Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка составления

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Всеросійський заочний фінансово — економічний институт

Володимирський филиал

Курсова робота з дисциплине:

«Бухгалтерська (фінансова) отчетность»

тема: «Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка составления»

Роботу виконав: студент IV курсу спеціальний бухгалтерський облік групи периферия

Предеин Антон Евгеньевич

Роботу проверил:

Пономарьова Людмила Валентиновна

Володимир 2002 год

1. Запровадження 2. Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка заповнення. 2.1. Розділ I балансу 2.2. Розділ II балансу 3. Укладання. Список використаної літератури Приложения

1. Введение.

Бухгалтерська звітність — це єдина система даних про майнових й фінансовому становищі організації та про результати її господарській діяльності, составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку по встановленим формам.

Бухгалтерську звітність класифікують по періодичності упорядкування та ступеня узагальнення звітних даних. По періодичності складання розрізняють внутригодовую чи проміжну і річну звітність. За рівнем узагальнення звітних даних розрізняють звіти первинні, составляемые організаціями, і зведені, що є вищі чи материнські організації на підставі первинних отчетов.

У практичній частини даної роботи ми розглянемо приклад складання річний бухгалтерської звітності з прикладу даних бухгалтерського обліку за 2001 р. ТОВ «Эталон».

Відповідно до наказом Мінфіну РФ від 13. 01. 2000 р. # 4 М річна бухгалтерська звітність включає у собі: • бухгалтерський баланс — форма № 1; звіт прибутки і збитках — форма № 2; • звіт про зміни капіталу — форма № 3; • звіт про рух коштів — форма № 4; • додаток до бухгалтерського балансу — форма № 5; • пояснювальну записку; • підсумкову частина аудиторського укладання (для організацій, які у відповідність до Федеральним законом підлягають обов’язковому аудиту).

Основний формою бухгалтерської звітності є бухгалтерський баланс. Він складається з урахуванням даних про залишках по дебету і кредиту синтетичних рахунку також субрахунків початку і поклала край звітний період, які зі Головною книжки. Бухгалтерський баланс характеризує фінансове становище організації з стану на звітну дату. Вона складається їх 2-х частин 1) актив — показує яким майном має підприємство; 2) пасив — показує, рахунок яких джерел утворилося дане имущество.

У цьому роботі ми розглянемо зміст статей і техніку складання активу ба- ланса. Порядок формування значень, указываемых в рядку 262 «Розрахункові рахунки», розглянемо з прикладу даних бухгалтерського обліку 000 «Еталон», які у практичної частини даної роботи (для розв’язання викладача від 12. 04. 2002 г.)

Актив баланса

Розділ I «Внеоборотиые активы»

Група статей «Нематеріальні активы»

У цьому гурті статей наводиться залишкова вартість нематеріальних активів, які належать організації. Відповідно до пункту 3 ПБУ 14/2000 «Облік нематеріальних активів», затвердженого наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2000 р. № 81н., нематеріальними вважаються активи, которые:

V немає матеріально — речовинної структуры;

V можна відокремити від іншого имущества;

V використовують у виробничої деятельности;

V організація не планує перепродавать;

V можуть принести дохід у майбутньому. Наприклад, у складі нематеріальних активів можна врахувати виняткові права на:

V винахід, промисловий зразок, корисну модель;

V комп’ютерні программы;

V товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товаров;

V селекційні достижения.

До того ж нематеріальною активом є майнове декларація про топологію інтегральних мікросхем. Також сюди відносять репутацію організації та організаційні расходы.

Діловий репутацією може мати організація, яка купує дуту підприємство як майновий комплекс. Ділова репутація дорівнює позитивної різниці між покупної ціною підприємства міста і вартістю його активів та зобов’язання. А під організаційними видатками розуміються все створення юридичної особи, які зізнаються внеском учасників в статутний капитал.

Кожна нематеріальної актив мають бути оформлені документи, які підтверджують, що він насправді існує і організація тримає в нього виняткові права. Зазвичай, це патенти, свідоцтва т.д.

Відповідно до пункту 15 ПБУ 142 000, амортизацію нематеріальних активів можна нараховувати однією з наступних способов:

V линейным;

V пропорційно обсягу продукции".

V зменшуваного остатка.

Щоб співаку визначити суму амортизації, треба знати термін корисного використання нематеріального активу. Цей термін можна розрахувати виходячи из:

V часу дії патента"свидетельства і тл. ;

V гаданого періоду використання нематеріального активу, протягом якого організація може отримувати від прийняття цього активу доход;

V кількості продукції, яке підприємство планує отримати у результаті застосування нематеріального актива.

Якщо ж термін корисного використання нематеріального активу визначити неможливо, то вважається, що він служитиму 20 лет.

У бухгалтерський облік амортизацію нематеріальних активів можна відбивати однією з двох способов:

За всіма нематеріальною активам можна відбивати амортизацію двома способами?

V накопичення амортизації на окремому счете;

V зменшення початкової вартості об'єкта у сумі нарахованої амортизации.

Група статей «Нематеріальні активи» заповнюється наступним образом:

З дебетового сальдо рахунки 04 «Нематеріальні активи» треба відняти кредитове сальдо рахунки 05 «Амортизація нематеріальних активів» і зазначити результат в рядку 110 Бухгалтерського балансу. Припустимо, що з усіх нематеріальною активам амортизація нараховується шляхом зменшення їх вартості. Тоді кредитове сальдо рахунки 05 дорівнюватиме нулю й у баланс потрапить все дебетове сальдо рахунки 04.

Потім інформацію про нематеріальних активах деталізується щодо окремих строкам.

По рядку 111 вказується залишкова вартість таких нематеріальних активів, як виняткові права на патенти, товарні знаки і т.д.

По рядку 112 наводиться сума організаційних расходов.

По рядку 113 відбивається непідвладна інфляції вартісна оцінка діловій репутації организации.

Група статей «Основні средства»

У цьому гурті статей вказується залишкова вартість основних коштів, що у експлуатації, на реконструкції, модернізації чи запасе.

Відповідно до пункту 4 ПБУ 6 /01 «Облік основних засобів», затвердженого наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 року № 26, у складі основних коштів враховуються активи, которые:

V використовують у виробничої деятельности;

V служать більш 12 месяцев;

V надалі приносити організації доход;

V організація не збирається продавать.

Відповідно до пункту 17 ПБУ 6/01, амортизацію основних засобів можна нараховувати однією з наступних способов:

V линейным;

V зменшуваного остатка;

V списання вартості за сумою чисел років терміну корисного использования;

V списання вартості пропорційно обсягу продукции.

Група статей «Основні кошти» заповнюються наступним образом.

З дебетового сальдо рахунки 01 «Основні кошти» треба відняти кредитове сальдо рахунки 02 «Амортизація основних засобів» і зазначити результат в рядку 120 Бухгалтерського балансу. Якщо організація здає частина свого майна у найм, то амортизація цього майна враховується на окремому субсчете «Амортизація майна, наданого у тимчасове користування» рахунки 02. Сальдо цього субрахунка з дебетового сальдо рахунки 01 вичитати не надо.

За якими основними засобам не нараховується амортизация?

Потім інформація про основні засоби уточнюється щодо окремих строкам.

По рядку 121 відбивається вартість земельних ділянок та об'єктів природопользования.

По рядку 122 вказується залишкова вартість будинків, машин і оборудования.

Стаття «Незавершене строительство».

У статті балансу відбиваються капітальні вкладення організації. До ним относятся:

V витрати на будь-яким строительно — монтажним работам;

V вартість придбаних будинків, устаткування, транспортних засобів, інструмента, инвентаря;

V вартість інших капітальних робіт (що можуть бути проектно — пошукові, геологорозвідувальні і бурові работы);

V вартість об'єктів нерухомості, права куди не зарегистрированы;

V Витрати формування основного стада.

З іншого боку, у цій групі статей отражаются:

V вартість набутого устаткування, ще переданого в монтаж;

V аванси, видані підрядчику, який веде капітальне строительство.

Заповнюється група статей «Незавершене будівництво» таким образом:

Потрібно скласти залишки по дебету рахунки 07 «устаткування щодо встановлення», рахунки 08 «Вкладення у внеоборотные активи» і субрахунка «Розрахунки по авансам виданими з будівництва» рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Результат слід зазначити по рядку 130 Бухгалтерського баланса.

Група статей «Дохідні вкладення матеріальні ценности».

Тут наводиться залишкова вартість майна, що буде здаватися у найм чи прокат. Ця вартість розраховується так.

З дебетового сальдо рахунки 03 «Дохідні вкладення матеріальні цінності» віднімається кредитове сальдо субрахунка «Амортизація майна, наданого у тимчасове користування» рахунки 02 «Амортизація основних коштів». Отриманий результат записують по рядку 135.

Потім інформацію про дохідних вкладеннях у матеріальних цінностей деталізується щодо окремих строкам.

По рядку 136 вказується залишкова вартість майна, покликаного забезпечити передачі у лизинг.

По рядку 137 наводиться залишкова вартість майна, що буде здаватися в прокат.

Група статей «Довгострокові фінансові вложения»

По рядку 140 Бухгалтерського балансу вказується загальна сума довгострокових фінансових вливань організації. Наприклад, це інвестиції в дочірні і залежні суспільства, в статутні (складочные) капітали інших організацій, у державні цінних паперів, позики, надані іншим организациям.

По рядку 141 відбиваються вложе~пи в статутні капітали доньками організацій. За статтею 105 Цивільного кодексу РФ, дочірні організації - це підприємства, які ви володієте контрольний пакет акций.

Сума, яка записується у цій рядку, розраховується так: З дебетового сальдо субрахунка «Паї й акції дочірніх товариств» рахунки 58 «Фінансові вкладення» віднімається кредитове сальдо субрахунка «Вкладення в дочірні суспільства» рахунки 59 «Резерви під знецінення капіталовкладень у цінні бумаги».

По рядку 142 наводяться суми в статутні капітали залежних організацій. Про те, що таке залежні організації йдеться у статті 10б Цивільного кодексу РФ. Це акціонерні товариства, які ви маєте більш 20 відсотків голосуючих акцій, або суспільства з обмеженою відповідальністю, у якій вам тут понад 20 відсотків статутного капитала.

Сума, яка вказується у цій рядку Бухгалтерського балансу, розраховується наступним образом.

З дебетового сальдо «Паї й акції залежних товариств» рахунки 58 «Фінансові вкладення» віднімається кредитове сальдо субрахунка «Вкладення в залежні суспільства» рахунки 59 «Резерви під знецінення капіталовкладень у цінні бумаги».

По рядку 143 відбиваються довгострокові інвестиції до інших організації. Щоб заповнити цю рядок, треба з дебетового сальдо субрахунка «Паї і акції інших організацій» рахунки 58 «Фінансові вкладення» відняти кредитове сальдо субрахунка «Вкладення в цінних паперів інших організацій» рахунки 59 «Резерви під знецінення капіталовкладень у цінні бумаги».

Сума довгострокових позик, наданих інших організацій, вказується в рядку 144 Бухгалтерського балансу. Ця ж сума дорівнює дебетовому сальдо субрахунка «Позики надані терміном більш 12 місяців» рахунки 58 «Фінансові вложения».

По рядку 145 наводяться інші довгострокові фінансові вкладення организации.

Стаття «Інші внеоборотные активы»

По рядку 150 відбиваються даних про засобах і вкладеннях, які було записано на інших рядкам розділу 1 Бухгалтерського баланса.

Розділ II «Оборотні активов»

Група статей «Запасы»

По рядку 219 вказується вартість всіх матеріально-виробничих запасів організації: матеріалів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів тощо. Цю інформацію деталізується по рядкам 211−217.

По рядку 211 наводився фактична собівартість матеріалів, комплектуючих, палива, тари, запасними частинами, і навіть покупних полуфабрикатов.

Сума, яка вказується у цій рядку, розраховується наступного порядке.

Якщо фактична собівартість матеріально-виробничих запасів вища їхня облікової ціни, чи до дебетовому сальдо рахунки 10 «Матеріали» потрібно додати дебетове сальдо субрахунка «Сировина й матеріали» рахунки 16 «Відхилення вартості тих матеріальних цінностей». Якщо ж фактична собівартість МПЗ нижче облікової ціни, те з дебетового сальдо рахунки 10 «Матеріали» віднімають кредитове сальдо субрахунка «Сировина і матеріали» рахунки 16 «Відхилення вартості матеріальних ценностей».

По рядку 212 відбивається вартість молодняку, дорослих тварин, що є на відгодівлі, і навіть птахів, звірів, кроликів, сімей бджіл і т.д.

Сума, яка вказується у цій рядку, дорівнює дебетовому сальдо рахунки 11 «Тварини на вирощуванні і откорме».

По рядку 213 записують видатки незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), Сума, яка вказується у цій рядку, розраховується так.

Складаються дебетові сальдо наступних рахунків: 20 «Основне виробництво», 21 «Напівфабрикати власного виробництва», 23 «Допоміжні виробництва». 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства», 44 «Витрати продаж» (За винятком субрахунка «Витрати упаковку і транспортування»), 46 «Вжиті етапи по незавершеним работам».

По рядку 214 Бухгалтерського балансу показується фактична чи нормативна (планова) собівартість готової продукції, і навіть вартість товарів, придбаних для перепродажу. Сума, яка вписується у цю рядок, рассчитываетсч5аким образом.

Складається дебетове сальдо рахунки 43 «Готова продукція» і рахунки 41 «Товари». Якщо організація враховує товари по продажним цінами, те з отриманої суми віднімається кредитове сальдо рахунки 42 «Торговельна наценка».

По рядку 215 відбивається вартість відвантаженої продукції, якщо право власності її у ще перейшла покупателю.

Сума, яка наводиться у цій рядку, дорівнює дебетовому сальдо рахунки 45 «Товари отгруженные».

По рядку 216 показується сума витрат майбутніх періодів. Наприклад, до них відносять видатки горно-подготовительные роботи, підготовку до роботі у сезонних галузях, освоєння нових виробництв. Тут також записують вартість неисключительных прав на комп’ютерні програми, придбані після 1 січня 2001 года.

Сума, від якої потерпають у цій рядку Бухгалтерського балансу, дорівнює дебетовому сальдо рахунки 97 «Витрати майбутніх периодов».

По рядку 217 Бухгалтерського балансу наводиться вартість матеріально — виробничих запасів, котра була показано попередніх рядках. Наприклад, організації, що розподіляють комерційні витрати між реалізованої й нереалізованою продукцією, тут вказують свої видатки упаковку і транспортування непроданих товарів. Заповнюючи цю рядок, беруть дебетове сальдо субрахунка «Витрати упаковку і транспортування» рахунки 44 «Витрати продажу».

Стаття «Податок на додану вартість по приобретенным

ценностям"

У статті вказуються суми «вхідного» ПДВ, які були відшкодовано з бюджета.

Це стаття заповнюється наступним образом:

Дебетове сальдо рахунки 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» записувався по рядку 220 Бухгалтерського баланса.

Група статей «Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікуються більш як, через 12 місяців після звітної дати)» і «Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної даты)».

У цих статтях наводяться даних про довгострокової та короткотерміновою дебиторских заборгованість. Довгостроковою вважається заборгованість, яку погасять не раніше як за 12 місяців після звітної дати. А короткострокову заборгованість повинні оплатити протягом 12 місяців після звітної дати. Літочислення цього часу починається з 1-го числа місяці, наступного те, коли заборгованість було відбито в учете.

Слід зазначити, що дебіторська заборгованість, яка раніше року вважалася довгострокової, нинішнього року може бути короткостроковій. Наприклад, заборгованість було прийнято до врахування у вересні 2000 року, а загасити його мають у лютому 2002 року. Таку заборгованість організація може вказати й у звітності за 2001 протягом року короткострокову. Про це треба повідомити поясненнях до Бухгалтерського балансу.

Коли дебіторської заборгованості підприємства відбивають у балансі, її зменшують у сумі резерву по сумнівним боргах. Створювати такі резерви організації дозволяє пункт 70 Положення ведення бухгалтерського учета.

По рядку 230 вказується загальна сума довгострокової дебіторський заборгованості. A загальна сума короткостроковій дебіторську заборгованість наводиться по рядку 240 Бухгалтерського баланса.

По рядкам 231 і 241 відбивається заборгованість покупців і замовників за відвантажені товари, виконані роботи, надані услуги.

Сума, яка записується в гравця 231, розраховувався так.

До дебетовому сальдо субрахунка «Заборгованість покупців і замовників з терміном погашення більш 12 місяців» -рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» додається дебетове сальдо субрахунка «Заборгованість різних дебіторів з терміном погашення більш 12 місяців» рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Потім з отриманої суми віднімається кредитове сальдо субрахунка «Резерви по сумнівним боргах з терміном погашення більш 12 місяців» рахунки 63 «Резерви по сумнівним долгам».

А сума, яка вказується в рядку 241, розраховується наступним образом:

До дебетовому сальдо субрахунка «Заборгованість покупців і замовників з терміном погашення менш 12 місяців» рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» додається дебетове сальдо субрахунка «Заборгованість різних дебіторів зі терміном погашення менш 12 місяців» рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Потім з отриманої суми віднімається кредитове сальдо субрахунка «Резерви по сумнівним боргах зі термінів погашення менш 12 місяців» рахунки 63 «Резерви по сумнівним долгам».

По рядкам 232 і 242 наводиться дебіторська заборгованість підприємства, у якому оформлена товарними векселями.

У рядку 232 вказується дебетове сальдо субрахунка «Векселі отримані з терміном погашення понад 12 місяців» рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і заказчиками».

A в рядку 242 наводиться дебетове сальдо субрахунка «Векселі одержані з терміном погашення менш 12 місяців» рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і заказчиками».

По рядкам 233 і 243 відбивається заборгованість дочірніх і залежних обществ.

Сума, яка записується в рядку 233 дорівнює дебетовому сальдо субрахунка «Розрахунки з дочірніми (залежними) товариствами, які виробляються після 12 місяців» рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

На рядку 243 показується дебетове сальдо субрахунка «Розрахунки з дочірніми (залежними} товариствами, які виробляються протягом 12 місяців» рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

По рядкам 234 і 245 указуються всі аванси, які підприємство виплатило має значення майбутніх поставок продукции.

У рядку 234 наводиться сума, рівна дебетовому сальдо субрахунка «Розрахунки по авансам, виданими терміном більш 12 місяців» рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками і подрядчиками».

На рядку 245 вказується дебетове сальдо субрахунка «Розрахунки по авансам виданими терміном менш 12 місяців» рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками і подрядчиками».

По рядку 244 відбивається заборгованість засновників за депозитними вкладами в статутний капітал організації. У цю рядок вписується дебетове сальдо субрахунка «Розрахунки за депозитними вкладами в статутний (складочный) капітал» рахунки 75 «Розрахунки з учредителями».

По рядкам 235 і 246 Бухгалтерського балансу наводяться суми, які заборгували підприємству інші дебітори. До них, зокрема, ставляться: податкові органи, працівники підприємства, підзвітні і матеріально відповідальні лица.

Група статей «Короткострокові фінансові вложения»

По рядку 250 відбивається сума короткострокових фінансових вливань організації. Ця ж сума розшифровується по рядкам 251 — 253 Бухгалтерського баланса.

По рядку 251 вказуються короткострокові позики, які підприємство видало іншим организациям.

У цю рядок вписується дебетове сальдо субрахунка «Позики, надані терміном менш 12 місяців» рахунки 58 «Фінансові вложения»

По рядку 252 наводиться вартість власних акцій, викуплених у акціонерів. У цю рядок вноситься Дебетове сальдо рахунки 81 «Власні акції (доли)».

По рядку 253 відбиваються інші короткострокові фінансові вкладення. Сума, яка вказується у цій рядку, розраховується так.

Складаються дебетове сальдо субрахунків «Короткострокові облігації і інші цінних паперів» і «Короткострокові депозити» рахунки 58 «Фінансові вкладення». З отриманої суми віднімається кредитове сальдо субрахунка «Резерви під знецінення капіталовкладень у короткострокові цінних паперів» рахунки 59 «Резерви під знецінення капіталовкладень у цінні бумаги».

Група статей «Грошові средствах

По рядку 260 наводиться загальна сума коштів, якої має підприємство. У цьому іноземна валюта, які перебувають на валютному рахунку або у касі організації, перераховується на рублі за курсом, встановленому Центральним банком РФ 31-ий грудня 2001 року. Такий порядок встановлено Положенням по бухгалтерського обліку «Облік активів та зобов’язання, вартість яких виражена в іноземній валюті» (ПБУ 3/2000), затвердженими наказом Мінфіну Росії від 10 січня 2000 р. № 2н. Сума, зазначена по рядку 260, розшифровується по рядкам 2б1 — 2б4 Бухгалтерського баланса.

По рядку 261 відбивається загальна сума готівкових, що у касі організації. У цю рядок вписується дебетове сальдо рахунки 50 «Каса» (крім субрахунка «Грошові документы»).

По рядку 262 вказується, скільки грошей перебуває в карбованцевих рахунках організації у банках. Ця ж сума дорівнює дебетовому сальдо рахунки 51 «Розрахункові счета».

Розглянемо процес створення даних вказаних у цієї рядку на прикладі ТОВ «Еталон» (для розв’язання викладача від 12. 04. 2002).

Для операцій із розрахунковому рахунку організацією заповнюються такі види первинних документов:

V платіжного доручення (на оплату в безготівковій формі своїх обязательств);

V грошовий чек (щоб одержати сум готівки в банке);

V оголошення на внесок грошей наличными.

Після скоєння операцій банк представляє до організації виписку, в якої вказуються: дата, кількість грошей справа рук початку і поклала край дня, вироблені протягом дня операції, і суми за даними операціям. Зразки перелічених вище документів, складені під час 000 «Еталон» за операціями, досконалим у грудні 2001-го р., представлені у приложении.

З виписок із банку заповнюється журнал — ордер № 2 «Розрахунковий рахунок у банку». Наприкінці місяці даних із журналу — ордера № 2 переносять в зворотний відомість. Потім заповнюють рахунок 51 Головною книжки. Сальдо за рахунком 51 наприкінці звітний період записують їх у графу 262 Бухгалтерського балансу. На ТОВ «Еталон» сальдо кінцеве за рахунком 51 31-ий грудня 2001 р. становило 499 859 крб. (стр. 70 Методичних вказівок). Цю суму ми бачимо указуємо в рядку «Розрахункові рахунки» бухгалтерського баланса.

По рядку 263 відбивається іноземна валюта, які перебувають банківських рахунках. Її сума дорівнює: дебетовому сальдо рахунки 52 «Валютні счета».

По рядку 264 вказуються інші кошти: спеціальні рахунки банках, переведення у шляху, грошові документи. Сума, яка вписується в цю рядок, розраховується так:

До дебетовому сальдо рахунки 55 #Спеціальні рахунки банках" додається дебетове сальдо субрахунка «Грошові документи» рахунки 50 «Каса» і дебетове сальдо 57 «Переклади в пути».

Стаття «Інші оборотні активы»

По рядку 270 записується вартість інших активів, які увійшли до інші розділи «Оборотні активи» бухгалтерського баланса.

3. Заключение

У виконання роботи ми проводимо висновок, що ці бухгалтерської звітності забезпечують повну інформацію з про майновому й фінансовому стані організації, про стан її потребує матеріальних та грошових ресурсів, про результатах її кредитної та інвестиційної політики, про витрати і ефективності виробництва і т.п., що дозволяє управляти господарської діяльністю, контролювати виконання накреслених планів і розробляти довгострокові плани розвитку. Отже, бухгалтерська звітність є складовою управлінської й інформаційної системи организации.

Приложения

Список використаної литературы

1. В.Д. Новодворской"Л.В. Пономарьова «Упорядкування бухгалтерської звітності». Москва «Бухгалтерський облік» 1998 р. 2. Н. П. Кондраков «Бухгалтерський облік». Москва «ИНФРА — M» 2001 р. 3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» 4. Журнал «Головбух» № 1 2002 р. 5. Журнал «Бухгалтерський облік» № 24 2001 р. 6. Матеріали лекций.

Пояснення до розрахункової частини курсової роботи. 1. Операция35. Скласти розрахунок податку користувачів автошляхів за грудень місяць. Сума податку = оподатковуваний база x ставку податку Оподаткований база = прибуток від реалізації продукції (К-т рахунки 90 субсчет1)-НДС (Д-т рахунки 90 субрахунок 3) Ставка податку 1% Сума податку = (790 800 — 131 800) x 1% = б590 крб. 2. Операція 53. Розрахувати суму на майно за грудень місяць. Сума податку за грудень = сума податку протягом року — сума податку за 11 місяців. Сума податку протягом року = середньорічна вартість майна x ставку податку Середньорічна вартість майна = ([pic]стоимости майна на 1 січня + вартість майна на 1 квітня + вартість майна на 1 липня + вартість майна на 1 жовтня + ~2 вартості майна наприкінці року): 4 Середньорічна вартість майна = 3 253 494 крб. (див, декларацію з податку на майно) Ставка податку = 2% Сума податку протягом року = 3 253 494×2% = б5070 крб. Сума податку за грудень = 65 070 — 46 111 = 18 959 руб.

Операция 55. Розрахувати суму з прибутку за грудень місяць. Сума податку за грудень = сума податку протягом року — сума податку за 11 місяців. Сума податку протягом року = оподатковуваний прибуток x ставку податку Оподаткований прибуток = валова прибуток — пільги Оподаткований прибуток = 1 102 308 — 42 425 = 1 059 883 крб. Сума податку протягом року = 1 059 883×35% = 370 959 крб. Сума податку за грудень = 370 959 — 323 575 = 47 384 крб. Форма № 1 «Бухгалтерський баланс». Заповнюємо виходячи з залишків за рахунками Головною книжки (стор. 65 — 75 Методичних. завдань} Форма № 2 «Звіт про прибутків і збитках» 1 розділ заповнюємо виходячи з даних журналу -- ордера № 11 (стор. 51 Методично вказівок). II, III. Р~ розділи заповнюємо підставі даних журналів — ордерів 13, 15 (стор. 54, 55 Методичних вказівок). Форма № 3 «Звіт про зміну капіталу» заповнюється виходячи з аналітичних даних, і рахунках 80 «Статутний каптал», 82 «Резервний капітал», 83 «Додатковий капітал», і навіть даних із журналу — ордера № 12 (стор. 53 Методичних вказівок). Форма № 4 «Звіт про рух коштів», заповнюємо виходячи з даних довідки -- розрахунку бухгалтерії про витраті і вступі грошових засобів у 2001 р. (стор. 62 — 64 Методичних вказівок). Форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу». Розділ 1. Заповнюємо виходячи з аналітичних даних до рахунку 66 «Короткострокові кредити і позики» Розділ 2. Заповнюємо виходячи з довідки — розрахунку бухгалтерії про стан дебіторської та внутрішньої кредиторської. заборгованості (стор. 60, 61 Методичних вказівок). Розділ 3. Заповнюємо виходячи з виписки із карток руху основних коштів (стор. 54 Методичних вказівок). Розділ 4. Заповнюємо виходячи з довідкових даних про рух коштів фінансування капітальних капіталовкладень у 2001 р. (стор. 57 Методичних вказівок). Розділ 5. Заповнюємо виходячи з аналітичних даних до рахунку 58 «Фінансові вкладення» Розділ 6. Заповнюємо підставі даних розділу 2 журналу — ордера № 10 (стор. 48 Методичних вказівок). Розділ 7. Заповнюємо підставі даних з розрахунків з авансовим платежах по ECH (стор. 59 Методичних вказівок) і аналітичних даних до рахунку 69.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою