Демократія в Америці

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Демократія в Америці


ЗМІСТ

Вступ

Історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах Америки

Основні параметри і характеристики демократії в Америці

Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців

Висновки

Термінологічний словник

Вступ

Безумовно, «Демократія в Америці» Алексіса де Токвілля, займає одне із центральних місць серед низки класичних праць як з політології так і з історії. Водночас, це дослідження присвячене також історії, культурі та традиціям американців.

Написана майже два століття тому «Демократія в Америці» і сьогодні залишається актуальним дослідженням інформаційно-аналатичного характеру як в політологічній так і в історичній думці. Неабияке значення ця праця має для України, яка знаходиться на шляху демократичного розвитку.

Мета реферату — стислий аналіз англомовної праці Алексіса де Токвілля, «Демократія в Америці». Беручи до уваги обсяги реферату, його автор приділятиме увагу лише окремим аспектам книги французького дослідника. Відповідно розробленого плану, слід виділити наступні завдання роботи:

— показити історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах Америки, за Алексісом де Токвіллем;

— окреслити основні параметри і характеристики демократії в Америці;

— зазначити характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців;

— створити термінологічний словник;

— зробити висновки з прочитаної праці, а також висновки реферату українською мовою.

Структура роботи відповідає поставленій меті та завданням.

Використання англомовної літератури покращує як рівень фахової підготовки так і рівень англійської мови. Реферат українською мовою з англомовної книги «Демократія в Америці» також сприятиме ефективному засвоєнню основних моментів дослідження.

I. Історичні передумови демократичних інститутів Сполучених Штатів Америки

Історія утворення та розвитку Сполучених Штатів Америки є одним із головних чинників зародження та функціонування демократії в цій країні. Все що побачив Алексіс де Токвілль під час своїх двох подорожей до Америки та відобразив у своїй праці майже два століття тому, свідчить про незмінність тих принципів на яких базується демократія в США. Вони (принципи) практично не зазнали суттєвих змін. В чому ж тут суть? Відповідь на питання про походження, утвердження та «стійкість» принципів американської демократії необхідно шукати в наступних розділах роботи А. Токвілля:

«Походження англо-американців»,

«Демократичні суспільні умови англо-американців»,

«Суверенітет людей в Америці»,

«Майбутні перспективи США»,

«Філософський метод американців».

У вище зазначених розділах книги автор зазначає причини зародження і утвердження демократії в Америці, а також робить ряд висновків, на яких хотілось би зупинитися більш детально. Алексіс де Токвілль в «Демократія в Америці», зазначає, що … було одним із головних факторів саме такого устрою США (С.) Як відомо, дослідники визначають цей устрій терміном «американська демократія». Саме «американська», бо разом із спільними складовими всіх демократичних режимів, демократія в США має цілу низку характерних особливостей. Останні беруть свій початок із витоків історії Сполучених Штатів Америки. Цей фактор виступає ключем для розуміння відмінностей демократії в США та Франції (батьківщиною А. де Токвілля), США та Англії (хоча більшість дослідників вважають Англіє «колискою» світової демократії) та ін. В «Демократії в Америці», автор з цього приводу зазначає: «Америка — єдина країна, де можна спостерігати природній та спокійний розвиток суспільства, і де вплив походження штатів на їхній подальший розвиток є беззаперечно суттєвим». Далі автор продовжує: «Якщо детально розглядати соціальний і політичний аспекти розвитку США, попередньо проаналізувавши історію країни, необхідно пам «ятати, що ні думка, ні звичай, ні закон, навіть, я б сказав, ні подія, не можуть розглядатись доти, поки не пояснено походження людей» (С. 40).

Більше того, Алексіс де Токвілль зазначає, що читачі книги в її І-й главі знайдуть ключ до всієї роботи.

Основні параметри і характеристики демократії в Америці

Праця Алексіса де Токвілля, характеризує вплив демократії на головні сфери життя країни і суспільства:

політичну (законодавча, виконавча і судова гілки влади в країні, політичні партії, громадські організації та ін.),

економічну (формування податків і цін),

соціальну (соціальна політика, сім «я, гендер),

культурну (мораль, релігія) та інші сфери життя американців.

Зокрема, автор присвячує цим питанням низку глав частини ІІ:

Книга І «Вплив демократії на дію інтелекту в Сполучених Штатах Америки»,

Книга ІІ «Вплив демократії на почуття американців»,

Книга ІІІ «Вплив демократії на манери/образ американців»,

Книга ІV «Вплив демократичних ідей і почуттів на політичне суспільство».

Принцип суверенітету народу в Америці лежить в основі демократичних ідей у всіх вище згадуваних аспектах життя США, зазначає Алексіс де Токвілль (С. 55).

Таким чином, демократія в США — не є чимось абстрактним. У цього явища знаходить конкретне заземлення на тому способі життя, який сповідують американці. І знову ж таки, необхідно пам «ятати про те, яким чином проходило формування менталітету і утворенні держави жителів Америки. Саме це і визначає «американський «спосіб мислення і життя. Це помітив Алексіс де Токвіль, це видно і по сучасних жителях континенту.

III. Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців

Щодо характерних особливостей політичного та соціально-культурного життя американців, то автор книги віддає належну увагу цьому питанню. Зокрема Алексіс де Токвілль присвячує їх розгляду декілька глав. Серед тих, які безпосередньо стосуються зазначених питань слід вказати наступні:

2. «Democratic Social Conditions of the Anglo-Americans»,

«Some Reflection on American Manners»,

36. «Why Americans Show So Little Sensitiveness in Their Own Country, and Are So Sensitive in Europe».

Алексіс де Токвілль вказує, що соціальні умови англо-американців є беззаперечно демократичні; це лягло в основу заснування колоній, і все-ще зберігаї вплив навіть сьогодні… (С. 49). Демократія панує у всіх сферах життя. Характерною ознакою від самого початку заселення колоній, яку відзначає Алексіс де Токвілль, було те, що принципи демократії набули поширення також на всіх берегах Америки — від Сходу й до Заходу Гудзона і аж до Флориди. В цьому дусі дослідник пише: «Такі принципи, як участь у громадському житті, проведення вільної податкової політики, підзвітність носіїв влади, особиста свобода, винесення вироку судом, які лягли в основу сучасних конституцій, в XVII столітті ще не були чітко зрозумілими для Європи, і ці принципи навіть не домінували в Англії, але вони були загальновизнаними і встановленими Законом у Новій Англії, без обговорення (С. 45−46).

Використовуючи «підказу» Алексіса де Токвілля щодо розуміння його праці, зроблену у І-й главі, в котре зауважимо, що ці особливості беруть свій початок з історії Пн. Американського континенту. «Всі європейські колонії містили елементи демократії, тому що залишивши свою метрополію, емігранти на нових землях не мали ніякого бажання до панування над іншими». А це вже суттєва ознака, яка багато пояснює.

Фундаментом демократії в Америці є особиста свобода індивіда. Поряд із «індивідуалізмом» слід підкреслити також інші складові демократії: «суверенітет» та «рівноправність».

Вражає те, як А. де Токвілль зміг проаналізувати і описати цю складну, і, водночас просту систему демократії в порівняно невеликій за своїй об «ємом праці. В цьому полягає її додаткова цінність.

Висновки

Отже, здійснивши стислий аналіз праці французького дослідника Алексіса де Токвілля «Демократія в Америці» можна зробити дві групи висновків. Перша група стосується власне самої книги, а друга — того змісту, який вкладає автор в поняття «демократія в Америці».

Публікація добре структурована, і легко сприймається (зрозуміло, що також і завдяки адаптації Річардом Хефнером, зробленої для сучасного читача). В «Демократії в Америці» автор приділяє достатньо уваги практично всім аспектам демократичного устрою в США: політичному, економічному, соціально-культурному та ін. Ключем до розуміння всієї праці є Глава І цієї книги.

Щодо самого визначення демократії в Америці, то звісно, однозначної відповіді немає. Алексіс де Токвілль детально описує переваги і недоліки цього устрою в США, використовує порівняння «американської моделі демократі» із англійською та французькою. Токвілль навіть зазначає відмінності та спільні риси американської та російської націй.

В закінчення можна навести фразу сера Вінстона Черчілля щодо демократії: «Демократія — це найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі решта форм, які вже були випробувані людством».

В цілому, мета та завдання, які були поставлені автором реферату у вступі, виконані. Реферат сприяє кращому розумінню твору Алексіса де Токвілля «Демократія в Америці».

Докл. див.: Alexis De Tocqueville. Democracy in America / Edited and abridged by Richard D. Heffner. — Penguin Books, USA Inc. — New York, 1984. — 321 p.

Термінологічний словник

Absolute sovereignty — повний суверенітет

Alternative law — альтернативний закон

Anarchy — анархія

Aristocracy — аристократія

Authority — орган з відповідними повноваженнями

A principle of equality — принцип рівності

Ballot — голосування, бюлетень

Boundless — необмежений

Branches of power — гілки влади

Community — спільнота

Compulsory occupation — примусове становище

Concentration of power — централізація влади

Constitution — конституція

Conservatism — консерватизм

Concentration of power — концентрація влади

Corruption — корупція

Centralization of government — централізація уряду

Civil society — громадянське суспільство

Civil life — громадянське життя

Civilization цивілізація

Criminal law — кримінальний закон

Creative power — креативна влада

Democracy — демократія

Democratic revolution — демократична революція

Democratic communities — демократичні співтовариства

Domestic economy — внутрішня економіка

Despotism — деспотизм

Despotic power — деспотична влада

Decentralization — децентралізація

Direct democracy — пряма демократія

Disorder — безлад

Dissimilarities of the political thoughts — розмаїття політичних думок

Elections — вибори

Enlightening — просвітництво

Executive power — виконавча влада

Equality of sexes — рівність між статями

Equality — рівність

Freedoms — свободи

Federalism — федералізм

Fixed regulations — фіксовані регулювання

Justice — правосуддя

Juridical power — судова влада

Individualism — індивідуалізм

Individual action — індивідуальна дія

Instability — нестабільність

Intelligence — інтелігенція

Irresistible — неспроможний до опору

Legislation — законодавство

Legislative power — законодавча влада

Liberty — свобода

Liberalism — лібералізм

Limits — обмеження

Mass media — засоби масової інформації

Mass culture — масова культура

Majority — більшість

Majority rule — право більшості

Mentality — менталітет

Morality — мораль

Military glory — військова слава

Minority — меншість

Monarchy — монархія

Natural opponents — природні опоненти

Nobleman — дворянин

Partnership — партнерство

Physical force — фізична сила

Principle of equality — принцип рівності

Presidential influence — президентський вплив

Progressive motion — прогресивна дія

Political power — політична влада

Political economy — політична економіка

Political rights — політичні права

Political party — політична партія

Political society — політичне суспільство

Political action — політична дія

Political theory — політична теорія

Public opinion — громадська думка

Public administration — громадська адміністрація

Public relations — громадські відносини

Public Prosecutor «s Office — прокуратура

Population — населення

Regeneration — регенерація

Religion — релігія

Religious belief — релігійне переконання

Revolution — революція

Republican government — республіканський уряд

Representative government — представницький уряд

Representative democracy — представницька демократія

Standardization — стандартизація

Social scale — соціальна шкала

Suffrage — право голосу

Sovereignty — суверенітет

Superiority of people — верховенство народу

The will of the nation — воля нації

Human rights — права людини

Totalitarianism — тоталітаризм

Tyranny — тиранія

Unlimited power — необмежена влада

Usurpation of the rights — узурпація прав

Veto — вето

Violence — насильство_

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою