Амортизационные відрахування основних средств

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Контрольна робота № 2.

1. Амортизационные відрахування основних средств.

2. Учет прибутку підприємства відповідно до чинного законодательства.

Діяльність будь-якого підприємства, що з виробництвом, обміном і споживанням тих матеріальних цінностей, наданням і послуг, називається господарської діяльністю підприємства. Господарська діяльність складається з господарських процесів, які діляться на господарські операції. Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і місцевого контролю. Щоб керувати підприємством, необхідно мати інформацію про його господарську діяльність: розміри і склад. Його коштів виробництва, коштів, розвиток окремих деяких галузей і т.д. Всі ці відомості можна отримати тільки завдяки учету.

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, яке забезпечення власних потреб здійснює господарську діяльність, тобто. матеріальне виробництво, яка потребує управління і функцію контролю. З цією метою і створила учет.

Єдина система обліку для підприємства, у галузі, державі забезпечується трьома нерозривно пов’язаними видами обліку: оперативно технічним, статистичним і бухгалтерским.

Мета оперативно-технічного учета-быстрое отримання інформації про ході виробництва, реалізації продукції. Він охоплює господарські та виробничі операції, які мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського учета.

За підсумками статистичного обліку визначаються кількісні і якісні показники роботи кожного підприємства. Операції і явища підлягають статистичному спостереженню, гуртування, визначенню середніх і відносних величин, індексів через побудову рядів динаміки, аналізу та відповідно встановлення певних закономірностей. Статистичний облік є систему вивчення, узагальнення й контролю над масовими явищами, мають загальнодержавних характер.

Бухгалтерський облік- це спосіб документального спостереження, відблиски і контролю над господарської та фінансової діяльністю виробничників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних громад тощо.), і навіть система збору, зміни, обробки, інтерпретації і передачі про господарську діяльність підприємства, закладу і організації внутрішнім і зовнішніх користувачам до ухвалення оптимальних рішень. Облік ведеться в вартісному, натуральному і трудовому измерителях. Він полягає в суворе дотримання документації здійснюється з урахуванням державних правових актів. Бухгалтерський учет-это система безперервного і взаємозалежного спостереження і за господарської діяльністю окремого підприємства, організації, установи для одержання поточних та наслідкових показателей.

На відміну решти обліку, бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію усіх господарських операцій виходячи з документів первинного обліку. Бухгалтерський облік виходить з документування всіх господарських процесів і проведення періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення і мобілізації ресурсів підприємства із метою зниження собівартості продукції (робіт, услуг).

Для господарську діяльність підприємство має необхідними господарськими засобами -будівлями, устаткуванням, машинами, матеріалами, грошима, які утворюються з допомогою відповідних джерел (внесків засновників, прибутку, позикових засобів і др.).

Основні кошти- будинку, споруди, устаткування, транспорт — є негативним умовою здійснення господарську діяльність. Відмінною рисою основних засобів є тривалий час їх використання. Поступовий знос і передачі вартості на собівартість новоствореного продукту (виготовленої продукції, виконаних работ).

При організації обліку основних засобів і нематеріальних активів в Україні підприємствами, їх об'єднаннями, госпрозрахунковими організаціями, крім банків, представництвами іноземних організацій, які проводять діяльність у Україні, і навіть підприємствами, діяльність яких фінансується рахунок коштів бюджету, необхідно керуватися такими законодавчими і нормативними документами.

1. Указом президента України «Про перехід України залучені до загальноприйнятої в міжнародній практиці системи обліку, і статистики «№ 303 від 23. 05. 92 г.

2. Положення (стандартами) бухгалтерського обліку 7 «Основні кошти «. Затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27. 02. 2000 г. (зареєстроване міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р: № 288/4509).

3. Положення (стандартами) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи «. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18. 10. 99 р. (зареєстровано міністерстві юстиції «України 2 листопада 1999 р. за № 750/4043).

4. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і закупівельних організацій № 291 від 30. 11. 99 г.

5. Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і закупівельних організацій № 291 від 30. 11. 99 р. (зареєстрованою у Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21. 12. 99 г.).

Становище (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні кошти », затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27. 02. 2000 р. (зареєстроване міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509), визначає методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформацію про основні засоби та інші необоротних матеріальних активах, і навіть розкриття інформації про неї у фінансовому отчетности.

Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями й іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних учреждений).

Становище (стандарт) 7 не поширюється на відновлювані природні ресурси, і операції з основні засоби, особливості яких визначаються іншими (стандартами) бухгалтерського учета.

Основні кошти — це матеріальні активи, які підприємство містить з використання у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здачі у найм іншим особам або заради здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше один рік чи операційного циклу, коли він триває більш года.

Об'єкт основних засобів — це яке закінчила пристрій з усіма пристосуваннями йому чи окремий конструктивно відділений предмет, готовий до виконання зазначених самостійних функцій. Якщо об'єкта основних засобів складається з частин, які мають різний термін корисного використання (експлуатації), кожен із цих частин може враховуватися у бухгалтерському обліку як об'єкт основних средств.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо є ймовірність те, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди з його використання коштів і вартість його бути достовірно определенна.

Основні кошти на Україні можна згрупувати з їхньої функціональному призначенню, по галузевою ознакою, з використання, за ознакою приналежності, по натурально-вещественному составу.

По функціональному призначенню различают:

-виробничі - кошти, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі чи сприяють його здійсненню (будівлі, споруди, силові машини та оснащення, робочі машини та обладнання і іншого подібного начиння), що діють у сфері матеріального производства;

-невиробничі кошти, які беруть прямого чи побічного участі у процесі виробництва та призначені переважно обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб трудящих (будівлі, споруди, оснащення, машини, апарати тощо), які використовуються у невиробничій сфере.

По галузевою ознакою кошти ділять на: промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, зв’язку й ін. Більшість основних засобів належить до галузі «Промисловість». Вона безпосередньо з процесом виробництва. Наявність інших видів господарську діяльність зумовлює необхідність урахувати основних коштів, які належать до інших галузях господарства, проте вони перебувають у балансі предприятия.

Щодо використання кошти поділяються на діючі (все кошти, які використовуються у господарську діяльність) і недіючі (ті, які використовують у певний період у зв’язку з їх тимчасової консервацією) і запасні (різноманітне устаткування, що у резерві і призначений для заміни об'єктів основних кошти, які вибули чи ремонтируются).

Залежно від приналежності, розрізняють власні основні кошти (кошти, належать цього підприємства і враховуються на балансі на рахунку «Основні кошти») і орендовані кошти (кошти, не належать цього підприємства, б’ють по забалансовом рахунки «Орендовані кошти» і на балансі орендодавця). Отже виключається можливість подвійного обліку сам і тієї ж средств.

Важливим умовою правильної організації обліку основних засобів є також єдиний принцип їх оцінки. Залежно від характеру, стану, часу оцінки розрізняють такі види вартості (з національного стандарту 7 «Основні средства»)

. початкова вартість (фактична собівартість необоротних активів в грошовому вимірі чи справедливою вартості інших активів, переданих (витрачених) на придбання (створення) даного актива;

. переоцінена вартість (вартість необоротних активів після їх переоценки);

. залишкова вартість (відмінність між початкової (переоціненою) вартістю і сумою зносу основних средств);

. справедлива вартість (ринкова вартість, визначається шляхом експертної оценки);

. вартість, яка амортизується (початкова, чи переоцінена вартість необоротних активів з відрахуванням їх ліквідаційної стоимости;

. ліквідаційна вартість (сума коштів чи вартість інших активів, яку підприємство очікує одержати окрайчик від реализации

(ліквідації) об'єктів основних засобів після закінчення терміну їх корисного використання, з відрахуванням витрат, пов’язані з їх реалізацією (ликвидацией).

У процесі експлуатації кошти, зберігаючи початкову фізичну форму, поступово зношуються (фізично й дуже), передаючи частинами свою вартість на собівартість новоствореного продукту. Основні кошти підлягають фізичному зносу як у процесі їх використання, і за її не использовании.

На розміри фізичного зносу основні засобів у процесі їх використання можуть впливати такі факторы:

— ступінь навантаження засобів виробництва у процесі виробництва, яка від кількості змін годин роботи у добу, тривалості праці протягом року, інтенсивності труда;

— якість ОС:

— особливості технологічного процесу рівень захисту ОС тяжіння зовнішніх умов (температура, вологість, атмосферні опади й інші подобное);

— якість догляду за основними средствами:

— кваліфікація працівників і ставлення їх до основним средствам.

Моральний знос обумовлюється двома чинниками: зростанням продуктивність праці і темпами технічного прогресу. Поява більш скоєних зразків обладнання і інших видів ОС веде до зносу діючих ОС та зниження продуктивності труда.

Правильне визначення ступеня зносу ОС має дуже важливого значення для економіки виробництва, визначення відновленої вартості ОС і розміру амортизаційних отчислений.

Фізичний знос то, можливо певний відповідно термінів служби ОС з допомогою формулы:

Знос = Термін фактичної. служби (роки) / термін їхньої служби встановлений нормою (амортизаційний період) (року). x 100,

Проте найбільш правильно можна визначити фізично застаріло шляхом обстеження технічного стану об'єкта в натурі (вузлів, частин 17-ї та об'єкта загалом). Разом про те доцільно визначати рівень зношеності і з термінами службы.

Знос враховується на рахунку № 13 «Знос необоротних активів ».

У переведенні з латини «амортизація «- це «сплата боргів «. Амортизація враховується на рахунку 83 і послуг призначена для узагальнення інформації суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активов.

По дебету рахунки 83 «Амортизація» відбивається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитами — списание

-з цього приводу 23 «Производство"-суммы амортизаційних відрахувань, які прямо входять у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), до витрат допоміжних, підсобних производств;

-на рахунках класу 9-суммы амортизаційних відрахувань, які стосуються виробничим накладним видатках, адміністративним чи збутових расходам;

-на рахунку 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 83 «Амортизація» містить такі субсчета:

831 «Амортизація основних засобів» -узагальнюється інформацію про нарахуванні амортизації основних средств;

832 «Амортизація інших необоротних активів" — узагальнюється інформацію про нарахуванні амортизації інших необоротних матеріальних активов;

833 «Амортизація нематеріальних активів" — узагальнюється інформацію про нарахуванні амортизації нематеріальних активов.

Рахунок 83 «Амортизація» корреспондирует |По дебету із кредитом ніяк рахунків |За кредитом з дебетом рахунків | |13 «Знос необоротних активів» |23 «Виробництво» | | |79 «Фінансові результати» | | |91 «Общепроизводств. Витрати» | | |92 «Адміністративні видатки» | | |94 «Інші витрати операц. д-ти» |

Відповідно до ст Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні кошти «амортизація — це систематичне розподіл вартості необоротних активів, які амортизується протягом терміну їхніх корисного використання (эксплуатации).

Земля й інші кошти, які мають необмежений термін корисного використання, перестав бути об'єктом амортизации.

Термін корисного використання активу то, можливо коротше, ніж технічний його использования.

Термін корисного використання активу не може змінюватися: а разі зміни технології виробництва чи ринкового попиту продукції, що виробляється з допомогою цього активу; б) у разі капіталізації наступних витрат, що з використанням активу, який покращують його состояние.

Метою нарахування амортизації методом закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» є зменшення бази оподаткування. Метою нарахування амортизації однієї зі п’яти методів, запропонованих ПБУ7, є створення реального джерела відновлення основних засобів. Поширення податкового методу нарахування амортизації на бухгалтерський облік який завжди дає очікуваний ефект об'єднання податкових інтересів влади з економічними, адже «бухгалтерська» і «податкова» вартість основних засобів (як для нарахування амортизації) не збігається. До приклади, візьмемо вимоги до складу початкової вартість основних фондів Закону «Про оподаткування прибутку підприємства» й підвищити вимоги ПБУ 7: Так, відсотки за кредитах, отриманим придбання основних коштів, ПБУ 7 Демшевського не дозволяє відносити до початкової вартості, а податковий закон, навпаки, вимагає це делать.

Чинний державний класифікатор України- Класифікація основних фондів відповідає вимогам класифікації основних засобів ПБУ 7. Відповідно до цієї класифікації кошти ділилися на 3 группы:

Група 1-здания, споруди, їх структурні компоненти й передають устрою, зокрема житлові будинки та їх останній частині (квартири й визначити місця загального пользования);

Група 2 — автомобільний транспорт і вузли (запчастини) щодо нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади й інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, інше офісне оснащення, пристрої і пристосування до ним;

Група 3 — інші кошти, які увійшли до групи 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини та знаряддя, робочий і продуктивну худобу і багаторічні насаждения.

Що стосується виведення з експлуатації ЧАЕС окремого об'єкту ОС 1 групи у зв’язку з з його ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією і консервацією по рішенню платника податку чи Кабінету міністрів України амортизаційні відрахування не нараховувалися, балансову вартість такого об'єкта прирівнювала нулю. Але якщо об'єкти 1 групи ОС не експлуатувалися, але були виведені з експлуатації ЧАЕС, амортизація продовжує насчитываться.

Балансова вартість II і III груп не змінювалася у разі виведення з експлуатації окремих об'єктів цих груп через від їхньої ліквідації, капітальним ремонтом, модернізацією і консервацією у вирішенні платника податку чи Кабінету міністрів України (пп. 8.4.5 і. 8.4.6 закону України «Про оподаткуванні прибутку підприємств »).

Відповідно до ст пп. 8.3.1 ст. 8 Закону «Про прибуток «суми амортизаційних відрахувань визначаються шляхом застосування норм амортизації до балансовою вартості груп ОС.

Відповідно ст. 8 закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «№ 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. амортизації підлягали витрати на:

— придбання ОС і нематеріальних активів задля власного виробничого використання, включаючи видатки придбання племінних тварин і звинувачують придбання і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношения;

— самостійне виготовлення ОС для власних виробничих потреб, включаючи видатки нараховану зарплатню працівникам, котрі трудилися на виготовленні таких ОС;

— проведення всіх видів ремонтів, реконструкції, про модернізацію й інших видів поліпшення ОС;

— придбання, помешкання і модернізацію легкового автотранспорту лише юридичних осіб, основний діяльністю якого є надання платних послуг в перевезенні сторонніх громадян (таксомоторні парки) і надання легкового автотранспорту у найм (прокат) стороннім громадянам і организациям;

— поліпшення якості земель, які пов’язані зі строительством.

Не підлягали амортизації й цілком ставилися у складі валових витрат (у податковій обліку) звітний період витрати платника податку на:

— придбання та годівлю продуктивних животных;

— вирощування багаторічних плодоносних насаждений;

— придбання ОС чи нематеріальних активів з метою їхнього подальшої реалізації іншим платникам податку чи використання їх у виробництві (будівництві, спорудженні) інших ОС, виділені на подальшої реалізації іншим платникам налога;

— зміст ОС, що перебували на консервации.

Не підлягали амортизації і здійснювалися з допомогою відповідних джерел финансирования:

— витрати бюджетів для будівництва і змістом споруд благоустрою і житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондов;

— витрати бюджетів для будівництва і змістом автошляхів загального пользования;

— видатки придбання і збереження Національного архівного фонду України, і навіть бібліотечного фонду, що формується і утримує за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондов;

— видатки придбання, помешкання і модернізацію легкових авто у, що використовуються інших потребностей.

Норми амортизаційних отчислений.

Річні норми амортизаційних відрахувань встановлювалися у відсотках балансову вартість кожної з груп ОС початку звітний період в розмірах: група 1 — 5%; група 2 — 25%; група 3 — 15%.

Зазначені норми застосовуються для нарахування зносу невиробничих ОС, зокрема житлових будинків. Ці самі норми застосовувалися бюджетними установами i організаціями визначення зносу ОС.

Відповідно пп. 22.4 ст. 22 Закону «Про прибуток «встановлених норм амортизації (груп 1−3) використовувались у 1997 р. зі зниженим коефіцієнтом 0,7, з початку 1998 р. — з урахуванням зниженого коефіцієнта — 0,6, з початку 1999 р. -без знижувальні коефіцієнти, то есть

— перша групи — 1,25%;

— для другої групи — 6,25%;

— для третьої групи — 3,75% до балансову вартість кожної із зазначених груп ОС початку звітного (податкового) періоди з розрахунку календарний квартал; знижуючі коефіцієнти не используются.

Постановою Кабінету міністрів України № 86 від 26. 01. 99 г. было встановлено обов’язкове відрахування 10% суми від сум нарахованої амортизації. закон України № 568-ХІІ від 06. 04. 99 р. уніс зміни до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «№ 283/97-ВР від 22. 05. 97 г. і із квітня 1999 р., скасував 10%-й амортизаційний налог.

Відповідно пп. З п. 4 розділу 1 закону України № 1523-ІІІ від 02. 03. 2000 р. нарахування амортизаційних відрахувань на основні з 1 квітня 2000 р. проводяться із застосуванням понижувального коефіцієнта 0,8.

Платники податку всіх форм власності мали права використовувати щорічну індексацію балансову вартість груп ОС і нематеріальних активів з урахуванням коефіцієнта индексации.

Облік балансовою (залишкової) вартості ОС групи 1 вівся в кожному окремому будовою, спорудженню чи його структурним компонентами у цілому за групою 1, як сума балансових вартостей окремих об'єктів такий группы.

Облік балансову вартість ОС групи 2 і трьох вівся по сукупної балансову вартість відповідної групи ОС незалежно від години запровадження в експлуатацію таких ОС. У цьому окремий облік балансову вартість індивідуальної матеріальної цінності, що належить групі 2, не велся.

Порядок бухгалтерського обліку балансову вартість груп ОС визначається Міністерство фінансів України. Амортизація окремого об'єкту ОС групи 1 з’явилася вже до балансову вартість такого об'єкта 100 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта перебувала у складі валових витрат з результатам відповідного оподатковуваного періоду, а вартість такого об'єкта прирівнювалася до нулю.

Амортизація ОС груп 2 і трьох з’явилася вже до балансовою вартості групи нульового значения.

Що стосується здійснення витрат на ОС балансову вартість відповідної групи збільшувалася у сумі вартістю, їм придбання з урахуванням транспортних і страхових платежів, і навіть інших витрат, понесених в зв’язки України із таким придбанням, не враховуючи сплаченого податку додану вартість, у разі, коли підприємством зареєстровано як платник НДС.

Що стосується здійснення витрат за самостійне виготовлення ОС для власних потреб балансову вартість відповідної групи ОС збільшувалася у сумі всіх виробничих витрат, пов’язані з їх виготовленням і введенням у експлуатацію, і навіть витрат за виготовлення таких ОС, які мають інші джерела фінансування, не враховуючи сплаченого податку додану стоимость.

Що стосується виведення з експлуатації ЧАЕС окремого об'єкту ОС групи 1 у зв’язку з з його ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією і консервацією по рішенню підприємства чи Кабінету міністрів України балансову вартість такого об'єкта для амортизації прирівнювалася нанівець. Балансова вартість відповідної групи ОС не зменшувалася на вартість ОС, які надавалися підприємством в оперативний лізинг (аренду).

Що стосується, якби кінець звітного кварталу сам із видів ОС перестав існувати, балансову вартість такий групи ставилася на збитки платника податку і враховувалася щодо балансового доходу (Закон України «Про амортизації «).

Балансова вартість відповідної групи ОС не зменшується на вартість ОС, які надаються платником податку фінансовий лізинг (оренду) гаразд, передбаченому для реалізації ОС. У цьому орендар збільшує балансову вартість відповідної групи ОС в порядку, передбаченому на придбання ОС.

Синтетичний і аналітичного обліку операцій ОС ведеться в журналі-ордері № 10/1, відомостях № 12 і № 15 і типових формах В-1, В-3 і В-4, при спрощеної формі обліку — в журналі-ордері № 04.

Сальдо на кредиті субрахунка № 131 «Знос О С «є амортизаційний резерв, який накопичується за нормативний період амортизаційних отчислений.

Схема залежності балансову вартість групи ОС від порядку реалізації, ліквідації, ремонту (до запровадження стандарту 7). |Облік балансову вартість основних засобів | |Група 1 |Група 2, 3 | |Облік вівся кожним окремим |Облік вівся за сукупної балансовою | |об'єктом (будинком, спорудою, чи |вартістю цілому в групам | |їх частиною) у цілому. |незалежно від час запровадження в | | |експлуатацію. Облік окремих | | |об'єктів не вівся. | |Граничний термін амортизації. | |Амортизація окремого об'єкту |Амортизація проводилася поки | |проводилася за досягненні ним |балансову вартість не дорівнювала | |балансову вартість 100 необл. |нулю. | |мінімумів доходів громадян. | | |Залишкова вартість його списывалась| | |у складі валових витрат, а | | |вартість такого об'єкта дорівнювала | | |нулю. | | |Реалізація. | |Балансова вартість групи |Балансова вартість групи | |зменшувалася на вартість |зменшувалася на вартість | |реалізованого об'єкта. Якщо выручка|реализованного об'єкта. Сума | |від перевищувала балансову |перевищення реалізації над балансовою| |стоимость-она включалася в валовий |вартістю включалася в валовий | |дохід, якщо нижче — в валові |дохід. | |витрати. | | |Капиатльный ремонт, реконструция, консервація. | |При виведенні з експлуатації об'єкта, |При виведення з експлуатації | |його балансову вартість =0 для |балансова сума не змінювалася, при | |амортизації. Амортизація не |введення обратно-она збільшувалася на | |нараховувалася. За повернення об'єкта |суму вироблених витрат. | |після реконструкції - видатки його| | |реконструкція входить у його нову | | |балансову вартість. | | |У кількох випадках вимушеної заміни (при руйнуванні, пограбуванні, запланованому| |знесення) у звітній періоді, який потрапляє заміна: | |Валові витрату збільшувалися на |Балансова вартість груп основних | |суму цього об'єкта, а вартість |коштів змінюється. | |такого объекта=0 | | |Що стосується компенсації втрати, що з вимушеної заміною основних | |коштів | |Валовий дохід збільшувався у сумі |Зменшувався баланс групи у сумі | |компенсації |компенсації. |

Відповідно до ст Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні кошти «№ 92 від 27. 04. 2000 г. нарахування амортизації складає протязі терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнання цього об'єкта активом (при зарахування на баланс), і період його реконструкції, модернізації існуючих і консервации.

При визначенні терміну корисного використання (експлуатації) слід учитывать:

— очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням її потужності чи производительности;

— фізичний і моральний знос, який предусматривается;

— правові чи подібні обмеження щодо термінів використання об'єкту і інші факторы.

Термін корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається у разі очікуваних економічних вигод з його использования.

Амортизація об'єкта основних засобів налічується, з нового терміну корисного використання, починаючи з місяці, наступного за місяцем зміни терміну корисного использования.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) налічується шляхом застосування наступних методов:

1. Прямолинейный метод -річна сума амортизації визначається розподілом вартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об'єкта основних засобів. Прямолінійний метод перестав бути новим методом. Метод нарахування амортизації, котрий діяв до 01/0797г. був, сутнісно, прямолінійним. З тією лише різницею, що, вартістю, яка амортизується, вважалася вся первинна вартість об'єкта без відрахування ликвидационной.

Приклад: вартість вантажівки становить 40,000грн. Визначили час експлуатації (3 року) і ліквідаційну вартість -15,000 грн. Вартість, яка амортизується- (40,000−15 000)=25,000грн. Розрахунок амортизації прямолінійним методом наступний: 25,000/3=8,330грн. /год; 8,330/12=694,16грн/мес.

2. Метод зменшення залишкової вартості- це метод, яким річна сума амортизації окреслюється твір залишкової вартості об'єкта початку звітний період чи первинної вартості на дату початку нарахування амортизації (на 1-е число місяці, наступного за місяцем, в якому відбулося запровадження об'єкта в експлуатацію) і обсяг річного норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як відмінність між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з його первинну стоимость.

Використовую його з прикладу, получим

1−3?15/40=1−3?3/8=1-(3?3/3?8)=1-(1. 443/2)=1−0. 7215=0. 2785. Річна сума амортизації - 27,85%.

Чим більший відстань між числами, зазначеними в чисельнику і знаменнику під радикалами, то більша частка амортизації посідає перший год.

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. -річна сума амортизації окреслюється твір залишкової вартості об'єкта на початок звітного роки або банку первинної вартості на дату початку нарахування амортизації і обсяг річного норми амортизації, яка обчислюється, з терміну корисного використання об'єкту і подвоюється. Загальна формула обчислення такий амортизации:

Річна сума А=первич (остат) ст-ть * (100/кол-во років экспл.) * 2.

Характерною ознакою методів прискореного нарахування амортизації і те, у перші періоди амортизуються великі суми, а наступні- менші. Тому ще називаються регрессивными.

У країнах із розвиненими ринковими відносинами основне призначення прискорених методів залежить від зниженні податкового навантаження в початковий період використання основних засобів. Кошти, зекономлені тим часом на сплаті податків, можуть бути на компенсацію витрат, пов’язаних відновленням оборудования.

З прискорених методів більш поширеними вважається метод прискореного зменшення залишкової вартості і кумулятивний метод. Великий різниці між трьома прискореними методами, дозволеними до застосування ПБУ-7 немає. Головна їхня відмінність залежить від темпах амортизації. Темп амортизації на початковому етапі знають використання основних засобів перевищить. Якщо застосовувати метод зменшення залишкової стоимости.

4. Кумулятивный метод (метод суми цифр кількості років) -річна сума амортизації окреслюється твір вартості, яка амортизується, і кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом кількості років, залишених остаточно очікуваного терміну використання об'єкта основних засобів, у сумі кількості років його корисного использования.

Використовую його з прикладу, одержимо кумулятивний коефіцієнт першого року эксплуатации:

3/(1+2+3)=0,5, второго-2/(1+2+3)=0,33, третьего-1/6=0,1667.

Зазвичай прискорені методи застосовують у випадках, якщо об'єкти основних коштів піддаються швидкому моральному зносу, наприклад, персональний комп’ютер. Прискорені методи нарахування амортизації можуть також використовуватися із метою збереження відносного рівності суми витрат на: ремонт об'єктів основних засобів та щороку яка нараховується амортизації в протягом всього терміну їхніх корисного використання. Прикладом необоротних активів, принаймні старіння яких значно зростають витрати на ремонт, технічне обслуговування може й експлуатацію, можуть бути транспортні средства.

5. Производственный метод нарахування амортизації грунтується у тому, що амортизація перестав бути наслідком тривалості експлуатації об'єкта основних засобів, а залежить від ефективності їх використання. Виробничий метод-метод, яким місячна сума амортизації окреслюється твір фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється розподілом вартості, яка амортизується, спільний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує зробити (виконати) з використання об'єкт основних средств.

Застосувавши його з прикладу, можна розрахувати ставку амортизації, при допущенні, що вантажівку протягом 3-х років пройде 170тыс. км. Амортизаційна ставка=25/170=0,147. За 1 км. пробігу ставка=14,7коп.

Цей метод, також називається методом суми одиниць продукції, найчастіше застосовується тоді, коли знос активу безпосередньо пов’язані з частотою її використання. Цей метод дуже ефективний для амортизації вартості основних фондів, які самостійно можуть виконувати конкретний обсяг работы.

Основні чинники, що впливають розмір амортизации.

Вибір оптимального методу нарахування амортизації кожному за об'єкта основних засобів є головним складової формування амортизаційної політики підприємства. Але метод амортизації, хоча у рази впливає її розмір. Швидше характеризує якісну бік процесу розподілу. Так само поважною бізнес-вумен у амортизаційної політиці, є кількісний критерій амортизації. Таким критерієм вважатимуться відносний розмір амортизації, виражений нормою амортизації, що залежить переважно від чотирьох факторов:

. вартість об'єкта основних средств;

. ліквідаційної стоимости;

. терміну корисного использования;

. методу нарахування амортизации.

Для розрахунку норм амортизації, переважно, використовується амортизируемая вартість, тобто. початкова чи переоцінена вартість, зменшена на ліквідаційну вартість об'єкта. До складу початкової вартості належать витрати, пов’язані з придбання, доставкою і введенням об'єктів основних засобів в эксплуатацию.

Оцінка ліквідаційної вартості може бути досить точно здійснена для активів з відносно коротким терміном служби. Однак у вона найчастіше вона досить умовна і тільки від стану об'єкта, а й з ринку сбыта.

Оцінка терміну корисного використання необов’язково повинна збігатися з нормативним терміном використання об'єкта основних засобів. При визначенні термінів корисного використання їх у відповідність до п, 24 ПБУ-7 учитываются:

. гаданий фізичний моральний износ;

. очікуване використання об'єкта з урахуванням її потужності і производительности;

. правові чи інші обмеження щодо термінів його использования.

Отже, із усіх чинників, які впливають амортизація, цілком точно визначається лише одне- початкова вартість об'єкта основних коштів. Решта можуть бути з різноманітною ступенем вероятности.

Що стосується, якщо обрані методи чи встановлених норм амортизації не повною мірою відповідають очікуваним економічним вигодам від використання об'єкта основних засобів, ПБУ-7 дозволено здійснювати їхню коригування. Відповідно до ПБУ-6 така коригування вважається зміною облікової оцінки. Зміна облікової оцінки не потребує коригування за попередні періоди. Коригування здійснюється шляхом зміна норми амортизації, розрахованої відповідно до що у результат коригування методом амортизації. При розрахунку скоригованої норми амортизації за вартість об'єкта основних засобів приймається його залишкова вартість на даний момент корректировки.

Найбільшою цінністю ПБУ-7 — надання підприємствам права самостійно здійснювати амортизаційну політику, що дозволяє визначати термін експлуатації основних засобів й вибирати нам метод нарахування амортизації відповідно до власним економічним интересам.

2. Діяльність підприємства -його рентабельність чи збитковість- характеризують фінансово-господарські результати. Фінансові результати діяльності підприємства складаються из:

-фінансових результатів основної деятельности;

— фінансових результатів від фінансових операций;

— фінансових результатів одної звичайній деятельности;

— фінансових результатів від надзвичайних событий;

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів населення і відповідних витрат підприємства. Прибуток- це сума, яку доходи перевищують пов’язані із нею витрати. Метою складання звіту про фінансових результатах є надання користувачам повної та правдивої інформації про доходи, витратах, прибутках і збитках від діяльності підприємства за звітний період. Доходи й витрати викликають звіті про фінансові результати з метою визначення чистий прибуток чи збитків звітного периода.

Доходи — це кошти за економічну вигоду як надходження активів чи зменшення зобов’язань, що призводять до зростанню власного капіталу (крім зростання капіталу з допомогою вкладів участников).

Витрати- зменшення економічних вигод як вибуття активів чи збільшення зобов’язань, що призводять до зменшенню власного капіталу (за винятком зменшення капіталу з допомогою його вилучення чи розподілу собственникам).

До доходах і затратам принадлежат:

1) прибутки від надання окремого майна в аренду;

2) штрафи, пені, неустойки й інші види санкцій порушення умов господарських договорів, визнані боржниками, (крім санкцій та пені за несвоєчасну сплату, яка. підлягає внесення до бюджету, у позабюджетні і державні цільові фонди), і навіть суми відшкодування заподіяних убытков.

3) доходи, отримані території України і її межами від дольової участі у діяльності інших підприємств, дивіденди з акцій, облігаціях та інших цінних паперів, та інших дохідних активів, які належать предприятию;

4) доходи громадян та витрати від переоцінки виробничих запасів готової продукції і на товарів, крім випадків, коли він проходить за рішенню правительства;

5) прибутки від надання комерційного кредита;

6) прибуток від продажу іноземної валюти, і видатки її приобретение;

7) збитки і недостачі товарно-матеріальних цінностей понад норми природного зменшення населення у разі, коли винуватці не встановлено чи у стягнення з винуватців відмовлено судом і навіть їх излишки;

8) витрати за анульованими виробничими замовленнями і навіть видатки виробництво, яке дало продукции,

9) видатки зміст законсервованих виробничих потужностей та, крім витрат, які відшкодовуються з допомогою інших источников;

10)некомпенсированные винними втрати від простоїв внутрішніми і зовнішнім причин, і навіть оплата працівникам часу вимушеного прогула;

11)судебные витрати й арбітражні сборы;

12)суммы кредиторської (між підприємствами недержавних форм власності) та дебіторської заборгованості, якими пройшов термін давности;

13). прибутків і доходи за операціями минулих років, виявлених даному року і др.

14)некомпенсированные втрати від пожеж, аварій та інших екстремальних ситуаций;

До внереализационным доходах і збитків ставляться:

-курсові різниці по валютним банківських рахунках і операціям в іноземної валюте;

-дивиденты з акцій, облігаціях і лругим цінних паперів. які належать предприятию;

-різного виду санкції, і штрафы;

-інші доходів які пов’язані з виробничою деятельностью.

Фінансові результати за видами діяльності, через які вони виникають, поділяються з прибутку (збитки) від звичної роботи і надзвичайних событий.

Під звичайній діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її чи виникаючі внаслідок здійснення такий діяльності. Прикладами звичайній діяльності є виробництво і реалізація продукції, розрахунки з постачальниками і покупцями, працівниками, банківськими установами i ін. Як супроводжуючих до звичайної діяльності ставляться таких операцій, як переоцінка активів, списання знецінених запасів, курсові різниці, економічних санкцій порушення договірних зобов’язань чи податкового законодавства і др.

Звичайна діяльність підрозділяється на: операційну і іншу (інвестиційну і финансовую).

Під операційній діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, і навіть решта видів діяльності, які є інвестиційної чи фінансової деятельностью.

Основна діяльність — це діяльність, що з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є визначальною метою створення такого підприємства і забезпечує основну частину його дохода.

Так, для виробничого підприємства такий діяльністю є придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо.), виготовлення і реалізація готової продукції; для торгового підприємства — придбання і реалізація товарів хороших і т.д.

Витрати, пов’язані провідною діяльністю, розрізняють виконуваних функцій — виробництво, управління, збут. Вони б’ють по таких рахунках, як 90 «Собівартість реалізації «, 92 «Адміністративні видатки », 93 «Витрати збут », 94 «Інші витрати операційну діяльність ».

Інвестиційна діяльність — придбання і реалізація необоротних активів, і навіть тих фінансових інвестицій, які є складової еквівалентів коштів (наприклад, інвестиції в асоційовані чи дочірні підприємства, співпраця і др.).

Під фінансової діяльністю розуміють діяльність, що призводить до змін розміру та складу власної родини та позикового капитала.

У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 дадуть визначення доходу (збитку) за звітний период.

Доходи й витрати викликають звіті про фінансові результати з єдиною метою визначення чистий прибуток чи збитків звітний період (крім випадків, коли відповідні становища (стандарти) передбачають виняток і цього правила).

У статті «Доход (виручка) від продукції (товарів, работ, услуг) «відбивається загальний дохід (виручка) від продукції, товарів, робіт чи послуг, тобто без відрахування наданих знижок, повернення проданих товарів хороших і податків із продажу (податку додану вартість, акцизного збирання й тому подобное).

У статті «Податок на додану вартість «відбивається сума податку додану вартість, включеною у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, услуг).

У статті «Акцизний збір «предприятия-плательщики акцизного збору відбивають суму, яка враховано у складі доходу (виручки) від продукції (товарів, робіт, услуг).

Підприємства, які сплачують інші збори чи податки з обороту, показують їх суму вільної рядку звіту про фінансових результатах.

У статті «Інші відрахування від доходу «відбиваються надані скидки, возврат товарів хороших і інші суми, які підлягають відрахуванню від доходу (виручки) від продукції (товарів, робіт, услуг).

Чистий прибуток (виручка) від продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування від доходу (виручки) від продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок й інші подобное.

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) «показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) чи собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відповідність з Положення (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси », 16 «Витрати ».

Валовий дохід (збиток) розраховується як відмінність між чистим доходом від продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, услуг).

У статті «Інші операційні доходи «відбиваються суми інших доходів від операційну діяльність підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): прибуток від операційній оренди активів; прибуток від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів, прибуток від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) й інші подобное.

У статті «Адміністративні видатки «відбиваються загальногосподарські витрати, пов’язані з міським управлінням і обслуговуванням предприятия.

У статті «Витрати збут «відбиваються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), — Витрати зміст підрозділів, котрі займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам та тому подобное.

У статті «Інші операційні витрати «відбиваються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги і втрата від знецінювання запасів; втрати від операційних курсових різниць, визнані економічних санкцій, відрахування задля забезпечення наступних операційних витрат, і навіть й інші витрати, які творяться у процесі здійснених операцій підприємства (крім витрат, які включаємо в собівартість продукції, товарів, робіт, услуг).

Прибуток (збиток) від операційну діяльність окреслюється алгебраїчна сума валового доходу (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних расходов.

У статті «Прибуток від участі у капіталі «відбивається дохід, отриманий інвестицій у асоційовані, дочірні чи спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі у капитале.

У статті «Інші фінансові доходи «демонструються дивіденди, відсотки, й інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які враховуються методом участі у капитале).

У статті «Інші доходи «показується прибуток від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і комплексів; прибуток від неопераційних курсових різниць й інші доходи, які творяться у процесі звичайній діяльності, але з пов’язані з операційній діяльністю предприятия.

У статті «Фінансові витрати «демонструються Витрати відсотки, й інші витрати підприємства, пов’язані з допомогою позикового капитала.

У статті «Втрати від участі у капіталі «відображається збиток, викликаний інвестиціями асоційовані, дочірні чи спільні підприємства, облік яких проводиться методом участі у капитале.

У статті «Решта витрат «відбиваються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій й необоротних активів; інші витрати, що у процесі звичайній діяльності (крім фінансових витрат), але з пов’язані з операційній діяльністю предприятия.

Прибуток (збиток) від звичної діяльності оподаткування окреслюється алгебраїчна сума прибутку (збитку) основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутку), фінансових та інших витрат (убытков).

У статті «Податки з прибутку «показується сума податків з прибутку від звичайній діяльності, певна відповідно до Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок з прибутку ».

Прибуток від звичної діяльності окреслюється відмінність між прибутком від звичної діяльності оподаткування нафтопереробки і сумою податків з прибутку. Падіння від звичної діяльності дорівнює збитку від звичної діяльності оподаткування нафтопереробки і сумі податків на прибыль.

У статтях «Надзвичайні доходи «і «Надзвичайні витрати «відбиваються відповідно: неоплачені втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техно-генных аварій та іншого подібного начиння), включаючи расхо ды на запобігання виникнення збитків стихійного лиха і техногенних аварій, певних з відрахуванням суми страхове відшкодування і покриття збитків надзвичайних ситуацій з допомогою інших джерел, доходи чи втрати від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій, які у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відбиваються з відрахуванням суми, яку зменшується податку з прибутку від звичної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і непідвладна інфляції вартісна оцінка доходів чи витрат від кожної надзвичайного події слід окремо розкривати в примітках до фінансовим отчетам.

У статті «Податки на надзвичайну прибуток «відбивається сума податків, підлягаючий до сплати на прибуток від надзвичайних событий.

Торішній чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичної роботи і надзвичайної прибутку, надзвичайного збитку й підвищення податків на надзвичайну прибыль.

Для визначення чистого доходу (виручки) від продукції, необходимо:

ЧД=Доход від реализ. -(НДС+Акц. сбор+Др. сборы+Другие затраты).

Валову прибуток розраховують за такою схеме:

ВП=Чистый доход-Себестоимость продукции.

Собівартість продукции=Остаток незаверш. произв-ва початку періоду + Витрати виробництва у звітній періоді - Залишок незаверш. произв-ва на кінець периода.

Розрахунок фінансового результату -прибутку (збитків) від звичної діяльності до налогообложения:

Фр=Фр від операц. д-ти+[(доход від участі у капмтале + друг. фин. доходи + ін. доходи) — фин. затраты+затраты від участі у капіталі + ін. затраты].

Розрахунок фінансового разультата (прибутку, збитку) від звичної деятельности:

П (У)=П (У) від звичної д-ти — Податок на прибыль.

Розрахунок чистий прибуток (убытков):

ЧП (У)=Фин. результат від звичної д-ти (прибуток або збиток) +/-прибуток від незвичайної д-ти +/-Податок з прибутку +/- Витрати +/-Зменшення податку прибуток до витрат від незвичайної д-ти.

З класифікації доходів населення і витрат з видам роботи і функцій й система рахунків бухгалтерського обліку відбиття формування финансовьк результатів діяльності підприємства міста і визначення чистий прибуток (збитку) звітний період, і навіть складання Звіту про финансовьк результатах (див. гол. 18 «Фінансова звітність »).

Для узагальнення інформації про финансовьк результатах від звичної роботи і чрезвычайньк подій Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 79 «Фінансові результати », що ведеться по субсчетам:

791 «Результат основний діяльності «;

792 «Результат фінансових операцій »;

793 «Результат від іншої звичайній діяльності «;

794 «Результат від надзвичайних подій ».

За кредитом рахунки 79 «Фінансові результати «та її субрахунків відбиваються цифру порядку закриття рахунків обліку доходів, а, по дебету — цифру порядку закриття рахунків урахування витрат, і навіть належна сума нарахованого податку прибыль.

На кредиті суб'єкта 791 «Результат основний діяльності «відбивається сума доходів від готової продукції, товарів, робіт, послуг і іншої операційну діяльність в кореспонденції з дебетом счетов:

70 «Доходи від »;

71 «Інший операційний дохід ».

На дебет субрахунка 791 «Результат основний діяльності «гаразд закриття рахунків наприкінці звітний період списывают:

— собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з кредиту рахунки 90 «Собівартість реализаии »);

— адміністративні витрати (кредиту рахунки 92 «Адміністративні витрати »);

— Витрати збут (кредиту рахунки 93 «Витрати збут »);

— інші операційні витрати (кредиту рахунки 94 «Інші витрати здійснених операцій »);

— належна за даними бухгалтерського обліку сума прибуток від звичної діяльності (кредиту субрахунка 981 «Податки з прибутку від звичайній діяльності «).

Шляхом зіставлення на субсчете 791 «Результати основний діяльності «кредитового обороту (загальна сума отриманих прибутків від і інші операційний дохід) з дебетовим оборотом (загальна сума операционньк витрат з урахуванням податок з прибутку від звичної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) основної діяльності предприятия.

Обчислена сума фінансового результату основної діяльності списується з цього приводу 44 «Нерозподілена прибуток (непогашені збитки) «записью:

— у сумі отриманої прибыли:

Д-т сч. 79, субрахунок 791 «Результат основний діяльності «, К-т сч. 44, субрахунок 441 «Прибуток нерозподілена »;

— у сумі убытка:

Д-т сч. 44, субрахунок 442 «Непогашені збитки », К-т сч. 79, субрахунок 791 «Результат основний діяльності «.

Формування фінансових результатів основний діяльність у системі рахунків можна наступній схемой:

[pic]

Субрахунок 792 «Результат фінансових операції «призначений для визначення фінансових результатів (прибутку, збитку) від фінансових операцій предприятия.

На кредит даного субрахунка списують: а кореспонденції з дебетом 72 «Прибуток від участі у капіталі «- дохід від участі у капіталі (прибуток від інвестицій у асоційовані підприємства, прибуток від спільної прикладної діяльності, прибуток від інвестицій у дочірні підприємства); б) в кореспонденції з дебетом рахунки 73 «Інші фінансові доходи «- інші фінансові доходи (дивіденди отримані, відсотки отримані, інші прибутки від фінансових операций).

На дебет субрахунка 792 «Результат фінансових операцій «списують: а кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 95 «Фінансові витрати «- фінансові витрати (нараховані відсотки користування кредитами банків, за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, пов’язані з випуском, змістом потребують і зверненням власних цінних паперів) та інших.; б) в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 96 «Втрати від участі у капіталі «- втрати від інвестицій у асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій у дочірні предприятия.

За даними субрахунка 793 «Результат від іншої звичайній діяльності «визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від іншої звичайній деятельности.

На кредит субрахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунки 74 «Інші доходи «списують прибутки від інвестиційної й іншим звичайній діяльності підприємства (прибутки від реалізації фінансових інвестицій, від необоротних ак-гивов, майнових комплексів, прибутки від неопераційною курсової різниці, безплатно отриманих активів, інші докази від звичної діяльності - від списання кредиторську заборгованість після закінчення терміну позовної давності, вартості негативного гудвілу, визнаного доходом і др.).

На дебет субрахунка 793 «Результат від іншої звичайній діяльності «в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 97 «Інші витрати «списують витрати, що виникли у процесі звичайній діяльності (крім фінансових витрат), проте вони пов’язані з виробництвом чи реалізацією основний продукції (товарів) і рівнем послуг, і навіть витрати страхової діяльності (собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць, від уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій, від списання не оборотних активів й інші витрати звичайній деятельности).

По данньм субрахунка 794 «Результати надзвичайних подій «визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит даного субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунки 75 «Надзвичайні доходи «списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих збитків від надзвичайних подій), але в дебет — в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 99 «Надзвичайні втрати «- втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійних лих, техноген-ных катастроф і та інші надзвичайних потерь).

Ставки прибуток, об'єкти оподаткування нафтопереробки і порядок обчислення оподатковуваного прибутку, нарахування та сплати податку, обов’язки, і відповідальність платника регламентуються Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств », затвердженим постановою Верховної Ради України від 22. 05. 97 № 283 і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати ».

Облік прибуток ведеться на рахунку 98 «Податок з прибутку «по субсчетам:

981 «Податок з прибутку від звичної діяльності «;

982 «Податок з прибутку від надзвичайних подій ».

На субсчете 981 «Податок з прибутку від звичної діяльності «ведеться облік нарахованої податок з прибутку від звичної діяльності, исчисленной по встановленої ставці (30%) від прибутку, яку відображено у бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку з метою налогообложения).

На субсчете 982 «Податок з прибутку від надзвичайних подій «відбивають суму, що підлягає сплаті на прибуток від надзвичайних подій. У Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичної роботи і надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податку із надзвичайною прибыли.

У статтях «Надзвичайні доходи «і «Надзвичайні витрати «відбиваються соответственно.

. прибуток або втрати від інших подій і операцій, відповідних визначенню надзвичайних событий;

. — невідшкодовані втрати від надзвичайних подій, включаючи видатки попередження виникнення збитків стихійного лиха, техногенних аварій, визначених з відрахуванням суми страхове відшкодування і покриття збитків надзвичайних подій з допомогою інших источников.

Збитки від надзвичайних подій враховуються з відрахуванням суми, яку зменшується податку з прибутку від звичної деятельности.

Приклад. Підприємство за звітний період одержало прибуток за звичайній діяльності 164 000 грн., внаслідок стихійного лиха підприємство понесло збитки у сумі 30 000 грн. Вони мусили частково відшкодовано з допомогою коштів державного бюджету сумі 10 000 грн.

Відповідно до податковим законодавством у сумі невідшкодованих витрат зменшується оподатковувана податком прибуток. Виходячи з цього, підприємство робить расчет:

1) у сумі невідшкодованих убытков:

30 000 грн. — 10 000 грн. = 20 000 грн.

2) у сумі зменшення прибуток внаслідок збитків від надзвичайної діяльності (ставки податку — 30%):

20 000 грн. x 30: 100 = 6000 грн.

3) втрати від надзвичайних подій з відрахуванням суми, яку зменшується податку з прибутку від звичної діяльності внаслідок цих убытков:

20 000 грн. — 6000 грн. = 14 000 грн.

4) чистий прибуток, оподатковувана податком, составит:

164 000 — 14 000 = 150 000 грн.

5) податку прибыль:

150 000×30: 100 = 45 000 грн. На суму нарахованого податку прибуток роблять запись:

Д-т сч. 98 «Податок з прибутку »;

К-т сч. 641 «Розрахунки із податків ».

Після цього з даним рахунки 79 визначають чистий фінансовий результат, який списують з цього приводу 44 «Нерозподілена прибуток (непогашені збитки) ».

Отже, прибуток за звичайній діяльності окреслюється різниця між прибутком від звичної діяльності до оподаткування нафтопереробки і сумою податку на прибыль.

Фінансові результати на всі види діяльності (основний діяльності, фінансових операцій, надзвичайних подій) списуються відповідними бухгалтерськими проводками на активно-пасивний рахунок 44 «Нерозподілена прибуток (непогашені збитки) », що ведеться по субсчетам:

441 «Прибуток нерозподілена »;

442 «Непогашені збитки »;

443 «Прибуток, використана у звітній періоді «.

Відповідно до чинного становищу отримана підприємством прибуток на субсчете 441 «Прибуток нерозподілена» враховується наростаючим результатом з початку 2002 року й під кінець року показується нераспределенной.

Використання одержаного прибутку протягом року віддзеркалюється в дебеті субрахунка 443 «Прибуток, використана до звіту ном періоді «в кореспонденції із кредитом ніяк відповідних счетов:

40 «Статутний капітал », 43 «Резервний капітал «(у сумі} прибутку, використану збільшення статутного чи резервного капитала);

67 «Розрахунки з учасниками «(у сумі нарахованих з допомогою прибутку дивідендів учасникам за простими і привілейованим акціям, і навіть нарахованої належної прибутку выбывающим участникам).

Субрахунок 443 «Прибуток, використана у звітній періоді «виконує роль регулюючого контрпассивного рахунку за відношення до субрахунку 441 «Прибуток нерозподілена «. Він дає змогу визначити, яку суму прибутку одержало підприємство з початку року, яка сума прибутку використана і її сума прибутку не використана й у господарському обігові предприятия.

Наприкінці минулого року суму використаної прибутку списують в зменшення нерозподіленого прибутку записью:

Д-т субрахунка 441 «Прибуток нерозподілена »;

К-т субрахунка 443 «Прибуток, використана у звітній періоді «.

Збитки підприємства, враховані на дебеті субрахунка 442 «Непогашені збитки », у вирішенні керівника (власника) списуються з допомогою нерозподіленого прибутку чи резервного капіталу, що у бухгалтерський облік відбивається записом за кредитами субрахунка 442 «Непогашені збитки «і дебету субрахунка 441 «Прибуток нерозподілена «(у сумі збитку, списаного за рахунок нерозподіленого прибутку); рахунки 43 «Резервний капітал «(у сумі збитку, списаного з допомогою резервного капитала).

Основні бухгалтерські проводки, використовувані під час обліку фінансових результатів та ефективного використання прибутку |Зміст господарської операції. |Дебет рахунки |Кредит рахунки | |Списано на фінансові разультаты |70 |79 | |діяльності | | | |-прибуток від реалізації готової продукції | | | |-інший операційний дохід |71 |79 | |-прибуток від участі у капіталі |72 |79 | |-інші фінансові доходи |73 |79 | |-інші доходи |74 |79 | |-надзвичайні доходи |75 |79 | |Списано на фінансові результати расходы|79 |90 | |діяльності: | | | |-собівартість реалізації гостовой | | | |продукції | | | |-адміністративні витрати |79 |92 | |-Витрати збут |79 |93 | |--інші витрати операційній |79 |94 | |діяльності | | | |-фінансових втрат |79 |95 | |-втрати від участі у капіталі |79 |96 | |-інші втрати |79 |97 | |-надзвичайні втрати |79 |99 | |Відбито сума нарахованого податку |98 |64 | |прибуток | | | |Списана наприкінці року в фінансові |79 |98 | |результати сума нарахованого податку | | | |прибуток | | | |Визначено списаний фінансовий результат | | | |діяльності предприяти: | | | |-у сумі одержаного прибутку |79 |441 | |-у сумі збитку |441 |79 | |Відбито використання прибутку, | | | |отриманої підприємством: | | | |-збільшення статутного капіталу |443 |40 | |-створення резервного капіталу |443 |43 | |-на виплату (нарахування) дивідендів по |443 |67 | |акціям та інших виплатах учасникам | | | |Списана наприкінці року використана |441 |443 | |прибуток зменшення нерозподіленого | | | |прибутку | | | |Списано непогашені збитки: | |442 | |-з допомогою нерозподіленого прибутку |441 | | |підприємства | | | |-рахунок коштів резервного капіталу |43 |442 |

З упровадженням на дію закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «від 22. 05. 97 № 283 з’явилося поняття податкового обліку. Якщо області бухгалтерського обліку є певні теоретичні категорії, і навіть що склалася за тривалий час методологія обліку, то теоретична база податкового обліку обмежується статтею 11 Закону (визначальною правила ведення податкового учета).

Якщо одним з основних цілей бухгалтерського обліку є формування повної достовірну інформацію про господарських процесах і результатах діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, яка потрібна на оперативного керівництва та управління, і навіть на її використання зовнішніми користувачами (інвесторами, постачальниками, покупцями, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами i іншими зацікавлені органи), то призначенням податкового обліку є визначення сум податків, які підлягають переліченню до бюджету, і контролю над їх сплатою. На відміну від бухгалтерського обліку податковий облік відбиває не певну свершившуюся господарську операцію, а фіксує факт наступу податкового зобов’язання в сплаті прибуток. При цьому відповідно до статті 11.3.1 закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає податковий період (квартал), протягом якої відбувається будь-який з подій, те що ранее:

— чи дата зарахування від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку оплату товарів (робіт, послуг), які підлягають реалізації, а разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівка — дата їх оприбуткування до каси платника податку, а за відсутності такою — дата інкасації готівки банківській установі, обслуговуючому плательшика налога:

— чи дата відвантаження товарів, а робіт (послуг) — дата фактичного уявлення результатів робіт (послуг) платника налога.

При бартерних операціях датою збільшення валового доходу вважається будь-який з подій, що відбулося ранее:

— чи дата відвантаження товарів, а робіт (послуг) — дата фактичного уявлення результатів робіт (послуг) налогоплательщиком;

— чи дата оприбуткування товарів, а робіт (послуг) — дата фактичного результатів робіт налогоплательщиком.

Датою збільшення валових витрат виробництва (звернення) в відповідності до статті 11.2.1 Закону вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якої відбувається будь-який з подій, те що ранее:

— чи дата списання коштів із банківських рахунків платника податку оплату товарів (робіт, послуг), а разі їх придбання за готівкові гроші - день їх видачі з каси платника налога;

— чи дата оприбуткування платником податку товарів, а робіт (послуг) — дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (услуг).

При бартерних операціях датою збільшення валових витрат вважається дата здійснення заключній (балансуючій) операции.

Як і раніше, тобто. до запровадження відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, істотним відзнакою між витратами, учитываемыми в складі валових витрат, й видатками, які входять у склад собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), і елементами операційних витрат і те, що навколо лише відбиваються за першим з подій (оплата чи нарахування), інші (витрати у складі форми звіту № 2) — тільки в міру здійснення виробництва та реалізації продукції (товарів, робіт, услуг).

Валовий дохід, відповідно до статті 4 Закону, є суму доходу платника податків на всі види діяльності, отриманого або нарахованого протягом звітний період в грошової, матеріальної чи нематеріальної формах як у території України, її континентальний шельф, виняткової (морської) економічної зоні, і її межами. Таким чином, визначення валового доходу виходить із позицій надходження платникові доходу певних видів діяльності. Так було в склад валового доходу входят:

— загальних доходів від продажу товарів (робіт, послуг), зокрема допоміжних й обслуговуючих виробництв, які мають статусу юридичної особи, і навіть доходи от-продажи цінних паперів (крім операцій з їхньої первинному випуску (розміщення) і операцій із їх остаточному погашення (ликвидации);

— прибутки від спільної прикладної діяльності і у вигляді дивідендів, отримані від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, і навіть доходів від втілення операцій лізингу (аренды);

— доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, попередніх звітному, але виявлені у звітній периоде;

— суми безповоротної фінансову допомогу, отриманої платником податку у звітній періоді, вартість товарів (робіт, послуг), безплатно наданих платникові у звітній периоде;

— суми безнадійної кредиторську заборгованість, через яку минув термін позовної давності в відповідний налого-облагаемый период;

— інші суми безнадійної заборгованості, включаемые в валовий дохід платника податку порядку, передбаченому ст. 12 Закона;

— суми штрафів, неустойки, пені, отриманих у вирішенні сторін договору або за рішенням відповідних чи судових установ, і деяких інших доходы.

З метою визначення оподатковуваного прибутку відповідно до статтею 4.2 Закону на валовий дохід не включаються податок на додану вартість (крім випадків, коли підприємство-одержувач перестав бути платником ПДВ), отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), акцизний збір, суми коштів чи вартість майна, вступники платникові податків як прямих інвестицій чи реінвестицій в емітовані таким платником податків корпоративні права, й інші доходи, вказаних у ст. 4.2 Закону, в частности:

— суми коштів чи майна, отримані як за примусове відчуження державою майна платника податку випадках, передбачених законодательством;

— суми засобів у частини зайве сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), які повертаються з бюджету, коли такі суми були введено до складу валових расходов:

— суми доходів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування від надання державних послуг (видає ліцензії, сертифікатів, реєстрації інших послуг, коли такі доходи зараховуються до відповідні бюджеты);

— суми доходів, що нагромаджуватимуться на пенсійних рахунках рамках механізму додаткового пенсійного страхования;

— номінальна вартість узятих на облік, але з оплачених (непогашених) цінних паперів, свідчить про відносинах займа;

— кошти (або майно, які у ролі между-народной технічної допомоги, наданої іншими державами в відповідно до міжнародними договорами;

— кошти, одержувані платником податку з Державного інноваційного фонду на поворотній основі під час здійснення інноваційних проектів, і др.

Валові витрати виробництва чи звернення відповідно до ст. 5.1 Закону є суму будь-яких витрат платника податків в грошової, матеріальної чи нематеріальних формах, здійснюваних як вартості товарів (робіт, послуг), що розвиваються (виготовляються) таким платником податку їхнього використання у власному господарську діяльність. Відповідно до ст. 5.2 Закону на склад валових витрат включаются:

— суми будь-яких витрат, сплачених чи нарахованих протягом звітний період у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною труда;

— сума коштів чи майна, добровільно передана (перерахована) в до державного бюджету чи бюджети територіальних товариств, в неприбуткові організації (але з більше чотирьох% оподатковуваного прибутку попереднього звітного периода);

— суми коштів, внесені до страхові резерви. Відповідно до ст. 12.2 і 12.3 Закону такі резерви створюються банками, небанківськими фінансові установи (крім страхових компаній), іншими платниками податку для відшкодування можливих збитків неповернення боргів їх дебиторами;

— суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених Закон України «Про систему оподатковування », за винятком: прибуток підприємства; податку дивіденди; податку прибутки від ігрового бізнесу, на доходи нерезидентів; податку додану вартість, включеного у ціну товарів (робіт, послуг), придбаних платником податку для виробничого чи невиробничого використання; сплату вартості торгових патентів, относимой зменшення податкових, зобов’язань платника податку відповідно до ст. 16. 3; витрати на сплаті штрафів, неустойки чи пені у вирішенні сторін договору або за рішенню відповідних органів, суду, арбітражного чи третейського суда;

— суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням чи пристрітом документів, встановлених правилами податкового обліку, і підтверджених такими документами у звітній периоде;

— суми витрат, неврахованих у попередніх податкових періодах у зв’язку з припущенням помилок, і виявлених звітному податковому періоді у розрахунку податкового обязательства;

— суми безнадійної заборгованості частини, котра була віднесена до валових витрат у разі, коли відповідних заходів щодо стягнення таких боргів не сприяли позитивному результату, і навіть суми заборгованості, щодо якої минув строк позовної давности;

— суми витрат за операціям особливого виду, зокрема за бартерними операціям, страхової діяльності, за операціями з розрахунками в іноземної валюті, за операціями зі зв’язаними особами та торгівлі цінними паперами і деривативами, за операціями у сфері спільної прикладної діяльності біля України без створення юридичної особи, за операціями з борговими зобов’язаннями і т.п. ;

До складу валових витрат включаються також витрати ш рекламу. Проте витрати з організації та проведення прийомів, презентацій, придбання і поширенню подарунків, включаючи безплатну роздачу зразків товарів чи безплатне надання послуг із рекламними цілями, входять у валові витрати у вигляді трохи більше 2% від прибутку попередній звітний (податковий) квартал.

Витрати гарантійний ремонт (обслуговування) товарів, реалізованих платником податку, або гарантовані заміни товарів, вартість яких не компенсується за сче1 покупця, входять у валові витрати на не більше 10% сукупної вартості таких товарів. З іншого боку, ухвалений Закон зобов’язує платника податків у разі здійснення гарантійних замін товарів вести окремий облік бракованих товарів, повернутих покупцями, і навіть учеэ покупців, отримали таку заміну чи послугу про ремонт. Заміна товару без повернення бракованого товару лишаеэ платника податків права збільшення розміру валових витрат продавця товарів на вартість заміни. Такий облік ввозяться відповідність до Порядком обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, і навіть обліку покупців, отримали заміну або ж послуги про ремонт (обслуговування), затвердженого наказом ДПАУ від 27. 06. 97 № 203 (у редакції наказу ДПАУ від 26. 01. 98 № 25).

До складу валових витрат платника податку включаються також витрати за відрядження фізичних осіб, які перебувають з платником податку трудові відносини чи є членами керівних органів платника податку (ст. 5.4. 8). Однак у склад валових витрат видатки відрядження включаються лише за наявності підтверджують документов

До складу валових витрат включаються будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих у державних органах (крім витрат для закупівлі торгових патентів), і навіть витрати купівля спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення господарську діяльність налогоплательщика.

До валових витрат ставляться також платника податків, пов’язані з їхньою професійною підготовкою чи перепідготовкою профілем такого платника податків фізичних осіб, що є із ним трудові відносини в українських закладах освіти (крім фізичних осіб, пов’язаних з такою платником податків), — у вигляді до 2% оплати праці звітного періоду (постанова Кабінету Міністрів України від 24. 12. 97 № 1461).

На розмір валових доходів населення і валових витрат платника податків впливають операції з реалізації основних засобів. Так, при окремих об'єктів основних засобів групи 1 сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю таких об'єктів входить у валові доходи платника податків, а сума перевищення балансову вартість над виручкою входить у валові витрати (ст. 8.4. 8). При реалізації основних засобів групи 2 і трьох у разі, якщо сума продажу перевищує балансову вартість відповідної групи, сума перевищення стосується валові доходи платника податків у відповідній періоді (ст. 8.4. 4). Відповідно до ст. 20 Закону, платник податків несе отвественность за правильне нарахування і проконтролювати своєчасну сплату прибуток. Платники податку, не які представили чи невчасно які представили в податковий орган податкову декларацію про прибутку, розрахунок прибуток, платіжного доручення на перерахування податку бюджет, сплачують штраф в 10 відсотків суми нарахованого податку кожний випадок нарушения.

Що стосується приховування чи заниження сум податку платник податку сплачує суму донарахованого податковим органом податку, штрафу у вигляді 30 відсотків суми донарахованого податку (недоїмки) та пені, исчисленной з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на даний момент сплати, нараховану на повну суму недоїмки (без обліку штрафів) за весь її термін. Не застосовуються штрафні санкції, передбачені цим пунктом, до платників податків податку, які на початок перевірки податковим органом виявили факт заниження оподаткованого прибутку, письмово повідомили звідси податковий орган і сплатили суму недоїмки, і навіть пеню, обчислену з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на даний момент сплати, нараховану на повну суму недоїмки за весь її срок.

ВИКОРИСТАНА ЛИТЕРАТУРА.

1. «Главбух» № 12 від 1/3/2000 Київ «Преса Украины»

2. «Учет основних господарських операцій на бухгалтерських проводках» Н. Н. Грабова, Ю. Г. Кривоносов, Київ 1998

3. «Бухгалтерский облік на підприємствах України з на різні форми власності» Н. М. Ткаченко, Київ 1998.

4. журнал «Дебет-Кредит» № 31, липень 2000.

5. закон України «Про оподаткування прибутку підприємств «№ 283/97-ВР від 22 травня 1997 г.

6. «Становище (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні кошти» Журнал «Дебет-Кредит» 12/8/2000.

7. Бизнес № 45(408) Газета «Бухгалтерія» 6 листопада 2000 г.

8. «Бухгалтерський облік в виробничих та торгових підприємствах» Н. Н. Грабова, В. Н. Добровольский Київ, 2000.

9. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України» під ред. Н. М. Ткаченко Київ 2000.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою