Авторський договір на літературні твори

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР TC «АВТОРСЬКИЙ «

на літературні твори TC «на літературні твори «

м. ____________ «____ «___________ 199 ___ р.

АВТОР __________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

з одного боку, і

ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту' з іншого боку' (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР — надалі СТОРОНИ)

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. АВТОР передає або зобов’язується створити та передати ВИДАВНИЦТВУ для видання або перевидання _______________ мовою свій твір __________________________ ___________________, який написаний тією ж мовою, на термін три роки з моменту ухвалення твору ВИДАВНИЦТВОМ.

1.2. АВТОР зобов’язується передати ВИДАВНИЦТВУ рукопис твору не пізніше «___ «________ 199__ р.

1.3. Підписаний АВТОРОМ рукопис передається в двох примірниках, надрукованих друкарською машинкою з крупним очком літер, через два інтервали, по 28−30 рядків на одному боці стандартного аркуша А4, до 60 знаків у рядку.

1.4. З моменту підписання Договору обома СТОРОНАМИ і до закінчення трирічного терміну після ухвали твору АВТОР зобов’язується не передавати для видання іншим установам зазначений в п. 1.1 твір або частину його без попередньої письмової згоди ВИДАВНИЦТВА.

1.5. ВИДАВНИЦТВО зобов’язується оплатити АВТОРОВІ гонорар згідно з діючими ставками та правилами з розрахунку __________________________________________ грн. за один авторський аркуш при першому виданні, за перевидання __________________ грн.

Загальна сума до виплати за цим Договором становить ______________________ грн.

0

O

0

O

ар оплачується у такий термін:

а) _______________________% аванс — після ухвали рукопису, виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу;

б) решту суми — після підписання твору до друку або після підписання твору до випуску у світ, але не більше 2% від загального обсягу твору.

2. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Дія Договору припиняється у випадках:

а) відхилення твору;

б) відмови АВТОРА від доопрацювання ухваленого твору або внесення до нього змін, а також непредставлення в строк виправленого після ухвали твору;

в) порушення АВТОРОМ обов’язку особисто створити твір.

При розірванні Договору на означених підставах АВТОР повинен повернути отриманий гонорар (включаючи аванс).

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. З усіх інших питань щодо даного ДОГОВОРУ СТОРОНИ керуються Типовим видавничим договором на літературні твори, затвердженим пр. № 88 від 24 лютого 1975 р. та чинним законодавством України.

4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

4.1. АВТОР:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Дані паспорту: серія _______________ № _______________________________ виданий «____ «___________ 199 ___ р. _________________________________________.

4.2. ВИДАВНИЦТВО:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон __________' телетайп _____________________' факс ___________________.

Розрахунковий рахунок № ________________ в банку __________________________.

МФО _________________________' КОД _____________________________________.

АВТОР ВИДАВНИЦТВО

___________________ ___________________

М.П.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою