Оцінка фінансового стану АВТФ " Старк "

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Оцінка фінансового стану АВТФ «Старк»

За умов переходу економіки України до ринкових відносин суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності,

Особливого значення набуває своєчасна та об «єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об «єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім, на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості круп на АВТФ «Старк», труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв «язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже й у виробничому процесі.

Фінансова діяльність АВТФ «Старк» має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан — це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов «язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Основними завданнями аналізу фінансового стану на АВТФ «Старк» є:

— дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

— дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

— об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності підприємства;

— оцінка становища суб «єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

— визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об «єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства.

Аналіз фінансового стану — це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємопов «язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:

— орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність підприємства;

— множинність об «єктів-користувачів;

— різноманітність цілей і інтересів суб «єктів аналізу;

— максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу, який здійснюється партнерами підприємства, контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності, є:

— аналіз абсолютних показників прибутку;

— аналіз показників рентабельності;

— аналіз фінансового стану, фінансової стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу;

— аналіз ефективності використання залученого капіталу;

— економічна діагностика фінансового стану підприємства.

На відміну від внутрішнього, відповідні складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та менш деталізовані. Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов «язана з різницею інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.

Основним змістом внутрішнього (традиційного) аналізу фінансового стану підприємства є:

— аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;

— аналіз кредитоспроможності підприємства;

— оцінка використання майна та вкладеного капіталу;

— аналіз власних фінансових ресурсів;

— аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

— аналіз самоокупності підприємства.

Цей аналіз здійснюється аналітиками ТЗОВ АВТФ «Старк» і ґрунтується на широкій інформаційній базі, включаючи й оперативні дані.

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення.

АВТФ «Старк» використовує два основних прийоми аналізу:

1) горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

2) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв «язків показників;

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об «єктивно здійснити не через один, нехай найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов «язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійна АВТФ «Старк» як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність установлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів ТЗОВ- акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Звісно, що в доброму фінансовому стані зацікавлене передовсім саме ТЗОВ АВТФ «Старк». Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв «язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

балансу (форма № 1); (додаток А)

звіту про фінансові результати (форма № 2); (додаток Б)

звіту про рух грошових коштів (форма № 3); (додаток В)

звіту про власний капітал (форма № 4);

дані статистичної звітності та оперативні дані.

Тепер, наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності АВТФ «Старк». Але спочатку, розглянемо на які групи поділяють активи та пасиви підприємства.

Залежно від рівня ліквідності активи поділяють на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) -- це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використовувати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2) -- це активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220).

3. Активи, що реалізуються повільно (А3) -- це статті другого розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також ряд. 250).

Пасиви поділяються відповідно до зростання строків погашення зобов’язань.

1. Негайні пасиви (П1) -- це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 вкл.), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити.

2. Короткострокові пасиви (П2) -- це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов «язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520).

Так як грошові кошти — це найбільш ліквідний актив, то можна розрахувати такі коефіцієнти ліквідності і порівняти їх з нормативами:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал):

Кал=А1/(П1+П2) (8. 1)

Згідно з П (С)БО 2 в чисельнику знаходяться суми грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточних фінансових інвестицій (рядок 220+230+240 розділу 2 активу балансу), в знаменнику — підсумок розділу 4 пасиву балансу. Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в поточний момент або найближчим часом. Теоретичне найнижче значення цього показника 1, найвище -- 2.

2. Коефіцієнт проміжної ліквідності (Кпл):

Кпл=(А1+А2)/(П1+П2) (8. 2)

Згідно з П (С)БО 2 в чисельнику знаходяться суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості, інших оборотних активів (суми рядків 150−250 розділу 2 активу балансу), в знаменнику — підсумок розділу 4 пасиву балансу. Він допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов «язань у випадку його критичного стану. Теоретичне найнижче значення цього показника 1, найвище -- 2.

3. Загальний коефіцієнт ліквідності (Зкл):

Зкл=(А1+А2+А3)/(П1+П2) (8. 3)

Згідно з П (С)БО 2 в чисельнику знаходиться підсумок розділу 2 активу балансу, в знаменнику -- підсумок розділу 4 пасиву балансу. Він вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов «язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов «язань. Нормативне значення цього показника 1,5−2,5. Постійне зниження коефіцієнта означає зростаючий ризик неплатоспроможності.

x0152

x02DC

x0161

P

R

v

A

Ae

Ae

@x02C6

&

жить від особливостей окремих галузей, форм, розрахунків за товари і послуги, тривалості виробничого циклу, структури запасів товарно-матеріальних цінностей. Тобто значення нормативного коефіцієнта для кожного підприємства може бути різним.

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов «язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. У світовій і вітчизняній практиці розроблено систему показників зі встановленими нормативними значеннями, що характеризують фінансову стійкість підприємства, а саме:

4. Коефіцієнт автономії (Ка) -- це найбільш вагомий показник, що характеризує фінансову незалежність підприємства від залучених позичкових коштів. Критичне значення даного показника -- 1.

Ка=(Ф1ряд. 380+430пасиву)/(Ф1ряд. 640пасиву) (8. 4)

5. Коефіцієнт довготермінового залучення позичкових коштів (Кдзпк). Він характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника в динаміці - негативна тенденція, яка означає, що підприємство дедалі більше залежатиме від зовнішніх інвесторів. На АВТФ «Старк» цей показник збільшився з 0,9817 в 2001 року до 1,0 в 2002 році, що є негативним явищем для підприємства.

Кдзпк=(Ф1розділ3пасиву)/(Ф1розділ3пасиву+розділ1пасиву) (8. 5)

6. Коефіцієнт маневрування власних коштів підприємства (Кмвк). Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку — капіталізовано. Значення цього показника може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої належності підприємства (норматив 0,4−0,6).

Кмвк=((Ф1розділ2 активу+Ф1розділ3 активу)-(Ф1розділ4пасиву+Ф1розділ5пасиву))/(Ф1розділ1пасиву) (8. 6)

7. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів (Ксвзк). Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Ксвзк=(Ф1розділ3пасиву+ряд. 500пасиву)/(Ф1розділ1пасиву) (8. 7)

8. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами (Кзок). Розраховується відношенням власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів.

Кзок=(Ф1розділ2активу-розділ4пасиву)/(Ф1розділ2активу) (8. 8)

Мінімальне значення цього показника -- 0,1. Коли показник опускається за це значення, то структура визнається незадовільною, а підприємство -- неплатоспроможним. Збільшення величини показника свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику.

9. Рентабельність майна, власного капіталу та активів визначається відповідно заданих формул:

Рм= Прибуток/(Ф1ряд. 640пасиву)

Рвк= Прибуток/(Ф1ряд. 380)

РА= Прибуток/(Ф1ряд. 260активу)

Тепер застосуємо на практиці і проаналізуємо дані формули наступним чином.

Оцінку стану майна АВТФ «Старк» покажемо у вигляді таблиці 8. 1

Таблиця 8. 1

Загальна оцінка стану майна АВТФ «Старк»

№ п/п Показники На кінець 2001 р. На кінець 2002 р. Відхилення (2001 від 2002 р.)

сума, тис. грн. сума, тис. грн сума, тис. грн

1 2 4 5 7

1 Майно, усього 5155,8 6266,8 +1111,0

1.1 Основні засоби і необоротні активи 2022,5 1172,5 -850

1.2 Оборотні активи (оборотний капітал) 3133,3 5094,3 +1961,0

1.2.1 Запаси 306,4 — -306,4

1.2.2 Дебіторська заборгованість 833,9 2807,8 +1973,9

1.2.3. Кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті 3,4 0,5 -2,9

1.2.4. Інші оборотні активи 123,6 — -123,6

Отже, можна зробити висновок, що вартість майна збільшилась на 1111,0 тис. грн. в 2002 порівняно з 2001 роком. Дебіторська заборгованість збільшилась на 1973,9 тис. грн. у 2002 році. Певною мірою зменшилась у 2002 році ділова активність підприємства, що пояснюється зниженням залишків коштів на рахунку в банку на 2,9 тис. грн. у національній валюті. Щодо запасів та інших необоротних активів, то в 2002 році вони відсутні.

Джерела формування майна підприємства можуть бути власні і позичкові, характеристика співвідношення яких розкриває зміст фінансового стану. В свою чергу вони поділяються на засоби тривалого і короткотермінового користування.

Загальна характеристика обсягу і структури власних і позичкових коштів представлена в таблиці 8.2.

Таблиця 8. 2

Власні і позичкові кошти вкладені в майно підприємства

№ п/п Показники На кінець 2001 р. На кінець 2002 р. Відхилення (2001 від 2002 р.)

1 2 4 5 7

1. Майна всього 5155,8 6266,8 +1111

2. Власні кошти підприємства, тис. грн. 3254,5 2575,7 -678,8

2.1 Власні обігові кошти, тис. грн. 1232,0 1403,2 +171,2

3. Позичкові кошти, тис. грн. 1390,8 3032,1 +1641,3

3.1. Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1331,7 3002,4 +1670,7

3.2 Поточні зобов’язання за розрахунками 59,1 29,7 -29,4

3.3. Довгострокові зобов’язання 60,6 — -60,6

На основі вище наведених даних можна зробити такий висновок.

Вартість майна збільшилась, збільшились і власні обігові кошти у 2002 році порівняно з 2001-м на 171,2 тис. грн. Щодо позичкових коштів, то вони в 2002 оці значно збільшились, а це свідчить про те, що підприємство не має достатньої їх кількості щоб забезпечити свою діяльність не беручи короткотермінові позики банків. Кредиторська заборгованість у 2002 році порівняно з 2001-м зросла на 1670,7 тис. грн.

Для того щоб дати точнішу оцінку фінансового стану ТЗОВ АВТФ «Старк» розрахуємо основні аналітичні показники, використавши при цьому дані річної звітності (додатки, А та Б) отримані дані зведемо у таблиці.

Таблиця 8. 3

Оцінка динаміки основних показників майнового стану та рентабельності

№ п/п Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, -)

1. Валюта балансу 5155,8 6266,8 +1111

2. Рентабельність майна 0,4356 0,2331 -0,2025

3. Рентабельність власного капіталу 0,6901 0,5671 -0,123

4. Рентабельність активів 0,7168 0,2867 -0,4301

Із даної таблиці можна зробити висновок, що майновий стан АВТФ «Старк» за звітний рік значно покращився, але відбулося зниження всіх коефіцієнтів рентабельності: рентабельність майна, власного капіталу та активів зменшилась на 0,2025; 0,123; 0,4301 відповідно.

Однією з найважливіших умов господарської діяльності підприємства є його платоспроможність. Платоспроможність підприємства характеризується можливістю здійснювати чергові платежі та виконувати грошові зобов’язання за рахунок наявних грошей і тих грошових засобів і активів, які легко мобілізуються.

Оцінка рівня платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів. Ефективне використання грошових коштів тісно пов «язане з їх ліквідністю. Ліквідність, як зазначалося у розділі 1. 2, — це спроможність підприємства своєчасно виконувати свої боргові зобов’язання, перетворюючи активи на гроші. А тому, розрахуємо показники ліквідності за формулами поданими вище та проведемо їх аналіз на основі наступної таблиці:

Таблиця 8. 4

Оцінка динаміки основних показників ліквідності та платоспроможності

№ п/п Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, -)

1. Коефіцієнт поточної ліквідності 1,7022 1,3802 -0,322

2. Коефіцієнт термінової ліквідності 1,5129 1,3721 -0,1408

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0018 0,0001 -0,0017

Аналіз даної таблиці свідчить про те, що в ліквідності підприємства сталися істотні зміни.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2002 року складав вкрай незадовільне значення в порівнянні з теоретично виправданою величиною (0,20−0,35) та знизився на 0,0017 в порівнянні з 2001 роком.

Проміжний коефіцієнт ліквідності на кінець 2002 року значно перевищує нормативні значення, але він знизився на 0,1408 в порівнянні з 2001 роком. Він допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов «язань у випадку його критичного стану.

Загальний коефіцієнт ліквідності на кінець 2002 року також перевищує нормативні значення. Він вимірює загальну ліквідність і показує якою мірою поточні кредиторські зобов «язання забезпечуються поточними активами, тобто на 1грн. поточних зобов «язань припадає 1,38 грн. поточних активів.

В цілому проведені розрахунки засвідчують про низьку платоспроможність АВТФ «Старк» та про погіршення значень проміжного, загального та абсолютного показників ліквідності на кінець 2002 року. Керівництву підприємства необхідно вжити всіх заходів для усунення певної негативної тенденції і підвищення всіх коефіцієнтів до рівня теоретичного значення.

Ще також важливою характеристикою фінансового стану підприємства, що дає змогу побачити ефективність використання грошових коштів, є його незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Запас джерел власних коштів — це запас фінансової стабільності підприємства за умови, що його власні кошти перевищують позичені.

Далі слід проаналізувати показники фінансової стійкості підприємства

Таблиця 8. 5

Оцінка динаміки основних показників фінансової стійкості

№ п/п Показник На початок року На кінець року Відхилення (+, -)

1. Власні обігові кошти 1232,0 1403,2 +171,2

2. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,0043 0,0038 -0,0005

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,378 0,545 + 0,167

4. Коефіцієнт фінансової залежності 1,584 2,433 +0,849

5. Коефіцієнт фінансової стійкості 1,712 0,6978 -1,0142

6. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів 1 452 0,2412 +0,096

7. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами 0,4125 0,2754 -0,1371

З таблиці видно, що за відповідний період фінансова стійкість АВТФ «Старк» значно погіршилась. Але якщо на початок періоду, що аналізується, власні обігові кошти (робочий капітал) підприємства становили 1232,0 тис. грн., то на кінець періоду вони значно зросли і становили вже 1403,2 тис. грн. Це означає, що підприємство здатне не лише оплачувати поточні борги, а й розширюватись.

Збільшився коефіцієнт маневреності власного капіталу. Це слід розглядати як позитивну тенденцію, оскільки таке збільшення супроводжувалося випереджаючим зростанням власних коштів щодо позичених.

Оскільки значення коефіцієнта співвідношення власних і залучених коштів у 2001 році становило 0,15, то це означає, що на кожну гривню власних коштів припадало 0,15 гривні (15 коп.) позичених, а у 2002 році - 24коп.

Згідно вище наведених нормативів, коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами до 2002 року погіршився порівняно з 2001 роком, але все ж залишився більшим свого мінімального значення. А це значить, що дане підприємство має непоганий фінансовий стан і має змогу проводити незалежну фінансову політику.

Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий стан ТЗОВ АВТФ «Старк» — нестабільний та нестійкий. Підприємство за рахунок власних коштів неспроможне забезпечити запаси й витрати, тому не є винятком невиправдана кредиторська заборгованість, фірма не може своєчасно розрахуватись за своїми зобов «язаннями. Але фінансовим службам фірми слід звернути увагу на покращення фінансового стану підприємства, а саме сприяти оновленню основних засобів. Крім цього, необхідно приділяти більше уваги зменшенню дебіторської та кредиторської заборгованості, тому що необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства у ринковій економіці є ефективне використання грошових ресурсів.

В ході написання звіту з виробничої практики було проаналізовано наявність, структуру, динаміку грошових коштів АВТФ «Старк». Наприклад, розрахунок показників фінансового стану дає змогу стверджувати, що дане підприємство є залежним від залучених позичкових коштів і тільки в 2001 році мало незначну довгострокову заборгованість.

Показники абсолютної ліквідності показали негативний результат. Тобто підприємство спроможне погасити лише незначну частину своїх короткострокових боргів. Це досить важлива проблема, яку необхідно вирішити найближчим часом.

Позитивним на підприємстві є те що «Старк» за допомогою позик спроможне розширити діяльності підприємства, збільшити обсягів виробництва та реалізації продукції.

Підвищення ефективності діяльності підприємства можливе за рахунок якісного вдосконалення кредитної політики підприємства, формування раціональних підходів щодо комплексного оперативного управління поточними активами і поточними пасивами підприємства.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою