Аудит реалізованої продукции

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

РЕФЕРАТ

51 з., 1 рис., 6 табл., 19 джерел, 23 приложения

АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА, АУДИТОРСЬКИЙ СТАНДАРТ, РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ), МЕТОД ОПЕРДЕЛЕНИЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО УЧЕТА, СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ, СУТТЄВІСТЬ І РИЗИК АУДИТУ, РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА.

Об'єктом дослідження даної курсової стало державної підприємство «Дорожно — будівельне управління № 1».

Мета роботи — провести проведення аудиторської перевірки обліку реалізації продукції, робіт, послуг на обраному предприятии.

Спочатку необхідно ознайомитися з підприємство у цілому, його видами діяльності, ні з особливостями ведення бухгалтерського обліку. Для ефективного проведення аудиту необхідно розробити загальний план і програма аудиторської проверки.

За результатами аудиту складається звіт про виконану роботу, і навіть даються рекомендації виправлення виявлених помилок, і по раціоналізації системи бухгалтерського обліку в целом.

У додатку 1 наводиться внутрифирменный стандарт, котрий рекомендується для проведення аудиторської перевірки реалізованої продукции.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ… … 4

1. ТеоретическИЕ ОСНОВЫ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ… …. 6

1.1 Нормативне регулювання обліку реалізації продукції (робіт, послуг). 6

1.2 Характеристика основних операцій, їх документальне оформлення и

свій відбиток у обліку… … 10

2. Оцінка стану бухгалтерського обліку, і СВК на підприємстві… … 18

2.1 Загальні інформацію про підприємстві техніко-економічна хар- ка… 18

2.2 Оцінка системи бухгалтерського обліку… 20

2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю… 22

3. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШБУ-60- 1… … 24

3.1 План і яскрава програма аудиторської перевірки… 24

3.2 Звіт за результатами аудиторської перевірки… 37

3.3. Рекомендації для вдосконалення обліку… 42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ… … 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ… 46

ДОДАТОК… … 51

Обсяг реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) — це з основних показників, характеризуючих діяльність підприємства. Це дуже важливий й у нарахування цілого ряду податків — податку з прибутку, ПДВ, акцизів, податку користувачів автошляхів, податку зміст житлового фонду, й об'єктів соціально — культурної сфери (ЖКГ) та інших. Він важливий задля встановлення розмірів нормувальних статей витрат — витрат реклами, представницьких витрат з метою обчислення податку прибыль.

З власного економічному змісту обсяг реалізованої продукції характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх зобов’язань перед споживачами, ступінь участі у задоволенні потреб рынка.

Існуючий раніше проблеми відображення у бухгалтерському обліку і звітності виручки від товарів, продукції, робіт, послуг; доходів від продажу товарів; вибуття й надходження товарів і продукції, і навіть які під час цьому зобов’язання були остаточно вирішені вказівками по заповнення квартального бухгалтерської звітності 1996 р., затвердженими наказом Мінфіну РФ від 27. 03. 96 № 31. Відповідно до цим зазначенням прибуток від реалізації товарів і продукції в звіті про фінансові результати відбивається у момент переходу права власності на відвантажені чи передані товари чи продукції покупцям. Аналогічний порядок приймається щодо виконаних робіт, наданих услуг.

У цьому курсової роботі розглядаються проблеми, пов’язані з урахуванням реалізованої продукції (робіт, послуг), з формуванням виручки від реалізації і його відображень в обліку, а ключовим моментом є особливості проведення аудиторської перевірки реалізованої продукції. Правильно враховані обсяги реалізованої продукції, своєчасний і достовірний облік відвантаження і оплати продукций — запорука правильно сформованої виручки, отже, і правильно розрахованих налогов.

Завдання даної курсової праці полягає у тому, щоб виявити існуючі недоречності і прогалини у веденні бухгалтерського обліку та в частковості обліку реалізованої продукції, і навіть виробити конкретні рекомендації з ліквідації зазначених недоліків, і вдосконаленню обліку і системи внутрішнього обліку та контроля.

Об'єктом дослідження є є краснодарське підприємство ШБУ-60- 1.

У першій частині курсової роботи наводяться методичні і нормативні основи аудиторської перевірки реалізованої продукції, дається характеристика основних операцій, їх документальне отражени й в обліку. У другій частині описується сам об'єкт дослідження та оцінка дослідження його системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю. У третій частини роботи наводиться загальний план, програма проведення аудиторської перевірки, і навіть звіт за результатами перевірки і по вдосконаленню цієї галузі обліку як заявив у назві місії работы.

Для полегшення діяльності аудиторів в курсової роботі (прил. 1) запропонований стандарт з проведення аудиторської перевірки обліку реалізованої продукції (робіт, послуг). У ньому рекомендується звернути увагу до перевірку внутрішньогосподарського контролю — реализации.

У процесі написання праці були використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку і аудиту, статті й монографії з журналів «Бухгалтерський облік», «Головбух», «Аудит», і навіть вивчена нормативна база, яка регламентує бухгалтерський облік і проведення аудиту у Росії. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВЫ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦИИ

1.1 Нормативне регулювання обліку реалізації продукції (робіт, услуг)

По обліку реалізації продукції, робіт, послуг розроблено безліч документів, мають галузеву специфіку. Але водночас з цим облік реалізації продукції, робіт, послуг розглядається й у основних документах по бухгалтерського учету.

У Росії її нині складається четырехуровневая система законодавчих актів по бухгалтерського учету.

Перший рівень — Цивільний кодекс РФ, частини перша й інша (прийнято Державної Думою 21. 10. 94 і 22. 12. 95);

Податковий кодекс РФ, частина перша (прийнято Державної Думою 16. 07. 98 р.)

Федеральний закон від 29. 12. 95 № 222- ФЗ «Про бухгалтерський облік» (діє з дати його офіційного опублікування — 28. 11. 96 г.);

Положення про бухгалтерський облік і звітності до (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 26. 12. 94 р. № 170, введено на дію з 1. 01. 95 г.);

Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності в Російської Федерації (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 29. 07. 98 р. № 34н, введено на дію з 01. 01. 99.). Устанавливает єдині методологічні основи бухгалтерського облік і звітність для юридичних осіб, крім банків, включаючи організації з іншими інвестиціями і організації, основна діяльність яких фінансується з допомогою бюджета.

Другий рівень — Система національних бухгалтерських стандартів — Положень по бухгалтерського обліку (ПБУ). Нині затверджено 10 положений.

ПБУ 1/98 «Облікова політика організації» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 09. 12. 98 № 60н). У ньому відбиваються основні моменти, які потрібно розкрити в облікову політику для достовірності бухгалтерського обліку (зокрема і метод визначення виручки від реализации).

ПБУ 2/94 «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 20. 12. 94 № 167);

ПБУ 3/95 «Облік майна, і зобов’язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 13. 06. 95 № 50);

ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 06. 07. 99 № 43н). У ньому розкриваються основні вимоги, які пред’являються формуванню і надання отчетности.

ПБУ 5/98 «Облік матеріально-виробничих запасів» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 15. 06. 98 № 25н);

ПБУ 6/97 «Облік основних засобів» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 15. 06. 98 № 10);

ПБУ 7/98 «Події після звітної дати «(затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 25. 11. 98 № 56н);

ПБУ 8/98 «Умовні факти господарську діяльність» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 25. 11. 98 № 57н);

ПБУ 9/99 «Доходи організації» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 06. 05. 99 № 32н);

ПБУ 10/99 «Витрати організації» (затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 06. 05. 99 № 33н);

У ПБУ 9/99 і ПБУ 10/99 визначають поняття прибутків і витрат організації та їх свій відбиток у бухгалтерський облік і отчетности.

Третій рівень — різноманітних методичних рекомендацій, вказівки переважно Міністерства фінансів РФ, враховують зокрема галузеву специфику.

Например:

План рахунків бухгалтерського обліку фінансово — господарської роботи і інструкція із застосування, затверджені наказом Мінфіну СРСР № 56 від 01. 11. 91, публікуються з урахуванням внесених зміни й доповнення відповідно до наказів Мінфіну РФ № 173 від 28. 12. 94, № 81 від 28. 07. 95, № 31 від 27. 03. 96, № 15 від 17. 02. 97.

Четвертий рівень — внутрішні робочі документи организации.

Податковий аспект обліку реалізації регулюється законів і підзаконних актів про податки, такими, наприклад, как

Закон РФ від 18. 12. 91 р. № 1992 -1 «Про податок додану стоимость»

Закон РФ від 06. 12. 91 р. «Про акцизах «

Закон РФ від 27. 12. 91 р. № 2116 — 1 «Про податок прибуток підприємств і організацій»; інструкції за цими налогам;

указ президента РФ від 8. 05. 96.г. № 685 «Про основних напрямах податкової реформи, у Російської Федерації і заходів для зміцненню платіжної дисципліни» і др.

Розглянемо основні нормативні документи, які заторкують проблему обліку реалізації продукції (робіт, послуг) процес формування фінансового результату для налогообложения.

У Податковий кодекс у розділі 7 розкривається поняття виручки від реалізації як об'єкта оподаткування, і навіть наводяться методи визначення ринкової цены.

Поруч із документом порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку регламентує «Положення про складі витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткуванні прибутку», затверджено Постановою Уряди Р Ф від 5. 08. 92 р. № 552 з наступними змінами, зокрема внесеними Постановою Уряди Р Ф від 01. 07. 95 р. № 661. Воно визначає, що з цілей оподаткування (крім акцизів) прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається або за мері його сплати, або за мері відвантаження товарів (виконання, послуг) і пред’явленні покупцю розрахункових документов

Розроблений і ці рішення, що відбивають. облік реалізації в різні види деятельности.

Например:

«Про відображенні у бухгалтерському обліку і звітності операцій, що з здійсненням спільної прикладної діяльності» (лист Мінфіну РФ від 24. 01. 94 № 7);

«Про порядок відображення у бухгалтерському обліку товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерних засадах» (Мінфін РФ від 30. 10. 92 р. № 16−05/4). У ньому визначається спрощений порядок обліку товарообмінних операцій. Відповідно до цим листом облік товарообмінних операцій залежить переважно вибраного варіанта обліку реалізації продукції для цілей налогообложения.

«Методичні рекомендації з урахування та оформленню операцій прийому, збереження і відпустки товарів у організаціях торгували» (Затверджене листом Комітету РФ про торгівлю від 10. 07. 96 № 1−794/32−5). Встановлює правила документального оформлення прийому, зберігання, відпустки товарів хороших і відбиток товарних операцій на бухгалтерський облік і отчетности.

Та попри все різноманітті нормативних актів найчастіше порушується їх ієрархія, порушуються вимогами з їх оформленню і механізму утверждения.

1.2 Характеристика основних операцій, їх документальне оформлення і свій відбиток у учете.

Далі в Табл. 1 наводяться основні найтиповіші для даної організації операції пов’язані з урахуванням реалізованої продукції, проводки, що оформлялися у своїй документи, задіяні учётные регистры:

Таблиця 1

Операції, відбивають облік реалізованої продукции

|Операція |Первинний документ |Проведення |Обліковий| | | | |регістр| | | |Д |До | | |1 Оприходована |Факти з оформленню |40 |20,23|Ж/о № 10| |готову продукцію |операцій із обліку витрат, | | | | | |які у відповідність до | | | | | |Положенням…, входять у | | | | | |собівартість продукції, по | | | | | |обліку витрат допоміжних | | | | | |виробництв. | | | | |2 Списана |Документи з оформленню |37 |20 |Ж/о № | |фактична |операцій із обліку витрат, | | |10−1 | |виробнича |які у відповідність до | | | | |собівартість ДП |Положенням…, входять у | | | | | |собівартість продукції. | | | | |3 Оприходована | |40 |37 |Ж/о № | |готову продукцію по| | | |10−1 | |нормативної | | | | | |собівартості | | | | | |4 Відхилення | |46 |37 |Ж/о № | |фактичної | | | |10−1 | |собівартості ДП від | | | | | |нормативної | | | | | |собівартості | | | | | |списані на | | | | | |реалізацію | | | | | |(додаткової | | | | | |проводкою чи | | | | | |способом «червоне | | | | | |сторно») | | | | | |5 Видана зі складу и|Товарно-транспортная |46 |40 |Ж/о № | |відвантажено |накладна, накази на | | |11 | |покупцям ДП |відвантаження, рахунки, картки | | | | | |складського обліку, | | | | | |виробничі і | | | | | |матеріальні звіти, касові | | | | | |і банківські документи, акт | | | | | |приймання -передачі. | | | | |Реалізація по |Договору поставки, накладні, |62 |46 |Ж/о № 11| |відвантаженні |накази на відвантаження, касові | | | | |6 Відвантажено |і банківські документи, рахунки,| | | | |продукція |товарно-транспортні | | | | |покупцям |накладні, документи на | | | | | |відвантаження. | | | | |7 Списана |Товарно-транспортная |46 |40 |Ж/о № 11| |собівартість |накладна, накази на | | | | |відвантаженої |відвантаження, рахунки, картки | | | | |продукції |складського обліку, | | | | | |виробничі і | | | | | |матеріальні звіти, касові | | | | | |і банківські документи, акт | | | | | |приймання -передачі. | | | | |8 Нарахована сума |Банківські документи (виписки | |68 |Ж/о № 8 | |ПДВ щодо реализованной|и додатку до ним) і расчеты|46 | | | |продукції |із ПДВ | | | | |9 Надійшли платежі |Відомості аналітичного учета|51 |62 |Ж/о № 11| |за реалізовану |в кожному покупцю і | | | | |продукцію |замовнику, касові і | | | | | |банківські документи, | | | | | |договору, відвантажувальні | | | | | |документи. | | | | |Реалізація по оплате|Смотри операцію №? |45 |40 |Ж/о № 11| | | | | | | |10 Відвантажено | | | | | |продукція | | | | | |11 Списана |Договору поставки, накладні, |46 |45 |Ж/о № | |собівартість |накази на відвантаження, контракти| | | | |відвантаженої | | | | | |продукції |, касові і банківські | | | | | |документи, рахунки, | | | | | |товарно-транспортні | | | | | |накладні, документи на | | | | | |відвантаження | | | | |12 Отримано виручка |Договору поставки, накладні, |51 |46 |Ж/о № 11| |від |накази на відвантаження, касові | | | | | |і банківські документи, рахунки,| | | | | |товарно-транспортні | | | | | |накладні, документи на | | | | | |відвантаження | | | | |13 Нарахований ПДВ щодо |Дивися операцію № 8 |46 |68 |Ж/о № 8 | |реалізованої | | | | | |продукції | | | | | |14 Списаний финансовый|Документы на оформлення | | | | |результат від |операцій, що відбивають | | | | |реалізації |формування фінансових | | | | |продукції: |результатів; касові і | | | | |а) прибуток |банківські документи. | | | | |б) збиток | |46 |80 |Ж/о № 15| | | |80 |46 | | | | | | |Ж/о № 11| |15 Виявлено |Дивися операцію № 7 | | | | |недостача готової | | | | | |продукції | |84 |40 |Ж/о № 11| |16 Відпустку ДП своїм |Договору поставки, накладні, |73,50|46 |Ж/о № 11| |працівникам з оплатой|приказы на відвантаження, касові | | | | |до каси готівкою |і банківські документи, рахунки,| | | | | |товарно-транспортні | | | | | |накладні, документи на | | | | | |відвантаження | | | | |17 Відбито |Відомості аналітичного учета|60 |62 |Ж/о № 11| |реалізація продукции|по кожному покупцю і | | | | |при бартерних |замовнику, касові і | | | | |угодах |банківські документи, | | | | | |договору, відвантажувальні | | | | | |документи. | | | | |18 Реалізація ДП |Договору поставки, накладні, | | | | |своїм філіям, |накази на відвантаження, касові | | | | |дочірнім |і банківські документи, рахунки,| | | | |підприємствам, |товарно-транспортні |78,79|46 |Ж/о № 11| |внутрішнім |накладні, документи на | |78,79| | |підрозділам |відвантаження |46 | |Ж/0 № | |19 Нарахування |Дивися операцію № 18 |70,75|46 |Ж/о № 11| |заробітної плати | | | | | |натурі, виплата | | | | | |дивідендів | | | | | |виробленої | | | | | |продукцією | | | | | |20 Списання издержек|Документы на оформлення |46,80|44 |Ж/о № | |звернення на |витрат, що відносяться на | | |10 | |реалізацію готових |витрати звернення до | | | | |виробів |відповідність до чинним | | | | | |законодавством | | | | |21 Чи відбиті средства|Договора поставки, накладні, |64 |46 |Ж/о № 11| |раніше отриманих |накази на відвантаження, касові | | | | |авансів за ДП, |і банківські документи, рахунки,| | | | |відвантажену |товарно-транспортні | | | | |покупцям |накладні, документи на | | | | | |відвантаження | | | | |22 Суми доходів |Дивися попередні |83 |46 |Ж/о № 11| |майбутніх періодів, | | | | | |отриманих авансом | | | | | |за представлені | | | | | |послуги | | | | | |23 Вартість етапів |Дивися попередні |36 |46 |Ж/о № 11| |робіт, оплачених | | | | | |замовником | | | | | |24 Списання у |!!! |62 |36 |Ж/о № | |підрядників всіх | | | | | |етапів робіт, | | | | | |оплачених | | | | | |замовником | | | | | |25 Списання |Відомості аналітичного учета|64 |62,51|Ж/о | |повністю |в кожному покупцю і | | |№ 11, 2 | |виконаних |замовнику, касові і | | | | |будівельних робіт |банківські документи, | | | | | |договору, відвантажувальні | | | | | |документи. | | | | |26 Відбито виручка |Договору поставки, накладні, | | | | |від при |документи на відвантаження і | | | | |використанні |документи з формуванню | | | | |векселів: |фінансового результату. | | | | |принаймні відвантаження | | | | | | | |62 |46 |Ж/о № 11| |принаймні оплати | |50,51|83 | | | | |, 52 |62 |Ж/о № 15| | | |83 |80 | | | | | | |Ж/о № 11| | | | | | | | | | | |Ж/о № 15| |27 Списання різниці |Договору поставки, накладні, |80 |46,83|Ж/о | |при неповної оплаті |документи на відвантаження і | | |№ 11,15 | |за векселем |документи з формуванню | | | | | |фінансового результату. | | | | |28 Відбито |Касові і банківські |46 |42 |Ж/о № | |реалізована |документи, накладні, розрахунки | | | | |торгова націнка |торгової націнки на | | | | | |нереалізовані товари, | | | | | |товарні звіти | | | | |29 Комерційні |Відомості аналітичного учета|46 |43 |Ж/о № | |витрати на окончанию|по численних статтях видатків, документи| | | | |звітний період |на оформлення витрат, | | | | |віднесено на |що з реалізацією і | | | | |собівартість |збутом продукції | | | | |реалізованої | | | | | |продукції | | | | | |30 Позначається як |Договору поставки, накладні, |08 |46 |Ж/о № 11| |виручка вартість |накази на відвантаження, касові | | | | |продукції, робіт, |і банківські документи, рахунки,| | | | |послуг, відпущених |товарно-транспортні | | | | |своєму капітального |накладні, документи на | | | | |будівництва |відвантаження | | | | |31 Відбито |Дивися операцію № 30 |50 |46 |Ж/о № 11| |реалізація продукції| | | | | |за готівкові (без | | | | | |використання рахунки | | | | | |62) | | | | | |32 Виручка за |Дивися операцію № 30 |57 |46 |Ж/о № 11| |реалізовану і | | | | | |оплачену продукцію| | | | | |ще зараховано на | | | | | |рахунки грошових | | | | | |засобів і показано | | | | | |як що значиться в | | | | | |шляху | | | | |

2. Оцінка стану бухгалтерського обліку, і СВК на предприятии.

2.1 Загальні інформацію про підприємстві техніко-економічна хар-ка.

державне підприємство «Шляхово-будівельне управління № 1 «(в подальшому що називається «Підприємство ») створене відповідність до Законом РРФСР «Про підприємства і підприємницькій діяльності «і є правонаступником Дорожно-строительного управління № 1 зареєстрованого рішенням виконкому Радянського Району Ради Народних Депутатів р. Краснодара № 151/22 ін. 08 від 10 квітня 1991 года.

Підприємство здійснює своєї діяльності відповідно до Законом РРФСР «Про підприємства і підприємницькій діяльності «, законодавством і нормативними актами Російської Федерації і Уставом.

Цілями створення Підприємства є виконання робіт, виробництво продукції, надання послуг і цілі задоволення суспільних потреб й отримання прибыли.

Досягнення зазначених цілей Підприємство здійснює такі основні види діяльності: — зміст, ремонт, будівництво і реконструкцію автошляхів загального користування крайового значення й внутрішньогосподарських автодоріг, мостів та виробничого і міністерства соціального призначення; - роботи з видобутку й переробці будівельних матеріалів за статтю фабрикатів, виробництву товарів народного споживання і надання платних послуг населенню; - виробництво і збут сільськогосподарської продукції; - організація творчих наукових і виробничих майстерень, об'єктів громадського та торгівлі; - благодійна діяльність; - торгівля, маркетинг, лізинг, реклама, посередництво, брокерські операції, надання інших комерційних, правових і соціальних інших послуг; - напрям на стажування і навчання спеціалістів вивчення досвіду роботи у російських і закордонних навчальних закладах, організаціях, на підприємств і фірмах; - помешкання і обслуговування автомобілів; - виконання робіт і у інших галузях діяльності, не заборонених російським законодательством.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є: — прибуток, отримана від продукції, робіт, послуг, і навіть інших видів господарської та зовнішньоекономічної діяльності; - амортизаційні відрахування; - засоби від продажу цінних паперів; - пайові й інші внески членів колективу, підприємств, організацій, громадян; - кредити та інші надходження, суперечливі закону.

Підприємство реалізує продукцію, роботи й послуги, надані підприємствам, і населенню за цінами і тарифами, які встановлюються за Підприємством відповідно до чинним законодательством.

2.2 Оцінка системи бухгалтерського учета

Бухгалтерський облік для підприємства ведеться згідно з Положенням про бухгалтерський облік і звітності до та інших нормативно- інструктивним документам з урахуванням наступних доповнень і у них.

Бухгалтерський облік ведеться від застосуванням журнанльно — ордерной форми обліку. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник предприятия.

Бухгалтерський облік в ДСУ-1 здійснюється бухгалтерією, очолюваної головний бухгалтер. Головний бухгалтер забезпечує контроль і відбиток на рахунках усіх господарських операцій, надання оперативної та результативною інформацією встановлених термінів за схемою документооборота.

Підприємством, відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації», затвердженим Наказом Міністерства фінансів РФ від 9 грудня 1998 года № 60н, розроблена облікова політика. На 1998 р. облікова політика прийнята Наказом підприємством № 1 від 4. 01. 98. Вона, у обсязі розкриває способи веління бухгалтерського обліку, істотно що впливають оцінку та прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності; саме: спосіб погашення вартості основних засобів, нематеріальних та інших активів, оцінка виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, визнання прибуток від реалізації продукції тощо способи, не повідомляючи про застосування яких користувачем бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка майнового і фінансового становища, грошового обігу субстандартні та результатів діяльності предприятия.

Однак у облікову політику існує низка недоліків. Відповідно до поділу II ПБУ 1/98 (7) ній має бути затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку, у якому синтетичні і аналітичні рахунки, необхідних ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимогами своєчасності та повноти облік і звітність. Такий робочий план рахунків не зазначений в облікову політику предприятия.

Також немає чіткої розподілу службовими обов’язками між робітниками бухгалтерії, затвердженого керівником, який буде необхідний правильної організації бухгалтерського обліку, і підвищення відповідальності працівників за виконанням своїх обязанностей.

У облікову політику обумовлено наявність схеми документообігу, проте, попри насправді графік документообігу, службовець основою обліку, не складено для здачі в бухгалтерію документів материально-ответственными лицами.

На підприємстві деякі області бухгалтерського обліку автоматизированны. На комп’ютерах ведеться облік зарплати, основних коштів, матеріалів, облік касових і банківських операцій, що дозволяє казати про підвищеному постійному контролі й достовірності успіхів у цих галузях учета.

2.3 Оцінка системи внутрішнього контроля

Оцінка внутрішнього контролю для підприємства ДСУ-1 було проведено на підставі вимоги стандарту «Вивчення і - оцінка системи бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю у ході аудиту» /23/. Відповідно до цим стандартом ефективність яких і надійність системи внутрішнього контролю у організації можна оцінити як средняя.

По-перше, система внутрішнього контролю включає у собі належну систему бухгалтерського обліку. Як-от: 1) в бухгалтерії перебувають документи, які регламентують створення умов та порядок ведення бухгалтерського обліку 2) документи оформляються відповідно до вимогами законодательства.

Вони послідовно пронумеровано, оформляються в останній момент або після скоєння операції. 3) надходження і рух тих матеріальних цінностей ведеться у вартісних, а й у натуральних измерителях, що дозволяє говорити про ефективність і достовірності бухгалтерського обліку матеріальних ценностей.

По-друге, була проаналізовано контрольна середовище предприятия.

Господарська діяльність підприємства у цілому відповідає вимогам чинного законодательства.

Організаційна структура підприємства передбачає чіткого поділу обов’язків, проте передбачено, щоб працівники не виконували несумісні функції, тобто. існує поділ виконання функцій управління і врахування активів, здійснення господарських і бухгалтерських операцій. Прийнято мері щодо забезпечення схоронності активів і бухгалтерських записів, саме: створення запасних копій, захист комп’ютерних программ.

На підприємстві було проведено аудиторська перевірка за 1996 — 1997 рр. З її результатам внесли низку істотних доповнень і поправок.

Також контрольна середовище включає у себе та ефективну кадрову політику. На ДСУ-1 кадрову політику проводилася застарілими способами. При доборі кадрів не використовувалися тестування, анкетування. Проте є і ефективні методи. Наприклад, підприємство відправляє на стажування до інших держав молодих спеціалістів з метою їхнього подальшого працевлаштування. Це засвідчує тому, що це підприємство готує собі необхідні кадри, компетентних і надійних работников.

Третім елементом системи внутрішнього контролю є окремі засіб контролю. Так, одній з процедур внутрішнього контролю є проведення звірок розрахунків. Через війну звірок складаються акти взаємної звіряння розрахунків, що підтверджують заборгованості підприємств друг перед іншому. Це дозволяє здійснювати ефективний контролю над достовірністю відображення дебіторської та внутрішньої кредиторської задолженностей.

3. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДСУ-1

3.1 План і яскрава програма аудиторської проверки

План і яскрава програма аудиторської перевірки було розроблено у відповідність до стандартів аудиторську діяльність /21,22,24/.

Загальний план

Проверяемая організація Дорожно — будівельне управління № 1

Період аудиту 1. 03. 2000 — 17. 03. 2000

Кількість людино-годин 288 человеко — часов

Керівник аудиторської групи Лазаренка О. С.

Состав аудиторської групи Лазаренка О. С., Іванова И.Н. ,

Петров В. П. Планований аудиторський ризик 0,04% Планований рівень суттєвості 800 000 р.

Таблиця 2.

Загальний план аудиторської проверки

|Планируемые види робіт |Період |Виконавець | | |проведення | | |1 Ознайомлення з |1. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |організаційно-управлінської структурою | | | |ДСУ-1. | | | |Ознайомитися з Статутом підприємства.: | | | |основні види діяльності, форма | | | |власності, структура управління, | | | |порядок формування статутного капіталу, | | | |джерела формування фінансових ресурсів.| | | |2 Вивчення і - оцінка системи бухгалтерського |1. 03. 2000 — |Петров В.П., | |обліку. |2. 03. 2000 |Лазаренка О.С.| |Вивчити: | | | |дисконтну політику. Оцінити, наскільки повно | | | |вона відбиває основні моменти ведення | | | |бухгалтерського обліку | | | |розподіл обов’язків й обмеження повноважень | | | |між працівниками, які беруть участь в | | | |віданні обліку та складання звітності | | | |форму, регістри обліку | | | |порядок надання звітності | | | |організацію підготовки, обігу субстандартні та зберігання | | | |документів, відбивають господарські | | | |операції | | | |- роль і важливе місце обчислювальної техніки в| | | |веління бухгалтерського обліку та складання | | | |звітності | | | |3 Перевірити: |3. 03. 2000 |Іванова І.Н., | |наявність документів, що регламентують | |Лазаренка О.С.| |створення умов та ведення бухгалтерського обліку. | | | |Порядок виконання угод відповідність| | | |з Статутом і з вимогами законодавства| | | | | | | |Проводиться чи інвентаризація перед | | | |упорядкуванням звітності | | | |Порядок здійснення кадрової політики. | | | |Перевірити процедуру відбору, наймання та | | | |просування кадрів. | | | |Чи є ревізійні комісії | | | |Наявність коштів внутрішнього контролю | | | |Чи внесені виправлення в бухгалтерський облік| | | |і звітність з зауважень минулого аудиту | | | |4 Перевірити оформлення і збереження |3. 03. 2000 |Петров В.П. | |документів: | | | |наявність обов’язкових реквізитів | | | |своєчасне відбиток операцій на | | | |відповідних регістрах | | | |5 Перевірити правильність кореспонденції |6. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |рахунку також відповідність первинних документів | | | |випискам банку. | | | |6 Вивчити обгрунтованість кредитування, |6. 03. 2000 |Петров В.П. | |оформлення кредитів за видами їх. | |Лазаренка О.С.| |7 Перевірити стан розрахунків. Переконатися в|6. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |повноті оприбуткування отриманих цінностей | | | |за кількістю вартості. | | | |8 Перевірити відповідність списаних расходов|7. 03. 2000 |Петров В.П. | |фактичних витрат. Звірити запис у | |Лазаренка О.С.| |журналах-ордерах з цими авансових | | | |звітів і видатковими ордерами до звіту | | | |касира. | | | |9 Перевірити правильність віднесення сум на |7. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |конкретного дебітора і кредитора, звернути | | | |увагу до відповідність розрахунків | | | |законодавству й правильність | | | |арифметичних розрахунків. | | | |10 Перевірити розрахунки нарахувань податків |9. 03. 2000 |Петров В.П. | |бюджету, прибуткового податку і утримань по | | | |видам платежів. | | | |11 Перевірити відповідність відпустки |9. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |матеріалів виробництво лімітам, | |Лазаренка О.С.| |обгрунтованості ціни них, дотримання норм | | | |витрати матеріалів. Встановити, | | | |чи відповідають дані дисконтних регістрів | | | |даних виробничих та матеріальних | | | |звітів, правильно чи включені у | | | |собівартість окремі види витрат. | | | |12 В повноті оприбуткування |9. 03. 2000- |Петров В.П. | |основних засобів за кількістю стоимости. |10. 03. | | |13 Перевірити правильність і «законність |10. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |оформлення операцій із відвантаженні готової | |Лазаренка О.С.| |продукції (робіт, послуг) в первинних | | | |документах. | | | |14 Перевірити відповідність даних, |13. 03. 2000 |Лазаренка О.С.| |відображених у дисконтних регістрах, з цими | | | |в первинних документах. | | | |15 Звірити дані аналітичного обліку з |13. 03. 2000 |Петров В.П. | |записами за рахунками синтетичного обліку. | |Іванова І.Н. | |17 Перевірити відповідність даних, |14. 03. 2000 |Лазаренка О.С.| |відображених у журналах-ордерах, з цими в | | | |Головною книзі. | | | |18 Визначити, який метод обліку виручки от|14. 03. 2000 |Петров В.П. | |реалізації вибрала підприємство у своєї | | | |облікову політику. | | | |19 Перевірити правильність визначення |14. 03 2000 |Петров В. П | |виручки від продукції, робіт, | |. | |послуг. | | | |20 Визначити правильність формування |14. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |підприємством прибутків і виручки від | | | |реалізації продукції для обчислення | | | |авансових платежів до бюджету. | | | |20 Встановити, як формувалися і | |Лазаренка О.С.| |використовувалися фонди відповідно до їх |15. 03. 2000 | | |призначенням. Перевірити наявність і | | | |достовірність документів, які обгрунтовують | | | |виплати. Перевірити відповідність створюваних| | | |фондів законодавству, статуту. | | | |21 Перевірити розрахунки, що визначають розмір |15. 03. 2000 |Петров В.П. | |распределяемой прибутку. Визначити | | | |арифметичну правильність і «законність | | | |розрахунку нарахування прибуток. | | | |22 Проконтролювати роботу аудитора |16. 03. 2000 |Лазаренка О.С.| |23 Упорядкування звіту за підсумками проведенной|!7. 03. 2000 |Іванова І.Н. | |перевірки. Ознайомити клієнта з результатами| |Лазаренка О.С.| |і оголосити вид гаданого аудиторського| | | |укладання. | | |

Програма проведення аудиту на ДСУ-1

(з прикладу перевірки обліку реалізованої продукції)

Проверяемая організація Дорожно — будівельне управление

№ 1

Период аудиту 1. 03. 2000 — 17. 03. 2000

Количество человеко- годин 288 человеко — годин Керівник аудиторської групи Лазаренка О. С. Склад аудиторської групи Лазаренка О. С., Іванова І.Н., Петров.

В.П. Планований аудиторський ризик 0,04% Запланований рівень суттєвості 800 000

Таблиця 3.

Програма аудита

|Перечень аудиторських процедур|Период |Исполнитель|Рабочие |Примітка | | |проведення| |документи | | | | | |аудитора | | |1 Вивчити дисконтну політику. | | | | | |Оцінити, наскільки повно вона | | |Записи про | | |відбиває основні моменти по | | |вивченні і | | |ведення бухгалтерського обліку | | |оцінці | | | |1. 03. -2. 03|Петров |системи | | | |. 2000 |В.П., |бухгалтерск| | | | |Лазаренка |ого обліку, | | | | |О.С. |схеми | | | | | |документооб| | | | | |орота | | |2 Під час перевірки операцій із | | | |Перетворити | |відвантаженні готової продукції (| | | |увагу до| |робіт, послуг, зіставити | | | |правильност| |дати складської видаткової | |Іванова | |т відображення| |накладної і пропуску на винесення| |І.Н. | |в дисконтних | |(вивезення) продукції і на |10. 03. 00, |Лазаренка | |регістрах | |тих матеріальних цінностей. При | |О.С. | |операцій, | |виявленні розбіжності дат | | | |що з| |необхідно звіряти період | | | |реалізацією| |відображення операцій із | | | |продукції | |відвантаженні продукції обліковій | | | |підсобних, | |регістрі і дату оплати | | | |вспомогател| |відвантаженої продукції з | | | |ьных і | |виписці банку і платіжному | | | |обслуживающ| |вимозі чи видаткового | | | |їх | |касовому ордеру. На | | | |виробництв| |виявлені розбіжності | | | |. | |зробити перерахунок виручки від| | | | | |фактичної реалізації | | | | | |продукції і на визначають розмір| | | | | |прихованої від оподатковування | | | | | |прибутку. | | | | | |3 — Перевірити відповідність | | |Копії |Вивченню | |обсягів випущеної продукції,| | |помилково |підлягають | |яка вказана у журналах-ордерах,| | |виписаних |реєстри, | |даним виробничих |10. 03., | |документов; |справки і | |звітів, а останніх- даним |13. 03. 00 |Іванова |таблиці, |що докладалися| |первинних документів. | |І. Н, Петров|обобщающие |до них | |- Простежити рух | |В.П. |інформацію про |документи, | |матеріалів та готовою | |Лазаренка |несоответст|товарно-тра| |продукції з дат. | |О.С. |вії даних |нспортная | |- Зіставити дані | | |первинних |накладна, | |накладних на відпустку продукції| | |документів |накази на | |з даними оплату. | | |і дисконтних |відвантаження, | |- Вивчити правильність | | |регістрів. |документи | |кореспонденції рахунків по | | | |відпустку | |відвантаженні та її реалізації | | | |продукції | |продукції. | | | |покупцю.| |4 Відповідно до обраним | | | | | |методом визначення виручки | | |Документи, | | |від |13. 03. 00 |Петров П.П. |свидетельст| | |проаналізувати дані | | |вующие про | | |відомості № 16 і ж/о № 11. | | |помилках в | | | | | |відомостях | | | | | |і | | | | | |журналах-ор| | | | | |дерах | | |5 Звірити зведені дані про | |Лазаренка | | | |журналу-ордеру № 11 та незначною сумою по| |О.С. | | | |відомості № 16, і навіть данные|13. 03. 00 | | | | |по Головною книзі з цими | | | | | |журналу № 11. | | | | | |6 Звірити дані |13. 03. 00 |Іванова |Документи, | | |аналітичного обліку з | |І. Н, Петров|свидетельст| | |даними синтетичного: | |В.П. |вующие про | | |відповідно до відомості № 16 «Рух | | |ан7ализе | | |готових виробів, | | |хозяйственн| | |реалізованої продукції і на | | |ых операцій| | |тих матеріальних цінностей», по | | |і залишків | | |ж/о № 11, за кредитами рахунки | | |за рахунками | | |46, 62, з цими, | | |бухгалтерск| | |відбитими | | |ого обліку. | | |в Головною книзі | | | | | |балансі | | | | | |Форму № 2. | | | | | |7 Перевірити правильність і | | | | | |законність відображення | | | | | |фактичної прибуток від | | | | | |реалізації своєї продукції | | | | | |рахунках бухгалтерського обліку. | | | | | |Перевірка обгрунтованості |14. 03. 00. |Іванова | | | |які у Головною книзі й| |І.Н. | | | |балансі даних про фактичної | |Лазаренка | | | |собівартості залишків | |О.С. | | | |нереалізованої продукції і на | | | | | |витрат незавершеного | | | | | |виробництва. | | | | | |8 Для перевірки фактичної | | |Таблиця, |Що стосується | |виручки від | | |відбиває |виявлених | |продукції звіряють дані про | | |суми |помилок, і | |рядку 010 з цими Головною | | |виручки від |несоответст| |книзі рахунки 46. Загальна сума |14. 03. 00 |Петров П.П. |реализации,|вий | |розбіжності повинна бути | | |ПДВ, |з'ясувати їх| |суму ПДВ. | | |прибутку по |причину. | | | | |даним | | | | | |Головною | | | | | |тогочасні книги й | | | | | |Форми № 2 | | | | | |"Звіт про | | | | | |прибутках і | | | | | |збитках" | | |9 Упорядкування звіту та | |Іванова | | | |інформування клієнта про | |І.Н. | | | |знайдених помилках |16. 03. 00 |Петров | | | |10 Упорядкування клієнту |17. 03. 00 |Лазаренка | | | |аудиторського укладання | |О.С. | | |

Розрахунок рівня существенности

Розрахунок рівня суттєвості виробляється у відповідності зі стандартом аудиторську діяльність «Суттєвість і аудиторський ризик» /23/ Таблиця 4 — Розрахунок рівня суттєвості |Найменування показника |Значення баз. |Доля,|Значение, приним.| | |показ., тис .р.| |перебування | | | |% |рівня істот., | | | | |тис. р. | |1 |2 |3 |4 | |Балансова прибуток |1386,957 |5 |69,35 | |Валовий реалізацію без|45 600,354 |2 |912,01 | |ПДВ | | | | |Валюта балансу |22 953,1 |2 |452,06 | |Власний капітал |11 235 |10 |1123,5 | |Загальні витрати підприємства |44 149,342 |2 |882,99 |

Середнє арифметичне показників графи 4= (69,35+912,01+459,06+1123,5+882,99)/5=689,38

Наименьшее значення відрізняється від середнього на: (689,38−69,35)/689,38*100%=89,9%, тобто. більше, ніж у 2 разу Найбільше значення відрізняється від середнього на: (1123,5−689,38)/689,38*100%=63,0%

Оскільки про у цьому, та інше випадках відхилення найбільшого і найменшого показників від середнього є важливим, приймаємо рішення відкинути значення 69,35 тис. р. і 1123,5 тис. р. і використовувати їх при подальшому усередненні. знаходимо нову середню величину: (912,35+459,06+882,99)/3=751,47 тис. р.

Отриману величину припустимо округлити до 800 тис. р. і використовувати даний кількісний показник у ролі значення рівня суттєвості. Різниця доі після округлення составляет: (800−751,47)751,47*100%=6,4%, що у межах 20%

Розрахунок ризику необнаружения

При визначенні внутрішньогосподарського ризику було встановлено следующее:

1) все учитываемые операції справді мали место;

2) господарські операції були певним чином разрешены;

3) скоєні операції враховуються, позначаються на учете;

4) операції належним чином оцінюються (тобто., наприклад, зареєстровані продажу відповідають сумам відвантаження, вони правильно отфактурованы і відбито у обліку);

5) операції правильно рознесені по счетам;

6) операції реєструються своевременно;

7) операції належним чином відбито у дисконтних регістрах і перенесені в Головну книгу

Виходячи з цього і аналізуючи особливості функціонування та поточного економічного становища галузі, де діє підприємство, досвід минулого і кваліфікацію працівників, відповідальних ведення обліку, і підготовку звітності, і навіть складність врахованих господарських операцій, внутрішньогосподарський ризик можна оцінити як низький. Внутрішньогосподарський ризик дорівнює 50%.

Визначення ризику контролю — це оцінка системи внутрішньогосподарського контролю з погляду здібності виявляти і запобігати помилки. Що ефективніше система внутрішньогосподарського контролю, тим нижче чинник ризику контроля.

Оскільки загальний знайомство з системою внутрішнього контролю підприємства виявили наявність окремих засобів контролю, проте відсутня схема документообігу, немає документа, де чітко розподілені обов’язки працівників. У зв’язку з цим система внутрішнього контролю оцінили як середня, їй відповідає середній ризик, рівний 60%.

Ризик аудиту приймемо рівним 4%.

Ризик необнаружения = 4% /(50% + 60%)= 0,04%

Розрахунок кількості необхідних человеко — часов

Розрахунок виробляється з тривалості перевірки — 12 днів, тривалості робочого дня — 8 годині і кількості працюючих аудиторів — 3 людини. Разом: 12*8*3= 288 человеко — часов

Аудиторська выборка

Перевірка проводилася вибірковим способом. Задля більшої репрезентативності вибірки використали систематичний відбір.:. вивчався кожна третя документ відповідної категории.

3.2 Звіт за результатами аудиторської проверки

Аудиторська перевірка провів у відповідність до чинним на момент перевірки законодавчими актами, інструкціями і листами ГНС РФ, а також стандартами аудиторську діяльність. Проведено перевірка вибірковим методом. Бухгалтерський облік у створенні ДСУ-1 ведеться за журнально — ордерной формі обліку. Під час перевірки було використано первинні документи, журнали — ордера, відомості аналітичного обліку, головна книга за 1998 р., бухгалтерський баланс, звіт прибутки і збитках, інших форм отчетности.

У результаті перевірці було проведено оцінка системи бухгалтерського обліку, і внутрішнього контроля.

При ознайомлення з формами звітності виявили, що у підприємстві не враховуються зміни до законодавства, що стосуються форм бухгалтерської звітності. У 1998 р. ще використовується бланк форми № 4, де у розділі «Надійшло» позначалася сума, яка зі Світового банку до каси. На насправді ця сума не збільшує загальне надходження коштів, а відбиває тільки внутрішній переміщення грошей організації. Тому відповідно до ПБУ 4/99 /6/ у новій формі цю інформацію наводиться справочно, не впливаючи на суму поступлений.

Первинні документи і облікові регістри заповнені недбало, за винятком документів, виконаних за комп’ютером. У головній книзі дуже багато виправлень, підчищень, незаверенных підписом особи, який зробив виправлення, що є порушенням ст. 10 закону про бухгалтерський облік /1/. Відповідно до цим законом ст. 9 все первинні документи повинні утримувати обов’язкові реквізити. Проте за підприємства деякі рахунки — фактури, накладні не містять найменування організації, від якої складено документ, вимірювачі господарської операції, найменування посад осіб, відповідальних скоєння господарської операции.

Аудит реалізованої продукции

Доход підприємства формується переважно з допомогою реалізації строительно — монтажних робіт (рахунок 46), і навіть реалізації матеріалів на бік.(рахунок 48). Розрахунки з покупцями і замовниками враховуються на рахунку 62. До нього відкриті такі субрахунка: a. — розрахунки з замовниками та субпідрядниками за виконані роботи b. — розрахунки з покупцями за матеріали і житлово-комунальні послуги з. — розрахунки з замовниками з будівництва житлового дома

Для обліку реалізованої продукції підприємство використовує журнал — ордер № 11 і відомість № 5.

Відповідно до облікову політику прибуток від реалізації з метою оподаткування враховується за оплатою. Проте насправді вся продукція оплачується відразу, тобто. немає відвантаженої, але неоплаченої продукции.

Перевірка Головною книжки показала, що рахунки розташовані за порядку. При арифметичній перевірці виявлено неправомірні арифметичні округлення, не враховуються копійки.

Перевірці понесли такі первинні документы:

. Довідки вартість виконаних робіт і витрат;

. Рахунки — фактуры;

. Акти приймання виконаних работ;

. Довідки вартість виконаних робіт і витрат з технологічним етапах і комплексом работ;

. Реєстр рахунків по планово — попереджувальному ремонту мостів, шляхів та др.

Об'єктами строительно — монтажних робіт выступают:

1) строительство

2) ремонт вулиць р. Краснодара

3) перегляд і ліквідація стихії з допомогою ремонта

4) ремонт гравійних покрытий

5) внутрішньогосподарські автодороги

6) безпеку руху, виконана з допомогою ремонта

7) полегшений ремонт з допомогою змісту автодорог

Реєстри рахунків по планово — попереджувальному ремонту заповнюються на основі актів приймання виконаних робіт, і поза проверяемый період підсумкові суми по реєстру збігаються з сумами, зазначеними у тих актах. А вартість виконаних строительно — монтажних робіт плюс компенсації дорівнює обороту по дебету рахунки 46 в кожному місяцю соответственно.

Журнал — ордері № 11 за грудень не заповнена зворотний бік, де необхідно відбивати аналітичні дані про рахунках 46−1 — 48−1

У результаті перевірці було виявлено ряд помилок у плані обчислення суми ПДВ (Табл 5).

Таблиця 5.

Зведена таблиця помилок, допущених при розрахунку НДС

|Документ |Сума |Розрахунок |Исправленна|Абсолютное| | |документі, | |я сума, р. |отклонение| | |р. | | |, р. | |Рахунок -фактура № 138 від |4090 |28 713*20% |5743,6 |1653,6 | |30. 11. 98.(Додаток | | | | | |Ж) | | | | | |Довідка вартість |14 593 |106 404*20% |21 280,8 |6687,8 | |виконаних робіт і | | | | | |витрат за жовтень | | | | | |(Додаток До) | | | | | |Розрахунок із ПДВ за |191 972 | |191 970,2 |2431,5 | |листопад (Додаток Л) |14 593 |959 851*20% |12 163,3 | | | | |72 965*16,67% | | | |Відомість № 5 за |1 262 852 |6 314 252*20% |1 262 850,4 |1,6 | |вересень (Додаток | | | | | |М) | | | | | |Відомість № 5 за |205 311 |1 026 567*20% |205 313,4 |2,4 | |жовтень (Додаток М)| | | | | |Відомість № 5 за ноябрь|191 972 |1 066 255*20% |213 251 |21 279 | |(Додаток П) | | | | | |Відомість № 5 за |478 419 |2 400 396*20% |480 079,2 |1660,2 | |грудень (Додаток Р)| | | | | |Разом |- |- |- |33 716,1 |

У процесі перевірки було проведено звіряння відповідних сум в первинних документах, у товстих часописах — ордерах, у аналітичного обліку, в Головною книзі й у вигляді № 2. У перевірених документах все суми з первинних документів вірно відбито у відомостях аналітичного обліку (відомість № 5) й у журналі -ордері № 11.

У відомості № 5 кошторисна вартість плюс доплати, не включаемые в кошторисну вартість, відповідає оборотів за рахунком 46 в Головною книзі. Цю суму відповідно в кожному місяцю і з року у цілому нараховується ПДВ. Помилки під час розрахунків наведені у таблиці 5.

Ця сума (кошторисна вартість плюс доплати) відбивається по дебету рахунки 46 у журналі - ордері № 11.

Виявлено розбіжність у відомості № 5, журналі - ордері № 11 і Головною книзі за лютий. У відомості № 5 й у Головною книзі за лютий відбивається правильна сума розмірі 1 788 719 р. На журналі - ордері № 11 по дебету рахунки 46 відбито помилкова сума розмірі 2 178 930 р. (додаток Р, С)

Журнал -ордері № 11 за серпень оборот за рахунком 48−1 відповідає обороту в Головною книзі. Журнал: 763 335,46р., в Головною книзі: 763 845,99р.(додаток Т, Ф).

На підприємстві порушена методологія ведення бухгалтерського обліку. При реалізації продукції необхідно зробити записи:

62 — 46 у сумі реалізованої продукции

46 — 68 у сумі НДС

У Головною книзі не відбивається проводка 46 — 68. а сума за кредитами рахунки 46 повністю дорівнює сумі по рядку 010 у вигляді № 2. Сума ПДВ щодо послуг генпідряду відбивається проводкою 80 — 68 субрахунок «Розрахунки з бюджетом із ПДВ -20%». Однак це сума не позначається у вигляді № 2 по рядку 100 «Інші операційні расходы».

3.3. Рекомендації для вдосконалення учета

Під час аудиторської перевірки за 1998 рік згідно з планом були виявлено порушення, змісту яких викладено в аудиторському отчете.

Облікова політика ДСУ-1 над повною мірою відповідає вимогам ПБУ 1/98 /7/. потрібно понад детально вивчити нормативні документи та зробити доповнення до наказу «Про облікову політику» відповідно до вищевказаним Положенням /7/ і Інструкції щодо застосування плану рахунків /5/. Як-от: 1 затвердити розподіл службовими обов’язками працівників бухгалтерії; 2 скласти і зазначити в облікову політику робочий план рахунків; 3. розробити організацію документообігу; 4. вказати строки й порядок проведення інвентаризації готівкових коштів; 5. затвердити список осіб, котрі мають одержувати гроші підзвіт; 6. доцільність, розміри і продовжити терміни, куди виділяються кошти під отчет

Рекомендується до наказу про облікову політику розробити додаток для внутрішніх користувачів (посадові інструкції працівників бухгалтерії, система оплати праці, складання бухгалтерської документації, порядок збереження і терміни зберігання первинних документів і майже дисконтних регістрів, план рахунку також т.д.)

У зв’язку з тим, що у підприємстві Форма № 4 заповнена ще у старому зразком, необхідно вивчити ПБУ 4/99 /6/ і відповідні зміни в заповнення форм наступного году.

Перевірка правильності складання документів на відвантаження товарів, надання робіт, послуг показала недостатню організацію роботи бухгалтерії за проверяемые період. Документи підшиті негаразд їх створення. Виявлено низку арифметичних помилок. Необхідно тільки створити методику додаткової перевірки вмотивованості оформлення документів і майже відображених у них сумм.

Усього за проверяемый період виявлено порушень у сумі 424 437,63 р. Зіставляючи цю суму з розрахованим рівнем суттєвості (800 000 р.), можна говорити про наявність помилки другого рівня, т. е. помилки істотні в окремих галузях. Хоча, окрім кількісних помилок були й якісні ошибки.

Необхідно виправити все арифметичні помилки і описки, з урахуванням регістрів бухгалтерського обліку відновити головну книжку й Форму № 2.

У ході перевірки встановлено порушення методології ведення бухгалтерського обліку, Інструкції щодо застосування плану рахунків /5/. Підприємство не виділяє ПДВ щодо реалізованою роботам, послуг (немає проводки 46 — 68). Сума по кредиту рахунки 46 повністю дорівнює сумі по рядку 010 Форми № 2. Закон РРФСР від 21. 03. 91 № 943 — 1 «Про Державної Податкової Службі РРФСР «передбачає стягування штрафу з винної особи порушення методології ведення обліку від двох до п’яти розмірів ММОТ.

Рекомендується за результатами перевірки виправити допущені порушення, й силами працівників бухгалтерії здійснити виправлення по аналогічним порушень за іншими періодах, не підданих аудиторської перевірці, внести зміни у облікові і звітні дані, особливо з підрахунку податкових платежей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

З переходом до ринкових відносин економічне життя країни поповнилася безліччю новопонять і термінів. Однією з них поняття аудит і аудиторська проверка.

Сам собою аудиторський контроль не можна зарахувати до нововведень ринкових відносин, проте новим є незалежного контролю, забезпечує реалізацію практичної суспільної потреби — підтвердження достовірності фінансової інформації про діяльність економічний суб'єктів у сфері користувачів цієї информации.

У межах даної роботи було проведено аудиторська перевірка державного підприємства «ДСУ-1», і навіть розробили внутрифирменный стандарт з проведення аудиту реалізованої продукції, в якому розроблено таблиці, які полегшують проведення казанной проверки.

У ході перевірки була вивчена система бухгалтерського обліку, і система внутрішнього контролю підприємства, й одразу при початковому ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку спостерігається неуважність і зневажливість до вимог законодавства. Усі зміни, поправки, продиктованих нормативними актами, приймаються до виконання не відразу., наслідком чого стане у себе різночитання при порівнянні звітності різних организаций.

Найчастіше в бухгалтерії взагалі відсутні документи, які регламентують бухгалтерський облік нашій країні, чи їх прочитання має лише формальний характер. Те ж саме сказати й про облікову політику. У разі вона складається відповідно до вимогою ПБУ 1/98 /7/, але завжди її становища виконуються предприятием.

Необхідно уважніше і серйозно підходитимемо вимозі законодавчих актів і документування учета.

У курсової роботі розглядається аудиторська перевірка лише однієї області обліку, саме: облік реалізованої продукції, робіт, послуг. Це одне з головних областей обліку, т. до. пов’язані з отриманням підприємством виручки від, а при ефективної роботи та одержання прибутку. Ця сфера потребує підвищеної внутрішнього контролю, т. до. помилки у обліку обсягу реалізованої продукції, помилки у обчисленні виручки тягнуть у себе не так розраховані податки, але це викликає конфлікти з податковими органами.

Загалом досліджуваному підприємстві нема грубих помилок, проте не всі виявлені кількісні і якісні помилки говорять про необхідності підвищити контролю над дотриманням методологію обліку, правильності його ведения.

У четвертій частині від роботи вказані рекомендації по соверщенствованию обліку, зроблені після закінчення проверки.

Список використаної литературы

1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21. 11. 96 р. № 129-ФЗ 2. Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності в Російської Федерації. Затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 29. 07. 98 р. № 34н, введено на дію з 01. 01. 99. 3. Про річний бухгалтерської звітності організацій. Наказ Мінфіну РФ від 12. 11. 96. № 97. Додаток 1,2 до наказу Мінфіну РФ від 12. 11. 96. № 97.

4. Цивільний кодекс РФ, частини перша й інша. Прийнято Державної Думою 21. 10. 94 і 22. 12. 95 5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств і інструкція із застосування. Затверджено наказам Мінфіну РФ від 1. 11. 91 № 56 і до застосування біля управління РФ листом Міністерства економіки та Мінфіну РРФСР від 19. 12 91. № 18−5 з змінами, затвердженими наказом Мінфіну РФ від 28. 12. 94 № 173, від 28. 07. 95 № 81 і зажадав від 17. 02. 97. № 15. 6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації «. Затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 06. 07. 99 № 43н 7. ПБУ 1/98 «Облікова політика організації». Затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 09. 12. 98 № 60н 8. Податковий кодекс РФ, частина перша. Прийнято Державної Думою 16. 07. 98 9. Положення про складі витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), і порядку формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку. Затверджене Постановою Уряди Р Ф від 5. 08. 92 № 552, з цим і доповненнями, затвердженими Урядом Р Ф від 1. 07. 95 № 661, від 20. 11. 95. № 1133 і південь від 11. 03. 97. № 273 10. Методичні вказівки по інвентаризації майна України та фінансових зобов’язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ про 13. 06. 95. № 49 11. Закон Р Ф від 18. 12. 91 р. № 1992 -1 «Про податок додану вартість» 12. Про порядок обчислення та сплати податку додану вартість. Інструкція Державної податкової адміністрації РФ від 11. 11. 95 № 39 13. Закон Р Ф від 06. 12. 91 р. «Про акцизах «14. Про порядок обчислення та сплати акцизів. Інструкція Державної податкової адміністрації РФ від 9. 12. 91. № 2; зі змінами та доповненнями 15. Закон Р Ф від 27. 12. 91 р. № 2116 — 1 «Про податок прибуток підприємств і організацій»; 16. Про порядок обчислення та сплати до бюджету прибуток підприємств і організацій. Інструкція Державної податкової адміністрації РФ від 10. 08. 95 р. № 37 17. Про порядок відображення у бухгалтерському обліку товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерних засадах. Наказ Мінфіну РФ від 30. 10. 92 № 16−05/4 18. Про відображенні у бухгалтерському обліку і звітності операцій, що з здійсненням спільної прикладної діяльності. Лист Мінфіну РФ від 24. 01. 94 № 7 19. Методичні рекомендації з урахування та оформленню операцій прийому, збереження і відпустки товарів у організаціях торгували. Затверджене листом Комітету РФ про торгівлю від 10. 07. 96 № 1−794/32−5 20. Тимчасові правила аудиторську діяльність до. Затверджено Указом Президента Р Ф № 2263 від 22. 12. 93 21. Стандарт аудиторську діяльність «Планування аудиту». Схвалено Комісією по аудиторську діяльність за Президента Р Ф 25. 12. 96. Протокол № 6 22. Стандарт аудиторську діяльність «Документування аудиту». Схвалено Комісією по аудиторську діяльність за Президента Р Ф 25. 12. 96. Протокол № 6 23. Стандарт аудиторську діяльність «Вивчення і - оцінка систем бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю у ході аудиту». Схвалено Комісією по аудиторську діяльність за Президента Р Ф 25. 12. 96. Протокол № 6 24. Стандарт аудиторську діяльність «Суттєвість і аудиторський ризик». Схвалено Комісією по аудиторську діяльність за Президента Р Ф 22. 01. 98. Протокол № 2 25. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Навчальний посібник. — М. :ИНФРА — М, 1995 р. 26. Андрєєв В. Д. Практичний аудит (довідкове посібник). — М.: Економіка, 1994 р. 27. Суйц В. Т, Смирнов Н. Б. Основи російського аудиту. — М.: ИЦ «Анкил», ИКЦ «ДІС», 1997 р. 28. Медведєв О. Н. Як уникнути бухгалтерських помилок. — М.: ИНФРА -М, 1996 р. 29. Баришніков Н. П. На допомогу бухгалтеру м аудитору: справочно-методическое посібник. — М.: Филинъ, 1998 р. 30. Баришніков Н.П. Організація й методику проведення загальних аудиту .- М.: Филинъ, 1996 р. 31. Данилевський Ю. О. Аудит промислових акціонерних товариств. -М. :Финстатинформ, 1995 р. 32. Щадрилова С. Бухгалтерові про внутрішній аудит. — М., 1996 р. 33. Адамс Р. Основи аудиту. — М.: ЮНИТИ, 1995 р. 34. Аренс Э. А., Лоббек Дж.К. Аудит. — М., Фінанси і статистика, 1995 р. 35. Скобара В. В. Аудит. — М., Річ навіть і Сервіс, 1998 р. 36. Макарьева В.І. Сутність камеральних і документальних перевірок, проведених податковими органами, й особливо бухгалтерського обліку для цілей оподатковування (додаток до журналу «Податковий вісник»). — М., 1997 р. 37. Пятов М. А. Нове в обліку реалізації // Бухгалтерський облік, 1999 р., № 11 38. Газарян А. В. Аудиторська оцінка та перевірка системи внутрішнього контролю // Бухгалтерський облік, 1999 р., № 1 39. Газарян А. В., Михайлова О. П. Система внутрішнього контролю організації // Бухгалтерський облік, 1999 р., № 9 40. Козлова Г.І. Оцінка ефективності системи бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік, 1999 р., № 2 41. Сотникова Л. В. Облік і звітність операцій із реалізації продукції // Бухгалтерський облік, 1998 р., № 1 42. Камоликова С. А. Особливості проведення аудиту в будівельних організаціях // Бухгалтерський облік, 1997 р., № 11 43. Новиков С. С. облік виручки від і відвантаження товарів // Бухгалтерський облік, 1996 р., № 10

Додаток 1

Внутрифирменный стандарт

Аудиторська перевірка реалізованої продукции

1) Загальні требования

Метою даного стандарту є з’ясування єдиних вимог при проведенні аудиторської фірмою (аудитором) перевірки обліку реалізації продукції, робіт, услуг.

2) Необхідність та організаційні принципи проведення аудиторської перевірки обліку реалізації продукції, робіт, услуг.

Об'єкти аудиторської перевірки: 1. Обсяги відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг 2. Виручка від, формована у бухгалтерському і податковому учете

Під час проведення перевірки необхідно підтвердити достовірність відображення в обліку операцій із реалізації.

У першому етапі ознайомитися зображенням діяльності підприємства, його організаційної структурою, формою обліку, вивчити дисконтну політику. Залежно від зібраної інформації аудитор вносить коригування до плану перевірки, котрий рекомендується даним стандартом.

3) Документи, підлягають перевірці, і Порядок їх рассмотрения.

У основі перевірки лежить встановлення відповідності сум, відображених у первинних документах, з сумами у товстих часописах — ордерах, головною книзі й формі № 2, і навіть ведення обліку відповідно до обраними в облікову політику методами. У ході перевірки аудитору слід ознайомитися з: а) первинними документами на оформлення операцій із відвантаженні продукції (виконання робіт, надання послуг): накладні на відпустку готової продукції, рахунки, рахунки — фактури, акти виконаних робіт, документи, пов’язані з оплатою, акти заліку взаємних вимог, податкові декларації; б) відомостями аналітичного обліку; в) журналом — ордером № 11; р) Головною книгою; буд) Формою № 2

4) Методика проведення проверки

Значну увагу під час проведення перевірки операцій, що з реалізацією, необхідно приділити внутрішньогосподарському контролю у цій області. Нижче наводиться схема, яку рекомендується залучити до ході перевірки (рис. 1).

Вивчити систему внутрішньогосподарського контролю — реализации

Оцінити ризик контролю — реализации

Оцінити економічний ефект від участі перевірки контрольних моментов

| | | |Розробити тести окремих елементів |Процедури аудиту | |господарських операцій, що з | | |реалізацією, задля досягнення цілей | | |внутрішньогосподарського контролю | | | | | | |Розмір вибірки | | |Критерії відбору | | |Тимчасові рамки |

Рис. 1 — Методика перевірок господарських операцій, що з реалізацією товарів (робіт, послуг)

Таблиця 6.

Основні питання, студійовані під час проверки

|Цели |Внутрішньогосподарські |Узагальнення перевірок | |внутрішньогосподарського |контрольні моменти |господарських операцій | |контролю | |сутнісно | |1 Враховані обсяги |враховані обсяги |перевірка журналів, | |реалізації |реалізації підтверджені |Головною тогочасні книги й | |справді відбивають |транспортними |аналітичної відомості| |реальні поставки |документами; |по дебіторської | |реальним клієнтам |рахунки — фактури |заборгованості | | |пронумеровано, із них |звіряння записів в | | |здійснюється облік; |регістрах, за рахунками — | | |щомісяця проводяться |фактурам і транспортним| | |звіряння взаєморозрахунків |документам; | | | |звіряння транспортних | | | |документів і майже дисконтних | | | |даних із відвантаженні з | | | |записами по ТМЦ | |2 Перевірка повноти |Транспортні документи і| | |відображення операцій із |рахунки — фактури | | |реалізації |пронумеровано і за ними | | | |ведеться відповідний | | | |облік | | |3 Звірка сум |Перевірка наявності |Повторне обчислення по| |відпущених товарів з |внутрішньогосподарського |рахунках — фактурам, | |сумами реєстрації |контролю над |звіряння записів в | | |підтвердження |рахунках-фактурах з | | |дійсності документів |даними транспортних | | | |документів | |4 Перевірка |Процедури, потребують |Звірка дат | |своєчасності |відображення, мали бути зацікавленими |зафіксованих | |реєстрації операцій |зафіксовані як можна |операцій із реалізації | | |скоріш після моменту їх |м датами в транспортних| | |виконання. Перевірка |документах | | |документів на | | | |виявлення | | | |неотфактурованных | | | |поставок | | |5 Перевірка правильности|Внутрихозяйственные |Підсумувати дані | |відображення операцій у |перевірки |первинних документів, | |допоміжних | |журналов0ордеров, | |записах, їх узагальнення і| |простежити за перенесенням| |перенесення | |даних в Головну книжку |

5) Порушення, выявляемые під час проверки

Можливі порушення: 1) не збігаються суми, відбиті в первинних документах, з сумами в аналітичних відомостях, журналах — ордерах, Головною книзі й формах звітності; 2) неправильно розрахований ПДВ щодо реалізованої продукції. Через війну спотворюються результати по рядку 010 у вигляді № 2; 3) порушується методологія обліку у частині коригування виручки від за оплатою з метою оподаткування. Найчастіше підприємства не так формують виручку від з оподаткування, тоді як облікову політику зазначений метод «за оплатою», або взагалі йдуть обраному методу формування виручки від реализации.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою