Анализ господарську діяльність з прикладу ООО

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МИНИСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

МАРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО УЧЕТА І АУДИТА

КУРСОВА РАБОТА

ПО ПРЕДМЕТА «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛИЗ»

НА ТЕМУ: «АНАЛІЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОВ «ТИСТ»"

ВИКОНАВ: СТУДЕНТ ЗАОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТУ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ ОБУЧЕНИЯ

ГРУПИ ЗБУА (У) — 43

ЧЕРНОВА ЮЛІЯ ВЛАДИМИРОВНА

ПЕРЕВІРИВ: СИТНИКОВА ВЛАДО ВАЛЕРЬЕВНА

ЙОШКАР-ОЛА

2002 г.

Введение… … …3 1. Характеристика предприятия… …5 2. Аналіз формування виробничої программы. …7 3. Аналіз випуску та її реалізації готової продукции… …8 3.1. Аналіз обсягу продукції …8 3.2. Аналіз структури та ритмічності виробництва … 11 4. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для і економічна оцінка їхньої використання. … 12 4.1. Аналіз потреби і забезпеченість матеріальних ресурсів для …12 4.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів …13 5. Аналіз використання основних виробничих фондів… … … 14 5.1. Аналіз показників обсягу основних засобів, їх динаміки і структури. 14 5.2. Аналіз використання устаткування й виробничої потужності підприємства … 15 5.3. Аналіз ефективність використання основних фондів … 16 6. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ні економічна оцінка їхньої використання. Кадрова політика підприємства… … … 18 6.1. Характеристика руху робочої сили в …19 6.2. Критерії ефективності управлінської праці …19 6.3. Аналіз використання трудових ресурсів … 20 6.4. Аналіз продуктивність праці …21 7. Аналіз собівартості продукции… … 23 7.1. Аналіз собівартості за елементами витрат … …23 7.2. Аналіз витрат за карбованець товарної продукції … 24 8. Аналіз фінансового становища предприятия… … 26 8.1. Аналіз прибутку … … 26 8.2. Аналіз рентабельності … … 28 8.3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості … 30 8.4. Аналіз структури пасивів і активів балансу … 31 8.5. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства … 34 Укладання…. … 36 Список використаної литературы… … 37 Додатка … … …38

Вивчення явищ природи й життя вимагає аналізу. Аналіз є розчленовування явища чи предмета з його складові частини (елементи) для вивчення їхньої внутрішньої сутності. У рівній мірі це ж становище стосується й економічним явищам і процесам. Так, для розуміння сутності прибутку потрібно знати основні джерела її отримання, і навіть чинники, визначають її величину. Чим детальніше вони досліджені, то ефективніший можна управляти процесом формування фінансових результатов.

Проте аналіз неспроможне дати повного уявлення про досліджуваному предметі чи явище без синтезу, тобто. без встановлення зв’язків і залежностей між його складовими частинами. Під час вивчення прибутку також потрібно враховувати взаємозв'язок і їхню взаємодію чинників, формують її. Тільки аналіз стану та синтез у тому єдності забезпечують наукове вивчення предметів і явлений.

Економічний аналіз — це науковий спосіб пізнання сутності економічних явищ і процесів, заснований на розчленування їх у складові та вивчення у всьому різноманітті зв’язків і зависимостей.

Економічний аналіз можна як діяльність із підготовці даних, необхідні на наукове обґрунтування й оптимізації управлінські рішення. Аналіз тісно причетний до планування і прогнозуванням производства.

Аналіз є важливим елементом у системі керування виробництвом, ефективним засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованих планів і управлінських решений.

Роль аналізу полягає: необхідністю підвищення ефективності виробництва, у зв’язку зі збільшенням дефіциту і вартості сировини, підвищенням наукоємності і капіталомісткості виробництва; відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносин; створення нових форм господарювання у зв’язку з роздержавленням економіки, приватизацією підприємств та ін заходами економічної реформы.

Якість роботи виробничих підприємств характеризується кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності, ритмічністю виконуваних работ.

Підвищення якості виконуваних робіт залежить тільки від самої організації, а й від зовнішні причини: постачальників, замовників, своєчасного надходження фінансування, від соціально-політичної і економічної ситуації у государстве.

Перехід від планової до ринкової економіки істотно вплинув на діяльність виробничих підприємств, вони стали залежать від зовнішніх чинників. Постійна нестача коштів утрудняє висновок нових на поставку сировини й матеріалів і змушує застосовувати інших форм розрахунку. Недолік коштів у замовника ставить під сумнів своєчасність оплати й відповідно Демшевського не дозволяє чітко планувати терміни будівництва. У умовах економічний і фінансовий аналіз діяльності підприємства набуває особливо важливе значение.

Економічний аналіз є системне дослідження всіх сторін фінансово-господарську діяльність предприятия.

Основна функція аналізу — пошук резервів підвищення ефективності виробництва. Основні резерви виробничих підприємств у всіх їх підрозділах пов’язані із застосуванням трьох видів ресурсів, відповідних структурі виробничого процесу, резерви, пов’язані із застосуванням робочої сили в, коштів праці та предметів праці. Мобілізація резервів здійснюється, як шляхом удосконалювання технології, і шляхом ліквідації різних втрат. Також економічний аналіз ставить собі завдання: Оцінка результатів підприємств по виконання планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використання наявних возможностей.

Розробка заходів із використанню виявлених резервов.

Значення аналізу, у системі організаційно-управлінської діяльності у тому, що вона дозволяє приймати оптимальні тенденції розвитку підприємств на наступні периоды.

У курсової роботі присутні такі розділи: аналіз виробничої програми підприємства, аналіз випуску та її реалізації готової продукції, аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для і економічна оцінка їхньої використання, аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ні економічна оцінка їхньої використання, кадрова політика підприємства, аналіз організаційно-технічного рівня підприємства, використання основних фондів (виробничого підприємства), інноваційної діяльності (амортизаційна політика), аналіз витрат виробництва, фінансовий анализ.

Економічний аналіз сприяє поліпшенню планової роботи, підвищенню рівня всієї господарську діяльність, є невід'ємною частиною роботи предприятия.

Проведемо економічний аналіз господарську діяльність ТОВ «ТИСТ» за останні роки, тобто за 1999, 2000, 2001 года.

Характеристика предприятия

Об'єктом економічного аналізу, у даної курсової роботі є ТОВ «ТИСТ». Среднесписочная чисельність 30 человек.

У статуті підприємства відбиті такі основні види діяльності, швейне виробництво, оптово-роздрібна торговля.

Засновником підприємства є фізична особа, частка що його статутний капітал становить 100%.

Підприємство приватної форми собственности.

ТОВ «ТИСТ» створене цілях забезпечення населення постільною білизною. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки, власного майна немає (все арендованное).

ТОВ «ТИСТ» від імені укладає договору, набуває правничий та несе обов’язки, виступає позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суде.

ООО"ТИСТ" проти неї: отримувати й орендувати основні його оборотні кошти; здійснювати матеріально-технічне забезпечення; здійснювати всі види комерційних угод; планувати своєї діяльності; використовувати чистий прибуток; визначати й використовувати фонд оплати праці; визначати штатний розклад; встановлювати на свої працівників додаткові відпустки, і скорочений робочого дня й інші соціальні льготы.

ТОВ «ТИСТ» зобов’язаний: 1. відповідати відповідно до законодавством РФ порушення законодавства та інших правил господарювання; 2. забезпечити своїм працівникам безпечних умов праці; 3. здійснювати оперативний і бухгалтерський облік, вести статистичну отчетность.

Бухгалтерський облік для підприємства ведеться за журнально-ордерною формі обліку. У облікову політику підприємства відбиті такі основні методи і засоби бухгалтерського обліку: Списання МБП — 50% під час передачі в експлуатацію, 50%- при выбытии внаслідок зносу. Нарахування амортизації здійснюється за Єдиним нормам, лінійним способом. При визначенні фактичну вартість матеріалів, списаних у виробництві, використовується метод по середньої собівартості Застосовується метод визначення виручки від робіт, послуг- принаймні виконання робіт і пред’явлення розрахункових документов.

На підприємстві структура управління розгалужена недостаточно.

Директор

Зав. производством Гол. бухгалтер

Зав. склада

Виробничий відділ Закройщики

Бухгалтерия

Рис. 1 Структура управління ТОВ «ТИСТ».

Управління підприємством здійснює директор, якому безпосередньо підпорядковуються завідувачка виробництва, головний бухгалтер і завідуюча складу. Виробничий відділ, підлеглий завідуючої виробництвом займається питаннями виробництва та укладанням на поставку сировини й матеріалів. Гол. бухгалтер відповідає і користується правами, встановленими законодавством РФ для головних бухгалтерів підприємства, якому підпорядковується бухгалтерія, відпо-відає здійснення бухгалтерського обліку для підприємства. Перевірка узгодженості економічних показників показала, що річний звіт складається вірно, перевірений і можна використовувати щодо аналізу фінансової діяльності предприятия.

2. Аналіз формування виробничої программы.

Сталий функціонування виробничого підприємства можливо лише тому випадку, якщо вона будувати своєї діяльності з урахуванням раціональних рішень, отже, забезпечення балансу між поставленими цілями і коштами, методами і всіма засобами досягнення стає підприємствам найважливішою задачей.

Моментом виробничої програми є пошук постачальників матеріально-технічних ресурсів. Відповідно до калькуляцією планується кількість й ті види матеріалів, необхідних у виробництві. Виходячи з цього укладають договори з постачальниками на необхідну кількість матеріалів. Також у перебігу року буде полягати додаткові договору на відсутні матеріали. Загалом до початку року укладені договори про поставки приблизно 70% необхідних матеріалів. Оплата матеріалів та надання послуг буде здійснюватися по готівкового і безготівковому розрахунку. Особливого значення для підприємства має наявність високо кваліфікованих кадрів, й у 2002 року планується прийом спеціалістів початку автоматизованому бухгалтерського учету (программиста), і навіть рабочих.

3. Аналіз випуску та її реалізації готової продукции.

3.1 Аналіз обсягу продукции

Для проведення аналізу виробництва та реалізації продукції необхідна виробничу програму підприємства. Це завдання з випуску продукції певної такий і асортименту, високої якості та в оптимальних кількостях про те, щоб насіння соняшнику можна було реалізувати й отримати прибыль.

Сталий функціонування підприємства у умовах ринкової економіки залежить від цього, наскільки він має гнучку виробничу програму. Від виконання плану виробництва та реалізації продукції залежать такі показники роботи підприємства, як собівартість, прибуток, рентабельность.

У ООО"ТИСТ" виробляється одна частка продукції - Комплект постільної білизни 1,5 спального.

Можна виділити основні плановані показники господарської діяльності (табл. 1) | |1999 |2000 |2001 | | |план |факт |план |факт |план |факт | |Рік |970 |1424 |1370 |1647 |1690 |1601 | |1 квартал |200 |538 |300 |335 |400 |470 | |2 квартал |220 |252 |320 |363 |420 |295 | |3 квартал |250 |269 |350 |420 |420 |353 | |4 квартал |300 |365 |400 |529 |450 |483 | | | | | | | | | |Реалізація | | | | | | | |продукції |970 |1350 |1370 |1736 |1690 |1612 |

З наявних даних проаналізуємо виконання плану з випуску продукції і на динаміку обсягу виробництва та реалізації КПБ 1,5 спального.

Таблиця 2 Виконання плану виробництва КПБ тыс. рублей |РІК |план |факт |У % до лану |Відхилення від| | | | | |плану | |1999 |970 |1424 |147 |+454 | |2000 |1370 |1647 |120 |+277 | |2001 |1690 |1601 |95 |-89 |

Як очевидно з таблиці 2, протягом аналізованого періоду план із виробництва КПБ 1,5 сп. виконується, крім 2001 року. Якщо 1999 року перевиконання плану становить 47% (454 тыс. руб), то 2000 року він знизився на 20% (277 тыс. руб), а 2001 року план взагалі виконано п’ять% (89 тыс. руб).

Обсяг реалізованої продукції є важливим показником діяльності підприємства (табл. 3)

Таблиця 3 Виконання плану реалізації КПБ тыс. рублей |РІК |план |Факт |У % до лану |Відхилення від| | | | | |плану | |1999 |970 |1350 |139 |+380 | |2000 |1370 |1736 |127 |+366 | |2001 |1690 |1612 |95 |-78 |

Так само як й у аналізі виконання плану виробництва спостерігаються тенденції зниження реалізації КПБ. Якщо 1999 року виконання плану становить 39% (380 тыс. руб), то 2000 року вона знизилося та й склав 27% (366 тыс. руб), а 2001 року план узагалі був не виконано п’ять%, що становило грошах 78 тыс. рублей.

Далі ми проаналізуємо динаміку обсягу виробництва та реалізації продукции.

Динаміка обсягу виробництва КПБ 1,5 сп.

Таблиця 4 |Рік |Обсяг |Абсолютний |Темп зростання |Темп зростання | | |виробництва |приріст |Базисний |ланцюгової | |1999 |1424 |0 |100 |100 | |2000 |1647 |+223 |116 |116 | |2001 |1601 |-46 |112 |97 |

[pic]

Як очевидно з графіка динаміка обсягу виробництва КПБ 1,5 сп. в перебігу 3 років то зростала, то падала. У 1999 обсяги виробництва становив 1424 тыс. рублей, а 2000 році відбулося підвищення обсягу виробництва на 223 тыс. рублей (16%), що становить 1647 тыс. рублей. У 2001 року стався спад на 46 тыс. рублей (19%), що становить 1601 тыс. рублей.

Динаміка обсягу реалізації КПБ 1,5 сп.

Таблиця 5 |Рік |Обсяг |Абсолютний |Темп зростання |Темп зростання | | |виробництва |приріст |Базисний |ланцюгової | |1999 |1350 |0 |100 |100 | |2000 |1736 |+386 |129 |129 | |2001 |1612 |-124 |119 |93 |

[pic]

Як очевидно з графіка динаміка обсягу реалізації КПБ 1,5 сп. в перебігу 3 років то зростала, то падала. У 1999 обсяги виробництва становив 1350 тыс. рублей, а 2000 році відбулося підвищення обсягу виробництва на 386 тыс. рублей (29%), що становить 1736 тыс. рублей. У 2001 року стався спад на 124 тыс. рублей (36%), що становить 1612 тыс. рублей.

Своєю найвищої точки графіки досягають 2000 року. Підприємство перебуває в стадії стабільності, відбувається насичення ринку. У 2001 року відбувається спад, що свідчить про насиченні ринку нафтопродуктів та накопиченні залишків нереалізованої продукции.

Розрахуємо темпи розвитку і середньорічний темп приросту обсягу виробництва та реалізації продукції. Середньорічний темпи зростання розраховуємо по среднегеометрической.

[pic]

[pic]

[pic]

Тпр вп = 106,08 — 100 = 6,08%

Тпр рп = 109,53 — 100 = 9,53%

Отже середньорічний темп приросту обсягу виробництва продукції дорівнює 6,08%, а реалізації продукції - 9,53%

Якщо порівняти реалізацію і обсяг випуску продукції видно, що з збільшенні обсягу випуску є можливість збільшити обсяг реалізації. Негативний вплив на обсяг продажу справила збільшення залишків готової своєї продукції складах наприкінці года.

Збільшення обсягу реалізації безпосередньо залежить від якості продукції. Основні причини зниження якості продукції: Погане якість тканини Низький рівень технологій і організації виробництва Недостатньо високий рівень кваліфікації швачок Погане якість швейних машин.

Протягом аналізованого періоду нарікань на якість постільної білизни від покупців не надходило, що свідчить про досить високому ролі продукции.

3.2 Аналіз структури та ритмічності производства.

Важливе значення щодо діяльності підприємства має аналіз ритмічності виробництва продукции.

Ритмічність — це рівномірне випускати продукцію відповідно до графіком обсягом і асортименті, передбачених планом.

Ритмічна робота є основним умовою своєчасного випуску і реалізації продукції. Неритмічність погіршує все економічні показники: Знижується якість продукції Збільшується обсяг незавершеного виробництва та надпланові залишки готової своєї продукції складах Сповільнюється оборотність капіталу Не виконуються постачання за договорами Невчасно надходить виручка, що створює дефіцит грошового потоку Перевитрачають фонд заробітної платы.

Усе це приводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню суми прибутку, погіршення фінансового становища предприятия.

Проведемо аналіз ритмічності виробництва ТОВ «ТИСТ» й оприлюднювати отримані результати зведемо в таблицю 6. |Період |1999 |2000 |2001 | | |план |факт |Критм |план |факт |Критм |план |факт |Критм | |1 кв. |200 |538 |2,69 |300 |335 |1,117 |400 |470 |1,175 | |2 кв. |220 |252 |1,145 |320 |363 |1,134 |420 |295 |0,702 | |3 кв. |250 |269 |1,076 |350 |420 |1,2 |420 |353 |0,840 | |4 кв. |300 |365 |1,217 |400 |529 |1,323 |450 |483 |1,073 | |рік |970 |1424 |1,468 |1370 |1647 |1,202 |1690 |1601 |0,947 |

Коефіцієнт ритмічності у поступовій динаміці падає, що свідчить про не стабілізації випуску продукції. Але якщо простежити ритмічність по кварталами, слід, що найбільш рівномірним і результативним є перший квартал. Саме на цей період випускати продукцію фактично збігається з плановим завданням. У інші періоди показники ритмічності нестабільні, приміром у 2001 року треба говорити про аритмичности у 2 і трьох кварталі. Основні причини аритмичности є: важкий фінансовий стан ТОВ «ТИСТ», перенасичення ринку постільною білизною, поява дедалі більше конкурентов.

4. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для ні економічна оцінка їхньої использования.

Необхідною умовою виконання планів з виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є цілковите дерегулювання та своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і качества.

Рівень забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами визначається порівнянням фактичної кількості закупленого сировини зі своїми планової потребою. Перевіряється також якості здобутих тканин від постачальників, відповідність їхньої стандартам, технічним условиям.

Завдання аналізу забезпеченості і видів використання матеріальних ресурсів: 1. Оцінка ступеня виконання планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання. 2. Оцінка рівня ефективність використання матеріальних ресурсов.

Джерела інформації: договори про поставки сировини й матеріалів, ф. № 5-з про витрати виробництва, відомості аналітичного обліку про вступ, витратах і залишках матеріальних ресурсов.

4.1 Аналіз потреби і забезпеченості матеріальними ресурсами.

Важливим умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби у матеріальних ресурсах.

Потреба матеріальних ресурсах може покриватися з допомогою укладених угод, і навіть залишків матеріальних ресурсов.

У результаті аналізу з’ясувалося, що потреба у матеріальних ресурсах повністю задовольняється з допомогою укладених договорів. Та особливо віра важливого значення для ТОВ «ТИСТ» має ритмічність поставки материалов.

Ритмічність поставки ситцю ш. 0,80

Таблица

7

| | | |Виконання |Обсяг ситцю, | | | | |плану |зачтенный в | | |Надходження |Задовільно. вагу в % |коэффиц-т |виконанні | |Рік | | | |плану з | | | | | |ритмічності | | |план |факт |план |факт | | | |1999 |2000 |2471 |30 |34 |1,24 |2000 | |2000 |2300 |2453 |34 |34 |1,07 |2300 | |2001 |2400 |2333 |36 |32 |0,97 |2333 | |Усього за | | | | | | | |року |6700 |7257 |100 |100 |1,08 |6633 |

Одне з найпоширеніших показників ритмічності - коефіцієнт ритмічності. Він визначається розподілом суми, яка зарахована в виконання плану з ритмічності, на планову поставку матеріалу. Причому у виконання плану з ритмічності зараховується фактичний випускати продукцію, але з більш запланированного.

Коефіцієнт ритмічності на поставку тканини ситцю ш. 0,8 за 1999, 2000, 2001 року становить 0,99% (6633/6700), збої поставках з вини поставщика.

Якщо 1999 року перевиконання плану поставки ситцю ш. 0,80 становило 24%, а 2000 року перевиконання плану знизилося до 7%, то 2001 року план виконано лише з 97%.

4.2. Аналіз використання матеріальних ресурсов

Для характеристики ефективність використання матеріальних ресурсів використовується система узагальнюючих показників. До узагальнюючих показників належить материалоотдача, матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношень темпів зростання обсягу виробництва та матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання материалов.

Материалоотдача характеризує ефективність вкладених засобів у матеріальні ресурсы;

М/о= ТП / МОЗ, где

М/о — материалоотдача;

ТП — товарна продукция;

МОЗ- сума матеріальних затрат

Матеріаломісткість характеризує питому вагу материальнвх витрат у складі ціні одиниці продукции.

М/е1 = МОЗ / ТП = 1/ М/о, где

М/е — матеріаломісткість продукции;

М/е2 = (А+МЗ)/ТП, где

А — суму нарахованої амортизации

Матеріаломісткість, як і материалоотдача, насамперед залежить від обсягу випуску продукції і на суми матеріальних витрат за його виробництво. А обсяг товарної продукції вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості вироблену продукцію, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрати матеріалів на одиницю продукції, вартості матеріалів. У результаті загальна матеріаломісткість залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, норм витрати матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріальні ресурси, і відпускних ціни продукцию.

Розрахуємо показники материалоотдачи і материалоемкости

Таблиця 8

Розрахунок показників використання матеріальних ресурсов

| | | |Относительн | |Показники |2000 |2001 |відхилення | |Виручка від продукції |1736 |1612 |-7% | |Сума матеріальних витрат |1414 |1355 |-4% | |Сума амортизації |4 |3 |-25% | |Материалоотдача |1,23 |1,19 |-3% | |Материалоемкость1 |0,81 |0,84 |3% | |Материалоемкость2 |0,82 |0,84 |2% |

Як очевидно з таблиці 8 м. материалоотдача зменшилася на 3%, матеріаломісткість продукції відповідно збільшилася на 3%., а матеріаломісткість з урахуванням суми амортизації збільшилася на 2%.

5. Аналіз використання основних виробничих фондов

Одне з найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва, у будівельної організації є забезпеченість їх основними виробничими фондами і більше повне їх использование.

Завдання аналізу: Визначити забезпеченість будівельної організації основними фондами і рівень їхнього використання; Розрахувати вплив використання основних фондів на обсяг продукції, випущеної підприємством; Виявити рівень використання виробничої потужності підприємства міста і устаткування; Виявити резерви підвищення ефективність використання основних средств.

Джерела інформації: Форма № 11 «Рух основних фондів і амортизаційного фонду», «Відомості про введення на дію потужностей, об'єктів і виконання підрядних робіт», інвентарні картки обліку основних засобів і т.д.

5.1 Аналіз показників обсягу основних засобів, їх динаміки і структуры

Для аналізу, руху, і структури основних фондів скористаємося таблицею 9.

Таблиця 9.

Наявність, рух і структура основних фондов

| |Наявність на |Надійшло за |Вибуло |Наявність на | |Група ОС|нач. года |рік |протягом року |кон. года | | |Тыс. руб|Уд. вес|Тыс. руб|Уд. вес|Тыс. руб|Уд. вес|Тыс. руб|Уд. вес| |1999 |1,3 |100 |0 |0 |0,4 |100 |0,9 |100 | |2000 |0,9 |100 |0 |0 |0,4 |100 |0,5 |100 | |2001 |0,5 |100 |0 |0 |0,5 |100 |0 |0 |

Дані таблиці показують, що у ООО"ТИСТ" кошти мало присутні. На початок 1999 року становили 1,3 тыс. рублей за 1999, 2000, 2001 року руху був, нараховувалася лише амортизація і до кінця 2001 року кошти було списано полностью.

Важливе значення має тут аналіз вивчення руху, і технічного стану ОПФ при цьому розрахуємо такі показатели:

Оновлення основних фондів впливає структуру, технічне стан, ступінь їх изношенности.

Коефіцієнт відновлення= (Вартість які поступили ОПФ) / (Вартість ОПФ наприкінці періоду) (Кобн.);

Кобн. 1999 = 0 / 0,9 = 0

Кобн. 2000= 0 / 0,5 = 0

Кобн. 2001= 0 / 0 = 0

Коефіцієнт вибуття = (Вартість вибулих ОПФ)/(Стоимость ОПФ на початок периода)(Кв);

Кв. 1999 = 0,4 / 1,3 = 0,3

Кв. 2000= 0,4/ 0,9 = 0,4

Кв. 2001= 0,5 / 0,5 = 1

Коефіцієнт приросту= (Сума приросту ОПФ)/(стоимость ОПФ початку периода)

Сума приросту = надійшло ОС — вибуло ОС

Кпр. 1999 = -0,4 / 1,3 = -0,3

Кпр. 2000= -0,4/ 0,9 = -0,4

Кпр. 2001= -0,5 / 0,5 = -1

Показники, що характеризують стан основних засобів — коефіцієнти зносу і годности.

Коефіцієнт зносу = (Сума зносу ОФ) / (початкова вартість) (Ки);

Кі. 1999 = 0,4 / 0,9 = 0,4

Кі. 2000= 0,4/ 0,5 = 0,8

Кі. 2001= 0,5 / 0 = 0

Як бачимо, для підприємства високий коефіцієнт зношеності ОС, що говорить про його невисокому виробничому потенціалі. Коефіцієнт приросту має негативного значення, що свідчить про тому, що це підприємство не використовує ОС.

Коефіцієнт годности=(Стоимость залишкова ОФ) / Вартість первоначальная:

Залишкова вартість = ст-ть на кон. мес. — износ

Кгодн. 1999 = 0,5 / 0,9 = 0,5

Кгодн. 2000= 0,1/ 0,5 = 0,2

Кгодн. 2001= 0 / 0 = 0

5.2 Аналіз використання устаткування й виробничої потужності предприятия

Під виробничої потужністю підприємства мається на увазі максимально можливий випускати продукцію підприємства досягнутому чи визначеному рівні техніки, технологій і організації виробництва. Аналіз роботи устаткування характеризується показниками використання чисельності, часу праці та мощности.

У ТОВ «ТИСТ» усе обладнання орендоване, тому розрахунок не возможен.

Розрахуємо коефіцієнти від використання часу роботи оборудования:

Календарного фонду часу: Кк.ф. = Тф/Тк

Режимного фонду часу: Кр.ф. = Тф/Тр

Планового фонду часу: Кп.ф. = Тф. /Тп

Під інтенсивної навантаженням оборудования:

До. = (обсяг продукції, випущеної у звітній періоді)/ (максимальний обсяг продукции)

Узагальнюючий показник комплексно що характеризує використання устаткування — це коефіцієнт інтегральної навантаження. Він є твір коефіцієнтів екстенсивної і інтенсивної навантаження оборудования.

5.3 Аналіз ефективність використання основних фондов

Для узагальнюючої характеристики ефективність використання основних коштів служать показники фондовіддачі, фондоемкости.

Фондовіддача ОФ =(вартість випущеної продукції) /(середньорічна вартість ОФ (Ф/о)

Ф/о ОФ 1999 = 1424 / 1,3 = 1095

Ф/о ОФ 2000 = 1647 / 0,9 = 1830

Ф/о ОФ 2001 = 1601 / 0,5 = 3202

Фондоемкость — це величина, зворотна величині фондовіддачі ОФ. (Ф/е);

Фе ОФ 1999 = 1 / 1095 = 0

Фе ОФ 2000 = 1 / 1830 = 0

Фе ОФ 2001 = 1 / 3202 = 0

Підвищення ефективність використання основних засобів має важливе значення джерело розширення виробництва, оскільки фондовіддача показує, скільки рублів товарної продукції посідає 1 карбованець основних засобів. Шляхи підвищення фондовіддачі: Найповніші та раціональне використання виробничих потужностей; Удосконалення структури та своєчасне відновлення основних засобів; Збільшення коефіцієнта змінності і ліквідація простоев.

Якісним показником використання основних засобів є фондовооруженность. Зростання фондовооруженности праці спрямовано безпосереднє підвищення його продуктивності. Основним чинником фондовооруженности є вдосконалення способів праці, підвищення ефективності їх використання, зростання продуктивності труда.

Розрахуємо коефіцієнт фондовооруженности.

Фондовооруженность = ОФ / Численность

Фвоор 1999 = 1,3 / 29 = 0,04

Фвоор 2000 = 0,9 / 32 = 0,03

Фвоор 2001 = 0,5 / 28 = 0,02

Основними резервами випуску продукції і на фондовіддачі є: Скорочення целодневных простоїв устаткування, що веде до збільшення середнього кількості відпрацьованих днів кожної його одиницею протягом року; Підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращу організацію виробництва; Скорочення внутрисменных простоїв; Підвищення среднечасовой вироблення устаткування з допомогою модернізації, більш інтенсивного использования.

До резервах зростання фондовіддачі ставляться: Випуск конкурентоспроможної продукції Зростання якості продукції Придбання нової техніки Удосконалення технологічних процессов.

Амортизація основних фондів — це відшкодування балансовою (початкової чи відновлювальної вартості). Вона здійснюється шляхом включення амортизаційних відрахувань за затвердженим способу амортизації в витрати виробництва. Амортизаційні відрахування виробляються підприємствами, організаціями щомісяця виходячи з установлених єдиних норм відрахувань і балансову вартість основних фондів за групами і інвентарним об'єктах, які перебувають на балансі підприємства. Амортизаційні відрахування на повне відновлення активній частині основних фондів виробляється у перебігу нормативного терміну їхніх служби чи терміну, протягом якого балансову вартість повністю переноситься на витрати обращения.

На підприємстві обраний метод рівномірного лінійного списання вартості основних засобів. Обраний метод цілком виправдане особливостями діяльності предприятия

6. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими (кадровими) ресурсами ні економічна оцінка їхньої використання. Кадрова політика предприятия.

Важливим чинником розвитку і збільшення обсягів виробництва продукції є використання трудового потенціалу. Щоб співаку визначити вплив окремих трудових чинників на обсяги виробництва використовується аналіз трудового потенциала.

Завдання аналізу полягають у вивченні всіх трудових показників роботи підприємства: забезпеченість кадрами відповідних спеціальностей, професій і кваліфікацій, механізації трудових процесів, використання робочого дня і узагальнюючого показника -продуктивності труда.

Джерела інформації: Статистична звітність за працею ф. № 1-т"Сведения про кількість, заробітної плати і рух працівників", дані табельної обліку, і відділу кадров.

Для аналізу потреби у трудових ресурсах використовуємо таблицю № 10.

Таблица № 10

| |Среднесписочная чисельність | | | |працівників (чол.) |У % до плану | |Показник | | | | |план |Факт | | | |1999 |2000 |2001 |1999 |2000 |2001 |1999 |2000 |2001 | |Виробничий | | | | | | | | | | |персонал зокрема. |30 |30 |30 |29 |32 |28 |97 |107 |93 | | Робітники |20 |20 |20 |18 |21 |19 |90 |105 |95 | |Службовці |5 |5 |5 |5 |6 |4 |100 |120 |80 | |фахівці |4 |4 |4 |5 |4 |4 |125 |100 |100 | |керівники |1 |1 |1 |1 |1 |1 |100 |100 |100 |

Як очевидно з таблиці № 10 забезпеченість ТОВ «ТИСТ» кадровими ресурсами з різних категоріям персоналу щодо однакова. Так забезпеченість робітниками 1999 р. проти планом становила 97%, в нас саме 2000 р. цей показник виріс замкненим і становив 105%, а 2001 року знову знизився до 93%.

ТОВ «ТИСТ» не відчуває дефіциту як і керівників, і у фахівцях як і 1999 і у 2000 і 2001 годах

Потреба кадрах для підприємства визначається за допомогою даних виробничого відділу і системи нормування труда.

За підсумками даних відділу кадров (личные картки працівників) був перевірено всю адміністративно-управлінський персонал щодо відповідності рівня освіти займаній должности.

Були отримані такі данные:

3 фахівця мають вищу освіту, 1-среднее технічне. При цьому 3 працюють за своєї специальности.

На підприємстві приділяється мало уваги приділяв підготовці та підвищення кваліфікації кадрів. За період із 1999 — 2001 р. на курси підвищення кваліфікації був відправлено 3 працівника: 1-из категорії фахівців, 2 — з категорії рабочих.

6.1 Характеристика руху робочої силы

Розрахуємо такі основні показники і зведемо в таблицю 11:

Коефіцієнт обороту з прийому робочих (Кпр):

Кпр= Кількість прийнятого працювати персоналу / середньоспискову чисельність персонала

Коефіцієнт обороту по выбытию (Кв):

Кв = Кількість звільнених працівників / Среднесписочная чисельність персонала

Коефіцієнт плинності кадров (Кт):

Кт = (Кількість прийнятих + Кількість вибулих) / среднесписочная чисельність персонала

Таблиця 11 | |1999 |2000 |2001 | | |принят|уволен|К-т |принят|уволен|К-т |принят|уволен|К-т | | |про |про | |про |про | |про |про | | | |26 |21 | |20 |25 | |19 |18 | | |Кпр | | |0,9 | | |0,63 | | |0,68 | |Кв | | |0,72 | | |0,78 | | |0,64 | |Кт | | |0,72 | | |0,78 | | |0,64 | | | | | | | | | | | |

Среднесписочная численность

1999 р. — 29

2000 р. — 32

2001 р. — 28

Розраховані вище коефіцієнти показують, що у 2001 р показники погіршилися. На підприємстві дуже високий плинність кадрів. На підприємстві кількість працівників, звільнених порушення трудовий дисципліни відсутня, усі вони звільнені за власним бажанням желанию.

6.2 Критерії ефективності управлінського труда

Одне з опитувань провідних японських менеджерів показав, що найбільше увагу японські управлінці приділяють розвитку людських ресурсів, вважаючи їх основним «капіталом» підприємства. У Росії її ситуація прямо протилежна. Якщо у світі величезна увага приділяється питанням підготовки й перепідготовки кадрів, підвищити рівень їх кваліфікації, то Росії цей питання практично закритий більшості підприємств. У Росії її високий безробіття і тому російські менеджери вважають дешевшим залучати кадри необхідної кваліфікації із боку, наймаючи потрібних працівників. У світовій практиці такий спосіб теж застосовується досить часто, але протягом останнього час перепідготовка кадрів стає вигіднішою підприємствам. Справді, переподготавливая власного фахівця ми даємо їй один можливість реалізуватися, зробити кар'єру. Також, людина працюючий ми обізнана з особливостями нашої роботи і на адаптацію до новим обов’язків пройде набагато швидше, ніж в геть нової працівника. Робітник, якому підприємство дозволило підвищити свою кваліфікацію й освіту буде вдячний підприємству, ніж новий працівник. Доброзичлива обстановка у колективі і єдина мета є складової успіху всієї фірми загалом. Такі аргументи наводяться зарубіжними менеджерами на користь перепідготовки кадров.

Тому першим критерієм ефективності управлінської праці можна вважати продуману кадрову политику.

На досліджуваному підприємстві дуже обурює вважатимуться не продуманої стратегією підприємства, а скоріш стихійним заходом. Потреба кадрах визначається однохвилинних фахівцями підприємства міста і повідомляються до відділу кадрів, що здійснює набор.

Наступним критерієм ефективності управлінської праці є оперативність прийнятих решений.

Останнім критерієм, є делегування відповідальності, яке для підприємства перебуває в низький рівень, т.к. всі фахівці підпорядковуються виключно директора школи і останнім словом належить їй, основна відповідальність також лежить на жіночих директоре.

6.3 Аналіз використання трудових ресурсов

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин, відпрацьованих одним працівником, за аналізований період времени.

Використання трудових ресурсів предприятия

Таблиця 12 | |1999 |2000 |2001 | | |план |факт |откл |план |факт |откл |план |факт |откл | |Кількість календар | | | | | | | | | | |днів |365 |365 |0 |366 |366 |0 |365 |365 |0 | |Неробочі дні |112 |100 |-12 |113 |110 |-3 |112 |112 |0 | |Целодневные | | | | | | | | | | |простої | |1 |+1 | | | | |2 |+2 | |Неявки на | | | | | | | | | | |роботу всього |29 |30 |+1 |29 |30 |+1 |29 |23 |-6 | |У т.ч. відпустки |24 |20 |-4 |24 |24 |0 |24 |15 |-9 | |хвороби |5 |10 |+5 |5 |6 |+1 |5 |8 |+3 | |Разом раб днів |224 |234 |+10 |224 |226 |+2 |224 |228 |+4 | |Середня | | | | | | | | | | |продолжительнос| | | | | | | | | | |ть раб. времени | | | | | | | | | | | |8 |8 |- |8 |8 |- |8 |8 |- | |Фонд робочого | | | | | | | | | | |часу |1792 |1872 |+80 |1792 |1808 |+16 |1792 |1824 |+32 |

Як показують наведені дані, наявні працю підприємство використовує досить повно. У середньому одним робочим відпрацьовано 224 днів, замість 229. Фонд робочого дня 1999 року більше планового на 80 годин, 2000 року — на 16 годин, 2001 року — на 32 часа.

6.4 Аналіз продуктивності труда

Для аналізу продуктивність праці побудуємо таку таблицу

Таблиця № 13

Показники продуктивність праці | |1999 |2000 |2001 | | |план |факт |Откл |План |факт |откл |план |факт |откл | |Товарна | | | | | | | | | | |продукція тыс. р|970 |1424 |+454 |1370 |1647 |+277 |1690 |1601 |-89 | |Среднесписочная| | | | | | | | | | |чисельність |30 |29 | |30 |32 | |30 |28 | | |У т.ч. робочих |20 |18 |-2 |20 |21 |+1 |20 |19 |-1 | |Питома вага | | | | | | | | | | |робочих |0,7 |0,6 |-0,1 |0,7 |0,7 |- |0,7 |0,7 |- | |Середня | | | | | | | | | | |продолжительнос| | | | | | | | | | |ть раб. дня |8 |8 |- |8 |8 |- |8 |8 |- | |Фонд робочого | | | | | | | | | | |часу |1792 |1872 |+80 |1792 |1808 |+16 |1792 |1824 |+32 | |Середньоденна | | | | | | | | | | |вироблення |4,3 |6,1 |+1,8 |6,1 |7,3 |+1,2 |7,5 |7,0 |-0,5 | |Среднечасовая | | | | | | | | | | |вироблення |0,5 |0,8 |+0,3 |0,8 |0,9 |+0,1 |0,9 |0,9 |- | |Річна | | | | | | | | | | |вироблення | | | | | | | | | | |робочого| | | | | | | | | | |тыс.р |48,5 |79,1 |+30,6|68,5 |78,4 |+9,9 |84,5 |84,3 |-0,2 | |Річна | | | | | | | | | | |вироблення | | | | | | | | | | |одного | | | | | | | | | | |працюючого | | | | | | | | | | |тыс.р |32,3 |49,1 |+16,8|45,7 |51,5 |+5,8 |56,3 |57,2 |+0,9 |

За даними таблиці 13 вироблення 1999-го і 2000 роках збільшується, а 2001 року менше плановой.

З іншого боку виконання плану зростання продуктивність праці по виробленні одного працюючого, як і обсяги виробництва загалом, впливає співвідношення між середньоспискової чисельністю всього персоналові та чисельністю робочих: резервом зростання продуктивність праці є зростання питомої ваги робітників у від кількості промислово- виробничого персоналові та поліпшення використання робочого дня по числу днів работы.

Більше швидке зростання продуктивність праці проти зростанням середньої зарплати є найважливіша умова зниження собівартості продукції і на збільшення накопичень. Тому важливо проаналізувати фактично яке склалося за аналізований период

Зменшення втрат робочого дня з причин, залежать від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва, який вимагає додаткових капітальних вкладень і дозволяє швидко отримати результат.

Потужним чинником у бік зростання випуску продукції є продуктивності праці - це та кількість продукції, яке виробляє одна людина за одиницю часу. Продуктивність праці характеризує результативність конкретного праці, відбиває ефективність доцільною виробничої діяльності. З таблиці 13 видно, що у збільшенні продуктивність праці криється резерв збільшення обсягу виробництва. Саме систематичне невиконання планів з продуктивності знижує випуск продукции.

7. Аналіз собівартості продукции

Важливими показниками, що характеризує роботу промислового підприємства є собівартість продукції. Від його рівня залежать фінансові результати підприємств, темпи розширеного виробництва, фінансове становище суб'єктів господарювання. Це зумовлює важливе значення аналізу собівартості продукції, робіт, послуг. Натомість він дозволяє з’ясувати тенденції зміни цього показника, виконання плану з його рівню, визначити вплив чинників з його приріст і основі оцінку роботи підприємства з використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукции.

Собівартість — це грошовий вираз поточних витрат за виробництво і продукції, робіт і услуг.

Основними завданнями аналізу собівартості продукції являются:

. обшая оцінка планів з зниження собівартості і матеріальних затрат;

. дослідження причин відхилення від планов;

. вивчення структури та динаміки витрат з елементам витрат і калькуляционным статьям;

. виділення резервів зниження собівартості та його зведений подсчет;

Для аналізу собівартості продукції мають першу чергу даними бухгалтерської звітності (Звіт про витрати виробництва продукції, робіт і услуг).

Собівартість промислової продукції аналізується у наступному последовательности:

. оцінка виконання плану з узагальнюючих показників та його динамики;

. вимір чинників зміни показників і окремих статей затрат;

. виявлення резервів їх снижения.

Першим етапом аналізу собівартості продукції є аналіз загальної суми витрат за виробництво товарної продукции.

Аналіз витрат з економічним елементам дозволяє контролювати формування, структуру і надасть динаміки витрат з видам що характеризує їх економічний зміст. З допомогою даного аналізу намічають головні напрями резервів зниження собівартості залежно від матеріаломісткості, трудомісткості і фондоємності производства.

Аналіз за статтями проводиться порівнянням фактичні витрати з плановими, пересчитанными на фактичний випуск і асортимент продукції. Такий аналіз сприяє виявлення ступеня важливості окремих елементів витрат у формуванні собівартості продукції, і навіть розгляду зрушень у структурі витрат, їх динамики.

1. Аналіз собівартості за основними елементами витрат Аналіз собівартості за елементами витрат дозволяє здійснювати контролю над формуванням, структурою і динамікою витрат з видам, що характеризує їх економічний зміст. І тому скористаємося таблицею № 14.

Таблиця 14

Динаміка і структура витрат за виробництво продукції |Елементи витрат |1999 |2000 |2001 | | |всього, |в%к |всього, |в%к |всього, |в%к | | |тыс.р. |підсумку |тыс.р. |підсумку |тыс.р. |підсумку | |Сировина й основні |951 |69 |1152 |72 |1118 |74 | |матеріали за | | | | | | | |вирахуванням відходів | | | | | | | |Роботи і житлово-комунальні послуги |72 |5 |79 |5 |75 |5 | |строн. орг-й | | | | | | | |Паливо |122 |9 |96 |6 |84 |6 | |Енергія |76 |6 |87 |6 |78 |5 | |РАЗОМ |1221 |89 |1414 |89 |1355 |90 | |матеріальних | | | | | | | |витрат | | | | | | | |Заробітну плату |98 |7 |115 |7 |101 |7 | |основна і | | | | | | | |додаткова | | | | | | | |Відрахування на |35 |3 |41 |3 |36 |2 | |соціальні потреби | | | | | | | |Амортизація |6 |0 |4 |0 |3 |0 | |основних засобів | | | | | | | |Інші витрати |17 |1 |15 |1 |10 |1 | |УСЬОГО ВИТРАТ |1377 |100 |1589 |100 |1505 |100 |

Дані табл. 14 свідчать, що абсолютна сума цих витрат збільшується з 1999 по 2000 рік, а 2001 року падає, це пов’язано з коливанням обсяги виробництва продукции.

Як очевидно з таблиці 11 видатки виробництво продукції 2000 р. більше витрат 1999 р. на 15%. Істотних змін у структурі витрат цього не сталося. Знизилася на сума амортизації ОФ через зниження їх балансову вартість внаслідок выбытия.

7.2 Аналіз витрат за карбованець товарної продукции

Витрати на карбованець товарної продукції- важливий узагальнюючий показник собівартості продукції. Він може розраховуватися у будь-якій галузі виробництва та наочно показувати пряме сполучення між собівартістю і прибутком. Це обчислюється як ставлення повної собівартості товарної продукції до вартості виробленої товарної продукції діючих ценах.

Щоб простежити вплив собівартості на обсяг своєї продукції слід розрахувати витрати на карбованець товарної продукції. Вони уявляють собою показник, що характеризує рівень собівартості товарної продукції, і навіть її рентабельність. Переваги цього у тому, що він охоплює всю товарну продукцію, забезпечуючи ув’язку собівартості з її рентабельністю і розгляд динаміки цих показників за ряд лет

Таблиця 15

Розрахунок витрат за карбованець товарної продукції | |2000 |2001 | | |Показник |тис. крб |тыс. руб |Зміна | | | | |тыс. руб | |Обсяг випуску ТП |1647 |1601 |-46 | |Собівартість ТП |1589 |1505 |-84 | |Витрати на 1 руб. ТП |0,964 |0,94 |-0,024 |

З таблиці видно, що міра випуску ТП 2001 р. зменшився проти 2000 р. на 46 тыс. руб. Повна собівартість впала на 84 тыс. руб. Витрати на 1 карбованець товарної продукції 2001 року порівняно з 2000-го роком щодо стабильны.

У порівняні з 2001 роком видатки карбованець товарної продукції скоротилися; протягом року витрати знову зросли з допомогою сировини й матеріалів та інші витрат (послуги сторонніх організацій, податки зараховують на собівартість продукции).

По затратам на 1 карбованець товарної продукції можна визначити показник рівня рентабельності випущеної продукції. Різниця між карбованцем й видатками показує очікувану прибуток (збиток), а ставлення цієї різниці до витрат показує рівень рентабельності випущеної продукции.

А, щоб знизити видатки карбованець товарної продукції, необхідно підвищити обсяг выпуска.

Аналіз матеріальних витрат з калькуляциям проводиться для виробів з низькою рентабельністю і виробів, де фактична собівартість вище плановой.

На підприємстві ТОВ «ТИСТ «суворо дотримується нормування матеріальних витрат, тож слід не про натуральних показниках, йдеться про вартісних, оскільки планова сума цих витрат буде вже ніколи фактичної. Саме ця різниця і є відхиленням фактичної собівартості від плановой.

Основними резервами зниження собівартості продукції являются:

* підвищення рівня продуктивність праці відтак збільшення виробництва. При збільшенні обсягу виробництва зростають лише перемінні витрати (пряма вести робочих, прямі матеріальні витрати та інші), сума ж постійних витрат не зміниться, внаслідок знижується собівартість изделий;

* ощадливе використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення невиробничих витрат й дуже далее

Резерви скорочення витрат виявляються з кожної статті витрат з допомогою конкретних організаційно-технічних заходів, які сприяти економії зарплати, сировини, матеріалів, енергії і другие.

8. Аналіз фінансового становища предприятия

Головна мета аналізу — своєчасно виявляти і видаляти вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення фінансового становища підприємства його платежеспособности.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою одержаного прибутку та вищим рівнем рентабельності. Чим більший величина прибутків і вище рівень рентабельності, тим ефективніші функціонує підприємство, тим сталіший його фінансове становище. Тому пошук резервів збільшення прибутків і рентабельності є одним із основних цілей у сфері бізнесу. Важливе значення у процесі управління фінансовими результатами відводиться економічному аналізу, основне завдання якого являются:

• систематичний контролю над формуванням фінансових результатов;

• визначення впливу як об'єктивних, так піддається на фінансові результаты;

• виявлення резервів збільшення суми прибутків і рівня рентабельності та прогнозування їх величины;

• оцінка роботи підприємства з використанню можливостей збільшення прибутків і рентабельности;

• розробка заходів із освоєння виявлених резервов.

Основні джерела інформації для аналізу: дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, «Звіт прибутки і збитках» (форма № 2), «Звіт про рух капіталу» (форма № 3), і навіть відповідні таблиці бізнес-плану предприятия.

8.1 Аналіз прибутку ТОВ «ТИСТ»

У процесі аналізу використовуються такі показники прибутку: валова прибуток; прибуток від продукції, товарів, послуг; балансова прибуток; оподатковуваний прибуток; чистий прибуток; нерозподілена прибуток. Механізм формування даних показників представлений рис. 12.1.

Валова прибуток (маржинальная прибуток) — це різницю між виручкою (нетто) і прямими виробничими витратами по реалізованої продукции.

Прибуток від продукції є різницю між сумою валовий прибутків і постійними видатками звітного периода.

Балансова (загальна) прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт і постачальники послуг, доходи і від фінансової та інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи і доходи расходы.

Оподаткований прибуток — це різницю між балансовою прибутком і сумою прибутку, оподаткованого з доходу (по цінних паперів і зажадав від дольової участі в спільні підприємства), і навіть суми пільг щодо податку з прибутку відповідно до податковим законодавством, яке періодично пересматривается.

Торішній чистий прибуток — прибуток, залишається у розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій і відрахувань до благодійні фонды.

Нерозподілена прибуток — свята прибуток за мінусом її використаної суми на накопичення і споживання. У процесі аналізу необхідно вивчити склад балансового прибутку, її структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік (табл. 16). При вивченні динаміки прибутку треба враховувати інфляційні чинники зміни її суми. І тому виручку коректують на середньозважений індекс зростання ціни продукцію підприємства у в середньому у галузі, а витрати з реалізованої продукції зменшують з їхньої приріст результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований период.

Таблиця 16 Аналіз складу, динаміки і виконання плану прибутку |Показники |1999 |2000 |2001 |2000 до |2001 до |2001 до | | | | | |1999 |1999 |2000 | |Виручка (нетто) від | | | | | | | |реалізації товарів |4588,1 |6229,4 |5190 |135,8 |113,1 |83,3 | |Собівартість | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | |продукції |3791,9 |4912,9 |3878,4 |129,6 |102,3 |78,9 | |Валовий дохід |796,2 |1316,5 |1311,6 |165,3 |164,7 |99,6 | |Витрати періоду | | | | | | | |(коммер-е, управл-е) |607,6 |1001,7 |873,3 |164,9 |143,7 |87,2 | |Прибуток від |188,6 |314,8 |438,3 |166,9 |232,4 |139,2 | |С-до опер. результатов|-75,3 |-78,9 |-13,6 |104,8 |18,1 |17,2 | |Прибуток від фин-хоз. | | | | | | | |діяльності |113,3 |235,9 |424,7 |208,2 |374,8 |180 | |С-до внереал. | | | | | | | |результатів |- |-116,4 |- |0 |0 |0 | |Прибуток звітного года|113,3 |119,5 |424,7 |105,5 |374,8 |355,4 | |Прибуток, залишається в | | | | | | | |розпорядженні орг-ции |102,6 |114,1 |318,8 |111,2 |310,7 |279,4 | |Нерозподілена | | | | | | | |прибуток звітного года|53,1 |114,1 |230,3 |214,9 |433,7 |201,8 |

Дані таблиці 16 слід, що прибуток 2000 року порівняно з 1999 роком зросла на 5,5%, прибуток 2001 року порівняно з 1999 роком зросла на 274,8%, проти 2000 роком зросла на 255,4%, що призвело також до соответственному збільшення прибутку, що залишається у розпорядженні предприятия.

У динаміці фінансових результатів можна назвати такі позитивних змін: прибуток від зростає швидше, ніж нетто прибуток від реалізації товарів. Це свідчить про зниження витрат на виробництво продукції. Торішній чистий прибуток зростає швидше, ніж прибуток за реалізації, прибуток за фінансово-господарської роботи і прибуток звітного периода.

Зміни у структурі прибутку характеризуються даними таблиці 17.

Табица 17 |Показники | | | |Відхилення | | |1999 |2000 |2001 | | | |% |% |% | | | | | | |2000 к|2001 к|2001 до| | | | | |1999 | | | | | | | | |1999 |2000 | |Прибуток звітний період| | | | | | | |зокрема. |100 |100 |100 |- | | | |1. прибуток від |166,5 |263,4 |103,2 |+96,9 |-63,3 |-160,2| |2. від іншої реалізації |1,3 |- |- |-1,3 |-1,3 |- | |3. від фин-хоз |100 |197,4 |100 |+97,4 |- |-97,4 | |діяльності | | | | | | | |4. Торішній чистий прибуток |90,5 |95,4 |75,1 |+4,9 |-15,4 |-20,3 | |5. нераспред. прибуток |46,9 |95,5 |54,2 |+48,6 |+7,3 |-41,3 |

Відповідно до таблиці 17, 2000 року сталися позитивні зміни у структурі прибутку. Зросла частка прибуток від реалізації по порівнянню з 1999 і з 2000-го роками на 96,6 і 160,2%% відповідно, від фінансово-господарську діяльність на 97,4%, чистий прибуток на 4,9 і 20,3%% й нерозподілена прибуток на 46,8 і 41,3 відповідно. Разом із цим у 1999 року у обороті залишено лише 53,1 тыс. рублей, тоді як і 2000 року 114,1 тыс. рублей, а 2001 року вже 230,3 тыс. рублей.

8.2 Аналіз рентабельності діяльності ТОВ «ТИСТ»

Показники рентабельності характеризують ефективності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності, окупності витрат тощо. Вони повніше, ніж прибуток, характеризують про результати господарювання, що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою чи використаними ресурсами. Їх застосовують з метою оцінки діяльності підприємства міста і як інструмент в інвестиційної політики і ценообразовании.

При аналізі коефіцієнтів рентабельності і ділову активність ТОВ «ТИСТ» використані характеристики коефіцієнтів, які у таблице:

Таблиця 18

Результати підрахунків коефіцієнтів рентабельності і ділової активности

ТОВ «ТИСТ» |Коефіцієнт |Порядок розрахунку |1999 рік |2000 рік |2001год | |Рентабельність |Стр. 140 ф№ 2/стр. |0,025 |0,019 |0,082 | |продажів |010 ф№ 2 | | | | |Рентабельність |Стр. 140 |125,9 |239 |0 | |внеоб. Активів |ф№ 2/стр. 190 ф№ 1 | | | | |Рентабельність |Стр. 140 |0,9601 |0,5149 |0,9221 | |власного |ф№ 2/стр. 490 ф№ 1 | | | | |капіталу | | | | | |Загальна |стор. 010 |7,1745 |9,7167 |5,5254 | |Оборотність |ф№ 2/стр. 699 ф№ 1 | | | | |капіталу | | | | | |Оборотність |стор. 010 ф№ 2/ стр. |7,1846 |9,7243 |5,5254 | |мобільних коштів |290 ф№ 1 | | | | |Оборотність |стор. 010 ф№ 2/ стр. |7,8175 |10,8526 |7,1311 | |матер. Оборотних |210 ф№ 1 | | | | |коштів | | | | | |Оборотність |стор. 010 ф№ 2/ стр. |115,3 |101,62 |28,42 | |дебіторської |240 ф№ 1 | | | | |заборгованості | | | | | |Термін обігу |365дн. *стр. 240ф№ 1/|3,1662 |3,5917 |12,8418 | |Деб. Зад-ти в днях |стор. 010 ф№ 2 | | | | |Оборотність |стор. 010 ф№ 2/ стр. |10,8851 |29,8057 |22,6934 | |кредиторської |620 ф№ 1 | | | | |заборгованості | | | | | |Термін обігу |365дн. *стр. 620ф№ 1/|33,5318 |12,2460 |16,0839 | |Кред. Зад-ти в днях |стор. 010 ф№ 2 | | | | | | | | | | |Фондовіддача |стор. 010 ф№ 2/ стр. |5098 |12 459 |0 | |внеоборотных |190 ф№ 1 | | | | |активів | | | | | |Оборотність |стор. 010 ф№ 2/ стр. |38,8822 |26,8393 |11,2679 | |власного |490 ф№ 1 | | | | |капіталу | | | | | |Рентабельність |стор. 140 ф№ 2/ стр. |0,1771 |0,1864 |0,4521 | |всього капіталу |699 ф№ 1 | | | |

Коефіцієнт рентабельності продажів характеризує ефективність виробничу краще й комерційної діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продаж.

Коефіцієнт рентабельності продажу ТОВ «ТИСТ» дуже низький, що свідчить про малому попиті на КПБ 1,5 спальний. Якщо, а 1999 року він становив 0,025, то 2000 року він знизився на до 0,019, але у 2001 року коефіцієнт підвищився на 0,063, що становить 0,083. Керівництву підприємства потрібно розширити мережу власних торгових точок, збільшивши цим обсяг продажів чи переглянути цінову политику.

Коефіцієнт загальної оборотності капіталу найвищої своєї точки сягнув у 2000 року, що становить 9,7167. У порівняні з 1999 роком він знизився на 2,5422, що становить 7,1745, а, по порівнянню з 2001 роком коефіцієнт знизився ще понад 4,1913, що становить 5,5254. Це свідчить про неефективне використання майна предприятия.

Аналогічно знижуються коефіцієнти оборотності мобільних засобів і матеріальних оборотних засобів, тобто. знизилася ефективність їх использования.

Швидкість оборотів дебіторську заборгованість стрімко зменшується. Якщо 1999 року становила 115,3, то 2000 року 101,62, а 2001 року вона різко падає до 28,42, що збільшення обсягу комерційного кредиту, наданого покупателям.

Якщо проаналізувати термін обороту дебіторську заборгованість, те з таблиці видно, що вона підвищується. У 1999-му він становив 3,1662, 2000 року 3,5917,а 2001 року вона вже становив 12,8418. Це засвідчує тому, що покупці розраховуються за наданий товар з великою відстрочкою платежа.

У абсолютної протилежності приміром із оборотністю і строком обороту кредиторську заборгованість. Оборотність кредиторської заборгованості різко зростає, а термін обороту кредиторської заборгованості падає. Це означає збільшення швидкості оплати заборгованостей підприємства міста і терміну повернення боргів предприятия.

Коефіцієнт фондовіддачі оборотних активів знижується нанівець, тобто. підприємство немає основних средств.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу зменшується з 38,8822 до 11,2679, що проект відбиває тенденцію бездіяльності власних средств.

8.3. Аналіз дебіторської та внутрішньої кредиторської задолженности

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість істотно впливають на фінансове становище предприятия.

Проведемо аналіз стану дебіторську заборгованість і зведемо дані в таблицу:

Таблиця 19 |Статті |1999 |2000 |2001 | |Дебіторська заборгованість |39,8 |61,3 |182,6 | |разом | | | | |Деб. зад-ть за товари, |2,3 |0,9 |164,2 | |послуги | | | | |Інші дебітори зокрема. |37,5 |60,4 |18,4 | |Зад-ть за персоналом по |37,5 |28,3 |- | |іншим операціям | | | | |Зад-ть за підзвітними |- |32,1 |18,4 | |особами | | | | |Кредиторська заборгованість |421,5 |209 |229,7 | |разом | | | | |Кред. Зад-ть за товари, |366,3 |29,7 |93 | |послуги | | | | |Зад-ть перед персоналом |33,5 |32,3 |43,6 | |Зад-ть перед позабюджетними |3,9 |18,4 |16,8 | |фондами | | | | |Зад-ть до бюджету |1,5 |- |- | |Переплату за підзвітними |13,4 |- |- | |особами | | | |

Аналіз оборотності дебіторської та внутрішньої кредиторської задолженности

Таблиця 20 | | |2000 |2001 | |Показники |1999 | | | | | |Абс. Вел. |Изм-я до |Абс. Вів |Изм-я до | | | | |1999 | |2000 | |Дебіторська | | | | | | |заборгованість | | | | | | |Оборотність деб. |115,3 |101,62 |-13,68 |28,42 |-73,2 | |зад-ти | | | | | | |Період погашення деб. |3,12 |3,54 |0,42 |12,67 |9,13 | |Зад-ти | | | | | | |Частка деб. Зад-ти в |0,06 |0,09 |0,03 |0,19 |0,1 | |загальному обсязі поточних | | | | | | |активів | | | | | | |Ставлення середньої |0,01 |0,01 |- |0,04 |0,03 | |величини деб. Зад-ти до| | | | | | |виручці від | | | | | | |Кредиторська | | | | | | |заборгованість | | | | | | |Оборотність |10,88 |29,81 |18,93 |22,68 |-7,12 | |кредиторської зад-ти | | | | | | |Період погашення деб. |33,09 |12,08 |-21,01 |15,86 |3,78 | |зад-ти | | | | | |

Величина дебіторську заборгованість наприкінці 1999 року становив 39,8 тисяч карбованців, на 2000 рік — 61,3 тисяч карбованців, на 2001 рік — 182,6 тисяч рублів. Простроченої заборгованості немає. Як очевидно з таблиці 20 стан розрахунків із клієнтами погіршилося. Якщо 1999 року вони становили 3,12 днів, то 2000 на 0,42 дня більше, а 2001 року ще на 9,13 днів більше, що у остаточному підсумку становило 12,67 дней.

Частка дебіторську заборгованість у загальному обсягу поточних активів зросла. Якщо 1999 року становила 0,06%, то 2000 року збільшилася на 0,03%, а 2001 року ще збільшилася на 0,1%, що становить 0,19%. Отже знизилася ліквідність поточних активів, що свідчить про погіршенні фінансового стану ТОВ «ТИСТ».

Аналіз дебіторську заборгованість необхідно доповнити аналізом кредиторську заборгованість. Методика аналізу кредиторську заборгованість аналогічна методиці аналізу дебіторську заборгованість. Аналіз проводиться на підставі даних аналітичного обліку, розрахунків із постачальниками та ін кредиторами.

Оборотність кредиторську заборгованість зростає, а період погашення падає, що свідчить про тому, що з підприємства досить вільних коштів, аби вгамувати кредиторську задолженность.

8.4. Аналіз структури пасиву і активу балансу баланса.

Фінансове становище підприємство виявляється у співвідношенні структури його активів і пасивів, тобто. коштів підприємства міста і їх джерел. Основні завдання аналізу фінансового становища — визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення чи погіршення у період, підготовка рекомендації підвищення фінансової стійкості й платоспроможності предприятия.

Аналіз структури пасивів виробляється у його взаємозв'язку з аналізом джерел формування оборотних засобів. У цьому довгострокові позикові кошти на силу свого використання переважно на формування основних фондів й інші джерела формування оборотних засобів (доходи майбутніх періодів) також можуть враховуватися у складі власних джерел коштів. При аналізі структури пасиву визначається співвідношення між позиковими і власними джерелами коштів предприятия.

Аналіз структури пасивів баланса.

Таблиця 21 |Статті |Код|Абс. величини, |Питома вага, %|Зміни | |балансу |стр|тыс. крб. | | | | | | | |Абс. вів. |Задовільно. Вага | | | |1999 |2000 |2001 |1999|2000|2001|2000 |2001 |2000|2001| | | | | | | | | |до |до |до |до | | | | | | | | | |1999 |2000 |1999|2000| |Капітал і |490|118 |232,1|460,6|18,5|36,2|49 |114,1|228,5|17,7|12,8| |резерви | | | | | | | | | | | | |Краткосроч|690|521,5|409 |478,7|81,5|63,8|51 |-112,|69,7 |-17,|-12,| |ные | | | | | | | |5 | |7 |8 | |пасиви | | | | | | | | | | | | |У т.ч. | | | | | | | | | | | | |Позикові |610|100 |200 |250 |15,6|31,2|26,6|100 |50 |15,6|-4,6| |кошти | | | | | | | | | | | | |Кредит. |620|421,5|209 |228,7|65,9|32,6|24,4|-212,|19,7 |-33,|-8,2| |задолженно| | | | | | | |5 | |3 | | |сть | | | | | | | | | | | | |Баланс |699|639,5|641,1|939,3|100 |100 |100 |1,6 |298,2|- |- |

З проведеного аналізу, у таблиці 21 видно, що власний капітал різко зростає з допомогою одержаного прибутку, що залишилася нераспределенной.

Якщо 1999 року власний капітал становив 118 т.р., то 2000 року він підвищився на 114,1 т.р. (17,7%) і становить 232,1 т.р., то 2001 року і ще підвищився на 228,5 т.р. (12,8%) і становить 460,6 т.р. Довгострокових пасивів для підприємства немає. Якщо казати про короткострокових пасивах, всі вони то падають, то трохи збільшуються. Позикові кошти (кредит у банку) протягом трьох років збільшуються зі 100 т.р. до 250 т.р., тобто. підприємство потребує оборотних коштах, а кредиторська заборгованість зменшується з 421,5 т.р. до 228,7 т.р., що свідчить про платоспроможності предприятия.

У цілому нині короткострокові пасиви 1999 року становили 521,5 т.р., в 2000 року зменшилися на 112,5 т.р. (17,7%), а 2001 року знову збільшилися на 69,7 (12,8%).

У цілому нині кошти пасиву балансу протягом трьох років збільшилися, 1999 року вони становили 639,5 т.р., 2000 року збільшилися на 1,6 т.р., а 2001 року ще збільшилися на 298,2 т.р., що становить 939,3 т.р.

Основну частку у пасиві балансу займають короткострокові пасиви, в частковості кредиторської заборгованості 65,9% 1999 року, 32,6% 2000 року, і 24,4% 2001-го году.

Капітал і резерви становлять наприкінці аналізованого періоду менше 50% пасивів, що свідчить про тому, у разі пред’явлення вимог усіма кредиторами ТОВ «ТИСТ» зможе їх задовольнити полностью.

Проте, з кожним роком, вони зростають і майже досягають 50%. Якщо 1999 року вони становили лише 18,5%, то 2000 року вони збільшилися на 17,7%, що становить 36,2%, а 2001 року вони вже становлять 49%.

Отже, у ТОВ «ТИСТ» наприкінці 2001 року стабілізувалася, практично зрівнялися і власні і позикові средства.

Проведемо оцінку ринкової стійкості. Таблиця 22 |Коефіцієнт |Норм. |Порядок розрахунку |1999 г. |2000г. |2001 р. | | |Ограни| | | | | | |чение | | | | | |К-т фінансової |>0.5 |Стор. 490/стр. |0,185 |0,362 |0,490 | |незалежності | |699 | | | | |(автономії) | | | | | | |К-т финанс. |Max1 |(Стр. 590+стр. 690|4,419 |1,762 |1,039 | |активності | |)/стр. 490 | | | | |(Співвідношення | | | | | | |позикових і | | | | | | |власних | | | | | | |коштів) | | | | | | |К-т маневреності|- |(стр. 490+стр. 640|0,992 |0,999 |1,0 | |власного | |+стр. 650-стр. 190| | | | |капіталу | |) / | | | | | | |стр. 490+стр. 640+| | | | | | |стр. 650 | | | | |Забезпеченості |1 |(Стр. 490+стр. 690|1,680 |1,116 |1,269 | |запасів собст. | |-стр. 190)/(стр. 2| | | | |Засобами | |10) | | | |

Коефіцієнт автономії показує наскільки підприємства залежить той позикового капіталу, чим більше в підприємства власні кошти, тим справитися з негараздами на рынке.

У ТОВ «ТИСТ» коефіцієнт автономії відповідає нормативу (більш 50% від виробленого балансу). У 1999 вона становить 0,185, 2000 року 0,362, а 2001 року він наближається до нормативу 0,490.

Збільшення цей показник сталося через підвищення власних коштів з допомогою нерозподіленого прибутку. Саме ця викликала зниження коефіцієнта фінансової активности.

Коефіцієнт маневреності залишається протягом трьох років стабільною і рівним 1, що свідчить про мобільності власні кошти підприємства і свободи в маневреності цими средствами.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами вище норми, що підтверджує забезпеченість запасами.

У цілому нині оцінка ринкової стійкості свідчить про поліпшення ситуації за аналізований период.

Аналіз структури активу баланса.

Таблиця 23 |Статті |Код|Абс. величини, |Питома вага, %|Зміни | |балансу |стр|тыс. крб. | | | | | | | |Абс. вів. |Задовільно. Вага | | | |1999 |2000 |2001 |1999|2000|2001|2000 |2001 |2000|2001| | | | | | | | | |до |до |до |до | | | | | | | | | |1999 |2000 |1999|2000| |Внеоборотн|190|0,9 |0,5 |- |0,1 |0,1 |0 |-0,4 |-0,5 |0 |-0,1| |ые активи | | | | | | | | | | | | |Оборотні |290|638,6|640,6|939,3|99,9|99,9|100 |2 |298,7|0 |0,1 | |активи в | | | | | | | | | | | | |т.ч. | | | | | | | | | | | | |Запаси і |210|586,9|574,0|727,8|91,8|89,5|77,5|-12,9|153,8|-2,3|-12 | |ПДВ | | | | | | | | | | | | |Дебиторска|240|39,8 |61,3 |182,6|6,2 |9,6 |19,4|21,5 |121,3|3,4 |9,8 | |я | | | | | | | | | | | | |задолж-ть | | | | | | | | | | | | |Грошові |260|11,9 |5,3 |28,9 |1,9 |0,8 |3,1 |-6,6 |23,6 |-1,1|2,3 | |кошти | | | | | | | | | | | | |Баланс |699|639,5|641,1|939,3|100 |100 |100 |1,6 |298,2|- |- |

З таблиці 23 проведемо аналіз активу баланса.

Внеоборотные активи у структурі активів балансу складають у 1999 і 2000 роках всього 0,1%. З цього випливає, що основних засобів на підприємстві немає. А до кінця 2001 року ці фірми взагалі списуються. Усі внеоборотные активи арендуемые.

Отож основну частину активів балансу становлять оборотні активи. У 1999 і 2000 роках вони становили 99,9%, а 2001 року 100%. Головну частину — у оборотних активах займають запаси, але де вони протягом трьох років зменшуються. Якщо 1999 року вони становили 586,9 т.р. (91,8%), то 2000 року вони знизилися на 12,9 т.р. (2,3%), а 2001 року вони збільшилися на 153,8 т.р., але у в процентному відношенні від виробленого балансу зменшуються на 12%.

Дебіторська заборгованість збільшується з 39,8 до 182,6 т.р., тобто. на 142,8 т. р (13,2%), що свідчить про неплатоспроможності споживачів продукції ТОВ «ТИСТ»

Частка коштів то підвищується, то падає, що свідчить про нестабільність у структурі активу балансу. У 1999 вони становили 11,9 т.р. (0,8%), 2000 року зменшилися на 6,6 т. р (1,1%), а 2001 року збільшилися на 23,6 т.р. (2,3%), що в результаті становило 28,9 т.р. (3,1%).

Якщо говорити, у цілому про структуру активу балансу, вона аналогічна структурі пасиву баланса.

8.5 Аналіз платоспроможності і ліквідності предприятия.

Платоспроможність підприємства виступає як зовнішнього прояви фінансової стійкості, сутністю якої є забезпеченість оборотних активів довгостроковими джерелами формування. Для оцінки платоспроможності підприємства використовуються три відносних показника, різняться набором ліквідних активів які розглядають у ролі покриття короткострокових обязательств.

Розглянемо коефіцієнти ліквідності і зведемо в таблицю 24.

|Коэффициент |Нормат. |Порядок розрахунку |1999 р. |2000 г. |2001 р. | | |обмеження | | | | | |Абсолютної |Min0.2 |(стр. 260+стр. 250|0,023 |0,013 |0,060 | |Ліквідності | |)/(стр. 610+стр. 6| | | | | | |20+стр. 630+стр. 6| | | | | | |60+стр. 670) | | | | |Поточної |>1 |(стр. 240+стр. 250|0,099 |0,163 |0,442 | |ліквідності | |+ стр. 260)/ | | | | | | |(стр. 610+стр. 620| | | | | | |+стр. 630+стр. 660| | | | | | |+стр. 670) | | | | |Покриття |Min2 |(стр. 210+стр. 240|1,225 |1,566 |1,962 | | | |+стр. 250+ | | | | | | |стр. 260)/ | | | | | | |(стр. 610+стр. 620| | | | | | |+стр. 630+стр. 660| | | | | | |+стр. 670) | | | | |Загальною |>2 |(Стр. 190+стр. 290|1,155 |1,295 |1,384 | |платежеспосо| |)/(стр. 460+стр. 5| | | | |бности | |90+стр. 690-стр. 6| | | | | | |40-стр. 650) | | | |

Миттєву платоспроможність підприємства характеризує коефіцієнт абсолютної ліквідності, що складає, яку частина короткостроковій заборгованості може покрити організація з допомогою наявних коштів та проведення короткострокових фінансових вливань, швидко що реалізуються разі надобности.

Платоспроможність підприємства з урахуванням майбутніх надходжень від дебіторів характеризує коефіцієнт поточної ліквідності. Він показує, яку частина поточної заборгованості організація може покрити в найближчій перспективі за умови погашення дебіторську заборгованість. Нормальне обмеження означає, що кошти й майбутні надходжень від поточної діяльності повинні покривати поточні борги. Для підвищити рівень поточної ліквідності необхідно сприяти роту забезпеченості запасів власними обіговими коштами, навіщо слід збільшити власні оборотні кошти й обгрунтовано знижувати рівень запасов.

Прогнозовані платіжні можливості організації за умови погашення короткостроковій дебіторську заборгованість та її реалізації наявних запасів (з урахуванням компенсації здійснених витрат) відбиває коефіцієнт покриття. Рівень коефіцієнта покриття безпосередньо визначається наявністю довгострокових джерел формування запасів. На підвищення рівня коефіцієнта покриття необхідно поповнювати реальний власний капітал підприємства міста і обгрунтовано стримувати зростання внеоборотных активів і довгострокової дебіторську заборгованість. На відміну від коефіцієнтів абсолютна і поточної ліквідності, що б миттєву і поточну платоспроможність, коефіцієнт покриття відбиває прогноз платоспроможності на щодо віддалену перспективу.

Різні показники ліквідності як дають разностороннею характеристику платоспроможності підприємства при різного рівня обліку ліквідних активів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної информации.

Загальна платоспроможність підприємства окреслюється здатність покрити всіх зобов’язань підприємства (короткострокові і довгострокові) усіма її активами. Основним чинником, що зумовлює загальну платоспроможність, служить наявність в підприємства реального власного капитала.

Заключение

За результатами аналізу фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТИСТ» можна зробити такі висновки.

У перебігу періоду з 1999 по 2001 р. обсяги виробництва та її реалізації продукції зростав, але у 2001 р. спостерігається зниження. Це з появою конкурентів, на ранці відбувається перенасичення Комплектом постільної білизни 1,5 спального. Виконання плану відбувається у 1999 і 2000 роках. У 2001 року план щодо реалізації і виробництва виконано лише з 95%.

Що ж до трудових ресурсів, то, при аналізі з’ясувалося, що підприємство використовує їх зараз досить полно.

Фінансовий аналіз діяльності ТОВ «ТИСТ» показав, що «фінансове стійкість поступово підвищується. Так було в перебігу 3 років підвищується коефіцієнт автономії підприємства, але з сягає нормативного рівня, тому керівництву підприємства слід звернути увагу до нарощування власного капитала.

Судячи з розрахованим на підставі фінансовим коефіцієнтам ТОВ «ТИСТ» має можливість досить стабільне положение.

Заради покращання фінансового стану підприємства необходимо:

1. Стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторську заборгованість створює загрозу фінансової стійкості підприємства міста і робить необхідним залучення додаткові джерела финансирования;

2. За можливості поступово переорієнтовуватися під збільшення кількості замовників з метою зменшення масштабу ризику несплати, який значний за наявності монопольного заказчика;

3. Контролювати стан розрахунків з простроченим заборгованостях. У разі інфляції всяка відстрочка платежу призводить до того, що це підприємство реально отримує лише деякі з вартості виконаних работ.

Тому необхідно розширити систему авансових платежей.

4. Своєчасно виявляти неприпустимі види дебіторської та кредиторської заборгованості, яких у першу чергу ставляться: прострочена заборгованість постачальникам і прострочена заборгованість покупців більше трьох місяців, прострочена заборгованість з праці і платежах до бюджету, позабюджетні фонды.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізи: підручник. -

М.: Фінанси і статистика, 2001 г.

2. Крейнина М. Н. Фінансове становище підприємства. Методи оцінки — М.. :

ИКЦ «Діс», 2001 г.

3. Положення про складі витрат з виробництва та реалізації продукции

(робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку. Затверджене постановою Урядом Р Ф 5 серпня 1992 року № 552. 4. Савицкая Г. В. Аналіз господарську діяльність підприємства: — М.: ИНФРА-

М, 2001 г.

5. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу —

М.: ИНФРА- М, 2001 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою