Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Метою нової системи бухгалтерського обліку на підприємствах комунального господарства є забезпечення:
• відповідності нової системи обліку сьогоднішній системі економічних відносин та інтеграційним процесам, тобто її відповідність реаліям ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
• формування надійного джерела інформації про фінансовий стан підприємства в цілому;
• наявності інформації, придатної для об «єктивного ціноутворення (формування тарифів на послуги) та ефективного управління (використання облікової інформації в процесі прийняття управлінських та інвестиційних рішень);
• більшої відкритості вітчизняного обліку для українських та західних інвесторів та прозорість фінансової звітності.
Принцип бухгалтерського обліку — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображені їх результатів у фінансовій звітності. Основні принципи бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності викладені в статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність «та п. 18 П (С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності «і включають: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.
Система бухгалтерського обліку в Україні складається з наступних елементів:
1. Нормативно-правове забезпечення реформування обліку на основі Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначають принципи та методи обліку і складання фінансової звітності і не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку;
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов «язань і господарських операцій;
3. Облікова політика підприємства (рис. 1);
4. Самостійний вибір форм організації ведення бухгалтерського обліку;
5. Первинне спостереження, реєстрація, документація (первинні документи і облікові регістри);
6. Облікові оцінки як система вартісного виміру та калькулювання;
7. Інвентаризація, рахунки обліку та подвійний запис;
8. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових звітів) на підставі накопичення інформації у новій обліковій системі згідно з вимогами П (С)БО;
9. Методично-інформаційне забезпечення і комп «ютеризація та технічне оснащення облікової функції;
10. Контроль та аналіз господарської діяльності. Сучасний облік на підприємствах комунальної галузі повинен відповідати ряду вимог, зокрема:
1. За якістю:
— Бути своєчасним, щоб оперативно використовувати облікові дані в процесі управління;
— Бути документально обґрунтованим, достовірним (дані обліку повинні точно відповідати дійсності, тобто фактичній наявності цінностей, які є предметом обліку, дійсному стану та руху в часі всіх засобів, що мають місце на підприємстві);
— Задовольняти вимоги — необхідності і достатності інформації для управління та контролю роботи підприємства;
— Бути доступним і зрозумілим для всіх учасників діяльності підприємства, здійснення перевірок та розробки заходів щодо покращення показників роботи.
2. За змістом:
— Правильно відображати вимоги нормативно-правових документів;
— Відображати виконання завдань, поставлених апаратом управління;
— Охоплювати всі види звичайної діяльності підприємства: операційну (постачання, виробництво та збут), фінансову, інвестиційну, інші;
— Показувати наявність, рух та використання усіх видів засобів — матеріалів, палива, енергії, обладнання, інструменту, а також робочої сили;
— Визначати фонд заробітної плати, виявляти продуктивність праці;
— Надавати інформацію про фактичні витрати для розрахунків собівартості продукції;
— Відображати фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності.
3. За побудовою:
— Правильно відображати організацію та технологію виробництва;
— Побудова обліку і способи обчислення облікових даних повинні відповідати побудові і методиці планових показників для можливості їх порівняння;
— Побудова обліку і методика обчислення облікових даних і фінансово-економічних показників діяльності повинні бути однаковими в усіх підприємствах даної галузі економіки, що дає можливість порівнювати роботу окремих підприємств для використання передового досвіду.
Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою