Инвентаризация: порядок организхации і проведения

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Московський Інститут бухгалтерського обліку, і аудита

До у р з про в, а я р, а б от а

на уроках «Теорія бухгалтерського учета»

Тема: Порядок організації та проведення инвентаризации

Виконано: *********

Група: ********

Москва 2001 г.

Запровадження 3

Види інвентаризацій 4

Порядок організації інвентаризації 6

Проведення інвентаризації 8

Порядок проведення інвентаризації 8

Віддзеркалення результатів інвентаризації в обліку 11

Інвентаризація основних засобів. 12

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 13

Інвентаризація коштів, грошових документів і майже бланків документів суворої звітності 16

Основні бухгалтерські проводки за результатами інвентаризації 17

Укладання 19

Література 20

Усі явища які у суспільстві перебувають у тісному зв’язку і взаємозалежності. Це повною мірою стосується й об'єктах бухгалтерського обліку, що у постійному русі. Можливість отримати показники, взаємно пов’язане відбивають величину господарських коштів та їхнього руху на процесі діяльності підприємства міста і забезпечує метод бухгалтерського учета.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є: V забезпечення контролю над наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і відповідно до встановленими нормами, нормативами, кошторисами; V формування повною і достовірною інформації про господарських процесах та фінансових результатах діяльності організації, яка потрібна на оперативного керівництва та управління, і навіть від використання інвесторами, постачальниками, кредиторами, податковими і банківськими органами; V виявлення внутрішньовиробничих резервів, їх мобілізація ефективне використання, своєчасне попередження негативних явищ в хозяйственно-финансовой деятельности.

Для методу бухгалтерського обліку властиве використання цілого ряду прийомів та способів, кожен із яких дає нагоду отримати інформацію про окремих сторони досліджуваного предмета, а сукупності забезпечують його суцільне і безупинне відбиток. Він містить окремі елементи, у тому числі головними є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійна запис, баланс, звітність, оцінка та калькуляція. Усі перелічені елементи методу бухгалтерського обліку є єдину систему. Бухгалтерський облік може виконати призначені йому функції у системі керування виробництвом в тому разі, коли він застосовуватиме всі ці елементи, по-перше, разом; по-друге, в послідовності, визначеною методологією збору, реєстрації, систематизації і передачі про господарську діяльність предприятия.

Мета інвентаризації майна — перевірка достовірності даних бухгалтерського балансу і за звітності підприємства. Вона дозволяє в натуральному вимірнику порівняти правильність ведення документації всіх господарських операцій організації, виявити фактичне наявність і якісне стан майна підприємства. Слід враховувати, проводячи інвентаризацію, такі запобігати негативним явищам, як розкрадання, природну убыль.

На підприємстві постійно відбувається зміна форм обліку коштів із товарної на грошову і навпаки. Тільки за порівнянні документації із реальним наявністю тих матеріальних цінностей можна визначити правильно чи ведеться бухгалтерський облік і звітність. Тому всіх організаційно- правових форм і деяких видів діяльності зобов’язані відповідно до вимогами Положення про бухгалтерський облік і звітності Російській Федерації проводити суцільну інвентаризацію наявного майна та фінансових зобов’язань перед упорядкуванням річного отчета.

Види инвентаризаций

Інвентаризації діляться за обсягу перевірки — на суцільні і вибіркові, а за часом — на планові і внезапные.

Суцільна інвентаризація охоплює перевірку всього без винятку готівкового майна фінансових зобов’язань підприємства, вона є дуже трудомісткою роботою та тому проводиться раз на рік, зазвичай перед упорядкуванням річного отчета.

Вибіркова — це інвентаризація, коли він перевіряються лише деякі (на вибірку) цінності у конкретного матеріально відповідального особи або ж охоплює будь-якої одна частка коштів підприємства, наприклад, лише кошти у касі або тільки матеріали певному складі. Вибіркові інвентаризації і контрольні перевірки повинні систематично проводитися для підприємства в межинвентаризационный період місцях збереження і переробки товарно-матеріальних цінностей. Вони здійснюються за розпорядженню керівника інвентаризаційної комісією, що з осіб які знають товарно-матеріальні цінності, облік і отчетность.

Основне завдання вибіркових інвентаризацій і перевірок є контроль над збереженням майна, виконанням правил зберігання, дотриманням матеріально відповідальними особами встановленого порядку первинного обліку. Такі перевірки дисциплінують співробітників, допомагають розкривати факти порушень та сприяють схоронності майна предприятия.

Залежно від підстави проведення інвентаризації може бути планові і позапланові. Останні проводяться раптово, строки їхньої проведення нічого не винні відомі матеріально відповідальних осіб. Іноді можуть за вимогам ревізора, органів народного контролю, фінансових і слідчих органів. Планові інвентаризації проводяться: V основних засобів — упродовж як мінімум вдвічі-втричі року, а бібліотечних фондів — не менше десь у п’ять років; V капітальних вкладень — упродовж як мінімум рази на рік перед упорядкуванням річного звіту та балансу, але з раніше 1 грудня звітного року; V незавершеного виробництва та напівфабрикатів власної вироблення — перед упорядкуванням річного звіту та балансу, але з раніше 1 жовтня звітного року й, ще, періодично у терміни, встановлювані відповідними вищестоящими організаціями; V незавершеного капітального ремонту й витрат майбутніх періодів — упродовж як мінімум разу ніяк; V готової своєї продукції складах — упродовж як мінімум рази на рік перед упорядкуванням річного звіту та балансу, але з раніше 1 жовтня звітного року; V малоцінних і швидкозношувані предмети — упродовж як мінімум рази на рік; V нафти і нафтопродуктів — не менше рази на місяць; V сировини й інших тих матеріальних цінностей — упродовж як мінімум рази на рік перед упорядкуванням річного звіту та балансу, але з раніше 1 жовтня звітного року; V коштів, грошових документів, цінностей і бланків суворої звітності - упродовж як мінімум рази на місяць; V розрахунків із банками (по розрахунковому рахунку, валютному рахунку, іншим рахунках, позичкам, кредитах банків і т. п.) — принаймні отримання виписок банків, а, по переданим до банку на інкасо розрахунковим документам — першу число кожного місяці; V розрахунків з платежах до бюджету — упродовж як мінімум десь у квартал; V розрахунків із дебіторами і кредиторами — щонайменше двох на рік; V інших статей балансу — першу число місяці, наступного за звітним годом.

Контрольно-перепроверочная проводиться під час інвентаризації чи відразу після його закінчення. Вона охоплює щонайменше 10% перевірених ценностей.

По частоті чи періодичності проведення розрізняють щозмінні, щомісячні (квартальні, піврічні) і річні инвентаризации.

Приміром, щозмінні інвентаризації залишків невикористаних матеріалів, наявності напівфабрикатів чи продукції ведуть у ряді виробництв під час передачі змін матеріально відповідальними особами, при використанні інвентарного методу контролю над використанням матеріалів, під час роботи з особливо дорогими чи небезпечними продуктами.

Не рідше, ніж щокварталу, проводиться інвентаризація готівкових грошових засобів і інших цінностей на кассе.

Найбільшою і трудомісткою інвентаризацією є річна. При цієї інвентаризації перевіряється як наявність тих матеріальних цінностей, а й стан розрахунків із дебіторами, обгрунтованість сум створених резервів та, реальність кредиторську заборгованість та інших пассивов.

Порядок організації инвентаризации

Порядок проведення інвентаризацій встановлено Методичними вказівками по інвентаризації майна України та фінансових зобов’язань, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 13. 06. 95 р. № 49. Методичними вказівками встановлено як загальні проведення інвентаризації, і правила проведення окремих видів майна України та фінансових обязательств.

Кількість інвентаризацій, дати їх проведення, перелік проверяемого майна встановлюється організацією, крім випадків коли проведення інвентаризації є обязательным.

Організує і керує проведенням організації керівник підприємства, його заступник чи головний бухгалтер. Керівник підприємства мусив забезпечити як всі умови для повної та точної перевірки фактичного наявності майна в встановлених термінів, а й забезпечити раптовість у разі позапланової проверки.

Відповідно до Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» за відсутності на підприємстві матеріально відповідального особи їм стає керівник предприятия.

На великих підприємствах зазвичай створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, призначена наказом керівника, що й займається проведенням обов’язкових і вибіркових інвентаризацій. При великий обсяг робіт для одночасного проведення інвентаризації майна та фінансових зобов’язань створюються робочі інвентаризаційні комісії. При малому обсязі робіт і про наявність у організації ревізійної комісії проведення інвентаризацій допускається покладати її у. До складу комісії зазвичай включаються представників адміністрації, бухгалтерії, фахівці, а й у окремих випадках представники аудиторських організацій. Завданням комісії є перевірка правильності використання коштів і зберігання тих матеріальних цінностей, своєчасне перебування помилок у бухгалтерському учете.

У результаті проведення інвентаризації складається інвентаризаційна опис у одному примірнику в кожному місцезнаходженню цінностей, і навіть по кожному материально-ответственному особі. Опис підписується комісією, материально-ответственными особами та передається в бухгалтерию.

За відсутності хоча самого члена комісії результат проведеної інвентаризації визнається недействительным.

Перевірка наявності тих матеріальних цінностей, коштів й аналізу документів виробляється у обов’язкову присутність матеріально-відповідального лица.

Проведення інвентаризації обов’язково: V При передачі майна підприємства у оренду, викуп, продажу, і навіть перетворення державного чи муніципального підприємства у товариство й інші недержавні організації V Перед упорядкуванням річний бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року V Інвентаризація основних засобів можна проводити раз на 3 роки, а бібліотечних фондів — раз на п’ять років V При ліквідації (реорганізації) підприємства V При зміні матеріально-відповідальних осіб V При встановленні фактів розкрадань чи зловживань, і навіть псування цінностей V Що стосується пожежі, стихійного лиха, аварій V При переоцінці основних засобів і товарно-матеріальних цінностей V При колективної матеріальну відповідальність інвентаризація обов’язкова на зміну керівника, при выбытии з колективу більш 50

% його членів, і навіть на вимогу членів коллектива

Інвентаризація може проводиться передаючи підприємства, будинків та споруд різних підрозділах однієї организации.

Проведення инвентаризации

Порядок проведення инвентаризации

Бухгалтер момент проведення інвентаризації становить інвентаризаційну опис товарно-матеріальних цінностей на місця зберігання і з материально-ответственным особам. Складські операції під час проведення інвентаризації не виробляються. Голова комісії на початок проведення інвентаризації візує всі подані документи, докладені до звітам, що для бухгалтерії визначенням залишків майна початку інвентаризації. Матеріально відповідальні особи дають розписки у тому, що до початку інвентаризації все видаткові і прибуткові документи на майно здано в бухгалтерію чи передані інвентаризаційної комісії і всі цінності, що надійшли з їхньої відповідальність, оприбутковано, а выбывшие списані. Аналогічні розписки дають й обличчя, мають підзвітні суми чи доручення отримання имущества.

Відомості про фактичному наявності майна, і реальності врахованих фінансових зобов’язань записуються в інвентаризаційні опису чи акти інвентаризації щонайменше ніж у двох экземплярах.

Інвентаризаційна комісія забезпечує повноту і точність внесення змін до опису даних про фактичних залишках основних засобів, запасів, товарів, коштів, іншого майна України та фінансових зобов’язань, правильність і своєчасність оформлення матеріалів инвентаризации.

Фактичне наявність майна при інвентаризації визначають шляхом обов’язкового підрахунку, зважування, обмера.

Керівник підприємства мусив створити умови для, щоб забезпечити повну і точну перевірку фактичного наявності майна в встановлених термінів (забезпечити робочої силою для переважування і переміщення вантажів, технічно справним вагарням господарством, вимірювальними і ваговими приладами, мірною тарой).

За матеріалами і товарам, що зберігається у неушкодженої упаковці постачальника, розмір цих цінностей може визначатися виходячи з документів за обов’язкової перевірці в натурі (на вибірку) частини з цих цінностей. Визначення ваги (чи обсягу) наволочных матеріалів допускається виробляти виходячи з обмірів і технічних расчетов.

При інвентаризації великої кількості вагових товарів відомості схилів ведуть роздільно із членів інвентаризаційної комісії і матеріально-відповідальне обличчя. Наприкінці робочого дня (чи з закінченні перевески) дані цих відомостей сличают, і вивірений підсумок вносять в опис. Акт обмірів, технічні розрахунки і відомість схилів докладають до описи.

Інвентаризаційні опису може бути заповнені використання коштів обчислювальної і той організаційної техніки, і ручним способом.

Найменування инвентаризуемых цінностей та, їх кількість вказують за номенклатурою й у одиницях виміру, які у учете.

В кожній сторінці опису вказують прописом число порядкових номерів тих матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості в натуральних показниках, записаних на даної сторінці, незалежно від цього, у яких одиницях виміру (штуки, кілограмах, метрах тощо.) ці коштовності показаны.

Виправлення помилок виробляється переважають у всіх примірниках описів шляхом закреслювання не правильних записів і проставления над зачеркнутыми правильних записів. Виправлення мають бути і підписано усіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальними лицами.

У описах заборонена залишати незаповнені рядки, під час останніх сторінках незаповнені рядки прочеркиваются.

На останній сторінці опису мусить бути зроблено позначка провести перевірку цін, таксировки та підрахунок підсумків за підписами осіб, які виробляють цю проверку.

Описи підписують члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальні особи. Наприкінці опису матеріально відповідальні особи дають розписку, що підтверджує перевірку комісією майна у присутності, про відсутності членам комісії будь-яких і прийняття переліченого в опису майна на відповідальне збереження. Під час перевірки фактичного наявності майна за зміни матеріально відповідальних осіб прийняв майно розписується в опису отриманні, а склав — у здачі имущества.

На майно, яка була на відповідальному збереженні, орендоване чи отримане на переробку, складаються окремі описи

Якщо інвентаризація майна проводиться протягом днів, то приміщення, де зберігаються матеріальних цінностей, під час догляду інвентаризаційної комісії мали бути зацікавленими опечатані. Під час перерви у роботі інвентаризаційних комісій (в обідню перерву, у нічний час, на інших причин) опису повинні зберігається у шухляді (шафі, сейфі) у закритому приміщенні, де проводиться инвентаризация.

Там, коли матеріально відповідальні знайдуть після інвентаризації помилки у описах, вони мають негайно (до відкриття складу, комори, секції тощо.) заявити звідси голові інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційна комісія здійснює перевірку зазначених фактів у разі їх підтвердження проводить виправлення виявлених помилок в встановленому порядке.

Після закінчення інвентаризації можуть відбуватися контрольні перевірки правильності проведення інвентаризації. Їх слід провести з участю членів інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб обов’язково до відкриття складу, комори, секції тощо., де поводилась инвентаризация.

Результати контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації оформляються актом і реєструються у книзі обліку контрольних перевірок правильності проведення инвентаризаций.

У межинвентаризационный періоду підприємствах (установах) з великою номенклатурою цінностей можуть виготовлятися вибіркові інвентаризації тих матеріальних цінностей у місцях їх збереження і переработки.

Контрольні перевірки вмотивованості проведення інвентаризацій і вибіркові інвентаризації, що проводилися межинвентаризационный період, здійснюється інвентаризаційними комісіями з розпорядження керівника підприємств (учреждений).

При виявленої недостачу керівник зобов’язаний призначити адміністративне розслідування, які проводяться, зазвичай, протягом 10 дней.

Залучення винних осіб матеріальної відповідальності виробляється у відповідності до положень статей 121−125 КзпПр РФ.

Віддзеркалення результатів інвентаризації в учете

В усіх випадках, розбіжності виявлені внаслідок інвентаризації (надлишки чи недостачі), оформляються упорядкуванням сличительных відомостей і оцінюються по фактичної собівартості. Суми надлишків і нестач ТМЦ в сличительных відомостях вказуються відповідно до їх оцінкою в бухгалтерський облік. Для оформлення результатів інвентаризації можуть застосовуватися єдині регістри, у яких об'єднані показники інвентаризаційних описів і сличительных відомостей. На цінності, не належать організації, але котрі увійшли до бухгалтерський облік (які перебувають на відповідальному збереженні, орендовані, отримані на переробку), складаються окремі сличительные ведомости.

Майно, опинившись у надлишку, підлягає оприбуткуванню і зарахуванню на фінансові результати в організації, або збільшення фінансування (фондів) у бюджетної організації з наступним встановленням причин виникнення надлишку і винних лиц.

Виявлені при інвентаризації майна надлишки приходуются, і відповідна сума зараховується на фінансові результати організації та позначається як зростання прибутку. Водночас оцінюються по сучасної вартості відтворення, а сума зносу визначається по фактичному стану об'єктів. Комісія вносить відсутні відомості в інвентаризаційні опису. Дані інвентаризації порівнюють із інвентаризаційними картками шляхом сопоставления.

При виявленні неотраженных в обліку капітальних робіт, збільшують вартість основних засобів, або ж часткову ліквідацію, зменшує початкову вартість, комісійні відповідного акта і визначає суму підвищення або зменшення початкової вартості объекта.

Надлишки приходуются як раніше не враховані кошти, колишні в експлуатації, безоплатно що надійшли (за ринковою ціною), з визначенням ступеня изношенности.

Недостача і псування майна у межах установлених законодавством норм природного зменшення населення списуються на витрати виробництва чи звернення з розпорядження керівника організації. За відсутності норм спад сприймається як наднормативна недостача.

При недостачу понад норм природного зменшення населення збиток стягується з винних осіб. Там коли винуватці не встановлено, і навіть якщо суд відмовив у наданні позові, то втрати списуються на витрати виробництва (звернення) організація чи зменшення фінансування (фондів) у бюджетної организации.

Розбіжності між даними інвентаризації і бухгалтерського обліку оформляються бухгалтерією шляхом складання крім сличительной відомості - відомості результатів, виявлених инвентаризацией.

Інвентаризація основних средств.

На початок інвентаризації рекомендується перевірити: V наявність й сьогодні стан інвентарних карток, інвентарних книжок, описів та інших регістрів аналітичного обліку; V наявність та стан фізичного аналітичних паспортів або інший технічної документації; V наявність документів на кошти, здані чи прийняті підприємством (установою) у найм і зберіганні. За відсутності документів необхідно забезпечувати їхню отримання чи оформление.

При виявленні розбіжностей і неточностей в регістрах бухгалтерського обліку чи технічної документації мусять бути внесені відповідні виправлення і уточнения.

При інвентаризації основних засобів комісія виробляє огляд об'єктів і заносить в опису повне їх найменування, призначення, інвентарні номери і основні технічні чи эксплутационные показатели.

При інвентаризації будинків, споруд й інший нерухомості комісія перевіряє наявність документів, підтверджують перебування зазначених об'єктів в власності підприємства (учреждения).

Перевіряється також наявність документів на земельні ділянки, водойми і інші об'єкти природних ресурсів, що у власності підприємств (учреждений).

При виявленні об'єктів, не узвичаєних облік, і навіть об'єктів, по що у регістрах бухгалтерського обліку відсутня чи вказані не правильні дані, що характеризують їх, комісія має включити в опис правильні відома і технічні показники першого удару. Наприклад, по будівлям — вказати їх призначення, основні матеріали з яких вони побудовано, об'єкти (по зовнішньому чи внутрішньому обміру), площа (загальна корисна площа), число поверхів (без підвалів, напівпідвалів тощо.), рік будівлі, інше; каналами — протяжність, глибину й ширину (на дні і поверхні), штучні споруди, матеріали кріплення дна і укосів; по мостам — місце перебування, рід матеріалів реалізувати основні параметри; по дорогах — тип дороги (шосе, профилированная), протяжність, вид покриття, ширину полотна і т.п.

Оцінка виявлених інвентаризацією не уточнених об'єктів мусить бути зроблена з урахуванням ринкових цін, а знос визначено по дієвому технічного стану об'єктів із оформленням відомостей оцінки і знос відповідними актами.

Основні кошти вносять у опису по найменувань відповідно до основним призначенням об'єкта. Якщо об'єкт піддався відновленню, реконструкції, розширенню чи переобладнання і як наслідок змінилося основне призначення, він вносять у опис під найменуванням, відповідним новому назначению.

Якщо комісією встановлено, що роботи капітального характеру (надбудова поверхів, прибудови нових приміщень та ін.) чи часткова ліквідація будівель і водоканалізаційних споруд (злам окремих конструктивних елементів) не відбито у бухгалтерський облік, необхідно по відповідним документам визначити суму підвищення або зниження балансову вартість об'єкту і навести опису даних про вироблених изменениях.

Машини, обладнання та транспортні засоби заносять у опису індивідуально із зазначенням інвентарного номери, заводського номери підприємства-виготовлювача, року, виготовлення, потужності і т.д.

Однотипні предмети господарського інвентарю, інструменти, верстати і т.д. однаковою вартості, що надійшли одночасно у одна з структурних підрозділів підприємств (установ), учитываемые по типовий інвентарній картці групового обліку, в описах здійснюються за найменувань з зазначенням кількості цих предметов.

Основні кошти які у момент інвентаризації виходять за межі місця перебування підприємства (установи) (в подальших рейсах морські і річкові суду, залізничний рухомий склад, автомашини; відправлений у перегляд машини та обладнання та т.п.), инвентаризуются до моменту тимчасового їх выбытия.

На кошти, не придатних для експлуатації і підлягають відновленню, інвентаризаційна комісійні окрему опис з зазначенням часу входження у експлуатацію й причин, що призвели ці об'єкти до непридатності (псування, повний знос і т.п.).

Поруч із інвентаризацією власних основних засобів, що є на відповідальному збереженні і арендованные.

По зазначеним об'єктах складається окрема опис, у якій дається посилання документи, що підтверджують прийняття цих об'єктів на відповідне зберігання чи аренду.

Інвентаризація товарно-матеріальних ценностей.

Товарно-матеріальні цінності (виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси) заносять у опис в кожному окремому найменуванням із зазначенням виду, групи кількості та інших необхідних даних (артикулу, сорти і др.).

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей повинна, зазвичай, проводиться гаразд розташування цінностей на даному помещении.

Комісія у присутності завідувача складом та інших матеріально відповідальних осіб перевіряє фактичне наявність товарно-матеріальних цінностей шляхом обов’язкового перерахунку, переважування чи перемеривания. Не допускається вносити в опису дані про залишках цінностей за даними обліку без перевірки їх фактичного наличия.

Товарно-матеріальні цінності, які у момент інвентаризації приймаються матеріально відповідальним обличчям у присутності всіх членів інвентаризаційної комісії і приходуются по реєстру чи звіту після инвентаризации.

Ці товарно-матеріальні цінності заносять у окрему опис під найменуванням «Товарно-матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації». У опису вказується дата надходження, найменування постачальника, дата і номер приходного документа, найменування товару, кількість, ціна, і сума. Одночасно на приходном документі по підпис голови інвентаризаційної комісії (чи з його дорученням члена комісії) робиться позначка «після инвентаризации».

При тривалому проведенні інвентаризації у виняткових випадках, і тільки з письмової згоди керівника і головного бухгалтера організації у процесі інвентаризації можуть відпускатися ТМЦ матеріально відповідальними особами, у присутності членів інвентаризаційної комиссии.

Ці цінності заносять у окрему опис під найменуванням «Товарно- матеріальних цінностей, відпущені під час інвентаризації». Оформляється опис за аналогією з документами на що надійшли товарно-матеріальні цінності під час інвентаризації. У видаткових документах робиться позначка мови за підписом голови інвентаризаційної комісії чи з його дорученням члена комиссии.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, відвантажених, не оплачених вчасно покупцями, що є на яких складах інші організації, залежить від перевірці обгрунтованості котрі значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського учета.

Окремо складаються опису на товарно-матеріальні цінності, перебувають у шляху, відвантажені, не оплачені вчасно покупцями і ще інших підприємств (учреждений).

У описах на товарно-матеріальні цінності, перебувають у шляху, по кожної окремої відправлення наводяться такі дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, і навіть перелік і номери документів, виходячи з яких вказані цінності враховані на рахунках бухгалтерського учета.

У описах на товарно-матеріальні цінності, відвантажені і оплачені вчасно покупцями, з кожної окремої відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.

Товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на яких складах інших підприємств (установ), заносять у опису виходячи з документів, що підтверджують цю здачу на відповідальне збереження. У описах для цієї цінності вказуються їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дату прийняття вантажу для зберігання, місце зберігання, номери і дати документов.

У описах на товарно-матеріальні цінності, які у переробку іншому підприємству (установі), вказуються найменування переробного підприємства (установи), найменування цінностей, кількість, фактична вартість за даними обліку, дата подачі цінностей на переробку, номери і дати документов.

Малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети, перебувають у експлуатації, инвентаризуются на місця їх перебування і матеріально відповідальних осіб, на зберіганні які мають вони находятся.

Інвентаризація виробляється шляхом огляду кожної дисципліни. У опису малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети заносяться по найменувань в відповідність до номенклатурою ухваленій у бухгалтерському учете.

При інвентаризації малоцінних і швидкозношувані предмети, виданих у індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових відповідальних ті предмети осіб, у яких відкриті особисті картки, з розпискою в описи.

Предмети спец одягу та столового білизни, відправлені в прання і ремонт, повинні записуватися в інвентарну опис виходячи з відомостей — накладних чи квитанцій підприємств (установ), здійснюють ці услуги.

Малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети, які прийшли у непридатність і списані, в інвентарну опис не включаються, а складається акт з зазначенням часу експлуатації, причин негодности, можливості використання тих предметів у целях.

Тара заноситься в опису за видами, цільовим призначенням і якісному стану (нова, колишня у вживанні, потребує ремонту й т.д.).

На тару який прийшов став непридатним, інвентаризаційної комісією складається акт на списання із причини порчи.

Інвентаризація коштів, грошових документів і майже бланків документів суворої отчетности

Інвентаризація каси виробляється у відповідність до Порядком ведення касових операцій на Російської Федерації, затвердженим рішенням ради директорів Банку Росії від 22. 09. 93 р. № 40 і повідомленим листом Банку Росії від 04. 10. 93 р. № 18.

На початку інвентаризації все видаткові і прибуткові документи би мало бути здано в бухгалтерію підприємства. На початок інвентаризації перевіряється: V наявність в касира правил ведення касових операцій; V пристосоване чи приміщення для зберігання коштів й ринок цінних паперів; V укладено договір про сповнену матеріальну відповідальність з особою, виконуючим функції кассира.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна також встановити: V правильність розрахунків із банками, фінансовими. Податковими органами, позабюджетними фондами, іншими підприємствами (установами), і навіть зі структурними підрозділами підприємств (установ), виділеними деякі баланси; V правильність і обгрунтованість оформленої у бухгалтерському обліку суми боргу недостачам і розкраданням; V правильність і обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованості, що включає суми дебіторської та кредиторської заборгованості, якими минули всі терміни позовної давности.

При інвентаризації до каси виробляється повний перерахунок грошових коштів що у касі. При підрахунку фактичного наявності грошових знаків та інших цінностей на касі приймаються до врахування готівка, цінні папери грошові документи (поштові марки, марки державної мита, вексельні марки, путівки у будинки відпочинку і санаторії, авіаквитки і др.).

Перевірка фактичного наявності бланків цінних паперів та інших бланків документів суворої звітності проводиться у разі виглядом бланків (наприклад, по акціям: іменні і пред’явника, привілейовані і звичайні), з урахуванням початкових і кінцевих номерів тих чи інших бланків, і навіть по кожному місцеві збереження і матеріально відповідальним лицам.

Інвентаризація коштів у шляху виробляється шляхом звіряння котрі значаться сум на рахунках бухгалтерського обліку з цими квитанцій установи банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку і т.п.

Інвентаризація коштів, що у банках на розрахунковому (поточному), валютному і спеціальні рахунки, виробляється шляхом звіряння залишків сум, котрі значаться на відповідних рахунках, за даними бухгалтерії підприємства (установи), з цими виписок банків.

Інвентаризація розрахунків із банками та інші кредитними установами по позичкам, з бюджетом, покупцями, постачальниками, підзвітними особами, працівниками, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами залежить від перевірці обгрунтованості сум, котрі значаться на рахунках бухгалтерського учета.

По заборгованості працівникам підприємств (установ) виявляються не виплачені суми з праці, підлягають переліченню на рахунки депонентів, і навіть суми і виникнення переплат работникам.

При інвентаризації підзвітних сум перевіряються звіти підзвітних осіб за виданими авансам з урахуванням їхньої над цільовим використанням, і навіть суми виданих авансів в кожному підзвітному особі (дати видачі, цільове назначение).

Основні бухгалтерські проводки за результатами инвентаризации

Виявлені при інвентаризації розбіжності фактичного наявності майна з цими бухгалтерського обліку регулюють відповідно до Положенням про бухгалтерський облік і звітності Російській Федерації в наступному порядку (у новій Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово- господарську діяльність організацій, затвердженого наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н):

V кошти, матеріальних цінностей, кошти й іншого майна, опинившись у надлишку (одночасно нараховується знос) — Дебет 07, 08, 10, 11, 15, 20, 21, 23 та інших. Кредит 91

V недостачі тих матеріальних цінностей, коштів чи іншого майна, незалежно від причин виникнення Дебет 94 Кредит 01, 03, 07, 08, 10, 11, 16 і др.

V Нестачі цінностей на межах норм природного зменшення населення Дебет 08, 20, 23, 25, 26, 29, 44 Кредит 94

V Нестачі тих матеріальних цінностей, коштів чи іншого майна, псування понад норм природного зменшення населення, і навіть перевищення вартості саме ті цінностей над які виявилися надлишок, виникає при пересортице, відносять з винних осіб Дебет 73 Кредит 94

V Сума недостачі утримана з сум нарахованої оплати праці працівників організації Дебет 70 Кредит 94

V Розкриті інвентаризацією недостачі до каси пред’являються стягування з касира Дебет 73 Кредит 50

V Сума недостачі віднесена інші витрати — за відсутності конкретних винуватців, і навіть нестач товарно-матеріальних цінностей, у стягненні яких відмовлено судом вследствии необгрунтованості позовів Дебет 91 Кредит 94

Заключение

Інвентаризація переслідує ряд завдань і цілей. Існують випадки коли інвентаризація повинна проводиться в обов’язковому порядку. Як бачимо роль інвентаризації дуже великий — з її допомогою перевіряється правильність даних поточного обліку потребує матеріальних та коштів, виявляються помилки допущені в обліку, приймаються на облік не враховані господарських об'єктів, контролюється схоронність господарських коштів, що перебувають у матеріально відповідальних лиц.

Інвентаризація має значення для правильного визначення витрат за виробництво продукції, виконаних робіт і наданих послуг, для скорочення втрат товарно-матеріальних цінностей, попередження розкрадань майна України та т. п. Інвентаризація сприяє зміцненню підприємства, попереджає можливі майнові потери.

Вона чи підтверджує дані бухгалтерського обліку, чи виявляє невраховані цінності й допущені втрати, розкрадання, недостачі. Тому, за допомоги інвентаризації контролюється як схоронність матеріальних цінностей, а й перевіряються повнота і достовірність даних бухгалтерського обліку, і отчетности.

Тільки таким чином методу бухгалтерського обліку можна встановити відповідність між кількістю і якістю майна вказаної у бухгалтерському балансі і розбазарювання майна насправді які є на предприятии.

1. Луговий В. А. Інвентаризація, документація, звітність — М., 1993 2. Інвентаризація/ Сост. Ланикина О. Н. — М., 1997 3. Захар'їн В.Р. 2200 бухгалтерських проводок у новій Плану рахунків — М. ,

2001 4. Тяжких Д. С. Самовчитель по бухгалтерського обліку — С. -П., 1997 5. Луговий В. А. Бухгалтерський облік у питаннях і відповідях — М., 1994 6. Борисов А. Інвентаризація майна, і фінансових результатов//

Фінансова газета — № 6,9 — 2001 7. Бахарєв А. В. Бухгалтерський і статистичний облік розрахунків: запитання// Заробітну плату — № 4 — 2001

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою