Підприємництво

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Юридичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, чи збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб «єкти господарського права стосовно всіх форм й видів власності в Україні (організаційні форми й види підприємств). По- одному, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводі, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші підприємства. Підприємництво — це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею із метою одержання прибутку. Домінуюче місце серед суб «єктів господарського права належить такому суб «єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними й соціальними функціями підприємства в економічній системі а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботів, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства чи господарюючого суб «єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою.

Порядок створення діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими актами України. У разі, коли цей порядок спеціальним законодавством не встановлено, підприємець своїм статутом. Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються, виходячи із економічного та правового стану підприємства. Підприємство як соціально-економічний й правовий інститут має певну сукупність економічниїх, організаційних й юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб «єкт права. За допомогою цих про ознак, систематизованих статтею 1 Закон/ «Про підприємства в Україні», уніфіковано визначається правове становище підприємств всіх форм власності й галузей народного господарства. Закон визначає, що підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство) як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва й робочої сили про «єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності із метою одержання прибутку. Визначення основна ланка, із одного боці, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а із іншого, — від суб «єктів господарського права, котрі не належати до основної ланки: про «єднань підприємств, фінансових посередницьких інститутів, органів управління економікою. Закон також визначає, що підприємство — це господарюючий суб «єкт. Суть визначення господарюючий суб «єкт полягає до того, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє й реалізує свій товар із метою одержання прибутку. як господарюючий суб «єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність. Термін господарюючий говорити, що підприємства належати до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від неприбуткових організацій — релігійних, про «єднань громадян тощо). Підприємство є самостійним господарюючим суб «єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією із основних й необходимых умів діяльності підприємства як товаровиробника. Юридичний аспект даного визначення полягає до того, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності «має право власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України» (ст. 27 Закону «Про підприємства в Україні»). Нарешті, підприємство — це статутний господарюючий суб «єкт. Статут підприємства як локальний акт господарського законодавства нормативне визначає цілі й предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від які без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також визначає межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особини. Це один із найважливіших правових актів підприємства, тому стаття 9 Закону «Про підприємства в Україні» спеці-ально зазначає обов «язкові й альтернативні пункти, котрі включаються до статуту підприємства. Підприємство має необхідне для господарюючого суб «єкта майно — основні й оборотні кошти, інші ціності, якими воно та володіє, користується й розпоряджається на певному правовому титулі (на праві власності чи повного господарського відання). Це майно юридичне відмежоване, як правило, від майна власника підприємства й закріплене за підприємством як суб «єктом права. Основні й оборотні кошти знаходяться на самостійному бухгалтерському балансі, гроші - на розрахунковому рахунку підприємства в банку. Підприємство є самостійним суб «єктом права. З одного боці, закон визначає його компетенцію (права та обов «язки) як господарюючого суб «єкта, із іншого — зазначає, що підприємство є юридичною особою, Яка в своєму складі інших юридичних осіб (стаття 1 Закону «Про підприємства в Україні»). Цим підприємство суттєво відрізняється від про «єднань підприємств (господарських про «єднань), у склад які входять юридичні особини. як господарюючий суб «єкт із правами юридичної особини підприємство починає діяти від дня його державної реєстрації. Таким чином, підприємство — це самостійна господарська організація, створена й зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності із метою задоволення суспільних потреб у товарі (продукції, роботів, послугах) й одержання прибутку, котра діє на підставі статуту, користується правами й виконує обов «язки щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках. Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як організаційні форми, види й категорії підприємств. Кожне із них вживається для класифікації підприємств за певними ознаками. Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст. 2 Закону «Про власність», та від способів розмежування в підприємствах окремих форм власності й управління майном. Юридичне значення цого полягає в урахуванні в законодавстві, тобто в Законі «Про підприємства в Україні» й спеціальних законах, особливостей правового стану підприємств окремих видів. Загалом організаційна форма й вид визначають суб «єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства ві значаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох й понад форм власності (змішані). Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на державній власності. Визначення державне вказує, що дане підприємство має особливості правового стану порівняно із недержавними підприємствами. ЦІ особливості обумовлені способом відмежування функцій власника від функцій управління майном в державному підприємстві. Саме державне підприємство як майновий комплекс є про «єктом права державної власності. Підприємству як (суб «єкту права це майно належить на праві повного господарського відання. Дане право вужче, ніж право власності. Обсяг його залежить від цільового призначення відповідного майна. Державне підприємство володіє, користується й розпоряджається цим майном, «вчиняючи щодо нього будь-які дії, що гне суперечать закону та цілям діяльності підприємства», тобто його статуту. Ос-кільки державне підприємство є суб «єктом права повного господарського відання майном, а чи не (суб «єктом права власності, щодо державних підприємств діє спеціальна категорія — правовий режим майна державних підприємств (ст. 37 Закону «Про власність»). Вона означає, що державні підприємства керуються спеціальними правилами заснування, утворення їхні майна при заснуванні, визначення цілей й предмета діяльності (статути затверджують й контролюють уповноважені органи), управління майном, розподілу прибутку тощо.

Видів колективних підприємств скільки ж, стільки суб «єктів права колективної власності названо в $ 20 Закону «Про власність»: колективні підприємства (наприклад, підприємство, приватизоване трудовим колективом державного підприємства й не перетворене в інший вид; колективне сільськогосподарське підприємство); акціонерне чи інше статутне господарське товариство (ст. ст. 25, 26 Закону «Про власність»); виробничий кооператив (ст. 24 Закону «Про власність»); підприємство громадської організації (наприклад, профспілкове — ст. 28 Закону «Про власність»); підприємство релігійної організації (ст. 29 Закону «Про власність»); підприємство, створене господарським про «єднанням (ст. 27 Закону «Про власність»). Специфічним виглядом колективного підприємства є також орендне підприємство (ст. 22 Закону «Про власність»). Приватне підприємство — це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на приватній власності однієї й понад фізичних осіб. Визначення приватне, крім форми власності, виражає головну особливість правового стану підприємства цієї організаційної форми. Згідно з законодавством України власник у даному разі водночас є й підприємцем, тобто власність й управління майном у приватного підприємстві не розмежовуються. Відповідно до суб «єктів права приватної власності, визначених Законом «Про власність», можна назвати три види приватних підприємств: — індивідуальне приватне підприємство, засноване на приватній власності й роботи однієї фізичної особини (підприємство однієї особини); - сімейне приватне підприємство, засноване на приватній власності та роботи громадян, що проживають спільно як члени однієї сім «ї (наприклад, сімейним підприємством може бути селянське (фермерське) господарство); - приватне підприємство із правом найму робочої сили засноване на приватній власності окремого громадянина України, який використовує найману працю. Якщо приватне підприємство має одного, а кількох власників (наприклад, сімейне), його майно є спільною сумісною власністю. Інша, тобто часткова спільна власність, винна бути встановлена письмовою угодою власників майна (ст. 18 Закону «Про власність»). Спільне підприємство — це організаційна форма підприємства, заснованого за законами України на базі про «єднання майна різних форм власності (так кликана змішана форма власності). «Спільні підприємства, як правило, мають форму господарських товариств, тобто є суб «єктами права колективної власності. Засновниками спільних підприємств можуть бути юридичні особини й громадяни України, інших держав. Залежно від цого є два види спільних підприємств: а) звичайні (національні) спільні підприємства; б) спільні підприємства із іноземними інвестиціями. Спільне підприємство із іноземними інвестиціями — це підприємство чи- якої організаційно-правової форми, створене за законами України, якщо в його статутному фонді протягом календарного року є кваліфікаційна іноземна інвестиція (тобто іноземна інвестиція, що становить не менше 20 відсотків статутного капіталу й при цьому не може бути менше суми, еквівалентної залежно від виду інвестиції 50 тисячам доларів США, 100 тисячам, 500 тисячам чи 1 млн. доларів США). Правове становище й діяльність таких підприємств, крім Закону «Про підприємства в Україні», регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. «Про режим іноземного інвестування» та Законом України від 16 апреля 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність». Іноземне підприємство — це організаційно-правова форма підприємства із місцезнаходженням в Україні, створеного як суб «єкт права згідно з законодавством іноземної держави, майно якого повністю є у власності іноземних громадян, юридичних осіб чи держави. Визначення іноземне (іноземна власність) означає, що підприємство підпорядковується різним юрисдикціям. Порядок створення й внутрішньої діяльності іноземного підприємства регулюється законодавством країни, якій воно та належить. Законодавство України не регулює цих відносин. разом із тім умови реєстрації та діяльності іноземного підприємства в Україні регулюються українським законодавством, тобто на іноземні підприємства загалом поширюється національний правовий режим господарської діяльності. Крім форм й видів законодавець застосовує для класифікації підприємств поняття категорії (ст. 2 Закону «Про підприємства в Україні»). Категорія означає техніко-економічну (не юридичну) класифікацію всіх підприємств всіх організаційно-правових форм за кількістю працівників. За цією ознакою розрізняються малі та інші (середні, великі) підприємства. Створення підприємства. Термін створення являє собою правове поняття господарського права. Це поняття включає врегульовані правом умови фактичного виникнення та легітимації підприємства в статусі правового господарюючого суб «єкта, суб «єкта права. Виходячи із цього у економіці України створюються й функціонують підприємства різних організаційно-правових форм, господарське законодавство визначає загальні й спеціальні умови їхнього створення. Загальні умови поширюються на усі форми підприємств. Вони визначені Законом «Про підприємства в Україні» (ст. 5), Законом «Про підприємництво» (ст. 6) та Цивільним кодексом, який регулює загальні умови створення юридичної особини, до того числі - й підприємства. Спеціальні умови створення підприємств визначені законами про їхні окремі види. як правове поняття створення включає визначення засновників, їхнього засновницької компетенції, порядку діяльності щодо створення підприємства. Засновником є особа, що має право створити у встановленому порядку підприємство (організацію) як юридичну особу. За Законом «Про власність» (ст. ст. 6, 33) й Законом «Про підприємства в Україні» (ст. 5) такого наділені безпосередньо власники засобів виробництва та іншого майна та уповноважені власником (власниками) органи, тобто фізичні й юридичні особини, що мають засновницьку право- й дієздатність. Отже, тут діє загальний принцип, згідно із яким, засновниками (співзасновниками) можуть бути «фізичні й юридичні особини, крім випадків, передбачених законодавчими актами України». Уповноважені органи, котрі можуть бути засновниками підприємств, визначає власник. Щодо підприємств загальнодержавної власності - це підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади, інші центральні відомства. Вони приймають рішення про створення підприємств державної власності, затверджують статути й контролюють їхні дотримання, укладають та розривають контракти із керівниками підприємств, контролюють ефективність використання закріпленого за підприємствами майна, його збереження Це загальне правило. У окремих випадках (наприклад, щодо підприємств будівельного комплексу) зазначені функції й повноваження Кабінет Міністрів України делегує господарським про «єднанням: коропораці-ям, концернам тощо. Щодо підприємств комунальної власності уповноваженими органами із засновницькими правами є виконкоми обласних й міських Радий, місцеві державні адміністрації та уповноважені ними органи. Засновники реалізують засновницькі права шляхом обрання організаційної форми підприємства; визначення цілей й предмета його діяльності; прийняття рішення про його створення; затвердження в установленому порядку статуту; передачі безоплатно на баланс підприємства основних фондів та обігових коштів; формування органів управління, визначення у статуті між їхні повноважень тощо. Створення підприємства в юридичному розумінні являє собою затвердження та одержання передбачених законом документів: рішення власника (власників) чи уповноваженого органу про створення підприємства, статуту (якщо цого вимагає організаційна форма), посвідчення про державну реєстрацію. При необхідності для новостворюваного підприємства земельної ділянки сюди входять також документи на землекористування (землеволодіння), визначені земельним законодавством України. Дозвіл на користування створюваним підприємством земельною ділянкою, а також іншими природними ресурсами видається за рішенням місцевої Заради народних депутатів за місцезнаходженням підприємства в порядку, встановленому Земельним кодексом України (ст. ст. 19, 21, 23, 32, 34 та ін). Відмова у наданні земельної ділянки може бути оскаржена у встановленому законом порядку. Господарське законодавство регулює також способи створення підприємств. Так, підприємство може бути створене згідно із рішенням одного чи кількох власників чи уповноваженого ним органу. Підприємство може створюватись внаслідок примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України. Примусовий поділ підприємства здійснюється згідно із Розпорядженням антимонопольного комітету України, його територіальних управлінь. Розпорядження про поділ підприємства-монополіста є обов «язковим для власника (власників) чи уповноваженого ним органу. Розпорядження про примусовий поділ визначає рядків створення нових підприємств, який не може бути меншим 6 місяців. Зміни вартості майна, внесеного як внесок, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їхні частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачене установчими документами. При розробці проектів установчих документів підприємств необхідно керуватись також типовими нормативними актами. Щодо підприємств окремих видів законодавець засто совує типові форми установчих документів. Діють, зокрема, статути: Типовий статут державного підприємства Типовий статут відкритого акціонерного товариства Статут закритого акціонерного товариства, Статут товариства із обмеженою відповідальністю Статут орендного підприємства. Крім того, фондом державного майна України затверджено установчі домов: про створення товариства із обмеженою відповідальністю, про створення закритого акціонерного товариства7 та зразковий договір оренди. Установчі документи повинні містити обов «язкові дані про підприємство, без які смердоті вважаються такими, що не відповідають вимогам законодавства. Це такі дані: — найменування (завод, фабрика, майстерня тощо) й вид підприємства; - зазначення власника (склад засновників, учасників) та місцезнаходження підприємства; - предмет й цілі діяльності підприємства; - юридичний статус підприємства. Це з статтею про юридичну особу підприємства, про його майно, про самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки у трилітрові банки, про фірмову марку та товарний знак, про печатку із найменуванням підприємства. Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підприємства; - про склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд, інші фонди); порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат; порядок випуску акцій (щодо акціонерного товариства). Якщо підприємство не є власником майна, включається стаття про ті, що майно закріплене його на праві повного господарського відання; - про перелік органів управління підприємства, порядок їхнього формування, компетенцію; - про контрольні органи — спостережну раду, ревізійну комісію; - про порядок припинення діяльності підприємства: підстави, орган, що приймає рішення про припинення; порядок створення й роботи ліквідаційної комісії; умови розрахунків із бюджетом й кредиторами; розподіл майна, що залишилося. У установчих документах господарських товариств окремими статтями визначається порядок внесення змін до статуту (вищим органом, за рішенням ¾ голосів акціонерів, котрі беруть доля в зборах). Законодавство визначає органи державної реєстрації підприємств. За загальним правилом, це державні органи за місцезнаходженням підприємств, а саме: а) виконкоми міських, районних у містах Радий народних депутатів; б) районні, районні міст Києва й Севастополя державні адміністрації. Законодавством визначені також органи, котрі здійснюють державну реєстрацію окремих видів суб «єктів господарського права. Так, господарські товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструє Національний банк України в порядку, визначеному Законом «Про банки й банківську діяльність». Фондова біржа підлягає державній реєстрації Кабінетом Міністрів України Для державної реєстрації реєструючому органу необхідно податі документи, перелік які визначено статтею б Закону «Про підприємства в Україні» та статтею 8 Закону «Про підприємництво». За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у рядків не понад 5 робочих днів. Протягом цого години реєструючий орган вол «язаний надати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. Свідоцтво є юридичною підставою для відкриття підприємству рахунків у банку за місцем його реєстрації чи у будь-яких інших банках за згодою сторін. Банк вол «язаний відкрити рахунок й в триденний рядків повідомити про це податкову інспекцію. Орган, який здійснює реєстрацію, вол «язаний в 10-денний термін податі відомості до відповідної податкової інспекції та органу державної статистики. Ці органи встановлюють коди підприємств відповідно до загального класифікатора галузей народного господарства Міністерства статистики України. У разі зміни форми власності, організаційної форми чи назви підприємства, воно та підлягає перереєстрації, Яка здійснюється у порядку, встановленому для його реєстрації. Відмова у державній реєстрації підприємства вважається законною лише із двох підстав: внаслідок порушення встановленого законом порядку створення підприємства; у випадку невідповідності установчих документів вимогам законодавства. Не допускається відмова в державній реєстрації підприємств із мотивів його недоцільності. Скасування державної реєстрації підприємства може бути добровільним (за заявою підприємства) чи примусовим (на підставі рішення суду, арбітражного суду у випадках: а) визначення недійсними чи такими, що суперечать чинному законодавству, установчих документів; б) здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та чинному законодавству України; в) у разі несвоєчасного повідомлення підприємством про зміну свого місцезнаходження. Скасування державної реєстрації підприємства припиняє підприємницьку діяльність й є юридичною підставою для його ліквідації як господарюючого правового суб «єкта. Статусу юридичної особини підприємство позбавляється после здійснення всіх заходів щодо ліквідації його як суб «єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб «єктів підприємницької діяльності проводитися у виконавчому комітеті міської, районної в місті заради чи в районній, районній міст Києва й Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням чи місцем проживання даного суб «єкта, якщо інше не передбачене законом. Для державної реєстрації суб «єкта підприємницької діяльності - юридичної особини подаються такі документи: рішення власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особини (крім приватного підприємства). Якщо власників чи уповноважених ними органів два й понад, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва; реєстраційна картка встановленого зразка, Яка є водночас заявою про державну реєстрацію; документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб «єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом; документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Громадяни, котрі мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особини, подають реєстраційну картку встановленого зразка, котра є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номери фізичної особини — платника податків та інших обов «язкових платежів й документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Місцезнаходженням суб «єкта підприємницької діяльності (юридичної особини) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання одного з засновників) чи місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди чи іншим відповідним договором. Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб «єктів підприємницької діяльності додаткові документи, не передбачені цим Законом. Державна реєстрація суб «єктів підприємницької діяльності проводитися за наявності всіх необходимых документів за заявочним принципом протягом не понад п «яті робочих днів. Органи державної реєстрації вол «язані протягом цого терміну внести дані із реєстраційної картки до Реєстру суб «єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка із проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, чи ідентифікаційним номером фізичної особини платника податків та інших обов «язкових платежів. За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особини несуть адміністративну відповідальність згідно з законодавством. У п «ятиденний термін із дати реєстрації органи державної реєстрації надсилають примірник реєстраційної картки із відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу й органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб «єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування й Пенсійного фонду України. Свідоцтво про державну реєстрацію суб «єкта підприємницької діяльності та копію документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб «єкта підприємницької діяльності й за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України. Повідомлення про відкриття чи закриття рахунків у банках суб «єкт підприємницької діяльності вол «язаний надіслати державному податковому органу, в якому він обліковується як платник податків й зборів (обов «язкових платежів). Таке повідомлення протягом трьох робочих днів із дня відкриття чи закриття рахунку (включаючи день відкриття чи закриття) подається особисто чи надсилається на адресою відповідного державного податкового органу із повідомленням про вручення. Форма й зміст повідомлення про відкриття чи закриття рахунків у банках встановлюється центральним податковим органом України. У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб «єкта підприємницької діяльності, а також форми власності суб «єкти підприємницької діяльності у місячний термін із моменту настання зазначених змін вол «язані податі документи для перереєстрації. Перереєстрація суб «єкта підприємницької діяльності проводитися в порядку, встановленому для його реєстрації. У разі перереєстрації суб «єкта підприємницької діяльності, що визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на зазначений про «єкт. Суб «єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особини. Відкриття вказаних підрозділів не потребує їхні державної реєстрації. Суб «єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації на свій реєстраційну картку. Відповідальність за відповідність чинному законодавству установчих документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник (власники) чи уповноважені ним органи, котрі подають документи для реєстрації суб «єкта підприємництва. У разі зміни свого місцезнаходження суб «єкт підприємницької діяльності в семиденний термін винен повідомити про це орган державної реєстрації. Невиконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації звернутися до суду (арбітражного суду) із позовом про скасування державної реєстрації. Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власника (власників) чи уповноважених ним (ними) органів чи за особистою заявою підприємця-громадянина, але в підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі: визнання недійсними чи такими, що суперечать законодавству, установчих документів; здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству України; несвоєчасного повідомлення суб «єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження; визнання суб «єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством); неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством. Скасування державної реєстрації суб «єкта підприємницької діяльності здійснюється органом державної реєстрації за наявності ліквідаційного балансу, складеного й затвердженого згідно із законодавством, та інших документів, що підтверджують проведення заходів щодо ліквідації суб «єкта підприємницької діяльності як юридичної особини, перелік які визначається Кабінетом міністрів України, шляхом виключення його із Реєстру суб «єктів підприємницької діяльності. Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє відповідні державні податкові органи та органи державної статистики про скасування державної реєстрації суб «єкта підприємницької діяльності. Скасування державної реєстрації позбавляє суб «єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особини й є підставою для виключення його із Єдиного державного реєстру підприємств й організацій України. Відмову в державній реєстрації може бути оскаржено в судновому порядку. За державну реєстрацію справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом міністрів України. Одержані кошти використовуються у порядку, що визначається Кабінетом міністрів України. законами України можуть бути встановлені спеціальні правила державної реєстрації певних видів суб «єктів підприємницької діяльності. Положення про державну реєстрацію суб «єктів підприємницької діяльності затверджується Кабінетом міністрів України. Державна реєстрація підприємства здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Заради народних депутатів за місцезнаходженням підприємства. Дані про державну реєстрацію підприємства в десятиденний рядків виконкомом повідомляються Міністерству фінансів України й Держкомстату України. Підприємство включається в Україну від дня його реєстрації. Для державної реєстрації підприємства виконавчому комітету відповідної Заради народних депутатів подаються заява, рішення засновника про створення, статут та інші документи за переліком, що визначається Радою Міністрів Української РСР. У разі відсутності у малого підприємства на даний момент реєстрації власного приміщення вона здійснюється за юридичною адресою одного із його засновників. Державна реєстрація підприємств здійснюється не пізніше 30 днів від дня подачі заяви із доданням необходимых документів виконавчому комітету відповідної Заради народних депутатів. При зміні основних положень статуту чи типу підприємства здійснюється його перереєстрація. Перереєстрація підприємства здійснюється в порядку, встановленому для його реєстрації.

Відмова в державній реєстрації підприємства може виникнути через порушення встановленого цим Законом порядку створення підприємства, а також у разі невідповідності установчих актів (документів) вимогам законодавства. Відмова у державній реєстрації підприємства із мотивів недоцільності його створення не допускається. Якщо державну реєстрацію підприємства у встановлений рядків не проведено чи в ній відмовлено із мотивів, котрі учредитель підприємства вважає необгрунтованими, він може звернутися до суду. Засновник має право стягнути в суді збитки, завдані йому внаслідок незаконної відмови у реєстрації. За державну реєстрацію підприємства із нього справляється плата, розмір якої визначається в порядку, встановленому Законом України «Про підприємництво «. Одержані кошти зараховуються на рахунок відповідної Заради народних депутатів за місцем реєстрації підприємства. Вільні грошові кошти підприємств повинні обов «язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства зберігають у своїх касах. Частина грошових коштів видається под звіт співробітникам підприємства для витрат, що виникають у зв «язку із виконанням доручень адміністрації підприємства. Розрахунки між підприємствами й організаціями здійснюються як правило без участі готівки, шляхом перерахування коштів із рахунку в банку свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає використання в розрахунках готівки й заговорили українською у «язаних із ними витрат на охорону, — транспортування, але й не виключає самої готівки із розрахункових операцій. Розрахунки й платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів. По суті розрахунки готівкою нічим не відрізняються від безготівкових перерахувань. Кошти у валюті іноземних держав облічуються окремо по кожній валюті, але й в перерахуванні на національну валюту України. Необхідність такого перерахування заговорили українською у «язана із тім, що грошовий вимірювач у бухгалтерському обліку виступає як узагальнюючий методичний прийом. Бухгалтерський баланс всіх підприємств України складається лише в одній валюті, тобто у гривнях. Іноземна валюта перераховується в національну валюту за поточним курсом Національного банку України. При змінах валютних курсів до гривні виникає курсова різниця як результат переоцінки в балансі грошових коштів в іноземній валюті. Курсова різниця має бути відображена в обліку відповідно з Положенням. Відповідно до Інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті «, затвердженої постановою правління Національного банку України № 121 від 27. 05. 96 р. (з змінами й доповненнями, внесеними постановами правління Національного банку України. № 245, від 23. 09. 96 р. й № ЗІ?» Ц 11. 12. 96 р.), банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні позикові, депозитні, бюджетні і субрахунки (Баланс № 6 (130), 6. 02. 97 р.). Банки відкриваючі рахунки зареєстрованим у визначеному чинним законодавством порядку юридичним особам — суб «єктам підприємницької діяльності, іншим організаціям й установам незалежно гід форм власності, фізичним особам на умовах, викладених у вищезазначеній Інструкції, й в договорі на відкриття й обслуговування банківського рахунку. З розрахункового рахунку здійснюються операції, що забезпечують комерційну і іншу діяльність підприємства (розрахунки за товарно-матеріальні ціності із постачальниками й покупцями продукції наданіі і одержані послуги; одержання заробітної плати й сплата обов «язкових платежів по ній; сплата платежів до бюджету й державних фондів; операції, заговорили українською у «язані із забезпеченням власних соціально-побутових потреб, та інші відповідно до установленої діяльності підприємства). Проведення розрахункових операцій й видача коштів готівкою із депозитного рахунку забороняється. Відкриття рахунку із метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордоя здійснюється згідно із Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету міністрів України № 991 від 8. 12. 95 р.

Для відкриття розрахункових (поточних) рахунків підприємства подають установам банків такі документи: а) заяву про відкриття рахунку встановленого зразка. підписану керівником й головним бухгалтером підприємства. Якщо у штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої посадової особини, виконуючої обов «язки головного бухгалтера, заява підписується лише керівником; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію у органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, завірену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво про державну реєстрацію. Бюджетні установи й організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають довідку про внесення до державного реєстру звітних статистичних одиниць України; в) копію рішення про створення, реорганізацію підприємства того органу, якому надано таке право чинним законодавством, завірену нотаріально чи органом, що видав таке рішення; р) копію належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), завірену нотаріально чи реєструючим органом. Установа банку, в якій відкриваються рахунки (субрахунки), ставити відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику Статуту, на якому стоїть відмітка податкових органів про реєстрацію підприємства у податкових органах, после чого цей примірник повертається власникові рахунку; буд) картку з зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком й право підпису розрахункових документів. До картки включається також відтиск печатки підприємства. Бюджетні рахунки відкриваються на підставі розпорядження відповідного фінансового органу чи органу Державного казначейства України із поданням до установи банку картки з зразками підписів й відтиском печатки. Якщо у цій установі банку відкрито розрахунковий чи поточний рахунки клієнта, подання картки не обов «язкове. Копія рішення про створення не подається: організаціями орендарів, орендними підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами, приватними підприємствами, підприємствами (без створення юридичної особини), установами й організаціями, що перебувають на державному бюджеті. Замість рішення про створення господарських товариств договірними про «єднаннями, товарними біржами, друкованими органами масової інформації (редакціями, видавництвами) установам банку подається нотаріально засвідчена копія установчої догоди. Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, профспілкової організації, релігійні організації, (громади, управління й центри, монастирі, братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунку подають, окрім вищезазначених документів, копію протоколу чи виписку із протоколу загальних зборів про створення, засвідчені нотаріально. Орендні підприємства крім вищезазначених документів подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально. Статут для відкриття рахунків в установах банків не подається повним товариством, селянськими (фермерськими) господарствами, підприємствами (без створення юридичної особини), установами і організаціями, що перебувають на державному бюджеті. Для відкриття тимчасових розрахункових рахунків господарським товариствам, у т. год. банкам для зарахування коштів, що вносяться для формування Статутного фонду, подається заява про відкриття рахунку. При відкритті суброзрахункових рахунків для філій та інших відособлених підрозділів підприємств до установи банку, в якому відкривається суброзрахунковий рахунок, подаються такі документи: а) заява про відкриття суброзрахункового рахунку встановленого зразка, підписана керівником й головним бухгалтером підрозділу. За відсутності у штаті посади головного бухгалтера чи іншої посадової особини, виконуючої обов «язки головного бухгалтера, заява підписується лише керівником; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особини у органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, що видав свідоцтво про державну реєстрацію; в) копія рішення про створення відособленого підрозділу тім органом, якому надане таке право чинним законодавством, засвідчена нотаріально чи органом, що прийняв таке рішення; р) копія належним чином оформленого Положення про відособлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відособлений підрозділ; Установа банку, в якому відкривається суброзрахунковий рахунок, проставляє відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику Положення про відособлений підрозділ, на якому стоїть відмітка податкового органу про реєстрацію підрозділу як платника податків, после чого цей примірник повертається власникові рахунку; буд) картка з зразками підписів посадових осіб відособленого підрозділу, яким відповідно до чинного законодавства й відповідних документів підприємства надано право розпорядження рахунком й підпису розрахункових документів. Картка підписується керівником й головним бухгалтером підприємства. Зразки підписів й повноваження посадових осіб засвідчуються нотаріально; ж) клопотання підприємства чи відповідного органу приватизації перед банком про відкриття суброзрахункового рахунку, підписане одним з засновників, якому загальними зборами доручено оформлення документів із організації товариства, та копію установчої догоди, засвідченої нотаріально. Після реєстрації господарських товариств та надання статусу юридичної особини їм відкривається постійна розрахунковий рахунок, для відкриття якого додатково подається заява про відкриття розрахункового рахунку, один із примірників належним чином оформленого Статуту, копія свідоцтва про державну реєстрацію, картка зразків підписів та відтиску печатки, завірена нотаріально, заява (у разі необхідності) про надання дозволу користування рахунком без печатки до її виготовлення. Рахунки юридичним та фізичним особам-нерезидентам відкриваються в порядку, передбаченому Національним банком України. Для відкриття поточного рахунку представництву іноземного банку подається заява про відкриття рахунку, свідоцтво про реєстрацію у Національному банку України, Положення «про представництво іноземного банку, погоджене із Національним банком України, легалізоване доручення на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою, картка з зразками підписів й відтиском печатки. При відкритті хоча б одного із рахунків, передбачених цими правилами, банк вол «язаний повідомити про це податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунку в триденний термін. Копія повідомлення залишається у справі про відкриття рахунку. З розрахункових рахунків в національній валют фізичних осіб — громадян України за Розпорядженням власника чи за його дорученням здійснюються відповідні операції. Забороняється перерахування коштів на будь-які й рахунок фізичних осіб- іноземців (нерезидентів). Закривається розрахунковий рахунок фізичної особини на підставі його заяви, у -разі смерти та в інших випадках, передбачених договором й чинним законодавством. Відкриваються також вкладні рахунки в іноземній валюті: а) фізичним особам — громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів); б) фізичним особам — іноземцям (резидентам) що здобули свідоцтво на проживання в Україні (без підтердхення джерел походження коштів); в) фізичним особам — іноземцям (нерезидентам), що проживають в Україні згідно із відкритою візою терміном до 1 року (при наявності підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті чи при перерахуванн коштів із розрахункового рахунку). На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особини — громадянина України зараховуються: — готівкова валюта; - валюта, перерахована із власного розрахункового рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особини — іноземця (резидента чи нерезидента) зараховується: — готівкова валюта, зареєстрована митною службою у митній декларації при в «їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України й до зарахування іноземної валюти на рахунок); - валюта, перерахована із власного розрахункового чи іншого вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

Документальне забезпечення діяльності підприємства

Дотримання стандартів із діловодства у практичній роботі органів управління та документування сприяє встановленню чіткого організаційно технічного порядку, викоріненню бюрократизму і тяганини. Опанування прийомів раціональної роботи із документами дає змогу скоротити годину на їхнього складання, оброблення і пошук, організувати чіткий контролю над проходженням та ві конанням документів. Інструкція із організації діловодства включає у собі правильність складання, оформлення того чи іншого документа, класифікацію документів. У ній наведені вимоги щодо оформлення шкірного із їхніх елементів. На основі чинних державних й міжнародних стандартів подано правила складання та оформлення службових документів (у тому числі і листів до іноземних ділових партнерів), договорів, контрактів, документів по особовому складу, документів із грифом обмеження доступу тощо.

Контроль за виконанням документів та прийняттям рішень — невід «ємна функція управління, необхідний елемент організації управлінської діяльності та важлива складова частина діловодного процесу. Мета контролю — сприяння своєчасному та правильному виконанню рішень, завдань та доручень керівництва, забезпечення одержання інформації, необхідної для оцінки діяльності підрозділів та виконавців. Першу групу контрольних операцій виконують керівники всіх рангів, другу — документаційна служба установи зі службою контролю виконання, котра входити у склад. Контроль за рядками фактичного виконання (строковий контроль) всіх категорій організаційно-розпорядчих документів зосереджуються у документаційної служби установи й ведеться в канцелярії співробітниками групи контролю, інспекції при керівникові, секретаріату, відділення листів (скарг) громадян, у структурних підрозділах — секретарями, інспекторами чи особами, відповідальними за обробку документів. Головними функціями, котрі виконуються документаційною службою в процесі контролю за рядками виконання документів є: ведення попереджувального (поточного) контролю та веденням наступного (підсумкового) контролю. Попереджувальний (поточний) контроль має активний управлінський вплив на хід виконання документа та здійснення шляхом періодичної перевірки і регулювання процесу виконання, сигналізування спеціалістам, керівництву структурного підрозділу та установи про наближення рядок закінчення та необхідності завершення роботи із документом чи дорученням. Наступний (підсумковий) контроль проводитися документаційною службою періодично (щотижневе, щомісячно, щоквартально). Це аналітичне узагальнення виконавської дисципліни у структурних підрозділах. Підсумки наступного контролю находять відображення у підсумкових кількісних та спискових зведеннях стану виконання, котрі контролюються. Цей контроль в обов «язковому поєднанні з контролем попереджувальним є ефективним засобом підвищення дисципліни службовців, стимулюючим чинником зростанню трудової активності їхнього. Ведення в установі лише наступного контролю виконання документів не допускається.

Посадова Інструкція — це нормативний документ, в якому визначено функції, права та обов «язки працівника підприємства (організації, установи). На підставі посадової інструкції розробляють трудовий договір (трудовий контракт) із працівником. Трудовий договір (трудовий контракт) й посадову інструкцію використовують у разі виникнення конфліктних ситуацій між работодавцем та працівником. Посадову інструкцію розробляють інспектор відділення кадрів чи інший спеціаліст, який відповідає за роботу із кадрами, погоджує із юрисконсультом й подає на затвердження керівникові підприємства (організації, установи). Всі зміни до посадової інструкції вносяться із відповідного наказу (розпорядження) по підприємству (організації, установі). У посадовій інструкції обов «язково мають бути такі розділи: 1. Загальні положення (зазначають сферу діяльності працівника, порядок заміщення працівника в разі його тимчасової відсутності, вимоги щодо кваліфікаційної підготовки підлеглість працівника, коло посадових осіб, котрі підпорядковуються даному працівникові. Наводиться також перелік нормативних документів, якими працівник винен керуватися в своїй роботі). 2. Функція 3. Посадові обов «язки. 4. Права. 5. Відповідальність як доповнення до основних розділів посадової інструкції може додаватися розділ, в якому регулюються трудові відносини між посадовими особами (визначається коло службових зв «язків, порядок подання звітної інформації тощо).

Документ — це матеріальний про «єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлень у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Документи класифікують за такими ознаками:. спосіб фіксації;. зміст;. назва;. вид;. складність;. місце складання;. термін виконання;. походження;. гласність;. юридична сила;. стадія виготовлення;. термін зберігання;. рід діяльності та ін. Документи поділяються на службові та по особливому складу. До службових доці менті в відносяться:. службові листи;. листи до іноземних ділових партнерів;. факси;. службові телеграми;. телефонограми;. протоколи;. витяги із протоколів;. звіти;. довідки;. доповідні записки;. пояснювальні записки;. акти;. накази;. витяги із наказів;. вказівки;. розпорядження;. домов;. домов із господарської діяльності;. трудові домов;. посадові інструкції. Документи по особовому складу включають:. особові картки;. заяви;. накази по особовому складу;. характеристики;. автобіографії;. анкети,. виготовлення копій із особистих документів, оформлених на трафаретних бланках;. доручення;. розписки;. особові справ,. трудові книжки;. витяг із трудової книжки.

Документообіг — рух документів в організації із моменту їхні отримання чи утворення до завершення виконання чи відправлення. Правильна організація документа сприяє:. оперативному проходженню документів в апараті управління;. рівномірному навантаженню підрозділів та посадових осіб;. позитивному впливу на управлінський процес взагалі. Рух документів в установах має впорядкований характер, тобто виконання творчих операцій із документами (управлінською інформацією) винне забезпечуватися комплексом технічних та формально — логічних (порівняльних) операцій із обліку документів й довідково — інформаційної роботи, регулюванням розподілення документів між керівниками та спеціалістами, контролювати розглядом, виконанням документів, оперативним та архівним зберіганням їхні. Документообіг — потік документів, котрі циркулюють між пунктами обробки інформації та пунктами технічної обробки документів. Документообіг — це регламентована технологічна схема руху документів за встановленими пунктами обробки для виконання необходимых творчих, формально- логічних та технічних операції із документами. По відношенню до апарату управління розрізняють потоки вхідних; вихідних та внутрішніх документів До параметрів потоків, котрі враховуються при організації документообігу належить:. напрям потоку, який визначається пунктами відправлення та призначення;. обсяг потоку, який визначається кількістю документів, котрі проходять за. одиницю години;. структура потоку, Яка визначається різновидом документів, авторством та. іншими ознаками класифікованого поділу;. режим потоку, який визначається періодом руху документів через пункти обробки. До документообігу ставлять ряд вимог, котрі обов «язкові для дотримання в всіх установах:. прямоточність руху документів, проходження документів найкоротшим шляхом;. вибірковість розподілу документів між керівниками та спеціалістами відповідно до їхнього функціональних обов «язків;. зумовленість переміщення документів діловою необхідністю, виключення непотрібних, дублюючих інструкцій та дій,. одноманітність маршруту руху та складу технологічних операцій для масових категорій документів;. однократність виконання кожної операції;. паралельність виконання різних операцій. При проектуванні документопотоку в установах складають схеми. Це дозволяє встановити раціональні маршрути та етапи обробки документів, уніфікувати шляхи руху, порядок обробки різних категорій та встановити на цій підставі порядок роботи із документами в установах. Схема документообігу розробляється документаційною службою та погоджується із керівниками зацікавлених структурних підрозділів. Затверджує схеми документообігу керівник документацшної служби чи установи. Схема може бути розроблена для всіх документів чи для різних їхнього категорій. Реєстрація документів — фіксація факту створення чи отримання документа шляхом надання йому порядкового номера та запису встановлених відомостей про нього. Вона необхідна для обліку, контролю та пошуку документів, придання йому юридичної сили. У установі реєструють не усі, а найбільш важливі документи. Обов «яаково реєструють:. документи, котрі надходять із вищестоящих органів та котрі направляються перед тим;. листи та запити народних депутатів;. найважливіші внутрішні документи — накази, розпорядження, протоколи, плани, звіти, доповідні та пояснювальні записки, довідки тощо;. звернення громадян;. домов,. найважливіше листування. Частина документів, котрі створюються в установах та надходять перед тим, не реєструються:. первинні документи бухгалтерського, матеріального, статистичного обліку та звітності;. вітальні листи та телеграми,. проспекти, запрошення, прейскуранти;. норми витрат матеріалів;. малозначиме листування із адміністративно-господарських, кадрових та інших питань;. програми, повістки дня, наряди, заявки,. документи, котрі надходять у копіях для відомостей;. більша частина документів, що не потребують виконання. Документи реєструють в установі одного разу. Якщо відомості про документообіг необхідні структурним підрозділам, одночасно створюють декілька реєстраційних карток, кожну із які передають в структурний підрозділ. Дчя реєстрації використовують єдині реєстраційні форми: реєстраційну картку та журнали. Вхідні документи реєструються щодня надходження, вихідні та внутрішні в день підписання. У картці, Яка складена на ініціативний вхідний документ, фіксують короткий зміст, дату та індекс відповідного документа, посаду та прізвище особини, котра підписала його. При відсутності письмової відповіді вказують кім, колії й як про це повідомлений автор документа. Наведений запис засвідчується підписом виконавця документа із вказівкою його посади, ініціалів та прізвища. У картці, Яка складена на ініціативний вхідний документ, в грифі вказують дат} «отримання відповіді на нього, індекс та короткий зміст аркуша автора, в ряді випадків — посаду та прізвище особини, котра його підписала. Якщо відповідний документ відсутній, записують коли й яку рішення прийнято із розгляду питань. Запис засвідчується підписом виконавця документа з вказанням його посади, прізвища та ініціалів. Якщо в процесі виконання складався новий документ, вказують його дат}7 та індекс, посаду та прізвище особини, Яка підписала, виконавець посвідчує цей запис з зазначенням своєї посади, ініціалів та прізвища. Праворуч — це сукупність документів чи документи, котрі стосуються одного запитання чи діяльності і уміщення в окрему обкладинку. Формування справ — це визначення незалежності документів до певної справ та систематизація документів у середині справ. Справи формують централізовано за місцем реєстрації документа у канцелярії підприємства. Правила формування справ такі:. у справу підшивають документи, роботу із якими закінчено;. у справу підшивають оригінали чи копії, завірені в установленому порядку;. документи, що мають різні терміни зберігання, групують у різні справ;. документи із одного запитання підшивають до однієї справу (у кожній справі чи томі справ має бути не більше, ніж 250 аркушів; може. бути кілька томів однієї справ);. до справ вносять лише один примірник документа;. кожний документ, внесення до справ, має бути належним чином оформлений

(містити позначку про виконання документа і направлення його до справ);. як правило, до справ вносять документи одного календарного року

(навчального року, виборного періоду),. у справу не підшивають документи, що підлягають поверненню, а також чернеток доці меш їв,. у середині справ документи розтошовують у хронологічній (номерній) послідовності (документи, термін зберігання які становить до 10 років включно, можна розтошовувати у зворотній хронологічній послідовності). Статут підприємства та інші засновницькі документи вміщують в окрему справу. Оформлення справ — це комплекс робіт із переплетення, нумерації сторінок, складення завірюваного напису, внутрішнього опису документів (у необходимых випадках), внесення необходимых уточнень до реквізитів обкладинки (уточнення найменування організації, діловодного індексу та заголовку, дати справ та ін.). Оформлення справ починається із моменту їхні заведення в діловодстві та закінчується у процесі підготовки для передачі до відомчого архіву после закінчення календарного року, в якому смердоті були заведені. Оформлення справ проводитися працівниками служби діловодства організації та структурних підрозділів, у веденні які знаходяться заведення та оформлення справ. Всі документи, котрі сформовані у справ постійного та тимчасового (понад 10 років) зберігання та із особового складу, повинні підшиватися чи переплітатися. При підготовці документів до підшивки вилучаються шпильки, скріпки та інші металеві предмети. Документи повинні підшиватися таким чином, щоб забезпечити можливість вільного прочитання тексту, дат, віз та резолюцій. Після закінчення діловодного року передаються до архіву справ постійного та тимчасового (понад 10 років) зберігання та із особливого складу, котрі пройшли експертизу ціності, сформовані та оформлені вщповщно до вимог державного стандарту. Передача справ до відомчого архіву здійснюється, як правило, за графіком- який складається завідувачем відомчим архівом (чи особою, Яка відповідає за архів) та попередньо погодженим із керівником структурних підрозділів, й затвердженим керівником установи. Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання передачі де відомчого архіву не підлягають й повинні зберігатися централізовано в канцелярії секретаріаті чи іншій службі діловодства чи в структурних підрозділах. У виняткових випадках за рішенням керівника організації смердоті можуть бути переданий: до відомчого архіву за описом чи номенклатурою справ, що визначає відомчий архів. Правильність формування та оформлення справ, відповідність їхні кількості описів та номенклатурі справ перевіряються співробітниками архіву на стаді підготовки справ до передачі у відомчий архів. При встановленні недоліків «; формуванні справ працівники структурних підрозділів вол «язані їхнього усунути. Справи приймає завідувач відомчим архівом (спеціальний співробітник архіву) чи особа, Яка відповідає за архів, у присутності працівника структурного підрозділу, який їхнього здає. При прийнятті особливо цінних справ перевіряється кількість аркушів у справі.

КАДРОВА СЛУЖБА.

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом апарату управління й діє на підставі даного положення. Відділ кадрів підпорядковується заступнику директора із кадрів та збуту у методичному керівництві - кадровим службам. У своїй роботі відділ кадрів керується постановами уряду, рішенням місцевих органів влади й управління, відповідним нормам права, наказам міністерства та керівника. На відділ кадрів покладаються обов «язки, передбачені даним положенням. Відділ кадрів має круглу печатку (з зазначенням своєї назви) й штамп. Відділ кадрів здійснює такі функції:. Здійснює принцип підбору й розстановки кадрів за діловими якостями, контролю над правильним використанням їхні на роботі. Проведення заходів щодо формування стабільного колективу, зниження плинності персоналу й зміцнення трудової дисципліни. Забезпечення підприємств персоналом необходимых спеціальностей, професій відповідно до плану. Складання перспективних й поточних планів потреби у персоналі й джерелах його поповнення. Організація й забезпечення підприємства персоналом. Контроль за викрнанням персоналу відповідно до його професії, спеціальності. Контроль виконання трудового законодавства у підрозділах підприємства.

Начальник й персонал відділення кадрів несуть відповідальність за:. забезпечення підприємства персоналом;. стан облік та звітності, зберігання документів й ведення діловодства. Посадова інструкція — це нормативний документ, в якому визначено функції, права та обов «язки працівника підприємства (організації, установи).

Розроблена і застосовується підсистема уніфікованих форм документів щодо забезпечення кадрами органів державного управління, Яка є складовою уніфікованою системи організаційно-розпорядчої документації. Її розробка спричинена створенням уніфікованих документаційних комплексів, придатних для використання в автоматизованих системах управління (АСУ) ї умовах застосування традиційних методів оброблення документів. Зазначену підсистему рекомендовано для використання на всіх рівнях управління. Розвиток електронно-обчислювальної техніки та впровадження автоматизованих систем управління (АСУ) вимагає проведенім документів до однорідності за формою та за послідовністю розміщення у яких інформації. Створення уніфікованих систем документації - одне із найважливіших напрямів розробки (АСУ). Діє біля 20 уніфікованих систем документації. Ознаки призначення та склад уніфікованої системи документації встановлюється стандартами, котрі видаються на кожну систему. АСУ «Кадри» — це окрема діловодна операція із виробничої частини організаційно-розпорядчих документів. Вона дозволяє зменшити годину на пошук, оформлення необходимых документів, звільнює працівників від нетворчих операцій й падає їм можливості користуватися более цінним, достовірним, своєчасно отриманим та зручним для сприймання комплекс-ом інформації.

Накази по особовому складу регламентують прийняття громадян на роботу. переміщення працівників на інші посади, звільнення, надання різних відпусток, заохочень, накладання стягнень та ін. На підстав киданого наказу (розпорядження) про зачислення особини на роботу працівник відділення кадрів (секретар-референт, технічний секретар) заповнює документ первинного обліку — особову картку, робить відповідні записи у трудовій книжці, формує особову справу; бухгалтерія відкриває особовий рахунок. Особова картка працівника є основним документом із обліку особового складу на підприємстві.

Працівник при оформленні на роботу пише заяву про прийняття на роботу, як правило, адресують керівнику підприємства. Заява про прийняття на роботу после її розгляду азом із іншими необхідними документами слугує підставою для видання наказу (розпорядження) про зачислення особини на. роботу У разі відмови заявникові його повідомляють про це усно чи -письмово. При прийомі на роботу між працівником й власником підприємства укладається трудовий договір, за яким працівник вол «язується виконати роботу, визначену цим договором, із підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації чи уповноважений ним орган вол «язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечення умови роботи, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю. колективний договір й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної й творчої роботи шляхом укладення трудового договору на одному чи одночасно на декількох підприємствах в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором чи угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, до того рядків його дії, права, обов «язки й відповідальність сторін (тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації роботи працівника, умови розірвання договору, у цьому) «числі достроковно, можуть встановлюватися угодою сторін. Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше. підприємство разом із підприємством, установою, організацією, допускається лише за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статтях 33 й 34 Кодексу законів про працю України та в інших випадках, передбачених законодавством. Не вважається переведенням на іншу роботу й не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій ж місцевості, доручення роботи на іншому механізмі обумовленої трудовим договором. Власник чи уповноважений ним орган помиляюся переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоровий «я. У зв «язку з змінами в організації виробництва й роботи допускається зміну істотних умів роботи при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умів роботи — систем та розмірів оплати роботи, пільг, режиму роботи, встановлення чи скасування неповного робочого години, суміщення професій, зміну розрядів й найменування посад та інших -працівник винен бути повідомлений не пізніше ніж протягом двох місяці. Трудовий договір укладений на невизначений рядків, а також строковий трудовий договір до закінчення рядок його чинності можуть бути розірвані власником чи уповноваженим ним органом лише у випадках: зміни в організації виробництва й роботи, до того числі ліквідації, реорганізації чи перепрофілювання підприємства, установи, організації скорочення чисельності чи штату працівників; виявленої невідповідності працівника займаній посаді чи виконанню роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоровий «я, котрі перешкоджають продовженню даної роботи; систематичне невиконання працівником без поважних причин обов «язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходь дисциплінарного чи громадського стягнення; прогулу (до того числі відсутності на роботі понад трьох часів протягом робочого дня) без поважних причин, нез «явлення на роботу протягом более як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності й пологах. За працівниками, котрі втрат чи працездатність у зв «язку із трудовим каліцтвом чи профілем захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності чи встановлення інвалідності; поновлена на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу: поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння; скоєння за місцем роботи розкрадання (до того числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набравши законної сили; чи постановою органу, до компетенції якого входити накладання копійчаного стягнення чи застосування заходів громадянського впливу. До працівників підприємств установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один із таких заходів стягнення: • догана; • звільнення; Законодавством, статутами й положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників і інші дисциплінарні стягнення. До групи кадрових документів належати накази по особовому складу, котрі регламентують запитання прийняття на роботу, переведення, звільнення, надання різних відпусток, стягнення, заохочення й відрядження. У порівнянні із наказами із основної діяльності, складання й оформлення наказів по особовому складу має деякі особливості. У заголовку такого наказу пишуть: «По особовому складу». Констатуюча частина може опускатися. У ухвалювальній частині пункти розміщюють у певній послідовності: призначення на посаду, переведення, надання відпустки, звільнення із займанної посади, зміну прізвища тощо. Накладання дисциплінарних стягнень й оголошення заохочень й оформлюють, як правило, окремим наказом.

За формою накази повинні бути однаковими. Це полегшує використання їхнього із метою довідки. Кожний пункт наказу починається із дієслова, що позначає дію (призначити, перевести, звільнити, оголосити подяку й ін.) й пишеться великими літерами. Великими літерами також із нового рядка зазначаються прізвище, ім «я й по-батькові особини, а потім іде текст пункту. Наприкінці шкірного пункту наказу зазначається підстава для його складання Наказ вступає з із моменту його підписання. Однак, окремі параграфи можуть матір свої терміни вступу з. Наприклад, призначення працівника на посаду може бути виконане із 1 вересня, тоді як наказ підписано 28 серпня. Якщо терміни чому-небудь не зазначені, то смердоті обчислюються із моменту підписання наказу.

У наказах про надання відпустки слід зазначити її вид (основний, додатковий, наприклад за тривалість стажу роботи на одному підприємстві; учбовий; у зв «язку із тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, наприклад за сімейними обставинами тощо), загальну кількість робочих днів, дату виходу у відпустку й Повернення із неї, за який період роботи надано відпустку. При звільненні працівників обов «язково зазначають дату й мотивування звільнення. Мотивування звільнення має бути викладене стильно й чітко у відповідальності до діючого законодавства. Начальник відділення кадрів вол «язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, у чому смердоті розписуються в оригіналі.

У відповідності із діючим законодавством, громадянин, маючий декларація про різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Пенсійна справа оформляється при подачі таких документів: 1 Трудова книжка. 2. Заява. 3. Довідка про заробіток. 4. Документи про трудовий стаж. Додатково предоставляють і інші необхідні документи

Довідка — документ інформаційного характеру, що описує й установлює факти, події. Довідки можуть бути службового й особистого характеру. Довідка службового характеру складається на запит чи на вказівку вищої організації чи службової особини. Довідка, що і скеровано службовій особі всередині установи, підписується укладанням, та, що скерована до вищої організації - працівником установи. Довідка, що скерована за межі установи, оформлюється на бланку й містить у собі такі реквізита:. назву виду документу,

. адресат,. дату,. місце укладання,. заголовок до тексту;. текст;. підпис. Внутрішня довідка оформлюється на внутрішньому бланку чи на чистих аркушах. Довідки особистого характеру оформлюються на бланках чи на чистих аркушах. Довідки особистого характеру оформляються на бланках й мають такі реквізити:. назву виду документа;. індекс;. дату;. текст;. підпис,. печатку

У відповідності із діючим законодавством, громадянин, маючий декларація про різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Пенсійна справа оформляється при подачі таких документів: 1. Трудова книжка. 2. Заява. 3. Довідка про заробіток. 4. Документи про трудовий стаж. Додатково предоставляють і інші необхідні документи

Довідка — документ інформаційного характеру, що описує й установлює факти, події. Довідки можуть бути службового й особистого характеру. Довідка службового характеру складається на запит чи на вказівку вищої організації чи службової особини. Довідка, що її скеровано службовій особі всередині установи, підписується укладанням, та, що скерована до вищої організації - працівником установи. Довідка, що скерована за межі установи, оформлюється на бланку й містить у собі такі реквізити:. назву виду документа,. адресат,. дату,. місце, укладання;. заголовок до тексту;. текст:. підпис. Внутрішня довідка оформлюється на внутрішньому бланку чи на чистих аркушах. Довідки особистого характеру оформлюються на бланках чи на чистих аркушах, Довідки особистого характеру оформляються на бланках й мають такі реквізити:

• назву виду документа; • індекс; • дату; • текст; • підпис; • печатку. У тексті зазначається назва установи, до якої надається довідка. Доцільно починати текст довідки із подання у називному відмінку прізвища, імені та по батькові особини, про якої подаються відомості. Не рекомендовано вживати архаїчні звороти типу «цим повідомляємо», «дійсно проживає», «дійсно працює». Ос-кільки текст довідки особистого характеру типовий. треба користуватися із трафаретних бланків, виготовлених друкарським способом, де від руки заповнюються лише окремі частини реквізитів. Особова справа — це сукупність документів, що містять найважливіші відомості про працівника (студента). На шкірного працівника підприємства (установи, організації) у відділі кадрів (чи у відповідній службі) формують особову справу. До неї заносять документи, що їхні заповнює чи складає працівник при вступі на роботу (заяву, особовий листок із обліку кадрів чи анкету, автобіографію), копії документів про освіту, витяг із наказу про зачислення на роботу та інші документи по особовому складу, що стосуються даного працівника. Всі ці документи підшивають в окрему папку, на обкладинці якої зазначають до такій послідовності: назва підприємства (організації, установи), «Відділ кадрів», «Особова справа. №_»; ім «я, по-батькові, прізвище працівника, на якого оформлено особову справу. До особової справ мають входити такі документи (в порядку зазначення): 1. Опис документів, що зберігаються в особовій справі 2. Заява про прийняття на роботу. 3. Направлення чи рекомендація. 4. Анкета чи особовий листок із обліку кадрів. 5. Автобіографія. 6. Копії документів про освіту (кваліфікацію). 7. Характеристика (якщо подралася под годину прийняття на роботу). 8. Витяги із наказів (про прийняття на роботу, переміщення, звільнення). 9. Доповнення до особового листка із обліку кадрів. ІО. Листок заохочень та стягнень. 11. Довідки та інші документи, що стосуються даної особини. Довідки про стан здоровий «я, із місця проживання та інші документи, що мають другорядний характер групують окремо. Не заносять до особових справ також витяги із наказів про накладання дисциплінарних стягнень, про заохочення, про зміну прізвища (ці записи роблять у доповненні до особового листка із обліку кадрів та в доповненні до особової справ із обліку заохочень та стягнень). Особові справ зберігаються окремо від інших документів, у спеціальних сейфах. Доступ до особових справ мають працівники, котрі визначені наказом керівника Особова справа ведеться на керуючих, службовців та матеріально -відповідальних працівників.

Трудова книжка — це документ установленого зразка, в якому записані відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення шкірного працівника. Отже, це основний документ, який підтверджує трудову діяльність особини. Трудові книжки ведуться на всіх працівників підприємств, установ й організацій всіх форм власності, котрі пропрацювали ними понад 5 днів, виключаючи осіб, котрі е співвласниками (власниками) підприємств, сілянських (фермерських) господарств, а також позаштатних працівників за умови, що смердоті підлягають державному соціальному страхуванню. На осіб, котрі працюють за трудовим договором у підприємств, які не мають прав юридичної особини, а окремих громадян по їхні обслуговуванню (як хатні робітники, доглядальники, водії, охоронці й т. ін.), трудові книжки не ведуться. Їхня робота підтверджується довідкою організації, із участю якої було б укладено трудовий договір. між особою та наймачем, а також довідкою про сплату внесків у фонд державного соціального страхування. На осіб, котрі працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться лише за місцем їхньої основної роботи. Трудові книжки раніше встановленого зразка обмінові не підлягають. Влаштовуючись на роботу, особа вол «язана подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. На підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових кііпжок й заповнення трудових книжок: книга обліку бланків трудових книжок й вкладок перед тим, книга обліку руху трудових книжок й вкладок перед тим. У книзі обліку бланків трудових книжок вкладок перед тим фіксуються усі операції, що заговорили українською у «язані із одержанням й втрачанням бланків трудових книжок й вкладок перед тим з зазначенням серії та номери шкірного бланка. Книжка ведеться бухгалтерією підприємства. Книжка обліку руху трудових книжок й вкладок перед тим ведеться відділом кадрів чи іншим підрозділом підприємства, який здійснює прийняття й звільнення працівників. Особа, Яка відповідає за ведення трудових книжок, щомісяця подає до бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових книжок й вкладок перед тим й про суми, одержані за заповнені трудові книжки та вкладки перед тим, разом із прибутковим ордером каси підприємства. На зіпсовані под годину заповнення бланки трудових книжок й вкладок перед тим складається акт. Якщо трудову книжку працівника загублено підприємством внаслідок стихійного лиха чи із інших причин, працівникові видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості. Трудові книжки та дублікати, не одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від трудових книжок працівників, котрі перебувають на роботі. Після цого рядок незатребовані трудові книжки (дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а, по закінченні зазначеного рядок їхнього можна знищити у встановленому порядку.

Юридична служба

Згідно з статею 19 Конституції України правовий лад у Україні грунтується на засідках, відповідно до які ніхто не може бути примушений робити ті, що не передбачене законодавством. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їхні посадові особини вол «язані діяти лише в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Згідно з статею 27 Закону України «Про підприємства в Україні «держава гарантує додержання прав й законних інтересів підприємства. Підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право із власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України. Таким чином, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб «єкти підприємницької діяльності та посадові особини повинні діяти на підставі законності, прав й свобод громадян. У справі забезпечення законності, високої організованості, дисципліни й порядку велике місце відводиться праву — регулятору громадських відносин. Це означати, що господарюючі суб «єкти вол «язані: здійснювати свою діяльність відповідно до правових приписів органів державної влади; самостійно, із допомогою локальних нормативних актів регламентувати різні сфери своєї діяльності; використовувати можливості різних договорів. Таким чином, в процесі своєї статутної діяльності господарюючі суб «єкти повинні використовувати весь арсенал правових засобів (нормотворче й правове регулювання) по впорядкуванню суспільних відносин для вирішення завдань, котрі поставлені їх. Уся ця діяльність господарюючих суб «єктів й є правовою роботою у народному господарстві.

Правова робота у народному господарстві й в агропромисловому комплексі, як одній з найважливіших його галузей, — особливий, багатоплановий вид діяльності. Яку б ділянку суб «єктів підприємницької діяльності не характеризували, обов «язково спираємось на поняття й ознаки юридичної особини, її праводієздатність, виникнення й припинення, класифікація, укладання господарських чи трудових Договорів, їхні зміст та виконання, правове регулювання відносин, банкрутства, оренди, приватизації, цін та ціноутворення, кредитно-розрахункових відносин тощо.

Таким чином, правова робота за змістом носити універсальний характер, так как она охоплює усі сторони діяльності суб «єктів підприємницької діяльності.

Правова робота — невід «ємна частина діяльності всіх структурних підрозділів акціонерних товариств, сільськогосподарських підприємств. Найважливіше місце займає юридична служба як ведучий спеціалізований правовий структурний підрозділ. Організація й проведення правової роботи Покладається на керівників підприємств, незалежно від форм власності й господарювання.

У Загальному положенні про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня -1995 року № 690, зазначено про універсалізм правової роботи.

Перша й основна вимога законності - добро продумано систему правових демократичних законів та інших нормативно-правових актів. Від якості законів залежить вся діяльність правоохоронних органів, громадських організацій, підприємств, котрі засновані на різних формах власності й господарювання. Діяльність суду повністю залежить від якості законів.

Закони повинні бути якісні, однозначні для всіх громадян й посадових осіб.

У Україні проходити повне оновлення системи законодавства, почалась правова реформа.

Друга вимога законності - відповідність підзаконних нормативних актів законам й Конституції.

Третя вимога законності - чітке формулювання й закріплення компетенції, функціональних прав й обов «язків всіх державних органів та їхнього посадових осіб, підприємців, організацій тощо.

Законність — це є одночасно метод й режим діяльності всіх суб «єктів суспільних відносин. Це процес реалізації правових норм на підставі автономного, імперативного, дозволяючого методів правового регулювання. Результатом цого процесу є стан правопорядку, стан правовідносин суспільства.

Таким чином, законність — це особливий режим чи процес діяльності держави та інших суб «єктів суспільних відносин, суть якого зводиться до трьох основних вимог: наявність добро продуманої системи правових законів й підзаконних нормативно-правових актів; точне й повне закріплення правового статусу (прав й обов «язків) всіх учасників правовідносин; точне і неухильне виконання й дотримання законів та інших нормативно-правових актів всіма посадовими особами й громадянами.

Режим законності є необхідним елементом політичного режиму. Законність безпосередньо зв «язана із відповідним демократичним режимом — дотримання й виконання демократичних правових законів. Всі державні органи діють на підставі законів. Законність е конституційний принцип, який конкретизується в принципах й вимогах: принцип єдності законності на всій територї України; принцип загальної законності - усі без винятку державні органи, громадські про «єднання, посадові особини й громадяни вол «язані дотримувати й виконувати закони; дотримання й охорона прав громадян — одна із основних вимог законності; верховенство права над законами й підзаконними нормативне правовими актами — важливий принцип законності у правовій державі; принцип єдності законності й доцільності; невідворотність юридичної відповідальності за вчинені правопорушення — один з принципів законності. У пункті 2 загального Положення про юридичну службу зазначено, що основне заподіяння юридичної служби — організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міністерством, підприємством, а також їхні керівниками і працівниками под годину виконання покладених ними завдань та функціональних обов «язків.

У зв «язку із тім, що в діяльності суб «єктів підприємницької діяльності ще под годину укладання й виконання господарських договорів, оренди майна, здійснення розрахунково-кредитних відносин, іншої діяльності, а також под годину прийому на роботу працівників, їхні переведення на іншу роботу та звільнення допускаються порушення чинного законодавства, юридична служба має право перевіряти додержання законності в діяльності структурних підрозділів. З метою додержання законності в діяльності підприємства юридична служба бере доля в підготовці чи перевіряє й візує проекти наказів, інструкцій, положень та інших документів правового характеру, котрі приймаються на підприємстві. Юридична служба підприємства несе відповідальність за відповідність законодавству документів, котрі вона візує. При виявленні порушення законності в роботі структурних підрозділів чи посадових осіб юридична служба вол «язана доповісти керівнику підприємства про ці порушення для прийняття необходимых заходів щодо усунення їхнього. У разі невідповідності чинному законодавству проектів документів, котрі представляються на підпис керівнику (наказів, положень, інструкцій й т. буд.), юридична служба не винна візувати їхнього, а зробити відповідні висновки із пропозиціями про приведення цих документів у відповідність із чинним законодавством.

Тільки после цого документ може бути прийнятим.

Багато актів, котрі оформляються на підприємстві, носять характер облікових, котрі фіксують стан й переміщення товарно-матеріальних цінностей, юридичною службою не візуються.

З практики роботи відомо, що розрахункові документи, транспортні накладні юридичною службою не візуються, але й смердоті носять правовий характер. Робота із оформлення цих документів носити техніко-операційний характер, оскільки зводиться до заповнення встановлених форм. Отже, немає необхідності здійснювати попередній контролю над відповідністю їхні чинному законодавству. Бажано на підприємстві матір встановлений конкретний перелік документів, котрі повинні візуватись юридичною службою. Він винен відповідати конкретним умовам діяльності даного підприємства: колективний договір, накази, інструкції, положення, стандарти, правила внутрішнього трудового розпорядку, господарські домов, домов про колективну (бригадну) чи повну індивідуальну матеріальну відповідальність за зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Візування чітко встановленого переліку документів дає можливість юридичній службі зосередити увагу на організаторській роботі щодо попередження порушень законності в діяльності підприємства. Для належного дотримання законності в діяльності підприємств юридична служба винна постійно працювати над систематизацією законодавства, в яку при переході до ринкових відносин постійно вносяться зміни й доповнення. З цією метою необхідно слідкувати за новинами в законодавстві, читати Відомості Верховної Заради України, Офіційний вісник України, газету «Голос України «. Нормативно-правові акти підлягають певній систематизації. Це дає можливість матір тих нормативні акти, котрі потрібні для застосування.

У окремих галузях права існує надзвичайно багато нормативно-правових актів, особливо із цивільного й трудового права. Без систематизації ними важко користуватись. Систематизації законодавства є три види: 1. Інкорпорація — це така систематизація нормативних актів, котра не вносити ніяких змін у зміст норм права й нормативних актів. Вона може проводитись на основі різних підстав: хронологічно (за роками видання нормативних актів); за сферами правового регулювання (збірники Постанов Кабінету міністрів України). За юридичним значенням інкорпорація може бути офіційною й неофіційною; за обсягом — загальна, галузева, спеціальна. За критерієм про «єднання нормативно-правових актів — предметна, хронологічна, суб «єктна.

2. Кодифікація це така систематизація нормативних актів, Яка заговорили українською у «язана із переробкою їхнього змісту.

Кодифікація може бути лише офіційною; за обсягом — галузева, міжгалузева, спеціальна. За формою вираження — кодекси, статути, закони.

3. Створення зводу законів — це поєднання всіх форм систематизації, до того числі й прийняття нових нормативних актів.

Юридична служба винна постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня. Це допоможе їм належно виконувати обов «язки. Крім придбання юридичної літератури, журналів, газет, юридична служба винна вести довідкову картотеку, в якій реєстраційні картки повинні розміщатись у певному порядку. Картки повинні розкривати склад й зміст законів, нормативних актів й т. буд., забезпечити оперативний пошук їхні й отримання необхідної інформації із запитання, яку виникло. Кількість й вид картотек визначає сама юридична служба із врахуванням специфіки підприємства.

Серед договірних умів, крім істотних, виділяють також звичайні та випадкові умови. Звичайні - це тих умови, котрі передбачаються у законі чи іншому нормативному акті І стають обов «язковими для сторін внаслідок самого факту укладення договору. Від істотних смердоті відрізняються тім, що не потребують окремого згоди: про них обов «язково застерігати у тексті договору. Випадковими прийнято вважати такі умови договору, котрі погоджені сторонами у відступ від положень диспозитивних норм чи по вирішенню питань, що взагалі не врегульовані законодавством. Нерідко буває так, що после укладення договору приймається законодавчий акт, який передбачає інші правила, ніж тих, що ними керувалися сторони при укладенні договору, й ці нові правила погіршують становище однієї чи обох сторін договору. У Законі «Про оренду майна державних підприємств та організацій «(п. 3, стаття 11) на цей випадок передбачене, що умови договору оренди зберігають чинність все рядків дії договору й тоді, коли после його укладення законодавством встановлено правила, котрі погіршують становище орендаря. Проте це положення стосується лише орендних відносин й не поширюється на інші види договорів. Крім зміни чи розірвання договору, допускається продовження (пролонгація) його дії на новий рядків. Найчастіше продовження дії договору оформляється угодою сторін, надсилаючи листи, телеграми, чи інші способи. Організації, котрі мають право юридичної особини, укладають домов від свого імені. Структурні підрозділи (філіали, представництва тощо) юридичними особами не є, але й можуть укладати різні домов від імені й за довіреністю юридичної особини, до структури якої смердоті входять. Довіреністю визначається письмове уповноваження, яку видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність юридичній особі може бути видана лише на укладення угод, що не суперечать її статутові. Довіреність від імені юридичних осіб видається за підписом і керівника із печаткою цієї організації. Довіреність за змістом й обсягом повноважень, котрі надаються, може бути обмежена здійсненням визначених дій (спеціальна довіреність) чи видаватись на здійснення декількох дій (загальна чи генеральна довіреність). Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо рядків довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом дня її скоєння. Довіреність, не зазначена дата її скоєння, недійсна. У процесі укладання договорів юридична служба надає постійну методичну допомогу структурним підрозділам й особам, котрі виконують договірну роботу, дають троянд «яснення та консультації із питань застосування законодавства. Юридична служба винна візувати договірні документи лише за наявністю віз всіх зацікавлених підрозділів й за умови, що ці документи складені правильно по суті та по формі. При візуванні договору слід звернути увагу на відображення в ньому всіх суттєвих умів, необходимых для належного виконання обов «язків за договором, повноту й чіткість викладеного тексту договору. Обов «язки у договорі слід формулювати так, щоб смердоті забезпечували чітку й повну регламентацію взаємовідносин сторін. Наявність у договорі неясних чи неточно визначених умів може призвести до непорозуміння в результаті різного тлумачення сторонами своїх обов «язків. На тому годину не слід включати до тексту договору пункти, котрі повторюють текст законів, нормативних актів. Тільки после того, як проект договору якщо завізований юридичною службою, він передається керівнику організації на підпис у встановленому порядку.

Формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції, забезпечення населення продовольством, а переробних підприємств необхідною сировиною значною мірою залежить від чітко налагодженої системи договірних відносин по закупівлях цієї продукції в сільськогосподарських виробників. Забезпечення потреб у продукції сільського господарства для бюджетної сфери, формування державного резервного та елітного насіннєвих фондів й генетичного фонду у тваринництві здійснюється через державний контракт. Виробники сільськогосподарської продукції самостійно розпоряджаються своєю продукцією, реалізуючи її за контрактними (включаючи державні) та іншими договорами через біржі, торгові та контрактові будинки, заготівельні та посередницькі організації. У міру створення в Україні спеціалізованих аграрних бірж закупівлі частини сільськогосподарської продукції здійснюються шляхом торгів ф «ючерсними й договірними контрактами на цих біржах. Ос-кільки біржова торгівля сільгосппродукції ще лише налагоджується, закупівлі цієї продукції заготівельними та іншими організаціями безпосередньо у виробників її здійснюється переважно за договорами контрактації.

За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції вол «язується виробити й передати заготівельникові такої продукції (контрактантові) у власність, повне господарське відання чи оперативне управління вироблену ним продукцію в обумовлені договором рядки у кількості та асортименті, передбаченими цим договором, а контрактант вол «язується сприяти виробникові у виробництві ним сільськогосподарської продукції, прийняти та оплатити її за встановленими цінами. Сторонами у договорі контрактації виступають, із одного боці, підприємства, організації, на котрі в установленому порядку покладено функції державної закупівлі сільгосппродукції (заготівельні, переробні, торговельні тощо). В частности, замовниками сільгосппродукції, що реалізується за державним контрактом, виступають міністерства, відомства, установи та організації, яким виділені із цією метою кошти із державного бюджету. Замовниками продукції за регіональними державними контрактами можуть бути організації, яким виділені кошти із місцевого бюджету.

Друга сторона в договорах контрактації - це підприємства та організації будь-яких форм власності, що виробляють сільськогосподарську продукцію. До них відносяться колективні сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) та інші господарства, підсобні господарства про «єднань у промисловості, дослідно-виробничі господарства сільськогосподарських навчальних закладів й науково-дослідних інститутів, селекційні та дослідні станції тощо. Отже, коротко сторони в договорі можна назвати так: заготівельник й господарство. Іноді заготівельник видає господарству так звану відвантажувальну рознарядку про відправку продукції не було за своєю адресою, а й за адресою іншої організації-одержувача, із якою він перебуває в договірних відносинах із поставки. Тоді просування сільгосппродукції від господарства до споживача (промислового чи торговельного підприємства) оформляється двома договорами — договором контрактації й договором поставки. Договір поставки зв «язує заготівельника й одержувача продукції. Предметом договору контрактації є сільськогосподарська продукція у сірому вигляді чи така, що пройшла первинну обробку. Проте при укладенні договору сторони можуть передбачити, що в рахунок виконання вол «язань щодо здачі продукції у свіжому (натуральному) вигляді господарство частину продукції продає у переробленому вигляді.

За предметом й змістом договір контрактації близький до договору купівлі- продаж й поставки.

Сільгосппродукція у сірому вигляді є предметом договору поставки, коли він укладений між заготівельною організацією й промисловим підприємством. За загальним правилом на реалізацію переробленої продукції укладається договір поставки. Проте, щоб уникнути укладення двох договорів із одним господарством — на реалізацію сільгосппродукції у сірому вигляді й окремо у переробленому вигляді, — укладають лише договір контрактації. Взагалі, сторонам надається можливість вибору правової форми реалізації сільгосппродукції (купівля-продаж, контрактація чи постачання). Якщо одна з сторін заперечує проти укладення договору поставки на реалізацію сільгосппродукції у сірому вигляді чи после первинної обробки, то арбітражний суд при вирішенні спору виносить рішення про укладення договору контрактації незалежно від того, що сторони раніше укладали домов поставки. У цьому найбільше зацікавлене господарство, оскільки за договором контрактації на заготівельника можуть покладатися вол «язання, наприклад, щодо сприяння в організації виробництва сільгосппродукції, забезпечення господарства тарою 1 пакувальними матеріалами, відпуску промислових чи продовольчих товарів чи комбікормів у порядку зустрічного продаж, що не передбачене законодавством про поставки.

Укладення договорів на реалізацію сільгосппродукції на спеціалізованих аграрних біржах визначається правилами організації та проведення торгів ф «ючерсними та форвардними контрактами под закупівлю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Порядок укладення, зміни 1 розірвання договорів поза біржею, як 1 інших господарських договорів, визначено статтями 10, 11 Арбітражного процесуального кодексу України, про що говорилося вище. Договірні відносини із контрактації регулюються типовими договорами контрактації, іншими нормативними актами.

За договором контрактації господарство й заготівельник заговорили українською у «язані взаємними правами й обов «язками. У ньому мають бути зазначені назва, кількість (за видами продукції), якість, ціна, рядки, загальна сума договору, порядок та умови доставки, місця здачі-приймання, вимоги до тари і упаковки, порядок розрахунків, обов «язки заготівельника щодо надання господарству допомоги, а організації виробництва сільгосппродукції та її транспортування до пункту заготівельника, взаємна майнова відповідальність сторін за порушення договору та інші умови, котрі сторони визнають за необхідне передбачити у договорі (ст. 255 Цивільного кодексу України).

Кількість та асортимент сільгосппродукції, належної до закупівлі, визначаються в договорах відповідно до державного контракту, а разі його відсутності - за розсудом сторін. У договорі окремо зазначається кількість продукції, якої якщо продано у сірому й переробленому вигляді.

За якістю продукція, Яка продається господарством, винна відповідати стандартам, технічним умовам, правилам ветеринарного й санітарного нагляду. Отже, заготівельник має право чи повністю відмовитись від недоброякісної продукції, чи прийняти її за ціною, котра відповідає якості продукції. Важливою умовою в договорі й контрактації є рядки здачі продукції заготівельникові, їхнього зазначають у договорах із урахуванням пори дозрівання культур, умів виробництва, переробки та зберігання. За погодженням з заготівельником господарство може достроково здати продукцію в рахунок наступних здавальних періодів. Невід «ємною частиною договору є погоджені між сторонами графіки доставки, котрі конкретизують рядки здачі продукції. Господарство телеграфом повідомляє заготівельника про годину відвантаження продукції. Днем виконання господарством вол «язань за договором вважається дата складання приймально-здавального документа под годину здачі продукції у господарстві чи на приймально-здавальному пункті заготівельника, а разі відвантаження її одержувачеві - день здачі продукції транспортній організації. У договорі зазначаються пункти здачі приймання сільгосппродукції. Доки не завершено повний перехід до приймання продукції заготівельником безпосередньо у господарствах, у договорах контрактації зазначають окремо обсяги продукції, котра: а/ доставляється господарством безпосередньо роздрібним торговельним підприємствам; б/ приймається заготівельником безпосередньо в господарстві; в/ приймається заготівельником на своїх приймальних пунктах. Вивезення, експедирування та розвантаження законтрактованої продукції проводяться за рахунок заготівельних організацій. Заготівельник вол «язаний прийняти доставлену до пункту продукцію, не допускаючи простою транспортних засобів понад встановлені рядки. У товарно-транспортних накладних зазначається годину прибуття транспорту й годину закінчення навантаження чи вивантаження продукції. Якщо продукцію приймають не безпосередньо в господарстві, то перед «явленою до здачі вважається продукція, доставлена господарством до пункту /підприємство/ відповідно до договору чи погодженого графіка. Приймання сільгосппродукції за кількістю та якістю здійснюється в порядку й у поетичні рядки, встановлені стандартами, типовими договорами контрактації, відповідними інструкціями. Якщо в норматиних актах таких умів не передбачене, то сторони можуть визначити їхнього у договорі. Про це более детально якщо йдеться у наступній темі. У разі відмови від приймання продукції заготівельник винен заявити господарству про факт відмови у письмовій формі /позначення на товарно- транспортній накладній/, телеграфне тощо. Якщо заготівельник ухиляється від письмової заяви про відмову від приймання продукції, то господарство складає про це акт із участю державного інспектора по заготівлях й якості продукції чи іншого представника управління сільського господарства, чи представника іншої незаінтересованої організції. У разі відмови заготівельника від приймання продукції, що швидко псується, перед «явленої відповідно до умів договору й погодженого графіка, господарство може реалізувати цю продукцію державним, кооперативним організаціям й на колгоспному ринку за договірними цінами із включенням зазначеної продукції у виконання вол «язань по контрактації. При цьому заготівельні організації не звільняються від відповідальності за необгрунтовану відмову від приймання продукції. Заготівельник винен своєчасно й повністю розрахуватися за одержану продукцію. При укладанні сільськогосподарськими товаровиробниками договорів контрактації з заготівельними підприємствами використовуються орієнтовні стартові закупівельні ціни. При цьому зазначені закупівельні ціни індексуються у зв «язку із інфляційними процесами відповідно до встановленого порядку, що обов «язково обумовлюється договорами контрактації. Розрахунки за продану сільгосппродукцію здійснюються шляхом попередньої оплати, якщо інша форма розрахунків не обумовлена угодою сторін. У рахунок оплати державного контракту на сільськогосподарську продукцію виконавцям державного контракту /за їхньою згодою/ можуть поставлятись матеріально-технічні ресурси через постачально-збутові та заготівельні організації. Виконавці державного контракту розраховуються за одержані в рахунок попередньої оплати кошти /матеріально-технічні ресурси/ законтрактованою продукцією за цінами, що склалися на даний момент надходження цих коштів /ресурсів/. За невиконання чи неналежне виконання сторонами своїх обов «язків за договором контрактації передбачене майнову відповідальність у формі неустойки й відшкодування збитків. В частности, у разі невиконання договору за кількістю, асортиментом й рядками здачі сільгосппродукції господарства сплачують заготівельним організаціям й переробним підприємствам неустойку, розмір якої встановлюється в до говорі у процентному відношенні до вартості недопоставленоі продукції за цінами, обумовленими в договорі, із урахуванням їхнього індексації у зв «язку із інфляційними процесами, крім випадків недобору продукції внаслідок стихійного лиха. У сфері контрактації діє вимога реального виконання вол «язань: кількість продукції, не зданої господарством у встановлені договором періоди /рядки/, підлягає здачі у поетичні рядки, погоджені сторонами, й зарахуванню в період її фактичної здачі, за винятком тихий видів продукції, виробництво які має сезонний характер й поповнення незданої кількості Їх неможливе. Проте штраф за нездачу господарством продукції вираховується виходячи лише із вартості продукції, не зданої в попередньому періоді. Господарство відповідає також за неповернення тари, наданої йому заготівельником, відшкодовує заготівельникові збитки, які він зазнав у зв «язку із тім, що господарство не підготувало продукцію до здачі на місці й не попередило про це заготівельника тощо. З господарства, яку уклало договір контрактації, не може бути стягнуто штраф за неналежну якість продукції, якщо інше не передбчено інструкціями, правилами про порядок проведення закупівель чи в договорі за згодою обох сторін встановлено санкції за таке порушення. Заготівельникові не надано право стягувати із господарства вартість недоброякісної продукції у безспірному порядку. як сторона в договорі поставки, заготівельник відповідає за неналежну якість продукції перед споживачем /одержувачем/. Проте він помиляюся перекласти на господарство под виглядом збитків суми штрафів, сплачених одержувачем за поставку сільгосппродукції неналежної якості, крім випадків, коли господарство, не перед «явивши продукцію заготівельникові для приймання, відвантажило її одержувачеві. За невиконання договірних вол «язань по прийманню продукції заготівельник сплачує товаровиробникові неустойку, як правило в такому ж розмірі, в якому товаровиробник відповідає перед контрактом за несвоєчасну здачу продукції. Контрактант, крім того, відшкодовує виробникові продукції фактичні витрати, заговорили українською у «язані із доставкою її в обидва кінці /якщо ця продукція завозилася до місця приймання транспортними засобами господарства/. У договорі може бути передбачена відповідальність контрактанта за невиконання в обумовлені рядки договірних вол «язань по зустрічному продаж цукру, олії, меляси тощо. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації будується на принципі звинувачуй /умислу чи необережності/, котра презумується /ст. 209 ЦК України/. Господарство звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань за договором, якщо смердоті не виконані внаслідок стихійних лихий чи інших несприятливих умів чи із звинувачуй заготівельника. Питання про ті, чи є певна обставина стихійним баскому, вирішується згідно із правилами, котрі застосовуються при страхуванні майна колгоспів, держгоспів та інших господарств, До Інших несприятливих умів відносять природні та інші про «єктивні фактори, котрі свідчать про відсутність звинувачуй господарства /наприклад, заборона здавати худорбу у зв «язку із її масовим захворюванням/. Доказами й підтвердження цих обставин можуть бути висновки державної інспекції по заготівлях та якості продукції, довідки ветеринарного нагляду, довідки метеослужби, акти, складені за участю представника страхової організації тощо. Провина заготівельника вбачається в ненаданні допомоги в організації виробництва й транспортуванні продукції до пункту, непогодженні графіка здачі, незабезпеченні тарою й пакувальними матеріалами тощо. Арбітражні суди оцінюють подані господарством документи, із «ясовують, на які площах загинули посіви, чи був можливість здати хоча б частину продукції за рахунок знятого врожаю із інших площ, чи вживало господарство заходів, щоб запобігти негативним наслідкам стихійного лиха чи іншим несприятливим умовам. З урахуванням всіх цих обставин й вирішується запитання про звільнення господарства від відповідальності за невиконання вол «язання за договором контрактації.

Однією із необходимых умів функціонування всіх господарюючих суб «єктів при переході до ринкових відносин є законність й дисципліна в їхнього діяльності. У процесі діяльності господарюючих суб «єктів між ними, між ними й Державою в особі відповідних органів виникають, функціонують та припиняються численні відносини. Ринковий механізм, як й будь-яке інше складне явище, не може розвиватися без зіткнень, конфліктів, що призводять до суперечностей між суб «єктами господарської діяльності. Такі суперечності між підприємствами, організаціями, державними та іншими установами називаються господарськими спорами. Чинне законодавство вимагає від господарюючих суб «єктів, щоб смердоті до подання покличу вжили заходів щодо врегулювання господарських спорів із іншою стороною. Доарбітражне врегулювання господарських спорів — це сукупність заходів, здійснених підприємствами та організаціями, права які порушені, для безпосереднього вирішення спорів, що виникли, із підприємствами та організаціями, котрі порушили майнові права та інтереси, до звернення із позовом до арбітражного суду. Значення доарбітражного врегулювання господарських спорів розкривається через функції, котрі виконує ця стадія господарського процесу: Доарбітражне врегулювання покликане забезпечити якомога швидше відновлення порушених прав підприємств й організацій; воно та сприяє виявленню й усуненню причин та умів виникнення господарських правопорушень; доарбітражне врегулювання сприяє організації та підвищенню рівня укладання та виконання господарських договорів. Виходячи з змісту чинного законодавства, слід зробити такий висновок: загальний порядок доарбітражного врегулювання господарських спорів (ст. 5−11 Арбітражно-процесуального кодексу України); спеціальний порядок доарбітражного врегулювання господарських спорів (визначається, наприклад, ст. 169−179 Статуту залізниць СРСР та нормами інших нормативних, актів), який застосовується щодо перед «явлення й розгляду претензій до органів зв «язку, транспорту та ін. Питання організації претензійної роботи на підприємстві необхідно передбачити у спеціальному локального нормативному акті (наказі, положенні, стандарті), в якому визначаються обов «язки посадових осіб, відповідних структурних підрозділів організації щодо введення цієї роботи, порядок й рядки підготовки матеріалів для перед «явлення претензій та розгляду претензій, котрі надійшли. Найменування структурних підрозділів й служб, посадових осіб, відповідальних за ведення претензійної роботи. У тихий випадках, коли обов «язковими для обох сторін правилами чи договором передбачене право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, заговорили українською у «язані із якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців. Коли стосується строків спеціального порядку доарбітражного врегулювання господарських спорів, то слід керуватись нормами статутів, кодексів відповідного транспорту. Якщо до претензії не додано усі документи, необхідні для розгляду, їхнього винен податі заявник у зазначений рядків, який не може бути менше п «яті днів, не враховуючи години поштового обігу. При цьому перебіг рядок розглядання претензії зупиняється до одержання документів чи закінчення рядок їхні подання. Якщо документи у встановлений рядків. не надійшли, претензія розглядається по документи При розгляді претензії підприємства та організації, не обачності, повинні звірити розрахунки, провести експертизу чи вчиниш інші дії для забезпечення доарбітражного врегулювання спору Підприємства та організації, що здобули претензію, вол «язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі. У відповіді на претензію зазначаються: повне найменування й поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата й номер відповіді; дата й номер претензії, на якої додається відповідь; якщо претензію задовольнили повністю чи частково, то нарахована сума, номер й дата платіжної про доручення на перерахування й неї суми чи рядків та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; коли претензію відхилено повністю чи частково, то мотиви відхи лення із посиланням на відповідні нормативні акти й документи, що обґрунтовують відхилення претензії; перелік доданих до відповіді документів та інших доказів; у додатках 23−25 наведені окремі зразки відповідей на преіензіі. Колі претензію відхилено повністю чи частково, заявникові винне бути повернутим оригінали документів, одержаних із претензією, також надіслано документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їхні немає у заявника претензії. Відповідь на претензію підписується керівником чи заступником керівника підприємства, організації та надсилається рекомендованим аби цінним листом чи вручається под розписку. Якщо у відповіді про задоволення претензії не повідомляє й ься про перерахування суми, заявник претензії по закінченні 20 днів после одержання відповіді мас право перед «явити до банку розпорядження про спи сання у безспірному порядку визнаної боржником суми. До розпорядження додається відповідь боржника, а ній не зазначено розмір визнаної суми, то до розпорядження додається також копія претензії У разі, коли визнана сума не перевищує однієї тисячі гривень, стягувачеві достаїньо послатися в розпорядженні на дату й номер відповіді боржник Установи банку вол «язані приймати розпорядження про безспірне списання коштів й в тихий випадках, коли боржник, визнавши претензію, просити із різних причин, не стягувати із нього визнану суму. За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми. У разі порушення строків розгляду претензії, встановлених статтею 7 АПК, чи залишення її без відповіді, арбітражний суд при вирішенні господарського спору має право стягти у дохід державного бюджету із підприємства, організації, що припустилися такого порушення, штраф у розмірі 2 процентів від суми претензії, але й не менше як 5 розмірів мінімальних заробітних плат /без індексації/ й не более як 100 розмірів мінімальних заробітних плат /без індексації/.

У разі порушення законних прав та інтересів однією із сторін господарського договору, сторона, права якої порушені, може у встановленому порядку перед «явити іншій стороні претензію. У разі незадоволення претензії чи ЇЇ часткового задоволення, чи залишення претензії без відповіді сторона, законні права та інтереси якої порушені, може звернутись у межах строків позовної давності до арбітражного суду за захистом. У ст. 1 Арбітражно-процесуальою кодексу України вказано «Підприємства, установи, організації, до того числі колгоспи, індивідуальні, спільні підприємства, а також інші юридичні особини, незалежно від форм власності майна та організаційних форм, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою для нього підвідомчістю господарських спорів за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав та інтересів, котрі охороняються законом ».

Згідно з ст. 12 АПК арбітражні суди вирішують спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні й виконанні господарських договорів га із інших підстав.

У з статтею 3 Закону України «Про арбітражний суд «сказано, що основним завданням арбітражного суду є: захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських відносин; сприяння укріпленню законності у сфері господарських відносин; внесення пропозицій, котрі направлені на удосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Наказом Міністерства сільського господарства й продовольсгва України за № 3 від 14. 01. 1992 року в системі Мінсільгоспу створені постійно діючі третейські суди для розгляду господарських спорів Відповідно до цого наказу затверджено Положення про постійно діючі третейські суди по вирішенню господарських спорів системи Мінсільгосппроду України.

Основними завданнями третейських судів є захист прав й охори-нюваних законом інтересів учасників господарських відносин, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин.

Такий обов «язок покладається також на позивача у разі залучення арбітражним судом до участі у справі іншого відповідача, заміни арбітражним судом неналежного відповідача. До позовної заяви додаються документи, котрі підтверджують: вжиття заходів доарбітражного врегулювання господарської про спору із кожним з відповідачів у суперечках, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні договорів, — відповідно договір, проект договору., Ліст, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, протокол розбіжностей й документ, що підтверджують дату його одержання, відомості пропозицій однієї сторони й розгляд їхні у встановленому (порядку, відповідь іншої сторони, якщо її здобуто, та інші документи; у суперечках, що виникають при виконанні договорів та із інших підстав, — копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь здобуто/, відправлення відповідачеві копії позовної заяви, документів, котрі до неї додаються; сплату державного мита у встановлених порядку й розмірі; обставини, на які грунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта чи засвідчений витяг із нього.

У одній позовній заяві може бути про «єднано кілька вимог, заговорили українською у «язаних між собою підставою виникнення чи поданими доказами.

Бухгалтерія

Методологічне керівництво бухгалтерським обліком й звітністю здійснює Мінфін, який відповідно з Положенням «про організацію бухгалтерського обліку й звітності в Україні» та із урахуванням загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики, розробляє й затверджує План рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку й складання звітності, котрі є обов «язковими для виконання всіма підприємствами, установами на територї України. Нормативні документи із питань бухгалтерського обліку й звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються із Мінстатом. Міністерства й відомства, до сфери управління які входять підприємства та установи загальнодержавної власності, а також органи, у віданні які перебувають підприємства, установи республіканської /Автономної Республіки Крім/ та комунальної власності: здійснюють необхідне забезпечення бухгалтерського обліку й звітності на підвідомчих підприємствах й в установах; розробляють відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку витрат за виробництво, окремих видів майна та джерел його формування, виходячи із єдиних методологічних засідок; здійснюють контролю над додержанням підприємствами, установами правил ведення бухгалтерського обліку; організують підвищення кваліфікації керівників й працівників бухгалтерських служб.

Підприємство, установа Веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи у натуральних вимірах та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного, документального й взаємопов «язаного їхні відображення.

Головними завданнями бухгалтерського обліку є: 1. забезпечення контролю за виконанням вол «язань, наявністю й рухом майна, використанням матеріальних й фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів й кошторисів; 2. своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення й мобілізація внутрігосподарських резервів; 3. формування повної, достовірної інформації про господарські процеси й результати діяльності підприємства, установи, необхідної для оперативного керівництва та управління, а її використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними й банківськими установами та іншими заінтересованими органами й організаціями. Підприємство, установа, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку: самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи із виду підприємства й конкретних умів господарювання; визначає форму й методи бухгалтерського обліку, грунтуючись на діючих загальних чи галузевих формах й методах, із дотриманням єдиних методологічних засідок, встановлених цим Положенням, а також технологію обробки облікової інформації; розробляє систему внутрівиробничого обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підпис документів.

Підприємство, установа може виділяти на окремий баланс свої філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи /житлово- комунальне, транспортне й підсобне сільське господарство тощо/, що входять у склад підприємства.

Підприємство, установа Веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно із Планом рахунків бухгалтерського обліку.

При веденні бухгалтерського обліку підприємство, установа повинні забезпечити: незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінку майна відповідно до правил, передбачених цим Положенням. Зміна методології обліку на наступний рік винна бути зазначена у річній бухгалтерській звітності; повноту відображення в обліку за звітний період /місяць, квартал, рік/ всіх господарських операцій, проведених у зазначений годину, та результатів інвентаризацій майна й вол «язань; правильність віднесення доходів й витрат до відповідних звітних періодів. Доходи й витрати визнаються у звітному періоді, до якого смердоті віднесені, незалежно від години надходження доходів та оплати витрат; розмежування в обліку поточних витрат на виробництво /витрат обігу/ та капітальних вкладень; тотожність даних аналітичного обліку оборотів й залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число шкірного місяця.

Органи й службові особини, котрі мають доступ до документів й даних бухгалтерського обліку та звітності підприємства, установи, несуть відповідальність за розголошення даних, що становлять комерційну таємницю, відповідно в Україну. Запис у регістрах бухгалтерського обліку провадиться на підставі первинних облікових документів, котрі фіксують факти здійснення господарської операції й розпорядження /дозволу/ на їхнього проведення.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах й необхідна для відображення у бухгалтерському обліку, нагромаджується та систематизується в облікових регістрах, котрі рекомендуються Мінфіном чи розробляються міністерствами й відомствами при дотриманні загальних методологічних засідок. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на машинозчитувальних носіях, вол «язані забезпечити технічні засоби для їхні відтворення у зручному для читання вигляді.

Відповідальність за правильність реєстрації інформації в облікових регістрах несуть особини, котрі склали й підписали їхнього. Інформація про господарські операції, здійснені підприємством, установою за певний період, із облікових регістрів переноситися у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності. У первинних документах й облікових регістрах виправлення помилки винне бути підтверджено підписами посадових осіб, котрі підписали ці документи, з зазначенням дати виправлення. У касових й банківських документах виправлення не допускаються.

Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська звітність зберігаються відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за їхнього збереження й своєчасну передачу до архіву несе головний бухгалтер.

Для відображення у бухгалтерському обліку та звітності майно й господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат. Записи у бухгалтерському обліку за валютними рахунками підприємства, установи, а й за їхнього операціями в іноземній валюті здійснюються у національній грошовій одиниці України в торбах, котрі визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку, що діє на дату здійснення операцій. Одночасно вказані записи здійснюються у валюті розрахунків й платежів /за кожною іноземною валютою окремо/.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності підприємство, установа проводити інвентаризацію майна, коштів й фінансових вол «язань. Відповідальність за її організацію несе керівник підприємства установи.

Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їхні проведення, перелік майна й вол «язань, що підлягають інвентаризації под годину кожної із них, визначаються підприємством, установою, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов «язковим.

Проведення інвентаризації є обов «язковим:. при передачі майна державного підприємства, установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а інших випадках, передбачених законодавством;. перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року.

Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих про «єктів основних засобів може проводитись одного разу у три рокта, а бібліотечних фондів — одного разу у п «ять років;. при зміні матеріально відповідальних осіб /на день прийомупередачі справ/;. при встановленні фактів крадіжок чи зловживань, псування цінностей, а й за приписом судово-слідчих органів;. у разі пожежі чи стихійного лиха.

Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей та коштів із даними бухгалтерського обліку, що встановлені при інвентаризації та інших перевірках, регулюються підприємством, установою у такому порядку: основні засоби, матеріальні ціності, цінні папери, кошти та інше майно, що виявились у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності чи збільшення фінансування із наступним встановленням причин виникнення надлишку й винних у цьому осіб;

Стосовно господарських товариств тут й надалі функції керівника здійснюють органи /посадові особини/ згідно із їхнього установчими документами. убуток цінностей у межах затверджених норм списується за рішенням керівника підприємства, установи відповідно на витрати виробництва, обігу чи на зменшення фінансування. Норми природного убутку можуть застосовуватися лише в разі виявлення фактичних нестач. При відсутності норм убуток розглядається як понаднормова нестача; понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування цінностей відносяться на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від розкрадання, нестач, знищення та псування матеріальних цінностей; понаднормові втрати й нестачі матеріальних цінностей, включаючи готову продукцію, в тихий випадках, коли винуватців не встановлено чи у стягненні із винних осіб відмовлено судом, зараховуються на збитки чи зменшення фінансування. У документах, якими оформлюється списання втрат й понаднормові нестачі цінностей, повинні бути зазначені вжиті заходь щодо запобігання таких нестач й втрат.

Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівником підприємства, установи із включенням результатів у звіт за тієї період, в якому закінчена інвентаризація, а річний звіт. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства, установи. Керівник вол «язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та службами, працівниками підприємства, установи, причетними до обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку документів й відомостей. Бухгалтерський облік на підприємстві, в установі може здійснюватися: бухгалтерською службою /відділом/, що є самостійним структурним підрозділом підприємства, установи, Яка очолюється головним бухгалтером, чи централізованою бухгалтерією; спеціалізованою організацією чи відповідним спеціалістом на договірних засідках, якщо підприємство, установа не має бухгалтерської служби. На невеликих підприємствах їхні власники чи керівники /виконавчі директори/ можуть сам вести бухгалтерський облік. призначається чи звільняється із посади керівником й безпосередньо йому підпорядковується; керується цим Положенням, іншими нормативними актами, затвердженими в установленому порядку, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засідок бухгалтерського обліку; забезпечує контроль й відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання й подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, із метою виявлення й мобілізації внутрігосподарських резервів здійснює /разом із іншими підрозділами/ економічний аналіз діяльності підприємства, установи; підписує разом із керівником підприємства, установи документи, що є підставою для приймання й видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові вол «язання, візує господарські домов. Вказані документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними й до виконання не приймаються. Право підпису може бути надано керівником підприємства, установи уповноваженим на це особам письмовим Розпорядженням. При відсутності у штаті головного бухгалтера керівник призначає контролера, якому надає право іншого підпису на документах; бере доля в роботі юридичних служб по оформленню матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач й крадіжок власності підприємства, установи; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у структурних підрозділах, філіях, представництвах та інших відособлених підрозділах. головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи на операції, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів, порушують договірну й фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним особам й громадянам. Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівника /власника/ підприємства, установи й приймає їхні до виконання й обліку лише за письмовим його Розпорядженням. Керівник /власник/ повністю несе відповідальність за проведення цих операцій.

З головним бухгалтером погоджується прийняття /призначення/, переведення та звільнення матеріально-відповідальних працівників. На підприємствах, в установах, у штаті які відсутня посаду касира, його обов «язки за письмовим Розпорядженням керівника підприємства, установи, виконує інший працівник.

При звільненні головного бухгалтера проводитися передача справ призначеному головному бухгалтеру /а при відсутності такого — працівникові, призначеному наказом керівника підприємства, установи/, под годину якої перевіряється стан бухгалтерського обліку та достовірність звітних даних, складається відповідний акт, що затверджується керівником підприємства, установи. Бухгалтерська звітність винна відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, установи, результати господарської діяльності за звітний період /місяць, квартал, рік/ й грунтуватися на даних синтетичного й аналітичного обліку. Типові форми бухгалтерської звітності та інструкції про порядок їхні заповнення розробляються й затверджуються Мінфіном за погодженням із Мінстатом. Міністерства й відомства за погодженням із Мінфіном й Мінстатом можуть встановлювати додаткові спеціалізовані форми бухгалтерської звітності.

Вимога подання бухгалтерської звітності за формами, не затвердженими в установленому порядку, а й за невстановленими адресами, забороняється. Підприємство, установа складає місячну, квартальну й річну бухгалтерську звітність, у якій відображається склад майна та джерела його формування, включаючи майно виробництв, філій, представництв та інших відособлених підрозділів, виділених на окремий баланс.

Про «єднання, до які входять підприємства, складають самостійний баланс.

Централізована бухгалтерія, що обслуговує підприємства, установи, складає бухгалтерську звітність, у якій відображаються результати господарської діяльності, склад майна цих підприємств, установ та джерела його формування.

Міністерства й відомства, до сфери управління які входять підприємства, установи загальнодержавної власності, а також органи, у віданні які перебувають підприємства, установи республіканської /Автономної Республіки Крім/ та комунальної власності, складають зведену квартальну й річну бухгалтерську звітність.

Звітним фатальністю для всіх підприємств, установ вважається період із 1 января по 31 грудня включно. Першим звітним фатальністю для підприємств, установ, що створюються, вважається період із дати набуття прав юридичної особини по 31 грудня включно, а тихий, що набули цого права после 1 жовтня, — по 31 грудня наступного року включно.

Дані вступного балансу повинні відповідати даним затвердженого заключного балансу за період, що передує звітному, розбіжності повинні бути пояснені.

Зміни даних бухгалтерської звітності внаслідок їхні перекручення, що належати як до поточного, то й до минулого року /после затвердження цієї звітності/ провадяться у тому звітному періоді, в якому були виявлені перекручення. Виправлення помилок у бухгалтерській звітності підтверджуються підписом посадових осіб, котрі її раніше підписали, з зазначенням дати виправлення.

Капітальні та фінансові вкладення До складу капітальних вкладень належати витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання, інструменту, інвентаря, інші капітальні роботи й витрати на проектно-розвідувальні, геологорозвідувальні та бурові роботи, на відведення земельні ділянок та переселення у зв «язку із будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються, та інші. Капітальні вкладення відображаються у балансі за фактичними витратами для забудовника /замовника/.

Про «єкти капітального будівництва, що перебувають у тимчасовій експлуатації, до введення їхнього у постійну експлуатацію не включаються у склад основних засобів.У бухгалтерському обліку та звітності витрати на ці про «єкти відображаються як незавершені капітальні вкладення. Фінансові вкладення /придбання цінних паперів, облігацій, внески до статутних фондів інших підприємств тощо/ підприємства, установи на територї України та за її межами оцінюються у балансі за фактичними витратами. При цьому різниця між витратами на придбання облігацій й подібних їм цінних паперів та їхні номінальною вартістю протягом періоду їхнього обігу рівномірно списується на результати фінансово-господарської діяльності. Витрати на припинене будівництво та витрати на проектно-розвідувальні роботи нездійсненого будівництва, а також витрати на геологорозвідувальні, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи списуються:. за рішенням керівника підприємства, якщо фінансування вказаних витрат здійснювалося за рахунок коштів підприємства;. за рішенням міністерства й відомства, до сфери управління які входять підприємства, установи загальнодержавної власності, чи органу, у віданні якого перебувають підприємства, установи республіканської /Автономної

Республіки Крім/ та комунальної власності, якщо вказані витрати фінансувалися за рахунок бюджетних чи позабюджетних коштів та їхнього сума не перевищує 2 млн. українських карбованців;. за рішенням відповідно Кабінету міністрів України, Заради Міністрів

Республіки Крім, обласних, Київської й Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів місцевих Радий народних депутатів, якщо вказані витрати на підприємствах, в установах державної власності здійснювалися за рахунок бюджетних й позабюджетних коштів та їхні сума перевищує 2 млн. українських карбованців;. за рішенням засновників господарського товариства, спільного підприємства, якщо інше не передбачене установчими документами.

Основні засоби та нематеріальні активи

Основні засоби підприємства, установи — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого години як у сфері матеріального виробництва, то й у невиробничій сфері.

До основних засобів належати також капітальні вкладення в багаторічні насадження, на поліпшення земель /меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи/ й в орендовані приміщення, споруди, обладнання та інші про «єкти, що належати до основних засобів.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження, поліпшення земель включаються у склад основних засобів щорічно в сумі витрат, що належати до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

Завершені капітальні затрати в орендовані приміщення, споруди, обладнання та інші про «єкти, що належати до основних засобів, зараховуються орендатором до власних основних засобів у сумі фактичних витрат, якщо інше не передбачене договором оренди.

Основні засоби підприємства, установи відображаються у бухгалтерському обліку й звітності за фактичними витратами їхні придбання, спорудження й виготовлення, що становлять їхнього первісну вартість. Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лише у разі добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних про «єктів.

Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу /амортизаційних відрахувань/ за затвердженими нормами на витрати виробництва, обігу протягом терміну, за який первісна вартість повністю переноситися на витрати виробництва та обігу. Знос основних засобів відображається в обліку й звітності окремо й списується при реалізації та іншому вибутті основних засобів. Установи нараховують за встановленими нормами знос основних засобів до розміру, який не перевищує їхнього первісної вартості, і показують його у звітності без зменшення фінансування. При списанні основних засобів до повного перенесення їхнього первісної вартості на витрати виробництва та обігу знос /амортизація/ недонараховується. У разі реалізації та іншого вибуття основних засобів фінансовий результат визначається, виходячи із їхнього продажної вартості, зменшеної на залишкову вартість й суму податку на добавлену вартість, із урахуванням витрат, заговорили українською у «язаних із вибуттям основних засобів, й вартості матеріальних цінностей, одержаних від вибуття майна. Не належати до основних засобів та обліковуються на підприємствах, в установах як засоби в обороті: 1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їхні вартості; 2) предмети вартістю до 25 тис. українських карбованців за одиницю по ціні придбання незалежно від терміну служби, за винятком сільськогосподарських машин й знарядь, будівельного механізованого інструменту, робочої та продуктивної худоби, котрі є основними засобами, незалежно від їхні вартості. Гранична вартість предметів, що не належати до основних засобів, може змінюватися Мінфіном;

3) знаряддя лову /трали, неводи, сіті та інші/ незалежно від їхнього вартості і терміну служби; 4) бензомоторні пилки, сучкорізи, сплавний трос, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг, тимчасові приміщення в лісі терміном експлуатації до двох років /пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та інші/; 5) спеціальні інструменти й спеціальні пристосування /для серійного й масового виробництва певних виробів чи для виготовлення індивідуального замовлення/ незалежно від вартості; 6) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхні вартості й терміну служби; 7) формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, а також одяг й взуття в заставах охорони здоровий «я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості і терміну служби; 8) тимчасові /нетитульні/ споруди, пристосування й пристрої, витрати на зведення які включаються до собівартості будівельномонтажних робіт; 9) тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на яких складах чи для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановленого у підпункті 2 цого пункту, за вартістю придбання чи виготовлення; 10) предмети, призначені для видачі напрокат незалежно від вартості; 11) молодняк тварин й тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім «ї бджіл, а також піддослідні тварини; 12) багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадочний матеріал.

Предмети вартістю до 500 українських карбованців за одиницю списуються на видаток у міру відпуску їхні у виробництво чи експлуатацію. Для збереження цих предметів при експлуатації на підприємстві, в установі винен бути організований належний контролю над їхні рухом.

Вартість спеціальних інструментів та спеціального приладдя погашається відповідно до установленої норми чи кошторисної ставки, розрахованої виходячи із кошторису витрат на їхні виготовлення /придбання/ та запланованого випуску продукції. Вартість спеціальних інструментів та спеціального приладдя, призначених для індивідуальних замовлень чи використовуваних у масовому виробництві, дозволяється повністю погашати у міру відпуску у виробництво чи експлуатацію відповідних інструментів й приладдя. Засоби роботи та предмети, зазначені у пункті 47, враховуються за їхні первісною вартістю, що складається із витрат на придбання, спорудження чи виготовлення. Сума зносу цих засобів та предметів на підприємстві відображається в обліку й звітності окремо.

У складі нематеріальних активів відображаються придбані підприємством, установою права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, про «єктами промислової та інтелектуальної власності та інші аналогічні майнові права. Нематеріальні активи відображаються у балансі в сумі витрат на придбання й доведення їхнього до стану, в якому смердоті придатні для використання відповідно до запланованої мети.

Вартість нематеріальних активів погашається віднесенням на витрати виробництва та обігу відрахувань за нормами, визначеними виходячи із встановленого терміну їхнього використання. Якщо неможливо визначити термін корисного використання нематеріальних активів, норми зносу встановлюються із розрахунку до 10 років /але й не понад терміну діяльності підприємства/. Знос нематеріальних активів враховується й відображається у звітності окремо.

Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати й комплектуючі вироби, запасні частини, тара, що використовується для пакування й транспортування продукції /товарів/, інші матеріальні ресурси відображаються в обліку й звітності за їхнього фактичною собівартістю. Давальницька сировина відображається за балансом за цінами, вказаними у договорі. Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи із витрат на їхні придбання, включаючи сплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальником цих ресурсів, націнки /надбавки/, комісійні винагороди, сплачені постачальницьким й зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання й доставку, що здійснюються сторонніми організаціями. Готова продукція відображається у звітності за фактичною виробничою собівартістю, що складається із витрат, заговорили українською у «язаних із використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, та інших витрат на виробництво продукції. Підприємство /за винятком спільних підприємств із іноземними інвестиціями /подає квартальну й річну бухгалтерську звітність: органам, у сфері управління які перебуває підприємство; учасникам, засновникам — відповідно до установчих документів; державній податковій інспекції;

Мінфін може визначати інші державні органи, яким подається бухгалтерська звітність.

Припинення діяльності підприємств.

Припинення діяльності підприємства являє собою одне із юридичних зрозуміти господарського права. Це специфічна правова робота. У зміст поняття «припинення» входять юридичні підстави («умови»), акти та процесуально- правові дії щодо припинення діяльності підприємства як суб «єкта права. Ці підстави, акти та дії передбачені законодавством про підприємства. Загальні підстави припинення діяльності підприємств всіх видів визначені Законом «Про підприємництво» (ст. 11). Діяльність підприємця припиняється: із власної ініціативи підприємця; на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством України; у разі закінчення рядок дії ліцензії; на інших підставах, передбачених законодавчими актами України. Загальний процесуальний (процедурний) порядок й форми припинення регулює Закон «Про підприємства в Україні» (ст. 34−36). У разі банкрутства підприємства правовідносини припинення регулюються Законом України від 14 травня 1992 р. «Про банкрутство» (Відомості Верховної Заради України. -1992. -№ 31. -Ст. 440), який теж поширюється на підприємства всіх видів. Особливі підстави й форми припинення підприємств окремих видів встановлені також законами про ці підприємства та іншими нормативними актами (зокрема, про корпо-ратизацію, приватизацію та ін.). Юридичні підстави. Діяльність підприємств припиняє його власник (вищий орган підприємства, уповноважений орган). Припинення за юридичними підставами, як зазначалось вище, може бути двох видів: добровільним й примусовим. Юридичними підставами добровільного припинення підприємства є ініціатива власника підприємства чи передбачені законом чи установчими документами обставини. Мотиви ініціативи підприємства (підприємця) закон не регулює. Це можуть бути: зміну профілю діяльності, конкуренція, затоварення тощо. До передбачених законом чи установчим договором обставин відносяться: а) закінчення рядок, на який створювалося підприємство; б) досягнення мети, поставленої засновниками под годину створення підприємства (ст. 19 Закону «Про господарські товариства»). Установчі документи підприємств можуть включати і інші підстави даного виду. Рішення про припинення підприємства із цих підстав приймає його вищий орган. Підприємці вол «язані припиняти свою діяльність також у разі закінчення рядок ліцензій (ст. 11 Закону «Про підприємництво»). Види юридичних підстав примусового припинення підприємства визначені в законодавстві про підприємства у вигляді примірного переліку (ст. 34 Закону «Про підприємства в Україні», ст. 19 Закону «Про господарські товариства»). Примусово підприємства припиняються, по-перше, на підставі рішень суду (арбітражного суду) про визнання недійсними установчих документів підприємства (невідповідність їхні чинному законодавству) та акту (рішення засновника) про створення підприємства. По-друге, підприємство припиняється на підставі рішення суду (арбітражного суду) за поданням органів, що контролюють його діяльність, у разі систематичного чи грубого порушення ним законодавства. По-третє, підприємство припиняється на підставі рішення суду (арбітражного суду) у разі несвоєчасного повідомлення ним про зміну свого місцезнаходження (при зміні місцезнаходження підприємство винне в семиденний термін повідомити про це реєструючий орган). По-четверте, підприємство припиняє свою діяльність на підставі рішення арбітражного суду про визнання його банкрутом. Порядок такого припинення визначає Закон «Про банкрутство». Закон передбачає дві правові форми припинення підприємства: ліквідацію й реорганізацію (ст. 34 Закону «Про підприємства в Україні»). У випадку ліквідації підприємство припиняється як суб «єкт права без правонаступництва. Реорганізація передбачає виникнення на основі діючого підприємства одного чи понад нових підприємств як суб «єктів права. У разі реорганізації підприємства усі його права та обов «язки переходять до правонаступника (правонаступників). Законодавство визначає п «ять правових способів реорганізації підприємства: злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення. З юридичної точки зорі ці способи розрізняються залежно від того, до якого суб «єкта права переходять усі майнові права та обов «язки підприємства, що реєструються. Злиття двох й понад підприємств в одне означає перехід прав й обов «язків шкірного із них до підприємства, що виникло внаслідок правового акту злиття. У цьому випадку виникає нове підприємство. Приєднання одного підприємства до іншого означає, що до нього переходять права й обов «язки приєднаного підприємства. Нове підприємство внаслідок такої реорганізації не виникає. Поділ підприємства є створенням на базі одного існуючого підприємства двох й понад підприємств як суб «єктів права. Це поділ усього майна підприємства. Даний спосіб реорганізації передбачає затвердження власником (уповноваженим ним органом) роздільного акту (балансу). Згідно із цим актом частина майна та відповідні права та обов «язки реорганізованого підприємства переходять до підприємств, створених внаслідок поділу. Виділ передбачає, що із діючого підприємства виділяються один чи понад структурних підрозділів, котрі створюються як самостійні підприємства. Поділу всього майна підприємства цей спосіб реорганізації не передбачає. Згідно із роздільним актом (балансом) перед тим переходять частини майна та відповідні права й обов «язки реорганізованого підприємства. Перетворення підприємства як спосіб реорганізації означає перетворення однієї форми власності в іншу (наприклад, державної в колективну) й, відповідно, зміну організаційно-правової форми підприємства. Даний спосіб реорганізації масово застосовується в процесів корпоратизації й приватизації майна державних підприємств. При перетворенні до підприємства, яку щойно виникло, переходять права й обов «язки колишнього підприємства. Ліквідація й реорганізація підприємства тягне за собою виключення його із державного реєстру підприємства України. З дати виключення підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим. Статусу суб «єкта права й юридичної особини підприємство позбавляється после здійснення щодо нього заходів, котрі є ліквідаційним процесом, врегульованим законом. В частности, це такі заходь: 1. Ліквідація підприємства ліквідаційною комісією, що призначається органом (особою), який прийняв рішення про ліквідацію. Цей орган (особа) може покласти обов «язок щодо ліквідації підприємства на його органи управління. 2. Встановлення порядку й строків ліквідації. Їх встановлює орган, що прийняв рішення про ліквідацію (власник, уповноважений орган, суд, арбітражний суд). Встановлюється також рядків для задоволення претензій кредиторів. Він не може бути менше двох місяців із моменту оголошення про ліквідацію. 3. Виконання ліквідаційною комісією своїх обов «язків: повідомлення про ліквідацію підприємства в пресі (за місцем знаходження), про порядок й рядки ліквідації; вжиття необходимых заходів для стягнення дебіторської заборгованості підприємства, виявлення його кредиторів та претензій останніх. Кредитори та інші юридичні та фізичні особини, що мають догоди із підприємством, повідомляються про ліквідацію письмово. 4. Здійснення ліквідаційною комісією згідно із встановленим законом порядком: інвентаризації й оцінки майна організації, реалізації майна, розрахунків із кредиторами й членами трудового колективу, складання ліквідаційного балансу й подання його органу, який призначив ліквідаційну комісію, чи власнику. Майнові претензії кредиторів до ліквідовуваного підприємства задовольняються із його майна. При цьому законодавець припускає, що відповідного майна для задоволення претензій всіх кредиторів може не вистачити (презумпція недостатності майна). Тому в законодавстві про ліквідацію підприємств діє загальне правило щодо черговості задоволення боргів ліквідовуваним підприємством-боржником. Залежно від підстав ліквідації підприємства встановлено два види черговості. Якщо підприємство ліквідується у звичайному порядку, діє черговість, встановлена статтею 36 Закону «Про підприємства в Україні». Вона має бути конкретизована статутом. Якщо підприємство оголошене банкрутом, діє черговість, визначена статтею 21 Закону «Про банкрутство». Звичайна черговість — це першочергові та інші борги підприємства-боржника. Першочерговими є борги: — до бюджету; - витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством; - розрахунки із оплати згідно із трудовими договорами (контрактами) ліквідованого підприємства; - вимоги кредиторів, забезпечені заставою. Черговість задоволення інших боргів має бути встановлена у статуті (установчому договорі). Вона винна визначатися згідно із год. год. 2, 4, 5 ст. 36 Закону «Про підприємства в Україні», а саме: — друга черга — за вимогами органів державного соціального страхування й соціального забезпечення. У межах цієї черги здійснюється капіталізація платежів, належних із підприємства у зв «язку із заподіянням каліцтва, іншого ушкодження здоровий «я громадянина чи в зв «язку із його смертю; - третя черга — своєчасно виявлені й заявлені вимоги кредиторів, не забезпечені заставою; - четверта черга — Повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства й виплати по акціях трудового колективу; - п «ята черга — претензії, виявлені й заявлені после закінчення рядок, встановленого для їхнього заявлення, а також будь-які інші вимоги. Суть черговості полягає до того, що вимоги кожної наступної черги виконуються после повного задоволення вимог попередньої черги. Якщо в межах однієї черги майна для повного погашення боргів не вистачає, воно та розподіляється між кредиторами пропорційно заявленим ними й визначеним ліквідаційною комісією сумам. При ліквідації підприємства застосовується категорія так званих «погашених» претензій (год. З ст. 36 Закону «Про підприємства в Україні»). Погашеними згідно із законом визнаються претензії: а чи не задоволені за шлюбом майна; б) не визнані ліквідаційною комісією. Останні можуть бути оскаржені до суду чи арбітражного суду кредиторами. Позови про задоволення їхнього вимог мають бути подані кредиторами протягом місяця від дня одержання повідомлення про повне чи часткове невизнання претензій. Майно, що залишається после погашення боргів підприємства, використовується згідно із рішенням власника майна.

Ліквідація й реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства провадяться за рішенням власника, а й у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням власника та за участю трудового колективу чи органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду чи арбітражу. Реорганізація підприємства, котра може викликати екологічні, демографічні та інші негативні наслідки, що зачіпають інтереси населення територї, винна погоджуватися із відповідною Радою народних депутатів.

Підприємство ліквідується також у випадках:. визнання його банкрутом;. якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умів, встановлених законодавством й в передбачений рішенням рядків не забезпечено додержання цих умів чи не змінено вид діяльності;. якщо рішенням суду будуть визнанні недійсними установчі документи й рішення про створення підприємства;. на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

При реорганізації й ліквідації підприємства звільнюваним працівникам гарантується додержання їхнього прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим із моменту виключення його із державного реєстру України.

У разі злиття підприємства із іншим підприємством усі майнові права та обов «язки шкірного із них переходять до підприємства, яку виникло в результаті злиття.

При приєднанні одного підприємства до іншого останньому переходять усі майнові права та обов «язки приєднаного підприємства.

У разі поділу підприємства до нових підприємств, котрі виникли в результаті цого поділу, переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права й обов «язки

При перетворенні одного підприємства в інше до підприємства, яку виникло, переходять усі майнові права й обов «язки колишнього підприємства.

Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, Яка утворюється власником чи уповноваженим ним органом, а й у випадках банкрутства підприємства — судом чи арбітражем. За їхнього рішенням ліквідація може провадитись самим підприємством в особі його органу управління. Власник, суд (арбітраж) чи орган, уповноважений створювати підприємства, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок й рядки проведення ліквідації, а також рядків для заяви претензій кредиторів, який не може бути менш двох місяців із моменту оголошення про ліквідацію.

Ліквідаційна комісія чи інший орган, який провадить ліквідацію підприємства, вміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням підприємства публікацію про його ліквідацію й про порядок та рядків заяви кредиторами претензій. Поряд із цією публікацією ліквідаційна комісія (орган, що провадить ліквідацію) вол «язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості підприємству й виявленню претензій кредиторів із повідомленням останніх про ліквідацію підприємства. Ліквідаційна комісія (орган, що провадить ліквідацію) оцінює наявне майно ліквідовуваного підприємства й розраховується із кредиторами, складає ліквідаційний баланс й подає його власнику чи органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Претензії кредиторів до ліквідовуваного підприємства задовольняються із майна цого підприємства. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги бюджетам й компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому завдало шкоди ліквідоване підприємство.

Претензії, виявлені й заявлені после закінчення рядок, встановленого для їхнього заяви, задовольняються із майна підприємства, що залишилось после задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, заявлених у встановлений строк.

Претензії, незадоволені, за шлюбом майна, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також претензії, котрі не визнані ліквідаційною комісією (органом, що провадить ліквідацію), а також при умові, коли кредитори протягом місячного рядок від дня одержання повідомлення про повне чи часткове невизнання претензій не подадуть кликни до суду чи державного арбітражу про задоволення вимог.

У разі ліквідації підприємства здійснюється капіталізація почасових платежів, належних із цого підприємства, у зв «язку з заподіянням каліцтва чи іншого ушкодження здоровий «я чи з смертю громадянина.

У разі ліквідації підприємства внесок члена трудового колективу видається йому в грошовій формі чи цінними паперами после задоволення претензій кредиторів.

Майно, що залишилось после задоволення претензій кредиторів й членів трудового колективу, використовується за вказівкою власника.

У разі реорганізації підприємства його права й обов «язки переходять до правонаступників.

Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, поєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації.

Реорганізація товариства відбувається за рішенням вищого органу товариства.

При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов «язків товариства переходити до його правонаступників. Товариства ліквідується: а) после закінчення рядок, на який воно та створювалося, чи после досягнення мети, поставленої при його створенні; б) за рішенням вищого органу товариства; в) на підставі рішення суду чи арбітражного суду: за поданням банківських органів у разі неплатоспроможності товариства; за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного чи грубого порушення ним законодавства; р) із інших підстав, передбачених установчими документами. Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а й у випадку банкрутства та припинення діяльності товариства за рішенням суду чи арбітражного суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами товариства. Ліквідаційна комісія у триденний рядків із моменту її призначення публікує інформацію товариства в одному із офіційних (республіканському й місцевому) органів преси з зазначенням рядок подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів й кредиторів та розраховується із ними, вживає заходів до оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства чи органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Грошові кошти, що належати товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна від ліквідації, после розрахунків по оплаті роботи працівників, котрі працюють на умовах найму, та виконання вол «язань до бюджету, банками, власниками облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками товариства у порядку й на умовах, передбачених цим Законом та установчими документами у шестимісячний рядків после опублікування інформації про його ліквідацію. Майно, передане товариству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цого спору чи одержання кредиторами відповідних гарантій. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Правоохоронні органи

Діяльність прокуратури по дотриманню законності

Вищий нагляд за додержанням й правильним застосуванням законів Кабінетом міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного й господарського управління та контролю, Урядом Автономної Республіки Крім, місцевими Радами народних депутатів, їхнього виконавчими й розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України й підпорядкованими йому прокурорами. Генеральний прокурор України призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Заради України. У діяльності щодо здійснення нагляду за додержанням законів Генеральний прокурор України відповідальний перед Верховною Радою України й лише їй підзвітний. Генеральний прокурор України кілька разів на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів — п «ять років. Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом рядок повноважень може матір місце лише у випадках скоєння ним злочину, порушення виконання службових обов «язків, у зв «язку із неможливістю виконання обов «язків за станом здоровий «я, а й за власним бажанням. У всіх випадках запитання про відставку Генерального прокурора України вирішується Верховною Радою України.

Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують запитання, що випливають з загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів.

Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку й має своїм завданням захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп й територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав й свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного улаштую державної влади, правового статусу місцевих Радий народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування. Основними функціями прокуратури є:

1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами; 2) нагляд за додержанням законів органами, котрі ведуть боротьбу з злочинністю та іншими правопорушеннями й розслідують діяння, що містять ознаки злочину; 3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину; 4) підтримання державного обвинувачення, доля в розгляді до судів кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення й господарських спорів у арбітражних судах; 5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув «язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, котрі призначаються судом;

6) нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими про «єднаннями, із «єднаннями, частинами, підрозділами, установами й військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на територї України. Прокуратура бере доля в розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі по вдосконаленню та троянд «ясненню законодавства. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені законами України. Органи прокуратури України:

1) становлять єдину централізовану систему, якої очолює Генеральний прокурор України, із підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; 2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на територї республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських про «єднань чи їхнього органів; 3) захищають у межах своєї компетенції права й свободи громадян на засідках їхні рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак; 4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б смердоті не виходили, поновлення порушених прав й притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, котрі допустили ці порушення; 5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходь щодо її зміцнення. Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів. Діяльність прокуратури підконтрольна Верховній раді України, утворюваним нею для цієї мети органам. Втручання інших органів державної влади й управління, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько- політичних організацій (рухів) та їхнього представників у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів чи по розслідуванню діянь, що містять ознаки злочину, забороняється. Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури із метою перешкодити виконанню ним службових обов «язків чи добитися прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Звернення представників влади, інших посадових осіб до прокурора із приводу конкретних справ й матеріалів, що знаходяться у провадженні прокуратури, не можуть містити будь-яких вказівок чи вимог щодо результатів їхні вирішення. Ніхто помиляюся без дозволу прокурора чи слідчого розголошувати дані перевірок й попереднього слідства до їхні закінчення. Вимоги прокурора, котрі відповідають чинному законодавству, є обов «язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян й виконуються невідкладно чи у передбачені законом чи визначені прокурором рядки. Статистична та інша інформація чи їхнього копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи розслідування, видаються на вимогу прокурора чи слідчого безкоштовно. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність. Посадові особини й громадяни вол «язані із «являтись за викликом прокурора й давати пояснення із обставин, котрі із «ясовуються прокурорською перевіркою. У разі ухилення від прибуття посадова особа чи громадянин за постановою прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції. Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати доля в засіданнях Верховної Заради України, її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Заради України, Конституційного Суду України, Кабінету міністрів України, його Президії, колегій міністерств, комітетів та відомств. Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крім, їхнього заступники мають право брати доля в засіданнях Верховної Заради Автономної Республіки Крім, її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Заради, уряду Автономної Республіки Крім, його Президії, колегій міністерств, комітетів й відомств Автономної Республіки Крім, а також місцевих Радий народних депутатів, їхнього виконавчих комітетів, комісій, інших органів управління. Прокурори областей, міст Києва й Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні та інші прирівняні перед тим прокурори, заступники й помічники прокурорів мають право брати доля в засіданнях Радий народних депутатів відповідного рівня, їхнього виконавчих комітетів, інших місцевих органів управління. Прокурори не можуть входити у склад комісій, комітетів та інших колегіальних органів, утворюваних Радами народних депутатів чи їхні виконавчими органами.

У разі невідповідності Указу Президента України законам України Генеральний прокурор України у передбаченому законом порядку звертається із поданням в Україну. Генеральний прокурор України може звернутися в Україну із поданням про невідповідність законам України указу чи постанови Президії Верховної Заради України. Рішення Премо «єр-міністра України, постанови й розпорядження Кабінету міністрів України, правові акти, прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крім, її Президією та іншими органами Верховної Заради Автономної Республіки Крім, правові акти уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крім, котрі суперечать чинному законодавству, можуть бути опротестовані Генеральним прокурором України. Протест вноситися доти органу, який видав незаконний акт, а разі відхилення протесту прокурор звертається із поданням в Україну чи Конституційного Суду України. Генеральний прокурор України може вносити подання в Україну із питань, що потребують тлумачення закону. Правові акти уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крім, котрі суперечать Конституції та законам України, а також законам Автономної Республіки Крім, що прийняті в межах її компетенції, можуть бути опротестовані прокурором Автономної Республіки Крім. Протест вноситися доти органу, який видав незаконний акт, а разі відхилення протесту прокурор Автономної Республіки Крім чи його заступники звертаються з заявою до Верховного Суду Автономної Республіки Крім в порядку, передбаченому законодавством про скасування незаконного правового акта. Прокурор Автономної Республіки Крім може звернутися до Верховної Заради Автономної Республіки Крім із поданням про невідповідність Конституції та законам України правових актів Верховної Заради Автономної Республіки Крім, її Президії та інших органів Верховної Заради Автономної Республіки Крім. Прокурор Автономної Республіки Крім може вносити подання до Верховної Заради Автономної Республіки Крім із питань, що потребують тлумачення Закону. Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Заради України, Президентом України, Премо «єр-міністром України. Прокурор Автономної Республіки Крім має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Заради Автономної Республіки Крім й головою уряду Автономної Республіки Крім. Прокурори областей, міст Києва й Севастополя, районні, міські й прирівняні перед тим інші прокурори мають право бути невідкладно прийнятими керівниками, іншими посадовими особами відповідних органів державної влади та управління, підприємств, установ й організацій. Прокурор розглядає заяви й скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд які віднесено до компетенції суду. Прокурор здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами. Прокурор проводити особистий прийом громадян. Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору, а передбачених законом випадках — до суду.

Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором України провадження по таких скаргах органів прокуратури припиняється. Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крім, областей, міст Києва й Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні перед тим прокуратури, а також військові прокуратури. До органів військових прокуратур належати військові прокуратури регіонів й військова прокуратура Чорноморського флоту та Військово-Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських). Штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України. Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має Першого покровителя та заступників. Структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України.

У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у складі Генерального прокурора України (голова), його Першого покровителя, заступників, прокурора Автономної Республіки Крім, інших керівних працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України. Генеральна прокуратура України разом із Міністерством внутрішніх справ України та іншими заінтересованими міністерствами й відомствами, за погодженням із Міністерством статистики України, розробляє систему та методику єдиного обліку й статистичної звітності про злочинність, розкриття й розслідування злочинів. Генеральний прокурор України: 1) спрямовує роботу органів прокуратури й здійснює контролю над їхнього діяльністю;

2) призначає Першого покровителя, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України; 3) затверджує структуру й штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їхні утримання; 4) призначає за погодженням із Верховною Радою Автономної Республіки Крім прокурора Автономної Республіки Крім; 5) призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крім, прокурорів областей, міст Києва й Севастополя, їхні заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних перед тим інших прокурорів; 6) відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення які передбачене цим Законом; 7) відповідно в Україну видає обов «язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції; 8) присвоює класні лагодь згідно із Положенням про класні лагодь працівників прокуратури. Вносити подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2 й 3 класів.

Вказівки Генерального прокурора України із питань розслідування є обов «язковими для виконання всіма органами дізнання й попереднього слідства. Накази та інші акти Генерального прокурора України нормативного характеру в разі невідповідності їхні Конституції чи іншим законам України можуть бути скасовані як Верховною Радою України чи відповідним судом у порядку, передбаченому законом, то й самим Генеральним прокурором України.

Прокуратури Автономної Республіки Крім, областей, міст Києва й Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а також інші прокуратури очолюють відповідні прокурори. Прокурори Автономної Республіки Крім, областей, міст Києва й Севастополя та інші прокурори (на правах обласних): 1) призначають на посади й звільняють працівників, крім тихий, які призначає Генеральний прокурор України; 2) за погодженням із Генеральним прокурором України вносять зміни до встановлених штатів підлеглих їм прокуратур в межах затвердженої чисельності й фонду заробітної плати.

У прокуратурах Автономної Республіки Крім, областей, міст Києва й Севастополя та інших прокуратурах (на правах обласних) утворюються колегії у складі прокурора (голова), його заступників, інших керівних працівників. Персональний склад колегій затверджується Генеральним прокурором України. У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крім є старші слідчі в особливо важливих справах й слідчі в особливо важливих справах; у прокуратурах областей, міст та інших прирівняних перед тим прокуратурах можуть бути слідчі в особливо важливих справах й старші слідчі; у районних, міжрайонних, міських — старші слідчі й слідчі. Слідчі прокуратури провадять попереднє слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їхні підслідності, а інших справах, переданих їм прокурором. Колегії прокуратур є дорадчими органами й розглядають найбільш важливі запитання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, кадрові запитання, заслуховують звіти підпорядкованих прокурорів, начальників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури. На засіданнях колегій можуть заслуховуватись повідомлення й пояснення керівників міністерств, відомств, органів державного управління, нагляду та контролю, підприємств, установ й організацій, їхнього про «єднань, інших посадових осіб із приводу порушень законодавства. Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. У разі розбіжностей між прокурором й колегією він здійснювати життя своє рішення. Про розбіжності Генеральний прокурор України доповідає Голові Верховної Заради України, а інші прокурори — генерального прокурора України. Члени колегії Генеральної прокуратури можуть повідомити свою особисту думку Голові Верховної Заради України, а члени колегій інших прокуратур — генерального прокурора України. Предметом загального нагляду є: 1) відповідність актів, котрі видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами вимогам Конституції України та чинним законам; 2) додержання законів про недоторканність особини, соціально -економічні, політичні, особисті права й свободи громадян, захист їхні честі й гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Перевірка виконання законів проводитися за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а й за наявності приводів — також із власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю й не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству. При здійсненні загального нагляду прокурор має право: 1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, про «єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; матір доступ до документів й матеріалів, необходимых для проведення перевірки, до того числі за письмовою вимогою і тихий, що містять комерційну чи банківську таємницю чи конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання до прокуратури для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необходимых довідок, до того числі щодо операцій й рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, заговорили українською у «язаних із перевіркою; 2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти й документи, одержувати інформацію про стан законності й заходь щодо її забезпечення; 3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих й підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих й позавідомчих експертиз; 4) викликати посадових осіб й громадян, вимагати від них усних чи письмових пояснень щодо порушень закону. При виявленні порушень закону прокурор чи його заступник у межах своєї компетенції мають право:

1) опротестувати акти Премо «єр-міністра України, Кабінету міністрів України, уряду Автономної Республіки Крім, міністерств, державних комітетів й відомств, виконавчих й розпорядчих органів місцевих Радий народних депутатів, підприємств, установ, організацій, громадських про «єднань, а також рішення й дії посадових осіб; 2) вносити подання чи протест на рішення місцевих Радий народних депутатів залежно від характеру порушень;

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження чи провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій; 4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону; 5) вносити подання до державних органів, громадських організацій й посадовим особам про усунення порушень закону та умів, що їм сприяли; 6) звертатись до суду чи арбітражного суду із заявами про захист прав й законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб. Протест на акт, що суперечить закону, приноситися прокурором, його заступником до органу, який його видав, чи до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситися протест на незаконні рішення чи дії посадової особини. У протесті прокурор ставити запитання про скасування акта чи приведення його у відповідність із законом, а також припинення незаконної дії посадової особини, поновлення порушеного права.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта й підлягає обов «язковому розгляду відповідним органом чи посадовою особою у десятиденний рядків после його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей ж рядків повідомляється прокурору. У разі відхилення протесту чи ухилення від його розгляду прокурор може звернутися із заявою до суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом п «ятнадцяти днів із моменту одержання повідомлення про відхилення протесту чи закінчення передбаченого законом рядок для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта. Письмовий припис про усунення порушень закону вноситися прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, котрі допустили порушення, чи вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, котрі правомочні усунути порушення. Письмовий припис вноситися у випадках, коли порушення закону має очевидний характер й може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не якщо негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору. Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який вол «язаний розглянути скаргу протягом десяти днів. Рішення вищестоящого прокурора є остаточним. Подання із вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень й умів, що їм сприяють, вноситися прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію чи посадовій особі, котрі наділені повноваженням усунути порушення закону, й підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний рядків має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умів, що їм сприяють, й про наслідки повідомлено прокурору. Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день засідання прокурору, який вправі особисто взяти доля в його розгляді. У разі порушення закону посадовою особою чи громадянином прокурор, його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення чи про порушення кримінальної справ щодо цих осіб. Постанова про порушення дисциплінарного провадження чи провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою чи відповідним органом у десятиденний рядків после її надходження, якщо інше не встановлено законом.

У протесті, поданні, приписі чи постанові прокурора обов «язково зазначається, кім й яку положення закону порушене, в чому полягає порушення та що й в який рядків посадова особа чи орган мають вжити до його усунення. Генеральний прокурор України відповідно до міждержавних угод про надання правової допомоги вирішує запитання про порушення й розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу злочинців чи осіб, котрі підозрюються у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідки кримінального переслідування, а також інші передбачені такими угодами питання.

Прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на затримання й видворення у примусовому порядку іноземного громадянина чи особини без громадянства за межі України. Право до батьків санкції таким випадках належить генерального прокурора України, захисникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крім, областей й міст Києва й Севастополя. Особі, котра викликається до прокуратури, виплачується середній заробіток протягом години, затрачений у зв «язку із викликом, за рахунок державного бюджету. Підставою для оплати й відсутності на роботі є повістка із відповідною відміткою прокуратури. Виплата винагороди експертам, перекладачам та іншим спеціалістам, а також витрат, заговорили українською у «язаних із їхнього викликом до прокуратури, провадиться за рахунок державного бюджету. У такому ж порядку відшкодовуються витрати обвинуваченим, які виправдано судом.

Прокурор дає санкцію на арешт підозрюваного чи обвинуваченого за наявності передбачених законом підстав. При вирішенні запитання про дачу санкції на арешт прокурор вол «язаний ретельно ознайомитися із усіма матеріалами, що дають підстави для взяття под варту, а необходимых випадках особисто допитати підозрюваного чи обвинуваченого. Неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого прокурор вол «язаний допитати в всіх випадках.

Протест на постанову судье у справі про адміністративне правопорушення може бути принесено районним, міським прокурорами чи вищестоящими прокурорами та їхні заступниками. Протест, касаційне й окреме подання на вирок, рішення, ухвалу й постанову суду можуть бути доповнені чи змінені прокурором, який приніс протест, а також вищестоящим прокурором, його заступником до початку розгляду справ судом.

Прокурор, який здійснює нагляд, має право: 1) у будь-який годину відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув «язнення, установи, в які засуджені відбувають покарання, установи для примусового лікування й перевиховання, опитувати осіб, що там перебувають, знайомитись із документами, на підставі які ці особини затримані, заарештовані, засуджені чи перед тим застосовано заходь примусового характеру; 2) перевіряти законність наказів, розпоряджень й постанов адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати чи скасовувати їхні у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень із приводу допущених порушень; 3) прокурор вол «язаний негайно звільнити особу, Яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього ув «язнення, позбавлення волі чи в установі для виконання заходів примусового характеру. Постанови й вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку й умів тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та виконання інших покарань, а також осіб, до які застосовано заходь примусового характеру, є обов «язковими й підлягають негайному виконанню. Прокурорами й слідчими можуть призначатися громадяни України, котрі мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові й моральні якості. Особи, котрі не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять органів прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним прокурором України. Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають «Присягу працівника прокуратури «. Текст присяги затверджується Верховною Радою України. Процедура її прийняття визначається Генеральним прокурором України. На посади прокурорів Автономної Республіки Крім, областей, міст Києва й Севастополя та прирівняних перед тим прокурорів призначаються особини віком не молодше 30 років, котрі мають стаж роботи органів прокуратури чи на судових посадах не менше семи років; на посади районних й міських прокурорів — віком не молодше 25 років з стажем роботи органів прокуратури чи на судових посадах не менше трьох років.

Прокурорсько-слідчі працівники за тривалу й бездоганну службу можуть бути нагороджені Генеральним прокурором України нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України «із одночасним врученням грамоти Генерального прокурора України. Положення про нагородження нагрудним знаком затверджується Генеральним прокурором України. За порушення закону, неналежне виконання службових обов «язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори й слідчі несуть відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом прокуратури України, який затверджується Верховною Радою України. Заробітна плата прокурорів й слідчих прокуратури складається з посадових окладів, надбавок за класні лагодь, вислугу років й має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов «язків, а так саме закріплення кваліфікованих кадрів. Надбавки за вислугу років встановлюються також іншим працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам). Розміри посадових окладів, надбавок за класні лагодь та вислугу років затверджуються Президією Верховної Заради України чи Президентом України.

Грошове утримання прокурорів, слідчих, службовців та інших працівників військових прокуратур здійснюється Міністерством оборони України. вими приміщеннями, їхнього охорони, транспортом, засобами зв «язку, іншим необхідним майном, а військовослужбовців цих прокуратур обмундируванням здійснюється Міністерством оборони України. Працівники прокуратури, яким присвоєно класні лагодь, мають Єдиний формений одяг із відповідними відзнаками, що видається безкоштовно.

Генеральна прокуратура України й підпорядковані їй прокуратури є юридичними особами й мають свою печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Прокурори й слідчі прокуратури мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його зразок затверджує Президія Верховної Заради України.

Міліція

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоровий «я, права й свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства й держави від протиправних посягань. Основними завданнями міліції є:. забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхнього прав й свобод, законних інтересів;. запобігання правопорушенням та їхнього припинення;. охорона й забезпечення громадського порядку;. виявлення й розкриття злочинів, розшук осіб, котрі їхнього вчинили;. забезпечення безпеки дорожнього руху;. захист власності від злочинних посягань;. виконання кримінальних покарань й адміністративних стягнень;. доля в поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам й організаціям у виконанні покладених ними законом обов «язків. Діяльність міліції будується за принципами законності, гуманізму, поваги до особини, соціальної справедливості, взаємодії із трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням. Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади й управління, трудові колективи, громадські організації, населення й засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходь щодо його зміцнення. За погодженням із міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну чи службову таємницю. У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських про «єднань, що мають політичну мітку. При виконанні службових обов «язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських про «єднань. Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Заради України, укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку. Міліція виконує свої заподіяння неупереджено, у точній відповідності із законом. Ніякі виняткові обставини чи вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції вол «язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування. Міліція поважає гідність особини й виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції вол «язаний назвати своє прізвище, звання та перед «явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах із громадянами працівник міліції винен виявляти високу культуру й такт. Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь й гідність, якщо виконання обов «язків не вимагає іншого. Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права й свободи громадян, якщо без цого не можуть бути виконані покладені на неї обов «язки, і вол «язана дати їм пояснення із цого приводу. Міліція забезпечує декларація про юридичний захист та інші права затриманих й взятих под варту осіб, не пізніш як через 24 години повідомляє про їхні місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання й в разі необхідності вживає заходів до негайного подання їм медичної та іншої допомоги. Державні органи, громадські про «єднання, службові особини, трудові колективи, громадяни вол «язані сприяти міліції в охороні громадського порядку й боротьбі з злочинністю. Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їхні згодою до співробітництва у порядку, встановленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва із міліцією забороняється. Міліція є єдиною системою органів, котра входити до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засідках) функції. Вона складається із підрозділів:. кримінальної міліції;. міліції громадської безпеки;. транспортної міліції;. державної автомобільної інспекції;. міліції охорони;. спеціальної міліції. Для забезпечення громадського порядку на про «єктах й територіях, котрі мають особливе народногосподарське значення чи постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України із дозволу Кабінету міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції. На територї України забороняється створення військових чи інших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України. Організаційна структура й штатна чисельність міліції визначаються в порядку, встановлюваному Кабінетом міністрів України.

У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією України. У Республіці Крім міліцією керує заступник Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Кріму; в західних областях, містах, районах міліцією, крім транспортної, керують відповідно начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті, начальники міських й районних відділів (управлінь) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті.

Працівник міліції на територї України незалежно від посади, якої він займає, місцезнаходження й годині на разі звернення до нього громадян чи службових осіб із заявою чи повідомленням про події, котрі загрожують особистій чи громадській безпеці, чи у разі безпосереднього виявлення таких вол «язаний вжити заходів до попередження й припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, котрі її потребують, встановлення й затримання осіб, котрі вчинили правопорушення, охорони місця події й повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

Застосуванню сили, спеціальних засобів й вогнепальної зброї винне передувати попередження про намір їхнього використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби й зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю чи здоровий «ю громадян чи працівників міліції. Забороняється застосовувати заходь фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю до жінок із явними ознаками вагітності, осіб похилого віку чи із вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків скоєння ними групового нападу, що загрожує життю й здоровий «ю людей, працівників міліції, чи збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили вон не винна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов «язків й має зводитись до мінімуму можливості заподіяння шкоди здоровий «ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший рядків. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу працівник міліції рапортом доводити до відома безпосереднього начальника. Про поранення чи смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу й спеціальних засобів, а також про усі випадки застосування зброї працівник міліції вол «язаний негайно й письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення прокуророві. Перевищення повноважень по застосуванню сили, до того числі спеціальних засобів й зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Працівники міліції мають право застосовувати заходь фізичного впливу, до того числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на неї обов «язків. Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв «язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень й примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні й транспортні засоби, а також використовувати службових собак таким випадках: 1) для захисту громадян й самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхні життю чи здоровий «ю; 2) для припинення масових безпорядків й групових порушень громадського порядку; 3) для відбиття нападу на приміщення, приміщення, споруди й транспортні засоби, незалежно від їхні належності, чи їхні звільнення у разі захоплення; 4) для затримання й постачання міліцію чи інше службове приміщення осіб, котрі вчинили правопорушення, а конвоювання й тримання осіб, затриманих й підданих арешту, взятих под варту, якщо зазначені вище особини чинять опір працівникам міліції чи якщо є підстави вважати, що смердоті можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим чи собі; 5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, котрі паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя, і здоровий «я людей; 6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, котрі виконують службові чи громадські обов «язки по охороні громадського порядку й боротьбі з злочинністю; 7) для звільнення заложників. Вигляд спеціального засобу, годину початку та інтенсивність його застосування визначаються із урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення й особини правопорушника. Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їхнього застосування встановлюються Кабінетом міністрів України за висновком Міністерства охорони здоровий «я України й Генеральної прокуратури України й публікуються в засобах масової інформації.

Забороняється застосовувати й використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цого можуть постраждати сторонні особини. Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги чи виклику допомоги, для знешкодження тварини, Яка загрожує життю й здоровий «ю громадян чи працівника міліції. Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю й привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, Яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників чи осіб, які працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування. Спроба особини, котра затримується працівником міліції з вогнепальною зброєю до рук, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю. Особовий склад міліції складається із працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції. Працівники міліції мають Єдиний формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом міністрів України, що видається на основі, й відзнаки. Працівникам міліції видається службове посвідчення.

Використання спеціальних звань, відзнак, форми одягу й службового посвідчення працівника міліції особою, Яка не є працівником міліції, тягне за собою відповідальність за законом. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими й моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою й станом здоровий «я виконувати покладені на міліцію заподіяння. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий рядків до одного року. Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом міністрів України.

Не можуть бути прийняті на службу до міліції особини, котрі раніше засуджувались за скоєння злочину. Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом міністрів України. Особи, прийняті на службу до міліції, до того числі слухачі і курсанти шкіл міліції, котрі перебувають на військовому обліку, одну годину служби знімаються із нього й перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ України.

Чисельність підрозділів міліції, що здійснюють охорону про «єктів за договорами, й перелік таких про «єктів встановлюються в цілому по республіці Кабінетом міністрів України за поданням Міністерства внутрішніх справ України. Виконавчі комітети Радий народних депутатів надають безоплатно органам й підрозділам міліції службові приміщення, а дільничним інспекторам міліції - приміщення для роботи, обладнані меблями й засобами зв «язку. Підрозділам міліції, котрі утримуються за рахунок коштів, що надходять на підставі договорів, відповідні міністерства й відомства надають безоплатно службові приміщення, обладнані меблями й засобами зв «язку, транспорт, криміналістичну та іншу техніку. Підприємства, установи і організації за згодою трудових колективів можуть виділяти міліції додаткові кошти, транспорт та іншу техніку, необхідні для охорони громадського порядку й боротьби з злочинністю. Підрозділам міліції на залізничному, водного та повітряному транспорті відповідні транспортні відомства безоплатно надають службові приміщення, обладнані меблями, засобами зв «язку, й несуть витрати по їхні експлуатації. Працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення й несе за свої протиправні дії чи бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність. При порушенні працівником міліції прав й законних інтересів громадянина міліція вол «язана вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися. Працівник міліції, який виконує свої обов «язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду чи прокурору. Службова особа міліції, Яка порушила вимоги закону чи неналежно виконує свої обов «язки, несе відповідальність у встановленому порядку. Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет міністрів України, Міністр внутрішніх справ України й в межах своєї компетенції Заради народних депутатів. Заради народних депутатів, здійснюючи контролю над роботою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України й підлеглі йому прокурори.

Адвакатура

Адвокатура України є добровільним професійним громадським про «єднанням, покликаним згідно із Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста чи помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, здобувши свідоцтво про декларація про заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України. Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, котра має судимість. Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами України й статутами адвокатських про «єднань. Адвокатура України здійснює свою діяльність за принципами верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму й конфіденційності.

Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, про «єднуватися із іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські про «єднання, котрі діють відповідно до цого Закону та статутів адвокатських про «єднань. Адвокатські про «єднання діють на засідках добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських про «єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Адвокатські про «єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю. Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських про «єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов «язки керівних органів, порядок їхні обрання та інші запитання, що належати до їхні діяльності, регулюються статутом відповідного про «єднання. Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські про «єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські про «єднання відкривають розрахунковий та інші рахунки в російських банках на територї України, а й у встановленому чинним законодавством порядку — й в російських банках, мають печатку й штамп з своїм найменуванням. Адвокати дають консультації та троянд «яснення із юридичних питань, усні й письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, котрі смердоті ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян й юридичних осіб, виконують свої обов «язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. Адвокат може здійснювати і інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством. При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: представляти й захищати права та інтереси громадян й юридичних осіб за їхні дорученням у всіх органах, підприємствах, установах й організаціях, до компетенції які входити вирішення відповідних питань; збирати відомості про факти, котрі можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах й справах про адміністративні правопорушення, зокрема: запитувати й отримувати документи чи їхні копії від підприємств, установ, організацій, про «єднань, а від громадян — за їхні згодою; ознайомлюватися на підприємствах, в установах й організаціях із необхідними для виконання доручення документами й матеріалами, за винятком тихий, таємниця які охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців із питань, що потребують спеціальних знань; застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства; доповідати клопотання й скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання й скарги; бути присутнім при розгляді своїх клопотань й скарг на засіданнях колегіальних органів й давати пояснення щодо суті клопотань й скарг; виконувати інші дії, передбачені законодавством. При здійсненні своїх професійних обов «язків адвокат вол «язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати усі передбачені законом засоби захисту прав й законних інтересів громадян та юридичних осіб й помиляюся використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого у собі захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Адвокат помиляюся прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає чи раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси які суперечать інтересам особини, що звернулася із проханням про ведення справ, чи бравши доля як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар суднового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понять, а розслідуванні чи розгляді справ бере доля посадова особа, із якою адвокат перебуває в родинних стосунках. Адвокат може матір помічника чи кількох помічників з числа осіб, котрі мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським про «єднанням) й помічником адвоката із додержанням законодавства про працю. Помічник адвоката може виконувати доручення у справах, котрі знаходяться у провадженні адвоката, крім тихий, що належати до процесуальних повноважень останнього. Не можуть бути помічниками адвоката особини, вказані у два цого Закону.

Адвокат вол «язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є запитання, із які громадянин чи юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, троянд «яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов «язків. Дані попереднього слідства, котрі стали відомі адвокату у зв «язку із виконанням ним своїх професійних обов «язків, можуть бути розголошені лише із дозволу слідчого чи прокурора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей попереднього слідства, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством. Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських про «єднань забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, й використовувати їхнього у своїх інтересах чи в інтересах третіх осіб.

Професійні права, честь й гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб й технічних працівників адвокатських про «єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань смердоті не можуть бути допитані як свідки. Документи, заговорили українською у «язані із виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв`язку із оперативно- розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крім, області, міста Києва. Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. Адвокату гарантується рівність прав із іншими учасниками процесу. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена лише Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Республіки Крім, області, міста Києва. Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності чи погрожувати її застосуванням у зв «язку із поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно із законом. Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку та на усі види допомоги по державному соціальному страхуванню. Внески на державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником на рівні осіб, котрі займаються діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особини та виключно на її роботи. Призначення й виплата адвокату та його помічнику допомоги й пенсій по державному соціальному страхуванню провадяться відповідно до законодавства про соціальне страхування й соціальне забезпечення. Оплата роботи адвоката здійснюється на підставі догоди між громадянином чи юридичною особою й адвокатським про «єднанням чи адвокатом. У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість оплата роботи адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Порядок призначення адвоката для подання юридичної допомоги громадянам визначається кримінально- процесуальним законодавством. Якщо договір розривається достроково, оплата роботи адвоката провадиться за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу громадянина чи юридичної особини, котрі уклали договір із адвокатом чи із адвокатським про «єднанням, внесено плата повертається їм повністю чи частково, а при виникненні спору — за рішенням суду. Порядок оплати роботи помічника адвоката визначається угодою між ним та адвокатом чи адвокатським про «єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від встановленого Державою мінімального розміру заробітної плати. Для визначення рівня професійних знань осіб, котрі мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крім, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на 3 рокта кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат — атестаційної та дисциплінарної.

Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та організаційне забезпечення їхнього діяльності покладається на Раду міністрів Республіки Крім, обласні та Київську й Севастопольську міські Заради народних депутатів. Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять 4 адвокати, 4 судье та за одним представнику від Заради міністрів Республіки Крім, обласної, Київської й Севастопольської міських Радий народних депутатів, управління юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласної, Київської й Севастопольської міської державної адміністрації, відділення спілки адвокатів України. Рішення про видачу свідоцтва про декларація про заняття адвокатською діяльністю чи про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. Особа, котра не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їхнього повторно через рік. Дисциплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї входять 5 адвокатів, 2 судье, за одним представнику від управління юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласної, Київської й Севастопольської міської державної адміністрації, відділення спілки адвокатів України. Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. У роботі кваліфікаційно-дисциплінарної комісії із правом дорадчого голосу можуть брати доля вчені-юристи та народні депутати. Рішення про відмову у видачі свідоцтва про декларація про заняття адвокатською діяльністю чи на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Порядок організації й діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії визначається Положенням про неї, яку затверджується Президентом України.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати чи змінювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті міністрів України. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять за одним представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, спілки адвокатів України.

Нотаріат

Нотаріат в Україні - це система органів й посадових осіб, на котрі покладено обов «язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, із метою надання їм юридичної вірогідності. Скоєння нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, котрі працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) чи займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними й приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 38 цого Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів. Скоєння нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а й у випадках, передбачених чинним законодавством, — на дипломатичні представництва України. Посвідчення заповітів й доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись особами, вказаними у з статтею 40 цого Закону. Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України. Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) й пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі чи у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та здобувши свідоцтво про декларація про заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, Яка має судимість. Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств й організацій, займатися підприємницькою й посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім тієї, Яка передбачена абзацом іншим з статтею 4 цого Закону, а також викладацької й наукової у вільний від роботи годину. Нотаріус має право: витребувати від підприємств, установ й організацій відомості та документи, необхідні для скоєння нотаріальних дій; складати проекти угод й заяв, виготовляти копії документів та виписки із них, а також давати троянд «яснення із питань скоєння нотаріальних дій й консультації правового характеру. Чинним законодавством нотаріусу можуть бути наданіі і інші права. Нотаріус вол «язаний: здійснювати свої професійні обов «язки відповідно до цого Закону й принесеної присяги; сприяти громадянам, підприємствам, установам й організаціям у здійсненні їхні прав та захисті законних інтересів, троянд «яснювати права й обов «язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій у тому, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані нею в зв «язку із вчиненням нотаріальних дій; відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України чи міжнародним договорами. Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в управлінні юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в урочистій обстановці приносити присягу такого змісту: «Урочисто присягаю виконувати обов «язки нотаріуса чесно й сумлінно, згідно із законом й совістю, поважати права й законні інтереси громадян й організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь й завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса «. Нотаріуси та інші посадові особини, котрі вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Заради України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами й розпорядженнями Кабінету міністрів України, але в територї Республіки Крім, крім того, — законодавством Республіки Крім, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують запитання, що випливають із норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних угод.

Нотаріуси та інші посадові особини, котрі вчиняють нотаріальні дії, вол «язані додержувати таємниці цих дій.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та документи видаються лише громадянам та юридичним особам, за дорученням які чи щодо які вчинялися нотаріальні дії. На письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокуратури, органів дізнання й слідства довідки про вчинені нотаріальні дії та документи видаються у зв «язку із кримінальними, цивільними чи господарськими справами, що знаходяться у їхні провадженні. На письмову вимогу державної податкової інспекції видаються довідки, документи й копії із них, необхідні для визначення правильності стягнення державного мита та цілей оподаткування. Довідки про заповіти видаються лише после смерти заповідача. Обов «язок додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії залишилося в зв «язку із виконанням ними службових обов «язків. Вказані в частинах першій й шостій цієї з статтею особини, винні в порушенні таємниці вчинюваних нотаріальних дій, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України. Нотаріус та посадова особа виконавчого комітету сільської, селищної, міської Радий народних депутатів, котрі вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім «я й від свого імені, на ім «я й від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), але в ім «я й від імені працівників даної нотаріальної контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах із приватним нотаріусом, чи працівників даного виконавчого комітету. Посадові особини виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів не вправі вчиняти нотаріальні дії також на ім «я й від імені даного виконавчого комітету. У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються в будь-якій іншій державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса чи у виконавчому комітеті іншої сільської, селищної, міської Заради народних депутатів. Посадові особини, перелічені у з статтею 40 цого Закону, не вправі посвідчувати заповіти та доручення на своє ім «я й від свого імені, на ім «я й від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). Нотаріальні й прирівняні перед тим дії, вчинені із порушенням встановлених цією статтею правил, є недійсними. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, котрі мають намір займатися нотаріальною діяльністю, при управлінні юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворюється кваліфікаційна комісія нотаріату, положення про якої затверджується Міністерством юстиції України. На підставі результатів складеного іспиту кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про можливість допуску особини до нотаріальної діяльності.

Особи, котрі не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніш як через один рік. Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції України в місячний рядків із дня вручення його копії заінтересованій особі.

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом міністрів України. Свідоцтво про декларація про заняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату. Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду в місячний рядків із дня її одержання. За видачу свідоцтва про декларація про заняття нотаріальною діяльністю вноситися плата, розмір якої встановлюється Кабінетом міністрів України. Свідоцтво про декларація про заняття нотаріальною діяльністю може бути анульованe Міністерством юстиції України: 1) із власної ініціативи нотаріуса;

2) за поданням управління юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: а) втрати громадянства України чи виїзду за межі України на постійне проживання; б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набравши чинності; в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; р) винесення постанови про припинення кримінальної справ щодо нотаріуса із нереабілітуючих підстав; буд) винесення рішення суду, що досягло законної сили, про обмеження дієздатності особини, котра виконує обов «язки нотаріуса, визнання її недієздатною чи безвісно відсутньою, оголошення її померлою; е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій чи грубого порушення закону, яку завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоровий «я, що перешкоджає нотаріальній діяльності; ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою з статтею 3, частиною першою з статтею 8 та статтею 9 цого Закону. Рішення про анулювання свідоцтва про декларація про заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду в місячний рядків із дня його одержання. Стажистом нотаріуса може бути особа, Яка має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут). Стажист нотаріуса проходити стажування в державній нотаріальній конторі чи у приватного нотаріуса. Умови роботи визначаються трудовим контрактом між стажистом та приватним нотаріусом чи державною нотаріальною конторою із додержанням законодавства про працю. Нотаріус забезпечує підготовку стажиста до нотаріальної діяльності. Не може бути стажистом нотаріуса особа, зазначена в частині другій з статтею 3 цого Закону. Правила ведення нотаріального діловодства затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із Головним архівним Управлінням при Кабінеті міністрів України й є обов «язковими для всіх нотаріусів. Державні нотаріальні контори й приватні нотаріуси ведуть встановлену статистичну й бухгалтерську звітність й подають Управлінням юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій й фінансовим органам відомості та інші документи, заговорили українською у «язані із нарахуванням та сплатою податків до бюджету та інших платежів. Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР «. Якщо особа, Яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути перекладені їй нотаріусом чи перекладачем. Нотаріуси можуть про «єднуватися у регіональні, загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації. Про «єднання нотаріусів представляють їхні інтереси у державних та інших органах, захищають соціальні та професійні права нотаріусів, здійснюють методичну й видавничу роботу, можуть створювати спеціальні фонди й діють відповідно до своїх статутів. Державні нотаріальні контори відкриваються й ліквідуються Міністерством юстиції України. Штати державних нотаріальних контор затверджуються управліннями юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в межах установленої для державних нотаріальних контор штатної чисельності й фонду заробітної плати.

Державна нотаріальна контора є юридичною особою. Очолює державну нотаріальну контору завідуючий.

Призначення на посаду державного нотаріуса та звільнення із посади провадиться управліннями юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Керівництво державними нотаріальними конторами здійснюється Міністерством юстиції України, Радою міністрів Республіки Крім, державними адміністраціями областей, міст Києва й Севастополя. За скоєння нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, котрі не заговорили українською у «язані з вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються управліннями юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Державні нотаріальні контори утримуються за рахунок державного бюджету. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних чи недбалих дій державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України. Державний нотаріус має печатку з зображенням Державного герба України, найменуванням державної нотаріальної контори й відповідним номером. У обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотаріальні архіви, котрі є складовою частиною Національного архівного фонду й здійснюють тимчасове (до 75 років) зберігання нотаріальних документів. Питання організації діяльності та компетенція державного нотаріального архіву визначаються положенням про нього, що затверджується Міністерством юстиції України за погодженням із Головним архівним Управлінням при Кабінеті міністрів України. Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, який призначається на посаду й звільняється із неї Управлінням юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації. Мережа й штати державних нотаріальних архівів затверджуються в порядку, передбаченому для державних нотаріальних контор.

Державний нотаріальний архів є юридичною особою й має печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться управліннями юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за заявою особини, котра має свідоцтво про декларація про заняття нотаріальною діяльністю. Реєстраційне посвідчення видається Управлінням юстиції у 15-денний рядків із моменту подачі заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Про видане реєстраційне посвідчення управління юстиції повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. У реєстраційному посвідченні вказуються територія діяльності приватного нотаріуса (нотаріальний округ) та адреси розташування його робочого місця. Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус вол «язаний у тримісячний рядків розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цого рядок без поважних причин нотаріус не приступити до роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано. Приватний нотаріус вправі матір контору, укладати цивільно-правові та трудові домов, відкривати розрахунковий та інші рахунки в російських банках. Нотаріальний округ визначається Управлінням юстиції за заявою нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального поділу України. У містах, що мають районний поділ, округом діяльності нотаріуса є територія відповідного міста. Приватний нотаріус винен матір своє робоче місце в межах нотаріального округу. Приватний нотаріус має печатку з зазначенням посади, свого прізвища, імені та по-батькові й округу діяльності. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій чи недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.

Для забезпечення відшкодування заподіяної шкоди протягом рядок, встановленого частиною четвертою з статтею 24 цого Закону, приватний нотаріус вол «язаний укласти із органом страхування договір службового страхування чи внести на спеціальний рахунок у банківську установу страхову заставу. Страхова сума чи страхова застава встановлюються у розмірі стократної мінімальної заробітної плати. У разі витрачання коштів на відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус вол «язаний протягом одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру. Розмір заподіяної шкоди визначається за згодою сторін чи в судновому порядку.

Якщо приватний нотаріус має намір припинити виконання своїх обов «язків на рядків понад одного тижня, він вол «язаний повідомити про це управління юстиції. Приватний нотаріус може укласти угоду із іншим приватним нотаріусом про заміщення його у разі неможливості виконання ним своїх обов «язків, про що повідомляє управління юстиції. Нотаріус не вправі виконувати свої службові обов «язки в період їхні виконання особою, котра тимчасово його заміщує. Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: подання приватним нотаріусом письмового клопотання про припинення своєї діяльності; анулювання свідоцтва про декларація про заняття нотаріальною діяльністю; коли приватний нотаріус не уклав договір службового страхування чи не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування шкоди, передбачену статтею 28 цого Закону, чи не поповнив страхову заставу до встановленого розміру; коли приватний нотаріус без поважних причин, не виконує своїх обов «язків протягом двох місяців й не повідомив про це управління юстиції; невідповідності приватного нотаріуса займаній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоровий «я, що на тривалий годину перешкоджає нотаріальній діяльності. Приватний нотаріус, діяльність якого припиняється, в місячний рядків вол «язаний передати документи, що стосуються вчинених ним нотаріальних дій, в державний нотаріальний архів. Приватні нотаріуси за скоєння нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином чи юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами й не належати до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

З прибутку приватного нотаріуса справляється прибутковий податок за ставками, встановленими чинним законодавством України. Контроль за законністю виконання приватними нотаріусами своїх обов «язків здійснюється Міністерством юстиції України, управліннями юстиції Заради міністрів Республіки Крім, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У державних нотаріальних конторах вчиняються такі нотаріальні дії: 1) посвідчуються догоди (домов, заповіти, доручення, шлюбні контракти та ін.); 2) вживаються заходь до охорони спадкового майна; 3) видаються свідоцтва про декларація про спадщину; 4) видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя; 5) видаються свідоцтва про придбання жилих будинків із прилюдних торгів; 6) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори; 7) накладається заборона відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаражу, земельної ділянки, іншого нерухомого майна; 8) засвідчується вірність копій документів й виписок із них; 9) засвідчується справжність підпису на документах; 10) засвідчується вірність перекладу документів із однієї мови на іншу; 11) посвідчується факт, що громадянин є живим; 12) посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;

13) посвідчується тотожність громадянина із особою, зображеною на фотокартці; 14) посвідчується годину перед «явлення документів; 15) передаються заяви фізичних й юридичних осіб іншим фізичним й юридичним особам; 16) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери; 17) вчиняються виконавчі написи; 18) вчиняються протести векселів; 19) перед «є чеки до платежу й посвідчується несплата чеків; 20) вчиняються морські протести; 21) приймаються на зберігання документи.

Законодавством України на державних нотаріусів може бути покладено скоєння і інших нотаріальних дій. Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати й засвідчують вірність копій й виписок із документів, котрі зберігаються у справах цих архівів. Приватний нотаріус вчиняє нотаріальні дії, передбачені статтею 34 цого Закону, за винятком: 1) накладання й зняття заборони відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаражу, земельної ділянки, іншого нерухомого майна; 2) видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в однієї з подружжя; 3) видачі свідоцтва про декларація про спадщину; 4) вжиття заходів до охорони спадкового майна; 5) посвідчення договорів довічного утримання; 6) засвідчення справжності підпису на документах, призначених для дії за кордоном, а також посвідчення доручень для цієї мети. У населених пунктах, де немає державних нотаріусів, посадові особини виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів вчиняють такі нотаріальні дії: 1) вживають заходів до охорони спадкового майна; 2) накладають та знімають заборону відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаражу, земельної ділянки, іншого нерухомого майна. У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особини виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів, окрім дій, передбачених у частині першій цієї з статтею, вчиняють також такі нотаріальні дії: 1) посвідчують заповіти; 2) посвідчують доручення; 3) засвідчують вірність копій документів й виписок із них; 4) засвідчують справжність підпису на документах. Посадові особини виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів помиляюся оформляти документи, призначені для дії за кордоном. Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують догоди (домов, заповіти, доручення та ін.), крім договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельні ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні; 2) вживають заходів до охорони спадкового майна; 3) видають свідоцтва про декларація про спадщину; 4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя; 5) засвідчують вірність копій документів й виписок із них; 6) засвідчують справжність підпису на документах; 7) засвідчують вірність перекладу документів із однієї мови на іншу; 8) посвідчують факт, що громадянин є живим; 9) посвідчують факт знаходження громадянина в певному місці; 10) посвідчують тотожність громадянина із особою, зображеною на фотокартці; 11) посвідчують годину перед «явлення документів; 12) приймають в депозит грошові суми й цінні папери; 13) вчиняють виконавчі написи; 14) приймають на зберігання документи; 15) вчиняють морські протести. Законодавством України можуть бути передбачені і інші дії, що вчиняються консульськими установами України. Порядок скоєння нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів встановлюється цим Законом та іншими актами законодавства України.

Посадові особини, перелічені в цій з статтею, вол «язані негайно передати за одним примірнику посвідчених ними заповітів у державний нотаріальний архів чи в державну нотаріальну контору за постійним місцем проживання заповідача.

Капітани морських суден вол «язані передати за одним примірнику посвідчених ними заповітів начальникові порту України чи консулові України в іноземному порту наступного направлення їхні у державний нотаріальний архів чи державну нотаріальну контору за постійним місцем проживання заповідача. Державна нотаріальна контора передає одержаний нею примірник заповіту на зберігання у відповідний державний нотаріальний архів із повідомленням про це заповідача та посадової особини, Яка посвідчила заповіт. При посвідченні угод із «ясовується дієздатність громадян й перевіряється правоздатність юридичних осіб, котрі беруть доля в угодах. У разі укладення догоди представником перевіряються його повноваження. При посвідченні угод й вчиненні деяких інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством України, перевіряється справжність підписів учасників угод та інших осіб, котрі звернулись за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчувані догоди, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса чи іншої посадової особини, Яка вчиняє нотаріальну дію. Якщо угода, заява чи інший документ підписано за відсутності цих посадових осіб, громадянин винен особисто підтвердити, що документ підписаний ним. Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби чи із інших поважних причин, не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням й в його присутності та в присутності нотаріуса чи іншої посадової особини, котра вчиняє нотаріальні дії, угоду, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин. Про заподій, із які громадянин, заінтересований у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Угоду не може підписувати особа, на користь чи за участю якої її посвідчено.

Скарги на неправильне посвідчення заповіту чи на відмову в його посвідченні капітаном морського судна чи судна внутрішнього плавання, що плаває под прапором України, подаються до суду за місцем порту приписки судна. Розгляд таких скарг провадиться районним (міським) народним судом у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством України. Нотаріуси та інші посадові особини, котрі вчиняють нотаріальні дії, можуть брати доля в справах за скаргами на нотаріальні дії чи відмову в їхні вчиненні як заінтересовані особини. При цьому смердоті мають права й несуть обов «язки осіб, що беруть доля в справі, до того числі мають право оскаржувати рішення та ухвали суду. Спір про право, підстав на вчиненій нотаріальній дії, розглядається судом чи арбітражним судом у порядку позовного провадження. Нотаріуси та інші посадові особини, котрі вчиняють нотаріальні дії, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення закону громадянами чи окремими посадовими особами, повідомляють про це для вжиття необходимых заходів відповідні підприємства, установи, організації чи прокуратуру. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріуси та інші посадові особини, котрі вчиняють нотаріальні дії, вправі затримати цей документ й направити його на експертизу. Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами чи посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Радий народних депутатів, реєструються в реєстрах нотаріальних дій. Форми реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах й засвідчуваних документах встановлюються Міністерством юстиції України. законодавством України.

Документи, котрі складено за кордоном із участю іноземних влади чи котрі від них виходять, приймаються нотаріусами за умови їхні легалізації органами Міністерства закордонних справ України. Без легалізації такі документи приймаються нотаріусами у тихий випадках, коли це передбачене законодавством України, міжнародними договорами, в які бере доля Україна. Порядок зносин нотаріусів із іноземними органами юстиції визначається законодавством України, міжнародними договорами. Нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ органів іноземних держав.

Дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до цивільного процесуального законодавства України. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж тих, що їхнього містить законодавство України, то, при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів скоєння нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку, встановлюваному Міністерством юстиції України.

Органи РАГСу

Акти громадянського стану — це засвiдченi Державою факти народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi, по батьковi. Вони є юридичними фактами, із якими закон заговорили українською у «язує виникнення, змiну чи припинення вiдповiдних прав та обов «язкiв.

Акти громадянського стану пiдлягають обов «язковiй реєстрацiї органів реєстрацiї актiв громадянського стану.

Систему органiв реєстрацiї актiв громадянського стану становлять вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану Мiнiстерства юстицiї Республiки Крім, управлiнь юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, а також вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування) і районних у мiстах Радий народних депутатiв, а сiльськiй мiсцевостi — виконавчi комiтети сiльських і селищних Радий народних депутатiв.

Дiяльнiсть органiв реєстрацiї актiв громадянського стану грунтується за принципами додержання законностi, захисту прав і законних iнтересiв громадян та держави, додержання таємницi реєстрацiї актiв громадянського стану, своєчасного і належного документального оформлення проведеною реєстрацiї.

Завданнями органiв реєстрацiї актiв громадянського стану є:. забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрацiї актiв громадянського стану;. внесення до актових записiв необхiдних змiн, доповнень та виправлень;. поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записiв;. видача громадянам свiдоцтв про реєстрацiю;. збереження архiвного фонду.

Керiвництво вiддiлами реєстрацiї актiв громадянського стану здiйснюють Мiнiстерство юстицiї України, Мiнiстерство юстицiї Республiки Крім, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, районнi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi комiтети мiських (мiст обласного пiдпорядкування) і районних у мiстах Радий народних депутатiв.

Органи реєстрацiї актiв громадянського стану мають право одержувати вiд мiсцевих органiв державної виконавчої влади, виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування), сiльських і селищних Радий народних депутатiв, пiдприємств, установ та органiзацiй необхiднi документи і вiдомостi, заговорили українською у «язанi із реєстрацiєю актiв громадянського стану.

У реєстрацiї акта громадянського стану може бути вiдмовлено, якщо: реєстрацiя суперечить законовi; реєстрацiя винна провадитися в iншому органi реєстрацiї актiв громадянського стану; із проханням про реєстрацiю звернулася недiєздатна особа чи представник, який не так на це необхiдних повноважень.

Змiст актiв громадянського стану, а також вiдмова в реєстрацiї актiв громадянського стану, до того числi у перемiнi прiзвища, iменi та по батьковi, внесеннi змiн, доповнень, виправлень до записiв актiв громадянського стану, їхні поновленнi та анулюваннi, можуть бути оскарженi до вищестоящого органу та до суду.

Керiвником та спецiалiстом вiддiлу реєстрацiї актiв громадянського стану може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту і рекомендований квалiфiкацiйною комiсiєю для роботи органів реєстрацiї актiв громадянського стану.

Працiвники органiв реєстрацiї актiв громадянського стану помиляюся реєструвати акти громадянського стану щодо собі, іншого із подружжя, своїх дiтей та родичiв.

Керiвник та спецiалiсти вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану не можуть перебувати у штатi iнших державних чи приватних і колективних пiдприємств та про «єднань громадян, а також безпосередньо займатися пiдприємницькою, посередницькою та iншою дiяльнiстю, крiм викладацької і наукової у вiльний вiд роботи час.

Для визначення рiвня професiйної пiдготовки осiб, якi мають намiр працювати у вiддiлах реєстрацiї актiв громадянського стану на посадах керiвника та спецiалiстiв, у Мiнiстерствi юстицiї Республiки Крім, управлiннях юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй утворюється квалiфiкацiйна комiсiя, Положення про якої затверджується Мiнiстерством юстицiї України.

Вiддiл реєстрацiї актiв громадянського стану є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану утримуються за рахунок вiдповiдно державного чи мiсцевого бюджету.

Штатний розпис державних вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану затверджується Мiнiстерством юстицiї Республiки Крім, управлiннями юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в межах установленого фонду оплати працi. Штатний розпис вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування) і районних у мiстах Радий народних депутатiв затверджується вiдповiдними Радами.

Порядок ведення дiловодства органів реєстрацiї актiв громадянського стану встановлюється Мiнiстерством юстицiї України за погодженням із Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Органи реєстрацiї актiв громадянського стану ведуть статистичну звiтнiсть, встановлену Мiнiстерством статистики України та Мiнiстерством юстицiї України.

Дiловодство органів реєстрацiї актiв громадянського стану ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

За реєстрацiю актiв громадянського стану, а й за видачу громадянам повторних свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану і свiдоцтв у зв «язку iз змiною, доповненням, виправленням і поновленням записiв актiв громадянського стану справляється державне мито у розмiрах, встановлених чинним законодавством.

За надання працiвниками органiв реєстрацiї актiв громадянського стану додаткових послуг правового і технiчного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмiрах, що встановлюються Мiнiстерством юстицiї Республiки Крім, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

Вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану провадять реєстрацiю народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi та по батьковi, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змiн, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання поновлених чи повторно складених записiв актiв громадянського стану.

У населених пунктах, де немає вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану, реєстрацiя народження, смертi, одруження та встановлення батькiвства провадиться посадовими особами виконавчих комiтетiв сiльських та селищних Радий народних депутатiв, які визначає голова Ради.

Реєстрацiя актiв громадянського стану громадян України, якi проживають за кордоном, провадиться консульськими установами, а й у випадках, передбачених чинним законодавством, — дипломатичними представництвами України.

Консульськi установи і дипломатичнi представництва приймають і розглядають заяви громадян України, якi проживають за кордоном, про внесення змiн, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання поновлених чи повторно складених записiв актiв громадянського стану.

Реєстрацiя народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi та по батьковi провадиться органами реєстрацiї актiв громадянського стану у книжках спецiального зразка, якi є єдиними доказами засвiдчених вони фактiв. Зразки книжок реєстрацiї актiв громадянського стану затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок реєстрацiї актiв громадянського стану встановлюється Правилами, що затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

Порядок реєстрацiї актiв громадянського стану дипломатичними представництвами і консульськими установами визначається Консульським статутом та Iнструкцiєю про реєстрацiю актiв громадянського стану, котра затверджується Мiнiстерством юстицiї України за погодженням із Мiнiстерством закордонних справ України.

Пiд годину реєстрацiї актiв громадянського стану подаються документи, якi пiдтверджують факти, що пiдлягають реєстрацiї, а також документи, якi посвiдчують особу заявника. Перелiк цих документiв визначається правилами реєстрацiї вiдповiдних актiв громадянського стану.

Про кожний факт реєстрацiї акта громадянського стану органами реєстрацiї актiв громадянського стану видаються вiдповiднi свiдоцтва про народження, смерть, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiну прiзвища, iменi та по батьковi на бланках суворої звiтностi, виготовлених за єдиними зразками.

Забезпечення бланками свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану провадиться Мiнiстерством юстицiї України.

Порядок облiку, зберiгання та звiтностi про використання бланкiв свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану встановлюється Мiнiстерством юстицiї України.

Повторне свiдоцтво видається вiддiлами реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування), районних у мiстах Радий народних депутатiв, вiддiлами реєстрацiї актiв громадянського стану Мiнiстерства юстицiї Республiки Крім, управлiнь юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на пiдставi заяви громадянина, щодо якого складено запис.

Повторне свiдоцтво про народження може бути видане також батькам, опiкуну, пiклувальнику, представниковi дитячого (навчального) заставі, в якому перебуває дитина, і органу опiки та пiклування.

Повторне свiдоцтво про смерть видається іншому із подружжя та близьким родичам померлого на пiдставi їхні заяви.

Книги реєстрацiї актiв громадянського стану складаються у двох примiрниках.

Першi примiрники книжок реєстрацiї актiв громадянського стану, складенi на територiї даного району (мiста), а також метричнi книжки, складенi до утворення органiв запису актiв громадянського стану, зберiгаються в архiвi вiддiлу реєстрацiї актiв громадянського стану за мiсцем їхнього складання.

Другi примiрники книжок реєстрацiї актiв громадянського стану і метричнi книжки, складенi на територiї областi (мiста), зберiгаються в архiвах вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану Мiнiстерства юстицiї Республiки Крім, управлiнь юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

Порядок, умови і термiни зберiгання книжок реєстрацiї актiв громадянського стану та метричних книжок на органах реєстрацiї актiв громадянського стану, а також порядок передачi книжок на державний архiв встановлюються Мiнiстерством юстицiї України за погодженням із Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою