Новый український план счетов (рус/укр)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

|Синтетичні рахунки |Субрахунки (рахунки іншого |Сфера | |(рахунки Першого |порядку) |застосування | |порядку) | | | |код|назва |код|назва | | |1 |2 |3 |4 |5 | |Клас 1. Необоротні рахунки | |10 |Основні засоби |101|Земельні ділянки |Всі види | | | | | |діяльності | | | |102|Капітальні витрати на | | | | | |поліпшення земель | | | | |103|Будинки та споруди | | | | |104|Машини та обладнання | | | | |105|Транспортні засоби | | | | |106|Інструменти, прилади та | | | | | |інвентар | | | | |107|Робоча й продуктивна худорба | | | | |108|Багаторічні насадження | | | | |109|Інші основні засоби | | |11 |Інші необоротні |111|Бібліотечні фонди |Всі види | | |матеріальні активи| | |діяльності | | | |112|Малоцінні необоротні | | | | | |матеріальні активи | | | | |113|Тимчасові (нетитульні) | | | | | |споруди | | | | |114|Природні ресурси | | | | |115|Інвентарна тара | | | | |116|Предмети прокату | | | | |117|Інші необоротні матеріальні | | | | | |активи | | |12 |Нематеріальні |121|Права користування |Всі види | | |активи | |природними ресурсами |діяльності | | | |122|Права користування майном | | | | |123|Права на знаки для товарів й| | | | | |послуг | | | | |124|Права на об'єкти промислової| | | | | |власності | | | | |125|Авторські та суміжні із ними | | | | | |права | | | | |126|Гудвіл | | | | |127|Інші нематеріальні активи | | |13 |Знос необоротних |131|Знос основних засобів |Всі види | | |активів | | |діяльності | | | |132|Знос інших необоротних | | | | | |матеріальних активів | | | | |133|Знос нематеріальних активів | | |14 |Довгострокові |141|Інвестиції в зв’язані |Всі види | | |фінансові | |сторони за методом обліку |діяльності | | |інвестиції | |участі в капіталі | | | | |142|Інші інвестиції в зв’язані | | | | | |сторони | | | | |143|Інвестиції в незв’язані | | | | | |сторони | | |15 |Капітальні |151|Капітальне будівництво |Всі види | | |інвестиції | | |діяльності | | | |152|Придбання (виготовлення) | | | | | |основних засобів | | | | |153|Придбання інших необоротних | | | | | |матеріальних активів | | | | |154|Придбання (створення) | | | | | |нематеріальних активів | | | | |155|Формування основного стада | | |16 |Довгострокова |161|Заборгованість за майно, що |Всі види | | |дебіторська | |передано у фінансову оренду |діяльності | | |заборгованість | | | | | | |162|Довгострокові векселі | | | | | |одержані | | | | |163|Інша дебіторська | | | | | |заборгованість | | |17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Всі види | | |податкові активи | |податкових активів |діяльності | |18 |Інші необоротні | |За видами активів |Всі види | | |активи | | |діяльності | |19 |Негативний гудвіл | |За видами об'єктів |Всі види | | | | |інвестування |діяльності | |Клас 2. Запаси | |20 |Виробничі запаси |201|Сировина і матеріали |Всі види | | | | | |діяльності | | | |202|Купівельні напівфабрикати та| | | | | |комплектуючі вироби | | | | |203|Паливо | | | | |204|Тара й тарні матеріали | | | | |205|Будівельні матеріали | | | | |206|Матеріали передані у | | | | | |переробку | | | | | |Запасні частини | | | | |207|Матеріали | | | | |208|Сільгосподарського | | | | | |призначення | | | | |209|Інші матеріали | | |21 |Тварини на |211|Молодняк тварин на |Сільське | | |вирощуванні й | |вирощуванні |господарство, | | |відгодівлі | | |підприємства із| | | | | |підсобним | | | | | |виробництвом | | | | | |та інші | | | |212|Птиця | | | | |213|Звірі | | | | |214|Кролі | | | | |215|Сім'ї бджіл | | | | |216|Доросла худорба вибракувана із| | | | |217|основного стада | | | | |218|Худоба, прийнята від | | | | | |населення для реалізації | | |22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Всі види | | |швидкозношувані | | |діяльності | | |предмети | | | | |23 |виробництво | |За видами виробництва |Всі види | | | | | |діяльності | |24 |Шлюб у виробництві| |За видами продукції |Галузі | | | | | |матеріального | | | | | |виробництва | |25 |Напівфабрикати | |За видами напівфабрикатів |Промисловість | |26 |Готова продукція | |За видами готової продукції |Промисловість,| | | | | |сільське | | | | | |господарство | | | | | |та інші | |27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське | | |сільськогосподарсь| | |господарство | | |кого виробництва | | | | |28 |Товари |281|Товари на складі |Всі види | | | | | |діяльності | | | |282|Товари в торгівлі | | | | |283|Товари на комісії | | | | |284|Тара под товарами | | | | |285|Торгова націнка | | |29 |… | | | | |Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | |30 |Каса |301|Каса в національній валюті |Всі види | | | | | |діяльності | | | |302|Каса в іноземній валюті | | |31 |Рахунки в російських банках |311|Поточні рахунки в |Всі види | | | | |національній валюті |діяльності | | | |312|Поточні рахунки в іноземній | | | | | |валюті | | | | |313|Інші рахунки в банку в | | | | | |національній валюті | | | | |314|Інші рахунки в банку в | | | | | |іноземній валюті | | |32 |… | | | | |33 |Інші кошти |331|Грошові документи в |Всі види | | | | |національній валюті |діяльності | | | |332|Грошові документи в | | | | | |іноземній валюті | | | | |333|Грошові кошти в дорозі в | | | | | |національній валюті | | | | |334|Грошові кошти в дорозі в | | | | | |іноземній валюті | | |34 |Короткострокові |341|Короткострокові векселі |Всі види | | |векселі одержані | |одержані в національній |діяльності | | | | |валюті | | | | |342|Короткострокові векселі | | | | | |одержані в іноземній валюті | | |35 |Поточні фінансові |351|Еквіваленти грошових коштів |Всі види | | |інвестиції | | |діяльності | | | |352|Інші поточні фінансові | | | | | |інвестиції | | |36 |Розрахунки із |361|Розрахунки із вітчизняними |Всі види | | |покупцями та | |партнерами |діяльності | | |замовниками | | | | | | |362|Розрахунки із іноземними | | | | | |партнерами | | |37 |Розрахунки із |371|Розрахунки за виданими |Всі види | | |різними дебіторами| |авансами |діяльності | | | |372|Розрахунки із підзвітними | | | | | |особами | | | | |373|Розрахунки за нарахованими | | | | | |доходами | | | | |374|Розрахунки за претензіями | | | | |375|Розрахунки за відшкодуванням| | | | | |завданих збитків | | | | |376|Розрахунки за позиками | | | | | |членам кредитних спілок | | | | |377|Розрахунки із іншими | | | | | |дебіторами | | |38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Всі види | | |боргів | | |діяльності | |39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Всі види | | |періодів | | |діяльності | |Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань | |40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Всі види | | | | | |діяльності | |41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні | | | | | |організації, | | | | | |кредитні | | | | | |спілки | |42 |Додатковий капітал|421|Емісійний дохід |Всі види | | | | | |діяльності | | | |422|Інший вкладений капітал | | | | |423|Дооцінка активів | | | | |424|Безоплатно одержані | | | | | |необоротні активи | | | | |425|Інший додатковий капітал | | |43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Всі види | | | | | |діяльності | |44 |Нерозподілені |441|Прибуток нерозподілений |Всі види | | |прибутки | | |діяльності | | |(непокриті збитки)| | | | | | |442|Непокриті збитки | | | | |443|Прибуток використаний у | | | | | |звітному періоді | | |45 |Вилучений капітал |451|Вилучені акції |Всі види | | | | | |діяльності | | | |452|Вилучені вклади й паї | | | | |453|Інший вилучений капітал | | |46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види | | |капітал | | |діяльності | |47 |Забезпечення |471|Забезпечення виплат |Всі види | | |майбутніх витрат й| |відпусток |діяльності | | |платежів | | | | | | |472|Додаткове пенсійне | | | | | |забезпечення | | | | |473|Забезпечення гарантійних | | | | | |зобов'язань | | | | |474|Забезпечення інших витрат й | | | | | |платежів | | |48 |Цільове | |За об'єктами фінансування |Всі види | | |фінансування й | | |діяльності | | |цільові | | | | | |надходження | | | | |49 |Страхові резерви |491|Резерви незароблених премій |Страхова | | | | | |діяльність | | | |492|Резерви збитків | | | | |493|Інші страхові резерви | | | | |494|Частка перестраховиків у | | | | | |резервах незароблених премій| | | | |495|Частка перестраховиків у | | | | | |резервах збитків | | | | |496|Частка перестраховиків у | | | | | |інших страхових резервах | | | | |497|Результат зміни резервів | | | | | |незароблених премій | | | | |498|Результат зміни резервів | | | | | |збитків | | |Клас 5. Довгострокові зобов’язання | |50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків|Всі види | | |позики | |в національній валюті |діяльності | | | |502|Довгострокові кредити банків| | | | | |в іноземній валюті | | | | |503|Відстрочені довгострокові | | | | | |кредити банків в | | | | | |національній валюті | | | | |504|Відстрочені довгострокові | | | | | |кредити банків в іноземній | | | | | |валюті | | | | |505|Інші довгострокові позики в | | | | | |національній валюті | | | | |506|Інші довгострокові позики в | | | | | |іноземній валюті | | |51 |Довгострокові |511|Довгострокові векселі видані|Всі види | | |векселі видані | |в національній валюті |діяльності | | | |512|Довгострокові векселі видані| | | | | |в іноземній валюті | | |52 |Довгострокові |521|Зобов'язання за облігаціями |Всі види | | |зобов'язання за | | |діяльності | | |облігаціями | | | | | | |522|Премія за випущеними | | | | | |облігаціями | | | | |523|Дисконт за випущеними | | | | | |облігаціями | | |53 |Довгострокові |531|Зобов'язання із фінансової |Всі види | | |зобов'язання із | |оренди |діяльності | | |оренди | | | | | | |532|Зобов'язання із оренди | | | | | |цілісних майнових комплексів| | |54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види | | |податкові | | |діяльності | | |зобов'язання | | | | |55 |Інші довгострокові| |За видами зобов’язань |Всі види | | |зобов'язання | | |діяльності | |56 |… | | | | |57 |… | | | | |58 |… | | | | |59 |… | | | | |Клас 6. Поточні вол «язання | |60|Короткострокові |601|Короткострокові кредити |Всі види | | |позики | |банків в національній валюті|діяльності | | | |602|Короткострокові кредити | | | | | |банків в іноземній валюті | | | | |603|Відстрочені короткострокові | | | | | |кредити банків в | | | | | |національній валюті | | | | |604|Відстрочені короткострокові | | | | | |кредити банків в іноземній | | | | | |валюті | | | | |605|Прострочені позики в | | | | | |національній валюті | | | | |606|Прострочені позики в | | | | | |іноземній валюті | | |61|Поточна |611|Поточна заборгованість за |Всі види | | |заборгованість за | |довгостроковими |діяльності | | |довгостроковими | |вол «язаннями в | | | |вол «язаннями | |національній валюті | | | | |612|Поточна заборгованість за | | | | | |довгостроковими | | | | | |вол «язаннями в іноземній | | | | | |валюті | | |62|Короткострокові |621|Короткострокові векселі |Всі види | | |векселі видані | |видані в національній валюті|діяльності | | | |622|Короткострокові векселі | | | | | |видані в іноземній валюті | | |63|Розрахунки із |631|Розрахунки із вітчизняними |Всі види | | |постачальниками та| |партнерами |діяльності | | |підрядниками | | | | | | |632|Розрахунки із іноземними | | | | | |партнерами | | |64|Розрахунки за |641|Розрахунки із податків |Всі види | | |податками і | | |діяльності | | |платежами | | | | | | |642|Розрахунки із обов «язкових | | | | | |платежів | | | | |643|Податкові вол «язання | | | | |644|Податковий кредит | | |65|Розрахунки за |651|За пенсійним забезпеченням |Всі види | | |страхуванням | | |діяльності | | | |652|За соціальним страхуванням | | | | |653|За страхуванням на випадок | | | | | |безробіття | | | | |654|За індивідуальним | | | | | |страхуванням | | | | |655|За страхуванням майна | | |66|Розрахунки із |661|Розрахунки за заробітною |Всі види | | |оплати роботи | |платою |діяльності | | | |662|Розрахунки із депонентами | | |67|Розрахунки із |671|Розрахунки за нарахованими |Всі види | | |учасниками | |дивідендами |діяльності | | | |672|Розрахунки за іншими | | | | | |виплатами | | |68|Розрахунки за |681|Розрахунки за авансами |Всі види | | |іншими операціями | |державними |діяльності | | | |682|Внутрішні розрахунки | | | | |683|Внутрішньогосподарські | | | | | |розрахунки | | | | |684|Розрахунки за нарахованими | | | | | |відсотками | | | | |685|Інші розрахунки | | |69|Доходи майбутніх | |За видами доходів |Всі види | | |періодів | | |діяльності | |Клас 7. Доходи й результати діяльності | |70|Доходи від |701|Дохід від реалізації готової|Всі види | | |реалізації | |продукції |діяльності | | | |702|Дохід від реалізації товарів| | | | |703|Дохід від реалізації робіт й| | | | | |послуг | | | | |704|Вирахування із прибутку | | |71|Інший операційний |711|Дохід від реалізації |Всі види | | |дохід | |іноземної валюти |діяльності | | | |712|Дохід від реалізації інших | | | | | |оборотних активів | | | | |713|Дохід від операційної оренди| | | | | |активів | | | | |714|Дохід від операційної | | | | | |курсової різниці | | | | |715|Одержані пені, штрафи, | | | | | |неустойки | | | | |716|Відшкодування раніше | | | | | |списаних активів | | | | |717|Дохід від списання | | | | | |кредиторської заборгованості| | | | |718|Одержані гранти та субсидії | | | | |719|Інші доходи від операційної | | | | | |діяльності | | |72|Дохід від участі в|721|Дохід від інвестицій в |Всі види | | |капіталі | |асоційовані підприємства |діяльності | | | |722|Дохід від спільної | | | | | |діяльності | | | | |723|Дохід від інвестицій в | | | | | |дочірні підприємства | | |73|Інші фінансові |731|Дивіденди одержані |Всі види | | |доходи | | |діяльності | | | |732|Відсотки одержані | | | | |733|Інші доходи від фінансових | | | | | |операцій | | |74|Інші доходи |741|Дохід від реалізації |Всі види | | | | |фінансових інвестицій |діяльності | | | |742|Дохід від реалізації | | | | | |необоротних активів | | | | |743|Дохід від реалізації | | | | | |майнових комплексів | | | | |744|Дохід від неопераційної | | | | | |курсової різниці | | | | |745|Дохід від безоплатно | | | | | |одержаних активів | | | | |746|Інші доходи від звичайної | | | | | |діяльності | | |75|Надзвичайні доходи|751|Відшкодування збитків від |Всі види | | | | |надзвичайних подій |діяльності | | | |752|Інші надзвичайні доходи | | |76|Страхові платежі | |За видами страхування |Всі види | | | | | |діяльності | |77|… | | | | |78|… | | | | |79|Фінансові |791|Результат основної |Всі види | | |результати | |діяльності |діяльності | | | |792|Результат фінансових | | | | | |операцій | | | | |793|Результат іншої звичайної | | | | | |діяльності | | | | |794|Результат надзвичайних подій| | |Клас 8. Витрати за елементами | |80|Матеріальні |801|Витрати сировини й |Всі види | | |витрати | |матеріалів |діяльності | | | |802|Витрати покупних | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |комплектуючих | | | | |803|Витрати палива і енергії | | | | |804|Витрати тари і тарних | | | | | |матеріалів | | | | |805|Витрати будівельних | | | | | |матеріалів | | | | |806|Витрати запасних частин | | | | |807|Витрати матеріалів | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |призначення | | | | |808|Витрати товарів | | | | |809|Інші матеріальні витрати | | |81|Витрати на оплату |811|Виплати за окладами й |Всі види | | |роботи | |тарифами |діяльності | | | |812|Премії та заохочення | | | | |813|Компенсаційні виплати | | | | |814|Оплата відпусток | | | | |815|Оплата іншого | | | | | |невідпрацьованого години | | | | |816|Інші витрати на оплату роботи| | |82|Відрахування на |821|Відрахування на пенсійне |Всі види | | |соціальні заходь | |забезпечення |діяльності | | | |822|Відрахування на соціальне | | | | | |страхування | | | | |823|Страхування на випадок | | | | | |безробіття | | | | |824|Відрахування на | | | | | |індивідуальне страхування | | |83|амортизація |831|Амортизація основних засобів|Всі види | | | | | |діяльності | | | |832|Амортизація інших | | | | | |необоротних матеріальних | | | | | |активів | | | | |833|Амортизація нематеріальних | | | | | |активів | | |84|Інші операційні | |За видами витрат |Всі види | | |витрати | | |діяльності | |85|Інші затрати | |За видами витрат |Всі види | | | | | |діяльності | |86|… | | | | |87|… | | | | |88|… | | | | |89|… | | | | |Клас 9. Витрати діяльності | |90|Собівартість |901|Собівартість реалізованої |Всі види | | |реалізації | |готової продукції |діяльності | | | |902|Собівартість реалізованих | | | | | |товарів | | | | |903|Собівартість реалізованих | | | | | |робіт й послуг | | |91|Загальновиробничі | |За видами витрат |Всі види | | |витрати | | |діяльності | |92|Адміністративні | |За видами витрат |Всі види | | |витрати | | |діяльності | |93|Витрати на збут | |За видами витрат |Всі види | | | | | |діяльності | |94|Інші витрати |941|Витрати на дослідження й |Всі види | | |операційної | |розробки |діяльності | | |діяльності | | | | | | |942|Собівартість реалізованої | | | | | |іноземної валюти | | | | |943|Собівартість реалізованих | | | | | |виробничих запасів | | | | |944|Сумнівні та безнадійні борги| | | | |945|Витрати від операційної | | | | | |курсової різниці | | | | |946|Витрати від знецінення | | | | | |запасів | | | | |947|Нестачі й витрати від | | | | | |псування цінностей | | | | |948|Визнані пені, штрафи, | | | | | |неустойки | | | | |949|Інші витрати операційної | | | | | |діяльності | | |95|Фінансові витрати |951|Відсотки за кредит |Всі види | | | | | |діяльності | | | |952|Інші фінансові витрати | | |96|Витрати від участі|961|Витрати від інвестицій в |Всі види | | |в капіталі | |асоційовані підприємства |діяльності | | | |962|Витрати від спільної | | | | | |діяльності | | | | |963|Витрати від інвестицій в | | | | | |дочірні підприємства | | |97|Інші витрати |971|Собівартість реалізованих |Всі види | | | | |фінансових інвестицій |діяльності | | | |972|Собівартість реалізованих | | | | | |необоротних активів | | | | |973|Собівартість реалізованих | | | | | |майнових комплексів | | | | |974|Витрати від неопераційних | | | | | |курсових різниць | | | | |975|Уцінка необоротних активів й| | | | | |фінансових інвестицій | | | | |976|Списання необоротних активів| | | | |977|Інші витрати звичайної | | | | | |діяльності | | | | |978|Виплати страхових торб та | | | | | |страхових відшкодувань | | | | |979|Перестрахування | | |98|Податки на |981|Податки на прибуток від |Всі види | | |прибуток | |звичайної діяльності |діяльності | | | |982|Податки на прибуток від | | | | | |надзвичайних подій | | |99|Надзвичайні |991|Витрати від стихійного лиха |Всі види | | |витрати | | |діяльності | | | |992|Витрати від техногенних | | | | | |катастроф й аварій | | | | |993|Інші надзвичайні витрати | | |Клас 0. Позабалансові рахунки | |01|Орендовані | |За видами активів |Всі види | | |необоротні активи | | |діяльності | |02|Активи на |021|Устаткування прийняте для |Всі види | | |відповідальному | |монтажу |діяльності | | |зберіганні | | | | | | |022|Матеріали прийняті для | | | | | |переробки | | | | |023|Матеріальні ціності на | | | | | |відповідальному зберіганні | | | | |024|Товари прийняті на комісію | | | | |025|Майно в довірчому управлінні| | |03|Контрактні | |За видами вол «язань |Всі види | | |вол «язання | | |діяльності | |04|Непередбачені |041|Непередбачені активи |Всі види | | |активи й | | |діяльності | | |вол «язання | | | | | | |042|Непередбачені вол «язання | | |05|Гарантії та | |За видами гарантій та |Всі види | | |забезпечення | |забезпечень наданих |діяльності | | |наданіі | | | | |06|Гарантії та | |За видами гарантій та |Всі види | | |забезпечення | |забезпечень отриманих |діяльності | | |отримані | | | | |07|Списані активи |071|Списана дебіторська |Всі види | | | | |заборгованість |діяльності | | | |072|Невідшкодовані нестачі й | | | | | |витрати від псування | | | | | |цінностей | | |08|Бланки суворого | |За видами бланків |Всі види | | |обліку | | |діяльності |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою