Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Додаток до Порядку складання

декларації про прибуток підприємства

Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

Назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

______________________________________

________________________________________________________ Форма власності (КФП)

Адреса, телефон платника Підпорядкованість

Податковий період 199_ року (квартал (півріччя (9 місяців (рік

Декларація подається до

Державної податкової адміністрації в_______________________________________

Відмітка про одержання декларації

(дата, штамп ДПА)

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники Код рядка За звітний період

1 2 3

І. Валові доходи.

1. Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток А, рядок 1. 25) 1

1.1. в тому числі валовий доход від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва (додаток А, рядок 1. 17) 2

2. Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов «язаннями (додаток Б, рядок 3.8) 3

3. Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами (додаток В, рядок 4. 5) 4

4. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 5. 6) 5

5. Доходи від врегулювання сумнівної/ безнадійної заборгованостей (додаток Д, рядок 6. 14) 6

6. Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування (додаток Е, рядок 7. 11) 7

7. Скоригований валовий доход (сума рядків 1, 3 — 7) 8

8. Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування (додаток Є, рядок 9. 4) 9

9. Сукупний валовий доход, що підлягає оподаткуванню (рядок 8 — рядок 9) 10

1 2 3

10. Проіндексовані валові доходи (сума рядків відповідних додатків 1. 29, 3. 10, 4. 7, 5. 8, 6. 17 з відніманням суми рядка 9. 6), з них: 11

10.1. валові доходи, одержані від продажу власної сільськогосподарської продукції (сума рядків 1. 28 додатка А, 6. 16 додатка Д) 12

11. Сума виявлених валових доходів минулих податкових періодів, в тому числі донарахованих валових доходів, сума капітального доходу, перерахунків по довгострокових контрактах 13

12. Валовий доход, з якого обчислюється податок (сума рядків 11,13) 14

ІІ. Валові витрати.

13. Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 15. 25),

з них: 15

13.1. витрати на оплату праці (додаток Ж, рядок 15. 22) 16

13.2. внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування, обов «язкове соціальне страхування, зокрема, на випадок безробіття, внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення) (додаток Ж, сума рядків 15. 14 — 15. 17) 17

14. Сума коштів і вартість майна, добровільно перерахована до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (додаток К, рядок 28.3) 18

15. Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємствами, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість (додаток К, рядок 28. 4) 19

16. Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів (додаток К, рядок 28.5) 20

17. Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури (додаток К, рядок 28.8) 21

18. Витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів (додаток К, рядок 28.6) 22

19. Витрати з оплати відсотків, орендних платежів, цивільно-правових договорів (додаток Ж, рядок 15. 19), в тому числі: 23

19.1. оренди землі (додаток Ж, рядок 15. 20) 24

20. Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями та валютними цінностями (додаток З, рядок 25. 12) 25

1 2 3

21. Витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) відсотків за борговими зобов’язаннями в зв’язку з веденням господарської діяльності (додаток З, рядок 25. 3) 26

22. Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами (додаток І, рядок 27. 7) 27

23. Витрати по інших операціях (додаток К, рядок 28. 9) 28

24. Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат з метою оподаткування (додаток Л, рядок 29. 4) 29

25. Загальна сума валових витрат, що зменшує валові доходи (сума рядків 15, 25, 27, 28, за виключенням рядка 29) 30

26. Проіндексовані валові витрати (сума рядків відповідних додатків: 15. 29, 25. 15, 27. 9, 28. 12, виключаючи рядок 29.6), з них: 31

26.1. валові витрати на виробництво власної сільськогосподарської продукції (сума рядків 15. 28 додатка Ж, проіндексована сума рядка 28.7 додатка К) з них: 32

26.1.1. витрати, на які зменшуються проіндексовані валові витрати (перерахунки по довгострокових контрактах тощо) 33

ІІІ. Амортизаційні відрахування

27. Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34. 5) 34

28. Амортизаційні відрахування, пов’язані з виробництвом власної сільськогосподарської продукції (додаток М, рядок 34. 6) 35

29. Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 36. 4) 36

ІV. Прибуток

30. Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 14 — рядок 31, 34), з нього: 37

30.1. Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (додаток П-1 рядок 45. 3) 37,1

30.2. Податок на прибуток, одержаний за рахунок зниження амортизації, який підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 37.1 ї 0,30) (додаток П-1 рядок 45. 5) 37,2

30.3. Оподаткований прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 37 — 37. 1) 37,3

30.4. Від продажу власної сільськогосподарської продукції (рядок 12 — рядок 32 — рядок 35) 38

31. Прибуток, що підлягає оподаткуванню за іншою ставкою (додаток О, рядок 37. 6) 39

1 2 3

32. Від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке переноситься з минулого податкового періоду 40

33. Прибуток, оподатковуваний з урахуванням від'ємного значення минулого року 41

34. Від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке переноситься на наступні податкові періоди 42

35. V. Податкове зобов «язання

36. Податкове зобов’язання (додаток П, рядок 43. 1) 43

37. Податкове зобов’язання від продажу власної сільськогосподарської продукції 44

38. Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 43. 6), в тому числі: 45

38.1. на суму податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті (додаток П, рядок 43. 7) 46

39. Сума податку, що підлягає нарахуванню по особовому рахунку платника (додаток П, рядок 43. 16) 47

40. Залишок суми податку на дивіденди, яка підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 43. 19) 48

41. Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат. 49

Примітка: Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва (рядок 2: рядок 8) в % __________________. Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва в загальній сумі валового доходу за минулий звітний рік в % __________________.

Дата подання декларації «___ «_______199_р.

Наведена інформація є вірною.

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

МП

Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до Державного бюджету:

Сума: _____________________________________ тис. грн. ____________________________________________

(донараховано, додаток П-1, рядок 45. 6) (зменшено, додаток П-1, рядок 45.7)

Дата «____» _____________________ 199__р Службова особа ДПА_____________________________

Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до місцевого бюджету:

Сума: _____________________________________ тис. грн. ____________________________________________

(донараховано, додаток П-1, рядок 43. 18) (зменшено, додаток П-1, рядок 43. 19)

Дата «____» _____________________ 199__р Службова особа ДПА_____________________________

Додаток А

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Продаж товарів, робіт, послуг

1.1. Продукції рослинництва (сума рядків 1. 2−1.7),

з неї: 1. 1

1.1.1. зернових та зернобобових 1. 2

1.1.2. технічних культур 1. 3

1.1.3. картоплі та овочів 1. 4

1.1.4. кормових культур 1. 5

1.1.5. плодових, ягідних, виноградних культур 1. 6

1.1.6. іншої продукції рослинництва 1. 7

1.2. Продукції тваринництва (сума рядків 1. 9−1. 15),

з неї: 1. 8

1.2.1. ВРХ 1. 9

1.2.2. свинарства 1. 10

1.2.3. вівчарства 1. 11

1.2.4. птахівництва 1. 12

1.2.5. конярства 1. 13

1.2.6. кролівництва, рибництва, бджільництва 1. 14

1.2.7. іншої продукції тваринництва 1. 15

1.3. Продаж іншої сільськогосподарської продукції власного виробництва 1. 16

1.4. Продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва (сума рядків 1. 1, 1. 8, 1. 16),

зокрема: 1. 17

Продовження додатка А

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1.4.1. за бартером основної сільськогосподарської продукції 1. 18

1.4.2. сільськогосподарської продукції пов’язаним особам 1. 19

2. Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій іншої продукції 1. 20

3. Продаж інших товарів (робіт, послуг) пов’язаним особам 1. 21

4. Виконання довгострокових договорів (контрактів),

в тому числі: 1. 22

4.1. з оренди землі 1. 23

5. Продаж інших товарів, робіт, послуг 1. 24

6. Всього доходів від продажу товарів (робіт, послуг) (сума рядків 1. 17, 1. 20, 1. 21, 1. 22, 1. 24) 1. 25

7. Індекс інфляції, визначений для щомісячної індексації валових доходів і валових витрат 1. 26

8. Проіндексовані валові доходи, з них: 1. 27

8.1. валові доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції 1. 28

9. Проіндексовані валові доходи за звітний рік 1. 29

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Б

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Доходи від операцій з цінними паперами,

валютними цінностями та борговими зобов «язаннями

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Доход від операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами у вигляді(:

1.1. прибутку від торгівлі цінними паперами 3. 1

1.2. прибутку від торгівлі деривативами 3. 2

2. Доход від операцій з валютними цінностями у вигляді:

2.1. коштів від продажу іноземної валюти 3. 3

2.2. різниці за результатами перерахунку на останній робочий день місяця:

2.2.1. іноземної валюти (позитивна різниця) 3. 4

2.2.2. заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від «ємна різниця) 3. 5

3. Доход від торгівлі борговими зобов «язаннями та вимогами у вигляді:

3.1. коштів, одержаних платником податку (покупцем) у зв «язку з погашенням таких цінних паперів емітентом 3. 6

3.2. відсотків, одержаних платником податку (покупцем) по операціях з такими цінними паперами 3. 7

4. Всього доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов «язаннями (сума рядків 3.1 — 3. 7) 3. 8

5. Проіндексовані валові доходи від операцій 3. 9

6. Проіндексовані валові доходи за звітний рік 3. 10

Примітка до п. 1. Сума доходу у вигляді відсотків, одержаних платником податку від володіння державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик, що придбані ним до 1 липня 1997 року, та які не включаються до складу валових доходів з метою оподаткування

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток В

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Доходи від операцій з основними фондами,

нематеріальними активами та капітальний доход

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

Прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематері-альних активів, що підлягають амортизації 4. 1

Сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у зв «яз-ку з їх продажем (товарообміном) над балансовою вартістю відповідної групи 4. 2

Компенсація за основні фонди групи І у зв «язку з їх вимушеною заміною, одержана від страхових організацій або осіб, які винні у заподіянні шкоди юридичним та фізичним особам. 4. 3

Доходи від продажу невиробничих фондів 4. 4

Всього доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами (сума рядків 4.1 — 4.4) 4. 5

Проіндексовані валові доходи від операцій з основними фондами 4. 6

Проіндексовані валові доходи за рік 4. 7

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Г

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Доходи у вигляді безповоротної

фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Незворотна фінансова допомога:

1.1. сума коштів, переданих платнику податку без відповідної компенсації чи повернення 5. 1

1.2. сума кредиторської заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, яка залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності 5. 2

2. Безоплатно надані товари (роботи, послуги):

2.1. товари, які надаються платнику податку без грошової або іншої компенсації вартості 5. 3

2.2. роботи та послуги, які надаються платнику податку без вимоги про компенсацію їх вартості 5. 4

2.3. вартість матеріальних цінностей, переданих згідно з договорами схову та використаних платником податку у власному виробничому чи господарчому обороті 5. 5

3. Всього доходів у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (сума рядків 5.1 — 5. 5) 5. 6

4. Проіндексовані валові доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги 5. 7

5. Проіндексовані валові доходи за рік 5. 8

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Д

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Доходи від врегулювання

сумнівної, безнадійної заборгованості

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. У разі неповернення платникові податку заборгованості: 1.

1.1. за кредитними угодами, за якими минув термін позовної давності 6. 1

1.2. за угодами, що передбачають виставлення векселя на ко-ристь кредитора, як забезпечення боргових зобов’язань дебітора на суму опротестованого в неплатежі векселя 6. 2

1.3. за договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини платника податку (дебітора) 6. 3

1.4. за договорами, по яких скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини дебітора і за умови неоскарження, що була раніше віднесена до валових витрат кредитором 6. 4

1.5. за договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини обох сторін (дебітора та кредитора) 6. 5

1.6. за договорами, які визнані не виконаними у встановле-ному порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), що не вплинули на спроможність платника податку (дебітора) 6. 6

1.7. за договорами, які визнані не виконаними у встановле-ному порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), якщо дебітор не звернувся до суду (арбітражного суду) стосовно стягнення такої заборгованості протягом термінів, визначених законодавством 6. 7

1.8. за договорами, які визнані не виконаними підприємства-ми у встановленому порядку, і на майно яких не може бути звернено стягнення. 6. 8

2. У разі повернення платникві податку заборгованості:

Продовження додатка Д

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

2.1. у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), які були рані-ше виключені з валового доходу у зв (язку із затриман-ням оплати їх вартості - у разі задоволення судом (арбіт-ражним судом) позову платника, у разі надходження коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг) або в разі вчинення виконавчого напису нотаріусом 6. 9

2.2. фізичними особами, раніше визнаними у судовому по-рядку безвісти відсутніми або померлими, чи стосовно яких органами слідства було оголошено розшук — у ви-падках, коли ця заборгованість була включена до валових витрат. 6. 10

2.3. в погашення заборгованості фізичній особі юридичними або фізичними особами, визнаними винними в заподіянні шкоди, попередньо включеної до складу валових витрат 6. 11

2.4. виключені з валового доходу як погашення заборгова-ності внаслідок завершення ліквідаційної процедури та продажу майна позичальника 6. 12

3. Інші доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 6. 13

4. Всього доходів від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (сума рядків з 6.1 — 6. 13) 6. 14

5. Проіндексовані валові доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості, з них: 6. 15

6. доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості за відвантажену власну сільськогосподарську продукцію 6. 16

7. Проіндексовані валові доходи за рік 6. 17

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Е

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Інші види доходів,

що входять до складу об (єкта оподаткування

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Попередньо сплачені позивачем суми державного мита, що повертаються на його користь за рішенням суду (арбітражного суду) 7. 1

2. Суми одержаних штрафів, неустойок, пені 7. 2

3. Суми перевищення вартості коштів або майна одержаних власником корпоративних прав над балансовою вартістю таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства 7. 3

4. Суми перевищення, одержані учасниками спільної діяльності (без створення юридичної особи) у разі припинення такої діяльності над сумою коштів або вартістю майна, які були передані для ведення спільної діяльності 7. 4

5. Суми страхового відшкодування за застраховані збитки, яких зазнав об «єкт (власник) 7. 5

6. Відсотків (комісійних), набутих від здійснення кредитно-депозитних операцій 7. 6

7. Доходи від операцій лізингу (оренди) 7. 7

7.1. в тому числі оренди (суборенди) землі 7. 8

8. Доходи у вигляді пасивного прибутку, отриманого за межами митної території України 7. 9

9. Інші доходи 7. 10

10. Всього доходів (сума рядків з 7.1 по 7. 10) 7. 11

11. Проіндексовані валові доходи 7. 12

12. Проіндексовані валові доходи за рік 7. 13

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Є

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню

зі складу валових доходів з метою оподаткування

Код Па місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

Доходи, отримані підприємствами від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва 9. 1

Доходи (крім пасивного прибутку), одержані за межами митної території України, за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування 9. 2

Інші доходи 9. 3

Всього доходів (сума рядків з 9.1 по 9. 3) 9. 4

Проіндексовані валові доходи 9. 5

Проіндексовані валові доходи за рік 9. 6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Ж

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Витрати, пов «язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Валові витрати на:

1.1 придбання насіння та садивного матеріалу, іншого посівного матеріалу 15. 1

1.2. придбання добрив 15. 2

1.3. придбання засобів захисту тварин і рослин 15. 3

1.4. витрати на придбання кормів 15. 4

1.5. придбання і вирощування переведених в основне стадо, власного молодняка і продуктивної худоби 15. 5

1.6. вирощування багаторічних плодоносних насаджень 15. 6

1.7. придбання пального та мастильних матеріалів 15. 7

1.8. оплату за електро-, тепло-, водо- та газопостачання 15. 8

1.9. придбання товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та іншого на території офшорних зон — як за національну, так і за іноземну валюту. 15. 9

1. 10. придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних витрат у пов «язаних осіб 15. 10

1. 11. виконання довгострокових контрактів,

в тому числі: 15. 11

1. 11.1 оренду землі 15. 12

2. Плата за землю, що не використовується в сільсько- господарському виробничому обороті 15. 13

3. Нарахування зборів на державне пенсійне страхування 15. 14

4. Нарахування зборів на обов «язкове соціальне страхування 15. 15

5. Нарахування зборів на обов «язкове соціальне страхування на випадок безробіття 15. 16

Продовження додатка Ж

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

6. Нарахування зборів до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 15. 17

7. Нарахування внесків до Державного Інноваційного фонду 15. 18

8. Витрати зі сплати відсотків, орендних платежів, цивільно-правових договорів,

в тому числі: 15. 19

8.1. витрати з оренди землі 15. 20

9. Витрати зі сплати відсотків, орендних платежів, витрат за цивільно-правовими договорах для пов «язаних з платниками податку осіб 15. 21

10. Витрати, пов «язані з оплатою праці фізичних осіб (працівників), що перебувають з платником податку у трудових відносинах чи працюють за договорами цивільно-правового характеру 15. 22

11. Витрати, пов «язані зі сплатою платником податку внесків до додаткових пенсійних фондів за працівників у межах 15 відсот-ків їх сукупних доходів, отриманих протягом податкового періоду 15. 23

12. Інші витрати 15. 24

13. Всього витрат (сума рядків 15.1 — 15. 11, 15. 13 — 15. 19, 15. 21 — 15. 24), з них: 15. 25

13.1. витрати, пов «язані з підготовкою, організацією, веден-ням виробництва, продажем продукції, робіт (послуг) за бартерними контрактами 15. 26

14. Проіндексовані валові витрати, з них: 15. 27

14.1. витрати, пов «язані з виробництвом власної сільськогосподарської продукції 15. 28

15. Проіндексовані валові витрати за рік 15. 29

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток З

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Витрати по операціях з борговими

зобов «язаннями та валютними цінностями

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Операції з борговими зобов «язаннями та вимогами, зокрема:

1.1. придбання платником податку (покупцем) облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів з обмеженим терміном дії 25. 1

1.2. збитки від продажу (розміщення) дисконтних цінних паперів, емітованих платником податку 25. 2

2. Витрати, пов «язані з нарахуванням (сплатою) відсотків за борговими зобов «язаннями у зв «язку з веденням господарської діяльності (сума рядків 25. 4, 25.5),

з них: 25. 3

2.1. по підприємствах, засновниками яких є нерезиденти 25. 4

2.2. по інших підприємствах, крім неприбуткових установ і організацій 25. 5

2.3. пов «язані з нарахуванням (сплатою) відсотків за борговими зобов «язаннями у зв «язку з веденням діяльності з виробництва власної сільськогосподар-ської продукції (із рядка 25.3 втрати) 25. 6

3. Різниця за результатами перерахунку на останній робочий день місяця (сума рядків 25. 8, 25.9): 25. 7

3.1. — іноземної валюти (від «ємна різниця) 25. 8

3.2 — заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (від «ємна різниця) та кредиторської (позитивна різниця) 25. 9

4. Оплата послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку — суб «єкта валютного ринку 25. 10

5. Сума балансової вартості іноземної валюти у разі її продажу за гривні 25. 11

6. Всього витрат (сума рядків з 25. 1, 25. 2, 25. 3, 25. 7, 25. 10, 25. 11) 25. 12

Продовження додатка З

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

7. Проіндексовані валові витрати по операціях з борговими зобов «язаннями та валютними цінностями, з них: 25. 13

7.1 у зв «язку з виробництвом власної сільськогосподар-ської продукції 25. 14

8. Проіндексовані валові витрати за рік 25. 15

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток І

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Витрати по операціях з основними фондами

та нематеріальними активами

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Витрати з операцій з основними фондами та нематеріальними активами:

пов’язані з утриманням основних фондів, що знаходяться на консервації 27. 1

залишкова вартість об «єкта основних фондів групи 1 ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що не підлягає амортизації 27. 2

витрати з перевищення балансової вартості над виручкою від реалізації основних фондів групи 1 та нематеріальних активів 27. 3

витрати з балансової вартості окремого об «єкта основних фондів групи 1, який підлягає вимушеній заміні з незалежних від платника податку обставин 27. 4

витрати з балансової вартості груп 2 і 3 основних фондів, що не містять матеріальних цінностей на початок місяця 27. 5

1.7.

пов’язані з придбанням (виготовленням) невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням у разі їх продажу 27. 6

2. Всього витрат (сума рядків з 27.1 по 27. 6) 27. 7

3. Проіндексовані валові витрати за операціями з основними фондами 27. 8

4. Проіндексовані валові витрати за рік 27. 9

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток К

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Витрати за іншими операціями

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

1. Сума збитків, одержана власником корпоративних прав, внаслідок повної ліквідації підприємства, за умови, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав 28. 1

2. Сума збитків, одержана учасниками спільної діяльності без створення юридичної особи у разі, якщо сума коштів або вартість майна, одержана при завершенні спільної діяльності, є меншою від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для здійснення спільної діяльності 28. 2

3. Сума коштів та вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше 4 відсотків оподаткованого прибутку 28. 3

4. Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємств, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість 28. 4

5. Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов «язкових платежів, за винятком податку на землю, що використовується в сільськогосподарському обороті 28. 5

6. Витрати, пов «язані з поліпшенням основних фондів, з них: 28. 6

6.1. витрати, пов «язані з поліпшенням основних фондів, що використовуються для виробництва власної сільськогосподарської продукції 28. 7

6.2. витрати на утримання та експлуатацію об «єктів соціальної інфраструктури 28. 8

7. Інші витрати 28. 9

8. Всього витрат (сума рядків з 28.1 по 28. 9) 28. 10

9. Проіндексовані валові витрати 28. 11

10. Проіндексовані валові витрати за рік 28. 12

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Л

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Витрати, які за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових витрат з метою оподаткування

Код По місяцях Протягом звітного

Показники рядка 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 року

Витрати підприємств від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва 29. 1

Витрати, пов «язані з діяльністю за межами митної території України за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування 29. 2

Інші витрати 29. 3

Всього витрат (сума рядків з 29.1 по 29. 3) 29. 4

Проіндексовані валові витрати 29. 5

Проіндексовані валові витрати за рік 29. 6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток М

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування

Показники Код рядка За звітний рік

1. Сума амортизаційних відрахувань по вартості основних фондів, нематеріальних активів та від вартості фактично проведених поліпшень по об'єктах оперативного лізингу:

1.1. група 1 34. 1

1.2. група 2 34. 2

1.3. група 3 34. 3

1.4. нематеріальні активи 34. 4

2. Загальна сума амортизаційних відрахувань (сума рядків 34.1 — 34. 4), з них: 34. 5

2.1. сума амортизаційних відрахувань, пов «язана з виробництвом власної сільськогосподарської продукції. 34. 6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Н

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування,

які за своїм змістом підлягають зменшенню

з метою оподаткування

Показники Код рядка За звітний рік

Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов «язані з діяльністю резидента — платника податку за межами України 36. 1

Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов «язані з власним виробництвом спеціальних продуктів дитячого харчування 36. 2

Інші відрахування 36. 3

Сума амортизаційних відрахувань (сума рядків 36.1 — 36. 3) 36. 4

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток О

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Прибуток, що оподатковується

за різними ставками або не підлягає оподаткуванню

Показники Код рядка За звітний рік

1. Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсот-ків (рядок 37 декларації), з нього: 37. 1

1.1. прибуток від виробництва власної сільськогосподарської продукції (рядок 38 декларації) 37. 2

2. Прибуток, що оподатковується за пільговою ставкою (сума рядків 37. 1, 37. 5, 37. 6), зокрема: 37. 3

2.1. прибуток, отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (для розрахунку заліку податку, сплаченого за межами України) (рядок 9.2 додатка Є - рядок 29.2 додатка Л — рядок 36.1 додатка Н) 37. 4

2.2. прибуток від продажу спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, що не підлягає оподаткуванню (рядок 9.1 додатка Є - рядок 29.1 додатка Л — рядок 36.2 додатка Н) 37. 5

2.3. прибуток від інших доходів, що оподатковується за пільговою ставкою 37. 6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток П

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Податкове зобов’язання платника податку

та зменшення податкового зобов’язання

Показники Код рядка За звітний рік

I. Нарахований податок на прибуток, всього (сума рядків 43.2 — 43. 6), з нього: 43. 1

A. сума рядка 43 декларації х 30: 100 43. 2

B. сума рядка 38 декларації х 30: 100 43. 3

C. сума рядка 37.3 додатка О х 30: 100 43. 4

D. нарахований за пільговою ставкою податок на прибуток 43. 5

E. податок на прибуток, нарахований з урахуванням зменшення податку на прибуток суб'єктами експериментальнох економічної зони «Сиваш» 43. 6

II. Нарахований податок зменшується на (сума рядків 43.8 — 43. 15): 43. 7

A. суму податку на землю, яка використовується в сільськогосподарському виробничому обороті 43. 8

B. донараховану суму податку за актами перевірок поточного року 43. 9

C. суму податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку 43. 10

D. суму податку, сплаченого від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір податку на прибуток не більший від визначеного граничного розміру заліку 43. 11

E. суму податку, сплаченого з пасивного прибутку у разі, якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом 43. 12

F. суму податку на проценти по операціях з безстроковими цінними паперами, внесеного платником податку (емітентом) до бюджету 43. 13

G. вартість торгових патентів, придбаних платником податку в межах прибутку, одержаного відокремленим підрозділом від діяльності, що підлягає патентуванню 43. 14

Продовження додатка П

Показники Код рядка За звітний рік

2.8 сплачену суму податку на дивіденди 43. 15

3. Сума податку, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника (рядок 43.1 — 43.7) 43. 16

4. Сума коштів та вартість матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей в межах нарахованого податку на прибуток 43. 17

5. Підлягає нарахуванню — при позитивному значенні різниці між рядками 43.1 — 43.7 — 43. 14 — 43. 17 — 43. 15 43. 18

6. Підлягає зменшенню — при від'ємному значенні різниці між рядками 43.1 — 43.7 — 43. 14 — 43. 15 + 43. 20 43. 19

7. Залишок суми податку на дивіденди, «не перекритий «податком на прибуток, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди (позитивне значення різниці між рядками 43. 15 — (43.1 — 43. 14) 43. 20

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток П-1

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Податкове зобов’язання платника податку

до Державного бюджету

Показники Код рядка За звітний рік Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 Сума фактично нарахованих амортизаційних відрахувань при застосуванні понижуючого коефіцієнта (додаток М, сума 34.1 + 34.2 + 34. 3) 45. 1

2 Сума амортизаційних відрахувань із застосуванням понижуючого коефіцієнта 0,7 (рядок 45. 1: 6×7) 45. 2

3 Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 45.2 — 45. 1) 45. 3

4 Нарахований податок на прибуток, одержаний у зв’язку зі зміною понижуючого коефіцієнта (рядок 45.3×0,30) 45. 4

5 Нараховані авансові внески до Державного бюджету 45. 5

6 Сума податку, яка підлягає нарахуванню до Державного бюджету, за особовим рахунком платника:

7 підлягає нарахуванню — за позитивного значення різниці між рядками (45.4 — 45. 5) 45. 6

8 підлягає зменшенню — за від'ємного значення різниці між рядками (45.4 — 45. 5) 45. 7

Керівник підприємства _______________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер __________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Р

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат

Показники Код рядка За звітний рік

Податок з дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, що отримані резидентами 49. 1

Податок з відсотків по операціях з безстроковими цінними паперами, крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права 49. 2

Податок на доходи, отримані нерезидентами із джерела їх походження з України, що не проводять господарської діяльності на території України через постійне представництво 49. 3

Податок з дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, що отримані нерезидентами 49. 4

Всього утримано податків (сума рядків з 49.1 — 49. 4) 49. 5

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток С

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Розрахунок

фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій

за контрактом _____________, загальною вартістю ___________

Відвантажено в звичайних цінах

Відвантажено в цінах контракту

Довідково: витрати з придбання (виготовленя) відвантаже-них товарів Одержано в цінах контракту Віднесено у звітному році за контрактом

на валові доходи на валові витрати

1 2 3 4 5 6 7

На початок звітно- го року

За звітний рік

Всього за контрак-том

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Деклар

PAGE 33

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою