Общий аудит

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Практична ситуація № 11. За умовою договору з замовником аудиторська фірма здійснює перевірку правильності розрахунків із позабюджетними фондами. Замовник — будівельна організація, використовує журнально-ордерну форму учета.

Необхідно перевірити правильність відображення операцій та формування дебетового і кредитового оборотів за рахунком 67 «Розрахунки з позабюджетними фондами».

ОТВЕТ:

Розрахунки по позабюджетним платежах ведуться на однойменному рахунку 67 по видам платежів. Порядок обчислення та сплати платежів у позабюджетні фонди регулюються законодавчими та інші нормативними актами.

Основними нормативними документами, використовуваними під час перевірки є: 1. Положення про бухгалтерський облік і звітності до, утв. наказом Минфина

РФ від 20. 03. 92 г. № 10 (втратило дію з 01. 01. 95) 2. Положення про бухгалтерський облік і звітності до, утв. наказом Минфина

РФ від 26. 12. 94 г. № 170 (діяло до 31. 12. 99) 3. Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності в

Російської Федерації, утв. наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р. N 34н. 4. План рахунків бухгалтерського обліку, і Інструкція із застосування (Минфин

СРСР від 1. 11. 91 г. № 56 з доповненнями і змінами від 28. 12. 94 г. № 173) 5. Закон Р Ф «Про дорожніх фондах Російській Федерації» від 18. 10. 91 г. № 1759-

1 зі змінами та доповненнями від 25. 12. 92 г. № 4226−1. 6. Інструкція про порядок обрахунку податків й надходження інших засобів в дорожні фонди (Мінфін РФ, Госналогслужба Р Ф від 30. 05. 93 г. соответственно

№ 36 і № 19 зі змінами та доповненнями; Госналогслужба Р Ф від 15. 05. 95 г.

№ 30). 7. Лист Госналогслужбы Р Ф від 5 березня 1998 р. N АС-6−07/161 (зі змінами від 25 березня 1998 г.)

Нині до основним видам позабюджетних платежів относятся:

— Податок на користувачів автомобільних дорог;

— Податок з власників транспортних средств;

— Податок купівля автотранспортних средств;

— Податок у паливно-мастильних матеріалів (ГСМ)

— Акцизи з продажу легкових авто у для використання граждан.

Окрім перерахованих платежів, на рахунку 67 відбивалися платежі фонду зайнятості (до 1 січня 1995 р.), а час ведуться расчеты:

— З фондом майна при приватизації предприятия;

— По фонду науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та освоєння нових видів наукомісткої продукции;

— По фонду сприяння конверсії військового производства.

Щодо кожного з видів податків, платежів і обгрунтованість розрахунків аудитор повинен проверить:

— Правильність визначення бази налогообложения;

— Обгрунтованість застосування ставок податків і платежей;

— Правомірність використання пільг при розрахунку податків і платежей;

— Своєчасність розрахунку перерахування внесків по налогам;

— Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій із нарахуванню платежів, їх переліченню в фонды;

— Відповідність даних аналітичного (за видами платежів) і синтетичного обліку за рахунком 67 записам у регістрах, головною книзі й балансе;

— Якість який складають форм звітності зі сплати, експонованих в ГНИ.

Аналітичний і синтетичний облік за рахунком 67 аудитор перевіряє по даним журналу-ордера № 8 відомості № 7 (при журнально-ордерній формі учета).

Під час перевірки окремих видів податків і платежів слід звернути увагу до деякі моменти. З цією метою складено таблиця, у якій визначено об'єкти оподаткування, бази оподаткування, ставки податків і платежів, наявні льготы.

|№ |Види податків і |Об'єкти |База |Ставки податку |Пільги із податків| |п/п |платежів |оподаткування |оподаткування | | | |1 |Податок на |Юридичні особи |Будівельні |2,6% - для |Суб'єкти малого | | |користувачів |(підприємства, |організації |підприємств і |предпринимательст| | |автодоріг. |організації, |сплачують налог|организаций |ва (юридичні | | |(Стаття 5 Закону «Про |філії, |від суми выручки|Новосибирской |обличчя і | | |дорожніх фондах в |іноземні |від |області, у цьому |індивідуальні | | |РФ») |юридичних осіб) |продукції |числі, |підприємці),| | | | |(робіт, послуг), |0,5% - в |які застосовують | | | | |отриманої від |федеральний |спрощену | | | | |виконання работ|бюджет; |систему | | | | |власними |2,1% - в |оподаткування, | | | | |силами. |территориальный|учета і | | | | |Не до |бюджет. |звітності. | | | | |оподатковуваної| | | | | | |бази суми ПДВ. | | | |2 |Податок з власників |Юридичні |Автомобілі |Ставка | Суб'єкти малого | | |транспортних |(підприємства міста і |легкові, |устанавливается|предпринимательст| | |коштів. |організації) і |вантажні, |залежно |ва (юридичні | | |(Стаття 6 Закону «Про |фізичні особи |трактори, |від потужності |обличчя і | | |дорожніх фондах в |(громадяни РФ або |автобуси, |двигуна (в |індивідуальні | | |РФ») |особи без |мотоцикли і |кінських |підприємці),| | | |громадянства) |моторолери. |силах) |які застосовують | | | | | | |спрощену | | | | | | |систему | | | | | | |оподаткування, | | | | | | |обліку, і | | | | | | |звітності. | |3 |Податок на |Юридичні особи |Вартість |Вантажні і |Індивідуальні | | |придбання |(підприємства міста і |транспортних |легкові |підприємці, | | |автотранспортних |організації) і |коштів (без |автомобілі, |які застосовують | | |коштів. |підприємці, |ПДВ, акцизів) |пікапи, |спрощену | | |(Стаття 7 Закону «Про |які отримують | |автобуси, |систему | | |дорожніх фондах в |автотранспортні | |спецавтомобілі |оподаткування, | | |РФ») |кошти шляхом | |-20%, |обліку, і | | | |купівлі- продажу, | |причепи і |звітності. | | | |міни, лізингу і | |напівпричепи — | | | | |внесків у статутний| |10%. | | | | |фонд. | | | |

Під час перевірки обчислення підприємством податку користувачів автодоріг слід також враховувати следующее:

Відповідно до Законом Р Ф від 18. 10. 91 N 1759-I «Про дорожніх фондах в РФ «(із змінами і доповненнями) об'єктом оподаткування на користувачів автошляхів в будівельних організаціях є прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), отримана від робіт, виконаних власними силами.

Тому під час документальних перевірок організацій (підприємств) слід встановити правильність відображення у бухгалтерському обліку і звітності виручки від продукції (робіт, послуг), відбиваної за кредитами рахунки 46, і навіть вартості субпідрядних робіт. У зв’язку з цим необхідно по первинним облікованим документам (книжки обліку, журнали-ордери тощо.) перевірити відбиток на балансових рахунках 50, 51, 52, 55, 46, 48, 62, 76, 60 господарських операций.

Підлягають перевірці повнота і своєчасність відображення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку, рух грошових і валютних коштів за банківських рахунків, касі, товарообмінні і бартерних операцій, залік взаємних вимог, розрахунки з допомогою цінних паперів, платежі по взаєморозрахунків, операції з поступкою права вимоги, відбиток на окремому балансі виручки від товарів, продукції (робіт, послуг), отриманого договору простого товариства (договору спільної прикладної діяльності) і умови договору довірчого управління имуществом.

До з основних питань перевірки вмотивованості обліку виручки від товарів, продукції (робіт, послуг) з метою оподаткування относятся:

— види діяльності організації з статуту і роздільний облік доходів по ним;

— списання вартості продукції, котру видають гаразд натуральної оплати праці та премій работникам;

— свій відбиток у бухгалтерський облік авансів отриманих та своєчасність віднесення їх до складу виручки від продукції (робіт, услуг);

— списання продукції і на наданих послуг на капітальне будівництво хозспособом;

— правильність розрахунку даних із реалізації продукції з касовому методу («за оплатою »)

У ході перевірки контролюється якість і достовірність ведення бухгалтерського обліку. При невідповідність облікової політики з метою бухгалтерського обліку, і з оподаткування крім бухгалтерського обліку перевіряється методика додаткових розрахунків з налогу.

Під час проведення перевірки слід звернути увагу до особливості оподаткування окремих видів діяльності, категорій платників і правильність застосування ними діючих нормативно-правових актів у галузі налогообложения.

Відповідно до Законом Р Ф «Про дорожніх фондах Російській Федерації «податку користувачів автошляхів сплачують підприємства, організації, установи, підприємці, є юридичних осіб по законодавству РФ, включаючи створені біля РФ підприємства з іноземними інвестиціями, міжнародні об'єднання та молодіжні організації, здійснюють підприємницьку діяльність через постійні представництва, іноземні юридичних осіб; філії та інші аналогічні підрозділи підприємств, організацій та установ, мають окремий баланс і розрахунковий счет.

Юридичні особи, у складі розташовані філії та інші аналогічні підрозділи, які мають окремого балансу і за розрахункового рахунки, сплату податку користувачів автошляхів роблять за місцеві своєї постановки податковий облік підставі даних зведеного баланса.

При визначенні оподатковуваної бази необхідно враховувати також следующее:

Капітальне будівництво, здійснюване господарським способом, сприймається як послуги набік чи передбачені по статутний деятельности.

Витрати з будівництва, що здійснюється хозспособом, позначаються на установленому порядку на рахунках виробництва з списанням в кредит рахунки 08 «Капітальні вкладення «. При здачі етапу чи цілком закінченого об'єкта (залежно від облікової політики) фактичні витрати списуються із рахунку 08 в дебет рахунки 46.

Отже, обсяг будівельно-монтажні роботи, виконаних хозспособом, входить у оподатковувану базу при обчисленні податку користувачів автомобільних дорог.

Доходи від позареалізаційних операцій, зокрема розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банках, податком на користувачів автошляхів не облагаются.

Виручка від продукції (робіт, послуг), отримана в іноземної валюті, з оподаткування перераховується на рублі за курсом Банку Росії, що діяв надходження коштів у валютний державний кошт або в касу організації, якщо облікова політика встановлено «за оплатою ».

При облікову політику «за відвантаженням «прибуток від реалізації товарів, продукції (робіт, послуг), отримана в іноземній валюті, перераховується на рублі на дату відвантаження. Квазінаціональне середовище у своїй курсова різниця у вигляді різниці між рубльової оцінкою виручки від товарів, продукції (робіт, послуг) на дату фактичного надходження іноземної валюти з цього приводу організації та її рубльової оцінкою на дату відвантаження товарів, продукції (робіт, послуг) належить з доходів (витрати) від позареалізаційних операцій і береться до налогообложении.

Листом Мінфіну РФ від 31. 10. 94 N 142 «Про порядок відображення в бухгалтерський облік і звітності операцій із векселями, застосовуваними при розрахунках між підприємствами за поставку товарів, виконані праці та надані послуги «(з цим і доповненнями) встановлено порядок бухобліку у разі, коли покупець продукції є векселедателем.

При розрахунки відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги) векселями, коли покупець є векселедавцем, при облікову політику «за оплатою «виписування векселі не призводить до появи виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Об'єкт оподаткування виникає у момент погашення дебіторську заборгованість, продовжує значитися за покупцем продукції (товарів, робіт, послуг), — в останній момент погашення векселі чи скоєння індосаменту на третє лицо.

Падіння від векселі за ціною меншою, ніж відвантажена продукція (виконані роботи, надані послуги), не зменшує оподатковувану базу.

Якщо покупець розплачується векселем третя особа, в останній момент передачі векселі погашається дебіторська заборгованість за покупцем і бути визначено прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), якщо в постачальника облікова політика встановлено «за оплатою ».

Порядок визначення виручки від продукції (робіт, послуг) при товарообмінних (бартерних) операціях визначено листом Мінфіну РФ від 30. 10. 92 N 16−05/4 «Про порядок відображення у бухгалтерському обліку товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерних засадах ».

При передачу права вимоги оподаткування у постачальника продукції (товарів, робіт, послуг), переуступающего право вимоги, і в перепродувача права вимоги має такі особенности.

У цедента — постачальника продукції (товарів, робіт, послуг) прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відповідність до облікової політикою — принаймні відвантаження товарів (виконання, надання послуг) і пред’явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів (чи іншому моменту переходу прав власності продукції, товари) чи з мері його сплати (в останній момент погашення дебіторську заборгованість, що була за покупателем).

Зокрема, якщо облікова політика встановлено «за оплатою », у цедента при передачу права вимоги виникає прибуток від реалізації раніше поставленої їм продукції (товарів, робіт, услуг).

Що ж до розміру виручки від продукції (товарів, робіт, послуг), то тут для цілей оподатковування він визначається одноразово, з договірних взаємин держави і первинних документів, оформлених з покупцем, і залежить від договірної вартості уступаемого права вимоги. Що стосується заниження оплати проданої дебіторську заборгованість втрати від даної операції з оподаткування не учитывается.

У разі, якщо цессионарий набуває право вимоги, і потім реалізовує її (зокрема. дебітора), вказане право слід розглядати, як фінансове вкладення, яке оподатковується в підприємства податком (у цьому числі у професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки право вимоги перестав бути цінної папером відповідно до Цивільного кодексу РФ).

Сума платежів з податку користувачів автошляхів включається платниками у складі витрат з виробництва та реалізації продукції, виконаним роботам і наданим услугам.

Облік розрахунків із дорожніми фондами з податку користувачів автошляхів складає рахунку 67 «Розрахунки по позабюджетним платежах «по окремому субрахунку «Розрахунки з податку користувачів автошляхів ».

Нарахування податок на користувачів автошляхів відбивається за кредитами рахунки 67 в кореспонденції із рахівницею 26 «Загальногосподарські витрати «і 44 «Недоліки звернення «та інші счетами.

Перерахування сум податку відповідний дорожній фонд відбивається по дебету рахунки 67 і кредиту рахунки 51 «Розрахунковий рахунок ».

Сплата податку виробляється щомісяця підставі даних бухгалтерського обліку про реалізацію продукції (робіт і рівнем послуг) і продаж товарів за минулий місяць до його 15 числа наступного месяца.

Платники податку, мали по звітним даним попереднього кварталу розмір середньомісячного платежу трохи більше 2 тис. рублів, і навіть суб'єкти малого підприємництва (юридичних осіб), не перейшов спрощену систему оподаткування, облік і звітність відповідно до Федеральним законом від 29 грудня 1995 р. N 222-ФЗ «Про спрощену систему оподаткування, обліку, і звітності для суб'єктів малого підприємництва », і суб'єкти малого підприємництва (юридичних осіб), не які підпадають під дію вищезгаданого Федерального закону, сплату податку виробляють раз на квартал по квартальним расчетам.

У зв’язку з становищем вищевказаного абзацу, необхідно підтвердити обгрунтованість віднесення перевірених підприємств до суб'єктів малого предпринимательства.

Облік розрахунків із дорожніми фондами з податку з власників транспортних коштів складає рахунку 67 «Розрахунки по позабюджетним платежах «по окремому субрахунку «Розрахунки з податку з власників транспортних засобів ».

Суми платежів з податку з власників транспортних засобів включаються платниками у складі витрат з виробництва та реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Нарахування внесків податку з власників транспортних засобів в складі витрат за виробництво відбивається по дебету рахунків 26 «Загальногосподарські витрати «і 44 «Недоліки звернення «та інших рахунку також кредиту рахунки 67.

Сплата податку виробляється щорічно у терміни, встановлені законодавчими (представницькими) органами влади суб'єктів Російської Федерации.

Платники сплачують податок пізніше терміну реєстрації чи перереєстрації і фактичного проведення технічного огляду транспортного средства.

При обчисленні податку придбання автотранспортних коштів слід враховувати такі особенности:

У разі придбання автотранспортних коштів шляхом міни на будь-якої товар (виконані роботи, послуги) для обчислення податку приймаються продажні ціни, але з нижчими за ринкові ціни автотранспортні кошти таких чи аналогічних марок, сформованих на даний момент укладання угод (зокрема на биржах).

У разі придбання автотранспортних коштів, колишніх у вживанні, для обчислення податку приймається продажна ціна (без податку додану вартість), але з нижче його балансову вартість з відрахуванням износа.

По автотранспортним засобам, набутим у спільної діяльності, сплату податку виробляє той учасник спільної діяльності, якій у відповідність до договором доручено ведення загальних справ учасниками договора.

У разі придбання автотранспортних коштів за валюту податок обчислюється з продажною вартості автотранспортного кошти, перерахованої за курсом рубля, установлюваного Центральним банком Росії, на день придбання автотранспортного средства.

Платники сплачують податок за місцем реєстрації чи перереєстрації автотранспортного кошти впродовж 5 днів із дні його приобретения.

Для юридичних осіб і підприємців днем придбання автотранспортних коштів можна вважати день придбання автотранспортних коштів за угоді купівлі-продажу, міни, лізингу і внесків у статутний капитал.

Суми платежів з податку придбання автотранспортних коштів включаються платниками у складі витрат з виробництва та реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг (підприємцями — в склад витрат декларації про доходах).

Облік розрахунків із дорожнім фондом з податку придбання автотранспортних коштів складає рахунку 67 «Розрахунки по позабюджетним платежах «по окремому субрахунку «Розрахунки з податку придбання автотранспортних коштів ».

Нарахування внесків податку придбання автотранспортних коштів відбивається по дебету рахунки 08 «Капітальні вкладення «і кредиту рахунки 67, зарахування на кошти — кредит рахунки 08 і дебет рахунки 01 «Основні кошти », включення до складу витрат — кредит рахунки 02 «Знос основних засобів «і дебет рахунки 20 «Основне виробництво ».

Плательщиками акцизів з продажу легкових авто у для використання громадян є предприятия-изготовители легкових авто у, реалізують легковики для використання громадян. Платниками податку реалізацію паливно-мастильних матеріалів (автобензин, дизельне паливо, олії дизельні, олії для карбюраторних двигунів, олії для карбюраторних і дизельних двигунів, стиснений і скраплений газ, використовуваний як моторних палив) є юридичних осіб (підприємства, установи, організації, об'єднання), громадяни, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, реалізують зазначені материалы.

Враховуючи те, що будівельна організація даними видами діяльності не займається і, отже, зазначені податки не платить, докладний розгляд в роботі не проведено.

З тієї ж причини не розглянутий аудит розрахунків із фондом майна при приватизації підприємства; фонду науково-дослідних, досвідчено- конструкторських робіт та освоєння нових видів наукомісткої продукції; фонду сприяння конверсії військового производства.

Використана литература:

Аудит: Підручник для вузів. Під ред. Проф. В. И. Подольского. — М. :Аудит,

ЮНИТИ, 1999.

Н.П. Барышников. Організація й методику проведення загальних аудиту. М. :

Інформаційно-видавничий будинок «Пугач», 1995.

Нормативні акти (зазначені у тексте).

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою