Бухгалтерский облік і аудит основних средств

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Ринкові відносини зумовлюють на об'єктивній необхідності підвищення ролі бухгалтерського обліку під управлінням підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень щодо управлінню підприємством за умов мінливою ринкової коньюктуры і що розвивається конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна і аналітична информация.

У умовах в підприємства виростає потреба активніше використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати й удосконалювати свою работу.

Облік займає одне з головних місць у системи управління. Він відбиває регіональні процеси виробництва, і розподілу і споживання, характеризує фінансове становище підприємства, є підставою для планування його деятельности.

Бухгалтерський облік відбиває тільки господарську діяльність, а й впливає на нее.

Облік є найважливішим засобом систематичного контролю над схоронність всіх коштів господарства за правильним використанням і виявленням додаткових резервів зниження собівартості продукции.

Особливе місце у системі бухгалтерського обліку турбує питання, пов’язані зі станом основних фондів. Це тим, що вони у своєї сукупності утворюють производственно-техническую базу визначають виробничу мета хозяйства.

За сучасних умов господарювання підприємства вже повинні приділяти особливе увагу обліку основних засобів, позаяк у результаті зниження обсягів сільськогосподарського виробництва, падіння платоспроможного попиту населення і побудову інших причин, різко знизилася ефективність використання основних засобів підприємства міста і усе це руйнівно б'є по сільськогосподарському виробництві. З іншого боку, кошти за умов ринкової економіки, жорсткої конкурентоспроможності між виробниками піддаються постійної переоцінці, здійснення яких неможливий без достовірного, оперативного і точного бухгалтерського облік і звітність по основним средствам.

Основною метою дослідження, у цій роботі вивчення діючої практики бухгалтерського обліку з прикладу конкретного господарства, виявлення наявних недоліків цьому ділянці облікової праці та розробка конкретних рекомендацій щодо вдосконалення учетно- аналітичного процесу на предприятии.

Цими для написання дипломної роботи послужила документація з обліку основних засобів і річні звіти за 1996−1998 рр. ЗАТ «Нива».

У ході дослідження було використано: метод порівняльного аналізу, монографічний, елементи методу бухгалтерського обліку, і другие.

1. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УЧЕТА АУДИТУ І АНАЛІЗУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

1.1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ.

У положенні про бухгалтерський облік і звітності Російській Федерації міститься характеристика основних засобів [2].

Основні кошти є сукупність матеріально- речовинних цінностей, використовуваних як коштів праці та які у натуральному вигляді протягом багато часу як у сфері матеріального виробництва, і у нематеріальної сфере.

Відповідно до Положення по бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ППБУ 6/97 від 3 вересня 1997 року № 65 зв, до основних засобів належить частина майна, яка у ролі коштів праці під час виробництва продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або для управлінських потреб організаціям протягом періоду, перевищує 12 місяців, і вартістю на дату придбання більш як стократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці за одиницю., незалежно від терміну їхніх корисного використання [3].

Основні кошти класифікуються відповідно до Загальноросійському класифікатору основних фондів (діє і набрав чинності з початку 1996 року постановою Держстандарту Росії від 26 грудня 1994 року № 359) [2].

Основні кошти діляться на: земельні ділянки і об'єкти природокористування; будинку; споруди; машини та устаткування; транспортні кошти; виробничий і Київський господарський інвентар; робочий худобу; продуктивну худобу; багаторічні насадження; решта видів основних засобів [2].

За призначенням кошти поділяються на виробничі кошти основний діяльності; виробничі кошти інших галузей; невиробничі основні средства.

До виробничим ставляться об'єкти, використання є спрямоване на системне отримання прибутку як основний мети діяльності, тобто використання у процесі виробництва промислової продукції, в будівництві, сільське господарство, торгівлі та громадському харчуванні, заготівлі сільськогосподарської продукції і на інших аналогічних видах діяльності. До основних засобів ставляться також капітальні вкладення на поліпшення земель й у орендовані будинку, споруди, устаткування й інші об'єкти, які стосуються основним средствам.

Капітальні вкладення багаторічні насадження, поліпшення земель входять у склад основних засобів щорічно у суми витрат, стосовних до визнаних в експлуатацію площами, незалежно від завершення всього комплексу робіт. По приналежності кошти поділяються на власні і орендовані, а, по ознакою використання — на перебувають у експлуатації (діючі), реконструкції і технічному переозброєння, про запас (резерві), на консервації [12].

Основні кошти мають оцінки: початкову, залишкову і восстановительную вартість основних засобів. Початкової вартістю об'єкта основних засобів считается:

— для об'єктів, внесених засновником має значення їхніх вкладів в статутний капітал, за домовленістю сторон;

— для будинків та споруд при подрядном способі будівництва — договоренная вартість об'єкта. Під час будівництва господарським способом кошти приймаються на облік по фактично виробленим затратам з їхньої зведенню (сооружению).

У обох випадках у початкову вартість включаються видатки проектно-вишукувальні работы;

— для устаткування — величина витрат на, включаючи витрати з доставки, монтажу, установці й інші подобное;

— для об'єктів основних засобів, які поступили безоплатно, соціальній та ролі субсидії урядового органу — їхню вартість за даними бухгалтерського обліку передавальної боку, указываемая в документах передати, з додаванням у необхідних випадках витрат за установку об'єкта чи експертним путем;

— для основних засобів, колишніх в експлуатації і набутих за плату — фактичні видатки придбання, доставку і установку.

Початкова вартість окремих об'єктів основних засобів може збільшуватися після їх реконструкції або модернізації, а зменшуватися — при часткову ліквідацію і демонтажу об'єктів. Фиксируемая у бухгалтерському обліку початкова вартість — це величина фактичні витрати на придбання або спорудження об'єкта. Вона щодо постоянна.

Початкова вартість з відрахуванням суми зносу називається залишкової вартістю основних засобів. Оцінка однакових об'єктів основних засобів, уведених у дію у час, може бути різною. Це від часу, місця та способу спорудження та придбання основних засобів, тому й виникає у визначенні відновлювальної вартості основних засобів [25].

Восстановительная вартість — це вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах (при сучасних цінах, сучасної техніці). Переоцінка основних засобів по відновлювальної вартості виготовляють відповідними рішеннями Уряди [23].

Переоцінка основних засобів проводиться у разі стану на 1 січня кожного року (тобто з рівня ціни цій даті здійснюється в протягом звітного року), При переоцінці визначається повна восстановительная вартість основних фондів, тобто повна вартість витрат, яка б досягти організація ними володіє, якщо вона мала повністю замінити їх у аналогічні нові об'єкти по ринковими цінами і тарифами, існуючим на дату переоцінки, включаючи витрати купівля (будівництво), транспортування, установку объектов.

Переоцінці підлягають все основні фонди, перебувають у власності підприємства, їх господарському віданні, оперативному управлінні, і довгострокову оренду з правом викупу будинку, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, решта видів основних фондів, незалежно від технічного стану, діючі заходи та використовувані, що перебувають у консервації, підготовлені до списанню, але з оформленню в установленому порядку відповідними актами. Повна восстановительная вартість основних фондів визначається на розсуд організації, або шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів по документально підтвердженим ринковими цінами налаштувалася на нові об'єкти, аналогічні оцінюваним, що склалася на 1 січня 1998 року (метод прямий оцінки), або шляхом індексації балансову вартість окремих об'єктів із застосуванням індексів, зміні вартості основних фондів, диференційованих за типами будинків та споруд, видам машин і устаткування, транспортних засобів у регіонах. Періодам виготовлення, придбання (індексний метод).

Метод прямий оцінки повної відновлювальної вартості основних фондів є найточнішим і дозволяє виправити неточності, що накопичилися у результаті застосування среднегрупповых індексів у ході попередніх переоцінок. Що стосується, якщо підприємство неспроможне застосувати метод прямий оцінки основних фондів, вони можуть скористатися індексним методом, із застосуванням індексів зміни вартості основних фондів, які рекомендуються Держкомстатом Росії. Підприємство, яке проводить переоцінку наявних проблем них основних фондів, можуть самостійно вибирати наведені у таблиці індексів, мінімальні, максимальні чи проміжні їх значення, з завдання найбільш точного визначення їхніх повної відновлювальної вартості [26].

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт, під яким розуміють яке закінчила пристрій, предмет чи комплекс предметів з усіма пристосуванні і приладдям, виконують разом одну функцию.

Кожному інвентарному об'єкту привласнюють певний інвентарний номер, який зберігається за даним об'єктом попри всі його перебування у експлуатації, про запас. Інвентарний номер застосовується чи позначається на учитываемом предметі і запитають обов’язково вказується в документах, що з збільшенням основних засобів. Інвентарні номери вибулих об'єктів можуть присвоюватися іншим, знову котрі вступили основних засобів не раніше, ніж через роки після вибуття. Життєвий цикл основних засобів містить такі етапи: надходження; що у виробничому процесі; переміщення всередині підприємства; ремонт; здавання у найм; інвентаризація; вибуття [21].

Відповідно до життєвим циклом облік основних засобів ведеться за наступних розділів: надходження, знос (амортизація), Витрати внутрішнє переміщення, ремонт, оренда, результат інвентаризації, вибуття. Зазначені операції оформляються типовими формами первинної облікової документації [14].

Міністерство сільського господарства та продовольства РФ наказом від № 215 від 26 липня 1996 року затвердив форми відомчих первинних документів бухгалтерського обліку сільському господарстві, куди входять 92 форми, з яких 11 форм з обліку основних средств.

Основні особливості даних первинного обліку зводиться до следующему:

. вони пристосовані до комп’ютерному учету;

. форми розроблені з урахуванням сучасних стандартів побудови документації: в особливу зону документів (у правому верхньому розі) внесено основні довідкові реквізити (дата, відділення, цех, ферма, бригада тощо), змістовна частина документів зосереджена центральній частині форми, після чого дається вказівка про записи по синтетичним і аналітичним рахунках бухгалтерського обліку. Наприкінці документа утримуватися підписи осіб, відповідальних скоєння господарських операций;

. розробки форм враховані зміни, пов’язані із застосуванням ринкових відносин: розроблено акти на оприбуткування земельних угодий;

. більшість документів зроблено більш компактними зручними в обробці та всіх наступних записів в обліковий регистры.

У зв’язку з тим, що первинні документи з сільського господарства є лише деякі з загальної документації по бухгалтерського обліку в галузях агропромислового комплексу, ніж порушувати єдину нумерацію форм було визначено серійна система кодування форм: для обліків документів з обліку основних засобів зі 101 до 130 [6].

Вступники кошти приймає комісія, призначувана керівником підприємства. Підприємство може мати простий кошти: безоплатно від юридичних і фізичних осіб, набувати за плату, в результаті будівництва нових об'єктів та реконструкції, розширення й технічного переоснащення діючих виробничих потужностей у порядку капітальних вкладень за умов довгострокової аренды.

Вартість об'єктів основних засобів погашається по засобом нарахування амортизации.

Відповідно до Положення по бухгалтерського обліку основних засобів підприємства заслуговують вибору способів нарахування амортизаційних нарахувань. Виділено такі способы:

1. лінійний способ;

2. спосіб зменшуваного остатка;

3. спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного использования;

4. спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукции

(работ).

При лінійному способі річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається з початковій вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, исчисленной з терміну корисного використання цього объекта.

При способі зменшуваного залишку — з залишкової вартості об'єкта основних засобів початку звітний період і норми амортизації, исчисленной з терміну корисного використання цього объекта.

При третій спосіб — з початкової вартості об'єкта основних засобів і річного співвідношення, де у чисельнику — число років, залишених остаточно терміну служби об'єкта, а знаменнику — сума чисел років терміну служби объекта.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань виробляється з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітній періоді і співвідношення початкової вартості об'єкта основних засобів і гаданого обсягу продукції (робіт) за всі терміни корисного використання об'єкта основних средств.

У процесі експлуатації кошти втрачають свої фізичні і технічні якості, що веде до їх зниження їх продуктивності. Для відновлення втрачених внаслідок зносу технічних і фізичних властивостей кошти ремонтують. Залежно від складності робіт розрізняють поточний, середній, капітальний і особливо складний ремонт.

Усі витрати, пов’язані з ремонтом основних засобів підприємства, беруть у витрати виробництва. Ремонт основних засобів може здійснюватися підрядним чи господарським способом. Доцільно для проведення особливо складних видів ремонту здійснювати резервування необхідних коштів, не бажаючи видатки його проведення списувати з допомогою створеного резерву [21].

Вибуття основних засобів відбувається внаслідок реалізації чи безоплатної передачі будівель організаціям, а як і при часткової чи повної ліквідації і списання внаслідок непридатності задля її подальшого використання. Доходи, витрати і від списання об'єктів основних коштів із бухгалтерського балансу підлягають зарахуванню відповідно прибуток або збиток организации.

1.2 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Колишній откормсовхоз «Развиленский», що у південно-східної частини Песчанокопского району спочатку було реорганізована у Товариство з Обмеженої Відповідальністю «Нивка» 21. 12. 91 р. Друга і остаточне реорганізація пройшов у відповідність до Цивільним Кодексом 04. 03. 99 року з Товариства з Обмеженої Відповідальністю «Нивка» в Закрите Акціонерне Суспільство «Нива».

Відстань від вибору обласного центру — р. Ростова-на-Дону — 250 км., від районного центру з Песчанокопское — 58 км.

Найближча залізнична станція пункти реалізації сільськогосподарської продукції перебувають у ст. Развильная — 35 км.

Зв’язок із районним центром здійснюється за дорозі компанії з рішучим покриттям, місцевого значения.

На території господарства розміщено 3 населені пункти хутора 1. Полянный, 2. Цвітне 3. Великий Гзк. Центральна садиба підприємства перебуває у хуторі Полянный у яких проживає 1030 людина. У тому числі 288 чол. працюють для підприємства, зокрема зайняті в сільськогосподарському виробництві - 240 чел.

Клімат носить континентальний характер. Середня температура січня — 3,50 З, мінімальна — 20,50 З, липня — +26,80 С.

Загальна земельна площа ЗАТ «Нивка» становить 8823 га, у тому числі найбільша питома вага займає сільськогосподарські угіддя (96,3%) табл. 1.2.1. У порівняні з базисним роком площа сільськогосподарських угідь збільшилася на 24 га. Однак у структурі земельних угідь особливих змін не произошло.

Аналізуючи дані таблиці 1.2.2. можна сказати, що кількість працівників ЗАТ «Нивка» 1998 року знизився у зв’язку з скороченням штатів. Спостерігається незначне зменшення кількості працівників рослинництва і найбільше зменшення кількості працівників, зайнятих в тваринництві, у зв’язку з скороченням обсягу виробництва тваринницької продукции.

Таблиця 1.2.1.

Склад і структура земельних угідь ЗАТ «Нивка» |Показники |1996 р. |1997 р. |1998 р. | | |га |% з |% до |га |% з |% до |га |% з |% до | | | |с/г |загальної | |с/г |загальної | |с/г |загальної | | | |угодь|площади| |угодья|площади| |угодья|площади| | | |ям | | |м | | |м | | |Загальна |8799|х |100 |8826|х |100 |8823 |x |100 | |земельна | | | | | | | | | | |площа, | | | | | | | | | | |у цьому | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | |Усього с/г |8471|100 |96,3 |8498|100 |96,3 |8495 |100 |96,3 | |угідь | | | | | | | | | | |У тому числі: | | | | | | | | | | |Рілля |6849|80,8 |- |6869|80,8 |- |6870 |80,9 |- | |пасовища |1622|19,2 |- |1629|19,2 |- |1625 |23,1 |- | |Ліси й |153 |- |1,7 |153 |- |1,7 |256 |- |2,9 | |чагарник | | | | | | | | | | |Ставки і |26 |- |0,3 |26 |- |0,3 |26 |- |0,3 | |водойми | | | | | | | | | | |Інші |103 |- |1,2 |103 |- |1,2 |- |- |- | |угіддя | | | | | | | | | | |Землі, |46 |- |0,5 |46 |- |0,5 |46 |- |0,5 | |зайняті | | | | | | | | | | |пасовищами | | | | | | | | | |

Таблиця 1.2.2.

Чисельність і склад працівників ЗАТ «Нивка» |Категорії працівників |1996 р. |1997 р. |1998 р. |Відхилення | | | | | |(+) (-) | | | | | |1998 від | | | | | |1996 | |Чисельність співробітників, |345 |265 |170 |-175 | |всього | | | | | |1. Працівники, зайняті в |338 |258 |164 |-174 | |с/г виробництві всього | | | | | |їх: | | | | | |робочих постійних |292 |214 |134 |-158 |

Продовження таблиці 1.2.2. |працівники рослинництва |70 |57 |55 |-15 | |працівники тваринництва |141 |98 |42 |-99 | |робочі сезонні і |10 |8 |10 |- | |тимчасові | | | | | |службовці і НТР |36 |36 |22 |-14 | |Робітники інших предприятий|7 |7 |6 |-1 | |та шкільних установ (їдальня, | | | | | |житлово-комунальне | | | | | |господарство) | | | | |

Таблиця 1.2.3.

Склад і структура товарної продукції ЗАТ «Нивка» |Види продукції |1996 р. |1997 р. |1998 р. | | |% до |% до |% до |% до |% до |% до | | |підсумку |общему|итогу |общему|итогу |загальному| | |раздела|итогу |раздела|итогу |раздела|итогу | |1. Продукція |100 |23 |100 |27 |100 |70 | |рослинництва — всього,| | | | | | | |т. р. | | | | | | | |їх: | | | | | | | | - зернові і |45 |- |10 |- |15 |- | |зернобобові | | | | | | | | - соняшник |26 |- |10 |- |15 |- | | - інша |29 |- |21 |- |40 |- | | 2. Продукція |100 |49 |100 |50 |100 |20 | |тваринництва — всього | | | | | | | |т.р. | | | | | | | |їх: | | | | | | |

Продовження таблиці 1.2.3. |худобу та птах на живу |85 |- |88 |- |100 |- | |масі | | | | | | | |молоко |1 |- |- |- |- |- | |яйце |14 |- |12 |- |- |- | |3. Інша продукція, |100 |28 |100 |23 |100 |10 | |роботи, послуги — | | | | | | | |всього, т. р. | | | | | | | |Разом |x |100 |x |100 |x |100 |

За підсумками складу і структури товарної продукції ЗАТ «Нивка», можна відзначити, що провідною галуззю 1996 — 1997 рр. було тваринництво, а 1998 р. виробництво рослинницької продукції, їхньому частку яких припадає 70% всієї товарної продукції (таблиця 1.2.3.). Господарство спеціалізується на виробництві подсолнечника.

У тваринництві худобу у живій вазі становить 20% всієї товарної продукції. Через низьких якісних показників продукції тваринництва, високу собівартість і низької ціни реалізації виробництво продукції є убыточным.

Досягнення високих фінансових результатів господарство прагне вирощувати більш рентабельні, існує попит сільськогосподарські культуры.

До складу амортизируемого майна ЗАТ «Нивка» входить кошти і малоцінні, швидко изнашивающиеся предмети (таблиця 1.2.4.).

У структурі основних засобів найбільша питома вага протягом останніх два року займають будинку, другою місці машини та оборудование.

У результаті зносу і списання деяких видів основних засобів, і навіть недостатністю коштів в підприємства їхнього заміни, їх питома вага в структурі основних засобів знизився. Значно скоротилося поголів'я продуктивного скота.

Запаси малоцінних і швидкозношувані предмети з кожним роком зменшуються, тобто не поповнюються з — за відсутності грошових средств.

Дані таблиці 1.2.5. видно, що істинні обсяги виробництва з кожним роком зменшуються. Через вибуття основних засобів сталося зниження вартості основних фондів. Продуктивність праці 1998 року знизилося проти базисним роком, у результаті виробництво валової продукції зменшується. Через зниження середньорічний вартості основних фондів зменшується фондообеспеченность. Проблема зменшення працівників впливає до зростання фондовооруженности і энерговооруженности.

Протягом трьох років господарство є збитковою. Проте, збиток з кожним роком сокращается.

Таблиця 1.2.4.

Склад і структура амортизируемого майна ЗАТ «Нивка"* тис. крб. |Показники |1996 р. |1997 р. |1998 р. | | |сума |% до |сума |% до |сума |% до | | | |підсумку | |підсумку | |підсумку | | | |розділу| |розділу| |розділу| |Основні кошти — |50 031 |100 |48 560 |100 |37 740 |100 | |всього | | | | | | | |До того ж: | | | | | | | |будинку |35 037 |69,6 |34 833 |71,3 |25 648 |68,5 | |споруди |4097 |8,6 |4097 |7,2 |2366 |6,3 | |машини та устаткування |7680 |15,3 |7259 |13,8 |7193 |19,2 | |транспортні засоби |1545 |2,6 |1507 |2,9 |1376 |3,4 | |продуктивну худобу |787 |1,4 |700 |1,4 |629 |1,5 |

Продовження таблиці 1.2.4. |інструмент і інші |1292 |2,2 |122 |0,2 |95 |0,2 | |інвентар | | | | | | | |багаторічні насадження |387 |0,7 |387 |0,7 |133 |0,3 | |Малоцінні і |21 |100 |129 |100 |80 |100 | |быстроизнашивающиеся | | | | | | | |предмети — всього | | | | | | | |зокрема: | | | | | | | |- складі |2 |12,6 |60 |46,4 |30 |37,5 | |- в експлуатації |19 |87,4 |69 |53,6 |50 |62,5 |

Таблиця 1.2.5.

Основні показники виробничої деятельности

ЗАТ «Нивка» за 1996 — 1998 рр.* |Показники |1996 г. |1997 |1998 |1998 г. |1998 в | | | | | |в % до |% до | | | | | |1996 г. |1997г. | |Валова продукція у |947 400 |503 121 |341 000 |36,0 |67,8 | |порівняних цінах — всього, | | | | | | |крб. | | | | | | | зокрема: | | | | | | |продукція рослинництва |383 600 |274 482 |264 400 |68,9 |96,3 | |продукція тваринництва |563 800 |228 639 |76 600 |13,4 |33,5 | |Середньорічна вартість всіх |29 906 |24 227 |17 146 |57,3 |70,8 | |основних фондів, т. р. | | | | | | | зокрема: | | | | | |

Продовження таблиці 1.2.5. |виробничих |2990 |24 227 |17 146 |57,3 |70,8 | |Усього енергетичних |10 475 |7935 |7935 |75,8 |100 | |потужностей у господарстві л. з. | | | | | | |Середньорічна чисельність |345 |265 |170 |49,3 |64,2 | |працівників, зайнятих в | | | | | | |сільське господарство, чол. | | | | | | |Фондообеспеченность, т. р. / |3,5 |2,9 |2,0 |57,2 |70,9 | |га | | | | | | |Фондовооруженность, л. з. |86,7 |91,4 |100,9 |46,4 |110,3 | |/чол. | | | | | | |Й Енергооснащеність, л. з. |30,4 |29,9 |46,7 |153,8 |155,9 | |/чол. | | | | | | |Зроблено валовий продукции|2746 |1898 |2000 |72,8 |105,4 | |в порівняних цінах на 1 | | | | | | |працівника, крб. | | | | | | |Середньорічна вартість |3428 |4354 |5145 |51,1 |1,2 | |оборотних засобів, т. р. | | | | | | |Прибуток (збиток), т. р. |-5390 |-3619 |-1278 |23,7 |35,3 |

* в деномінованих ценах

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО УЧЕТА

І АУДИТА.

Відповідно до законом «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996 року № 123 — ФЗ на ЗАТ «Нивка» прийнята облікова политика.

Штат бухгалтерів складається з шести людина. Головний бухгалтер веде головну книжку, становить квартальні і річні звіти, заповнює податкові декларації, і навіть розробляє перелік службовими обов’язками всім працівників бухгалтерії. У бухгалтерії ведеться документальне оформлення усіх господарських операцій, часткова угруповання документів і майже зведення в виробничий звіт. Бухгалтера відповідно до затвердженими графіком документообігу здають виробничі звіти до 25 числа кожного місяці у вищу организацию.

Як і більшість господарства ЗАТ «Нивка» затвердив основний формою бухгалтерського обліку — журнально-ордерную.

Виробничо-господарська діяльність підприємств забезпечується як з допомогою використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, але й рахунок основних фондів — коштів праці та матеріальних умов процесу праці. Облік основних засобів і амортизаційних відрахувань має важливе місце у системі бухгалтерського обліку ринкові відносини вимагають зміни правил бухгалтерського обліку основних засобів, наближення їх до основним міжнародним стандартам.

Однією із визначальних тих нормативних документів є Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21. 11. 96 р. № 129-ФЗ. Прийнято Державної думою 23. лютого 1996 року й схвалений Радою Федерації 20 березня 1996 г.

За підсумками Федерального закону наказом Міністерства фінансів РФ від 3 вересня 1997 року № 65Н затверджене Положення про бухгалтерський облік. «Облік основних засобів» (ПБУ 6/97). Воно є важливим елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, устанавливающим методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформацію про основних средствах.

Правила, закладені у ПБУ 6/97 отримали розвиток в методичних вказівки по бухгалтерського обліку основних засобів від 20 липня 1998 року № 33Н, визначальних порядок організації бухгалтерського обліку основних коштів. Слід також керуватися такими документами: Постановою Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 року № 71а «Про затвердженні уніфікованих форм первинної документації з обліку праці та оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, малоцінних і быстроизнашивающих предметів, робіт у капітальному будівництві; Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого наказом Міністерства Фінансів РФ від 27 липня 1998 р. № 34н; Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств і інструкцією з його застосуванню, наказом Міністерства фінансів РФ від 1 листопада 1995 р., з наступними доповненнями і змінами; листом Міністерства РФ від 12 листопада 1996 р. № 96. Про порядок відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій, що з податком на додану вартість будівництва і акцизами; наказом Міністерства фінансів РФ від 17 лютого 1997 року № 15 «Про відображенні в бухгалтерський облік операцій із договору лізингу»; листом від 10 червня 1998 р. № ВК-6−02/332 «Про застосування індексів інфляції 1998 року»; Постановою від 24 червня 1998 року № 627 «Про уточненні порядку розрахунку амортизаційних відрахувань й переоцінки основних фондов».

Урядовою постановою РФ від 24 червня 1998 р. № 627 «Про уточненні порядку розрахунку амортизаційних відрахувань й переоцінки основних фондів» організаціям всіх форм власності надавалося право проведення 1998 року переоцінки основних фондів на 1 січня 1998 року, коли балансову вартість об'єктів основних фондів перевищує поточні ринкові ціни. У цьому переоцінка могла здійснюватися організаціями або самостійно шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів основних фондів по документально підтвердженим ринковими цінами ними сформованим, на 1. 01. 1998 року або із експертів оцінювачів. У у разі неможливості оцінити повну восстановительную вартість окремих об'єктів основних засобів у зв’язку з відсутністю над ринком як самих цих об'єктів, продовжує їх аналогів, керівнику організації уявлялося право залучити до обліку і звітності їхню цілковиту балансову вартість по стану на 31. 12. 1995 г.

Відповідно до ПБУ 6/97 організації заслуговують не частіше один раз на рік (початку звітного року) переоцінювати об'єкти основних засобів по відновлювальної вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку за документально підтвердженим ринковими цінами. Проведення переоцінки в перебігу року й щоквартальне підбиття її результатів у разі не передбачається. Державна податкова служба РФ направила для використання їх у роботі лист Госналогслужбы Р Ф від 10 червня 1998 року № ВК-6- 02/332 «Про застосування індексів інфляції 1998-го году».

Відповідно до становищем про бухгалтерський облік і звітності підприємства міста і організації мають проводити інвентаризацію основних фондів. Інвентаризація проводиться у повній відповідності з методичними вказівками, затвердженими Міністерство фінансів РФ «По інвентаризації майна України та фінансових зобов’язань» (наказ від 13 червня 1995 року № 49), в додатку що його пункті № 3 вказані проведення інвентаризації окремих видів майна, і фінансових зобов’язань зокрема інвентаризації основних засобів. У результаті інвентаризації встановлюють відповідність між дисконтними даними і фактичним наявністю основних коштів, визначають їх комплектність, технічний стан, ступінь використання за призначенням. При інвентаризації будинків, споруд й інших об'єктів нерухомості комісія перевіряє наявність документів, підтверджують перебування цих об'єктів в власності організації. Перевіряється також наявність документів на земельні ділянки, водойми та інші об'єкти природних ресурсів, перебувають у власності організації. Окремо записують виявлені при інвентаризації невраховані об'єкти, і навіть непридатні експлуатації і відновлення основні средства.

Укладання за результатами інвентаризації, пропозиції з рішення інвентаризаційної комісії оформляють відповідним протоколом, який стверджує керівник господарства. У разі ринкової економіки ступінь інтенсивності амортизації основних засобів і віднесення в витрати визначається характером фінансової політики і стратегії организации.

ПБУ 6/97 представляє підприємствам права вибору методу нарахування амортизаційних відрахувань з об'єктів, прийнятих до бухгалтерського обліку після 1 січня 1998 г.

Крім лінійного (рівномірного) способу, у якому амортизація нараховується рівними частками протягом усього терміну служби до перенесення вартості обладнання на вартість готової продукції, організації може використати не лінійні способы.

Кожен із вибраних способів мав відбутися о обов’язковому порядку зафіксований у облікову політику предприятия.

З січня 1998 року принципово змінився нарахування амортизації. Замість індивідуальних норм амортизації потрібно використовувати по будівлям, спорудам і легковому транспорту 5 і 25 відсотків річних норм амортизації. По технологічного, енергетичному устаткуванню — 15%. по нематеріальною активам — рівними частками протягом строку існування. Якщо термін використання визначити неможливо, то термін амортизації встановлюється 10 лет.

Відповідно до ПБУ 6/97 амортизація не нараховується по: основним фондам бюджетних установ; основних засобів отриманих за договором дарування; житловому фонду тощо. д.

Перелік, витрат які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг) і Порядок формування фінансових результатів врахованих при розрахунку оподатковуваного прибутку встановлено становищем «Про склад витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції, та про порядок формування фінансових результатів врахованих при оподаткування прибутку» № 661. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, зданих у найм, здійснюватися орендодавцем в відповідність до зазначенням про порядок відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, що з орендою, лист Міністерства фінансів № 803 від 11 квітня 1990 р. Лізингові відносини регулюються Указом Президента Р Ф «Про розвиток фінансового лізингу в інвестиційної діяльності» від 17 вересня 1994 року № 1929.

Отже нормативні документи з основних засобів вимагають уважного вивчення і відстежування всіх зміни й доповнення у яких, оскільки представляється більше прав господарським суб'єктам під час виборів способів обліку основних засобів, орієнтуючись на міжнародні стандарты.

2. ОБЛІК І АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗАТ «НИВА».

2.1 ПЕРВИННИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Основні кошти підприємств АПК можуть формуватися з допомогою різних джерел, а именно:

1) вкладів учреждений;

2) безоплатного надходжень від сторонніх организаций.

В усіх випадках введення в експлуатацію різних об'єктів основних фондів може бути документально оформлен.

Первинний облік надходження основних засобів придбаних ЗАТ «Нивка» у сторонніх організацій складає підставі рахівниць-фактур. Машини, обладнання й інші об'єкти, куплені кошти при доставці в господарство приймає комісія, призначена цієї мети керівником господарства. Комісія старанно звіряє що надійшли кошти зі счетами-фактурами постачальників і оформляє прийомку актом прийому-передачі основних засобів формою № 101-АПК (додаток 1). У ньому вказується найменування об'єкта, його початкова вартість, сума нарахованого зносу на період циклу експлуатації, дата набрання нею чинності. На звороті акта відзначається технічний стан об'єкту і висновок комісії. Акт стверджує керівник підприємства. Після оформлення акта приемки-передачи разом із технічної документацією передається в центральну бухгалтерію господарства для подальшої обработки.

Після оприбуткування автомашин відразу ставлять на облік в ДАІ, а комбайни, трактори в Гостехнадзор.

При перекладі в основне стадо молодняк молодняку продуктивного і робочого худоби створюється спеціальна комісія з участю відповідних фахівців (зоотехнік, ветлікар). Комісія виробляє огляд худоби і підставі висновків становить акт перевести тварин із групи у групу формою № 97 (додаток 2).

Списання основних засобів в бухгалтерії ЗАТ «Нивка» відбивається у типових формах з заповненням реквізитів, крім розрахунків результатів від ліквідації об'єкта. Використовуються такі первинні документи: акт, а списання будинків та споруд (форма № 104-АПК), акт на списання машин устаткування й транспортних засобів (форма № 105-АПК) (додаток 3). Вони відбивається початкова вартість основного кошти, норма амортизаційних відрахувань, сума зносу, технічний стан, причина ліквідації об'єкта, склад комиссии.

Постійно діючу комісію проводить огляд об'єкта, що підлягає списанню. При выбытии тварин із основного стада заповнюється акт на выбраковку тварин із основного стада (форма № 100) (додаток 4). При списання багаторічних насаджень заповнюється акт про списання багаторічних насаджень. (Форма № 103-АПК)

З первинної документації у ЗАТ «Нивка» ведеться аналітичний облік. У господарстві аналітичного обліку ведеться за кожному інвентарному об'єкту у межах загальноприйнятої типовий класифікації основних коштів. Аналітичні рахунки відчиняються о бухгалтерії господарства на інвентарних картках форма ОС-8 «Картка обліку основних засобів» для будинків та споруд (додаток 5), для сільськогосподарських машин і оборудования.

У інвентарних картках вказується найменування об'єкта, місцезнаходження, початкова вартість, норма амортизаційних відрахувань, сума зносу, характеристика об'єкта, переоценка.

Усі інвентарні картки перебувають у картотеці, де розташовані по класифікаційним групам основних засобів. По завершені амортизаційного терміну служби основних засобів на інвентарних картках робиться позначка про припинення амортизаційних відрахувань і списання основних засобів. Інвентарні картки по выбывшим об'єктах вилучаються з картотеки і зберігаються у архіві господарства. Термін збереження у господарстві визначається планом документообігу. Усі які у господарство основних засобів закріплюються за материально-ответственными особами. З метою контролю над збереженням, переміщенням у господарстві і правильним використанням основних коштів кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер на період перебування у господарстві. Якщо об'єкт вибуває з господарства, то його номер не присвоюється інших об'єктах. Їх ставлять на окремих предметах в спосіб — незмиваною фарбою, клеймением, прикріпленням металевих ярликів. Аналітичний облік в підрозділах ведеться в інвентаризаційних описах. Вони вказується місце перебування основних коштів, матеріально відповідальні особи, найменування й стисла характеристика, рік випуску, інвентарний номер, вартість. Інвентаризаційні опису підписують матеріально відповідальні особи, директор і члени комісії. У бухгалтерії господарства виходячи з затверджених норм амортизації щомісяця визначають суму зносу по кожному об'єкту, шляхом множення балансову вартість на норму амортизации.

Загальну суму зносу на 1 січня звітного року визначають шляхом різниці між поточним роком, і роком випуску, помноженій на відсоток амортизації і балансову вартість кожного об'єкта. У господарстві розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться у спеціальній відомості «Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів» (форма 60) (додаток 6). Нарахування зносу ведеться окремо щодо об'єкта, у кожної сторінки переносити «РАЗОМ». У ньому вказується найменування об'єкта, балансову вартість, норма амортизаційних відрахувань, річна сума амортизації (на повне відновлення) і розподіл амортизації на об'єкти учета.

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО

УЧЕТА ОСНОВНИХ СРЕДСТВ.

З первинної документації і рахунків аналітичного обліку в господарстві ведеться синтетичний облік основних средств.

Синтетичний облік наявності і рух основних засобів, що належать ЗАТ «Нивка» на правах власності складає наступних счетах:

01 «Основні средства»;

02 «Зношеність основних средств».

Рахунок 01 «Основні кошти» в у господарстві призначений щоб одержати інформації про наявність і рух що належать господарству на правах власності основних засобів. Порядок віднесення об'єктів до основним засобам і склад регулюються законодавчими та інші нормативними актами. По дебету даного рахунки відбивають залишок основних засобів на початку року й подальше їх надходження, а, по кредиту — вибуття. Облік на цьому рахунку ведуть по початкової вартості основних засобів. Початкова вартість кошти, придбаних із боку за плату, визнається сума фактичні витрати підприємства для закупівлі, за винятком податку додану вартість. Дані витрати попередньо збираються на рахунку 08 «Капітальні вкладення» в кореспонденції зі своїми рахунками обліку розрахунків, та був приймаються за початкову вартість об'єкта основних средств.

Дані рахунку 01 «Основні кошти» представлені у таблиці 2.2.1.

У звітному року надходження основних засобів до господарства становило на суму 64,8 тисяч карбованців. Господарство набуло автомобіль ВАЗ, і навіть по рішенню судна у рахунок сплати боргів у ЗАТ «Нивка» передали автомобіль «Нивка». Дані господарські операції позначилися на обліку такими бухгалтерської записью:

Дп 01 «Основні средства»;

Кт 08.4 «Придбання окремих об'єктів основних средств».

Переклад молодняку тварин за основне стадо відбито бухгалтерської проводкой:

Дп 01 «Основні средства»;

Кт 08.7 «Переклад молодняку тварин за основне стадо».

У господарстві щорічно у відповідність до Урядовою постановою здійснюється переоцінка вартості основних засобів. Переоцінка виробляється індексним методом, хоча цей спосіб перестав бути найбільш оптимальним, часом трапляється спотворення вартості об'єктів основних коштів. Дооцінка основних засобів виробничого призначення відбивається бухгалтерської проводкой:

Дп 01 «Основні средства»;

Кт 87 «Додатковий капітал», а невиробничого назначения:

Дп 01 «Основні средства»

Кт 88 «Нерозподілена прибуток (непокритий убыток)».

Списання вартості об'єктів основних засобів відбивається у бухгалтерському обліку на рахунку 47 «Реалізація та інші вибуття основних средств».

Рахунок 47 «Реалізація та інші вибуття основних засобів» призначений для узагальнення інформації про судовий процес реалізації (продажу) та інших выбытии (ліквідації, списання, передачі безоплатно та інших.) що належать підприємству основних засобів, і навіть визначення фінансових результатів від своїх реалізації. По дебету його відбивається початкова вартість об'єкта, учитываемая на рахунку 01 «Основні кошти», та експлуатаційні витрати, пов’язані з выбытием основних засобів, за кредитами зазначеного рахунки — сума списаних амортизаційних відрахувань, сума виручки від продажу цінностей, які стосуються основних засобів, вартість оприбуткованих матеріальних цінностей, отримані від розбірки об'єктів основних засобів за ціною можливого використання чи можливої реализации.

Доходи, витрати і від списання об'єктів основних засобів впливають на фінансові результати господарства. Так 1998 року було реалізовані основних засобів у сумі 91 тисяча рублів. Було продано дитсадку пральна машина, також було списано: автомобіль вантажний, зернозбиральний комбайн, косарка. У бухгалтерський облік це були відбито наступним образом:

Дп 47.1 «Реалізація основних средств»

Кт 01 «Основні средства».

Друга можливість вибуття основних засобів — списання непридатних для використання основних засобів. У цьому їх ліквідація відбито наступній бухгалтерської записью.

Таблиця 2.2. 1

Схема рахунки 01 «Основні кошти» на ЗАТ «Нивка» за 1998 год.

|Дебет |Кредит | |Корреспондирующий |Сума протягом року, т. |Корреспондирующий |Сума протягом року т. р.| |рахунок |р. |рахунок | | |Сальдо на | | | | |1,01,98 рік |13 057,8 | | | |08,4 |64,8 |47,1 |91,0 | |08,7 |126,5 |47,2 |8101,4 | |87 |23 002,0 |11 |436,4 | |88 |880,8 | | | |Оборот по дебету |24 074,1 |Оборот за кредитами |8618,8 | |Сальдо на | | | | |1,01,99 |28 513,1 | | |

Дп 47.2 «Решта вибуття основних средств»;

Кт 01 «Основні средства».

У зв’язку з зниженням продуктивності частина худоби основного стада була выбракована із виставою на відгодівлю, що учтено:

Дп 11 «Тварини вирощування і откорме»;

Кт 01 «Основні средства».

Залишок наприкінці звітний період у господарстві підраховується наступним чином: сальдо початку року звітний період по дебету рахунки додають дебетовый обіг та віднімають кредитовий оборот.

Для обліку зносу основних засобів на ЗАТ «Нивка» виділено рахунок 02 «Знос основних засобів». Рахунок 02 призначений для узагальнення інформацію про знос основних засобів що належать підприємству на правах власності. Дані за рахунком 02 «Зношеність основних коштів» за 1998 рік представлені у таблиці 2.2.2.

По дебету 02 рахунки господарстві проходить списання нарахованого зносу по выбывшим об'єктах основних засобів. Списання відбивають бухгалтерської проводкой:

Дп 02 «Зношеність основних средств»

Кт 47 «Реалізація й інші вибуття основних средств».

За кредитом рахунки 02 «Зношеність основних коштів» нараховується знос в кореспонденції зі своїми рахунками урахування витрат виробництва (витрат обращения).

Нарахування зносу по основних засобів основного виробництва (Рослинництво, тваринництво, промислової переробки) отражается:

Дп 20 «Основне производство»

Кт 02 «Зношеність основних средств».

Знос з об'єктів допоміжних виробництв начисляется:

Дп 23 «Допоміжне производство»

Кт 02 «Зношеність основних средств».

За основними засобам загальновиробничого призначення нарахований знос отражают:

Дп 25 «Загальновиробничі расходы»

Кт 02 «Зношеність основних средств»

По основних засобів загальногосподарського призначення знос начисляют:

Дп 26 «Загальногосподарські расходы»

Кт 02 «Зношеність основних средств»

По об'єктах обслуговуючих виробництв нарахований знос відбивають наступній бухгалтерської проводкой:

Дп 29 «Обслуговуючі виробництва та хозяйства»

Кт 02 «Зношеність основних средств».

Результати переоцінки зносу основних засобів виробничого призначення отражены:

Дп 87 «Додатковий капитал»

Кт 02 «Зношеність основних коштів» и

Дп 88 «Нерозподілена прибуток (непокритий убыток)»

Кт 02 «Зношеність основних средств»

У бухгалтерському балансі кошти відбиваються по залишкової вартості, визначене різницею між початкової вартістю, врахованої на рахунку 01 «Основні кошти», з сумою нарахованої амортизації, врахованої на рахунку 02 «Зношеність основних средств».

Для відображення операцій із обліку основних засобів у ЗАТ «Нивка» використовують журнал-ордер 13-АПК, що ведеться за кредитами рахунків 01, 47. У журналі-ордері виділено розділ, де відбивають кредитові обертів за рахунком 01 в кореспонденції з відповідними дебетуемыми рахунками. Журнал-ордер відкривають озер місяцем. Записи до нього роблять виходячи з первинних документів рухом основних засобів. Щомісяця в журналі-ордері виводять підсумки оборотів, котрі після їх звіряння з інших дисконтних регістрів переносять в Головну книжку (додаток 7). З регістрів бухгалтерського обліку, первинної документації заповнюється Головна книга, що кредиту рахунків 08, 88, 87, 01, в дебет 01, кредиту 47 в дебет 02, кредиту 01 в дебет 47, 11, 01. Окремою графою вказуються обертів за кредитами 01, 47, 02 без розшифровки, і наприкінці року за рахунками 01 и02 виводиться сальдо: за рахунком 01 — дебетове, за рахунком 02 — кредитове. У Головну книжку дані переносяться кожний місяць і відбиваються окремо. На кожен рахунок відводиться одну сторінку. З регістрів бухгалтерського обліку, Головною книжки, інший документації за результатами року складається підприємства і поквартально. У балансі кошти відбиваються окремим рядком. До річний звітності додається форма 5 «додаток до балансу підприємства». У п’ятому розділі цієї форми «Наявність і рух основних засобів» відбивається рух основних засобів з їхньої видам. У цьому вся ж розділі вказується залишок початку року, надходження і вибуття по видам і залишок наприкінці року. Окремо відбиваються виробничі і невиробничі основні средства.

Таблиця 2.2.2.

Схема рахунки 02 «Зношеність основних коштів» у ЗАТ «Нивка» за 1998 рік. |Дебет |Кредит | |Корреспондирующий |Сума протягом року, т. |Корреспондирующий |Сума протягом року т. р.| |рахунок |р. |рахунок | | | | |Сальдо на | | | | |1,01,98 рік |6597,8 | |47,1 |64,6 |20 |1731,7 | |47,2 |7431,7 |23 |541,7 | | | |25 |12,3 | | | |26 |467,5 | | | |29 |24,2 | | | |87 |13 571,2 | | | |88 |519,7 | |Оборот по дебету |7496,3 |Оборот за кредитами |16 868,1 | | | |Сальдо на | | | | |1,01,99 | |

2.3 АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАТ «НИВА»

Мета аудиторської перевірки основних засобів полягає у встановленні збереження і раціональності їх использования.

У процесі аудиторської перевірки основних засобів вирішуються такі задачи:

— перевірка справжнього стану обліку, збереження і схоронності, ефективність їх использования;

— встановлення обгрунтованості і правильність оформлення надходження і выбытие;

— перевірка правильності обчислення зносу і віднесення витрат за ремонт основних средств.

Виходячи і поставлених завдань під час проведення аудиторської перевірки у господарстві необхідно використовувати нормативні акти, встановлюють загальні принципи бухгалтерського обліку, і аудиту основних засобів, і навіть специфіку господарства, тобто прийняту дисконтну політику, умови діяльності, кваліфікацію персоналові та технічну базу хозяйства.

У ЗАТ «Нивка» аудиторські перевірки за аналізований період через важкого фінансового становища не проводилися. Контроль проводить лише податкова інспекція, соціальній та господарстві проводиться внутрішня ревізія. Проведена аудиторська перевірка обліку основних засобів було проведено відповідно до програми (таблиця 2.3. 1). На початок перевірки перевіряється наявність для підприємства інвентарних карток, інвентаризаційних описів, правильність заповнення, наявність і впорядкування технічних паспортів чи інший технічної документации.

По інвентарним картках визначаються об'єкти основних засобів, перебувають у експлуатації запасі, ремонті, і навіть конструктивні елементи, відбивають їх індивідуальні особливості. Особливу увагу звертається наявності основних засобів культурно-побутового призначення, спецодягу, інвентарю, засобів пересування, які найчастіше викрадають. Після попереднього ознайомлення з господарством і інвентарними картками, що у ньому ведуть з обліку основних засобів, було створено програма аудиторської перевірки (таблиця 2.3.1.).

Таблиця 2.3.1.

Програма аудиторської перевірки наявності й порядку використання основних засобів за 1997−1998 роки ЗАТ «Нивка». |Об'єкти аудиторської |Методи, прийоми, дію аудиторської перевірки | |перевірки | | |Наявність надходження і |Інвентаризація, документальна перевірка руху | |використання основних |основних засобів, зустрічна перевірка, | |коштів. |відновлення втрачених леквидов. | |Знос і ремонт основных|Документальная перевірка, нарахування зносу, | |коштів. |взаємний контроль операцій та документів на: ремонт, | | |зіставлення планових і фактичних витрат на | | |ремонт. | |Зберігання і схоронність |Інвентаризація, документальна перевірка, зустрічна | |основних засобів. |перевірка документів. | |Списання і реалізація |документальна перевірка, зустрічна перевірка, | |основних засобів. |арифметична і логічна перевірка, розчленовування | | |досліджуваного об'єкта на частини, реалізація каналами.| |Облік і звітність по |Документальна перевірка, зустрічна перевірка, | |основних засобів |взаємний контроль операцій та документів. |

Через війну аудиторської дослідчої перевірки встановлено следующее:

1) невчасно оприбутковано автомобіль «Нивка» за 1997 год;

2) техніка зберігається на місці, не поставлені інвентарні номери на окремих трактори, невчасно закріплюється техніка за материально-ответственными лицами;

3) У первинних документах заповнюються в усіх реквізити (форма № 105-АПК, форма № 97, форма № 101-АПК).

Ця перевірку виконували в такий спосіб, щоб отримати достатню у тому, що оформлення первинних документів з обліку основних коштів містять істотних искажений.

2.4 БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПО ОСНОВНИМ СРЕДСТВАМ

Баланс підприємства (форма № 1-АПК) є основним формою річного звіту. У першому його розділі активу балансу «Внеоборотные» активи відбивається вартість власних основних засобів, довгострокових фінансових вливань, незавершеного будівництва, нематеріальних активів та інші внеоборотных активов.

У підрозділі «Основні кошти» показується дані про основним засобам, як чинним, і які є на консервації чи запасі по залишкової вартості. Відсотки за кредитами банків та іншим запозиченим зобов’язанням, використані на придбання основних засобів, входять у початкову вартість цих коштів, підлягають віднесенню в дебет рахунки 81 «Використання прибутку» чи інших рахунків обліку джерел. При відображенні даних із основних засобів слід, що, згідно з наказом Держкомстату, Міністерства фінансів РФ від 18 лютого 1997 року №ВД- 1−24/336 результати переоцінки основних засобів за станом 1 січня 1997 року враховуються. Вони позначаються на бухгалтерському балансі за 1 квартал 1998 року. У цьому підрозділі також відбиваються капітальні вкладення на поліпшення земель й у орендовані будинку, споруди, обладнання й інші об'єкти, які стосуються основним средствам.

Якщо придбані цінності на даний момент придбання відповідали встановленому ліміту віднесення їх до основних засобів і було оприбутковано в обліку на рахунку 01, то зв’язки Польщі з зміною ліміту (із першого січня 1997 року становить 100-кратный розмір встановленого законодавством мінімальної відстані оплати праці) вищевказані основні кошти підлягають перекладу у складі засобів у обігу залишалися і повинні продовжувати значитися у складі основних засобів. Відповідно до листи Міністерства фінансів РФ від 3 квітня 1996 року № 37 під час продажу нежилих приміщень (вмонтованих у будинку організація — продавець відбиває цю операцію в обліку з дебету рахунки 47 і кредиту рахунки 01.

Розшифровка руху основних засобів протягом звітного року, а також їхніх склад наприкінці звітного року наводиться стосовно балансу (форма № 5)

У формі № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу» дається докладна характеристика позикових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, амортизируемого майна, і другое.

У розділі «Амортизируемое майно» розшифровується склад нематеріальних активів, основних засобів і малоцінних і быстроизнашивающих предметів по початкової стоимости.

У підрозділі II «Основні кошти» відбивають наявність і рух основних засобів за видами відповідно до Загальноросійському класифікатору основних фондов.

У підрозділі вказують вартість всіх основних засобів організації, котрі значаться в неї на балансі, зокрема й окремі види основних засобів, зданих у найм, наданих безкоштовно або бездействующих.

У графі 4 підрозділу відбивається загальне надходження основних засобів в звітному року за всіх джерел, включаючи: раніше не враховані, придбані за плату, перехід із обігових коштів у основні, безплатне надходження інші організації, і навіть запроваджене дії звітному року нові основні средства.

У графі 5 підрозділу фіксують восстановительную (початкову) вартість выбывшем у звітній року основних засобів, включаючи продані за плату гаразд реалізації зайвого і неиспользуемого майна, перехід з основних в його оборотні кошти, безоплатно передані іншим організаціям, і навіть повна вартість (без відрахування зносу) основних коштів, ліквідованих у звітній року у слідстві старості і зносу, стихійних лих, аварій та інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами, у зв’язку з з реконструкцією і новим будівництвом і на інших причинам.

Зі статті «Разом» показує щодо окремих рядкам рух виробничих та невиробничих основних засобів. Річна бухгалтерська звітність є відкритої для зацікавлених користувачів: банків, кредиторів, покупців, постачальників і других.

3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

3.1 НАЯВНІСТЬ, СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Мета аналізу основних засобів — вивчити наявність, склад парламенту й структуру основних засобів, показники їх руху, і стану, визначити забезпеченість підприємства основні засоби і енергетичними ресурсу і ефективність їх использования.

1. Проаналізувати наявність, склад парламенту й структуру основних засобів, визначити показники їх руху, і состояния.

2. Визначити рівень забезпеченості підприємства виробничими основні засоби і ефективність їх использования.

Основні кошти ЗАТ «Нивка» за 1998 рік становили по початкової вартості 37 440 тис. рублів, їх кошти виробничого призначення становлять 94%, невиробничого — 6%.

Дані таблиці 3.1.1. показують, що у структурі основних фондів найбільша питома вага займають будинку, споруди, передавальні устрою тобто пасивна частина, відповідно 1996 року — 78,2%, в 1997 року — 79,1%, 1998 року — 74,1%. Частка активною частиною основних засобів у 1998 року становив 19,8%, робочий і продуктивну худобу 1. 5% і незначний питому вагу займають багаторічні насадження 0,2%. Це свідчить, що на обійсті кошти використовуються неефективно, позаяк ефективність використання основних засобів то вище, що більше частка активної части.

Характеризуючи забезпеченість господарства основні засоби звернімося даним таблиці 3.1.2. Можна відзначити, що фондообеспеченность 1998 року становила 322,8 крб. Зіставити ці показники у динаміці важко, оскільки потрібно індексувати вартість основних засобів за літами. Зіставляючи показники енергозабезпеченості в 1996—1998 роках, видно явно зниження цей показник з допомогою скорочення енергетичних потужностей на 30% 1998 року проти 1996 роком. Й Енергооснащеність можна зіставити у поступовій динаміці протягом трьох років. У 1996 року — 51,3 л. з. У 1997 року — 52,5 л. з. 1998 року — 59,1 л. з. Але справа зрушила, як було вже видно, не було за рахунок збільшення енергетичних ресурсів у розрахунку одну людину, а й за рахунок зменшення кількості працівників господарства. Усе це не можна зарахувати до позитивної тенденції. У разі ринкової економіки є досить складною зіставити такі показники як фондовіддача і фондоемкость.

Таблиця 3.1.1.

Склад і структура основних засобів на ЗАТ «Нивка» *тис. руб.

|Види основних засобів |1996 р. |1997 р. |1998 р. | | |сума |% до |сума |% до |сума |% до | | | |підсумку | |підсумку | |підсумку | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |1. Будівлі, споруди, |39 134 |78,2 |38 930 |72,1 |28 014 |74,8 | |передавальні устрою | | | | | | | |2. Машини й устаткування |7680 |15,3 |7259 |14,9 |7193 |19,2 | |3. Транспортні кошти |1545 |3,1 |1507 |3,1 |1376 |3,4 | |4. Робітник і продуктивний |787 |1,6 |700 |1,4 |629 |1,5 | |худобу | | | | | | | |5. Багаторічні насадження |387 |0,7 |387 |0,7 |133 |0,5 | |6. Інші кошти |498 |1,1 |164 |0,8 |95 |0,6 | |РАЗОМ: |50 031 |100 |48 560 |100 |37 440 |100 |

* в деномінованих ценах

Таблиця 3.1.2.

Показники забезпеченості ЗАТ «Нивка» основними фондами і ефективність їх использования.

|Показатели |1996 р. |1997 р. |1998 р. | |Показники забезпеченості: | | | | |фондообеспеченность, тис. р. |41,3 |143,4 |322,8 | |фондовооруженность, тис. р. |10,7 |43,2 |127,1 | |энергообеспеченность, л. з. |1,9 |1,7 |1,5 | |й енергооснащеність, л. з. |51,3 |52,5 |59,1 | |Показники ефективності: | | | | |фондовіддача, тис. крб. |0,28 |0,09 |0,02 | |фондоемкость, тис. крб. |3,5 |10,8 |34,7 |

3.2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДОВ

Методика аналізу ефективності вкладення підприємства у основні кошти, їх експлуатація і відтворення повинна враховувати ряд принципових положений:

. функціональна корисність основних засобів зберігається у перебігу протягом ряду років, тому витрати на їх придбання і експлуатації розподіляються у времени;

. момент фізичної заміни (відновлення) основних засобів не збігаються з моментом їх вартісного заміщення. У результаті виникатимуть втрата часу та збитки, занижені фінансові результати діяльності предприятия;

. ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному залежно від своїх виду, приналежності, характеру участі у виробничому процесі, і навіть призначення. Оскільки кошти обслуговують як виробничу сферу діяльності підприємства, а й соціально-побутову ефективність їх використання визначається як економічним. а й соціальним. екологічними та інші факторами;

Таблиця 3.2.1.

Наявність і рух основних засобів |Найменування показників |залишок на |Надійшло |Вибуло |Залишок на | | |початок 1998| | |кінець | | |р. | | |1998 р. | |1. Основні кошти: | | | | | |Будівлі |25 641 |7 |- |25 648 | |Споруди |2366 |- |- |2366 | |Передавальні устрою |- |- |- |- | |Машини й устаткування |7898 |226 |931 |7193 | |Транспортні кошти |1684 |80 |388 |1376 | |Інструмент і інші |105 |8 |18 |95 | |інвентар | | | | | |Робочий худобу |6 |- |- |6 | |Продуктивний худобу |694 |158 |429 |623 | |Багаторічні насадження |128 |5 |- |133 | |решта видів основних |3121 |2 |- |3123 | |коштів | | | | | |Разом: |41 643 |486 |1766 |40 363 | |До того ж: | | | | | |виробничий |35 839 |486 |1766 |34 558 | |невиробничий |5805 |- |- |5805 | |2. Незавершене | | | | | |будівництво | | | | |

Повнота і достовірність результатів аналізу основних засобів залежить від ступеня досконалості бухгалтерського обліку, налагодженості систем реєстрації операції з об'єктами основних засобів, повнотою заповнення дисконтних документів, точність віднесення об'єктів до облікованим класифікаційним групам, достовірності інвентаризаційних описів. глибинні розробки та ведення регістрів аналітичного учета.

Як джерела бухгалтерської інформації для аналізу основних засобів, використовувалися рахунки 01 «Основні кошти»; 02 «Зношеність основних коштів»; 03 «Довготерміново орендовані кошти»; 07 «Устаткування до установці» 08 «Капітальні вкладення»; форми № 1; 2; 5 річний і квартального бухгалтерської звітності предприятия.

У результаті аналізу необхідно оцінити розміри, динаміку і структуру вкладень капіталу кошти, виявити головні функціональні особливості виробничої деятельности.

Для цього він виробляється зіставлення даних початку і поклала край звітний період за всі елементам основних средств.

Узагальнену картину процесу руху, і відновлення основних засобів в розрізі стандартних класифікаційних груп можна отримати таблиці 3.2.1.

У таблиці 3.2.2. наведено «горизонтальний» аналіз показників руху основних засобів. Перші п’ять граф повторюють відомості, які у формі № 5. бухгалтерської звітності ЗАТ «Нивка». У графі 6 визначається абсолютне відхилення протягом року за видами основних засобів. У графах 7 і побачили 8-го визначаються відносні зміни у відсотках величинам початку року й до зміни підсумку отчетности.

Як очевидно з табл. 3.2.2. на ЗАТ «Нивка» вибуття основних засобів перевищує надходження. Великий питому вагу у структурі вибулих основних засобів займають машини та устаткування, транспортні засоби та продуктивний скот.

У динаміці змін позитивної тенденцією є випередження зростання виробничих фондів тоді як непроизводственными.

Таблиця 3.2.2.

Аналіз наявності і рух основних средств

(«горизонтальний» аналіз) |Найменування |остаток|Поступи|Выбыло |Остаток|Изменения протягом року | |показників |на |ло | |на | | | |початок | | |кінець | | | |1998 р.| | |1998 р.| | | | | | | |абсол. |в % на |У % до | | | | | | | |поч. |изменне| | | | | | | |року |зв. | | | | | | | | |підсумку | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |1. Основні | | | | | | | | |кошти: | | | | | | | | |Будівлі |25 641 |7 |- |25 648 |7 |0,02 |-0,5 | |Споруди |2366 |- |- |2366 |1 |0,04 |-0,07 | |Передавальні |- |- |- |- |- |- |- | |устрою | | | | | | | | |Машини і |7898 |226 |931 |7193 |-705 |-8,92 |55,07 | |устаткування | | | | | | | | |Транспортні |1684 |80 |388 |1376 |-308 |18,29 |24,06 | |кошти | | | | | | | | |Інструмент і |105 |8 |18 |95 |-10 |-9,52 |0,78 | |багато іншого| | | | | | | | |Робочий худобу |6 |- |- |6 |1 |16,66 |0,07 | |Продуктивний |694 |158 |429 |623 |-71 |-10,23 |5,55 | |худобу | | | | | | | | |Багаторічні |128 |5 |- |133 |5 |3,9 |0,39 | |насадження | | | | | | | | |решта видів |3121 |2 |- |31 123 |2 |0,06 |0,15 | |основних засобів| | | | | | | | |Разом: |41 643 |486 |1766 |40 363 |-1280 |-3,07 |100 | |До того ж: | | | | | | | | |производственный|35 838 |486 |1766 |34 558 |-1280 |-3,57 |100 | |непроизводственн|5805 |- |- |5805 |1 |0,01 |-0,07 | |ый | | | | | | | | |2. Незавершене| | | | | | | | |будівництво | | | | | | | |

Таблиця 3.2. 3

Аналіз зміни у структурі основних средств

(«вертикальний» аналіз) |Найменування |На початку року |У найгіршому разі року |Зміни | |показників | | | | | |всього |в % до |всього |в % до |всього |в % до | | | |підсумку | |підсумку | |підсумку | |1. Основні | | | | | | | |кошти: | | | | | | | |Будівлі |25 641 |61,6 |25 648 |63,5 |7 |1,9 | |Споруди |2366 |5,7 |2366 |5,9 |1 |0,2 | |Машини і |1648 |4,04 |1376 |3,4 |-308 |-0,6 | |устаткування | | | | | | | |Транспортні |7898 |19 |7193 |17,8 |-705 |1,2 | |кошти | | | | | | | |Інструмент і |105 |0,2 |95 |0,2 |-10 |- | |багато іншого| | | | | | | |Робочий худобу |6 |0,01 |6 |0,01 |1 |- | |Продуктивний |694 |1,7 |623 |1,5 |-71 |-0,2 | |худобу | | | | | | | |Багаторічні |128 |0,3 |133 |0,3 |5 |- | |насадження | | | | | | | |решта видів |3121 |7,5 |3123 |7,7 |2 |0,2 | |основних засобів| | | | | | | |Разом: |41 643 |100 |40 363 |100 |-1250 |- | |До того ж: | | | | | | | |производственный|35 838 |86,06 |34 558 |85,6 |-1250 |-0,4 | |непроизводственн|5805 |14 |5805 |13,4 |1 |-0,6 | |ый | | | | | | | |2. Незавершене| | | | | | | |будівництво | | | | | | |

У структурі основних засобів для виробничих фондів (графа 8) становить 100%, а невиробничих — 0,07%.

Більше змістовної є інформація отриманого результаті методики «вертикального» аналізу звітності про рух основних засобів. «Вертикальне» аналіз означає розрахунок й оцінку структури та структурних змін — у складі основних засобів і представлено таблиці 3.2.3.

Відповідно до таблиці 3.2.3. частка виробничих фондів за звітний період зменшилася на 0. 4%, зокрема машин і устаткування 1,2%. Частка невиробничих фондів зменшилася на 0,6%. З очевидного балансу виробничих фондів можна вивести взаємопов'язаний набір показників для обліку, аналізу та оцінки процесу відновлення виробничих фондов:

ОПФкп=ОПФн.г. +ОПФнов. -ОПФвыб. де ОПФк.г. — виробничі фонди наприкінці года,

ОПФн.г. — виробничі фонди початку года,

ОПФнов. — фонди, запроваджене звітному периоде,

ОПФвыб. — фонди, выбывшие у звітній периоде

Розглянемо показники, розраховані основі рівності: 1. Індекс зростання виробничих фондов:

[pic] 2. Коефіцієнт відновлення виробничих фондов:

[pic] Це характеризує частку нових основних засобів у складі всіх фондів наприкінці року; 3. Коефіцієнт інтенсивності обновления:

[pic]

Це служить для характеристики темпів технічного процесу. Відомо, що темпи введення основних фондів наукових і виробничих потужностей набагато вища темпів їх вибуття. Це призводить до «старіння» застосовуваної техніки, до підвищення термінів експлуатації машин і устаткування за економічно доцільні пределы;

4. Коефіцієнт масштабності відновлення фондов:

[pic]

Показник характеризує частку нових фондів стосовно початковому рівню. Можлива деталізація аналізу за формами відновлення (технічне переозброєння, реконструкція, розширення й т. п.);

5. Коефіцієнт стабільності ОПФ характеризує збережені для використання фонды:

[pic]

6. Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондов:

[pic]

Швидкість відновлення основних фондів визначається інвестиційної активністю і выбытием.

Сучасна реалізація вибулих основних фондів дозволяє прискорювати процес відновлення, використання виручки для закупівлі нових фондів. а також стимулювати розширене производство.

Таблиця 3.2.4.

Показники руху, і стану основних засобів у ЗАТ «Нивка» |Показники |1996 р.* |1997 р.* |1998 р. | |1. Індекс зростання основних фондів |0,95 |0,94 |0,96 | |2. Коефіцієнт відновлення |0,02 |0,004 |0,0 | |виробничих фондів | | | | |3. Коефіцієнт вибуття |0,04 |0,06 |0,04 | |виробничих фондів | | | |

* 1996 і 1997 рр. в деномінованих цінах 1998 года.

Індекс зростання основних фондів у ЗАТ «Нивка» період із 1996 по 1998 рр. менше одиниці, збільшення рік у рік незначне. це означає тому, нові кошти у господарстві купуються у невеликих кількостях, а старі списуються внаслідок ликвидации.

Коефіцієнт відновлення виробничих фондів характеризує частку нових засобів виробничого призначення до складі всіх фондів наприкінці года.

У 1996 року у ЗАТ «Нивка» цей показник становив — 0,02 1997 року — 0,04, а 1998 року — 0,01.

Отже, нових основних виробничих фондів у складі всіх основних фондів незначна, але у 1998 році відбулося збільшення цих фондов.

Коефіцієнт вибуття фондів відбиває частку вибулих основних засобів в складі основних фондів початку року. Максимального значення цей показник сягнув у 1997 року і становить 0,06 чи 6% основних виробничих фондів, наявних у господарстві на 1 січня 1997 года.

У такий спосіб ЗАТ «Нивка» спостерігається відновлення основних засобів, але вибуття перевищує поступление.

ВИСНОВКИ І ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За підсумками вивчення організації обліку, і аудиту основних кошти ЗАТ «Нивка» можна зробити такі висновки: 1. Організаційна структура облікового процесу побудовано основі закона

РФ «Про бухгалтерський облік» № 129 ФЗ за принципом часткової децентралізації. 2. У господарстві застосовується журнально-ордерная форма обліку. 3. Первинний облік основних засобів ведеться на типових бланках старого зразка. за її заповненні ряд реквізитів опускається (кореспонденція рахунків, технічні характеристики об'єктів, результати від ліквідації). 4. Аналітичний облік основних засобів ведуть на місця експлуатації і матеріально відповідальних осіб. Інвентарний облік ввозяться інвентарних картках спеціалізованих форм. 5. Синтетичний облік основних засобів відбивають на рахунку 01 «Основні кошти» з окремим урахуванням їхньої зносу на рахунку 02 «Зношеність основних коштів». Кореспонденція даних рахунків відповідає типовий. 6. Регистром бухгалтерського обліку основних засобів є журнал-ордер №

13, куди накопичують дані за квартал з помісячним виведенням підсумків. 7. Аудиторська перевірка цьому підприємстві звітному року не проводилася через важкого фінансового становища. 8. Аналіз оборотності та ефективності використання основних засобів показав, індекс зростання основних фондів у ЗАТ «Нивка» період із 1996 по

1998 рр. менше одиниці, збільшення рік у рік незначительные.

З метою поліпшення обліку основних засобів цьому підприємстві доцільно рекомендувати такі заходи: 1. У облікову політику підприємства чітко визначити спосіб нарахування зносу основних засобів. 2. Вести первинний облік у нових уніфікованих формах, разработанных

Міністерством сільського господарства, з певним заповненням передбачених реквізитів. 3. Посилити контролю над списанням основних засобів з балансу. 4. Автоматизувати форму обліку, і збільшити ефективність дисконтних работ.

1. Закон Р Ф «Про бухгалтерський облік» // Економіка сільськогосподарських предприятий. /1997, № 3

2. Положення про бухгалтерський облік і звітності в Российской

Федерації. Наказ Мінфіну РФ від 26. 12. 94 № 170 (з цим і доповненнями від 19. 12. 95 № 130) (Нормативні акти для бухгалтерії 1995.

3. Про положення по бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/97 // Податки 1998 № 3.

4. Указ президента РФ від 22 грудня 1993 № 2263. Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерської отчетности

// Економіка життя й 1996 р. № 13.

5. Методичні рекомендації щодо застосування журнально-ордерній форми бухгалтерського обліку на промислових підприємствах. М: Известие

1994.

6. Методичні рекомендації ведення первинних документів бухгалтерського обліку сільському господарстві. //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства 1997 №

10−12.

7. Про затвердження методичних вказівок по бухгалтерського обліку основних засобів. Наказ Мінфіну РФ від 20 липня 1998 року № 33н

//Економіка сільськогосподарських і переробних предприятий

1998 № 12.

8. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку на агропромислових підприємствах, у умовах ринкової економіки — М: Звістка 1998.

9. Алборов Р. А. Облік і призначає нові способи амортизації вартості основних засобів //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства 1998 № 5.

10. Бакаєв А. З. Бухгалтерський облік. Річна бухгалтерська звітність організації - М: Бухгалтерський облік, 1997.

11. Бакаєв А. З. До виходу Федерального закону «Про бухгалтерський облік» //Фінансова газета. 1996 № 50.

12. Безруких П. З. Бухгалтерський облік — М: 1996.

13. Бухгалтерський облік в АПК — Навчальне і практичне пособие.

Компанія «Дека» — М: 1996.

14. Бухгалтерський облік. Навчальне і практичний посібник. К1 Компания

«дека» — М: 1996

15. Васькин Ф. І., Свободина М. У. Первинний облік основних засобів сільському господарстві //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства 1998 № 2

16. Гоголів А. До. Амортизація. альтернативні методи расчета

//Бухгалтерський облік. 1996 № 3 з. 20

17. Гришман Р. І. Бухгалтерський облік сільському господарстві- м:

Агропромиздат 1996

18. Данилан Я. А. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах — М: Агропромиздат 1996

19. Далин У. У. Переоцінка основних засобів // Економіка і жизнь

1997 № 13

20. Камышанов П. І. Бухгалтерський облік і аудит. М.: Инфра — М, 1998

21. Кондраков М. П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник — М: Инфра

1998 — з. 107−144

22. Козлова Є. А. Бухгалтерський облік: Фінанси і статистика — М

Фінанси і статистика 1998

23. Луговий У. А. Облік надходження основних засобів //Бухгалтерський облік 1998 № 8 з. 11

24. Луговий У. А. Облік руху основних засобів і нематеріальних активів при спільної прикладної діяльності 1998 № 12 з. 17

25. Луговий У. А. Облік зносу, ремонту, інвентаризації основних засобів// бухгалтерський облік 1998 № 10 з. 28

26. Луговий У. А. Облік вибуття та її реалізації основних засобів //

Бухгалтерський облік 1998. № 12 з. 25

27. Новодворский У. Д. Про оцінку основних засобів // Бухгалтерський облік 1996 № 5 з. 24

28. Пизенгольц М. З. Вирова А. Б. Бухгалтерський облік сільському господарстві Т.1 — М: Колос 1993 — з. 336

29. Губін Ю. Ф. Солдатський У. М. бухгалтерско-аудиторский портфель

(Книжка підприємця, книга бухгалтера, книга аудитора) М:

СОМИНТЕК 1994

30. Смекалов П. У. Практикум з аналізу господарську діяльність сільськогосподарських підприємств. Санкт-Петербург 1996

31. Смекалов П. У. Практикум з аналізу господарську діяльність сільськогосподарських підприємств — М: Фінанси і статистика

1997

32. Збори законодавства РФ № 20 13 травня 1996. Офіційне видання ст. 2326 п 4. 5

33. Цапкин І. У. Стандарт аудиторської перевірки і основних засобів //Економіка сільськогосподарських і переробних предприятий1998 № 4 з. 10.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою