сферами кредитування є: фінансовий сектор, енергетика, телекомунікації, транспорт і агробізнес.

ЄБРР перетворився на значного інвестора в країнах ЦСЄ: на нього припадає 15% всіх прямих капіталовкладень в регіоні; переважна їх більшість йде у приватний сектор.

Банк здійснює проектне фінансування банків, підприємств і компаній, вкладаючи засоби як у нові виробництва, так і в діючі фірми. Він також працює з державними компаніями з метою підтримки процесів приватизації структурної реорганізації на них, а також у удосконалювання комунального господарства. ЄБРР використовує сталі в нього тісні зв’язки з урядами країн регіону з метою реалізації курсу на створення сприятливих умов для підприємницької діяльності.

В усіх своїх інвестиційних операціях ЄБРР повинний:

— сприяти становленню в країні повноцінної ринкової економіки, тобто забезпечувати ефект впливу на процес переходу;

— брати на себе ризики з метою надання сприяння приватним інвесторам, але при цьому не витісняючи їх з ринку;

— застосовувати раціональні принципи ведення банківської діяльності.

За допомогою своїх інвестицій ЄБРР сприяє:

— проведенню структурних і галузевих реформ;

— розвитку конкуренції, приватизації і підприємництва;

— зміцненню фінансових організацій і правових систем;

— розвитку необхідної інфраструктури для підтримки приватного сектора;

— упровадженню надійно працюючої системи корпоративного керування, у тому числі із метою рішення природоохоронних проблем.

ЄБРР здійснює операції у всіх країнах Центральної і Східної Європи і СНД і вкладає капітал у різні галузі. Будучи найбільшим з інвесторів у регіоні, він має широку мережу з більш ніж 30 представництв на місцях у всіх своїх країнах операцій.

Більшість співробітників ЄБРР — вихідці з приватного сектора і поряд з досвідом роботи в конкретних галузях вони мають глибоке знання соціально-економічних і політичних умов, що склалися в кожній із країн. ЕБРР застосовує гнучкий підхід з урахуванням потреб приватних інвесторів. Його операції носять довгостроковий характер, і він може брати на себе політичні ризики в кожній із країні галузей.

Отже, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) створений для сприяння переходу до відкритої, орієнтованої на ринок економіки та розвиткові приватної і підприємницької ініціативи в країнах Центральної та Східної Європи і СНД, котрі притримуються принципів багатопартійної демократії, плюралізму і ринкової економіки та втілюють їх в життя.

РОЗДІЛ II. ЄБРР в кінці ХХ ст. на початку ХХІ ст.

2.1. Роль ЄБРР в економічному співробітництві

ЄБРР на початку своєї діяльності був покликаний згідно з його Статутом надавати потерпілим від війни країнам довгострокові кредити для відбудови їх економіки, а також гарантувати приватні інвестиції за кордоном.

Нині Банк надає технічну та фінансову допомогу більш ніж 100 країнам світу, які є членами Міжнародного валютного фонду. Основна маса кредитів направляється на розвиток виробничої інфраструктури та сільського господарства — галузей відносно малорентабельних, з високим терміном окупності і витрат, куди не досить охоче вкладає свої кошти приватний капітал. Як пріоритетні МБРР фінансує державні програми в галузі енергетики, імпорту обладнання для розвитку гірничої промисловості, інвестування проектів для будівництва нафто- і газопроводів, модернізації підприємств тощо. Сьогодні налічується 180 держав — членів МБРР.

Свою діяльність Банк будує за стратегією керованого зростання, на основі жорсткого дотримання здорових банківських принципів. ЄБРР працює лише на комерційних засадах. На відміну від МВФ, надає тільки цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним структурам на потреби розвитку економіки. 60% позичкових засобів спрямовуються у приватний і 40% - у державний сектор. Крім цільових кредитів ЄБРР здійснює прямі інвестиції, а також надає технічну допомогу (консультації, курси навчання банкірів та менеджерів, допомога в організації систем розподілу продовольства). Спеціальних коштів для надання технічної допомоги ЄБРР не має, а залучає інші ресурси, в тому числі із створених у країнах ЄС спеціальних фондів, міжнародних організацій.

ЄБРР здійснює свою діяльність у вигляді надання довгострокових позик. Як правило, кредити надаються на термін 15−25 років.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає позики в основному для:

— розвитку інфраструктури;

— здійснення сільськогосподарських проектів;

— розвитку промисловості, але не більше 20% від загальної суми позики і то в основному на розвиток малого бізнесу.

Основними цілями Європейського банку реконструкцій та розвитку є:

Ø сприяння економічному розвитку і реконструкції країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), які заявили про свою прихильність демократичним принципам;

Ø надання допомоги країнам ЦСЄ в модернізації виробничої бази, в організації конкурентоспроможної підприємницької діяльності в приватному секторі;

Ø сприяння в залученні інвестицій у виробництво, сферу послуг і фінансовий сектор;

Ø стимулювання великих економічно обґрунтованих проектів;

Ø надання технічної допомоги в реалізації проектів;

Ø сприяння формуванню ринку капіталів;

Ø сприяння у вирішенні екологічних проблем.

Звертає на себе увагу той факт, що серед найважливіших цілей європейського банку вперше опинились екологічні проблеми.

ЄБРР допомагає 27 країнам провести структурні і галузеві реформи, розвиваючи конкуренцію, приватизацію та підприємництво, з урахуванням конкретних потреб країн, які перебувають на різних етапах переходу. Своїми інвестиціями Банк сприяє розвиткові приватного сектора, укріпленню фінансових установ і правових систем, а також розвиткові інфраструктури, необхідної для підтримки приватного сектора. У своїй діяльності ЄБРР дотримується здорових банківських та інвестиційних принципів.
А також заохочує співфінансування та прямі іноземні капіталовкладення з приватних та державних джерел, допомагає мобілізувати вітчизняний капітал, а також забезпечує технічну співпрацю у відповідних галузях. Він тісно співпрацює з міжнародними фінансовими установами та іншими міжнародними і національними організаціями. Банк сприяє «екологічному», «здоровому» і стійкому розвитку.

Стратегія ЄБРР спрямована на підтримку структурних та галузевих економічних реформ, шляхом розвитку конкуренції, приватизації та підприємництва. ЄБРР сприяє розвитку приватного сектора, зміцненню фінансових закладів та правових систем, а також розвитку інфраструктури, яка є необхідною для підтримки приватного сектора.

Через надання позик та здійснення інвестицій ЄБРР стимулює надходження до приватного та державного секторів економіки країн Центральної та Східної Європи, а також в країнах СНД додаткових фінансових ресурсів, допомагає мобілізувати місцевий капітал на реалізацію проектів розвитку національної економіки.

Отже, проекти, які підтримуються ЄБРР, мають сприяти сталому розвитку економіки країни, бути фінансово самоокупними та екологічно безпечними.

2.2. ЄБРР та Україна

Україна стала членом ЄБРР у серпні 1992р. після підписання Президентом України Указу «Про членство України в Європейському банку реконструкції і розвитку» N379/92 від 14 липня 1992р. У 1993р. відкрилось представництво Банку в Києві.

У серпні 1999р. на базі т. зв. «української команди» ЄБРР, яка належить до бізнес-групи Південної та Східної Європи, було створено окремий департамент ЄБРР по Україні із розміщенням у Києві. Керівник департаменту — Ендрю Сіттон.

В процесі реалізації програм та проектів реформування економіки, Україна тісно співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку по наступних напрямках:

· розвиток приватного сектору економіки шляхом відкриття кредитних ліній, а також надання кредитів та участі в акціонерному капіталі українських приватних підприємств;

· розвиток фінансового сектору, а саме — підтримка кредитоспроможних українських комерційних банків, банківських ініціатив щодо організації фінансування приватних підприємств;

· інвестиції в енергетичний сектор, а саме — реалізація проектів, спрямованих на підвищення потужності енергетичних об'єктів та впровадження енергозберігаючих технологій;

· підтримка підприємств сільськогосподарського сектору з метою надання національному агропромисловому комплексу можливості отримання фінансування для придбання мінеральних добрив, насіння, сільськогосподарської техніки та обладнання;

· впровадження інфраструктурних проектів, зокрема, в галузі транспорту та телекомунікацій, а також мереж тепло- та водопостачання;

· підтримка приватизаційних процесів шляхом надання технічних послуг та фінансування найперспективніших приватизованих підприємств;

· експортні виробництва у машинобудуванні;

· розвиток готельного господарства, експериментальні проекти у житловому будівництві.

Процес співпраці України з ЄБРР характеризується не лише широким діапазоном галузей та напрямків діяльності, а й досить позитивною динамікою щодо кількості проектів та обсягів фінансування. Сумарні фінансові зобов’язання по проектам за весь період діяльності ЄБРР в Україні перевищили 1,4 млрд. євро. Станом на кінець березня 2002 року, портфель проектів ЄБРР в Україні, які знаходились у стані реалізації, складався із 54 проектів. У вересні 2002 року вартість портфелю (працюючі активи, тобто вже профінансовані кошти, та неосвоєні зобов’язання) становила 967.4 млн. євро. З них працюючі активи складали 370.1 млн. євро, або 38%.

Портфель проектів ЄБРР переважно сконцентровано у приватному секторі - 69% (667.7 млн. євро) від усього обсягу фінансування — порівняно із 31% у державному секторі (300.8 млн. євро). Такий «портфельний коефіцієнт» повністю відповідає статутному нормативу ЄБРР, за яким цей коефіцієнт після п’яти років операцій ЄБРР у країні має бути не менш ніж 60% (приватний сектор) та 40% (державний). Водночас, слід зазначити, що у найближчому часі цей коефіцієнт може дещо змінитись на користь державного сектору після ухвалення ряду проектів у муніципальному секторі та у транспортній галузі.

На сьогодні, із урахуванням покращення економічної та фінансової ситуації в Україні, підвищення попиту на середньо- та довгострокові фінансові ресурси з боку бізнесу можливо очікувати, що обсяги проектного фінансування ЄБРР проектів в Україні становитимуть 200−300 млн. євро на рік.

3 вересня 2002 року була ухвалена нова Стратегія ЄБРР щодо України. Стратегія затверджує основні пріоритетні сектори діяльності Банку в Україні на найближчий період:

Вироблення та постачання електроенергії

· Сприяння приватизації наступної групи енергопостачальних компаній, використовуючи головування у Робочій групі з питань реформування галузі;

· Продовження практики постприватизаційного інвестування з метою підтримки стратегічних інвесторів;

· Фінансування окремих проектів у галузі вироблення електроенергії, які демонструють цінність стратегічних інвестицій;

Природні ресурси: нафта та газ

· Здійснення проектів у газовому секторі;

· Моніторинг ситуації навколо газотранспортної системи України;

· Підготовка проектних пропозицій в галузі видобутки нафти та газу спільно із стратегічними інвесторами;

· Моніторинг ситуації навколо нафтопроводу Одеса-Броди;

Транспортна інфраструктура та послуги

· Пошук нових можливостей для інвестування в контексті західного залізничного коридору; реструктуризація автошляхового господарства;

· Сприяння консолідації авіатранспортної галузі.

Муніципальна інфраструктура

· Здійснення другого етапу Програми розвитку комунальних підприємств України із залученням водоканалів у 2−3 невеликих містах;

· Здійснення проектів у галузі теплопостачання в окремих українських містах;

· Сприяння створенню умов для фінансування проектів з боку міст та зменшення залежності від гарантії держави;

Телекомунікації

· Надання фінансової та технічної допомоги у приватизації Укртелекому (за умови створення сприятливого для реформ середовища).

Енергозбереження

· Здійснення проектів, які більш повно відповідають мандату Групи з питань енергозбереження;

· Активна участь у політичному діалозі з урядом у Робочій групі з питань енергозбереження.

· Фінансовий сектор та малий бізнес

· Виплата траншів кредитної лінії МСП ІІ під гарантії уряду та започаткування прямого кредитування деяких банків;

· Збільшення кредитування банків з іноземним капіталом;

· Збільшення обсягу Програми сприяння торгівлі, залучивши до участі в ній нові українські банки;

· Розширення присутності Українського банку мікрокредитів у регіонах;

· Вивчення можливості фінансування акціонерного капіталу більшої кількості банків;

· Продовження діалогу з НБУ щодо необхідності посилення банківського регулювання;

· Розробка основ іпотечного кредитування;

Агробізнес та сільське господарство

· Фінансування переробних галузей;

· Запровадження схем фінансування під складські розписки з метою їх застосування для врожаю 2003 року.

Враховуючи обмеженість потенційних проектів, визначених у новій Стратегії ЄБРР в Україні, принципового значення набуває здійснення кроків, спрямованих на більш активний пошук нових можливостей бізнесу відповідними підрозділами ЄБРР та на найбільш енергійне «проштовхування» українських проектів через кредитний комітет Банку.

Першочергову роль у цьому процесі відіграє Представництво ЄБРР в Україні. Його активність у згаданому контексті протягом останніх двох років була дещо неадекватною наявним в Україні можливостям. У цьому зв’язку варто порушувати перед керівництвом Банку питання щодо необхідності підвищення результативності діяльності банкірів в Україні щодо пошуку нових проектів, а також щодо забезпечення відповідності за якість та обґрунтованість проектів, які пропонуються.

У Стратегії також визначено перелік проектів Банку в Україні на найближчу перспективу. На остаточних стадіях підготовки знаходяться проекти загальною вартістю близько 350 млн. євро.

Серед них найбільш значними є:

· постприватизаційні проекти у енергорозподільчому секторі (120 млн. євро);

· фінансування приватного проекту у сфері енергогенерації (57 млн. євро);

· підтримка програми фінансування у сільскогоподарському секторі за складськими розписками (87 млн. євро).

Проблемними питаннями співробітництва України з ЄБРР є:

— Стан інвестиційного середовища

Уході ухвалення на початку вересня 2002 року нової стратегії ЄБРР в Україні керівництво та акціонери Банку зазначили, що на сьогоднішній день обсяги іноземних інвестицій в Україні є надзвичайно низькими. Тому, як було проголошено, рівень майбутніх інвестицій Банку безпосередньо залежатиме від того, якою мірою наша держава зможе покращити інвестиційне середовище за рахунок реальних зрушень у напрямку послідовного поліпшення режиму оподаткування, належного управління регулятивними процесами та створення дійсно незалежної судової системи. Також на сьогоднішній день залишається проблема корупції, зокрема, після доповіді організації «Трансперенсі Інтернешнл» та проблема невідповідності українських компаній світовим стандартам корпоративного управління та фінансової прозорості.

— Ефективність активів ЄБРР в Україні

Викликає занепокоєння той факт, що при загальному, досить динамічному зростанні зобов’язань ЄБРР по проектах в Україні, частка у портфелі так званих «працюючих активів» (тобто вибраних і реально розміщених у проектах) (менше 40%) є нижчою, ніж середній показник по країнам операцій Банку (57%).

Банк визначив основні причини цього явища, які притаманні, насамперед, для проектів у державному секторі, а саме:

а) затримки із виконанням українською стороною проектних умов, особливо, що стосується контрагентних фінансових зобов’язань (Старобешівська ТЕС);

б) затримки із ратифікацією проектів Верховною Радою;

в) адміністративні зміни, що приводили до зміни позичальника, обсягу, інших параметрів проектів;

с) помилки у підготовці деяких проектів, особливо що стосувалося вибору іноземних спонсорів, тощо.

Очевидно, що успішна співпраця з ЄБРР залежить від прискорення темпів зростання «працюючих активів» Банку, що залежатиме від усунення вищезазначених причин.

— Скорочення обсягу фінансування ЄБРР проектів в Україні

Протягом 2000−2002 років спостерігалося суттєве скорочення загального обсягу фінансування Банком проектів в Україні (2000 рік — 291 млн. євро, 2001 рік — 175 млн. євро, 8 місяців 2002 року 108 млн. євро). Серед основних причин такого стану можна назвати: політичний тиск з боку США та Євросоюзу, що призвів до певного перерозподілу потоків фінансування ЄБРР, відміна проекту Паливного кредиту, який збільшив на 100 млн. дол. США зобов’язання ЄБРР в Україні у 2000 році, відкладення ухвалення проекту добудови Рівненської та Хмельницької АЕС, який мав збільшити український портфель ЄБРР на 215 млн. дол. США.

— Повернення ПДВ

Ще одним проблемним питання співробітництва України з ЄБРР, що ускладнює виконання деяких проектів Банку є несвоєчасне повернення цим та іншим підприємствам податку на добавлену вартість. Це питання ставилось інвесторами та керівництвом ЄБРР при багатьох нагодах, зокрема, на засіданні Дорадчої ради по іноземних інвестиціях при Президентові України, в ході роботи над новою Стратегією ЄБРР в Україні.

Отже, як бачимо ЄБРР є одним з найбільших інвесторів та кредиторів в Україні. Також він виконує функцію каталізатора та амортизатора економіки нашої країни. Подальше співробітництво з ним забезпечить Україні стабільне зростання, приток інвестицій та визнання України як держави з ринковою економікою.

Висновки

Список використаних джерел_

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою