Полный аналіз фінансової складової діяльності ТОВ ТГ Импульс

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение…2 2. Аналіз фінансово-економічного стану предприятия…4 2.1 Загальна ж оцінка структури та динаміки бухгалтерського баланса…4 2.2 Аналіз динаміки і структури активу баланса…6 2.3 Аналіз складу і структури пасиву баланса…9 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства… 11 2.4.1 Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства …11 2.5 Аналіз фінансової стійкості в відносних показниках… …15 2.6 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства… …18 2.6.1 Оцінка ліквідності балансу… … 19 2.7 Оцінка відносних показників ліквідності і платоспроможності …. 22 Укладання… …25 Список літератури… … 26

1. ВВЕДЕНИЕ.

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі запровадження науково — технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, инициативы.

Важлива роль реалізації це завдання виділяється аналізу фінансової підприємств. З його допомогою ми виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів, і работников.

Актуальність дослідження поставленої проблеми обумовлена поруч обстоятельств:

По-перше, необхідність вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів за умов предприятия;

По-друге, без виявлення які мали місце недоліків, і помилок не можна розробити науково обгрунтований план, вибрати собі оптимальний варіант управлінського решения;

По-третє, об'єктивну оцінку і діагностика діяльності підприємства сприяє зростання, підвищення його ефективності. Ступінь розробки проблеми. Аналіз літератури з темі дослідження свідчить у тому, що «аналіз фінансово господарську діяльність підприємства перебуває у центрі уваги учених. Це питання знайшов своє свій відбиток у працях таких дослідників, як: Г. В. Савицкая, С. М. Пястолов, М. И. Баканов, А. Д. Шеремет.

У працях тих авторів особливий наголошується розкрити таких проблем, как:

— Аналіз виробництва та реалізації продукции;

— Аналіз використання трудових ресурсів підприємства міста і фонду заробітної платы;

— Аналіз використання основних средств;

— Аналіз фінансових результатів діяльності предприятия;

— Аналіз фінансового становища предприятия;

— Аналіз використання матеріальних ресурсів. З вивчення вищевказаних джерел, було проведено аналізу фінансово господарську діяльність ТОВ Торговельний Дім «Импульс».

І це обумовило об'єкт і є предметом дослідження, і навіть її мета і завдання. Об'єктом дослідження є економічні результати фінансово господарську діяльність ТОВ Торговельний Дім «Імпульс»; предметом — причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів ТОВ Торговельний Дім «Імпульс». Метою дослідження є аналіз фінансово господарську діяльність ТОВ Торговельний Дім «Імпульс» й визначення пріоритетних шляхів поліпшення фінансового становища даної фирмы.

Досягнення поставленої мети передбачає постановку наступних задач:

— Аналіз динаміки і структури активу і пасиву баланса;

— Аналіз фінансової стійкості в абсолютних і відносних показателях;

— Аналіз ліквідності і платоспроможності предприятия;

— Оцінка ліквідності балансу предприятия;

— Оцінка відносних показників ліквідності і платоспроможності. Теоретико-методологическую основу дослідження становлять праці вітчизняних учених із аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства. Структура курсової роботи обумовлена метою та завданнями дослідження та включає у собі: запровадження і друге розділ — аналіз фінансового становища підприємства, висновок, список використовуваних источников.

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1 Загальна ж оцінка структури та динаміки бухгалтерського балансу. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства починається з вивчення бухгалтерського балансу, його структури, складу і динаміки. І тому необхідно розглянути такі вопросы:

. Основні концепції баланса;

. Значення і функції баланса;

. Будова бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс — це фінансове становище господарюючою одиниці на певний час, відбиває вартість майна підприємства міста і вартість джерела фінансування. У балансі підприємства закладено основні концепції бухгалтерського обліку: 1. Концепція грошового виміру. У звітності реєструється лише ту інформацію, яка то, можливо представленій у грошах. 2. Концепція відособленого підприємства. Облік господарську діяльність підприємства ведеться безупинно з його як юридичної особи. 3. Концепція чинного підприємства. Допускається, що період, протягом якого «буде існувати підприємство, невідомий що його ліквідація не намічається, тобто. господарюючий суб'єкт як стала чинним підприємством, і надалі продовжувати функціонувати. 4. Концепція обліку за вартістю. Майно підприємства (активи) вносять у учётные регістри по оплаченої ціни придбання, тобто. по стоимости.

Ця вартість є основним на подальше обліку активу. 5. Концепція двоїстості обліку (подвійного запису). Усі активи підприємства бути затребувані їх найбільшими власниками чи кредиторами, і загальна сума цих претензій неспроможна перевищувати суму затребуваних активів. Це означає, що активи і пасиви равны.

Поруч із основними концепціями мають бути дотримані і ті: суттєвість, обережність (обачність, консерватизм), доброякісність учётной информации.

Бухгалтерський баланс — спосіб відображення в грошової форми стану, розміщення, використання коштів підприємства з їх відношення до джерелам фінансування. За формою баланс є два низки чисел, підсумки яких рівні між собою, тому найважливішим зовнішнім ознакою правильного бухгалтерського балансу є дотримання принципу рівноваги сторон.

У ринковій економіці бухгалтерський баланс — основне джерело інформації, з допомогою якого широке коло користувачів может:

. Ознайомитися з майновим станом господарюючого субъекта;

[pic]

Мал.1 Структура бухгалтерського балансу Будова бухгалтерського балансу таке, основні частини балансу (актив і пасив) та його статті згруповані належним чином (мал. 1). Це необхідне виконання аналітичних досліджень, і оцінки структури активу і пассива.

Таблиця 1.

Баланс підприємства (в агрегированном вигляді) |Актив |На |На |Пасив |На |На | | |начало|конец | |начало|конец | | |период|период| |период|период| | |а |а | |а |а | | | | | | | | |I. Іммобілізовані |17 |351 |I. Джерела |414 |1044 | |кошти | | |власні кошти| | | |(внеоборотные | | |- Ів | | | |активи) — F | | | | | | |II. Мобільні |1079 |1689 |II. Кредити і |683 |996 | |кошти (оборотні | | |позикові кошти — | | | |активи) — Ra | | |K | | | |Запаси та експлуатаційні витрати — Z|151 |349 |Довгострокові |0 |0 | | | | |кредити і позикові | | | | | | |кошти — Kт | | | |Дебіторська |644 |1147 |Короткострокові |683 |996 | |заборгованість — ra | | |кредити і позикові | | | | | | |кошти — Kt | | | |Кошти і |285 |192 |Кредиторська |683 |996 | |короткострокові | | |заборгованість — Rp | | | |фінансові вкладення | | | | | | |- Д | | | | | | |Баланс — B |1097 |2040 |Баланс — B |1097 |2040 |

Для аналітичних досліджень, і якісної оцінки динаміки фінансово- економічне становище підприємства рекомендується об'єднувати статті балансу в окремі специфічні групи (табл. 1). Мета — створення агрегованого балансу, що використовується визначення важливих характеристик фінансового становища підприємства міста і розрахунку низки основних фінансових коэффициентов.

2 Аналіз динаміки і структури активу баланса.

Під активами зазвичай розуміють майно (ресурси підприємства), у якому інвестовано гроші. Статті активу мають залежно від рівня ліквідності (рухливості) майна, тобто. від цього як швидко даний вид активу може отримати грошову форму. Розділи активу балансу також будуються гаразд зростання ліквідності (малюнок 2).

1. Внеоборотные активи (іммобілізовані средства):

. нематеріальні активи (патенти, авторські права, ліцензії, торгових марок та інші цінні, але з упредметнені активи, контрольовані предприятием);

. кошти (майно, будинку, устаткування, земля, тобто. матеріальні активи з відносно довгим терміном корисною службы);

. капіталовкладення (незавершене будівництво, довгострокові фінансові вкладення і др.).

2. Оборотні активи (мобільні средства):

. запаси товарно-матеріальних цінностей і їхньої витрати (сукупність статей, які характеризують майно): а) що зберігаються для реалізації; б) перебувають у процесі виробництва для реалізації; на постійно расходующиеся виробництва продукции);

. дебіторська задолженность;

. короткострокові фінансові вкладення (капіталовкладення в цінних паперів, на інвестиції та др.);

. грошові средства.

Оборотні активи більш ліквідні, ніж внеоборотные. Це пов’язано з тим, що внеоборотные активи представляють ті частини майна підприємства, яка варта продажу, а постійно використовується для виробництва, збереження і транспортування продукції. Оборотні активи беруть участь у постійному циклі перетворення на кошти. Під час перебування чергу їхнє співчуття також можна розділити за рівнем ліквідності: найліквідніші оборотні активи — кошти, цінних паперів, далі за ступеня убутній ліквідності слід дебіторська заборгованість, запаси й затраты.

[pic]

Таблиця 2.

Аналіз складу і структури активу балансу |Актив балансу |На початок |У найгіршому разі |Абсолютна |Темп | | |періоду |періоду |відхилення, |зростання, %| | | | |тис. крб. | | | |тис. |% до |тис. |% до | | | | |крб. |підсумку |крб. |підсумку | | | |Іммобілізовані кошти (внеоборотные активи) | |Нематеріальні |0,82 |0,07% |0 |0,00% |-0,82 |0,00% | |активи | | | | | | | |Основні |16,46 |1,50% |351,4|17,23% |334,94 |2134,87%| |кошти | | | | | | | |Незавершене |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |будівництво | | | | | | | |Довгострокові |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |фінансові | | | | | | | |вкладення | | | | | | | |Інші |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |внеоборотные | | | | | | | |кошти | | | | | | | |Разом |17,28 |1,58% |351,4|17,23% |334,12 |2033,56%| |Мобільні кошти (оборотні активи) | |Запаси і |140,3 |12,79% |270,7|13,27% |130,44 |192,97% | |витрати | | |4 | | | | |Податок на |10,49 |0,96% |78,3 |3,84% |67,81 |746,43% | |додану | | | | | | | |вартість | | | | | | | |Дебіторська |643,65|58,69% |1147,|56,23% |503,45 |178,22% | |заборгованість | | |1 | | | | |Короткострокові |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |фінансові | | | | | | | |вкладення | | | | | | | |Грошові |284,96|25,98% |192,3|9,43% |-92,6 |67,50% | |кошти | | |6 | | | | |Інші |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |оборотні | | | | | | | |активи | | | | | | | |Разом |1079,4|98,42% |1688,|82,77% |609,1 |156,43% | | | | |5 | | | | |Усього активів |1096,6|100,00%|2039,|100,00%|943,22 |186,01% | | |8 | |9 | | | |

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства слід починати із загальною характеристики складу і структури активу (майна) і пасиву (зобов'язань) балансу. Аналіз активу балансу дає можливість встановити основні показники, що характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства: 1. Вартість майна підприємства, загальний підсумок балансу. 2. Іммобілізовані активи, підсумок розділу I балансу. 3. Вартість оборотних засобів, підсумок розділу II баланса.

З даних аналітичної таблиці № 2 можна зробити такі выводы:

1) Загальна вартість майна підвищилася за звітний період на 86,01% (100,00−186,01), що свідчить про незначному зростанні господарську діяльність предприятия.

2) Збільшення вартості майна на 943,22 тисяч карбованців, супроводжувалося внутрішніми змінами у активі: зі збільшенням вартості основних засобів на 334,94 тисячі рублей.

З усіх груп оборотних активів не простежуються короткострокових фінансових вложений.

3) Зменшення зокрема у розрахунках із грошима — збиток коштів становив 67,50%. На початку періоду вони були рівні 284,96 тисячі рублів, а до кінця періоду зменшилися до 9,43 тисяч карбованців, тобто. збиток становив 92,6тысячи рублей.

4)Увеличение вартості оборотних активів загалом сталося внаслідок приросту запасів і витрат за 130,44 тисяч карбованців. Збільшилася також дебіторська заборгованість на 503,45 тисячі рублів (її питому вагу вартості всіх активів становив 56,23%); податку додану вартість збільшився на 67,81 тисяч карбованців (питому вагу 3,84%).

З загальної оцінки балансу виявлено зниження виробничого потенціалу підприємства. Це зміна супроводжувалося незначним збільшенням фінансування оборотних засобів, що розцінюють як позитивна тенденція: підприємство нарощує, можливо, реалізацію своєї продукции.

2.3 Аналіз складу і структури пасиву баланса

Для загальної оцінки майнового потенціалу підприємства проводиться аналіз динаміки складу і структури зобов’язань (пасиву) балансу. Ці позиції розглядаються з прикладу даних бухгалтерської отчетности.

Пасив бухгалтерського балансу відбиває джерела фінансування коштів підприємства, згрупованих на певну дату з їхньої належності і призначенню. Інакше кажучи, пасив показывает:

— величину коштів (капіталу, вкладених у господарську діяльність предприятия;

— ступінь участі у створенні майна организации.

У зарубіжній є трохи інакше тлумачення сутності пасиву балансу — це зобов’язання за отримані цінності чи вимоги на отримані підприємством ресурси (активы).

Дані визначення не суперечать одна одній, однак у сучасному концепції бухгалтерського обліку останнє більш предпочтительно.

Для аналітичних досліджень, і оцінки структури пасиву все зобов’язання групуються за такими признакам:

1. Юридичній принадлежности:

. зобов’язання перед власниками підприємства (власний капитал);

. зобов’язання перед третіми особами- кредиторами, банками і т.п.

(позиковий капитал);

2. Терміновості повернення зобов’язань: кошти тривалого користування; кошти короткострокового пользования.

Слід зазначити, що зобов’язання перед власниками становлять практично постійну частина пасиву балансу, не що підлягає погашення під час діяльності організації. Зобов’язання перед третіми особами мають різний час повернення: менше року — короткострокові, понад рік — долгосрочные.

Під час проведення аналізу балансу необхідно враховувати следующее:

. фінансова інформація, закладена в бухгалтерський баланс, носить історичний характер, тобто. показує становище підприємства на даний момент складання отчетности;

. за умов інфляції відбувається необ'єктивне відбиток в часі інтервалі результатів господарської деятельности;

. фінансова звітність несе інформацію тільки початок і поклала край звітний період, і тому неможливо достовірно оцінити зміни, які у протягом цього периода.

Для аналітичних досліджень, і якісної оцінки динаміки фінансово-економічного стану підприємства рекомендується об'єднати статті балансу в окремі специфічні группы.

Цель-создание агрегованого балансу, що використовується для визначення важливих характеристик фінансового становища підприємства міста і розрахунку низки основних коэффициентов.

Бухгалтерська звітність дозволяє розглянути ці группы:

— основних засобів і внеоборотных активов

— запасів і затрат

— дебіторської задолженности

— грошових средств

Докладніше, і далі окремі буде проаналізовано з таких позицій, як, наприклад, вплив руху коштів на платоспроможність і ліквідність підприємства міста і т.п.

Таблица

3.

Аналіз складу і структури пасиву балансу |Пасив балансу |На початок |У найгіршому разі |Абсолютна |Темп | | |періоду |періоду |отклонение,|роста, %| | | | |тис. крб. | | | |тис. |% до |тис. |% до | | | | |крб. |підсумку |крб. |підсумку | | | |Капітал і резерви (власний капітал) | |Статутний капітал |8,4 |0,77% |8,4 |0,41% |0 |100,00% | |Додатковий |0,41 |0,04% |8,55 |0,42% |8,14 |2085,37%| |капітал | | | | | | | |Резервний капитал|0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |Фонди соціальної |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |сфери | | | | | | | |Нерозподілена |404,85|36,92% |1339,8|65,68% |935,01 |330,95% | |прибуток | | |6 | | | | |Цільове |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |фінансування, | | | | | | | |фонди й резерви | | | | | | | |Непогашені убытки|0 |0,00% |-312,6|-15,33%|-312,69 |- | | | | |9 | | | | |Разом |413,66|37,72% |1044,1|51,18% |630,46 |252,41% | | | | |2 | | | | |Позикові кошти | |Довгострокові |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |кредити і позики | | | | | | | |Короткострокові | | | | | | | |кредити і позики | | | | | | | |а) кредити банков|0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |б) кредиторська |683,02|62,28% |995,78|48,82% |312,76 |145,79% | |заборгованість | | | | | | | |Інші оборотні |0 |0,00% |0 |0,00% |0 |- | |пасиви | | | | | | | |Разом |683,02|62,28% |995,78|48,82% |312,76 |145,79% | |Усього активів |1096,6|100,00%|2039,9|100,00%|943,22 |186,01% | | |8 | | | | | |

Дані аналітичної таблиці 3 свідчать, що, підприємство понесло значні збитки, до того ж час сталося значне зменшення нерозподіленого прибутків і, загалом, збільшення власного капіталу на 935,01 тисяч карбованців. Паралельно сталося збільшення короткострокових зобов’язань: відбувається їх загальну збільшення на 312,76 тисячі рублів, це це не дає позитивної динаміки в пасиві балансу. Слід зазначити, що це підприємство не приваблює довгострокові позикові кошти, що свідчить про відсутності інвестицій у виробництві. Привертає увагу те що, що до складу короткострокових пасивів значний обсяг займає кредиторська заборгованість за відсутності короткострокових кредитів банків, тобто. фінансування оборотних засобів іде у основному з допомогою кредиторської заборгованості. Її питому вагу у структурі джерел коштів дорівнював 48,82%.

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства Однією з основних цілей аналізу фінансово-економічного становища є дослідження показників, характеризуючих фінансову стабільність підприємства. Фінансова стійкість підприємства визначається ступенем забезпечення запасів і витрат власними і позиковими джерелами їх формування, співвідношенням обсягів власних і позикових засобів і характеризується системою абсолютних і відносних показателей.

Однією з основних цілей аналізу фінансово-економічного стану є дослідження показників, характеризуючих фінансову стабільність підприємства. Фінансова стійкість підприємства визначається ступенем забезпечення запасів і витрат власними і позиковими джерелами їх формування, співвідношенням обсягів власних і позикових засобів і характеризується системою абсолютних і відносних показателей.

Практична робота проводиться підставі даних фінансової звітності. Необхідної інформаційною базою є бухгалтерський баланс.

2.4.1 Абсолютні показники фінансової устойчивости.

У результаті виробничої діяльності для підприємства йде постійне формування (поповнення) запасів товарно-матеріальних цінностей. І тому використовують як власні його оборотні кошти, і позикові (довгострокові і короткострокові кредити і позики). Аналізуючи відповідність чи невідповідність (надлишок чи недолік) коштів на формування запасів і витрат, визначають абсолютні показники фінансової устойчивости.

Для повного відображення різних видів джерел (власні кошти, довгострокових та проведення короткострокових кредитів і позик) у формуванні запасів і витрат використовуються такі показники: 1. Наявність власних оборотних средств:

Ес=Ис-F,

де Ес — наявність власних оборотних средств;

Ів — джерела власних средств;

F — кошти та й. 1. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних средств

±Ес=Ес- Z,

Де Z — запаси й витрати 2. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат:

±Ет=Ет-Z= (Ec+KT) -Z, 3. Надлишок (+) чи недолік (-) загального розміру основні джерела на формування запасів і витрат: ±ЕS= ЕS-Z= (Ec+KT + Кt) -Z Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування (±Ес, ±Ет, ±ЕS) є базою для класифікації фінансового стану підприємства з ступеня устойчивости.

Таблиця 4

Абсолютні показники фінансової устойчивости

| |На початок |У найгіршому разі | | |періоду |періоду | |Ес=Ис-F |396,38 |692,72 | |±?Е=Ес-Z |245,59 |343,68 | |Eт=Ес+Кт |396,38 |692,72 | |±?Ет=Ет-Z |245,59 |343,68 | |ЕS=Ет+Кt |1079,4 |1688,5 | |±?ЕS= ЕS-Z|928,61 |1339,46 |

За підсумками цих показників, характеризуючих наявність джерел, які формують запаси й витрати для виробничої діяльності, розраховуються величини, дають оцінку розміру (достатності) джерел покриття запасів і витрат: При визначенні типу фінансової стійкості варто використовувати тривимірний показатель:

S={S1(x1); S2(x2);S3(x3)}, де x1=?Ес;

x2=?Ет;

x3=?ЕS.

Таблиця 5

Типи фінансової стійкості предприятия

|Тип финансовой|Трехмерный |Використовуваний |Стислі характеристики | |стійкості |показник |джерело | | | | |покриття | | | | |витрат | | |1. Абсолютна |S=(1,1,1) |Власні |Висока платоспроможність; | |фінансова | |оборотні |підприємство залежить від | |стійкість | |кошти |кредиторів | |2. Нормальна |S=(0,1,1) |Власні |Нормальна | |фінансова | |оборотні |платоспроможність; | |стійкість | |кошти плюс |ефективне використання | | | |довгострокові |позикових коштів; висока | | | |кредити |дохідність виробничої | | | | |діяльності | |3. |S=(0,0,1) |Власні |Порушення | |Збаламучену | |оборотні |платоспроможності; | |фінансове | |кошти плюс |потреба в залученні | |стан | |довгострокові и|дополнительных джерел; | | | |короткострокові |можливість поліпшення | | | |кредити |ситуації | |4. Кризовий |S=(0,0,0) |- |Неплатоспроможність | |фінансове | | |підприємства; грань | |стан | | |банкрутства |

Аналізуючи і оцінюючи фінансову стабільність підприємства (табл. 5), можна сказати, що перебуває кризового фінансовий стан. Таке висновок можна зробити підставі даних табл.6.

Аналіз фінансової стійкості предприятия

Таблиця 6

|Показатель |На |На |Абсолютно|Темп | | |початок |кінець |е |зростання % | | |периода|период|отклонени| | | |, т.р. |а, |е | | | | |т.р. | | |

| |2. Внеоборотные активи (F) |17,28 |351,4 |334,12 |2033,56%| |3. Власні його оборотні кошти (Ес) |396,38 |692,72|296,34 |174,76% | |[1−2] | | | | | |4. Довгострокові кредити і позикові |0 |0 |0 |#ДЕЛ/0! | |кошти (Кт) | | | | | |5. Наявність власних позикових коштів и|396,38 |692,72|296,34 |174,76% | |довгострокових позикових джерел для | | | | | |формування запасів і витрат (Ет) (3+4)| | | | | |6. Короткострокові кредити і позики (Кt) |683,02 |995,78|312,76 |145,79% | |7. Общая величина основні джерела |1079,4 |1688,5|609,1 |156,43% | |формування запасів і витрат (ЕS) (5+6)| | | | | |8. Розмір запасів і витрат (Z) |150,79 |349,04|198,25 |231,47% | |9. Надлишок (недолік) власних |245,59 |343,68|98,09 |139,94% | |оборотних засобів на формування | | | | | |запасів і витрат (±Ес) (3−8) | | | | | |10. Надлишок (недолік) власних |245,59 |343,68|98,09 |139,94% | |обігових коштів і довгострокових позикових| | | | | |коштів на формування запасів і | | | | | |витрат (±Еr) (5−8) | | | | | |11. Надлишок (недолік) загального розміру |928,61 |1339,4|410,85 |144,24% | |основні джерела формування запасів| |6 | | | |і витрат (±ЕS) (7−8) | | | | | |12. Трехмерный показник фінансової |(1,1,1)|(1,1,1|- |- | |стійкості (9; 10;11) | |) | | |

Аналізуючи і оцінюючи фінансову стабільність підприємства, можна сказати, що його фінансово устойчиво.

Причому, цей стан фіксується як у початок, і наприкінці аналізованого періоду. Такий висновок зроблено виходячи з наступних выводов:

Запаси і скоротити витрати стані покриватися власними оборотними засобами підприємства (±Ес). Коли початку року на покриття запасів і витрат йшло 4,18% власних оборотних засобів ((17,28: 413,66)*100%), чи до кінця року — 33,7%.

Власні його оборотні кошти зросли на 74,76%, а загальний розмір джерел формування (±ЕS) збільшилася на 56,43%. Величина запасів і витрат збільшилася на 198,25 тисяч карбованців чи 131,47%. До того ж виявляється надлишок власних оборотних засобів для формування запасів і витрат (±Ес). Також спостерігається надлишок власних обігових коштів і довгострокових позик на формування запасів і витрат (±Ет), т. е. довгострокові кредити і позики не привлекаются.

Підприємство надлишок власних оборотних засобів, що свідчить про їхнє надлишку в господарську діяльність. Звідси випливає, що адміністрація підприємства цілеспрямовано, використовує позикові кошти для виробничої деятельности.

2.5 Аналіз фінансової стійкості в відносних показателях.

Одне з основних характеристик фінансово-економічного стану підприємства — ступінь залежність від кредиторів і інвесторів. Власники підприємства зацікавлені у мінімізації власного капіталу фінансової структурі організації. Позичальники оцінюють стійкість підприємства з рівню власного капіталу і ймовірності банкротства.

Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власні кошти і аналізуючи з допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційній базою до розрахунку таких коефіцієнтів є абсолютні показники активу і пасиву баланса.

Аналіз проходить за засобам розрахунку порівняння одержуваних значень коефіцієнтів із встановленими засадничими величинами, і навіть вивчення динаміки їх змін за певний период.

Засадничими величинами можуть быть:

. значення показників за минулий период;

. середньогалузеві значення показателей;

. значення показників конкурентов;

. теоретично обгрунтовані чи установлені з допомогою експертного опитування оптимальні чи критичні значення відносних показателей.

. оцінка фінансової стійкості підприємства проводитися з допомогою досить великої кількості відносних фінансових коефіцієнтів (табл. 7).

Розрахунок і аналіз відносних коефіцієнтів (показників) істотно доповнює оцінку абсолютних показників фінансової стійкості підприємства (таблиця 8).

Таблиця 7

Фінансові коэффициенты,

застосовувані з оцінки фінансової стійкості предприятия.

|Коэффициент |Що показує |Як расчитывается|Комментарий | |1. |Характеризує |Ка=Ис/В Отношение|Минимальное граничне | |Коефіцієнт |незалежність від |загального обсягу всіх |значення лише на рівні 0,5.| |автономії |позикових коштів. |коштів |Перевищення свідчить про| | |Показує частку |підприємства до |збільшення фінансової | | |власних средств|источникам |незалежності, | | |у сумі всіх |власних |розширення можливості | | |коштів |коштів. |залучення коштів із | | |підприємства. | |боку. | |2. |Скільки позикових |Кзс=Кт+Кt/ИсОтнош|Кзс0.5 |0,377 |0,512 |0,135 |135,70% | |11. Співвідношення позикових. і |0.1 |0,367 |0,410 |0,043 |111,72% | |засобами (Ко) [9: 7] | | | | | | |13. Маневреності (Км) [9: 2] |>0. 2−0.5 |0,958 |0,663 |-0,295 |69,24% | |14. Співвідношення мобил-х і |- |62,465 |4,805 |-57,660 |7,69% | |иммобилизован-х ср-в (Км/и) | | | | | | |[7: 6] | | | | | | |15. Майна производственного|>0.5 |0,153 |0,343 |0,190 |224,05% | |призначення (Кп. им) [(6+8): 1] | | | | | | |17. Прогнозу банкрутства (Кпб) |- |0,361 |0,340 |-0,022 |93,95% | |[(7−3): 1] | | | | | |

З таблиці 8 можна дійти невтішного висновку, що фінансово незалежно, значення коефіцієнта автономії (Ка) відповідає оптимальному значенням. У найгіршому разі звітний період його значення виросло на 35,70%.

Збільшився майновий потенціал підприємства на 86,01%.

Високе значення коефіцієнта маневреності (Км) показує те що в підприємства є можливість фінансового маневру. Зменшення коефіцієнта мобільних і іммобілізованих коштів (на 92,31% Кмим) і пов’язане це про те, що це підприємство вкладає кошти в внеоборотные активы.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Ко) досить виріс (на 11,72%), що незначну можливість проведення незалежної фінансової політики, т. е. підприємство має досить власних оборотних засобів, необхідні його фінансової устойчивости.

2.6 Аналіз ліквідності і платоспроможності предприятия

У разі масової неплатоспроможності застосування за багатьма підприємствам процедур банкрутства об'єктивна і точна оцінка фінансово- економічне становище набуває першочергового значення. Головним критерієм такий оцінки є показники платоспроможності і ліквідності і рівня ліквідності предприятия.

Платоспроможність підприємства визначається її можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати платіжні зобов’язання, які з торгових, кредитних та інших операцій грошового характеру. Платоспроможність впливає форми й умови комерційних угод, у цьому числі до можливості отримання кредита.

Ліквідність підприємства визначається наявністю в нього ліквідних коштів, до яких належать готівка, кошти рахунках і легко реалізовані елементи оборотних ресурсів. Ліквідність відбиває здатність підприємства у будь-якої миті здійснювати необхідні расходы.

Ліквідність і платоспроможність як економічні категорії не тотожні, але практично вони тісно взаємопов'язані між собой.

Ліквідність підприємства відбиває платоспроможність по борговим зобов’язанням. Нездатність підприємства погасити свої боргові зобов’язання перед кредиторами і бюджетом наводить його до банкрутства. Підставами визнання підприємства банкрутом не лише невиконання ним протягом кількамісячної своїх зобов’язань перед бюджетом, а й невиконання вимог юридичних і фізичних осіб, мають щодо нього фінансові чи майнові претензії. Поліпшення платоспроможності підприємства нерозривно пов’язане з політикою управління оборотним капіталом, яка заглиблена у мінімізацію фінансових зобов’язань. Інакше кажучи, прибуток — довгострокова мета, але у короткостроковому плані навіть прибуткове підприємство може бути банкрутом через брак грошових коштів. Для оцінки платоспроможності і ліквідності можна використовувати такі основні приемы:

— структурний аналіз змін активних і пасивних платежів балансу, тобто. аналіз ліквідності баланса;

— розрахунок фінансових коефіцієнтів ликвидности;

— аналіз руху коштів за звітний період. При аналізі ліквідності балансу проводитися порівняння активів, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із зобов’язаннями, по пасиву згрупованими за термінами їх. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності дає змоги виявити ступінь забезпеченості поточних зобов’язань ліквідними засобами. Головна мета аналізу руху грошових потоків — оцінити здатність підприємства генерувати кошти у розмірі і у найкоротші терміни, необхідних здійснення планованих витрат і платежей.

[pic]

2.6.1 Оцінка ліквідності балансу. Головне завдання оцінки ліквідності балансу — визначити величину покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення що у грошову форму (ліквідність) відповідає терміну погашення зобов’язань (терміновості возврата).

Для проведення аналізу актив і пасив балансу группируются:

[pic]

Малюнок 4. Угруповання статей активу і пасиву для аналізу ліквідності балансу При визначенні ліквідності балансу групи активу і пасиву сопоставляются між собою (малюнок 4). За показниками бухгалтерського балансу співвідношення між активом і пасивом можуть бути наступного вигляді. Умови абсолютної ліквідності баланса:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 < П4 Необхідною умовою абсолютної ліквідності балансу є виконання наступних условий:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3. Виконання нерівності А4 < П4 носить так званий котрий балансує характер: його виконання свідчить про наявність в підприємства власних оборотних засобів (Ес= Ис-F). Якщо будь-який з нерівностей має знак, протилежний зафіксованим в оптимальному варіанті, то ліквідність балансу відрізняється від абсолютной.

Зіставлення А1 — П1 і А2 — П2 дає змоги виявити поточну ліквідність підприємства, що свідчить про платоспроможності (неплатоспроможності) найближчим часом. Порівняння А3 -П3 відбиває перспективну ліквідність. На її основі прогнозується довгострокова орієнтовна платежеспособность.

Аналіз ліквідності балансу здійснюється з допомогою аналітичної таблиці 9, за даними якої роблять висновок, що підприємства відповідає (або відповідає) всім критеріям абсолютної ліквідності. Підприємство повністю за початок і поклала край року покриває всі свої зобов’язання в кожному виду пасивів. Під час вивчення балансу слід звернути увагу до такий показник як чистий оборотний капітал, чи чисті його оборотні кошти. Зміна рівня ліквідності визначається зі зміни абсолютного показника чистого обігового капіталу. Він просто складає величину, що залишилася після погашення всіх короткострокових обязательств.

Аналіз ліквідності балансу підприємства Таблиця 9. |Актив |На |На |Пасив |На |На |Платіжний |Відсоток покриття| | |начал|конец| |нача|коне|излишек (+)/ |зобов'язань | | |про |року,| |ло |ц |недолік (-| | | |года,|т.р. | |года|года|) | | | |т.р. | | |, |, | | | | | | | |т.р. |т.р.| | | | | | | | | |На |На |На |На | | | | | | | |начал|конец|начало,|конец, | | | | | | | |про, |, |т.р. |т.р. | | | | | | | |т.р. |т.р. | | | |Найбільш |284,9|192,3|Наиболее |683,|995,|-398,|-803,|41,72% |19,32% | |ліквідні |6 |6 |термінові |02 |78 |06 |42 | | | |активи, А1| | |пасиви, П1| | | | | | | |Швидко |643,6|1147,|Краткосрочн|0 |0 |643,6|1147,|- |- | |реализуемы|5 |1 |ые пасиви,| | |5 |1 | | | |е активи, | | |П2 | | | | | | | |А2 | | | | | | | | | | |Повільно |150,7|349,0|Долгосрочны|0 |0 |150,7|349,0|- |- | |реализуемы|9 |4 |е пасиви, | | |9 |4 | | | |е активи, | | |П3 | | | | | | | |А3 | | | | | | | | | | |Важко |17,28|351,4|Постоянные |413,|1044|-396,|-692,|4,18% |33,66% | |реалізовані| | |пасиви, П4|66 |, 1 |38 |72 | | | |е активи, | | | | | | | | | | |А4 | | | | | | | | | | |Баланс |1096,|2039,|Баланс |1096|2039|- |- |- |- | | |7 |9 | |, 7 |, 9 | | | | |

За даними таблиці 9 можна дійти невтішного висновку, що підприємства вважається абсолютно платоспроможним (ліквідним), оскільки виконуються все чотири умови. Виконання перших трьох нерівностей, тягне виконання і четвертого. Виконання четвертого нерівності свідчить про забезпечення однієї з умов фінансової стійкості - того що в підприємства оборотних средств.

Найбільш значимі вартості всіх активів організації быстрореализуемые активи. Ціна на них наприкінці року становив 1147,1 тисяч рублів. У пасиві балансу найвагомішими є постійні пассивы.

Теоретично, нестачу коштів за однією групі активів компенсується надлишком з іншої, але практично менш ліквідні кошти можуть замінити більш ликвидные.

При заповненні таблиці 9 керуються методикою угруповання коштів бухгалтерського балансу ми такі групи: А1-наиболее ліквідні активи. До них належать кошти підприємств і короткострокові фінансові вкладення. А2-быстрореализуемые активи. Дебіторська заборгованість та інші активи. А3-медленнореализуемые активи. До них належать статті із розділу II балансу «Оборотні активи». А4-труднореализуемые активи. Це статті розділу I балансу «Внеоборотные активы».

Угруповання пасивів іде за рахунок ступеня терміновості повернення: П1- найбільш короткострокові зобов’язання. До них належать статті «Кредиторська заборгованість». П2- короткострокові пасиви. Статті «Позикових коштів». П3- довгострокові пасиви. Довгострокові пасиви і позикові кошти. П4- постійні пасиви. Статті розділу I балансу «Капітал і резерви». При визначенні ліквідності балансу групи активу і пасиву сопоставляются між собой.

За показниками бухгалтерського балансу співвідношення між активами і пасивами можуть бути наступного виде:

Табл. 10: Співвідношення між активами і пасивами бухгалтерського баланса

|На початок періоду |У найгіршому разі періоду | |А1 |< |П1 |А1 |< | П1 | |А2 |> |П2 |А2 |> | П2 | |А3 |> |П3 |А3 |> | П3 | |А4 |< |П4 |А4 |< | П4 |

Для визначення ліквідності балансу групи активу і пасиву сопоставляются між собою. На підставі усього цього було зроблено такі выводы:

. зіставлення А1 > П1 відбиває співвідношення із поточних платежів і надходжень, підприємству вдасться поправити свою платежеспособность;

. не дотримання співвідношення А2 > П2 показує тенденцію вміння поточної ліквідності у недалекому будущем;.

2.7 Оцінка відносних показників ліквідності і платежеспособности.

Для якісної оцінки платоспроможності і ліквідності підприємства крім аналізу ліквідності балансу необхідний розрахунок коефіцієнтів ліквідності (табл. 11).

Мета розрахунку — оцінити співвідношення наявних активів, як виділені на безпосередньої реалізації, і задіяти в технологічному процесі, з метою їхнього наступної реалізації і відшкодування вкладених засобів і існуючих зобов’язань, що їх погашені підприємством у майбутньому периоде.

Розрахунок грунтується, що види різних оборотних засобів мають різної ступенем ліквідності: абсолютно ліквідні грошові кошти, далі за убутній ступеня ліквідності йдуть короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість, запаси й витрати. Тому з метою оцінки платоспроможності і ліквідності підприємства застосовують показники, які різняться залежно від порядку включення в розрахунок ліквідних коштів, які розглядають у ролі покриття короткострокових обязательств.

У досліджуваному методі закладено обмеження інформативного характеру, тому під час проведення аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства з допомогою коефіцієнтів ліквідності зовнішній аналітик може стикнутися з деякими труднощами, наприклад такими:

. статичність показників. Подані коефіцієнти одномоментны, розраховуються з урахуванням балансових динячих, складених на певну дату;

. мала інформативність для прогнозування. Важко визначити, чи здатне підприємство генерувати кошти у обсязі достатньому реалізації инвестиций;

. неповноцінна і недостатня інформаційна база для расчета.

Це з обмеженнями, закладені у фінансову звітність. Підприємство з урахуванням проведеної облікової політики може показувати у балансі завищені значення дебіторську заборгованість (з допомогою «неліквідних» статей) і вестиме неповний облік зобов’язань. У разі показується сума основного боргу без відсотків використання позикових засобів і др.

Головна перевага показників — простота і наочність — може обернутися істотним недоліком — неточністю висновків. Тому треба обережно підходитимемо оцінці платоспроможності підприємства цим методом.

Отже, аналіз коефіцієнтів ліквідності показує (таблиця 12), що це підприємство перебувати у усталеному фінансове становище. Коефіцієнти характеризують високу платоспроможність і ліквідність, при цьому деякі з них перевищують оптимальні значения.

Низька значення коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить, що підприємство може втратити свою платежеспособность.

Таблиця 11

Літочислення чистого обігового капитала

|Показатели |На |На | | |початок |кінець | | |року |року | |1. Оборотні активи |1079,4 |1688,5 | |2. Короткострокові пасиви |683,02 |995,78 | |3. Чистий оборотний капітал |396,38 |692,72 | |[1−2] | | |

З таблиці 11 видно, що з підприємства є чистий оборотний капітал, і кінець аналізованого періоду проти початком збільшився на 296,34 (692,72−396,38) тисяч карбованців, отже, підприємство підвищує (незначно) свою ліквідність і платежеспособность.

Таблица

12.

Фінансові коефіцієнти, застосовувані з оцінки ліквідності підприємства |Коэффицие|Что показывает|Как |На |На |Коментар | |нт | |рассчитываетс|начало,|конец, | | | | |я |тис. |тис. | | | | | |крб. |крб. | | |1. Коэффиц|Достаточность | | | |1?Kn?2 Нижню межу| |иент |оборотних | | | |зазначає, що | |поточної |коштів | | | |оборотних засобів | |ликвиднос|предприятия, | | | |має бути | |ти |що потенційно можуть | | | |досить щоб | | |бути |Кn=RaKt | | |покрити свої | | |використані |Ставлення |1,06 |1,09 |короткострокові | | |їм для |поточних | | |зобов'язання. | | |погашення |активів до | | |Перевищення оборотних | | |своїх |поточним | | |активів над | | |короткострокових |пассивам | | |короткостроковими | | |зобов'язань. | | | |зобов'язаннями більш| | |Характеризує | | | |ніж у 2 разу | | |запас | | | |вважається | | |міцності | | | |небажаним, | | |посталої | | | |оскільки це | | |внаслідок | | | |свідчить про | | |перевищення | | | |нераціональне | | |ліквідного | | | |вкладанні своїх | | |майна над | | | |засобів і | | |наявними | | | |неправильному їх | | |зобов'язанням| | | |використанні | | |і. | | | | | |2. |Прогнозовані| |0,12 |2 | | |Коэффицие|платежные |Ккл=(Д+ra)/kt| | |Кaл?1 Низька значення| |нт |можливості | | | |свідчить про | |критическ|предприятия |Ставлення | | |необхідність | |ой |за умови |грошових | | |постійної роботи з | |(срочной)|своевременного|средств і | | |дебіторами, щоб | |ликвиднос|проведения |короткострокових| | |забезпечити | |ти |розрахунків із |фінансових | | |можливість звернення| | |дебіторами. |вкладень плюс| | |найбільш ліквідної | | | |суми | | |частини оборотних | | | |мобільних | | |засобів у грошову | | | |засобів у | | |форму для розрахунків. | | | |розрахунках із | | | | | | |дебіторами до | | | | | | |поточним | | | | | | |пассивам. | | | | |3. |Яку частину | |0,076 |0,05 |Кaл?0,2−0,5 | |Коэффицие|краткосрочной |Кал=Д/Kt | | |Низька значення | |нт |заборгованості |Ставлення | | |свідчить про зниження| |абсолютно|предприятие |грошових | | |платоспроможності | |і |може погасить|средств і | | |підприємства | |ликвиднос|в найближче |короткострокових| | | | |ти |час. |фінансових | | | | | |Характеризує |вкладень до | | | | | |платежеспособн|текущим | | | | | |ость |пассивам | | | | | |підприємства на| | | | | | |дату | | | | | | |складання | | | | | | |балансу. | | | | |

Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ликвидности

Таблиця 13 |Показник |На початок |У найгіршому разі року |Зміна | | |року | | | |1. Кошти, крб. |284,96 |192,36 |-92,6 | |2. Краткосрочные фінансові |0 |0 |0 | |вкладення, крб. | | | | |3. Разом коштів і |284,96 |192,36 |-92,6 | |короткострокових фінансових вливань,| | | | |крб. (Д) | | | | |4. Дебиторская заборгованість, крб. |643,65 |1147,1 |503,45 | |5. Інші оборотні активи, крб. |0 |0 |0 | |6. Разом дебіторської задолженности|643,65 |1147,1 |503,45 | |та інші активів, крб. (ra) | | | | |7. Разом коштів, |928,61 |1339,46 |410,85 | |фінансових вливань та дебіторської | | | | |заборгованості, крб. (Д+ra) | | | | |8. Запаси та експлуатаційні витрати (без витрат |25,77 |73,3 |47,53 | |майбутніх періодів), крб. (Z) | | | | |9. Разом оборотних засобів, крб. |954,38 |1412,76 |458,38 | |(Ra) | | | | |10. Текущие пасиви |683 |996 |312,76 | |Коефіцієнт |Інтервал |На |На конец|Изменения | | |оптимальны|начало |періоду | | | |x значений|периода | | | |11. Покрытия (Кп) [9: 10] |?1−2 |1,397 |1,419 |0,021 | |12. Критичною ліквідності (Ккл) |?1 |1,360 |1,345 |-0,014 | |[7: 10] | | | | | |13. Абсолютної ліквідності (Кал) |?0,2−0,5 |0,417 |0,193 |-0,224 | |[3: 10] | | | | |

З таблиці 13 можна дійти невтішного висновку, що це підприємство абсолютно платежеспособно. Коефіцієнт покриття відповідає нормативному значенням і характеризує, що це підприємство покриє всі свої поточні зобов’язання обіговими коштами. Коефіцієнт критичної ліквідності також відповідає нормативу, показує яку частина зобов’язань підприємство може негайно погасити з допомогою коштів, коштів у короткотермінових цінні папери, і навіть надходжень за розрахунками. Коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі, характеризує частина поточної короткостроковій заборгованості организаци може до найближчого время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Розглядаючи дані підприємства за звітний рік, як і раніше, що це підприємство повністю платежеспособно і фінансово стійко. З проведеного аналізу можна здогадатися з вищесказаного, про які свідчать такі показники діяльності підприємства, как:

. Коефіцієнт прогнозу банкрутства знизився, що свідчить про стабільному фінансовий стан підприємства. Збільшення обігових коштів і загального розміру джерела фінансування. Відсутні залучені довгострокові позики й кредити банків, тобто. спостерігається повну відсутність інвестицій у виробництво. Відбувається зростання вартості майна підприємства. Відбувається значне зменшення коштів, це засвідчує лише тому, що це підприємство всі свої кошти вкладає в оборотні і внеоборотные активи. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, що оборотних засобів досить щоб покрити свої короткострокові зобов’язання. Коефіцієнт критичної ліквідності за звітний період знизився на 0,014, що вимушені роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість звернення найбільш ліквідної частини обігових коштів у грошову форму для розрахунків. Коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився, це на невеличке зниження платоспроможності за звітний період. На даному підприємстві повністю відсутні короткострокові пасиви. Быстрореализуемые активи нині становлять велику суму, але немає короткострокових пасивів. Постійні пасиви перевищують труднореализуемые активи. Тепер підприємство ликвидно і платежеспособно.

Щоб поліпшити фінансове становище підприємства, необхідно знайти інвестиції для ведення господарської діяльності й вірно скористатися ними. Потім потрібен стійкіший ринок для реалізації своєї продукції, і, отже, підвищити якість готової продукції. Підприємству також потрібна хороша маркетингова программа.

Підприємству, можливо, потрібно відновлення персоналу. Потрібно збільшити зарплатню, премії тощо. з метою поліпшення господарську діяльність предприятия.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Г. В. Савицкая «Аналіз господарську діяльність підприємства» // ИНФРА-

М, — М: 2002 — 336С. 2. Г. В. Савицкая «Аналіз господарську діяльність підприємства»: Навчальний посібник для студентів вузів. — 2-ге видання, переробка, доповнення —

М.; Мінськ: ИП «Экоперспектива», 1998 — 498С. 3. С. М. Пястолов «Аналіз фінансово господарську діяльність підприємства». Підручник. — М: Майстерність, 2001 — 331С. 4. М. И. Баканов, А. Д. Шеремет «Теорія економічного аналізу». М: Фінанси і статистика, 1994 — 287С. 5. Л. Н. Чечевицина, І.Н. Чуєв «Аналіз фінансово господарську діяльність» 6. Методичне посібник // «Аналіз фінансово господарської деятельности»

----------------------- Быстрореализуе мые активы

Наиболее ликвид ные активы

Короткострокові пассивы

(поточні пассивы)

Довгострокові пассивы

Заёмный капитал

Капітал і резервы

(власний капитал)

Оборотні активы

(поточні активы)

Внеоборотные активы

(постійні активы)

Пасив (джерела финансирования)

Актив (майно предприятия)

Сравнение

Низкая

Низкая

Высокая

Высокая

Степень срочности

С т епень

ликвидности

Рисунок 3. Прийоми проведення оцінки платоспроможності і ліквідності предприятия

Анализ руху грошових средств

Бухгалтерський баланс

Расчет фінансових коефіцієнтів ликвидности

Анализ ліквідності баланса

Оцінка платоспроможності і ліквідності предприятия

Рисунок 2. Структура активу баланса

Запасы і затраты

Дебіторська задолженность

Краткосрочные фінансові вложения

Грошові средства

Нематеріальні активы

Основные средства

Незавершённое строительство

Доходные вложения

Долгосрочные фінансові вложения

Оборотні активы

(мобільні кошти, високий рівень ликвидности)

Внеоборотные активы

(іммобілізовані кошти, низький рівень ликвидности)

Актив баланса

Медленнореали- зуемые активы

Труднореализуе- мые активы

П1

П2

П3

П4

Наиболее короткострокові обязательства

Краткосрочные пассивы

Долгосрочные пассивы

Постоянные пассивы

А1

А2

А3

А4

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою