Митний кодекс України (12.12. 1991) Розділ I

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Митний кодекс України визначає принципи організації митної

справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової

економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності

на основі єдності митної території, мит та митних зборів.

Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними,

іншими державними органами, суб «єктами зовнішньоекономічної і

господарської діяльності, а також громадянами прав та обов «язків у

галузі митної справи.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА

Стаття 1. Митна справа

Порядок переміщення через митний кордон України товарів та

інших предметів, митне регулювання, пов «язане з встановленням мит

та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби

проведення в життя митної політики становлять митну справу.

Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та

уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та

стандартами.

Стаття 2. Принципи митного регулювання

Україна самостійно визначає митну політику, створює власну

митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.

Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законів

України та міжнародних договорів України. Україна може вступати в

митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності

міжнародних організацій з питань митної справи.

Стаття 3. Митна територія

Територія України, в тому числі території штучних островів,

установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні

України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної

справи, становить єдину митну територію.

Стаття 4. Митний кордон

Межі митної території України є митним кордоном України.

Митний кордон України співпадає з державним кордоном України,

за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних

митних зон є складовою частиною митного кордону України.

Стаття 5. Спеціальні митні зони

На території України можуть створюватися спеціальні митні

зони різного типу. Статус та територія зазначених зон

встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів

України про спеціальні митні зони.

Стаття 6. Спеціальні митні режими

Україна може укладати з державами двосторонні та

багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють

спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для

суб «єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних

суб «єктів господарської діяльності цих держав.

Стаття 7. Порядок опублікування та введення в дію митних

правил

Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за сорок

п «ять днів до дати введення їх у дію.

У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційно

опубліковані, вони не набирають чинності. Якщо такі правила будуть

опубліковані невчасно, датою набрання чинності буде вважатися

сорок шостий день з моменту офіційної публікації. Офіційною

публікацією вважається публікація у періодичному виданні Верховної

Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою публікації

вважається дата фактичного виходу в світ відповідного номера цього

видання.

Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою

Регулювання митною справою здійснюють вищі органи державної

влади та управління України.

Головні напрями митної політики України; структура системи

органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов

митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на

території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит

яких через територію України забороняється, визначаються Верховною

Радою України.

Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до

законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за

митні процедури; координація діяльності міністерств, державних

комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення

переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних

питань у випадках, передбачених законами України; подання на

розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних

органів України здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим органом державного управління в

галузі митної справи є Державний митний комітет України.

Державний митний комітет України приймає нормативні акти

тільки відповідно до цього Кодексу і інших законів України.

Забороняється регулювання митної справи прямо не

передбаченими у законодавстві України актами і діями державних та

недержавних органів.

Стаття 9. Митні органи

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні

органи України. Систему органів управління митною справою

становлять Державний митний комітет України та митниці України.

Митні органи України при проведенні в життя митної політики

розв «язують такі головні завдання:

а) захист економічних інтересів України;

б) контроль за додержанням законодавства України про митну

справу;

в) забезпечення виконання зобов «язань, які випливають з

міжнародних договорів України стосовно митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного

регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та

інших предметів;

д) вдосконалення митного контролю й оформлення товарів та

інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

е) комплексний контроль разом з Національним банком України

за валютними операціями;

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів

товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв «язків

державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства

зовнішньоекономічних зв «язків України;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та

пасажиропотоку через митний кордон країни;

з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

и) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних

країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної

справи;

і) ведення митної статистики.

Державний митний комітет України створюється Кабінетом

Міністрів України. Голова Державного митного комітету України

затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету

Міністрів України.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць України

здійснюється Державним митним комітетом України за погодженням з

Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

митних органів України

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та створення

інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок

державного бюджету.

Стаття 11. Прапор та розпізнавальний знак митних

органів України

Митні органи України, морські та річкові судна, які

перебувають в їхньому розпорядженні, мають прапор. Автотранспортні

засоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митних

органів України, мають розпізнавальний знак.

Опис прапора і розпізнавального знака затверджується

Верховною Радою України.

J

x00D0

ue

th

<

>

Ae

x3700 $x2438×4800 $x6467×08C0kx1C00 Стаття 12. Розміщення митниць

Митниці розміщуються:

1) на митному кордоні України, що співпадає з державним

кордоном України, — у пунктах пропуску на державному кордоні

України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське,

річкове, повітряне та інше сполучення, а також в інших районах

митної території України;

2) в пунктах, розміщених на митному кордоні України там, де

він співпадає з межами спеціальних митних зон, а також на

території спеціальних митних зон.

Митниця України діє в межах регіону, що визначається

Державним митним комітетом України.

Стаття 13. Спеціалізовані організації митної системи

З метою забезпечення ефективної діяльності митної системи при

Державному митному комітеті України можуть створюватися

спеціалізовані організації по здійсненню декларування, зберігання

та реалізації митних вантажів, забезпеченню технічними засобами

контролю, митні лабораторії, інформаційно-обчислювальні центри,

будівельні та господарські організації, кінологічні служби,

установи по підготовці та перепідготовці кадрів,

консультативно-інформаційні пункти та інші.

Стаття 14. Митна статистика

Митні органи України формують митну статистику. Забороняється

вимагати від митних органів України подання статистичної

інформації, не передбаченої державною статистичною звітністю.

Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі

У цьому Кодексі розуміються:

1) під «ввезенням в Україну та вивезенням з України «-

фактичне переміщення через митний кордон України товарів та інших

предметів;

2) під «транзитом через територію України «- переміщення

товарів та інших предметів під митним контролем через територію

України між двома або в межах одного пункту на митному кордоні

України;

3) під «переміщенням через митний кордон України «- ввезення

на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит

через територію України товарів та інших предметів у будь — який

спосіб, включаючи використання з цією метою трубопровідного

транспорту та мереж електропередачі;

4) під «пропуском через митний кордон України «- дозвіл

митниці на використання товарів та інших предметів на митній

території України та за межами цієї території з метою, заявленою

митниці;

5) під «вільним використанням «- розпорядження без митного

контролю на митній території України або за її межами товарами та

іншими предметами, пропущеними через митний кордон України.

6) під «тимчасовим ввезенням на митну територію України та

тимчасовим вивезенням за межі цієї території «- ввезення на митну

територію України за умови зворотного вивезення за її межі та

вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення

на цю територію;

7) під «митницею », «митним органом України «- митний орган

України будь — якого рівня;

8) під «підприємством «- українські підприємства, установи та

інші організації, спільні підприємства, а також будь — які

іноземні суб «єкти господарської діяльності;

9) під «декларантом «- юридична та фізична особа, яка

здійснює декларування товарів або інших предметів;

10) під «предметами «- будь-які предмети, що переміщуються

через митний кордон України;

11) під «товарами «- будь-яка переміщувана через митний

кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку

поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є

об «єктом купівлі-продажу або обміну;

12) під «транспортними засобами «- транспортні засоби, що

тимчасово прибувають на митну територію України або відбувають з

цієї території та використовуються для міжнародних перевезень

вантажу, багажу та пасажирів;

13) під «речами «- переміщувані через митний кордон України

предмети особистого користування, в тому числі транспортні засоби

індивідуального користування;

14) під «валютою та цінностями «- переміщувані через митний

кордон України валюта України, іноземна валюта, валютні та інші

цінності, перелік яких визначається законодавчими актами України.

15) під «предметами міжнародних, іноземних організацій та

представництв «- переміщувані через митний кордон України

предмети, призначені для офіційного або службового користування

дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на

території України, міжнародних організацій та представництв

іноземних держав при них;

16) під «зоною митного контролю «- визначена на митному

кордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митниця

здійснює митний контроль.

ГЛАВА 2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З

ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ

Стаття 16. Взаємовідносини митних органів України

та їх службових осіб з іншими органами,

підприємствами та громадянами

Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з іншими

державними органами, підприємствами та громадянами.

Державні та інші органи, що відповідно до законів України не

здійснюють загального керівництва митною справою, не вправі

приймати рішення, які входять у компетенцію митних органів

України, чи іншим чином втручатися у діяльність цих органів.

Стаття 17. Взаємодія митних органів України з іншими

правоохоронними органами

У разі виявлення під час здійснення митного контролю ознак

злочинів, що не належать до контрабанди, начальник митного органу

України чи особа, яка його заміщує, повідомляє наявні дані органам

попереднього слідства.

У свою чергу інші правоохоронні органи повідомляють митним

органам України наявні факти правопорушень, пов «язаних з

порушенням митних правил або контрабандою.

Стаття 18. Контроль за переміщенням товарів та інших

предметів через митний кордон України

Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон

України, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному,

ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному

контролю.

Митне оформлення може бути завершено тільки після закінчення

зазначених видів контролю.

Стаття 19. Інформування суб «єктів зовнішньоекономічної

діяльності та громадян про порядок митного

оформлення

Суб «єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни мають

право на своєчасне і повне ознайомлення з офіційними текстами

законів та інших нормативних актів, а також із змінами в них, що

регулюють відносини, які прямо чи побічно стосуються митної

справи.

Суб «єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни мають

право на безпосереднє одержання інформації від митних органів, які

на їх вимогу можуть на оплатній основі оперативно надавати їм таку

інформацію.

Стаття 20. Співробітництво митних органів України з

органами іноземних держав

Під час здійснення своїх функцій митні органи України можуть

співпрацювати з митними та іншими органами іноземних держав та з

міжнародними організаціями.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою