Бухгалтерский баланс

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Бухгалтерський баланс як засіб угруповання і узагальнення інформацію про майні предприятия.

Баланс (франц. balance, ваги) — система показників згрупованих в зведену відомість як двосторонньої таблиці, які відбивають наявність господарських засобів і джерел формування в грошову оцінку на певну роботу. У основі своїй термін «баланс» латинського походження. Буквально: bis — двічі, lans — чаша весов.

Балансовий метод як засіб уявлення даних як двосторонніх таблиць із рівними результатами широко використовують у плануванні, обліку і економічним анализе.

У бухгалтерський облік слово «баланс» має подвійне значение:

1) рівність підсумків, коли рівні підсумки записів по дебету і кредиту рахунків, підсумки записів по аналітичним банківських рахунках і відповідному синтетичному рахунку, підсумки активу і пасиву бухгалтерського балансу і за т.д.

2) найважливіша форма бухгалтерської звітності, показує стану коштів підприємства у грошову оцінку на певну дату.

Сутність бухгалтерського балансу проявляється у її призначення. З одним боку, якого є частиною методу бухгалтерського обліку. З іншого боку, бухгалтерський баланс — одне з форм періодичної і обсяг річного отчетности.

У бухгалтерському балансі показують стан коштів підприємства у грошову оцінку на певну дату. Ці цифри кваліфікуються по складу, джерелам формування, розміщення і т.д.

Найважливіші у бухгалтерському обліку класифікаційні ознаки господарських коштів: 1) состав (вид); 2) источники формирования.

Господарські кошти за складом поділяються на основні оборотні. По джерелам формування господарські кошти поділяються за власні і привлеченные.

Бухгалтерський баланс побудований на класифікації господарських коштів, тобто. він з двох рівноважних частин: лише у відбиваються кошти по їх складу (кошти, виробничі запаси, готову продукцію, каса тощо.), а, а інший — за різними джерелами формування (статутний капітал, позички банку, заборгованість постачальникам тощо. Перша частина балансу називається активом, а друга — пасивом. Найважливішою особливістю бухгалтерського балансу є рівність підсумків активу і пасиву, оскільки у активі й у пасиві відображається один і той ж — господарські кошти підприємства, але різнобічно: на рахунку показується склад коштів, а пасиві рахунок яких джерел вони сформированы.

Кожен елемент активу і пасиву (вид коштів чи джерел) називають статтею баланса.

У світовій практиці приймаються дві форми бухгалтерського балансу: горизонтальний і вертикальний. При горизонтальній формі активи демонструються у частині балансу, пасиви у правій. Вертикальна форма балансу передбачає послідовне розташування балансових статей (стовпчик): спочатку статті, що характеризують актив, далі - статті пасиву. У вибір горизонтальній чи вертикальної форми балансу залишено за економічними субъектами.

Незалежно від вибраного варіанту застосовується управление:

Активи = Пасиви + Капитал.

Балансові статті об'єднують у групи, а групи в розділи. У основі такої об'єднання лежить економічний зміст самих статей балансу, а порядок розташування статей у конкретній боці визначено вертикальними і горизонтальними взаємозв'язками між статтями і разделами.

Вертикальні взаємозв'язку статей активу балансу припускають їх розташування гаразд підвищити рівень ліквідності. На початку відбиваються менш ліквідні статті («не матеріальні активи», «кошти», «довгострокові інвестиції» тощо.), тож під кінець найліквідніші (грошові кошти на касі, на розрахунковому і валютному рахунках, в розрахункових документах).

Угруповання балансових статей активу балансу дає можливість окреслити три раздела:

1. внеоборотные активы;

2. оборотні активы;

3. убытки.

Починаючи з звітності 2000 року у активі два раздела:

1. внеоборотные активы;

2. оборотні активы.

Перший розділ об'єднує групи довгострокових активів: не матеріальні активи, кошти, незавершене будівництво, довгострокові фінансові вкладення, інші внеоборотные активы.

Другий розділ складається з поточних активів, які сформовані в окремі групи: запаси, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, кошти. Причому сума дебіторської заборгованості, платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати й понад 12 місяців після звітної дати, показані з кожної статті раздельно.

Вертикальні взаємозв'язку статей активу балансу впливають на порядок розташування статей пасиву балансу. Цьому сприяє горизонтальні взаємозв'язку балансових статей активу і пасиву: статті активу повинні перебуває в проти пасиву, джерелами освіти деяких статей виступають. Наприклад, кошти купуються за рахунок джерел власні кошти чи довгострокових зобов’язань, а поточні зобов’язання використовують у основному задля накопичення поточних активів економічного суб'єкта. Отже, вертикальні взаємозв'язку балансових статей пасиву припускають послідовність: джерела власні кошти (власний капітал), довгострокові зобов’язання і поточні зобов’язання, які дозволяють виділити три розділу пассива:

4) капітал та резервы;

5) довгострокові обязательства;

6) короткострокові обязательства.

Для третього розділу визначальним є статутний капітал, характерний тих економічних суб'єктів, де відсутня один власник (АТ, ТОВ та інших.) У державних підприємств і муніципальних підприємствах цю частину майна представлена статутним фондом.

Нерозподілена прибуток (збиток) звітного року й минулих років, фонд соціальної сфери мають місце у 3 розділі як варіант облікової політики у разі розподілу прибыли.

У четвертому розділі розкривається зміст довгострокових зобов’язань банків та довгострокових позик, інших довгострокових обязательств.

У п’ятому розділі балансу відбиваються земні кошти на вигляді позичок банків і позик зі терміновим погашенням протягом 12 місяців після звітної дати й різні види кредиторську заборгованість. Особливе місце у даному розділі займають джерела власні кошти, вуглепостачальники, які попередніми розділи балансу. Вони називаються розділ статей «Доходи майбутніх періодів», (резерви майбутніх витрат) і др.

Результати по балансовими статтям активу чи пасиву називаються валютою баланса.

Кожний рядок балансу має власний порядковий номер, що забезпечує її перебування, й посилання деякі статьи.

Для відображення стану засобів у балансі передбачені дві графи: «На початок звітний період» і «У найгіршому разі звітного периода».

Така принципова схема і змістом бухгалтерського баланса.

Звітна форма чинного бухгалтерського балансу (Додаток 1 до наказу Мінфіну РФ від 13. 01. 2000 року № 4н). Приклад ТОВ «СГТС» представленій у додатку 1.

2. Види бухгалтерських балансов.

Є кілька видів бухгалтерських балансів залежно від мети їх створення. Ознакою класифікації бухгалтерських балансов:

1) час составления;

2) джерело составления;

3) обсяг информации;

4) характер деятельности;

5) форма собственности;

6) об'єкт отражения;

7) спосіб очистки.

За час складання бухгалтерські баланси можуть быть:

1) вступительные;

2) текущие;

3) ликвидационные;

4) разделительные;

5) объединительные.

По джерелам складання баланс підрозділяється на інвентарні, книжні й генеральные.

За обсягом інформації баланс підрозділяється на одиничні й сводные.

За характером діяльності баланси може бути основний рахунок і не основний деятельности.

По формам власності розрізняють баланси державних, муніципальних, кооперативних, колективних, приватних, змішаних і спільних підприємств, громадських организаций.

За обсягом відображення баланси діляться на самостійні і отдельные.

По способу очищення може бути балансы-брутто і баланси нетто.

До бухгалтерського балансу пред’являються такі вимоги: правдивість (вірність), реальність, єдність, наступність, ясность.

Через війну производственно — господарську діяльність відбуваються безперервні зміни у засобах підприємств та джерела їх знань. Це знаходить свій відбиток у зміні статей балансу у поступовій динаміці. По напрямам і рівня впливу розміри структуру валюти балансу все майно фактів господарському житті поділяються чотирма типа.

3. Зміст бухгалтерського баланса.

Відповідно до ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» утв. наказом Мінфіну РФ від 6. 07. 97 р. № 43н встановлено зміст бухгалтерського балансу у складі бухгалтерської звітності организации.

Бухгалтерська звітність і бухгалтерський баланс у складі бухгалтерської звітності повинна давати достовірне і повний уявлення фінансове становище організації, фінансові результати її діяльність змін у її фінансовому положении.

У бухгалтерському балансі активи й інвестиційні зобов’язання повинні представлятися з підрозділами залежно від терміну звернення (погашення) короткострокові і довгострокові. Активи й інвестиційні зобов’язання видаються як короткострокові, якщо відлік терміну звернення (погашення) із них не більш 12 місяців після звітної дати чи тривалості операційного циклу коли він перевищує 12 місяців. Решта активи й інвестиційні зобов’язання видаються як долгосрочные.

Таблица 1.

Показники бухгалтерського балансу. |Розділ |Група статей |Стаття | |1 |2 |3 | |Актив | |Внеоборотные |Не матеріальні |Права на об'єкти інтелектуальної | |активи |активи |(промислової) власності. | | | |Патенти, ліцензії, торгові знаки, | | | |знаки обслуговування інші аналогічні | | | |правничий та активи. | | | |Організаційні витрати. Ділова | | |Основні средства|репутация організації. | | | |Позикові ділянки і об'єкти | | | |природокористування. Будівлі, машини, | | | |обладнання й інші основні | | | |кошти. Незавершене будівництво. | | |Дохідні вложения|Имущество передачі в лізинг. | | |в матеріальні |Майно, наданий за договором | | |цінності. |прокату. | | |Фінансові |Інвестиції в дочірні суспільства. | | |вкладення. |Інвестиції в залежні суспільства. | | | |Інвестиції до інших організації. | | | |Позики, надані організаціям на | | | |термін більше 12 місяців. | |Оборотні активи| |Інші фінансові вкладення. | | |Запаси |Сировину, матеріали та інші аналогічні | | | |цінності. |

Продолжение таблиці 1. |1 |2 |3 | | | |Витрати в незавершеному виробництві (| | | |витратах звернення). Готова | | | |продукція, товари для перепродажу і | | | |товари відвантажені. | | |ПДВ щодо |Витрати майбутніх періодів. | | |придбаним |Одержувачі і замовники. | | |цінностям. |Векселі для отримання. | | |Дебіторська |Заборгованість дочірніх і залежних | | |заборгованість. |товариств. | | | |Заборгованість учасників (засновників) | | | |за депозитними вкладами статутний капітал. | | | |Аванси видані. | | |Фінансові |Інші дебітори. | | |вкладення. |Позики, надані організаціям на | | | |термін менше 12 місяців. | | | |Власні акції викуплені в | | |Грошові |акціонерів. | | |кошти. |Інші фінансові вкладення. | | | |Розрахункові рахунки. | | | |Валютні рахунки. | | | |Інші кошти. | | | | | |Пасив | |Капітал і резерв|Уставный капітал.| | | | | | | |Додатковий | | | |капітал. | |

Продолжение таблиці 1. |1 |2 |3 | | |Резервний |Резерви освічені відповідно до | | |капітал. |законодавством. | | | |Резерви, освічені відповідно до | | | |установчими документами. | | | | | | |Нерозподілена | | | |прибуток | | | |(непокритий | | |Довгострокові |збиток — |Кредити, підлягають погашення більш як| |зобов'язання. |віднімається) |через 12 місяців після звітної дати. | | |Позикові средства. |Займы, підлягають погашення більш як | | | |через 12 місяців після звітної дати. | | | | | | | | | |Короткострокові | |Кредити, підлягають погашення протягом| |зобов'язання. |Інші |12 місяців після звітної дати. | | |зобов'язання. |Позики, підлягають протягом 12 місяців | | |Позикові средства. |после звітної дати. | | | |Постачальники і підрядчики. | | | |Векселі до сплати. | | | |Заборгованість перед дочірніми і | | | |залежними товариствами. | | |Кредиторська |Заборгованість перед персоналом | | |заборгованість. |організації. | | | |Заборгованість до бюджету і |

Продолжение таблиці 1. |1 |2 |3 | | | |державними позабюджетними фондами.| | | | | | | |Заборгованість учасникам (засновникам) | | | |із виплати доходів. | | | |Аванси, одержувані. | | |Доходи майбутніх |Інші кредитори. | | |періодів. | | | |Резерви | | | |майбутніх | | | |витрат і | | | |платежів. | |

4. Порядок формування показників бухгалтерського баланса.

При формуванні показників бухгалтерської звітності, у якому входить бухгалтерський баланс (Ф. № 1) необхідно керуватися Положенням звітності до, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 29. 07. 98 р. № 34н., Положенням по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99, затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 6. 07. 99 р. № 43к., Наказом Мінфіну РФ від 13. 01. 2000 р. № 4н. «Про форми бухгалтерської звітності організацій», Методичними рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, затвердженими наказом Мінфіну РФ від 28. 06. 2000 р. № 60н.

Бухгалтерський баланс має включати числові показники у нетто — оцінці, тобто. з відрахуванням регулюючих величин, які мають розкриватися поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках. Зважаючи на це у бухгалтерському балансі даних про нематеріальних активах, основні засоби, МБП проводиться у разі залишкової вартості (за винятком нематеріальних активів, основних засобів і МБП, з яких відповідність до встановленим порядком амортизації не начисляется).

У графі «На початок звітний період» демонструються дані початку року (вступний баланс), які мають відповідати даним графи «У найгіршому разі звітний період» минулого року (заключний баланс) з урахуванням виробленої початку звітного року реорганізації, а як і змін — у оцінці показників бухгалтерської звітності, що з застосуванням Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до і Положення по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації ПБУ 1/98.

У графі «У найгіршому разі звітний період» демонструються даних про вартості активів, капіталу, про резервах і зобов’язання наприкінці звітний період (місяць, квартал, год).

У розділі «Внеоборотные активи» за групою статей «Нематеріальні активи показується наявність нематеріальних активів по залишкової вартості. Нематеріальні активи можуть бути засновниками організації у рахунок їхніх вкладів статутний капітал організації, отримані безоплатно, придбано організацією у її деятельности.

По групі статей «Основні кошти» наводяться показники по основних засобів, як чинним, і які є на реконструкції, модернізації, відновленні, консервації чи запасі по залишкової стоимости.

За статтею «Незавершене будівництво» демонструються видатки будівельно-монтажні роботи, придбання будинків, устаткування, транспортних засобів, інструмента, інвентарю, інших матеріальних об'єктів тривалого користування, інші капітальні праці та затраты.

По групі статей «Фінансові вкладення» дані би мало бути представлені у бухгалтерському балансі з підрозділом на довгострокові і краткосрочные.

У розділі «Оборотні активи» по відповідних статей групи статей «Запаси» демонструються залишки матеріально — виробничих запасів, виділені на використання за виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, управлінських потреб організацій, на продаж чи перепродажи.

Матеріально — виробничі запаси позначаються на бухгалтерському балансі, передбаченої Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до, Положенні по бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5/98, утв. Наказом Мінфіну РФ від 15. 06. 98 р. № 25н.

По групі статей «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» відбивається сума ПДВ щодо придбаним мктериально- производсмтвенным запасам, матеріальним активам тощо. роботам і услугам.

По групі статей «Дебіторська заборгованість даних про дебіторської заборгованості довгострокової та короткотерміновою наводяться раздельно.

По групі статей «Кошти» за статтями «Каса», «Розрахункові рахунки», «Валютні рахунки» демонструються залишок коштів у касі, на розрахункових і валютних рахунках предприятии.

По групі статей «Інші оборотні активи» демонструються суми не знайшли відображення на інших групам статей розділу «Оборотні активи» бухгалтерського баланса.

У розділі «Капітал і резерви» бухгалтерського балансу групи статей «Статутний капітал» показується величина статутного капіталу організації, а за державними і муніципальним унітарним підприємствам — величина статутного фонда.

Серед опитаної статей «Нерозподілена прибуток минулих років» показується залишок прибутку, залишений у розпорядженні організації з результатам роботи за минулий звітний рік й положення прийнятих рішень щодо її использованию.

Серед опитаної статей «Нерозподілена прибуток звітного року» протягом звітного року показується нерозподілена прибуток звітний період в сумі нетто.

Серед опитаної статей «Позики і кредити» розділу «Довгострокові зобов’язання» демонструються непогашені суми отриманих кредитів і позик, підлягають погашення відповідно до договорами більш як через 12 місяців після звітної даты.

У розділі «Короткострокові зобов’язання» відбиваються суми кредиторської заборгованості, підлягають погашення протягом 12 місяців після звітної даты.

Серед опитаної статей «Кредиторська заборгованість» за 57-ю статтею «Постачальники і підрядчики» показується сума заборгованості постачальникам, підрядчикам за що надійшли матеріальних цінностей, виконані роботи, надані організації послуги і т.д.

Серед опитаної статей «Інші короткострокові зобов’язання» демонструються суми короткострокових зобов’язань, не минулих відображення на інших групам статей розділу «Короткострокові обязательства».

Організаціям рекомендується справочно в Ф. № 1 «Бухгалтерський баланс» за результатами даних активів організації, капіталу і резервів зобов’язань організації приводити дані про наявність цінностей, врахованих на забалансових рахунках. Дані заповнюються з урахуванням вказівок, які у Плані рахунків бухгалтерського обліку, ні з урахуванням конкретного переліку забалансових рахунків, використовуваних организаций.

1. Роль бухгалтерського балансу під управлінням предприятием.

Під управлінням виробництвом розуміється спрямований вплив адміністрації підприємства на господарські процеси із збільшення прибутку рахунок підвищення ефективності і забезпечення цій основі економічного розвитку підприємства. Управління зводиться до постановки конкретних завдань, прийняттю оптимальних прийняття рішень та організації контролю, оперативного регулювання з оцінкою отриманих результатов.

Основою розробки й реалізації управлінські рішення є відповідна інформацію про стані керованого об'єкту і його оточення, виконанні управляючих команд і вихідних узагальнюючих результатах. Контроль і оперативне регулювання ввозяться основному за даними журналів, оперативного і бухгалтерського обліку. Для оцінки результатів управлінські рішення використовуються, як правила, дані планування і бухгалтерського учета.

Інформаційна система складається з взаємозалежних підсистем (конструкторської, технологічної, економічної інформації та ін.). Серед всіх таких підсистем економічна займає найбільша питома вага по обсягу та значущості до прийняття управлінських решений.

Економічна інформація підрозділяється ми такі види — планова, нормативна (норми, нормативи тощо.), враховуючи (дані бухгалтерського, статистичного та оперативної учета), прочная інформація (матеріали аудиторських перевірок і (чи ревізій, объясняемых і замовних листів, переписувань коїться з іншими організаціями та т.п.). У загальній сукупності економічної інформації близько 2/3 всього обсягу становлять дані бухгалтерського учета.

Бухгалтерський облік часто називають «абеткою і мовою» бізнесу. У бізнесі широко використовуються дані фінансової звітності підприємств, включаючи баланс, звіт прибутки і збитках, пояснювальну записку до річному отчету.

Користувачами фінансової звітності є інвестори, постачальники, кредитори, банки, замовники, державні керівні органи, громадськість. Інвесторів та його консультантів найбільше цікавить інформація, що дозволяє оцінити перспективи розвитку підприємства, його фінансову стабільність, здатність виплачувати оголошені дивіденди. Для постачальників, кредиторів і банків найважливішою є інформація, на основі яких можна визначити поточну і очікувану платоспроможність підприємства, тобто. інформацію про грошових засобах, запасах готової продукції, дебіторську заборгованість, першочергових зобов’язаннях і ін. Органи державної влади управління зацікавлені у отриманні інформації, яка потрібна на регулювання підприємств, вироблення податкової політики, вирішення питань та інших. Громадськість і місцеві рганы самоврядування використовують фінансову звітність підприємства задля забезпечення зайнятість населення, контролю над повнотою втрати приватних податків, визначення напрями розвитку підприємств і др.

У 1920-х роках одне із творців балансування Н. А. Блатов рекомендував досліджувати структуру і надасть динаміки фінансового становища підприємства з допомогою порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс виходить з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки і структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період. Обов’язковими показниками порівняльного балансу є: абсолютні величини по статтям вихідного звітного балансу початку і поклала край періоду, зміни у абсолютних величинах; зміни у питомих терезах; зміни у % до величинам початку періоду (темп приросту статті балансу); зміни у % до змін валюти балансу (темпи приросту структурні зміни — показник динаміки структурні зміни); ціна один відсоток зростання валюти балансу і за кожної статті - ставлення величини абсолютного зміни до відсотку абсолютного зміни початку периода.

Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізу. У результаті горизонтального аналізу визначається абсолютні і відносні зміни величини різних статей балансу за певного періоду, а метою вертикального аналізу є обчислення частки нетто. Усі показники порівняльного балансу може бути розбитий втричі группы:

. показники структури баланса;

. показники динаміки баланса;

. показники структурної динаміки баланса.

Для загальної оцінки динаміки фінансового становища підприємства слід згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи з ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов’язань (статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства, що у більш упорядкованому вигляді зручно проводити по наступній форме:

Актив

I. Имущество

1. Іммобілізовані активы;

2. Мобільні, оборотні, активы;

1. Запаси і затраты;

2. Дебіторська задолженность;

3. Кошти й цінні бумаги.

Пассив

I. Джерела имущества

1. Власний капитал;

2. Позиковий капитал;

1. Довгострокові обязательства;

2. Короткострокові кредити і займы;

3. Кредиторська задолженность.

Читання балансу із таких систематизованим групам ведеться від використанням методів горизонтального і вертикального анализа.

Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати роботу ряд найважливіших характеристик фінансового становища підприємства. До них належать: загальна вартість майна підприємства; вартість іммобілізованих активів (тобто. основних та інших внеоборотных коштів); вартість оборотних коштів; вартість матеріальних оборотних засобів; величина дебіторської заборгованості; сума вільних коштів (включаючи цінні папери короткострокові фінансові вкладення); вартість власного капіталу; величина позикового капіталу; величина довгострокових та проведення короткострокових кредитів і позик; величина кредиторську заборгованість. Горизонтальний, чи динамічний, аналіз цих показників дозволяє визначити їх абсолютні збільшення і темпи зростання. Не менше значення з метою оцінки фінансового стану має і вертикальний, структурний, аналіз активу і пасиву баланса.

2.2. Аналіз фінансового становища СГТС з урахуванням даних бухгалтерського балансу за 1999 год.

Фінансове становище підприємства характеризується розміщенням і використанням коштів (активів) і джерелами формування (пасивів). Ці дані представлені у балансі предприятия.

Таблица 2.

Показники роботи підприємства. |Показники |Ед. ізм. |1998 р. |1997 р. | |1 |2 |3 |4 | |Среднесписочная чисельність |чол. |1560 |1630 | |Виручка від послуг |крб. |113 635 037 |85 962 773 | |Собівартість реалізації. |крб. |76 346 550 |48 857 016 | |Балансова прибуток |крб. |15 278 406 |16 933 354 | |Торішній чистий прибуток |крб. |9 782 903 |10 834 450 | |Виручка від у розрахунку |крб. |72 843 |52 738 | |на 1 працівника | | | | |Собівартість реалізації в |крб. |48 940 |29 974 | |розрахунку 1 працівника. | | | | |Торішній чистий прибуток підприємства у |крб. |6271 |6647 | |розрахунку 1 працівника | | | |

Для загальну характеристику коштів ВАТ СГТС вивчається їх наявність, склад, структура и

происшедшие у яких зміни. Виробляється аналіз балансів підприємства на 1. 01. 98 г. и

1. 01. 99 г. За даними балансів складається аналітична таблиця 3.

Таблица 3.

Аналіз наявності складу і структури коштів підприємства. | |На 1. 01. 98 р. |На 1. 01. 99 р. |Зміна протягом року |Зміна | |Кошти підприємства | | | |структури,| | | | | | | | | | | |відсоткові| | | | | |пункти | | | | | |гр. 4-гр.2 | | | | | | | | | | | |Сума, крб. |Удельный|Сумма, крб. |Удельный|В крб. |У % | | | | |вагу, % | |вагу, % |гр. 3-гр.1 |гр.5 x | | | | | | | | |100: | | | | | | | | |гр.1 | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |1. Всего коштів |360 615 610 |100 |448 651 651 |100 |+88 036 041 |24,41 | | |Внеоборотные активи |330 753 867 |97,2 |4 012 355 679 |89,43 |+70 481 812 |21,31 |-2,29 | |Довгострокові активи |329 663 912 |91,42 |399 371 794 |89,01 |+69 707 882 |21,15 |-2,41 | |Нематеріальні активи |1 089 955 |0,3 |1 863 885 |0,42 |+773 930 |71,01 |+0,12 | |Поточні активи (оборотні |29 861 743 |8,28 |47 415 972 |10,57 |+17 554 229 |58,79 |+2,29 | |кошти) | | | | | | | | |Матеріальні оборотні |1 943 183 |0,54 |1 636 339 |0,37 |-306 844 |15,79 |-0,17 | |кошти | | | | | | | |

Продовження таблиці 3. |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |1.2.2. Кошти и|4 155 688 |1,15 |8 803 241 |1,96 |+4 647 553 |111,84 |+0,81 | |короткострокові цінні | | | | | | | | |папери. |14 050 635 |3,9 |18 675 240 |4,16 |+4 624 605 |32,91 |+0,26 | |1.2.3. Дебіторська | | | | | | | | |заборгованість |9 712 237 |2,69 |18 301 152 |4,08 |+8 588 915 |88,43 |+1,39 | |1.2.4. Інші поточні | | | | | | | | |активи | | | | | | | |

Дані таблиці 3. показують, що це загальна сума коштів підприємства збільшилася на 88. 036. 041 крб. чи 24,41%. Довгострокові активи на початку року становлять 91,42% всіх коштів підприємства, що в партії 11 раз перевищує питому вагу поточних активів, котрі з 1. 01. 98 р. становлять 8,28%. На 1. 01. 99 р. відбулися зміни у тих групах коштів як і абсолютної сумі, і у структурі. Приріст довгострокових активів в абсолютної сумі становив 69. 707. 882 крб., а поточних активів 17. 54. 229 крб. Попри значний абсолютний приріст довгострокових і поточних активів, питому вагу поточних активів у сумі коштів зріс на 2,29%, а довгострокових активів зменшився на 2,41%. Попри те що, що це підприємство перераспределило кошти в такий спосіб, що збільшилася їх мобільний частина — його оборотні кошти, довгострокові активи займають у засобах їх велику частина, й становлять на 1. 01. 99 р. 89,01% чи 399. 371. 794 крб. Це можна пояснити специфікою діяльності предприятия.

Матеріальні його оборотні кошти у складі коштів ГТС на 1. 01. 98 р. становлять 0,54%, але в 1. 01. 99 р. зменшується на 306. 844 крб. чи 017% і становлять 1. 636. 339 крб. чи 0,37%.

Кошти, дебіторська заборгованість та інші поточні активи займають у засобах підприємства незначну частину початку аналізованого періоду, наприкінці - незначно збільшуються і вони становлять відповідно: 8. 803. 241 крб. чи 1,96%; 18. 675. 240 крб. чи 4,16%; 18. 301. 152 крб. чи 4,08%.

Підприємство може отримувати основні, оборотні кошти й нематеріальні активи рахунок власних і позикових (залучених) джерел (власної родини та позикового капіталу). Для їх попередньої оцінки за даним пасиву балансу складається аналітична таблиця 3.

Дані таблиці 4. показують, що це загальний приріст джерел становив 88. 036. 041 крб. чи 24,41%. Цей приріст отримано з допомогою зростання первинних джерел, які порівняно з початком аналізованого періоду збільшився у 2,24 разу і становили 150. 697. 344 крб. чи 33,59%. Власні джерела зменшилися на 14,94% з допомогою Таблиця 4.

Аналіз складу і структури джерел коштів підприємства. | |На 1. 01. 98 р. |На 1. 01. 99 р. |Зміна протягом року |Зміна | |Джерело коштів | | | |структури,| |підприємства | | | | | | | | | |відсоткові| | | | | |пункти | | | | | |гр. 4-гр.2 | | | | | | | | | | | |Сума, крб. |Удельный|Сумма, крб. |Удельный|В крб. |У % | | | | |вагу, % | |вагу, % |гр. 3-гр.1 |гр.5 x | | | | | | | | |100: | | | | | | | | |гр.1 | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Усього джерел |360 615 610 |100 |448 651 651 |100 |+8 803 041 |24,41 |x | |Власні |293 343 167 |81,35 |297 954 307 |66,41 |+4 611 140 |1,57 |-14,94 | |Статутний капітал |- |- |- |- |- |- |- | |Додатковий капітал |281 348 532 |78,02 |284 454 697 |63,4 |+3 106 165 |1,1 |-14,62 | |Фонди спеціального |5 933 221 |1,65 |5 027 051 |1,12 |-906 170 |15,27 |-0,53 | |призначення | | | | | | | | |1.1.4. Цільові |645 197 |0,18 |5 665 169 |1,126 |+5 019 972 |778,05 |-1,08 | |фінансування й | | | | | | | | |надходження |2 465 608 |0,68 |1 425 469 |0,32 |-1 040 139 |42,19 |-0,36 | |Розрахунки з засновниками | | | | | | | |

Продовження таблиці 4. |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |1.1.6 Нерозподілена |2 950 609 |0,82 |1 381 921 |0,31 |-1 568 688 |53,16 |-0,51 | |прибуток | | | | | | | | |2.1. Позикові |67 272 443 |18,65 |150 697 344 |33,59 |+83 424 901 |124,01 |+14,94 | |2.1.1. Довгострокові |- |- |- |- |- |- |- | |фінансові зобов’язання | | | | | | | | |2.1.2. Короткострокові |67 272 443 |18,65 |150 697 344 |33,59 |+83 424 901 |124,01 |+14,94 | |фінансові зобов’язання | | | | | | | | |2.1.2.1. Короткострокові |- |- |- |- |- |- |- | |кредити і позики | | | | | | | | |2.1.2.2. Кредиторська |10 883 044 |3,02 |14 349 158 |3,2 |3 466 114 |31,85 |+0,18 | |заборгованість | | | | | | | | |2.1.2.3. Інші |56 389 399 |15,64 |136 348 186 |30,39 |79 958 787 |141,8 |+14,75 | |короткострокові пасиви | | | | | | | |

уменьшения частки додаткового капіталу на 14, 62%, фондів спеціального призначення 906. 170 крб. у повній сумі 40,53% в питомій вазі, зменшення частки цільового фінансування й надходжень на 1,08%, зменшення частки перерозподіленої прибутку на 0,51%.

Привертає увагу відсутність власних джерела коштів для підприємства статутного капіталу, позикових — відсутність довгострокових фінансових зобов’язань та короткострокових кредитів банків та займов.

Істотних змін щодо до кінця аналізованого періоду припадають на структурі джерел. Сталося перерозподіл джерел коштів, т.к. до кінця аналізованого періоду позикові джерела збільшилися на 14,94%, а власні зменшилися на 14,94%. Зростання позикових коштів, свідчить про роботі підприємства у умовах формування ринкової экономики.

2.3. Аналіз наявності, складу і структури поточних активов.

Поточні активи (його оборотні кошти) займають на 1. 01. 99 р. 10,57% в загальній сумі коштів, якими володіє підприємство. Від раціональності розміщення та ефективності використання їх у більшою мірою залежить успішний результат роботи підприємства. Тож у процесі аналізу вивчається структура поточних активів, їх розміщення, ефективність використання. Вивчається ще й окремі групи поточних активів, надають найбільш значний вплив на платоспроможність і фінансовий стійкість предприятия.

Насамперед, дається загальна оцінка змін — у наявності і структурі поточних активів по найважливішим їх групам (табл. 5.) Дані таблиці 5. засвідчують змінах структури поточних активів. Матеріальні його оборотні кошти зменшилися за аналізований рік 306 844 крб. чи 15. 79%, питому вагу матеріальних оборотних засобів зменшився на 3,06%. Поклади Таблиця 5.

Аналіз наявності, складу і структури поточних активів. | |На 1. 01. 98 р. |На 1. 01. 99 р. |Зміна протягом року |Зміна | | | | | |структури,| |Показники | | | | | | | | | |відсоткові| | | | | |пункти | | | | | |гр. 4-гр.2 | | | | | | | | | | | |Сума, крб. |Удельный|Сумма, крб. |Удельный|В крб. |У % | | | | |вагу, % | |вагу, % |гр. 3-гр.1 |гр.5 x | | | | | | | | |100: | | | | | | | | |гр.1 | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Поточні активи у цьому числе|29 861 743 |100 |47 415 972 |100 |+17 554 229 |58,79 |x | | |1 678 311 |5062 |1 326 094 |2,8 |-352 217 |20,99 |-2,82 | |Виробничі запаси |104 460 |0,35 |143 317 |0,3 |+38 857 |37,2 |-0,05 | |Малоцінні і | | | | | | | | |быстроизнашивающиеся |160 412 |0,54 |120 542 |0,25 |-39 870 |24,6 |-0,29 | |предмети. | | | | | | | | |Готова продукція і товари|- |- |46 386 |0,1 |+46 386 |- |+0,1 | |для перепродажу. | | | | | | | | |Податок на додану | | | | | | | | |стоїмо. по придбаним | | | | | | | | |цінностям | | | | | | | |

Продовження таблиці 5 |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Разом матеріальні |1 943 183 |6051 |1 636 339 |3,45 |-306 844 |15,79 |-3,06 | |його оборотні кошти. | | | | | | | | |Кошти. |2 361 197 |70,91 |4 021 333 |8,48 |+1 660 136 |70,31 |+0,57 | |Короткострокові цінні |1 794 491 |6,01 |4 781 908 |10,09 |+2 987 417 |166,48 |+4,08 | |папери. |4 155 688 |13,92 |8 803 241 |18,57 |+4 647 553 |111,84 |+4,65 | |Разом кошти й | | | | | | | | |короткострокові цінні |14 050 635 |47,05 |18 675 240 |39,39 |+4 624 605 |32,91 |-7,66 | |папери. | | | | | | | | |Дебіторська задолженность,|85 888 |0,28 |78 454 |+0,16 |-7434 |8,66 |-0,12 | |всього. |9 626 349 |32,24 |18 222 698 |38,43 |+8 596 349 |89,3 |+6,19 | |Витрати майбутніх періодів. | | | | | | | | |Інші його оборотні кошти.| | | | | | | |

тельным є збільшення у складі поточних активів коштів і короткострокових цінних паперів на 2 987 417 крб. чи 166,48%, їх питома вага в поточних активах збільшився на 4,08%. Також позитивним є скорочення дебіторську заборгованість підприємства як і абсолютної сумі, і частки. Дебіторська заборгованість на 1. 01. 98 р. становила 47,05% у складі поточних активів, але в 1. 01. 99 р. на 7,66% менше. Таким чином, частина поточних активів з найменш ліквідних коштів підприємства перейшов у найліквідніші- кошти й короткострокові цінні бумаги.

2.4. Аналіз стану розрахунків із дебіторами і кредиторами.

Рівень дебіторську заборгованість визначається багатьох чинників: такого роду продукцію, ємність ринку, ступінь насиченість ринку даної продукцією, прийнята для підприємства система розрахунків й т.д.

Аналіз і управління дебіторської заборгованістю має особливе значення у періоди інфляції, коли іммобілізація власних оборотних засобів стає особливо невыгодной.

Виробляється вивчення складу і структури дебіторську заборгованість за даними другого розділу активу балансу. У цьому складається таблиця 6. Дані таблиці 6. засвідчують змінах як абсолютної суми, і структури дебіторську заборгованість. Довгострокова заборгованість аналізований року була повністю погашена. Короткострокова дебіторська заборгованість збільшилася абсолютної сумі на 5 161 653 крб. чи 38,2%. Короткострокова дебіторська заборгованість складається з заборгованості: покупців і замовників, авансів виданих постачальникам та інші дебіторів. Дебіторська заборгованість покупців і замовників становить 82,39% всієї короткостроковій дебіторську заборгованість на 1. 01. 98 р., протягом року вона збільшується у повній сумі на 5 142 604 крб., а питому вагу поповнюється 7,13% і як 89,52% всієї заборгованості. Таблиця 6.

Аналіз складу і структури дебіторську заборгованість. | |На 1. 01. 98 р. |На 1. 01. 99 р. |Зміна протягом року |Зміна | | | | | |структури,| |Показники | | | | | | | | | |проц. пункт| | | | | | | | | | | |гр. 4-гр.2 | | | | | | | |У % | | | |Сума, крб. |Удельный|Сумма, крб. |Удельный|В крб. |гр.5 x | | | | |вагу, % | |вагу, % |гр. 3-гр.1 |100: | | | | | | | | |гр.1 | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Дебіторська задолжен., |14 050 635 |100 |18 675 240 |100 |+4 624 605 |62,91 |x | |всього |537 048 |3,82 |- |- |-537 048 |100 |-3,82 | |Дебіторська заборгованість | | | | | | | | |(довгострокова) |537 048 |3,82 |- |- |-537 048 |100 |-3,82 | |зокрема. покупців і |13 513 587 |96,18 |18 675 240 |100 |+5 161 653 |28,2 |+3,82 | |замовників. | | | | | | | | |Дебіторська заборгованість |11 575 991 |82,39 |16 718 595 |89,52 |+5 142 604 |44,42 |+7,13 | |(короткострокова), зокрема. |292 849 |2,08 |142 522 |0,77 |-150 327 |51,33 |-1,31 | |покупців і замовників |1 644 747 |11,71 |1 814 123 |9,71 |+169 376 |10,3 |-2,0 | |аванси видано | | | | | | | | |інші дебітори | | | | | | | |

Після загального ознайомлення з складом і структурою дебіторської заборгованості треба дати оцінку її з погляду реальну вартість (вся вона то, можливо стягнена), впливу фінансові результати підприємства. Повернення дебіторську заборгованість визначається з урахуванням вивченого досвіду і поточних условий.

З минулого досвіду діяльності підприємства можна припустити повну повернення дебіторської задолженности.

Для узагальнення результатів аналізу стану розрахунків із покупцями, замовниками, постачальниками складається вільна таблица7., у якій дебіторська заборгованість класифікується за термінами образования.

Дані таблиці 7. дозволяють дійти невтішного висновку про задовільному стані дебіторську заборгованість. Заборгованість покупців, має найбільша питома вага в усій дебіторську заборгованість на 1. 01. 99 р. розподілилася так. Заборгованість покупців послуг становить 16 718 595 крб., з її 3 393 686 крб. — до 1 місяці, що становить 20,3% заборгованості покупців, від однієї близько трьох місяців — 8 100 336 крб., (48,6%), від трьох до шість місяців — 4 250 017 крб. і становить 25,4% заборгованості, від шість місяців до року — 974 556 крб. і відповідає 5,7%.

Усього дебіторська заборгованість розподілилася так: до місяця — 28,5% всієї заборгованості, від однієї близько трьох місяців — 43,5%, від трьох до шість місяців — 22,8%, від шість місяців до року — 5,2%. Дебіторська заборгованість понад рік отсутствует.

У світовій обліково-аналітичною практиці вельми поширеним аналітичним прийомом є зіставлення дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість сприймається як кошти тимчасово абстрактні з обороту, а кредиторська — як засобу тимчасово взяті у оборот.

Для вивчення складу і структури кредиторську заборгованість складається таблиця 8. Таблиця 7.

Аналіз стану дебіторську заборгованість. | |На |До того ж за термінами освіти | |Статті дебіторської |1. 01. 99 г. крб.| | |заборгованості | | | | | |до 1 місяці |від 1 до 3 |від 3 до 6 |від 6 міс. до |понад рік | | | | |міс. |міс. |1 року | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Дебіторська заборгованість |16 718 595 |3 393 686 |8 100 336 |4 250 017 |974 556 |- | |за товари (роботи, послуги)| | | | | | | |покупців. | | | | | | | |Інші дебітори зокрема. |1 956 645 |1 934 559 |22 086 |- |- |- | |а) заборгованість за |32 711 |32 692 |19 |- |- |- | |підзвітними особами | | | | | | | |б) інші види |17 814 112 |1 781 412 |- |- |- |- | |заборгованості |142 522 |120 455 |22 067 |- |- |- | |в) заборгованість |18 675 240 |5 328 245 |8 122 422 |4 250 017 |974 556 |- | |постачальників. | | | | | | | |Усього дебіторська | | | | | | | |заборгованість. | | | | | | |

Таблица 8.

Аналіз складу і структури кредиторську заборгованість. | |На 1. 01. 98 р. |На 1. 01. 99 р. |Зміна протягом року |Зміна | | | | | |структури,| |Показники | | | | | | | | | |відсоткові| | | | | |пункти | | | | | |гр. 4-гр.2 | | | | | | | | | | | |Сума, крб. |Удельный|Сумма, крб. |Удельный|В крб. |У % | | | | |вагу, % | |вагу, % |гр. 3-гр.1 |гр.5 x | | | | | | | | |100: | | | | | | | | |гр.1 | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Кредит. задолжен., всього |10 883 044 |100 |14 349 158 |100 |+3 466 114 |31,85 |- | |зокрема. |2 239 472 |20,58 |1 854 687 |12,92 |-384 785 |17,18 |-7,66 | |За товари, роботи, послуги | | | | | | | | |покупцям |2 309 184 |21,22 |3 451 621 |24,05 |+1 152 437 |49,91 |+2,83 | |Бюджетові |781 015 |7,18 |980 960 |6,84 |+199 945 |25,60 |-0,34 | |По оплаті |664 589 |6,1 |1 517 937 |10,58 |+853 348 |128,4 |+4,48 | |По відрахувань на | | | | | | | | |соціальні потреби |1 681 312 |15,45 |1 335 515 |9,31 |-345 797 |20,57 |-6,14 | |Інші види задолжен. |3 207 472 |29,47 |5 208 438 |36,3 |+2 000 966 |62,39 |+6,83 | |Задолжен. постачальникам | | | | | | | |

Дані таблиці 8. показують, що абсолютної сумі й у структурі кредиторську заборгованість ГТС відбулися зміни. Тож якщо початку року покупцям послуг становила 20,58%, то наприкінці року його зменшується на 7,66% і як 12,92% всієї кредиторську заборгованість. Заборгованість постачальникам, яка на початку року 29,47%, до кінця аналізованого року збільшився на 6,83% і становила 36,3% всієї заборгованості. Негативним є збільшення заборгованості бюджету із податків і зборів та кредиторської заборгованості по відрахувань на соціальні потреби. Отже, за аналізований рік сталося перерозподіл кредиторської задолженности.

Продовжуючи аналіз кредиторську заборгованість, складається вільна таблиця 9., у якій заборгованість класифікується за термінами образования.

Дані таблиці 9. слід, що заборгованість на 1. 01. 99 р. становить 14 349 158 крб. У структурі кредиторську заборгованість відсутня довгострокова і прострочена заборгованості. Термін освіти всієї кредиторську заборгованість до одного месяца.

2.5. Оценка платоспроможності предприятия.

Під платоспроможністю підприємства розуміється його спроможність своєчасно виробляти платежі за своїми терміновим зобов’язанням. У процесі аналізу вивчається поточна перспективний платоспроможність. Поточна платоспроможність за звітний період може бути оцінена по даним балансу шляхом порівняння суми його платіжних коштів із терміновими зобов’язаннями. Оскільки зовнішнім суб'єктам аналізу доводиться користуватися опублікованій інформацією, то визначити платоспроможність лише з абсолютним сумам балансу без додаткової інформації який завжди можливо. Тому використовують показники ліквідності. Відомі дві концепції ліквідності. По, а такою під короткостроковій (до 1 року) ліквідністю розуміється здатність підприємства оплатити свої разів — Таблиця 9.

Аналіз стану кредиторську заборгованість. | |На |До того ж за термінами освіти | |Статті кредиторської |1. 01. 99 г. крб.| | |заборгованості | | | | | |до 1 місяці |від 1 до 3 |від 3 до 6 |від 6 міс. до |понад рік | | | | |міс. |міс. |1 року | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Кредит. задолжен. за |1 854 687 |- |- |- |- |- | |товари, роботи, послуги | | | | | | | |покуп. |3 451 621 |3 451 621 |- |- |- |- | |Задолжен. фінансів. | | | | | | | |органам по відрахувань від | | | | | | | |прибутку, ПДВ та інших. |980 960 |980 960 |- |- |- |- | |Задолжен. з праці.| | | | | | | |Внебюд. плат. |1 517 937 |1 517 937 |- |- |- |- | |Відрахування на соц. потреби. |1 335 515 |1 335 515 |- |- |- |- | |Інші види задолженност. |5 208 438 |5 208 438 |- |- |- |- | |Задолжен. постачальникам. |14 349 158 |14 349 158 |- |- |- |- | |Усього кредититорск. | | | | | | | |задолжен. | | | | | | | -косрочные зобов’язання. За іншою концепції ліквідність — це готовність і швидкість, з якою поточні активи перетворені в грошові средства.

Підприємство то, можливо ліквідним більшою або меншою мірою, оскільки до складу поточних активів входять різнорідні його оборотні кошти, серед які є як легкореализуемые, і труднореализуемые для погашення зовнішньої задолженности.

За рівнем ліквідності статті поточних активів умовно можна розділити втричі группы:

1) ліквідні кошти, перебувають у негайної готовності до реалізації (кошти, високоліквідні цінні бумаги);

2) ліквідні кошти, перебувають у розпорядженні предприятия

(зобов'язання покупців, запаси товарно-матеріальних ценностей);

3) ліквідні кошти (вимоги до дебіторів з тривалим терміном освіти (сумнівна дебіторська заборгованість), незавершене производство).

До складу короткострокових пасивів можна назвати зобов’язання різною ступеня срочности.

Аналіз показників ліквідності представлено таблиці 10. Однією із заходів ліквідності є оборотний капітал (поточні активи). Він використовується до розрахунку кількох показників ліквідності. Це насамперед чистий оборотний капітал, що становить перевищення активів над поточними пасивами. На досліджуваному підприємстві на обидві аналізовані дати ми спостерігаємо дефіцит обігового капіталу. Показник обігового капіталу використовується всі суб'єкти аналізу, оскільки він забезпечує безпеку кредиторів і резерв на фінансування непередбачених расходов.

Доцільно розраховувати такі показники ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт «критичної» (швидкої) ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює відношенню величини найбільш ліквідних активів від суми найбільш термінових зобов’язань та короткострокових пасивів. Це Таблиця 10.

Аналіз показників ліквідності. | | | |На 1. 01. 98 р. |На 1. 01. 99 р. | | |Показники |Нормативний |Розрахункова | | |Зміна | | |показник |формула | | |грн. 4 — | | | | | | |грн. 6 | | | | |Розрахунок |Рівень |Розрахунок |Рівень | | | | | | |показника | |показника | | |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Поточні активи. | | | |29 861 743 | |47 415 972 | | |Запаси і скоротити витрати. | | | |2 029 071 | |1 714 793 | | |Витрати майбутніх періодів.| | | |85 888 | |78 454 | | | | | | | | | | | |Кошти і | | | |4 155 688 | |8 803 241 | | |короткострокові цінні | | | | | | | | |папери. | | | | | | | | |Дебіторська задолжен. | | | |537 048 | |- | | |(довгострокова) | | | | | | | | |Дебіторська заборгованість| | | |13 513 587 | |18 675 240 | | |(короткострокова) | | | | | | | |

Продовження таблиці 10. |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Інші оборотні | | | |9 626 349 | |18 292 698 | | |кошти. | | | | | | | | |2. Текущие пасиви. | | | |67 272 443 | |150 697 344 | | |Короткострокові кредити і | | | | | | | | |позики. | | | | | | | | |Кредиторська | | | |10 883 044 | |14 349 158 | | |заборгованість. | | | | | | | | |Інші короткострокові | | | |56 389 399 | |136 348 186 | | |пасиви. | | | | | | | | |Показники ліквідності. | | | | | | | | |Чистий оборотний капітал.| |40К= текущ. |(29 861 743−6|-37 410 700 |47 415 972- |-103 281 372 | | | | |активи |7 272 443) | |-150 697 344 | | | | | |-поточні | | | | | | | | |пасиви | | | | | |

Продолжение таблиці 10. |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Коефіцієнт поточної |21 |(Грошові |(29 861 743- |0,44 |(47 415 972- |0,31 |-0,13 | |ліквідності. | |средсва + |-85 888): | |-78 454): | | | | | |дебіт. задолж. |:67 272 443 | |: 150 697 344 | | | | | |(досрочн. + | | | | | | | | |краткоср.) + | | | | | | | | |запаси) | | | | | | | | |текущ. пас. | | | | | | |Коефіцієнт критичної |Ккл>1 |(денеж. середовищ. |(4 155 688 + |0,26 |(8 803 241+ |0,18 |-0,08 | |ліквідності. | |+ дебіт. |+ | |+18 675 240):| | | | | |відповідальність. |13 513 587): | | | | | | | |(краткосроч.);|:67 272 443 | |: 150 697 344 | | | | | |текущ. пасиви| | | | | | |3.4. Коефіцієнт |> 02−0,5 | | |0,062 | |0,18 |-0,004 | |абсолютної ліквідності. | |Денеж. |4 155 688: | |8 803 241: | | | | | |кошти: |: 67 272 443 | |: 150 697 344 | | | | | |текущ. пас. | | | | | |

Продовження таблиці 10. |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |3.5. Частка грошових | |Грошові |4 155 688: |0,139 |8 803 241: |0,186 |+0,047 | |засобів і КЦБ в поточних | |кошти: |: 29 861 743 | |: 47 415 972 | | | |акт. | |текущ. | | | | | | | |0,1 |: 67 272 443 |-1,25 |: 150 697 344 |-2,18 |-0,93 | |Коефіцієнт |капітал: загальні | |(293 343 167):| |297 954 307- | | | |забезпеченості поточних |заемн. кошти | | | |-401 235 679):| | | |активів. |Кота=собствен. оборот| |: 29 861 743 | | | | | | |и (капітал та резерви| | | |: 47 415 972 | | | | |- внеоборотные | | | | | | | | |активи): поточні | | | | | | | | |активи | | | | | | |

Продовження таблиці 11. |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |8. Коефіцієнт реальної |(Основні |> 0,5 |(325 502 956 |0,908 |(394 148 606+ |0,882 |-0,026 | |вартості майна в |средства (остаточной | |+1 678 311+104| |+1 326 094+143| | | |загальній сумі коштів |стоимости)+производс| |460): 4 486 516| |317): 4 486 516| | | |підприємства. |твенные запаси + МБП| |51 | |51 | | | | |+ незавершене | | | | | | | | |виробництво): | | | | | | | | |валюту балансу | | | | | | |

Дуже важливими показниками фінансової стійкості є коефіцієнт реальну вартість основних засобів і коефіцієнт реальної вартості майна у сумі коштів підприємства. На досліджуваному підприємстві вони теж мають однакові значення. Дані показників показують, що у 1. 01. 98 р. 91%, але в 1,01. 98 р. 88% вартості майна становлять засоби виробництва чи основні средства.

Аналіз фінансової стійкості ГТС за 1998 рік показав, що недостатньо стійкі фінансове становище викликано відсутністю власних оборотних засобів у предприятия.

2.7. Аналіз оборотності оборотних средств.

Оборотність оборотних засобів підприємства окреслюється середня тривалість кругообігу, змінювана швидкістю повернення грошову форму кошти за звітний період суми оборотних засобів підприємства у результаті реалізації продукції, робіт, услуг.

Застосовуються три способу виміру швидкості обороту чи оборотності коштів шляхом определения

1) тривалості одного обороту в днях (L);

2) числа скоєних обіговими коштами поставлене період оборотов

(До);

3) коефіцієнта закріплення оборотних засобів (чи зворотного коефіцієнта оборотності), що демонструє суму позикових в підприємстві оборотних засобів, що припадають на 1 карбованець реалізованої продукции.

Тривалість одного обороту всіх оборотних засобів розраховується за формулам

L =ЕТ/ N L =Є: (N /Т), где

Є - середня вартість всіх оборотних средств;

Т — довжина аналізованого періоду, в днях;

N — прибуток від реалізації продукции.

Кількість оборотів визначається шляхом розподілу суми реалізованої своєї продукції середню суму оборотних засобів. Можна ще число днів, у періоді розділити на тривалість одного обігу субстандартні та у такий спосіб вивести число оборотов:

До = N /E чи K =T/ L

Розрахунок коефіцієнта закріплення оборотних засобів проводиться у разі формулам:

До =Є/ N чи До =1/К

Вироблений аналітичний розрахунок оборотності поточних активів представлено таблиці 12.

Таблица 12.

Динаміка показників оборотності активів проти попереднім роком. |Показники |Розрахунок |1997 р. |Розрахунок |1998 р. |Отклонени| | | | | | |е | |А |1 |2 |3 |4 |5 | |1. Выручка від | |85 962 773 | |113 635 037 |+27 672 264| |реалізації (без | | | | | | |ПДВ) ф. № 2,руб. | | | | | | |2. Средняя | |29 861 743 | |47 415 972 | | |величина текущ. | | | | |+17 554 229| |активів, крб. |85 962 773: |2,879 |113 635 037: |2,397 | | |3. Оборачиваемость|:29 861 743 | | | | | |текущ. активів, | | |: 47 415 972 | |-0,482 | |стор. 1: стр. 2, |29 861 743х |125,057 | |150,216 | | |колич. раз |х360: | |47 415 972х | | | |4. Продолжительн. |85 962 773 | |х360: | |+25,159 | |обороту текущ. | | |113 635 037 | | | |активів, дні, | | | | | | |360: стр. 3 | | | | | |

Дані таблиці 12. слід, що тривалість обороту поточних активів в уже згадуваному періоді збільшилася на 25,159 днів, що свідчить про погіршенні фінансового стану предприятия.

За результатами оборотності розраховується сума додатково залучених обігових коштів у оборот, внаслідок уповільнення їх оборачиваемости.

Додаткове залучення оборотних засобів окреслюється твір суми одноденної та її реалізації й різниці в частках оборотності аналізованого і минулого года:

Залучення засобів у оборот = Виручка від звітного года

360

(Період обороту аналізованого року —

— Період обороту минулого года)

Залучення засобів у оборот = 113 635 037: 360(150,216- 125,057)=7 941 510,822 руб.

Отже, уповільнення тривалості обороту поточних активів в 1998 року на 25,159 днів призвело до додатковому залученню засобів у розмірі 7 941 510,822 руб.

Заключение.

Ця дипломна робота написана за даними бухгалтерського обліку СГТС за 1998 год.

У дипломної роботі розглянуті питання оцінки фінансового становища підприємства: дана загальна оцінка фінансового становища, виконано аналіз оборотних засобів, зокрема. їх оборотності, виконано аналіз платоспроможності і втратити фінансове стійкості предприятия.

Загальна сума коштів СГТС 1998 р. збільшилася на 88 036 041 крб. чи 24,41%. Не дивлячись те що, що це підприємство перераспределило свої гроші в такий спосіб, що збільшилася їх мобільний частина — його оборотні кошти, довгострокові активи на 1. 01. 99 р. становлять 89,01% всіх коштів підприємства. Приріст джерел коштів підприємства, що становив 89 036 041 крб. отримано з допомогою зростання залучених джерел, які збільшився у 2,24 раза.

Аналіз поточних активів показав, що кошти й короткострокові цінних паперів переключилися на питому вагу більший на 4,08%. Позитивним є скорочення частки дебіторську заборгованість. Довгострокова заборгованість уже згадуваному року було повністю погашена. Була проаналізовано дебіторська заборгованість за термінами образования.

Був зроблено аналізу кредиторську заборгованість, який довів, що вона зросла на 31,85%. Збільшилася заборгованість бюджету й у позабюджетні фонди. Термін освіти всієї кредиторську заборгованість до 1 месяца.

Аналіз показників ліквідності показав, дефіцит чистого обігового капіталу все коефіцієнти ліквідності перебувають нижче теоретично достатнього рівня. У цілому нині спостерігається погіршення платоспроможності підприємства, причому, як засвідчило аналіз в підприємства немає реальної можливості відновити платежеспособность.

Аналіз фінансової стійкості показав недостатньо стійке фінансове становище підприємства, яке викликано відсутністю власних оборотних средств.

Аналіз оборотності поточних активів показав, що у 1998 року сталося уповільнення оборотності оборотних засобів на 25,159 днів, що призвело до додатковому залученню засобів у оборот розмірі 7 941 510,822 руб.

Отже, ми бачимо погіршення фінансового становища СГТС в 1998 р. Підприємству необхідна за найближчим часом покращити своє платоспроможність, нормализовав розрахунки з дебіторами, погасити кредиторську заборгованість. Підприємство велику питому вагу у засобах займають позабюджетні оборотні активи, необхідно зробити їх науковий аналіз. У умовах фінансової кризи, де знаходиться країна, слід шукати нових шляхів виходу підприємства з нестійкого фінансового положения.

Список використаних джерел постачання та литературы.

1. Наказ Мінфіну РФ від 13. 01. 2000 р. № 4н «Про форми бухгалтерської звітності организаций».

2. Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до, утв. наказом Мінфіну РФ від 29 червня 1998 р. №

34н. зі змінами та доповненнями (від 30. 12. 99 р., 24. 03. 2000 г.)

3. Становище по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організацій корисною і ПБУ 4/99, утв. Наказом Мінфіну РФ від 6. 07. 99 г. №

43н. ЭПБ «Партнер» № 3−4 січень 2000 г.

4. Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, утв. наказом Мінфіну РФ от

28. 06. 2000 р. № 60н ЭПБ «Партнр» № 32, серпень 2000 г.

5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств і інструкція із застосування. Затверджено наказом МВ СОСО від 1. 11. 91 р. № 56 (з цим і дополнениями).М.: Фінанси і статистика.

6. Методика економічного аналізу діяльності промислових підприємств (під ред. Бужинского А.І., Шеремета А. Д. — М: «Фінанси і статистика, 1998 р. -381 с.

7. Астахов В. П. «Теорії бухгалтерського обліку». -М.: «Експертний бюро

— М", 1997 р. — 351 с.

8. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Висоцький Д. А.

«Бухгалтерський облік». 1996 р. № 12 з 14−18.

9. Аналіз господарської діяльності промисловості (під ред.

Стражева В.І. — Мінськ: Вышэйшая школа, 1997 — 263 с.

10. «Бухгалтерський облік»: Підручник /П.С. Безруких, Н. П. Кондранов, В.Ф.

Пашит та інших.; Під ред. П. С. Безруких. М.: «Бухгалтерський учет»,

1994 р. — 528 с.

11. Донцова Л. В., Никифорова Н. А., «Аналіз бухгалтерської отчетности»,

М: Видавництво «ДІС», 1998.

12. Ковальов В. В. «Фінансовий аналіз». — М.: «Фінанси і статистики».

1995 р. — 239 с.

13. Ковальов А.І., Привалов В. П., «Аналіз фінансового становища підприємства», — М.: «Центр економіки та маркетингу», 1997.

14. Кутер М. И. «Бухгалтерський». «Основи теорії». Навчальний посібник. -

М: Експертний бюро — М, 1997 р. — 469 с.

15. Патков В. В., Ковальов В. В. «Як читати баланс. 2-ге вид. перераб. і дополн. — М.: «Фінанси і статистика», 1993 р. — 256 с.

16. «Партнер» экономико — правової бюлетень № 21, червень 2000 г.

17. Терелина Р. С. «Тексти лекцій з теорії бухгалтерського обліку, НГАЭ і У — Новосибірськ, 1997 р. — 96 с.

18. Шеремет А. Д., Сафулин Р. С. «Методика финансовго аналізу». — М. :

ИНФРА, 1995 р. — 172 с.

19. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. «Методика фінансового аналізу», М. :

«ИНФА-М», 1995.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою