Множини

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Практичні заняття

Множини

Paskal дозволяє оперувати трьома множинами, як трьома типами даних. Для визначення типу множина використовується вираз:

set of простий тип

Наприклад, описання виду:

type

Char Set = set of 'A'. 'Z'

Визначає тип множина, значеннями якого є множини символів — букв, а елементами множини — символи — латинські букви від, А до Z.

2) Описання виду

type

Number Set = set of 0. 50 визначає тип множина, а членами множини — цілі числа, які знаходяться в межах від 0 до 50.

Порожня множина є елементом всіх типів множин.

Приклади описів типів множина:

type

Symbol Set = set of ' '.' ';

Colour = (WHITE, BLUE, RED);

Colour Set = set of Colour;

T1 = set of 0. 9

Var

C: colour; Col Set: Colour Set;

T: inteper;

TSet: T1

В даному випадку значенням змінної Т може бути будь-яка цифра від 0 до 9, а значенням змінної TSet — довільна сукупність цифр від 0 до9.

Над множинами в Р допустимі 4 операції;

oб'єднання («+») Об'єднання множин — це множина, яка містить усі елементи цих множин без повторень.

перетин («* «) Перетин множин — це множина, яка складається з елементів, які є спільними для всіх множин.

різниця («- «) Різницею множин, А і В є множина, яка складається з елементів, що є в А, але не є в В.

операція in.

Операція in дозволяє визначити чи належить елемент множині, чи ні. Першим операндом, розміщеним зліва від слова in, є вираз базового типу (тобто типу, якому повинні належати всі члени множини). Другий операнд, який знаходиться справа in, повинен мати тип множина.

Наприклад: Red in [RED, WHITE] - результат true

8 in [0. 3, 6, 9] - результат false.

7) В Р. програмі множина задається в вигляді списку елементів, заключеного в [ ]. В [ ] може бути 1 або більше елементів, а може не бути жодного (порожня множина). В якості елементу може використовуватись const, змінна, вираз, значення якого належить базовому типу, а також парі елементів, розділених двома крапками (інтервал значень).

8) В Р. можна використовувати інструкції присвоєння слідуючих виразів:

ColSet: = [WHITE, RED];

ColSet: = [ ];

TSet: = [1, 7, 5];

TSet: = [1. 5, 8];

TSet: = [8 mod 4, 15 div 5].

9) При роботі з множинами можна використовувати операція порівняння:

=, < >, > =, < =

Операції «=» і «< >» дозволяють перевірити, рівні дві множини, чи ні. З допомогою oперацій «> =» і «< =» можна визначити, чи є одна множина підмножинною іншої.

Приклад:

[RED, WHITE] = [ RED, GREEN] - резкльтат false

[RED] < = [RED, WHITE] - результат true.

Операції в порядку зменшення пріоритету розміщуються так:

*

+

in, =, < >, > =, < = (рівнопріоритетні операції)

Приклад № 1 Із файла Input вводиться текст, який містить символи від знаку «+» до лівої квадратної дужки «[ «. Роздрукувати символи тексту в порядку коду ASCII (з символів, що зустрічаються повторно, виводити тільки один).

Program Sort (Input, Output);

Var

S: char;

Sets: set of '+' [';

I: '+'. '[';

begin

Sets: = [ ];

Read (S)

While not Eof do begin

While not Eoln do

begin

Sets: = Sets + [S];

Read (S)

end

Readln

End

for I: = '+' to '[' do

if I in Sets

then Write (I) else; writeln end.

Приклад № 2 Написати програму, яка друкує всі прості числа з відрізку 2. N діючи по методу «решета Ератосорена»

«Решето Ератосорена»

Program Rach;

Coust

N = 15

Var

S: set of 2. N

{початкова множина чисел}

i, k: integer;

begin

S: = [2. N];

for i: = 2 to N do

if i in Sthen begin

writeln (i);

{виводимо найменше із елементів S}

{забираємо із S числа, крайні і}

for k: = 1 to N div i do

S: = S — [k*i];

end {if }

end.

Внутрішнє представлення множин

Знайомство з внутрішнім представленням множин допоможе нам зрозуміти особливості і обмеження, властиві цьому типові даних.

Всі значення множини представляються в пам’яті послідовностями бітів однакової довжини. За кожне значення базового типу «відповідає» один біт. Якщо множина вміщує деякий елемент, в «відповідальному» за нього біті зберігається 1, якщо не вміщує - зберігається 0.

Приклад.

Var X: set of 1. 15;

Внутрішнє представлення Х

X: = [ ]; 000.0. 000.0. 000.0. 000 >.

11 010 000 000 000 >

X: = [2, 3,5];

X: = [1. 15]; 111 111 111 111 111 >

Операції над множинами зводяться до «поразрядныx» логічних операцій над послідовністю бітів, наприклад об'єднання множин використовується шляхом «поразрядного» логічного додавання бітів.

X: = [2, 3, 5]; 11 010 000 000 000 >

Y: = [3, 5, 7, 8]; 10 101. 10 000 000 >

Z: = X+Y; 1 101. 110 000 000 >

«Поразрядные» операції входять в набір команд процесора ЕОМ, тому виконуються швидко.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою